fbpx
Wikipedia

Aristotel

Aristotel (yun. Ἀριστοτέλης, tarixi mənbələrdə Ərəstu; e.ə. 384[…], Stagir[d], Xalkidiya liqası[d]e.ə. 322[…], Stagir[d], Makedoniya İmperiyası[d][…]) — Qədim yunan filosofu və ensiklopediyaçı alimi, Platonun şagirdi, Peripatetik məktəbinin banisi, klassik yunan fəlsəfəsinin SokratPlatondan sonra üçüncü nümayəndəsi. Spontan Absurte nəzəriyyəsinin banisi. Şərq ölkələrində və Azərbaycanda Ərəstun adı ilə də tanınır. Eramızdan əvvəl 384-cü ildə Yunanıstanın Staqir şəhərində anadan olub (buna görə ona çox zaman "Staqirit" deyirdilər). Onun fəlsəfəsi bəşəriyyətin ictimai fikrinin sonrakı inkişafına çox ciddi təsir göstərib. Aristotel təlimi iki istiqamətə ayrılaraq mistik idealizm və materialist fəlsəfi fikrin inkişafı üçün mənbə olub. Aristotel bizim eramızdan əvvəl 322-ci ildə Yunanıstanın Kalkida şəhərində vəfat edib.

Aristotel
q.yun. Ἀριστοτέλης, azərb. Aristotel
Şəxsi məlumatlar
Təhsili
Doğum tarixi e.ə. 384[…]
Doğum yeri
 • Stagir[d], Xalkidiya liqası[d]
Vəfat tarixi e.ə. 322[…]
Vəfat yeri
 • Stagir[d], Makedoniya İmperiyası[d][…]
Elmi fəaliyyəti
Elm sahəsi fəlsəfə
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Həyatı

 
Aristotel məktəbi. Miyeza, Makedoniya, Yunanıstan.

Aristotelin həyatı dörd əsas dövrə bölünür: Makedoniyada uşaqlıq və gənclik illəri (384–367), 1-ci Afina dövrü (367–335), səyahət illəri (347–335) və 2-ci Afina dövrü (335–323). Aristotelin atası Nikomax Stagira şəhərindən (Aristotelin "Stagirit" ləqəbi bu şəhərin adı ilə bağlıdır), Asklepiadlar (yunan təbiblərinin himayəçisi Asklepinin) nəslindən idi və Makedoniyalı İsgəndərin babası, II Filippin isə atası, Makedoniya çarı III Amintanın saray həkimi olmuşdur. Bu, Aristotelin biologiyaya və təbiət aləminə canlı marağını, ümumiyyətlə, gələcək taleyini, tanışlıq dairəsini, siyasətə meylini müəyyənləşdirmişdir. Ehtimal ki, Aristotel uşaqlıq illərini də zadəgan həmyaşıdları arasında, Makedoniya çarlarının Pelladakı iqamətgahında keçirmişdir. Erkən yaşlarında valideynlərini itirmiş Aristoteli dayəsi Atarneyli Proksen 17 yaşında (367) Afinaya oxumağa göndərmişdir. Afinada Aristotel Platon Akademiyasının üzvü olmuş və 20 il, Platonun vəfatına (347) kimi Akademiyada qalmışdır. Rəvayətə görə, Platon Aristoteli şagirdləri içərisində fərqləndirmiş, onu auditoriyanın "ağlı", yaşadığı otağı isə kinayə ilə "oxucu evi" adlandırmışdır. Baxmayaraq ki, müəllimi Platon canlı dialoqu həyatdan uzaq alimlikdən daha üstün tuturdu, onun şagirdi Aristotel dövrünün ən yaxşı elmi kitabxanalarından birini yaratmışdı. Platonun ölümündən sonra Aristotel Ksenokratla birlikdə Afinanı tərk edərək Kiçik Asiyaya, Troadaya köçür və burada Akademiyaya rəğbət bəsləyən Atarney tiranı Hermi onları Assos şəhərində məskunlaşdırır. Orada Aristotel Herminin qohumu Pifiada ilə evlənir. 344-cü ildə Aristotel Troadadan Lesbos a.-ndakı Mitilenə köçür və burada Teofrast Mitilenli onun sədaqətli şagirdi və dostu olur. Troada və Lesbosun faunası Aristotelin biologiyaya dair əsərlərində əksini tapmışdır. 343-cü ildə II Filippin dəvəti ilə Aristotel Makedoniyaya qayıtmış və 340-cı ilə kimi gənc şahzadə İsgəndərin müəllimi olmuşdur. 335-ci ildə Afinaya gələn Aristotel burada özünün Likey (Likeyli Apollonun meşəsi və eyniadlı gimnazinin adından) və ya Peripatos (Aristotelin mühazirələr oxuduğu "örtülü qalereya") kimi tanınmış fəlsəfə məktəbini açmışdır. 323-cü ildə, Makedoniyalı İsgəndərin ölümü ilə əlaqədar Afinada yaranmış antimakedoniya qarışıqlığı nəticəsində Aristotel anasının Xalkidadakı malikanəsinə qaçmağa məcbur olmuş, çox çəkmədən burada vəfat etmişdir.

Aristotel Frakiyanın Stagira şəhərindən idi. Platonun tələbəsi olmuş, müəlliminin ölümündən sonra bir müddət Kiçik Asiyada yerləşən Atarne, sonra isə Militena şəhərində yaşamışdır. Gənc yaşlarından elmə və fəlsəfəyə böyük maraq göstərmişdir.

Aristotel e. ə. 367-ci ildə Afinaya köçmüş, Platonun Akademiyasında fəaliyyət göstərmişdir. E.ə. 343-cü ildə Makedoniya kralı Filippin dəvəti ilə Makedoniyaya köçmüş, onun sarayında gənc şahzadə Aleksandrın (Makedonlu İskəndərin) müəllimi olmuşdur. M. ö. 335-ci ildə Afinaya qayıtmış, orada Likeion (yun. Λύκειον) adlanan öz fəlsəfi məktəbini açmışdır. Onu "Peripatetik" (ərəbcə "məşşai") məktəb də adlandırırlar. Yaxınlığında yerləşən yunan tanrısı Likeionlu Apollonun adı ilə adlanmışdır. Latınca "lyceum" (liseum) kimi səslənir. Günümüzdə "liseylər" adlanan məktəblər Aristotelin likeionunun adını daşıyır.

Aleksandrın ölümündən sonra Afinada makedoniyalıların tərəfdarlarını təqib etməyə başlamışdırlar. Ona görə Aristotel m. ö. 322-ci Euboia adasında yerləşən Xalkida şəhərinə köçmüş və orada dünyasını dəyişmişdir.

Fəlsəfəsi

Platonun tənqidi

Aristotel Platonun ideyalar haqqında təlimini tənqid etmişdir. O demişdir:

  Platon mənim dostumdur, ancaq həqiqət dostluqdan üstündür  
 
Aristotelin fəlsəfəsi

Aristotelə görə ideyalar və gerçək dünya bir-birindən fərqli məkanlarda mövcud ola bilməz. Çünki, bir şeyin kölgəsi başqa məkanda deyildir. Onların hər ikisi bir yerdə olmalıdırlar. Ona görə də, onlar birlikdə vəhdət təşkil edirlər.

Eyni zamanda, Platonun ideyaları bu dünyadakı hərəkəti, eləcə də şeylərin və canlıların yaranması, inkişafı, məhv olması və ölümünü izah etmir. Çünki, onlar (ideyalar) gerçək aləmdən uzaq olan başqa aləmdədirlər və daha çox sükunəti təcəssüm etdirirlər. Bundan başqa Platonun nəzəriyyəsi dünyadakı şeylərin dərk olunmasını imkansız edir, çünki onların əsl mahiyyəti özlərində deyil, bizim duymadığımız ideyalarda olur.

Aristotel etikası Platonun mütləq nemətlər ideyasına əsaslanan idealist etikasını inkar edir. Etika siyasət elminin bir hissəsi olaraq, insanın davranışı, emosiyaları, ehtirasları və xoşbəxtlik (evdemoniya) əldə etməsi ilə əlaqədar onun əxlaqi xarakterini araşdırır. Bu məqsədi "hərəkət" (praksis) olan praktiki elmdir. Nəzəri elmlərdən fərqli olaraq, etika və siyasət səhvsiz dəqiqliyə iddia edə bilməzlər. Etikanı sırf nəzəri cəhətdən bilmək faydasızdır: etikaya dair mühazirələri dinləyənlər artıq əxlaqi cəhətdən tərbiyəli olmalı və həyatda nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu (faktoloji bilik) bilməlidirlər; yalnız belə halda onlar nəzəri səviyyəyə qalxar və bunun niyə belə olduğunu anlaya bilərlər (səbəbin elmi cəhətdən başa düşülməsi). Platonun vahid mütləq nemətlər konsepsiyasının (xeyirxahlıq ideyasının) əksinə olaraq, Aristotel müxtəlif elmlərin və praktiki sənətlərin son məqsədi olan nemətlər çoxluğunu qəbul etmişdir. Tam xoşbəxtlik üçün təkcə ləyaqət bəs etmir: minimum "xarici" nemətlər (sosial status, sağlamlıq, gözəllik, övladın olması və s.) lazımdır. Xoşbəxtliyin zəruri şərtlərindən biri dostluqdur. Aristotelə görə dostluğun üç növü olur: 1) həzz naminə, 2) fayda naminə və 3) nəciblik naminə; yalnız, nəcib dostluqda dost vasitə yox, məqsəd "başqa Mən"dir və ona "onun özünün xatirinə" xeyir arzu olunur. Ləyaqətlər etik (xarakter ləyaqəti) və dianoetik (intellektual) olur: birincilər nəfsin irrasional (emosional), ikincilər rasional hissəsinə uyğun gəlir.

Aristotel poetik bilik sahəsinə aid etdiyi po etika və ritorikanın əhəmiyyətini də yüksək qiymətləndirirdi. Platon poeziyanı ideal polisdə vətəndaşların əxlaqi tərbiyəsinə maneə kimi pisləyirdisə, Aristotel bunun əksinə, "Poetika"da poeziyanın tərbiyəvi əhəmiyyətini katarsis, yaxud təmizlənmə nəzəriyyəsinin köməyi ilə sübut etməyə çalışırdı: qəhrəmanın ehtirasları ilə həyəcanlanmaq dinləyicidə, Platonun hesab etdiyi kimi, ehtirasları qızışdırmır, əksinə, qorxu və cılız hisslərdən "təmizlənmə"yə gətirib çıxarır və bununla da nəfsin harmoniyasını bərpa edərək etosa müsbət təsir göstərir.

Aristotelə görə, ritorika, poetika kimi yaradıcı elm, tətbiqi dialektikadır və məqsədi, konkret səbəbdən asılı olmayaraq, kütləvi auditoriyanı inandırmağın yollarını axtarmaq və formalaşdırmaqdır. Ritorika üç növə bölünür: gələcəyə aid qərarların qəbulu ilə bağlı məşvərətçi, yaxud siyasi ritorika (xalq yığıncağında); keçmişdə törədilmiş hərəkətlərin qanuniliyinə, yaxud qeyri-qanuniliyinə aid olan məhkəmə ritorikası; sanki indiki zamanda baş verən və mənəvi cəhətdən bəyənilməli, yaxud pislənilməli hadisələri şərh edən epideyktik ritorika. İnandırmanın üç başlıca vasitəsi var: natiqin xarakteri; auditoriyanın emosional vəziyyəti; real, yaxud ehtimali sübutları ehtiva edən dəlillər. Aristotel inandırmanın ən effektiv vasitəsi kimi nümunələrə əsaslanan dəlilləri (induktiv sübutun ritorik analoqu), ya da ritorik silloqizmi, yaxud entimemanı hesab edirdi.

Fəlsəfi fikrin sonrakı inkişafına təsir gücünə görə Aristotel irsi fəlsəfə tarixində müstəsna əhəmiyyətə malikdir (bax Aristotelizm). Aristotelin yaratdığı anlayışlar aparatı dünya fəlsəfi və intellektual leksikonunu zənginləşdirmişdir ("materiya və forma", "imkan və gerçəklik", "nəzəriyyə və praktika" və s. anlayışlar); müasir elmi təfəkkür üslubunun özü (mövzunun tarixi, "problemin qoyuluşu", lehinə və əleyhinə arqumentlər, "qərar" və s.) Aristotel metodologiyasına dayaqlanır.

"İlk mühərrik" haqqında

Bu səbəblər üzündən Aristotel varlığı başqa cür təsəvvür edirdi. Onun fikrincə hər şeyin əsasında hər zaman var olan materiya durur. O elə cansız və ruhsuz bir maddədir ki, ondan hər şeyi yaratmaq mümkündür. Bu yaradılış prosesini də "İlk mühərrik" (yun. τὸ πρῶτον κινοῦν) adlanan bir başlanğıc həyata keçirdir. Aristotel onun varlığını hərəkətin varlığı ilə əsaslandırmışdır, çünki bir şey hərəkətdədirsə onda bu hərəkətə təkan verən olmalıdır. Hər şeyi hərəkətə gətirən "İlk mühərrikin" özü isə hərəkətsizdir. O materiyanı canlandırır və ondan bitki, heyvan və insanlar kimi canlılar yaradır. Bu dulusçunun gildən düzəltdiyi müxtəlif şeylərə bənzər bir prosesdir. Məsələn, "İlk mühərrik" ilkin olaraq insanın formasını və ya Platonun ifadəsi ilə desək, onun ideyasını düşünür. Sonra ona öncə düşündüyü görkəmdə bədən verir və bununla da insan yaranmış olur. Bütün dünya və kainat əslində maddədən (materiyadan) ibarətdir. Beləliklə, Aristotelin istifadə etdiyi "forma" anlayışı, Platonun "ideyasına" çox yaxın məna daşıyır.

Aristotelə görə "İlk mühərrik" insanların ibadət etdiyi tanrı deyildir. O maddə də deyil, "Əqldir" (yun. νοῦς). Platonun Demiurqosundan fərqli olaraq, Aristotelin "İlk mühərriki" ideyalardan kənar olan bir gerçəklik kimi qəbul edilir. O hər zaman fəaliyyətdədir və cansız materiyaları formalaşdırır. Bu fikirlər sonralar xristian və müsəlman fəlsəfəsində də istifadə edilmişdir.

Aristotelin metafizika anlayışı

Aristotel "metafizika" sözünü birbaşa işlətməsə belə, mənaca bu anlayışın əsasını qoyan ilk filosof kimi tanınmışdır. Metafizika fəlsəfənin predmeti olaraq təbiət üstü aləmlə bağlı problemlər haqqında təsəvvürlərdir. Metafizika həm də dialektikaya qarşı durur. Metafizikanı fəlsəfənin predmeti kimi ilk dəfə fəlsəfi ədəbiyyata daxil edən və onun ilkin anlamını verən də Aristotel olmuşdur.

Aristotel metafizikanı "müdriklik" və bəzən də teologiya adlandırır. Aristotelin ontologiyası varlığın kateqoriyaları haqqında təlimi, yaxud substansial və aksidental varlıq nəzəriyyəsini; mahiyyət nəzəriyyəsini; varlığın dörd səbəbi və başlanğıcları haqqında təlimi; imkan və gerçəklik, yaxud potensial və aktual varlıq haqqında təlimi ehtiva edir. Aristotelə görə, "Sokrat insandır" mülahizəsindən fərqli olaraq "Sokrat ağdır" fikrində mahiyyət yox, keyfiyyət nəzərdə tutulur və deməli varlığın başqa növü göstərilir. Aristotel 10 belə "kateqoriya" müəyyənləşdirir: 1) mahiyyət (məs., "insan"); 2) kəmiyyət ("iki"); 3) keyfiyyət ("ağ"); 4) nisbət ("iki dəfə böyük"); 5) yer ("Likey"də); 6) zaman ("dünən"); 7) vəziyyət ("uzanıbdır"); 8) hal ("silahlanıbdır"); 9) hərəkət ("döyür"); 10) iztirab ("onu döyürlər"). Birinci kateqoriya substansinal, yaxud müstəqil varlığı; ikidən ona kimi katiqoriyalar aksidental, yaxud "daxil olan" varlığı bildirir. Keyfiyyət, kəmiyyət və s. realdır ("vardır") yalnız ona görə ki, mahiyyəti müəyyənləşdirir, yaxud ona "immanentdir". Aksidental, yaxud asılı varlıq növlərindən fərqli olraq yalnız mahiyyət, müstəqil mövcud ola bilər.

Forma və materiya haqqında

Antik fəlsəfə
 
Yunan fəlsəfəöncəsi dövrü
(e. ə. VII yüzilliyə qədər)

Orfizm • Homer • Hesiod • Ferekid • Yeddi yunan müdriki • Epixarm

Qədim yunan fəlsəfəsi
(e. ə. VII - IV yüzilliklər)
Müstəqil filosoflar
Heraklit • Anaksaqor • Empedokl
Qədim yunan atomçuları
Levkipp • Demokrit
Sofistlər

"Böyük" sofistlərProtaqor • Prodikus • Qorqias • Hippias

"Kiçik" sofistlərTrasimaxus • Likofron • Kritius • Alkidamas
Ellinizm dövrünün fəlsəfəsi
(e. ə. IV - I yüzilliklər)
Qədim Roma dovrünün fəlsəfəsi
I - V yüzilliklər
Stoaçılıq

Seneka • Epiktet • Mark_Avreli  • Siseron

Orta platonizm
Alkinous • Apuleyus • Qalen • Plutarx • Maksim • Filon • Selsus • Teon
Neoplatonizm

Roma məktəbi → Ammonius Sakkas • Plotin • Porfirius • Amelius
Apameya məktəbi → Yamblix • Sopater
Perqama məktəbi → Sallustius • Yulian Avqust
Afina məktəbi → Afinalı Plutarx • Proklus • Marinus • Simplikius • Damaskius

İskəndəriyyə məktəbi → Hierokles • Hipatia • İoann Filoponus
Antik dini təlimlər

Qnostisizm • Hermetizm • Mitraizm
NeopifaqorçuluqApollonius • Nikomaxus • Numenius • Moderatus

Erkən Xristian fəlsəfəsi

Klement • Origen • Avqustin Avrelius • Boesius • Saxta Dionisius Areopagit

Ümumiyyətlə, Aristotel fəlsəfəsində formaya xüsusi əhəmiyyət vermiş və o təbiətlə eyniləşdirilmişdir. Onsuz materiya yalnız bir imkandır (potensiyadır). Məsələn, daşların bir araya yığılması imkan verir ki, bina tikilsin (forma alsın). Ancaq, o bina tikilməzsə daşların bir araya yığılmasının heç bir mənası yoxdur. Deməli, imkanın varlığı əhəmiyyətli olsa belə, o həlledici amil deyildir. Hərəkət olmasa imkan keyfiyyətə keçməz. Kainatı təşkil edən materiya da belədir. Ondan formalar yaranmasa, mənasız bir şey olar. Deməli əslində hər şey materiyaformanın vəhdətindən ibarətdir.

Beləliklə, Aristotel formaları şeylərdən ayırıb, onları substansiya kimi təsəvvür edirdi. Materiya isə Aristotelin fəlsəfəsində "İlk mühərrik" kimi əbədidir, o yaradılmayıb və məhv edilməzdir. Onun əsasını dörd ünsür (od, hava, su və torpaq) təşkil edir. Bu ünsürlər həm də dərk edilməyən "İlk mühərriklə" reallıqda mövcud olan və duyulan aləm arasında bir bağlantı və keçiddir. Duyulan şeylərin isə bir-birinə zidd olan iki cüt xassəsi vardır. Biri isti-soyuq, digəri isə quru-nəmdir. Yuxarıda qeyd edilən dörd əsas element isə bunların xassələri vasitəsi ilə formalaşır. Dünyada bütün duyulan şeylər yuxarıda qeyd edilən elementlərin kombinasiyalarının nəticəsidir. İlk materiyadan fərqli olaraq onlar dərk olunur və əsas kateqoriyalar vasitəsi ilə təyin edilir.

Kateqoriyalar və çevrənin qavranılması

"Kateqoriyalarda" ilkin mahiyyətlər (yəni ən real) tək şeylər ("bu at") kimi, universalilər (cinslər və növlər) isə ilkin mahiyyətlərdən xəbər verdiyi üçün isə "ikinci mahiyyətlər" kimi təsnif olunur. Lakin "Metafizika"nın" 7-ci kitabında "ilkin mahiyyət" "nə" ilə, yaxud şeyin forması ilə eyniləşdirilir. Kateqorial təhlil "mövcudata" istiqamətləndiyi halda, kazual (səbəb) təhlilin predmeti mahiyyət, yaxud real varlıqdır. Aristotelə görə bilmək, şeyin, yaxud hadisənin ilkin səbəblərini və ya başlanğıclarını bilmək deməkdir. Forma materiyasız, materiya da formasız ola bilməz; onların ayrılmazlığı haqqında təlim hilemorfizm adlanır. Materiya ilə formanın sintezi tək, yaxud konkret şeyi təşkil edir. Materiya varlığın sırf imkanıdır, forma isə onun reallaşması, yaxud gerçəkliyidir (enerji, biologiyada-entelexiya).

Aristotel kateqoriyalar və çevrənin qavranılması (idrak) prosesi barəsində də özəl düşüncələrlə çıxış etmişdir. Müəyyən bir şey haqqında tam təsəvvür yalnız onun mahiyyətinin bilinməsindən sonra yaranır. Bu da Aristotel fəlsəfəsinin ən əsas məqamlarından birini təşkil edir. O hər şeyin mahiyyətinin izahını vermək üçün kateqoriyaları (yun. κατηγορία — ittiham, xassə, deyim) tətbiq etmişdir. Kateqoriyalar hər bir anlayışın, ifadənin, həqiqətin ən ümumi və sadə formasıdır ki, onların əsasında bir tərəfdən digər anlayışlar (idrak kateqoriyaları), başqa tərəfdən isə dərk edilən obyektlərin gördüyümüz varlıq formaları (varlıq kateqoriyası) ortaya çıxır. Başqa sözlə, kateqoriya reallığın ən əhəmiyyətli tərəflərini əks etdirən ümumi anlayışdır.

Bununla da, Aristotel qavram (idrak) və varlıq kateqoriyalarının münasibətlərini araşdıran qavram (idrak) nəzəriyyəsinin əsaslarını qoymuşdur. Onun "Orqanon" (yun. Ὄργανον) əsərinin birinci kitabı "Kateqoriyalar" adlanır. Orada 10 kateqoriya göstərilmişdir:

 1. Substansiya (yun. οὐσία),
 2. Kəmiyyət (yun. ποσόν),
 3. Keyfiyyət (yun. ποιότης),
 4. Münasibət (yun. τὸ πρός τί),
 5. Məkan (yun. τὸ που),
 6. Zaman (yun. τὸ πότε),
 7. Hal (yun. τὸ κεῖσθαι),
 8. Fəaliyyət (yun. τὸ ποιεῖν),
 9. Məxsusluq (yun. τὸ ἔχειν)
 10. Məruz qalma (yun. τὸ πάσχειν).

Aristotelə görə hər bir şeyin mahiyyətinin açılmasının əsasında bu kareqoriyalar durur.

İdrak (çevrənin qavranılması) haqqında Aristotel subyektdən asılı olmayan obyektiv reallığın mövcudluğu mövqeyindən çıxış edirdi. O hesab edirdi ki, ətrafımızda olan şeylər insanda duyğular vasitəsi ilə əks olunur. Həqiqi biliyi ideal aləmdə görən Platondan fərqli olaraq Aristotel hesab edirdi ki, insandan asılı olmayan real dünya vardır. Orada olan hər bir şeyi insan öncə duyğu vasitəsi ilə qavrayır. Bilik və yüksək ağıl formaları isə duyğu yolu ilə əldə edilmir. Bunlar daha yüksək əqli fəaliyyətlə əldə edilir.

Məntiq

Məntiq, metodologiya və idrak nəzəriyyəsi sahəsində Aristotel üç növ biliyi və bunlara uyğun elmləri, sənətləri fərqləndirir: nəzəri ("seyr" və ya "mücərrəd mühakimə"), praktiki ("hərəkət") və poetik, yaxud yaradıcı ("etmək, yaratmaq"). Nəzəri bilik sahəsinə o, "birinci fəlsəfə" və ya metafizikanı, fizika və riyaziyyatı, praktiki bilik sahəsinə etika və siyasəti, poetik bilik sahəsinə isə ritorikanı, poetikanı, həmçinin bütün tətbiqi sənətləri, yaxud peşələri (məs., təbabət) aid etmişdir. Onun fikrincə, müxtəlif bilik sahələrinə müxtəlif koqnitiv qabiliyyətlər uyğun gəlir: şeyləri seyr etmək və onların birinci səbəblərini dərk etmək qabiliyyətinə nəzəri zəka, düzgün qərarlar işləyib hazırlamaq qabiliyyətinə praktiki zəka, yaxud sağlam düşüncə malikdir. Nəzəri zəkanın obyekti zəruri olan və dəyişməyəndir (məs., təbiət qanunları), yəni bizim iradəmizdən asılı olmayanlardır. Praktiki zəkanın obyekti mümkün olandır — bizim seçimimizlə müəyyən edilə bilən hadisələrdir. Praktiki bilik riyazi dəqiqliyə iddia edə bilməz, çünki mümkünlük sahəsində (yəni insan fəaliyyətində) bilinməzlik faktoru mövcuddur. Həm praktiki, həm də poetik bilik sahələrində təcrübə böyük rol oynayır. Nəzəri elmlərin obyektləri aşağıdakılardır: 1) ayrıca (yəni real) mövcud olanlar və dəyişən obyektlər — fiziki cismlər; 2) real mövcud olanlar və dəyişməyənlər — Allah; 3) real mövcud olmayanlar və dəyişməyənlər. Birincilərlə metafizika, yaxud teologiya, ikincilərlə fizika, üçüncülərlə isə riyaziyyat məşğul olur. Riyazi obyektləri (ədədlər, xətlər, həndəsi fiqurlar və s.) ağlabatan və hissi aləmlər arasında aralıq mövqe tutan ontoloji mahiyyətlər kimi qəbul edən Platonun əksinə olaraq, A. onları abstrakt (abstraksiya, yaxud "abstrakt təsəvvür" anlayışını fəlsəfəyə ilk dəfə Aristotel gətirmişdir), yəni düşüncə vasitəsilə fiziki cismlərdən ayrılmış obyektlər adlandırmışdır. Riyaziyyatı xüsusi elm kimi dəyərləndirən Aristotel, eyni zamanda onu "dəyişməkdə olan" təbii varlığın öyrənilməsi üçün gərəksiz saymışdır. Platonun təlimində fəlsəfi biliyin ən yüksək forması dialektikadır. Aristotel isə onu köməkçi fənn səviyyəsinə endirərək, "ehtimali", yoxlanılmamış mühakimələrdən doğan dialektik nəticə və həqiqi mühakimələrdən irəli gələn və dəqiq biliyə gətirib çıxaran apodiktik, yaxud sübutlu nəticə (sillogizm) arasında fərq qoyur. Bu fərqləndirmə Aristotelin ilk dəfə "Orqanon" əsərində işləyib hazırladığı formal məntiq sisteminin təməli olmuşdur. "Kateqoriyalar" əsərində mühakimələrin birləşməsindən yaranan sadə terminlər (subyektlər və predikatlar), "Təfsir haqqında" traktatında isə mühakimələrin özü nəzərdən keçirilir, "Birinci Analitika"-da mühakimələrin apodiktik sillogizmlərlə (nəticələrlə) birləşməsi göstərilir, onların formaları (fiqurları) təhlil edilir. "İkinci Analitika"-da sübutlar nəzəriyyəsi verilir, "Topika" əsəri dialektika (disput sənəti) üzrə dərslikdir, ona yaxın olan "Sofistik təkziblər"-də isə disputlarda məntiqi səhvlərin tipləri təsnif edilir. Aristotelin sillogistikası ciddi deduktiv xarakter daşısa da, sübutların ilkin başlanğıcı onun fikrincə, sübut edilməzdir və ya induksiya, yəni xüsusi hallar əsasında ümumiləşdirmə yolu ilə, ya da intellektual intuisiya vasitəsilə nəzərdən keçirilir.

Aristotel tərəfindən kateqoriyaların fəlsəfi izahının verilməsi həm də məntiq elminin inkişafına təsir etmişdir. Çünki, hər bir şeyin mahiyyətində duran anlayışların müəyyən edilməsi o şey haqqında tam təsəvvür yaradır. Beləliklə, Aristotel məntiq elminin inkişafında müstəsna rol oynamışdır. Onun üçün məntiq ayrıca elm deyil, hər bir elmin əsasıdır. Aristotelin məntiq haqqında təlimi də "Orqanon" əsərində verilmişdir.

Aristotel hesab edirdi ki, məntiq sübutlar haqqında elmdir. Əqli fəaliyyət gerçəklikdə var olan şeyləri əks etdirir. Məntiqi mülahizə və əql yolu ilə əldə edilən nəticə, fikir və terminlər bir-birinə zidd olmamalıdır. Bu fikirlərin əsasında isə sonralar sillogizm (yun. συλλογισμός) haqqında təlim yaranmışdır. Bu təlimə görə, hər hansı bir ümumi növ ya cins haqqında irəli sürülən fikir o növə və ya cinsə aid olan ayrıca fərd haqqında da irəli sürülməlidir. Buna görə də, sillogizmlər böyük və kiçik önərmə (mülahizə) və qərardan ibarətdir. Önərmə qərarın verilməsinin təməlində duran iddia və ya fikirdir. Böyük önərmə ümumi nəticəni, kiçik önərmə isə subyekt haqqında nəticəni açır. Sillogizmin örnəyi kimi belə bir üçlü mülahizəni gətirmək mümkündür:

  “Hər bir insan ölməlidir (böyük önərmə). Sokrat da insandır (kiçik önərmə). Deməli, Sokrat da ölməlidir (qərar).  
 
Aristotel Francesco Hayez'in rəsmində (1791–1882)

"Sofistlərin təkzib edilməsi" kitabında Aristotel yazırdı ki, bütün məntiqi yanlışlıqların kökü sillogizmlərdə olan yanlışlıqlardadır. Bu yanlışlıqlar isə ikiyə bölünür: bir qismi dilin xətaları, digəri isə anlamların təhrifidir. Dildəki xətalar sözlərin çoxmənalılığından, vurğuların düzgün qoyulmamasından irəli gəlir. Məna xətalarının isə səbəbi şeylərin mahiyyətinə deyil, onların təsadüfi tərəflərinə varmaq, mütləqlə nisbini fərqləndirməmək, sualları düzgün qoymamaq kimi amillərdən irəli gəlir.

Daha sonra Aristotel "Orqanon" əsərinin "Topika" (yun. Τοπικά) kitabında həqiqət anlayışını izah edən məntiqi dialoqlarını vermişdir. Burada o həqiqətin açılması üçün hər bir şeyin ilkin durumunun açılmasını və onun mahiyyətinin üzə çıxarılmasını tövsiyə etmişdir. Onun fikrincə mülahizələrin istiqaməti də buna doğru sürülməlidir. Yəni həqiqi fikir mahiyyətə yönəlməlidir. Çoxmənalı söz haqqında fikir söylədikdə onu irəli sürülən iddianın mənasına uyğunlaşdırmaq lazımdır. Məsələn, "təbiət" sözünü insan və ya çevrəmizdə olan bütün canlılar mənasında işlətmək mümkündür. Ona görə də, istifadə edilən söz irəli sürülən fikrə uyğun olmalıdır.

Aristotelə görə məntiqi dialoqda sistem də olmalıdır. Öncə problem ortaya qoyulmalı, sonra mülahizənin induktiv (tək-tək hallardan ümumi nəticələrə, ayrı-ayrı faktlardan ümumiləşdirmələrə gətirən məntiqi nəticənin çıxarılmasıdır) ya deduktiv (ümumi müddəa ya da qanunlardan fərdi nəticənin çıxarılmasıdır) metodlarla irəli sürülməsi yolları haqqında düşünülməli, məsələlərin bənzər və fərqli tərəflərinə diqqət yetirilməlidir. Suallar doğru və konkret qoyulmalı, cavabların isə strategiyası olmalıdır.

Ruh haqqında

Platon kimi Aristotel də ruh haqqında düşünmüşdür. O, ruhu həyatın əsası hesab edirdi. Ruh maddə və bədənin forması, onların hərəkətlərinin səbəbi və məqsədidir. O bitki, heyvan və insanlarda yaşayır. Ruh bədənlə birlikdə var olsa belə, ondan daha üstündür. Beləliklə, Aristotelə görə bədən ruha tabedir.

Platonda olduğu kimi, Aristotel də ruhların səviyyələri haqqında söhbət açmışdır. Onun fikrincə ruhların üç səviyyəsi vardır. Birincisi bitkiseldir (nəbatidir) ki, onun sayəsində fiziki inkişaf baş verir. İkincisi səviyyə nəfsani (heyvanidir). Bu səviyyədə ruh artıq görmək, eşitmək, duymaq, toxunmaq; ehtirasa və iştaha gəlmək kimi xüsusiyyətlərini təmin edir. Üçüncüsü isə düşüncəvidir ki, o ruhun ən yüksək səviyyəsidir.

Aristotelə görə bitkilərdə ruhun yalnız bitkisel, heyvanlarda nəfsani, insanlarda isə həm bitkisel, həm nəfsani, həm də düşüncəvi səviyyəsi vardır. Məhz düşüncəvi səviyyəsini inkişaf etdirən, xeyrə yönələn, mənəvi cəhətdən yüksələn, müdrikliyə çatan insanlar xoşbəxt olurlar.

Heyvanlar xoşbəxtliyin nə olduğunu bilmir, tanrılar isə daim xoşbəxt həyat keçirirlər. Yalnız insan öz xoşbəxtlik yolunu seçmək ya da onu inkar etmək imkanındadır. Aristotelə görə xoşbəxt olmaq üçün ruhun düşüncəvi səviyyəsini inkişaf etdirmək lazımdır ki, insan heyvanlardan seçilsin.

Psixologiya haqqında

Psixologiyada Aristotel təbii-elmi və əxlaq psixologiyasını fərqləndirir. Birincisi "Nəfs haqqında" əsərdə şərh olunur. Nəfs (psyuxe) bioloji kontekstdə — heyvanat aləmində (bitkilərdən insanadək) müxtəlif "üzvi" funksiyaların daşıyıcısı kimi nəzərdən keçirilir. İkincisi isə "Nikomax etikası" əsərinin 1-ci və 6-cı kitablarında şərh olunur və insanın əxlaqi xarakterinin psixoloji əsasına yönəldilir. Nəfsin cismə münasibəti formanın materiyaya münasibəti kimidir. Əxlaq psixologiyası çərçivəsində Aristotel insan nəfsini rasional və irrasional hissələrə bölür. İrrasional hissə zəkadan tamamilə məhrum, əxlaqi fəaliyyətə dəxli olmayan bitki — reproduktiv yarımhissəyə və zəka ilə əlaqədar olan, zəkanı dinləmək qabiliyyətinə malik daha yüksək (emosional, "ehtirasların" yerləşdiyi yer) yarımhissəyə bölünür. Öz növbəsində nəfsin rasional hissəsi "elmi", yaxud "nəzəri" (nus) və "hesablayan", yaxud "qərar hazırlayan" ("sağlam düşüncə" qabiliyyəti) yarımhissələrə bölünür.

Əxlaq haqqında

 
Aristotelin "Nikomaxus əxlaqı" kitabının ön səhifəsi. 1566 il

Aristotel əxlaq haqqında fikirlərini də ortaya qoymuşdur. Onun fikrincə əxlaqın məqsədi ruhun Xeyrə yönəlməsidir. Bu isə insanı xoşbəxtliyə çatdırır. Bu yolda ruhun əqli səviyyəsi bitkisel və nəfsani səviyyələri üstələyir. Bunu əldə etmək üçün insan özünü Xeyrə yönəltmə istiqamətdə tərbiyələndirməlidir ki, bu da sonra vərdiş halını alsın və zaman keçdikcə insanın xüsusiyyətinə çevrilsin. Bununla belə xoşbəxt olmaq üçün sağlamlıq, yaxşı görkəm, müvafiq maddi durum kimi keyfiyyətlər də olmalıdır.

Xeyrin özəlliyi isə hər bir aşırılıqdan uzaqlaşmaqdır. Məsələn, qorxaqlıq və məğrurluq aşırılıqlardırsa, bunların arasında olan comərdlik əxlaqın əsası olan Xeyirdir. Yenə də israfçılıq və xəsislik aşırılıqlardırsa, qənaətçilik məqsədəuyğun əxlaq nümunəsidir.

Aristotelə görə insan həyatdan həzz almalıdır, bu da Xeyrə çatmanın nəticəsində baş verir. Beləliklə, insanın mənəvi durumu o zaman yüksək olur ki, o etdiyi əməllərin doğru və xeyrə uyğun olduğunu hiss etsin. Əxlaqlı hərəkət isə hər hansı bir xeyirli işin görülməsi ilə dəyərləndirilmir, çünki xeyir əməllər çoxdur və insanlar onları eyni dərəcədə bütün həyatları boyu etməlidirlər ki, həyatdan həzz alsınlar. Hər bir insan təbəqəsinin öz əxlaqi vəzifələri vardır. Eyni zamanda, ədalət anlayışı kimi hamı üçün bir olan xeyir vardır ki, ona hamı əməl etməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir əxlaqi hərəkət şüurlu olaraq yerinə yetirilir. Deməli, əxlaq düşüncə ilə sıx bağlıdır və buna görə də, insanın xeyirlə şəri bir-birindən ayırmaq imkanı vardır.

Kosmologiyası

Kosmologiyada ciddi geosentrik modeli rəhbər tutan Aristotel dünyanın sonluluğunu (Kainatın sonsuzluğu haqqında atomist nəzəriyyənin əksinə) və Platonun "Timey"-inə və İoniya kosmogoniyalarının əksinə olaraq onun əbədiliyini təsbit edir. Aristotelə görə, dünya tərkibində dörd element — od, hava, su və torpaq olan Ayaltı aləmə və tərkibində "beşinci", ilahi element — efir, yaxud kvintessensiya olan göy cismləri və hərəkətsiz ulduzlar sferasından ibarət Ayüstü aləmə ayrılır. Ayaltı aləmin dörd elementindən hər biri ilkin iki xüsusiyyətin vəhdəti ilə səciyyələnir: od — isti + quru, hava — isti + rütubətli, su — rutubətli + soyuq, torpaq — quru + soyuq. Ənənəvi şərhə görə, ilkin xassələr keyfiyyətsiz "ilkin materiyaya" — substrata immanentdir və bu onların bir-birinə çevrilməsi imkanını izah edir: məs., istilik xassəsini itirən və soyuqluq keyfiyyətini əxz edən od hava olur və s. İki yüngül elementə (od və havaya) yuxarıya doğru "təbii" hərəkət, iki ağır elementə (su və torpağa) aşağıya doğru "təbii" hərəkət xasdır. Efirin dəyişməzliyi və onun daima fırlanması dünyanın əbədiliyini təmin edir. Ayüstü aləmdə yeganə dəyişilmə növü — məkanca yerdəyişmədir, Ayaltı aləm dəyişilmənin bütün növlərinə məruz qalır. Allahların "uca" dünyası haqqında mifoloji təsəvvürlərdən bəhrələnən bu dualist kosmologiya fiziki qanunların vəhdətini və Kainatın yekcinsliyini təsbit edən İoniya və atomistik fizika ilə müqayisədə ciddi tənəzzül idi.

Aristotelin özəl kosmologiası olmuşdur. Onun kosmologiasının əsasını yermərkəzçilik (geosentrizm) təşkil edirdi. Bu da yerin kainatın mərkəzində yerləşməsi haqqında təsəvvürdür. O hesab edirdi ki, yer kürə formasında olaraq hərəkətsizdir. Onun ətrafında ay, günəş, ulduzlar və göy fırlanır. Yermərkəzçilik təlimi orta əsrlər fəlsəfəsində kosmoloji baxışların formalaşmasında çox böyük rol oynamışdır.

Fizikası

Fizika sahəsinə toxunan Aristotel hesab edirdi ki, dünyanın əsasını beş ünsür təşkil edir. Onlardan dördü torpaq, su, havaod bizim səmaaltı dünyadadır. Onlar hərəkətdədir və eyni zamanda formalarını da dəyişdirə bilərlər. Buna görə də, dünyada müxtəlif proseslər baş verir və dəyişikliklər müşahidə edilir. Bu ünsürlər isə öz növbəsində iki qütblü və ziddiyyətli ikiliklərdən yaranır. Belə ki, yer soyuqla istinin, hava quru ilə nəmin, su soyuqla istinin, od isə isti ilə qurunun əlaqələrindən doğur.

Aristotelə görə göydə olan nə varsa beşinci ünsür olan efirdən əmələ gəlmişdir. Orada yalnız planetlərin və ulduzların əbədi və bərabər dairəvi hərəkəti mövcuddur. Bütün bunları isə simasız tanrı kimi təsəvvür edilən "İlk mühərrik" əmələ gətirmişdir. Onun fikirlərinə görə, kosmos sonsuz deyildir, onun bitdiyi yerdən yoxluq başlayır.

Bu fikirlər orta əsr Xristian və İslam teologiyasında (ilahiyyatında) da geniş istifadə edilmişdir. Belə ki, orta əsrlərdə ilahiyyatçılar düşünürdülər ki, günah yerlə bağlı bir şeydir, ona görə də göy ünsürləri yerdəkilərdən fərqlənməlidir. Çünki, ideal aləm olaraq efir Tanrı və onun məlaikələrinin yeri kimi təsəvvür edilirdi. Bu səbəbdən də, varlığın başlanğıcı və sonu Tanrıdır. Yoxluq da buradan başlayırdı. Sonra isə elm inkişaf etdikcə sübut olunmuşdur ki, əslində yer və göy ünsürləri arasında heç bir fərq yoxdur. Bu da onu göstərirdi ki, Aristotelin bu kimi fikirləri artıq köhnəlmişdir.

Aristotelin təbiət haqqında təlimin də "təbiət", yaxud "təbiyyat" ("təbiətə aid olan", yəni "fizika") anlayışı heç də dünyanın sinonimi deyildir. Bu, əvvəla, "təbii/süni" müxalifliyi çərçivəsində usta əli ilə yaradılmayanı bildirən, ikincisi isə, "təbii/zorakı" müxalifliyi çərçivəsində "daxili", qeyri-məcburi hərəkət mənbəyini göstərən ontoloji kateqoriyadır. "Sənətin" yaratdığı hərəkətsiz (sükunətli) artefaktlar aləmindən fərqli olaraq, təbii varlıq hərəkətə və dəyişikliyə əzəli qadirliyi ilə səciyyələnir. Buna uyğun olaraq, Aristotel "təbiəti" "hərəkət və sükunətin" prinsipi kimi müəyyənləşdirir. Beləliklə, "hərəkət", yaxud "dəyişilmə prosesi" anlayışı nəzəri fizikanın mərkəzi probleminə çevrilir. Aristotelə görə, dəyişiklik dörd kateqoriyada mümkündür: mahiyyətə nəzərən (yaranma və məhv olma), xassələrə nəzərən (keyfiyyət dəyişikliyi), kəmiyyətə nəzərən (artma və azalma) və məkana nəzərən (məkan çərçivəsində yerdəyişmə). Hərəkəti məntiqi baxımdan qeyri-mümkün və ona görə də qeyrireal sayan Eleya məktəbi və platonizm nümayəndələrinin əksinə olaraq, Aristotel "Fizikada" (I. 5–7) dəyişikliyi üç amildən çıxış edərək izah edir: dəyişiklik substratı və ya materiya (prosesdə dəyişilməz qalan), formanın (yaxud keyfiyyətin) olmaması və dəyişiklik prosesində meydana çıxan forma (yaxud keyfiyyət). Beləliklə, dəyişiklik substratın yeni forma və ya keyfiyyət (məs., təhsilsiz Sokrat savadlı Sokrata çevrilir) almasından, yaxud, başqa cürə, imkanın gerçəyə keçməsindən ibarətdir. Aristotel boş məkanın mövcudluğunu qəbul etmir və ona görə də, "ətraf cismin ucqar sərhədi" kimi başa düşülən yalnız "yer" anlayışını işlədir: müvafiq olaraq, hər bir yerdəyişmə cismlərin "qarşılıqlıəvəzlənməsi"dir. Zaman "daha erkən və daha son hərəkətə nəzərən kəmiyyət" kimi müəyyənləşdirilir. Təbiət həmçinin məqsədəuyğunluq prinsipidir ("Allah və təbiət əbəs yerə iş görmürlər"), lakin Aristotelin teleologizminin providensializm, yaxud kreasionizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur, çünki başlıca məqsəd bioloji növlərin əbədiliyini izah etməkdir: məqsədli səbəb formanın (növün) reallaşdırılmasıdır. Heyvanlar haqqında əsərlərində (A. külliyyatının dörddə biri) Aristotel elmi zoologiyanın əsasını qoymuş, deskriptiv-empirik yanaşmanı ("Heyvanların tarixi") heyvanların fiziologiyası və morfologiyasının teleoloji ("Heyvan hissələri haqqında", "Heyvanların doğulması haqqında", "Heyvanların hərəkəti haqqında") izahı ilə əlaqələndirmişdir.

Dövlət və cəmiyyət haqqında

Aristotel dövlət və cəmiyyət haqqında da fikirlərini ortaya qoymuşdur. O, Platonun ideal dövlət haqqında təlimini tənqid etmişdir. Platonun ideal dövlətindən fərqli olaraq Aristotelin dövləti utopik deyil, gerçəklik kimi təsəvvür edilir. Bu dövlət modelində insanların xoşbəxtliyi əsas şərtdir, ancaq burada bütün münasibətlər gerçək və düşüncə ilə uyuşan müddəalara əsaslanır.

Dövlətin başlıca məqsədi xeyrin və ədalətin qurulmasıdır. İnsan öz təbiətinə görə şüura malik ictimai heyvandır. O yalnız icma şəklində yaşayıb tərbiyə oluna bilər. Buna isə yalnız dövlətdə nail olmaq mümkündür. Ona görə də, insan həm də siyasi varlıqdır.

Əsl ədalət qanunların mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Dövlətdə yaşayan insanlar isə mütləq şəkildə qanunlara tabe olmalıdırlar. Bu isə əslində hər bir insanı ucaldır. Ona görə də, dövlət inkişaf etmiş cəmiyyətlərin birliyidir.

Eyni zamanda, cəmiyyətin əsasını həm də ailə təşkil edir. Ona görə də onun qanun və strukturunu Aristotel dövlətlə əlaqələndirirdi. Onun fəlsəfəsində ailə ictimai həyatın ilk mərhələsi kimi xarakterizə edilir, cəmiyyət və dövlət isə eynilik təşkil edir. Dövlətin məqsədi hər bir vətəndaşın xoşbəxt və güvəncli yaşamasını təmin etməkdir.

Aristotel quldarlıq cəmiyyətinin tərəfdarı idi, bu quruluşu da təbii durum kimi dəyərləndirmişdir. Tale insanların bir qismini hakimiyyət üçün, digərlərini isə onlara xidmət etmək üçün yaratmışdır. Buna baxmayaraq Aristotel aşırı olaraq varlanmağa da qarşı olmuşdur.

Həm də Platondan fərqli olaraq Aristotel insanların şəxsi mülkiyyətinə böyük önəm vermişdir. O, dövlətdə yaşayan azad insanları mülkiyyətlərinə görə siniflərə bölürdü. Bunlar da varlılar, orta təbəqəyoxsullar idilər. Aristotelin bu fikirləri sonralar kommunist və başqa solçu təlimlərində istifadə edilmişdir. Orada təbəqələşmə burjua, ziyalıfəhlə-kəndli sinfi kimi verilmişdir. Bu bölgüdə Aristotel ən çox orta təbəqəyə əhəmiyyət verirdi. Çünki, varlılarla yoxsullar arasında davamlı ziddiyyətlər vardır. Ona görə də o, dövlətin sabitliyi üçün orta təbəqənin möhkəmlənməsini vacib bilirdi. Aristotel düşünürdü ki, dövlətdə yoxsulların sayı artmamalıdır, çünki belə olarsa sabitlik pozula bilər.

Aristotelə görə siyasət və ideal dövlət quruluşu

 
Aristotelə görə siyasət və ideal dövlət quruluşu

"Arzuolunan", yaxud ideal dövlət quruluşu özünün ilkin mənası ilə "aristokratiya"dır ("yaxşıların idarəsi"). Burada sosial funksiyaların zümrələr üzrə diferensiasiyası (Platon) yaşa görə fərqləndirmə ilə əvəzlənir: ideal polisin vətəndaşları gənclikdə hərbi, qocalıqda isə bilavasitə siyasi ("məşvərətçi") funksiyaları yerinə yetirirlər, fiziki əmək (əkinçilik, sənətkarlıq) və ticarət qulların işidir; azad vətəndaşı fərqləndirən cəhət — estetik və əqli fəaliyyətdə evdemoniyanı reallaşdırmaq üçün gərəkli olan "asudə vaxtdır" (sxole). Aristotelə görə, quldarlıq "təbiətən" mövcuddur və polis strukturunda "qul — ağa" münasibəti ailədə "arvad — ər" münasibəti kimi zəruri elementdir; qullar qeyri-yunanlardan ("barbarlar"dan) olmalıdırlar. Aristotel "qızıl tənasüb" haqqında təlimdən çıxış edərək, real şəraitdə əksər polislər üçün ən asan həyata keçirilən politiyanı (oliqarxiya ilə demokratiyanın qarışığı) şərti-nümunəvi dövlət quruluşu kimi irəli sürür; burada kasıblarla varlıların qütbləşməsi təmin olunmuş orta təbəqənin üstünlüyü ilə aradan qaldırılır.

Aristotelə görə siyasət insanların dövlətdə öz həyatlarını yüksək səviyyədə qurmaq və yönləndirmək üçün istifadə etdikləri vasitədir. Onun məqsədi insanları xeyrə doğru yönəltməkdir. Ancaq, insanların çoxlu əskiklikləri də vardır. Ona görə də siyasətin məqsədi onları tərbiələndirməkdir. Beləliklə, hər bir vətəndaş qanunlara və hakimiyyətə tabe olmalı, öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir. Bu məqsədlə də dövlət cəmiyyətə uyğun olan siyasi quruluşu seçməlidir.

Siyasət elmi nemətlərin hamı üçün praktiki əlçatan olmasına çalışır, necə ki etika fərdi nemətlərə can atır. Aristotelə görə, fərdi və ümumi rifah üst-üstə düşür, lakin ümumi rifah dəyər prioritetinə malikdir ("daha ilahi" olduğundan); deməli, siyasət bütün digər elmlərin və sənətlərin məqsədəuyğunluğunu və statusunu müəyyənləşdirən "arxitektonik" elmdir. Ailə sosial təşkilatlanmanın ilkin formasıdır; ailələr kənd icmalarında, kənd icmaları isə vətəndaş icmasında, yaxud sosial təşkilatlanmanın ali forması olan şəhər-dövlətdə (polis) birləşirlər. Vətəndaş statusu siyasi və məhkəmə praktikasında iştirak etmək hüququ ilə müəyyənləşir. Polis "təbiətən" mövcuddur, insan da təbiəti etibarilə "polis heyvanı"dır, yəni tənha yaşamağı bacarmayan və təbii olaraq icmalar yaradan varlıqdır. Ailə arvadın və uşaqların ərə-ataya könüllü tabeçiliyinə əsaslandığı kimi, polis də idarəolunanların idarəedənlərə tabeçiliyinə əsaslanır. Düzgün idarəçilik formalarında, yaxud konstitusiyalarda (politiyalarda) idarəedənlər ümumi, qüsurlularda isə şəxsi rifah naminə idarə edirlər. Düzgün formalara monarxiya (bir nəfərin idarəsi), aristokratiya (bir neçənin idarəsi) və politiya (çoxların idarəsi) aiddir. Monarxiyanın qüsurlu forması — tiraniya, aristokratiyanın — oliqarxiya, politiyanın — demokratiyadır. İdarəçilik formaları vətəndaşların vəzifələrə yol tapması şərtlərini müəyyənləşdirən dəyərlər sistemi ilə fərqlənir. Oliqarxiya — sərvət, aristokratiya — şücaət, demokratiya — azadlıq prinsiplərinə əsaslanır.

Aristotelə görə dövlətdə insanlar nemətlər əldə etmək üçün birləşirlər. Dövlət vətəndaşlara həddən artıq varlanmaq imkanı verməməlidir. Hər hansı bir şəxsin həddən artıq hakimiyyət əldə etməsinin də qarşısı alınmalıdır. Dövlət həm də kölələri öz tabeçiliyində saxlamalıdır. Varlı vətəndaşlardan fərqli olaraq kölələr və yoxsullar dövlət işlərində iştirak edə bilməzlər.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Aristotelin dövlət və siyasət haqqında fikirləri yunanlara ünvanlanmışdır. Başqa millətləri o barbar hesab etmiş, onların kölə ruhlu olduqlarını iddia etmişdir. O qeyd edirdi ki, əgər yunanlar obyektiv səbəblər üzündən yaşadığı yerlərdə məqsədəuyğun dövləti qura bilmirlərsə, onda onlar xarici qüvvələrə müraciət edə bilərlər. O, burada əsasən makedoniyalıları nəzərdə tuturdu. O düşünürdü ki, onların vasitəsi ilə İran məğlub edilməli və bu ərazilərdə yeni yunan dövlətləri yaranmalıdır. Bunu isə öyrəncisi Makedonlu İskəndər reallaşdırmışdır.

Dövlət quruluşu haqqında

Aristotelə görə bir necə dövlət quruluşu vardır. Onlar düzənli (nizamlı) və düzənsiz (nizamsız) olmaqla iki yerə bölünürlər.

Düzənli quruluşlar:

 1. Monarxiya bir adamın (kralın) hakimiyyəti;
 2. Aristokratiya yüksək imtiyazlı siniflərin hakimiyyətidir. Burada tək adamın deyil, azlığın hakimiyyəti həyata keçirilir.
 3. Politiya çoxluğun maraqlarını əks etdirən çoxluğun hakimiyyətidir, bu həm də mötədil demokratiyadır. Bu idarəetmə sistemi çox az millətlərdə ola bilər. Orada hər şey (əxlaq, rifah və s.) mötədildir, hədlər aşılmır, aşırılıqlara yol verilmir.

Düzənsiz quruluşlar:

 1. Tiraniya belə bir monarxiya quruluşudur ki, orada bir nəfər hakimiyyəti öz şəxsi maraqları üçün istifadə edir.
 2. Oliqarxiya öz maraqlarını güdən imtiyazlı siniflərdən olan azlığın hakimiyyətidir.
 3. Demokratiya isə cəmiyyətdə çoxluqda olan yoxsulların və azad vətəndaşların hakimiyyətidir. Bununla belə, demokratiya başqa düzənsiz hakimiyyətlərin arasında ən yaxşısıdır.

Düzənsiz quruluşlarda hakimiyyəti əldə etmişlər öz şəxsi maraqlarını güdürlər.

Monarxiyadan yayınma tiraniyaya, aristokratidan yayınma oliqarxiyaya, polisiyadan yayınma demokratiyaya, demokratiyayadan yayınma isə oklokratiyaya gətirib çıxardır. Oklokratiya isə demokratiyanın aşırı formasıdır. Bu quruluşda boşboğazların (demaqoqların) idarə etdiyi kütlə öz istəyi və nəfsinə uyğun olaraq hakimiyyət qurur. Bu kimi quruluş əsasən ölkələrdə qarışıqlıq zamanı ortaya çıxır.

Təsiri

 
Aristotel ərəbdilli əlyazmada. XIII yüzillik

Aristotelin fəlsəfi irsi bəşəriyyətin düşüncə tarixində çox böyük izlər buraxmışdır. Ellinizm və Roma dövrləri, sonra isə orta əsrlər boyu filosoflar və alimlər Aristotelin əsərlərindən bəhrələnmiş, öz dünyagörüşlərini formalaşdırmışlar. Peripatetiklər adlanan bu filosoflar onun fəlsəfi irsinə müraciət edərək onu inkişaf etdirmişdirlər.

Aristotelin təliminin əsasında Tomas Akvinas "Tomizm" katolik kilsəsinin fəlsəfəsini yaratmışdır. Ümumiyyətlə Avropanın Dirçəliş dövrünə qədəm qoymasında Aristotel irsinin əhəmiyyəti böyük olmuşdur.

Əl-Fərabi, İbn Rüşd kimi orta əsr müsəlman filosofları da Aristotelin irsindən geniş istifadə etmiş, onlara şərhlər yazmışdırlar. Onlar Şərq peripatetizminin əsaslarını qoymuşdurlar.

Əsərləri

Aristotel qədim dünyanın ən böyük filosoflarından biri olmuşdur. Onun elmi fəaliyyəti nəticəsində qədim yunan fəlsəfəsi ən parlaq dövrlərini yaşaya bilmişdir. O, ilk dəfə insan düşüncəsinin bütün sahələrini əhatə edən fəlsəfi sistem yarada bilmişdir; məntiq, təbiət, metafizika, ontologiya, əxlaq, dövlət, ritorika, poetika və s. sahələrinə aid əsərlər yazmışdır.

Bu kitablar bütün dünyada tanınmış və sonrakı dövrlərdə elmin inkişafında misilsiz rol oynamışdırlar. Ümumiyyətlə, Aristotel bəşəriyyət tarixində ilk insandır ki, elmlərə sistemli yanaşmış və onların təsnifatını vermişdir.

Aristotelin çoxlu əsərləri zamanımıza gəlib çatmışdır. Bundan başqa Aristotelin fəlsəfi düşüncələri onun öyrəncilərinin və başqa yazarların əsərlərində də verilmişdir. Bir sıra tədqiqatçılar ehtimal edirlər ki, onun müəllifliyi ilə tanınan bəzi əsərlər ola bilsin Aristotelin deyil, başqa müəlliflər tərəfindən yazılmışdır.

Əsərlərin siyahısı

Məntiq (Orqanon)

 • Kateqoriyalar / Κατηγοριῶν / Categoriae
 • Yorumlamaq haqqında / Περὶ ἑρμηνείας / De interpretatione
 • İlk analitika / ἀναλυτικά πρότερα / Analytica priora
 • Sonrakı analitika / ἀναλυτικά ὑστερα / Analytica posteriora
 • Topika / Τοπικῶν / Topica
 • Sofistlərin təkzib edilməsi / Περὶ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων / De sophisticis elenchis

Təbiət haqqında

 • Fizika / Φυσικὴ ἀκρόασις / Physica
 • Göy haqqında / Περὶ οὐρανοῦ / De caelo
 • Yaranma və məhv olma haqqında / Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς / De generatione et corruptione
 • Meteorologiya / Τα μετεωρολογικά / Meteorologica
 • Ruh haqqında / Περὶ ψυχῆς / De anima
 • Təbiət haqqında / Parva naturalia ("Малые сочинения о природе", цикл из 7 небольших трудов)
 • Heyvanat aləminin tarixi / Περὶ τὰ ζὼα ἱστορίαι / Historia animalium
 • Heyvanların hissələri haqqında / Περὶ ζῴων μορίων / De partibus animalium
 • Heyvanların hərəkəti haqqında / Περὶ ζῴων κινήσεως / De motu animalium
 • Heyvanların hərəkət üsulları haqqında / Περὶ ζῴων πορείας / De incessu animalium
 • Heyvanların yaranması haqqında / Περὶ ζῴων γενέσεως / De generatione animalium

Metafizika

 • Metafizika / Μετὰ τὰ φυσικά / Metaphysica

Etika və siyasət

 • Nikomaxus əxlaqı / Ἠθικὰ Νικομάχεια / Ethica Nicomachea
 • Evdem əxlaqı / Ἠθικὰ Εὐδήμεια / Ethica Eudemia
 • Politika / Πολιτικά /Politica

Azərbaycan dilinə tərcümələri

 • Aristotel. Poetika /tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. A. Aslanov.- B.: Şərq-Qərb , 2006.-120Qərn

Türk dilinə tərcümələri

 • Aristoteles, Eudemos’a Etik, (Çev., S. Babür), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.
 • Aristoteles, Fizik, (Çev., S. Babür) 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, (Çev., S.Babür) 1. Baskı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997.
 • Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, (Çev., A. Houshiary), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Aristoteles, Kategoriler, (Çev., S. Babür) 2. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002.
 • Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, (Çev., S. Babür), Kebikeç Yayınları, Ankara, 2005.
 • Aristoteles, Poietika (şiir sanatı üzerine), (Çev., N. Kalaycı), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2005.
 • Aristoteles, Yorum Üzerine, (Çev., S. Babür) 2. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002.
 • Aristoteles, Atinalıların Devleti, (Çev., F.Akderin) 1. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul 2005.
 • Aristoteles, Poetika,(Çev.Yılmaz Onay), Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul 2008.
 • Aristoteles ,Peri Poetika -Şiir Sanatı,Çeviren: Murat Temelli, ARK KİTAPLARI, İstanbul,2011

Xatirəsi

 1. Saloniki şəhərində universitet;
 2. Saloniki şəhərində bir meydan;
 3. Aristoteliya bitkisi;
 4. Ayda krater;
 5. Asteroid (6123 Aristoteles).

Aristotelin adını daşıyırlar.

Mənbə

 • Aydın Əlizadə (2016). Antik fəlsəfə tarixi (PDF). 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC. s. 82-96. ISBN 5-89968-061-X. 2016 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2016-08-16.

İzlə

 • Unudulmazlar. Aristotel

Ədəbiyyat

 • Adil Əsədov. Fəlsəfə tarixindən etüdlər: İdeal və reallıq arasında ziddiyyət və onun Qərb, rus və Şərq təfəkküründə həll imkankarı. Bakı: Təknur, 2007. — 116s.
 • Adil Əsədov. Yunan fəlsəfəsiindən etüdlər: yunan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair. Ön sözün müəllifi — fəlsəfə elmləri doktioru Tahirə Allahyarova. Bakı: Təknur, 2008.
 • Aydın Əlizadə (2016). Antik fəlsəfə tarixi (PDF). 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC. s. 82-96. ISBN 5-89968-061-X. 2016 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2016-08-16.
 • Uill Dürant. Fəlsəfi hekayətlər: dünya fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrinin həyat və baxışları. Azərbaycan dilinə tərcümə edən — fəlsəfə elmləri doktioru Adil Əsədov. Bakı: Zəkioğlu, 2006.
 • Gunnar Skirbekk, Nils Gilye. Fəlsəfə tarixi. Azərbaycan dilinə tərcümə edən — fəlsəfə elmləri doktioru Adil Əsədov. Bakı: Zəkioğlu, 2007.
 • "Uşaqlar üçün ensiklopediya. Riyaziyyat.", Bakı, "Şərq-Qərb", 2008. səh.604.
 • Politologiya. İzahlı lüğət. Bakı,2007, səh.15.
 • Ackrill, J. L. (1981). Aristotle the Philosopher. Oxford and New York: Oxford University Press.
 • Aristotle (1908–1952). The Works of Aristotle Translated into English Under the Editorship of W. D. Ross, 12 vols. Oxford: Clarendon Press.
 • Bolotin, David (1998). An Approach to Aristotle's Physics: With Particular Attention to the Role of His Manner of Writing. Albany: SUNY Press. 
 • Chappell, V. (1973). Aristotle's Conception of Matter, Journal of Philosophy 70: 679–696.
 • Halper, Edward C. (2005). One and Many in Aristotle's Metaphysics, Volume 2: The Central Books, Parmenides Publishing
 • Jaeger, Werner (1948). Robinson, Richard, ed. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press.
 • Kiernan, Thomas P., ed. (1962). Aristotle Dictionary. New York: Philosophical Library.
 • Rose, Lynn E. (1968). Aristotle's Syllogistic. Springfield: Charles C Thomas Publisher.
 • Александров Г. Ф. Аристотель (философские и социально-политические взгляды). — М., 1940.
 • Зубов В. П. Аристотель: Человек. Наука. Судьба наследия. ("Научно-биографическая серия"). — М.: Изд-во АН. 1963. — 368 стр. — 25 000 экз.
 • Чанышев А. Н. Аристотель. — М.: Мысль, 1981. — 200 с. — (Мыслители прошлого). — 80 000 экз.
 • Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Аристотель: Жизнь и смысл. (Серия "Люди. Время. Идеи"). М.: — Дет. лит., 1982. 286 стр. 75000 экз.
 • Фохт Б. А. Lexicon Aristotelicum (Пособие для изучения Аристотеля как в подлиннике, так и в русском переводе). Краткий лексикон важнейших философских терминов, встречающихся в произведениях Аристотеля. Публ. и предисл. М. А. Солоповой // Историко-философский ежегодник-97. — М.: Наука, 1999. С. 39–74.
 • Орлов Е. В. Философский язык Аристотеля: Монография / отв. ред. В. П. Горан; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. — 317 с. ISBN 978-5-7692-1174-4.

Həmçinin bax

İstinadlar

 1. Лосев А. Ф. Аристотель // Краткая литературная энциклопедияМ.: Советская энциклопедия, 1962. — Т. 1.
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4239850"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P8896"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q1248105"></a>
 2. Berry A. A Short History of AstronomyLondon: John Murray, 1898.
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q19939115"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q84"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q19025604"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q1232629"></a>
 3. Любкер Ф. Aristoteles // Реальный словарь классических древностей по Любкеру / под ред. Ф. Ф. Зелинский, А. И. Георгиевский, М. С. Куторга и др. — СПб.: Общество классической филологии и педагогики, 1885. — С. 152–154.
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q101490"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q1459210"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q694826"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4135787"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q24933120"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q30059240"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4249594"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q30091720"></a>
 4. Аристотель // Энциклопедический лексиконСПб.: 1835. — Т. 3. — С. 52–54.
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q28090038"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4532135"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q21282454"></a>
 5. Aristotle
 6. Aristotle
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q28025983"></a>
 7. Arithmetizations of Syllogistic à la Leibniz — 2012.
 8. OUTLINES OF GREEK AND ROMAN MEDICINE
 9. Isocrates and Aristotle on Rhetoric
 10. https://vk.com/doc18066328_459853124 Sultan-Məcid Qənizadə, Azərbaycanca-rusca lüğət (Татарско-русский словарь), 1904, Bakı (s.8)
 11. https://vk.com/doc18066328_462261043 Sultan-Məcid Qənizadə, Rusca-azərbaycanca lüğət (Русско-татарский словарь), 1909, Bakı (s.13)
 12. Aristotle. Metaphysics / Translated by T. Taylor. London: Printed for the author by Davis, Wilks, and Taylor, 1801, pp. 19–22.
 13. Асмус В. Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1976, s. 267–268.
 14. Aristotle. Metaphysics / Translated by T. Taylor. London: Printed for the author by Davis, Wilks, and Taylor, 1801, pp. 90–92.
 15. Физика // Аристотель. Сочинения в четырех томах / Том 3. Перевод В. П. Карпова: М. Мысль, 1981, s. 372.
 16. Aristotle. Metaphysics / Translated by T. Taylor. London: Printed for the author by Davis, Wilks, and Taylor, 1801, p. 166.
 17. Физика // Аристотель. Сочинения в четырех томах / Том 3. Перевод В. П. Карпова: М. Мысль, 1981, s. 430–431.
 18. Aristotle. Metaphysics / Translated by T. Taylor. London: Printed for the author by Davis, Wilks, and Taylor, 1801, p. 154.
 19. Aristotle. Organon / Translated by Octavius Freire Owen. London: Henry G. Bohn. 1853, pp. 5–6.
 20. Aristotle. Prior Analytics / Translated by H. Tredennick. London: William Heinemann LTD, 1949, pp. 199–201.
 21. Топика / Перевод М. И. Иткина // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т.2. М.: Мысль, 1978, s. 550–562.
 22. Топика / Перевод М. И. Иткина // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т.2. М.: Мысль, 1978, s. 349–350.
 23. Топика / Перевод М. И. Иткина // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т.2. М.: Мысль, 1978, s. 363–364.
 24. О душе / Перевод П. С. Попова // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 1.: Мысль, 1976, s. 131–135.
 25. О душе / Перевод П. С. Попова // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 1.: Мысль, 1976, s. 145–147.
 26. Aristotle. Nicomachean Ethics / Translated by D. P. Chase. London: George Routledge & Sons, 1910, pp. 265–267.
 27. Aristotle. Nicomachean Ethics / Translated by D. P. Chase. London: George Routledge & Sons, 1910, pp. 121–123.
 28. Aristotle. Nicomachean Ethics / Translated by D. P. Chase. London: George Routledge & Sons, 1910, pp. 56–57.
 29. Aristotle. Nicomachean Ethics / Translated by D. P. Chase. London: George Routledge & Sons, 1910, pp. 74–79.
 30. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1976, s. 305–308.
 31. Метеорологика / Перевод Н. В. Брагинской // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 3.: Мысль, 1981, s. 444.
 32. Метеорологика / Перевод Н. В. Брагинской // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 3.: Мысль, 1981, s. 448.
 33. О небе / Перевод А. В. Лебедева // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 3.: Мысль, 1981, s. 272.
 34. О небе / Перевод А. В. Лебедева // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 3.: Мысль, 1981, s. 284.
 35. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 414.
 36. Aristotle. Nicomachean Ethics / Translated by D. P. Chase. London: George Routledge & Sons, 1910, p. 308.
 37. Aristotle. Nicomachean Ethics / Translated by D. P. Chase. London: George Routledge & Sons, 1910, p. 378.
 38. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 380.
 39. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 591.
 40. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 605.
 41. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 511.
 42. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 529.
 43. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 590–591.
 44. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 475.
 45. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 502–503.
 46. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 457.
 47. Политика / Перевод С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 4.: Мысль, 1983, s. 496–497.
 
   

Vikisitatda Aristotel ilə əlaqəli məlumatlar var.

aristotel, Ἀριστοτέλης, tarixi, mənbələrdə, ərəstu, stagir, xalkidiya, liqası, stagir, makedoniya, imperiyası, qədim, yunan, filosofu, ensiklopediyaçı, alimi, platonun, şagirdi, peripatetik, məktəbinin, banisi, klassik, yunan, fəlsəfəsinin, sokrat, platondan, . Aristotel yun Ἀristotelhs tarixi menbelerde Erestu 10 11 e e 384 1 2 3 Stagir d Xalkidiya liqasi d 6 e e 322 1 2 4 Stagir d Makedoniya Imperiyasi d 7 8 9 Qedim yunan filosofu ve ensiklopediyaci alimi Platonun sagirdi Peripatetik mektebinin banisi klassik yunan felsefesinin Sokrat ve Platondan sonra ucuncu numayendesi Spontan Absurte nezeriyyesinin banisi Serq olkelerinde ve Azerbaycanda Erestun adi ile de taninir Eramizdan evvel 384 cu ilde Yunanistanin Staqir seherinde anadan olub buna gore ona cox zaman Staqirit deyirdiler Onun felsefesi beseriyyetin ictimai fikrinin sonraki inkisafina cox ciddi tesir gosterib Aristotel telimi iki istiqamete ayrilaraq mistik idealizm ve materialist felsefi fikrin inkisafi ucun menbe olub Aristotel bizim eramizdan evvel 322 ci ilde Yunanistanin Kalkida seherinde vefat edib Aristotelq yun Ἀristotelhs azerb Aristotel Sexsi melumatlarTehsili Platon Akademiyasi 5 Dogum tarixi e e 384 1 2 3 Dogum yeri Stagir d Xalkidiya liqasi d 6 Vefat tarixi e e 322 1 2 4 Vefat yeri Stagir d Makedoniya Imperiyasi d 7 8 9 Elmi fealiyyetiElm sahesi felsefe 5 Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Heyati 2 Felsefesi 2 1 Platonun tenqidi 2 2 Ilk muherrik haqqinda 2 3 Aristotelin metafizika anlayisi 2 4 Forma ve materiya haqqinda 2 5 Kateqoriyalar ve cevrenin qavranilmasi 2 6 Mentiq 2 7 Ruh haqqinda 2 8 Psixologiya haqqinda 2 9 Exlaq haqqinda 2 10 Kosmologiyasi 2 11 Fizikasi 2 12 Dovlet ve cemiyyet haqqinda 2 13 Aristotele gore siyaset ve ideal dovlet qurulusu 2 13 1 Dovlet qurulusu haqqinda 3 Tesiri 4 Eserleri 4 1 Eserlerin siyahisi 4 2 Azerbaycan diline tercumeleri 4 3 Turk diline tercumeleri 5 Xatiresi 6 Menbe 7 Izle 8 Edebiyyat 9 Hemcinin bax 10 IstinadlarHeyati Redakte Aristotel mektebi Miyeza Makedoniya Yunanistan Aristotelin heyati dord esas dovre bolunur Makedoniyada usaqliq ve genclik illeri 384 367 1 ci Afina dovru 367 335 seyahet illeri 347 335 ve 2 ci Afina dovru 335 323 Aristotelin atasi Nikomax Stagira seherinden Aristotelin Stagirit leqebi bu seherin adi ile baglidir Asklepiadlar yunan tebiblerinin himayecisi Asklepinin neslinden idi ve Makedoniyali Isgenderin babasi II Filippin ise atasi Makedoniya cari III Amintanin saray hekimi olmusdur Bu Aristotelin biologiyaya ve tebiet alemine canli maragini umumiyyetle gelecek taleyini tanisliq dairesini siyasete meylini mueyyenlesdirmisdir Ehtimal ki Aristotel usaqliq illerini de zadegan hemyasidlari arasinda Makedoniya carlarinin Pelladaki iqametgahinda kecirmisdir Erken yaslarinda valideynlerini itirmis Aristoteli dayesi Atarneyli Proksen 17 yasinda 367 Afinaya oxumaga gondermisdir Afinada Aristotel Platon Akademiyasinin uzvu olmus ve 20 il Platonun vefatina 347 kimi Akademiyada qalmisdir Revayete gore Platon Aristoteli sagirdleri icerisinde ferqlendirmis onu auditoriyanin agli yasadigi otagi ise kinaye ile oxucu evi adlandirmisdir Baxmayaraq ki muellimi Platon canli dialoqu heyatdan uzaq alimlikden daha ustun tuturdu onun sagirdi Aristotel dovrunun en yaxsi elmi kitabxanalarindan birini yaratmisdi Platonun olumunden sonra Aristotel Ksenokratla birlikde Afinani terk ederek Kicik Asiyaya Troadaya kocur ve burada Akademiyaya regbet besleyen Atarney tirani Hermi onlari Assos seherinde meskunlasdirir Orada Aristotel Herminin qohumu Pifiada ile evlenir 344 cu ilde Aristotel Troadadan Lesbos a ndaki Mitilene kocur ve burada Teofrast Mitilenli onun sedaqetli sagirdi ve dostu olur Troada ve Lesbosun faunasi Aristotelin biologiyaya dair eserlerinde eksini tapmisdir 343 cu ilde II Filippin deveti ile Aristotel Makedoniyaya qayitmis ve 340 ci ile kimi genc sahzade Isgenderin muellimi olmusdur 335 ci ilde Afinaya gelen Aristotel burada ozunun Likey Likeyli Apollonun mesesi ve eyniadli gimnazinin adindan ve ya Peripatos Aristotelin muhazireler oxudugu ortulu qalereya kimi taninmis felsefe mektebini acmisdir 323 cu ilde Makedoniyali Isgenderin olumu ile elaqedar Afinada yaranmis antimakedoniya qarisiqligi neticesinde Aristotel anasinin Xalkidadaki malikanesine qacmaga mecbur olmus cox cekmeden burada vefat etmisdir Aristotel Frakiyanin Stagira seherinden idi Platonun telebesi olmus muelliminin olumunden sonra bir muddet Kicik Asiyada yerlesen Atarne sonra ise Militena seherinde yasamisdir Genc yaslarindan elme ve felsefeye boyuk maraq gostermisdir Aristotel e e 367 ci ilde Afinaya kocmus Platonun Akademiyasinda fealiyyet gostermisdir E e 343 cu ilde Makedoniya krali Filippin deveti ile Makedoniyaya kocmus onun sarayinda genc sahzade Aleksandrin Makedonlu Iskenderin muellimi olmusdur M o 335 ci ilde Afinaya qayitmis orada Likeion yun Lykeion adlanan oz felsefi mektebini acmisdir Onu Peripatetik erebce messai mekteb de adlandirirlar Yaxinliginda yerlesen yunan tanrisi Likeionlu Apollonun adi ile adlanmisdir Latinca lyceum liseum kimi seslenir Gunumuzde liseyler adlanan mektebler Aristotelin likeionunun adini dasiyir Aleksandrin olumunden sonra Afinada makedoniyalilarin terefdarlarini teqib etmeye baslamisdirlar Ona gore Aristotel m o 322 ci Euboia adasinda yerlesen Xalkida seherine kocmus ve orada dunyasini deyismisdir Felsefesi RedaktePlatonun tenqidi Redakte Aristotel Platonun ideyalar haqqinda telimini tenqid etmisdir 12 O demisdir Platon menim dostumdur ancaq heqiqet dostluqdan ustundur Aristotelin felsefesi Aristotele gore ideyalar ve gercek dunya bir birinden ferqli mekanlarda movcud ola bilmez Cunki bir seyin kolgesi basqa mekanda deyildir Onlarin her ikisi bir yerde olmalidirlar Ona gore de onlar birlikde vehdet teskil edirler Eyni zamanda Platonun ideyalari bu dunyadaki hereketi elece de seylerin ve canlilarin yaranmasi inkisafi mehv olmasi ve olumunu izah etmir Cunki onlar ideyalar gercek alemden uzaq olan basqa alemdedirler ve daha cox sukuneti tecessum etdirirler Bundan basqa Platonun nezeriyyesi dunyadaki seylerin derk olunmasini imkansiz edir cunki onlarin esl mahiyyeti ozlerinde deyil bizim duymadigimiz ideyalarda olur 13 Aristotel etikasi Platonun mutleq nemetler ideyasina esaslanan idealist etikasini inkar edir Etika siyaset elminin bir hissesi olaraq insanin davranisi emosiyalari ehtiraslari ve xosbextlik evdemoniya elde etmesi ile elaqedar onun exlaqi xarakterini arasdirir Bu meqsedi hereket praksis olan praktiki elmdir Nezeri elmlerden ferqli olaraq etika ve siyaset sehvsiz deqiqliye iddia ede bilmezler Etikani sirf nezeri cehetden bilmek faydasizdir etikaya dair muhazireleri dinleyenler artiq exlaqi cehetden terbiyeli olmali ve heyatda neyin yaxsi neyin pis oldugunu faktoloji bilik bilmelidirler yalniz bele halda onlar nezeri seviyyeye qalxar ve bunun niye bele oldugunu anlaya bilerler sebebin elmi cehetden basa dusulmesi Platonun vahid mutleq nemetler konsepsiyasinin xeyirxahliq ideyasinin eksine olaraq Aristotel muxtelif elmlerin ve praktiki senetlerin son meqsedi olan nemetler coxlugunu qebul etmisdir Tam xosbextlik ucun tekce leyaqet bes etmir minimum xarici nemetler sosial status saglamliq gozellik ovladin olmasi ve s lazimdir Xosbextliyin zeruri sertlerinden biri dostluqdur Aristotele gore dostlugun uc novu olur 1 hezz namine 2 fayda namine ve 3 neciblik namine yalniz necib dostluqda dost vasite yox meqsed basqa Men dir ve ona onun ozunun xatirine xeyir arzu olunur Leyaqetler etik xarakter leyaqeti ve dianoetik intellektual olur birinciler nefsin irrasional emosional ikinciler rasional hissesine uygun gelir Aristotel poetik bilik sahesine aid etdiyi po etika ve ritorikanin ehemiyyetini de yuksek qiymetlendirirdi Platon poeziyani ideal polisde vetendaslarin exlaqi terbiyesine manee kimi pisleyirdise Aristotel bunun eksine Poetika da poeziyanin terbiyevi ehemiyyetini katarsis yaxud temizlenme nezeriyyesinin komeyi ile subut etmeye calisirdi qehremanin ehtiraslari ile heyecanlanmaq dinleyicide Platonun hesab etdiyi kimi ehtiraslari qizisdirmir eksine qorxu ve ciliz hisslerden temizlenme ye getirib cixarir ve bununla da nefsin harmoniyasini berpa ederek etosa musbet tesir gosterir Aristotele gore ritorika poetika kimi yaradici elm tetbiqi dialektikadir ve meqsedi konkret sebebden asili olmayaraq kutlevi auditoriyani inandirmagin yollarini axtarmaq ve formalasdirmaqdir Ritorika uc nove bolunur geleceye aid qerarlarin qebulu ile bagli mesveretci yaxud siyasi ritorika xalq yigincaginda kecmisde toredilmis hereketlerin qanuniliyine yaxud qeyri qanuniliyine aid olan mehkeme ritorikasi sanki indiki zamanda bas veren ve menevi cehetden beyenilmeli yaxud pislenilmeli hadiseleri serh eden epideyktik ritorika Inandirmanin uc baslica vasitesi var natiqin xarakteri auditoriyanin emosional veziyyeti real yaxud ehtimali subutlari ehtiva eden deliller Aristotel inandirmanin en effektiv vasitesi kimi numunelere esaslanan delilleri induktiv subutun ritorik analoqu ya da ritorik silloqizmi yaxud entimemani hesab edirdi Felsefi fikrin sonraki inkisafina tesir gucune gore Aristotel irsi felsefe tarixinde mustesna ehemiyyete malikdir bax Aristotelizm Aristotelin yaratdigi anlayislar aparati dunya felsefi ve intellektual leksikonunu zenginlesdirmisdir materiya ve forma imkan ve gerceklik nezeriyye ve praktika ve s anlayislar muasir elmi tefekkur uslubunun ozu movzunun tarixi problemin qoyulusu lehine ve eleyhine arqumentler qerar ve s Aristotel metodologiyasina dayaqlanir Ilk muherrik haqqinda Redakte Bu sebebler uzunden Aristotel varligi basqa cur tesevvur edirdi Onun fikrince her seyin esasinda her zaman var olan materiya durur O ele cansiz ve ruhsuz bir maddedir ki ondan her seyi yaratmaq mumkundur 14 Bu yaradilis prosesini de Ilk muherrik yun tὸ prῶton kinoῦn adlanan bir baslangic heyata kecirdir Aristotel onun varligini hereketin varligi ile esaslandirmisdir cunki bir sey hereketdedirse onda bu herekete tekan veren olmalidir Her seyi herekete getiren Ilk muherrikin ozu ise hereketsizdir 15 O materiyani canlandirir ve ondan bitki heyvan ve insanlar kimi canlilar yaradir 16 Bu duluscunun gilden duzeltdiyi muxtelif seylere benzer bir prosesdir Meselen Ilk muherrik ilkin olaraq insanin formasini ve ya Platonun ifadesi ile desek onun ideyasini dusunur Sonra ona once dusunduyu gorkemde beden verir ve bununla da insan yaranmis olur Butun dunya ve kainat eslinde maddeden materiyadan ibaretdir Belelikle Aristotelin istifade etdiyi forma anlayisi Platonun ideyasina cox yaxin mena dasiyir Aristotele gore Ilk muherrik insanlarin ibadet etdiyi tanri deyildir O madde de deyil Eqldir yun noῦs Platonun Demiurqosundan ferqli olaraq Aristotelin Ilk muherriki ideyalardan kenar olan bir gerceklik kimi qebul edilir O her zaman fealiyyetdedir ve cansiz materiyalari formalasdirir Bu fikirler sonralar xristian ve muselman felsefesinde de istifade edilmisdir Aristotelin metafizika anlayisi Redakte Aristotel metafizika sozunu birbasa isletmese bele menaca bu anlayisin esasini qoyan ilk filosof kimi taninmisdir Metafizika felsefenin predmeti olaraq tebiet ustu alemle bagli problemler haqqinda tesevvurlerdir Metafizika hem de dialektikaya qarsi durur Metafizikani felsefenin predmeti kimi ilk defe felsefi edebiyyata daxil eden ve onun ilkin anlamini veren de Aristotel olmusdur Aristotel metafizikani mudriklik ve bezen de teologiya adlandirir Aristotelin ontologiyasi varligin kateqoriyalari haqqinda telimi yaxud substansial ve aksidental varliq nezeriyyesini mahiyyet nezeriyyesini varligin dord sebebi ve baslangiclari haqqinda telimi imkan ve gerceklik yaxud potensial ve aktual varliq haqqinda telimi ehtiva edir Aristotele gore Sokrat insandir mulahizesinden ferqli olaraq Sokrat agdir fikrinde mahiyyet yox keyfiyyet nezerde tutulur ve demeli varligin basqa novu gosterilir Aristotel 10 bele kateqoriya mueyyenlesdirir 1 mahiyyet mes insan 2 kemiyyet iki 3 keyfiyyet ag 4 nisbet iki defe boyuk 5 yer Likey de 6 zaman dunen 7 veziyyet uzanibdir 8 hal silahlanibdir 9 hereket doyur 10 iztirab onu doyurler Birinci kateqoriya substansinal yaxud musteqil varligi ikiden ona kimi katiqoriyalar aksidental yaxud daxil olan varligi bildirir Keyfiyyet kemiyyet ve s realdir vardir yalniz ona gore ki mahiyyeti mueyyenlesdirir yaxud ona immanentdir Aksidental yaxud asili varliq novlerinden ferqli olraq yalniz mahiyyet musteqil movcud ola biler Forma ve materiya haqqinda Redakte Antik felsefe Yunan felsefeoncesi dovru e e VII yuzilliye qeder Orfizm Homer Hesiod Ferekid Yeddi yunan mudriki EpixarmQedim yunan felsefesi e e VII IV yuzillikler Milet mektebiFales Anaksimandr Anaksimen Elea mektebiKsenofan Parmenid Eleyali Zenon Melissus Musteqil filosoflarHeraklit Anaksaqor Empedokl PifaqorcularPifaqor Filolaus Hippasus Arxitas Alkmeon Qedim yunan atomculariLevkipp Demokrit Sofistler Boyuk sofistler Protaqor Prodikus Qorqias Hippias Kicik sofistler Trasimaxus Likofron Kritius Alkidamas Klassik yunan felsefesi1 Sokrat ve sokratcilar Kinikler Antisfen Diogen Bion Boristenes Kerkidas Kratet ve HipparxiaKirenacilar Aristipp Hegesias Annikeris Teodorus EvhemerusMeqaracilar Evklides Stilpon Evbulides Diodorus KronusEretriyacilar Elidali Fedon Eretriyali Menedem2 Platon ve erken platoncular Spevsippus Ksenokrates Polemon Krates Heraklides Eudoksus Arkesilaus3 Aristotel ve erken peripatetikler Teofrastus Evdemus Straton Dikearxus Aristarxus Demetrius AristoksenusEllinizm dovrunun felsefesi e e IV I yuzillikler SkeptisizmPirron Enesidemus Aqrippa EpikurculukEpikur Lukretius PeripatetizmRodoslu Andronikus PlatonizmKarneades Kliptomaxus Filon Larissali StoaciliqErken dovr Kitiyali Zenon Xrisippus Kleantes Orta dovr Panetius PosidoniusQedim Roma dovrunun felsefesi I V yuzillikler SkeptisizmSekst Empirik StoaciliqSeneka Epiktet Mark Avreli Siseron PeripatetizmAfrodisiali Aleksandr Orta platonizmAlkinous Apuleyus Qalen Plutarx Maksim Filon Selsus Teon NeoplatonizmRoma mektebi Ammonius Sakkas Plotin Porfirius AmeliusApameya mektebi Yamblix SopaterPerqama mektebi Sallustius Yulian AvqustAfina mektebi Afinali Plutarx Proklus Marinus Simplikius Damaskius Iskenderiyye mektebi Hierokles Hipatia Ioann Filoponus Antik dini telimlerQnostisizm Hermetizm MitraizmNeopifaqorculuq Apollonius Nikomaxus Numenius Moderatus Erken Xristian felsefesiKlement Origen Avqustin Avrelius Boesius Saxta Dionisius AreopagitUmumiyyetle Aristotel felsefesinde formaya xususi ehemiyyet vermis ve o tebietle eynilesdirilmisdir 17 Onsuz materiya yalniz bir imkandir potensiyadir Meselen daslarin bir araya yigilmasi imkan verir ki bina tikilsin forma alsin Ancaq o bina tikilmezse daslarin bir araya yigilmasinin hec bir menasi yoxdur Demeli imkanin varligi ehemiyyetli olsa bele o helledici amil deyildir Hereket olmasa imkan keyfiyyete kecmez Kainati teskil eden materiya da beledir Ondan formalar yaranmasa menasiz bir sey olar Demeli eslinde her sey materiya ve formanin vehdetinden ibaretdir 18 Belelikle Aristotel formalari seylerden ayirib onlari substansiya kimi tesevvur edirdi Materiya ise Aristotelin felsefesinde Ilk muherrik kimi ebedidir o yaradilmayib ve mehv edilmezdir Onun esasini dord unsur od hava su ve torpaq teskil edir Bu unsurler hem de derk edilmeyen Ilk muherrikle realliqda movcud olan ve duyulan alem arasinda bir baglanti ve keciddir Duyulan seylerin ise bir birine zidd olan iki cut xassesi vardir Biri isti soyuq digeri ise quru nemdir Yuxarida qeyd edilen dord esas element ise bunlarin xasseleri vasitesi ile formalasir Dunyada butun duyulan seyler yuxarida qeyd edilen elementlerin kombinasiyalarinin neticesidir Ilk materiyadan ferqli olaraq onlar derk olunur ve esas kateqoriyalar vasitesi ile teyin edilir Kateqoriyalar ve cevrenin qavranilmasi Redakte Kateqoriyalarda ilkin mahiyyetler yeni en real tek seyler bu at kimi universaliler cinsler ve novler ise ilkin mahiyyetlerden xeber verdiyi ucun ise ikinci mahiyyetler kimi tesnif olunur Lakin Metafizika nin 7 ci kitabinda ilkin mahiyyet ne ile yaxud seyin formasi ile eynilesdirilir Kateqorial tehlil movcudata istiqametlendiyi halda kazual sebeb tehlilin predmeti mahiyyet yaxud real varliqdir Aristotele gore bilmek seyin yaxud hadisenin ilkin sebeblerini ve ya baslangiclarini bilmek demekdir Forma materiyasiz materiya da formasiz ola bilmez onlarin ayrilmazligi haqqinda telim hilemorfizm adlanir Materiya ile formanin sintezi tek yaxud konkret seyi teskil edir Materiya varligin sirf imkanidir forma ise onun reallasmasi yaxud gercekliyidir enerji biologiyada entelexiya Aristotel kateqoriyalar ve cevrenin qavranilmasi idrak prosesi baresinde de ozel dusuncelerle cixis etmisdir Mueyyen bir sey haqqinda tam tesevvur yalniz onun mahiyyetinin bilinmesinden sonra yaranir Bu da Aristotel felsefesinin en esas meqamlarindan birini teskil edir O her seyin mahiyyetinin izahini vermek ucun kateqoriyalari yun kathgoria ittiham xasse deyim tetbiq etmisdir Kateqoriyalar her bir anlayisin ifadenin heqiqetin en umumi ve sade formasidir ki onlarin esasinda bir terefden diger anlayislar idrak kateqoriyalari basqa terefden ise derk edilen obyektlerin gorduyumuz varliq formalari varliq kateqoriyasi ortaya cixir Basqa sozle kateqoriya realligin en ehemiyyetli tereflerini eks etdiren umumi anlayisdir Bununla da Aristotel qavram idrak ve varliq kateqoriyalarinin munasibetlerini arasdiran qavram idrak nezeriyyesinin esaslarini qoymusdur Onun Orqanon yun Ὄrganon eserinin birinci kitabi Kateqoriyalar adlanir Orada 10 kateqoriya gosterilmisdir Substansiya yun oὐsia Kemiyyet yun poson Keyfiyyet yun poioths Munasibet yun tὸ pros ti Mekan yun tὸ poy Zaman yun tὸ pote Hal yun tὸ keῖs8ai Fealiyyet yun tὸ poieῖn Mexsusluq yun tὸ ἔxein Meruz qalma yun tὸ pasxein 19 Aristotele gore her bir seyin mahiyyetinin acilmasinin esasinda bu kareqoriyalar durur Idrak cevrenin qavranilmasi haqqinda Aristotel subyektden asili olmayan obyektiv realligin movcudlugu movqeyinden cixis edirdi O hesab edirdi ki etrafimizda olan seyler insanda duygular vasitesi ile eks olunur Heqiqi biliyi ideal alemde goren Platondan ferqli olaraq Aristotel hesab edirdi ki insandan asili olmayan real dunya vardir Orada olan her bir seyi insan once duygu vasitesi ile qavrayir Bilik ve yuksek agil formalari ise duygu yolu ile elde edilmir Bunlar daha yuksek eqli fealiyyetle elde edilir Mentiq Redakte Mentiq metodologiya ve idrak nezeriyyesi sahesinde Aristotel uc nov biliyi ve bunlara uygun elmleri senetleri ferqlendirir nezeri seyr ve ya mucerred muhakime praktiki hereket ve poetik yaxud yaradici etmek yaratmaq Nezeri bilik sahesine o birinci felsefe ve ya metafizikani fizika ve riyaziyyati praktiki bilik sahesine etika ve siyaseti poetik bilik sahesine ise ritorikani poetikani hemcinin butun tetbiqi senetleri yaxud peseleri mes tebabet aid etmisdir Onun fikrince muxtelif bilik sahelerine muxtelif koqnitiv qabiliyyetler uygun gelir seyleri seyr etmek ve onlarin birinci sebeblerini derk etmek qabiliyyetine nezeri zeka duzgun qerarlar isleyib hazirlamaq qabiliyyetine praktiki zeka yaxud saglam dusunce malikdir Nezeri zekanin obyekti zeruri olan ve deyismeyendir mes tebiet qanunlari yeni bizim irademizden asili olmayanlardir Praktiki zekanin obyekti mumkun olandir bizim secimimizle mueyyen edile bilen hadiselerdir Praktiki bilik riyazi deqiqliye iddia ede bilmez cunki mumkunluk sahesinde yeni insan fealiyyetinde bilinmezlik faktoru movcuddur Hem praktiki hem de poetik bilik sahelerinde tecrube boyuk rol oynayir Nezeri elmlerin obyektleri asagidakilardir 1 ayrica yeni real movcud olanlar ve deyisen obyektler fiziki cismler 2 real movcud olanlar ve deyismeyenler Allah 3 real movcud olmayanlar ve deyismeyenler Birincilerle metafizika yaxud teologiya ikincilerle fizika ucunculerle ise riyaziyyat mesgul olur Riyazi obyektleri ededler xetler hendesi fiqurlar ve s aglabatan ve hissi alemler arasinda araliq movqe tutan ontoloji mahiyyetler kimi qebul eden Platonun eksine olaraq A onlari abstrakt abstraksiya yaxud abstrakt tesevvur anlayisini felsefeye ilk defe Aristotel getirmisdir yeni dusunce vasitesile fiziki cismlerden ayrilmis obyektler adlandirmisdir Riyaziyyati xususi elm kimi deyerlendiren Aristotel eyni zamanda onu deyismekde olan tebii varligin oyrenilmesi ucun gereksiz saymisdir Platonun teliminde felsefi biliyin en yuksek formasi dialektikadir Aristotel ise onu komekci fenn seviyyesine endirerek ehtimali yoxlanilmamis muhakimelerden dogan dialektik netice ve heqiqi muhakimelerden ireli gelen ve deqiq biliye getirib cixaran apodiktik yaxud subutlu netice sillogizm arasinda ferq qoyur Bu ferqlendirme Aristotelin ilk defe Orqanon eserinde isleyib hazirladigi formal mentiq sisteminin temeli olmusdur Kateqoriyalar eserinde muhakimelerin birlesmesinden yaranan sade terminler subyektler ve predikatlar Tefsir haqqinda traktatinda ise muhakimelerin ozu nezerden kecirilir Birinci Analitika da muhakimelerin apodiktik sillogizmlerle neticelerle birlesmesi gosterilir onlarin formalari fiqurlari tehlil edilir Ikinci Analitika da subutlar nezeriyyesi verilir Topika eseri dialektika disput seneti uzre derslikdir ona yaxin olan Sofistik tekzibler de ise disputlarda mentiqi sehvlerin tipleri tesnif edilir Aristotelin sillogistikasi ciddi deduktiv xarakter dasisa da subutlarin ilkin baslangici onun fikrince subut edilmezdir ve ya induksiya yeni xususi hallar esasinda umumilesdirme yolu ile ya da intellektual intuisiya vasitesile nezerden kecirilir Aristotel terefinden kateqoriyalarin felsefi izahinin verilmesi hem de mentiq elminin inkisafina tesir etmisdir Cunki her bir seyin mahiyyetinde duran anlayislarin mueyyen edilmesi o sey haqqinda tam tesevvur yaradir Belelikle Aristotel mentiq elminin inkisafinda mustesna rol oynamisdir Onun ucun mentiq ayrica elm deyil her bir elmin esasidir Aristotelin mentiq haqqinda telimi de Orqanon eserinde verilmisdir Aristotel hesab edirdi ki mentiq subutlar haqqinda elmdir Eqli fealiyyet gerceklikde var olan seyleri eks etdirir Mentiqi mulahize ve eql yolu ile elde edilen netice fikir ve terminler bir birine zidd olmamalidir Bu fikirlerin esasinda ise sonralar sillogizm yun syllogismos haqqinda telim yaranmisdir 20 Bu telime gore her hansi bir umumi nov ya cins haqqinda ireli surulen fikir o nove ve ya cinse aid olan ayrica ferd haqqinda da ireli surulmelidir Buna gore de sillogizmler boyuk ve kicik onerme mulahize ve qerardan ibaretdir Onerme qerarin verilmesinin temelinde duran iddia ve ya fikirdir Boyuk onerme umumi neticeni kicik onerme ise subyekt haqqinda neticeni acir Sillogizmin orneyi kimi bele bir uclu mulahizeni getirmek mumkundur Her bir insan olmelidir boyuk onerme Sokrat da insandir kicik onerme Demeli Sokrat da olmelidir qerar Aristotel Francesco Hayez in resminde 1791 1882 Sofistlerin tekzib edilmesi kitabinda Aristotel yazirdi ki butun mentiqi yanlisliqlarin koku sillogizmlerde olan yanlisliqlardadir Bu yanlisliqlar ise ikiye bolunur bir qismi dilin xetalari digeri ise anlamlarin tehrifidir Dildeki xetalar sozlerin coxmenaliligindan vurgularin duzgun qoyulmamasindan ireli gelir Mena xetalarinin ise sebebi seylerin mahiyyetine deyil onlarin tesadufi tereflerine varmaq mutleqle nisbini ferqlendirmemek suallari duzgun qoymamaq kimi amillerden ireli gelir 21 Daha sonra Aristotel Orqanon eserinin Topika yun Topika kitabinda heqiqet anlayisini izah eden mentiqi dialoqlarini vermisdir Burada o heqiqetin acilmasi ucun her bir seyin ilkin durumunun acilmasini ve onun mahiyyetinin uze cixarilmasini tovsiye etmisdir 22 Onun fikrince mulahizelerin istiqameti de buna dogru surulmelidir Yeni heqiqi fikir mahiyyete yonelmelidir Coxmenali soz haqqinda fikir soyledikde onu ireli surulen iddianin menasina uygunlasdirmaq lazimdir Meselen tebiet sozunu insan ve ya cevremizde olan butun canlilar menasinda isletmek mumkundur Ona gore de istifade edilen soz ireli surulen fikre uygun olmalidir Aristotele gore mentiqi dialoqda sistem de olmalidir Once problem ortaya qoyulmali sonra mulahizenin induktiv tek tek hallardan umumi neticelere ayri ayri faktlardan umumilesdirmelere getiren mentiqi neticenin cixarilmasidir ya deduktiv umumi muddea ya da qanunlardan ferdi neticenin cixarilmasidir metodlarla ireli surulmesi yollari haqqinda dusunulmeli meselelerin benzer ve ferqli tereflerine diqqet yetirilmelidir Suallar dogru ve konkret qoyulmali cavablarin ise strategiyasi olmalidir 23 Ruh haqqinda Redakte Platon kimi Aristotel de ruh haqqinda dusunmusdur O ruhu heyatin esasi hesab edirdi Ruh madde ve bedenin formasi onlarin hereketlerinin sebebi ve meqsedidir O bitki heyvan ve insanlarda yasayir Ruh bedenle birlikde var olsa bele ondan daha ustundur Belelikle Aristotele gore beden ruha tabedir 24 Platonda oldugu kimi Aristotel de ruhlarin seviyyeleri haqqinda sohbet acmisdir Onun fikrince ruhlarin uc seviyyesi vardir Birincisi bitkiseldir nebatidir ki onun sayesinde fiziki inkisaf bas verir Ikincisi seviyye nefsani heyvanidir Bu seviyyede ruh artiq gormek esitmek duymaq toxunmaq ehtirasa ve istaha gelmek kimi xususiyyetlerini temin edir Ucuncusu ise dusuncevidir ki o ruhun en yuksek seviyyesidir 25 Aristotele gore bitkilerde ruhun yalniz bitkisel heyvanlarda nefsani insanlarda ise hem bitkisel hem nefsani hem de dusuncevi seviyyesi vardir Mehz dusuncevi seviyyesini inkisaf etdiren xeyre yonelen menevi cehetden yukselen mudrikliye catan insanlar xosbext olurlar Heyvanlar xosbextliyin ne oldugunu bilmir tanrilar ise daim xosbext heyat kecirirler Yalniz insan oz xosbextlik yolunu secmek ya da onu inkar etmek imkanindadir Aristotele gore xosbext olmaq ucun ruhun dusuncevi seviyyesini inkisaf etdirmek lazimdir ki insan heyvanlardan secilsin Psixologiya haqqinda Redakte Psixologiyada Aristotel tebii elmi ve exlaq psixologiyasini ferqlendirir Birincisi Nefs haqqinda eserde serh olunur Nefs psyuxe bioloji kontekstde heyvanat aleminde bitkilerden insanadek muxtelif uzvi funksiyalarin dasiyicisi kimi nezerden kecirilir Ikincisi ise Nikomax etikasi eserinin 1 ci ve 6 ci kitablarinda serh olunur ve insanin exlaqi xarakterinin psixoloji esasina yoneldilir Nefsin cisme munasibeti formanin materiyaya munasibeti kimidir Exlaq psixologiyasi cercivesinde Aristotel insan nefsini rasional ve irrasional hisselere bolur Irrasional hisse zekadan tamamile mehrum exlaqi fealiyyete dexli olmayan bitki reproduktiv yarimhisseye ve zeka ile elaqedar olan zekani dinlemek qabiliyyetine malik daha yuksek emosional ehtiraslarin yerlesdiyi yer yarimhisseye bolunur Oz novbesinde nefsin rasional hissesi elmi yaxud nezeri nus ve hesablayan yaxud qerar hazirlayan saglam dusunce qabiliyyeti yarimhisselere bolunur Exlaq haqqinda Redakte Aristotelin Nikomaxus exlaqi kitabinin on sehifesi 1566 il Aristotel exlaq haqqinda fikirlerini de ortaya qoymusdur Onun fikrince exlaqin meqsedi ruhun Xeyre yonelmesidir 26 Bu ise insani xosbextliye catdirir Bu yolda ruhun eqli seviyyesi bitkisel ve nefsani seviyyeleri usteleyir Bunu elde etmek ucun insan ozunu Xeyre yoneltme istiqametde terbiyelendirmelidir ki bu da sonra verdis halini alsin ve zaman kecdikce insanin xususiyyetine cevrilsin Bununla bele xosbext olmaq ucun saglamliq yaxsi gorkem muvafiq maddi durum kimi keyfiyyetler de olmalidir Xeyrin ozelliyi ise her bir asiriliqdan uzaqlasmaqdir 27 Meselen qorxaqliq ve megrurluq asiriliqlardirsa bunlarin arasinda olan comerdlik exlaqin esasi olan Xeyirdir Yene de israfciliq ve xesislik asiriliqlardirsa qenaetcilik meqsedeuygun exlaq numunesidir 28 Aristotele gore insan heyatdan hezz almalidir bu da Xeyre catmanin neticesinde bas verir Belelikle insanin menevi durumu o zaman yuksek olur ki o etdiyi emellerin dogru ve xeyre uygun oldugunu hiss etsin Exlaqli hereket ise her hansi bir xeyirli isin gorulmesi ile deyerlendirilmir cunki xeyir emeller coxdur ve insanlar onlari eyni derecede butun heyatlari boyu etmelidirler ki heyatdan hezz alsinlar 29 Her bir insan tebeqesinin oz exlaqi vezifeleri vardir Eyni zamanda edalet anlayisi kimi hami ucun bir olan xeyir vardir ki ona hami emel etmelidir Qeyd etmek lazimdir ki her bir exlaqi hereket suurlu olaraq yerine yetirilir Demeli exlaq dusunce ile six baglidir ve buna gore de insanin xeyirle seri bir birinden ayirmaq imkani vardir Kosmologiyasi Redakte Kosmologiyada ciddi geosentrik modeli rehber tutan Aristotel dunyanin sonlulugunu Kainatin sonsuzlugu haqqinda atomist nezeriyyenin eksine ve Platonun Timey ine ve Ioniya kosmogoniyalarinin eksine olaraq onun ebediliyini tesbit edir Aristotele gore dunya terkibinde dord element od hava su ve torpaq olan Ayalti aleme ve terkibinde besinci ilahi element efir yaxud kvintessensiya olan goy cismleri ve hereketsiz ulduzlar sferasindan ibaret Ayustu aleme ayrilir Ayalti alemin dord elementinden her biri ilkin iki xususiyyetin vehdeti ile seciyyelenir od isti quru hava isti rutubetli su rutubetli soyuq torpaq quru soyuq Enenevi serhe gore ilkin xasseler keyfiyyetsiz ilkin materiyaya substrata immanentdir ve bu onlarin bir birine cevrilmesi imkanini izah edir mes istilik xassesini itiren ve soyuqluq keyfiyyetini exz eden od hava olur ve s Iki yungul elemente od ve havaya yuxariya dogru tebii hereket iki agir elemente su ve torpaga asagiya dogru tebii hereket xasdir Efirin deyismezliyi ve onun daima firlanmasi dunyanin ebediliyini temin edir Ayustu alemde yegane deyisilme novu mekanca yerdeyismedir Ayalti alem deyisilmenin butun novlerine meruz qalir Allahlarin uca dunyasi haqqinda mifoloji tesevvurlerden behrelenen bu dualist kosmologiya fiziki qanunlarin vehdetini ve Kainatin yekcinsliyini tesbit eden Ioniya ve atomistik fizika ile muqayisede ciddi tenezzul idi Aristotelin ozel kosmologiasi olmusdur Onun kosmologiasinin esasini yermerkezcilik geosentrizm teskil edirdi Bu da yerin kainatin merkezinde yerlesmesi haqqinda tesevvurdur O hesab edirdi ki yer kure formasinda olaraq hereketsizdir Onun etrafinda ay gunes ulduzlar ve goy firlanir Yermerkezcilik telimi orta esrler felsefesinde kosmoloji baxislarin formalasmasinda cox boyuk rol oynamisdir 30 Fizikasi Redakte Fizika sahesine toxunan Aristotel hesab edirdi ki dunyanin esasini bes unsur teskil edir Onlardan dordu torpaq su hava ve od bizim semaalti dunyadadir 31 Onlar hereketdedir ve eyni zamanda formalarini da deyisdire bilerler Buna gore de dunyada muxtelif prosesler bas verir ve deyisiklikler musahide edilir Bu unsurler ise oz novbesinde iki qutblu ve ziddiyyetli ikiliklerden yaranir Bele ki yer soyuqla istinin hava quru ile nemin su soyuqla istinin od ise isti ile qurunun elaqelerinden dogur 32 Aristotele gore goyde olan ne varsa besinci unsur olan efirden emele gelmisdir 33 Orada yalniz planetlerin ve ulduzlarin ebedi ve beraber dairevi hereketi movcuddur Butun bunlari ise simasiz tanri kimi tesevvur edilen Ilk muherrik emele getirmisdir Onun fikirlerine gore kosmos sonsuz deyildir onun bitdiyi yerden yoxluq baslayir 34 Bu fikirler orta esr Xristian ve Islam teologiyasinda ilahiyyatinda da genis istifade edilmisdir Bele ki orta esrlerde ilahiyyatcilar dusunurduler ki gunah yerle bagli bir seydir ona gore de goy unsurleri yerdekilerden ferqlenmelidir Cunki ideal alem olaraq efir Tanri ve onun melaikelerinin yeri kimi tesevvur edilirdi Bu sebebden de varligin baslangici ve sonu Tanridir Yoxluq da buradan baslayirdi Sonra ise elm inkisaf etdikce subut olunmusdur ki eslinde yer ve goy unsurleri arasinda hec bir ferq yoxdur Bu da onu gosterirdi ki Aristotelin bu kimi fikirleri artiq kohnelmisdir Aristotelin tebiet haqqinda telimin de tebiet yaxud tebiyyat tebiete aid olan yeni fizika anlayisi hec de dunyanin sinonimi deyildir Bu evvela tebii suni muxalifliyi cercivesinde usta eli ile yaradilmayani bildiren ikincisi ise tebii zoraki muxalifliyi cercivesinde daxili qeyri mecburi hereket menbeyini gosteren ontoloji kateqoriyadir Senetin yaratdigi hereketsiz sukunetli artefaktlar aleminden ferqli olaraq tebii varliq herekete ve deyisikliye ezeli qadirliyi ile seciyyelenir Buna uygun olaraq Aristotel tebieti hereket ve sukunetin prinsipi kimi mueyyenlesdirir Belelikle hereket yaxud deyisilme prosesi anlayisi nezeri fizikanin merkezi problemine cevrilir Aristotele gore deyisiklik dord kateqoriyada mumkundur mahiyyete nezeren yaranma ve mehv olma xasselere nezeren keyfiyyet deyisikliyi kemiyyete nezeren artma ve azalma ve mekana nezeren mekan cercivesinde yerdeyisme Hereketi mentiqi baximdan qeyri mumkun ve ona gore de qeyrireal sayan Eleya mektebi ve platonizm numayendelerinin eksine olaraq Aristotel Fizikada I 5 7 deyisikliyi uc amilden cixis ederek izah edir deyisiklik substrati ve ya materiya prosesde deyisilmez qalan formanin yaxud keyfiyyetin olmamasi ve deyisiklik prosesinde meydana cixan forma yaxud keyfiyyet Belelikle deyisiklik substratin yeni forma ve ya keyfiyyet mes tehsilsiz Sokrat savadli Sokrata cevrilir almasindan yaxud basqa cure imkanin gerceye kecmesinden ibaretdir Aristotel bos mekanin movcudlugunu qebul etmir ve ona gore de etraf cismin ucqar serhedi kimi basa dusulen yalniz yer anlayisini isledir muvafiq olaraq her bir yerdeyisme cismlerin qarsiliqlievezlenmesi dir Zaman daha erken ve daha son herekete nezeren kemiyyet kimi mueyyenlesdirilir Tebiet hemcinin meqsedeuygunluq prinsipidir Allah ve tebiet ebes yere is gormurler lakin Aristotelin teleologizminin providensializm yaxud kreasionizmle hec bir elaqesi yoxdur cunki baslica meqsed bioloji novlerin ebediliyini izah etmekdir meqsedli sebeb formanin novun reallasdirilmasidir Heyvanlar haqqinda eserlerinde A kulliyyatinin dordde biri Aristotel elmi zoologiyanin esasini qoymus deskriptiv empirik yanasmani Heyvanlarin tarixi heyvanlarin fiziologiyasi ve morfologiyasinin teleoloji Heyvan hisseleri haqqinda Heyvanlarin dogulmasi haqqinda Heyvanlarin hereketi haqqinda izahi ile elaqelendirmisdir Dovlet ve cemiyyet haqqinda Redakte Aristotel dovlet ve cemiyyet haqqinda da fikirlerini ortaya qoymusdur O Platonun ideal dovlet haqqinda telimini tenqid etmisdir Platonun ideal dovletinden ferqli olaraq Aristotelin dovleti utopik deyil gerceklik kimi tesevvur edilir Bu dovlet modelinde insanlarin xosbextliyi esas sertdir ancaq burada butun munasibetler gercek ve dusunce ile uyusan muddealara esaslanir 35 Dovletin baslica meqsedi xeyrin ve edaletin qurulmasidir Insan oz tebietine gore suura malik ictimai heyvandir 36 O yalniz icma seklinde yasayib terbiye oluna biler Buna ise yalniz dovletde nail olmaq mumkundur Ona gore de insan hem de siyasi varliqdir 37 Esl edalet qanunlarin movcudlugu ile xarakterize olunur Dovletde yasayan insanlar ise mutleq sekilde qanunlara tabe olmalidirlar Bu ise eslinde her bir insani ucaldir Ona gore de dovlet inkisaf etmis cemiyyetlerin birliyidir Eyni zamanda cemiyyetin esasini hem de aile teskil edir Ona gore de onun qanun ve strukturunu Aristotel dovletle elaqelendirirdi Onun felsefesinde aile ictimai heyatin ilk merhelesi kimi xarakterize edilir 38 cemiyyet ve dovlet ise eynilik teskil edir Dovletin meqsedi her bir vetendasin xosbext ve guvencli yasamasini temin etmekdir 39 Aristotel quldarliq cemiyyetinin terefdari idi bu qurulusu da tebii durum kimi deyerlendirmisdir Tale insanlarin bir qismini hakimiyyet ucun digerlerini ise onlara xidmet etmek ucun yaratmisdir Buna baxmayaraq Aristotel asiri olaraq varlanmaga da qarsi olmusdur Hem de Platondan ferqli olaraq Aristotel insanlarin sexsi mulkiyyetine boyuk onem vermisdir 40 O dovletde yasayan azad insanlari mulkiyyetlerine gore siniflere bolurdu Bunlar da varlilar orta tebeqe ve yoxsullar idiler 41 Aristotelin bu fikirleri sonralar kommunist ve basqa solcu telimlerinde istifade edilmisdir Orada tebeqelesme burjua ziyali ve fehle kendli sinfi kimi verilmisdir Bu bolgude Aristotel en cox orta tebeqeye ehemiyyet verirdi Cunki varlilarla yoxsullar arasinda davamli ziddiyyetler vardir Ona gore de o dovletin sabitliyi ucun orta tebeqenin mohkemlenmesini vacib bilirdi Aristotel dusunurdu ki dovletde yoxsullarin sayi artmamalidir cunki bele olarsa sabitlik pozula biler 42 Aristotele gore siyaset ve ideal dovlet qurulusu Redakte Aristotele gore siyaset ve ideal dovlet qurulusu Arzuolunan yaxud ideal dovlet qurulusu ozunun ilkin menasi ile aristokratiya dir yaxsilarin idaresi Burada sosial funksiyalarin zumreler uzre diferensiasiyasi Platon yasa gore ferqlendirme ile evezlenir ideal polisin vetendaslari genclikde herbi qocaliqda ise bilavasite siyasi mesveretci funksiyalari yerine yetirirler fiziki emek ekincilik senetkarliq ve ticaret qullarin isidir azad vetendasi ferqlendiren cehet estetik ve eqli fealiyyetde evdemoniyani reallasdirmaq ucun gerekli olan asude vaxtdir sxole Aristotele gore quldarliq tebieten movcuddur ve polis strukturunda qul aga munasibeti ailede arvad er munasibeti kimi zeruri elementdir qullar qeyri yunanlardan barbarlar dan olmalidirlar Aristotel qizil tenasub haqqinda telimden cixis ederek real seraitde ekser polisler ucun en asan heyata kecirilen politiyani oliqarxiya ile demokratiyanin qarisigi serti numunevi dovlet qurulusu kimi ireli surur burada kasiblarla varlilarin qutblesmesi temin olunmus orta tebeqenin ustunluyu ile aradan qaldirilir Aristotele gore siyaset insanlarin dovletde oz heyatlarini yuksek seviyyede qurmaq ve yonlendirmek ucun istifade etdikleri vasitedir Onun meqsedi insanlari xeyre dogru yoneltmekdir 43 Ancaq insanlarin coxlu eskiklikleri de vardir Ona gore de siyasetin meqsedi onlari terbielendirmekdir Belelikle her bir vetendas qanunlara ve hakimiyyete tabe olmali oz vetendasliq borcunu yerine yetirmelidir Bu meqsedle de dovlet cemiyyete uygun olan siyasi qurulusu secmelidir Siyaset elmi nemetlerin hami ucun praktiki elcatan olmasina calisir nece ki etika ferdi nemetlere can atir Aristotele gore ferdi ve umumi rifah ust uste dusur lakin umumi rifah deyer prioritetine malikdir daha ilahi oldugundan demeli siyaset butun diger elmlerin ve senetlerin meqsedeuygunlugunu ve statusunu mueyyenlesdiren arxitektonik elmdir Aile sosial teskilatlanmanin ilkin formasidir aileler kend icmalarinda kend icmalari ise vetendas icmasinda yaxud sosial teskilatlanmanin ali formasi olan seher dovletde polis birlesirler Vetendas statusu siyasi ve mehkeme praktikasinda istirak etmek huququ ile mueyyenlesir Polis tebieten movcuddur insan da tebieti etibarile polis heyvani dir yeni tenha yasamagi bacarmayan ve tebii olaraq icmalar yaradan varliqdir Aile arvadin ve usaqlarin ere ataya konullu tabeciliyine esaslandigi kimi polis de idareolunanlarin idareedenlere tabeciliyine esaslanir Duzgun idarecilik formalarinda yaxud konstitusiyalarda politiyalarda idareedenler umumi qusurlularda ise sexsi rifah namine idare edirler Duzgun formalara monarxiya bir neferin idaresi aristokratiya bir necenin idaresi ve politiya coxlarin idaresi aiddir Monarxiyanin qusurlu formasi tiraniya aristokratiyanin oliqarxiya politiyanin demokratiyadir Idarecilik formalari vetendaslarin vezifelere yol tapmasi sertlerini mueyyenlesdiren deyerler sistemi ile ferqlenir Oliqarxiya servet aristokratiya sucaet demokratiya azadliq prinsiplerine esaslanir Aristotele gore dovletde insanlar nemetler elde etmek ucun birlesirler Dovlet vetendaslara hedden artiq varlanmaq imkani vermemelidir Her hansi bir sexsin hedden artiq hakimiyyet elde etmesinin de qarsisi alinmalidir Dovlet hem de koleleri oz tabeciliyinde saxlamalidir Varli vetendaslardan ferqli olaraq koleler ve yoxsullar dovlet islerinde istirak ede bilmezler Onu da qeyd etmek lazimdir ki Aristotelin dovlet ve siyaset haqqinda fikirleri yunanlara unvanlanmisdir Basqa milletleri o barbar hesab etmis onlarin kole ruhlu olduqlarini iddia etmisdir 44 O qeyd edirdi ki eger yunanlar obyektiv sebebler uzunden yasadigi yerlerde meqsedeuygun dovleti qura bilmirlerse onda onlar xarici quvvelere muraciet ede bilerler O burada esasen makedoniyalilari nezerde tuturdu O dusunurdu ki onlarin vasitesi ile Iran meglub edilmeli ve bu erazilerde yeni yunan dovletleri yaranmalidir Bunu ise oyrencisi Makedonlu Iskender reallasdirmisdir Dovlet qurulusu haqqinda Redakte Aristotele gore bir nece dovlet qurulusu vardir Onlar duzenli nizamli ve duzensiz nizamsiz olmaqla iki yere bolunurler Duzenli quruluslar Monarxiya bir adamin kralin hakimiyyeti Aristokratiya yuksek imtiyazli siniflerin hakimiyyetidir Burada tek adamin deyil azligin hakimiyyeti heyata kecirilir Politiya coxlugun maraqlarini eks etdiren coxlugun hakimiyyetidir bu hem de motedil demokratiyadir Bu idareetme sistemi cox az milletlerde ola biler Orada her sey exlaq rifah ve s motedildir hedler asilmir asiriliqlara yol verilmir 45 Duzensiz quruluslar Tiraniya bele bir monarxiya qurulusudur ki orada bir nefer hakimiyyeti oz sexsi maraqlari ucun istifade edir Oliqarxiya oz maraqlarini guden imtiyazli siniflerden olan azligin hakimiyyetidir Demokratiya ise cemiyyetde coxluqda olan yoxsullarin ve azad vetendaslarin hakimiyyetidir Bununla bele demokratiya basqa duzensiz hakimiyyetlerin arasinda en yaxsisidir 46 Duzensiz quruluslarda hakimiyyeti elde etmisler oz sexsi maraqlarini gudurler Monarxiyadan yayinma tiraniyaya aristokratidan yayinma oliqarxiyaya polisiyadan yayinma demokratiyaya demokratiyayadan yayinma ise oklokratiyaya getirib cixardir Oklokratiya ise demokratiyanin asiri formasidir Bu qurulusda bosbogazlarin demaqoqlarin idare etdiyi kutle oz isteyi ve nefsine uygun olaraq hakimiyyet qurur 47 Bu kimi qurulus esasen olkelerde qarisiqliq zamani ortaya cixir Tesiri Redakte Aristotel erebdilli elyazmada XIII yuzillik Aristotelin felsefi irsi beseriyyetin dusunce tarixinde cox boyuk izler buraxmisdir Ellinizm ve Roma dovrleri sonra ise orta esrler boyu filosoflar ve alimler Aristotelin eserlerinden behrelenmis oz dunyagoruslerini formalasdirmislar Peripatetikler adlanan bu filosoflar onun felsefi irsine muraciet ederek onu inkisaf etdirmisdirler Aristotelin teliminin esasinda Tomas Akvinas Tomizm katolik kilsesinin felsefesini yaratmisdir Umumiyyetle Avropanin Dircelis dovrune qedem qoymasinda Aristotel irsinin ehemiyyeti boyuk olmusdur El Ferabi Ibn Rusd kimi orta esr muselman filosoflari da Aristotelin irsinden genis istifade etmis onlara serhler yazmisdirlar Onlar Serq peripatetizminin esaslarini qoymusdurlar Eserleri RedakteAristotel qedim dunyanin en boyuk filosoflarindan biri olmusdur Onun elmi fealiyyeti neticesinde qedim yunan felsefesi en parlaq dovrlerini yasaya bilmisdir O ilk defe insan dusuncesinin butun sahelerini ehate eden felsefi sistem yarada bilmisdir mentiq tebiet metafizika ontologiya exlaq dovlet ritorika poetika ve s sahelerine aid eserler yazmisdir Bu kitablar butun dunyada taninmis ve sonraki dovrlerde elmin inkisafinda misilsiz rol oynamisdirlar Umumiyyetle Aristotel beseriyyet tarixinde ilk insandir ki elmlere sistemli yanasmis ve onlarin tesnifatini vermisdir Aristotelin coxlu eserleri zamanimiza gelib catmisdir Bundan basqa Aristotelin felsefi dusunceleri onun oyrencilerinin ve basqa yazarlarin eserlerinde de verilmisdir Bir sira tedqiqatcilar ehtimal edirler ki onun muellifliyi ile taninan bezi eserler ola bilsin Aristotelin deyil basqa muellifler terefinden yazilmisdir Eserlerin siyahisi Redakte Mentiq Orqanon Kateqoriyalar Kathgoriῶn Categoriae Yorumlamaq haqqinda Perὶ ἑrmhneias De interpretatione Ilk analitika ἀnalytika protera Analytica priora Sonraki analitika ἀnalytika ὑstera Analytica posteriora Topika Topikῶn Topica Sofistlerin tekzib edilmesi Perὶ tῶn sofistikῶn ἐlegxwn De sophisticis elenchisTebiet haqqinda Fizika Fysikὴ ἀkroasis Physica Goy haqqinda Perὶ oὐranoῦ De caelo Yaranma ve mehv olma haqqinda Perὶ genesews kaὶ f8orᾶs De generatione et corruptione Meteorologiya Ta metewrologika Meteorologica Ruh haqqinda Perὶ psyxῆs De anima Tebiet haqqinda Parva naturalia Malye sochineniya o prirode cikl iz 7 nebolshih trudov Heyvanat aleminin tarixi Perὶ tὰ zὼa ἱstoriai Historia animalium Heyvanlarin hisseleri haqqinda Perὶ zῴwn moriwn De partibus animalium Heyvanlarin hereketi haqqinda Perὶ zῴwn kinhsews De motu animalium Heyvanlarin hereket usullari haqqinda Perὶ zῴwn poreias De incessu animalium Heyvanlarin yaranmasi haqqinda Perὶ zῴwn genesews De generatione animaliumMetafizika Metafizika Metὰ tὰ fysika MetaphysicaEtika ve siyaset Nikomaxus exlaqi Ἠ8ikὰ Nikomaxeia Ethica Nicomachea Evdem exlaqi Ἠ8ikὰ Eὐdhmeia Ethica Eudemia Politika Politika PoliticaAzerbaycan diline tercumeleri Redakte Aristotel Poetika terc ed on soz ve serhlerin muel A Aslanov B Serq Qerb 2006 120QernTurk diline tercumeleri Redakte Aristoteles Eudemos a Etik Cev S Babur Dost Kitabevi Yayinlari Ankara 1999 Aristoteles Fizik Cev S Babur 2 Baski Yapi Kredi Yayinlari Istanbul 2001 Aristoteles Gokyuzu Uzerine Cev S Babur 1 Baski Dost Kitabevi Yayinlari Ankara 1997 Aristoteles Ikinci Cozumlemeler Cev A Houshiary Yapi Kredi Yayinlari Istanbul 2005 Aristoteles Kategoriler Cev S Babur 2 Baski Imge Kitabevi Yayinlari Ankara 2002 Aristoteles Nikomakhos a Etik Cev S Babur Kebikec Yayinlari Ankara 2005 Aristoteles Poietika siir sanati uzerine Cev N Kalayci Bilim ve Sanat Yayinlari Ankara 2005 Aristoteles Yorum Uzerine Cev S Babur 2 Baski Imge Kitabevi Yayinlari Ankara 2002 Aristoteles Atinalilarin Devleti Cev F Akderin 1 Baski Alfa Yayinlari Istanbul 2005 Aristoteles Poetika Cev Yilmaz Onay Mitos Boyut Yayinlari Istanbul 2008 Aristoteles Peri Poetika Siir Sanati Ceviren Murat Temelli ARK KITAPLARI Istanbul 2011Xatiresi RedakteSaloniki seherinde universitet Saloniki seherinde bir meydan Aristoteliya bitkisi Ayda krater Asteroid 6123 Aristoteles Aristotelin adini dasiyirlar Menbe RedakteAydin Elizade 2016 Antik felsefe tarixi PDF 3 sayli Baki Metbeesi ASC s 82 96 ISBN 5 89968 061 X 2016 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 2016 08 16 Izle RedakteUnudulmazlar AristotelEdebiyyat RedakteAdil Esedov Felsefe tarixinden etudler Ideal ve realliq arasinda ziddiyyet ve onun Qerb rus ve Serq tefekkurunde hell imkankari Baki Teknur 2007 116s Adil Esedov Yunan felsefesiinden etudler yunan felsefesiinde idealin ve realligin munasibetlerine dair On sozun muellifi felsefe elmleri doktioru Tahire Allahyarova Baki Teknur 2008 Aydin Elizade 2016 Antik felsefe tarixi PDF 3 sayli Baki Metbeesi ASC s 82 96 ISBN 5 89968 061 X 2016 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 2016 08 16 Uill Durant Felsefi hekayetler dunya felsefesinin en gorkemli numayendelerinin heyat ve baxislari Azerbaycan diline tercume eden felsefe elmleri doktioru Adil Esedov Baki Zekioglu 2006 Gunnar Skirbekk Nils Gilye Felsefe tarixi Azerbaycan diline tercume eden felsefe elmleri doktioru Adil Esedov Baki Zekioglu 2007 Usaqlar ucun ensiklopediya Riyaziyyat Baki Serq Qerb 2008 seh 604 Politologiya Izahli luget Baki 2007 seh 15 Ackrill J L 1981 Aristotle the Philosopher Oxford and New York Oxford University Press Aristotle 1908 1952 The Works of Aristotle Translated into English Under the Editorship of W D Ross 12 vols Oxford Clarendon Press Bolotin David 1998 An Approach to Aristotle s Physics With Particular Attention to the Role of His Manner of Writing Albany SUNY Press Chappell V 1973 Aristotle s Conception of Matter Journal of Philosophy 70 679 696 Halper Edward C 2005 One and Many in Aristotle s Metaphysics Volume 2 The Central Books Parmenides Publishing Jaeger Werner 1948 Robinson Richard ed Aristotle Fundamentals of the History of His Development 2nd ed Oxford Clarendon Press Kiernan Thomas P ed 1962 Aristotle Dictionary New York Philosophical Library Rose Lynn E 1968 Aristotle s Syllogistic Springfield Charles C Thomas Publisher Aleksandrov G F Aristotel filosofskie i socialno politicheskie vzglyady M 1940 Zubov V P Aristotel Chelovek Nauka Sudba naslediya Nauchno biograficheskaya seriya M Izd vo AN 1963 368 str 25 000 ekz Chanyshev A N Aristotel M Mysl 1981 200 s Mysliteli proshlogo 80 000 ekz Losev A F Taho Godi A A Aristotel Zhizn i smysl Seriya Lyudi Vremya Idei M Det lit 1982 286 str 75000 ekz Foht B A Lexicon Aristotelicum Posobie dlya izucheniya Aristotelya kak v podlinnike tak i v russkom perevode Kratkij leksikon vazhnejshih filosofskih terminov vstrechayushihsya v proizvedeniyah Aristotelya Publ i predisl M A Solopovoj Istoriko filosofskij ezhegodnik 97 M Nauka 1999 S 39 74 Orlov E V Filosofskij yazyk Aristotelya Monografiya otv red V P Goran Ros akad nauk Sib otd nie In t filosofii i prava Novosibirsk Izd vo SO RAN 2011 317 s ISBN 978 5 7692 1174 4 Hemcinin bax RedakteSokrat Platon PeripatetiklerIstinadlar Redakte 1 2 3 4 5 6 Losev A F Aristotel Kratkaya literaturnaya enciklopediya M Sovetskaya enciklopediya 1962 T 1 lt a href https wikidata org wiki Track Q4239850 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track P8896 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q1248105 gt lt a gt 1 2 3 4 5 6 Berry A A Short History of Astronomy London John Murray 1898 lt a href https wikidata org wiki Track Q19939115 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q84 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q19025604 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q1232629 gt lt a gt 1 2 3 Lyubker F Aristoteles Realnyj slovar klassicheskih drevnostej po Lyubkeru pod red F F Zelinskij A I Georgievskij M S Kutorga i dr SPb Obshestvo klassicheskoj filologii i pedagogiki 1885 S 152 154 lt a href https wikidata org wiki Track Q101490 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q1459210 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q694826 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q4135787 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q24933120 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q30059240 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q4249594 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q30091720 gt lt a gt 1 2 3 Aristotel Enciklopedicheskij leksikon SPb 1835 T 3 S 52 54 lt a href https wikidata org wiki Track Q28090038 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q4532135 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q21282454 gt lt a gt 1 2 Aristotle 1 2 Aristotle lt a href https wikidata org wiki Track Q28025983 gt lt a gt 1 2 Arithmetizations of Syllogistic a la Leibniz 2012 1 2 OUTLINES OF GREEK AND ROMAN MEDICINE 1 2 Isocrates and Aristotle on Rhetoric https vk com doc18066328 459853124 Sultan Mecid Qenizade Azerbaycanca rusca luget Tatarsko russkij slovar 1904 Baki s 8 https vk com doc18066328 462261043 Sultan Mecid Qenizade Rusca azerbaycanca luget Russko tatarskij slovar 1909 Baki s 13 Aristotle Metaphysics Translated by T Taylor London Printed for the author by Davis Wilks and Taylor 1801 pp 19 22 Asmus V F Antichnaya filosofiya M Vysshaya shkola 1976 s 267 268 Aristotle Metaphysics Translated by T Taylor London Printed for the author by Davis Wilks and Taylor 1801 pp 90 92 Fizika Aristotel Sochineniya v chetyreh tomah Tom 3 Perevod V P Karpova M Mysl 1981 s 372 Aristotle Metaphysics Translated by T Taylor London Printed for the author by Davis Wilks and Taylor 1801 p 166 Fizika Aristotel Sochineniya v chetyreh tomah Tom 3 Perevod V P Karpova M Mysl 1981 s 430 431 Aristotle Metaphysics Translated by T Taylor London Printed for the author by Davis Wilks and Taylor 1801 p 154 Aristotle Organon Translated by Octavius Freire Owen London Henry G Bohn 1853 pp 5 6 Aristotle Prior Analytics Translated by H Tredennick London William Heinemann LTD 1949 pp 199 201 Topika Perevod M I Itkina Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 2 M Mysl 1978 s 550 562 Topika Perevod M I Itkina Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 2 M Mysl 1978 s 349 350 Topika Perevod M I Itkina Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 2 M Mysl 1978 s 363 364 O dushe Perevod P S Popova Aristotel Sochineniya v 4 h tomah T 1 Mysl 1976 s 131 135 O dushe Perevod P S Popova Aristotel Sochineniya v 4 h tomah T 1 Mysl 1976 s 145 147 Aristotle Nicomachean Ethics Translated by D P Chase London George Routledge amp Sons 1910 pp 265 267 Aristotle Nicomachean Ethics Translated by D P Chase London George Routledge amp Sons 1910 pp 121 123 Aristotle Nicomachean Ethics Translated by D P Chase London George Routledge amp Sons 1910 pp 56 57 Aristotle Nicomachean Ethics Translated by D P Chase London George Routledge amp Sons 1910 pp 74 79 Asmus V F Antichnaya filosofiya M Vysshaya shkola 1976 s 305 308 Meteorologika Perevod N V Braginskoj Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 3 Mysl 1981 s 444 Meteorologika Perevod N V Braginskoj Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 3 Mysl 1981 s 448 O nebe Perevod A V Lebedeva Aristotel Sochineniya v 4 h tomah T 3 Mysl 1981 s 272 O nebe Perevod A V Lebedeva Aristotel Sochineniya v 4 h tomah T 3 Mysl 1981 s 284 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 414 Aristotle Nicomachean Ethics Translated by D P Chase London George Routledge amp Sons 1910 p 308 Aristotle Nicomachean Ethics Translated by D P Chase London George Routledge amp Sons 1910 p 378 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 380 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 591 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 605 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 511 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 529 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 590 591 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 475 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 502 503 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 457 Politika Perevod S A Zhebeleva Aristotel Sochineniya v 4 tomah T 4 Mysl 1983 s 496 497 Felsefe portali Vikisitatda Aristotel ile elaqeli melumatlar var Menbe https az wikipedia org w index php title Aristotel amp oldid 6031586, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.