fbpx
Wikipedia

Teofrastus

Teofrastus (yun. Θεόφραστος, m. ö. 370285) — qədim yunan filosofu və botaniki, Aristotelin öyrəncisi, peripatetik məktəbin ilk təmsilçilərindən biri.

Teofrastus
Θεόφραστος
Doğum tarixi e.ə. 371
Doğum yeri
Vəfat tarixi e.ə. 287[1]
Vəfat yeri
Vətəndaşlığı
Dövr Ellinizm
Əsas maraqları botanika
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar
Antik fəlsəfə
Yunan fəlsəfəöncəsi dövrü
(e. ə. VII yüzilliyə qədər)

Orfizm • Homer • Hesiod • Ferekid • Yeddi yunan müdriki • Epixarm

Qədim yunan fəlsəfəsi
(e. ə. VII - IV yüzilliklər)
Müstəqil filosoflar
Heraklit • Anaksaqor • Empedokl
Qədim yunan atomçuları
Levkipp • Demokrit
Sofistlər

"Böyük" sofistlərProtaqor • Prodikus • Qorqias • Hippias

"Kiçik" sofistlərTrasimaxus • Likofron • Kritius • Alkidamas
Ellinizm dövrünün fəlsəfəsi
(e. ə. IV - I yüzilliklər)
Qədim Roma dovrünün fəlsəfəsi
I - V yüzilliklər
Stoaçılıq

Seneka • Epiktet • Mark_Avreli  • Siseron

Orta platonizm
Alkinous • Apuleyus • Qalen • Plutarx • Maksim • Filon • Selsus • Teon
Neoplatonizm

Roma məktəbi → Ammonius Sakkas • Plotin • Porfirius • Amelius
Apameya məktəbi → Yamblix • Sopater
Perqama məktəbi → Sallustius • Yulian Avqust
Afina məktəbi → Afinalı Plutarx • Proklus • Marinus • Simplikius • Damaskius

İskəndəriyyə məktəbi → Hierokles • Hipatia • İoann Filoponus
Antik dini təlimlər

Qnostisizm • Hermetizm • Mitraizm
NeopifaqorçuluqApollonius • Nikomaxus • Numenius • Moderatus

Erkən Xristian fəlsəfəsi

Klement • Origen • Avqustin Avrelius • Boesius • Saxta Dionisius Areopagit

O, müəlliminin göstərişi ilə peripatetik məktəbə 34 il rəhbərlik etmişdir və onun irsinin davamçısı olmuşdur. Teofrastus bir çox kitabların müəllifi olmuş, ancaq onların çox az bir qismi zamanımıza gəlib çatmışdır[2].

Botanika elmində uğurları

 
Bitkilərin tarixi, 1549

Teofrastus botanika elminin yaradıcılarından biri olmuşdur. Bizim zamanımıza qədər onun "Bitkilərin tarixi" (lat. Historia plantarum) və "Bitkilərin səbəbi" (lat. De causis plantarum) adlı əsərləri gəlib çatmışdır. Bu kitablarda bitkilərin təsnifatı və 500-ə yaxın bitki növlərinin özəllikləri verilmişdir.

Onun fikrincə bitkilər diri varlıqdır, onlar həyatlarını sürdürmək üçün suya və istiliyə möhtacdırlar. Teofrastus hesab edirdi ki, bitkilərin həyatına çevrə (mühit) və irsiyyət təsir edir.

Teofrastus bitki elminə aid problemləri həll etməyə çalışaraq onların daxili quruluşunu araşdırmış, bitkilərin heyvanlardan nə ilə fərqləndiyi sualına cavab tapmaq istəmişdir. O, bitkilərə canlı orqanizm kimi baxırdı.

Teofrastusa görə çevrənin təsiri və irsiyyət bitkilərin həyatında böyük rol oynayır. O müşahidə etməklə belə qənaətə gəlmişdir ki, çevrənin təsiri altında heyvanların rəngi dəyişə bilər. Bu kimi iddialar sonrakı dövrlərdə elm tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Ancaq, bəzi məqamlarda isə onun iddiaları öz təsdiqini tapmamışdır. Çünki. onun zamanında elm indiki qədər inkişaf etməmişdir. Ancaq, Teofrastusun araşdırmaları nəticəsində botanika elmi inkişaf etməyə başlamışdır. Həmçinin o, bitkilərin praktik baxımdan təsərrüfatda işlənməsinə dair tövsiyələr də vermişdir.[3]

Fəlsəfəsi

Çevrənin qavranılması

Bu problemə toxunan Teofrastus hesab edirdi ki, elmi nəzəriyyələr düyğusal (empirik) əsaslara dayanmalıdırlar[4]. Duyğu vasitəsi ilə qavranılan biliyi elmi nəzəriyyələrə zorla uyğunlaşdırmaq olmaz. Deməli o, düşüncəni deyil, duyğusallığı qavramın əsası kimi qəbul edirdi.

Fizikası

Fizika sahəsində Teofrastus kateqoriyalara bir qədər fərqli yanaşırdı. Əgər Aristotel hərəkəti yalnız keyfiyyət, mahiyyət, miqdar və yer kateqoriyalarına uyğun olmasını iddia edirdisə, Teofrastus hərəkət anlayışını bütün kateqoriyalara, o cümlədən münasibət kateqoriyasına da aid edirdi. Buna dəlil olaraq oğulun ölümü ilə atalığın başa çatmasını göstərmək olar. Şeylərin keyfiyyət baxımından dəyişməsi bəzən bir an içində baş verir. Məsələn, ağ olan bir şey keçid mərhələsi olmadan qara ola bilər.

Teofrastus yunan fəlsəfəsinə ilk dəfə olaraq odu yer, su və hava ilə birlikdə hər şeyin əsasında duran ünsürlərdən biri hesab etməmişdir[5]. O deyirdi ki, od sərbəst olaraq var ola bilməz, çünki onun var olması üçün yanacaq olmalıdır. Ünsür isə başqa şeylərə bağlı olmadan səbəbsiz var olmalıdır. Buna görə də od ünsür ola bilməz.

Aristotel kimi Teofrastus da dünyanı hərəkətə gətirən “İlk mühərrik” haqqında düşünürdü. Burada o, bir neçə aporiyaların (ziddiyyətlərin və çətinliklərin) yaranmasına diqqət yetirmişdir. Məsələn o, belə bir suallarla çıxış edərək deyirdi ki, əgər bir mühərrik vardırsa, onda nəyə görə əşyaların və cisimlərin (məsələn göy cisimlərinin) hərəkəti eyni deyildir? Əgər mühərriklər çoxdursa, onda hərəkətdə olan olayların ümumi ahəngini nə ilə izah etmək olar? İlk mühərrik canlı deyilsə, onda o necə məqsədyönlü fəaliyyət göstərə bilər? Beləliklə, Teofrastus Aristotelin təlimində ziddiyyətləri açıqlamış, ancaq ümumiyyətlə onun fikirlərini rədd etməmişdir.

Tanrı haqqında

Teofrastusun Tanrı haqqında fikirləri isə ziddiyyətli idi. O, Tanrını özünü düşünən, özündə olan, və özünü dərk edən təfəkkür kimi qəbul edirdi. Başqa tərəfdən o, göyü və ulduzları da tanrılaşdırırdı[6]. Dünya isə onun fikrincə əbədidir.

Teofrastus həm də bəzi dini ayinləri tənqid edirdi. Xüsusən də o, qurbanların kəsilməsinə qarşı idi. O deyirdi ki, təbiətcə insanlarla heyvanlar birdirlər, onların davranışları, xasiyyətləri də bir-birinə bənzərdir. Ona görə də, heyvanların kəsilməsi insan tərəfindən törədilər amansızlıq və qəddarlıqdır[7]. Hətta o, buna görə ət yeməkdən də çəkinmişdir.

Məqsədəuyğunluq və təsadüf problemi

Daha sonra Teofrastus məqsədəuyğunluq və təsadüf probleminə toxunmuşdur. Bir şey başqa şeyə görə ortaya çıxır, ya da onun varlığı təsadüfi xarakter daşıyır? Bu suala cavab verən Teofrastus teleologiyanın təsirini kiçiltmiş, onu mütləqləşdirməmiş, ancaq tam inkar da etməmişdir. Canlı və cansız təbiətdə bir çox şeylər təsadüfən baş verir. Belə olmazsa həyatda baş verən qanunauyğunsuzluğu və ahəngsizliyi izah etmək mümkün olmazdı. Yəni, bəzi hallarda təsadüf məqsədəuyğunluğa müdaxilə edərək onu pozur.

Bununla belə o, məqsədəuyğunluğu tam inkar etmirdi, onu botanikada istifadə edirdi. O göstərmişdi ki, bitkilərdə hər bir üzv başqasının varlığını təmin etmək üçün mövcuddur. Kök onu saxlamaq və qidalandırmaq, yarpaqlar isə günəş istiliyinin mənimsənilməsi üçündür. Hər bir üzv isə tamlığı təşkil edir. Teofrastus həyatın məqsədini xeyrə qulluq etməkdə görürdü. Ancaq bunu edərkən o, aşırılığa varmağın və abid olmağın da əleyhinə idi. Ümumiyyətlə o düşünürdü ki, xeyir insan xoşbəxtliyi üçün əhəmiyyətlidir. Həyatın bütün zövqləri keçicidir. İnsan yaşamağa başlayan kimi həyat tez bitir. Ona görə də, şöhrət arxasınca qaçmaq mənasızdır. Ümumiyyətlə, həyat onun üçün boş və mənasızdır.[8]

İnsan xassiyətləri haqqında

Teofrastus həm də insanın qüsurlu xasiyyətləri və özəlliklərini araşdırmışdır. O, insanları ikiüzlü, yaltaq, mənəvi cəhətdən qüsurlu, hamının qarşısında baş əyən, çərənçi, xəbərçi, həyasız, sadə, təkliyi xoşlayan, mövhumatçı, biganə, pinti, başqalarına etibar etməyən, hamını boğaza yığan, şərəfbaz, xəsis, təkəbbürlü, qorxacaq, qara camaata doğru yönələn və acıdillərə bölürdü[9].

Mənbə

 • Aydın Əlizadə (2016). Antik fəlsəfə tarixi (PDF). 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC. s. 144-151. ISBN 5-89968-061-X. 2016 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2016-08-16.

Ədəbiyyat

 • Aydın Əlizadə (2016). Antik fəlsəfə tarixi (PDF). 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC. s. 144-151. ISBN 5-89968-061-X. 2016 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2016-08-16.
 • Laërtius, Diogenes (1925). "The Peripatetics: Theophrastus". Lives of the Eminent Philosophers. 1:5. Translated by Hicks, Robert Drew (Two volume ed.). Loeb Classical Library. § 36–50.
 • Long, George, ed. (1842). "Theophrastus". Penny cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. 24. pp. 332–334.
 • Theophrastus (1956) [315 BC]. Theophrastus On Stones: Introduction, Greek text, English translation, and Commentary (PDF). Translated by Richards, John F.; Caley, Earle Radcliffe. Columbus, Ohio: Ohio State University. p. 238.
 • Theophrastus (January 1956). Theophrastus on stones. Translated by Caley, Earle Radcliffe. Ohio State University.
 • Theophrastus (1916). Theophrastus: Enquiry into Plants. 1. Translated by Hort, A. F. New York: Loeb Classical Library/G.P. Putnam's Sons. Book I–V.
 • Walton, S. A. (October 2001). "Theophrastus on Lyngurium: medieval and early modern lore from the classical lapidary tradition". Annals of Science. Academia.edu. 58 (4): 357–379.
 • Феофраст. Исследование о растениях / АН СССР; Пер. с др.-греч. и примеч. М. Е. Сергеенко; ред. акад. И. И. Толстого и чл.-корр. АН СССР Б. К. Шишкина; послесловие — Б. К. Шишкин; «Исследование о растениях» Феофраста — А. Н. Криштофович; Феофраст и его ботанические сочинения — М. Е. Сергеенко. — [М.—Л.]: Изд-во АН СССР, 1951. — 589 с. — (Классики науки).

Həmçinin bax

Xarici bağlantılar

İstinadlar

 1. Любкер Ф. Theophrastus // Реальный словарь классических древностей по Любкеру / под ред. Ф. Ф. Зелинский, А. И. Георгиевский, М. С. Куторга и др. — СПб.: Общество классической филологии и педагогики, 1885. — С. 1375.
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q101490"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q1459210"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q694826"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4135787"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q45272757"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q30059240"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q24933120"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4249594"></a>
 2. Diogenes Laertius. Lives and Opinions of Eminent Philosophers / Translated by C. D. Yonge. London: Georg Bell & Sons, 1915, p. 197.
 3. Greek Musical Writings. Vol. 1: Musician and His Art, edited by Andrew Barker. Cambridge, 1984, pp. 186-189.
 4. Теофраст // Античная философия: Энциклопедический словарь / Составитель Е. В. Афонасин. М.: Прогресс-Традиция. 2008.
 5. Теофраст // Философская Энциклопедия / Под редакцией Ф. В. Константинова. В 5-х т. М.: Советская энциклопедия, 1960-1970.
 6. Marcus Tullius Cicero. On the Nature of the Gods / Translated by F. Brooks. London: Methuen, 1896, p. 30.
 7. Теофраст // Новая философская энциклопедия 2016-08-11 at the Wayback Machine / Под редакцией В. С. Стёпина. В 4 тт. М.: Мысль, 2001, s. 20.
 8. Diogenes Laertius. Lives and Opinions of Eminent Philosophers / Translated by C. D. Yonge. London: Georg Bell & Sons, 1915, pp. 196-197.
 9. Феофраст. Характеры / Перевод Г. А. Стратановского. Л.: Наука, 1974.

teofrastus, Θεόφραστος, qədim, yunan, filosofu, botaniki, aristotelin, öyrəncisi, peripatetik, məktəbin, təmsilçilərindən, biri, Θεόφραστοςdoğum, tarixi, 371doğum, yeri, eresos, lesbos, municipality, şimali, egey, adaları, yunanıstanvəfat, tarixi, vəfat, yeri,. Teofrastus yun 8eofrastos m o 370 285 qedim yunan filosofu ve botaniki Aristotelin oyrencisi peripatetik mektebin ilk temsilcilerinden biri Teofrastus8eofrastosDogum tarixi e e 371Dogum yeri Eresos d Lesbos Municipality d Simali Egey adalari YunanistanVefat tarixi e e 287 1 Vefat yeri Afina Qedim Afina Attika YunanistanVetendasligi Qedim AfinaDovr EllinizmEsas maraqlari botanika Vikianbarda elaqeli mediafayllarAntik felsefeYunan felsefeoncesi dovru e e VII yuzilliye qeder Orfizm Homer Hesiod Ferekid Yeddi yunan mudriki EpixarmQedim yunan felsefesi e e VII IV yuzillikler Milet mektebiFales Anaksimandr Anaksimen Elea mektebiKsenofan Parmenid Eleyali Zenon Melissus Musteqil filosoflarHeraklit Anaksaqor Empedokl PifaqorcularPifaqor Filolaus Hippasus Arxitas Alkmeon Qedim yunan atomculariLevkipp Demokrit Sofistler Boyuk sofistler Protaqor Prodikus Qorqias Hippias Kicik sofistler Trasimaxus Likofron Kritius Alkidamas Klassik yunan felsefesi1 Sokrat ve sokratcilar Kinikler Antisfen Diogen Bion Boristenes Kerkidas Kratet ve HipparxiaKirenacilar Aristipp Hegesias Annikeris Teodorus EvhemerusMeqaracilar Evklides Stilpon Evbulides Diodorus KronusEretriyacilar Elidali Fedon Eretriyali Menedem2 Platon ve erken platoncular Spevsippus Ksenokrates Polemon Krates Heraklides Eudoksus Arkesilaus3 Aristotel ve erken peripatetikler Teofrastus Evdemus Straton Dikearxus Aristarxus Demetrius AristoksenusEllinizm dovrunun felsefesi e e IV I yuzillikler SkeptisizmPirron Enesidemus Aqrippa EpikurculukEpikur Lukretius PeripatetizmRodoslu Andronikus PlatonizmKarneades Kliptomaxus Filon Larissali StoaciliqErken dovr Kitiyali Zenon Xrisippus Kleantes Orta dovr Panetius PosidoniusQedim Roma dovrunun felsefesi I V yuzillikler SkeptisizmSekst Empirik StoaciliqSeneka Epiktet Mark Avreli Siseron PeripatetizmAfrodisiali Aleksandr Orta platonizmAlkinous Apuleyus Qalen Plutarx Maksim Filon Selsus Teon NeoplatonizmRoma mektebi Ammonius Sakkas Plotin Porfirius AmeliusApameya mektebi Yamblix SopaterPerqama mektebi Sallustius Yulian AvqustAfina mektebi Afinali Plutarx Proklus Marinus Simplikius Damaskius Iskenderiyye mektebi Hierokles Hipatia Ioann Filoponus Antik dini telimlerQnostisizm Hermetizm MitraizmNeopifaqorculuq Apollonius Nikomaxus Numenius Moderatus Erken Xristian felsefesiKlement Origen Avqustin Avrelius Boesius Saxta Dionisius AreopagitO muelliminin gosterisi ile peripatetik mektebe 34 il rehberlik etmisdir ve onun irsinin davamcisi olmusdur Teofrastus bir cox kitablarin muellifi olmus ancaq onlarin cox az bir qismi zamanimiza gelib catmisdir 2 Mundericat 1 Botanika elminde ugurlari 2 Felsefesi 2 1 Cevrenin qavranilmasi 2 2 Fizikasi 2 3 Tanri haqqinda 2 4 Meqsedeuygunluq ve tesaduf problemi 2 5 Insan xassiyetleri haqqinda 3 Menbe 4 Edebiyyat 5 Hemcinin bax 6 Xarici baglantilar 7 IstinadlarBotanika elminde ugurlari Redakte Bitkilerin tarixi 1549 Teofrastus botanika elminin yaradicilarindan biri olmusdur Bizim zamanimiza qeder onun Bitkilerin tarixi lat Historia plantarum ve Bitkilerin sebebi lat De causis plantarum adli eserleri gelib catmisdir Bu kitablarda bitkilerin tesnifati ve 500 e yaxin bitki novlerinin ozellikleri verilmisdir Onun fikrince bitkiler diri varliqdir onlar heyatlarini surdurmek ucun suya ve istiliye mohtacdirlar Teofrastus hesab edirdi ki bitkilerin heyatina cevre muhit ve irsiyyet tesir edir Teofrastus bitki elmine aid problemleri hell etmeye calisaraq onlarin daxili qurulusunu arasdirmis bitkilerin heyvanlardan ne ile ferqlendiyi sualina cavab tapmaq istemisdir O bitkilere canli orqanizm kimi baxirdi Teofrastusa gore cevrenin tesiri ve irsiyyet bitkilerin heyatinda boyuk rol oynayir O musahide etmekle bele qenaete gelmisdir ki cevrenin tesiri altinda heyvanlarin rengi deyise biler Bu kimi iddialar sonraki dovrlerde elm terefinden tesdiq olunmusdur Ancaq bezi meqamlarda ise onun iddialari oz tesdiqini tapmamisdir Cunki onun zamaninda elm indiki qeder inkisaf etmemisdir Ancaq Teofrastusun arasdirmalari neticesinde botanika elmi inkisaf etmeye baslamisdir Hemcinin o bitkilerin praktik baximdan teserrufatda islenmesine dair tovsiyeler de vermisdir 3 Felsefesi RedakteCevrenin qavranilmasi Redakte Bu probleme toxunan Teofrastus hesab edirdi ki elmi nezeriyyeler duygusal empirik esaslara dayanmalidirlar 4 Duygu vasitesi ile qavranilan biliyi elmi nezeriyyelere zorla uygunlasdirmaq olmaz Demeli o dusunceni deyil duygusalligi qavramin esasi kimi qebul edirdi Fizikasi Redakte Fizika sahesinde Teofrastus kateqoriyalara bir qeder ferqli yanasirdi Eger Aristotel hereketi yalniz keyfiyyet mahiyyet miqdar ve yer kateqoriyalarina uygun olmasini iddia edirdise Teofrastus hereket anlayisini butun kateqoriyalara o cumleden munasibet kateqoriyasina da aid edirdi Buna delil olaraq ogulun olumu ile ataligin basa catmasini gostermek olar Seylerin keyfiyyet baximindan deyismesi bezen bir an icinde bas verir Meselen ag olan bir sey kecid merhelesi olmadan qara ola biler Teofrastus yunan felsefesine ilk defe olaraq odu yer su ve hava ile birlikde her seyin esasinda duran unsurlerden biri hesab etmemisdir 5 O deyirdi ki od serbest olaraq var ola bilmez cunki onun var olmasi ucun yanacaq olmalidir Unsur ise basqa seylere bagli olmadan sebebsiz var olmalidir Buna gore de od unsur ola bilmez Aristotel kimi Teofrastus da dunyani herekete getiren Ilk muherrik haqqinda dusunurdu Burada o bir nece aporiyalarin ziddiyyetlerin ve cetinliklerin yaranmasina diqqet yetirmisdir Meselen o bele bir suallarla cixis ederek deyirdi ki eger bir muherrik vardirsa onda neye gore esyalarin ve cisimlerin meselen goy cisimlerinin hereketi eyni deyildir Eger muherrikler coxdursa onda hereketde olan olaylarin umumi ahengini ne ile izah etmek olar Ilk muherrik canli deyilse onda o nece meqsedyonlu fealiyyet gostere biler Belelikle Teofrastus Aristotelin teliminde ziddiyyetleri aciqlamis ancaq umumiyyetle onun fikirlerini redd etmemisdir Tanri haqqinda Redakte Teofrastusun Tanri haqqinda fikirleri ise ziddiyyetli idi O Tanrini ozunu dusunen ozunde olan ve ozunu derk eden tefekkur kimi qebul edirdi Basqa terefden o goyu ve ulduzlari da tanrilasdirirdi 6 Dunya ise onun fikrince ebedidir Teofrastus hem de bezi dini ayinleri tenqid edirdi Xususen de o qurbanlarin kesilmesine qarsi idi O deyirdi ki tebietce insanlarla heyvanlar birdirler onlarin davranislari xasiyyetleri de bir birine benzerdir Ona gore de heyvanlarin kesilmesi insan terefinden torediler amansizliq ve qeddarliqdir 7 Hetta o buna gore et yemekden de cekinmisdir Meqsedeuygunluq ve tesaduf problemi Redakte Daha sonra Teofrastus meqsedeuygunluq ve tesaduf problemine toxunmusdur Bir sey basqa seye gore ortaya cixir ya da onun varligi tesadufi xarakter dasiyir Bu suala cavab veren Teofrastus teleologiyanin tesirini kiciltmis onu mutleqlesdirmemis ancaq tam inkar da etmemisdir Canli ve cansiz tebietde bir cox seyler tesadufen bas verir Bele olmazsa heyatda bas veren qanunauygunsuzlugu ve ahengsizliyi izah etmek mumkun olmazdi Yeni bezi hallarda tesaduf meqsedeuygunluga mudaxile ederek onu pozur Bununla bele o meqsedeuygunlugu tam inkar etmirdi onu botanikada istifade edirdi O gostermisdi ki bitkilerde her bir uzv basqasinin varligini temin etmek ucun movcuddur Kok onu saxlamaq ve qidalandirmaq yarpaqlar ise gunes istiliyinin menimsenilmesi ucundur Her bir uzv ise tamligi teskil edir Teofrastus heyatin meqsedini xeyre qulluq etmekde gorurdu Ancaq bunu ederken o asiriliga varmagin ve abid olmagin da eleyhine idi Umumiyyetle o dusunurdu ki xeyir insan xosbextliyi ucun ehemiyyetlidir Heyatin butun zovqleri kecicidir Insan yasamaga baslayan kimi heyat tez bitir Ona gore de sohret arxasinca qacmaq menasizdir Umumiyyetle heyat onun ucun bos ve menasizdir 8 Insan xassiyetleri haqqinda Redakte Teofrastus hem de insanin qusurlu xasiyyetleri ve ozelliklerini arasdirmisdir O insanlari ikiuzlu yaltaq menevi cehetden qusurlu haminin qarsisinda bas eyen cerenci xeberci heyasiz sade tekliyi xoslayan movhumatci bigane pinti basqalarina etibar etmeyen hamini bogaza yigan serefbaz xesis tekebburlu qorxacaq qara camaata dogru yonelen ve acidillere bolurdu 9 Menbe RedakteAydin Elizade 2016 Antik felsefe tarixi PDF 3 sayli Baki Metbeesi ASC s 144 151 ISBN 5 89968 061 X 2016 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 2016 08 16 Edebiyyat RedakteAydin Elizade 2016 Antik felsefe tarixi PDF 3 sayli Baki Metbeesi ASC s 144 151 ISBN 5 89968 061 X 2016 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 2016 08 16 Laertius Diogenes 1925 The Peripatetics Theophrastus Lives of the Eminent Philosophers 1 5 Translated by Hicks Robert Drew Two volume ed Loeb Classical Library 36 50 Long George ed 1842 Theophrastus Penny cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge 24 pp 332 334 Theophrastus 1956 315 BC Theophrastus On Stones Introduction Greek text English translation and Commentary PDF Translated by Richards John F Caley Earle Radcliffe Columbus Ohio Ohio State University p 238 Theophrastus January 1956 Theophrastus on stones Translated by Caley Earle Radcliffe Ohio State University Theophrastus 1916 Theophrastus Enquiry into Plants 1 Translated by Hort A F New York Loeb Classical Library G P Putnam s Sons Book I V Walton S A October 2001 Theophrastus on Lyngurium medieval and early modern lore from the classical lapidary tradition Annals of Science Academia edu 58 4 357 379 Feofrast Issledovanie o rasteniyah AN SSSR Per s dr grech i primech M E Sergeenko red akad I I Tolstogo i chl korr AN SSSR B K Shishkina posleslovie B K Shishkin Issledovanie o rasteniyah Feofrasta A N Krishtofovich Feofrast i ego botanicheskie sochineniya M E Sergeenko M L Izd vo AN SSSR 1951 589 s Klassiki nauki Hemcinin bax RedaktePeripatetiklerXarici baglantilar RedakteStratton George Malcolm 1917 Theophrastus and the Greek physiological psychology before Aristotle Contains a translation of On the Senses by Theophrastus Theophrastus On Characters Theophrastus On StonesIstinadlar Redakte Lyubker F Theophrastus Realnyj slovar klassicheskih drevnostej po Lyubkeru pod red F F Zelinskij A I Georgievskij M S Kutorga i dr SPb Obshestvo klassicheskoj filologii i pedagogiki 1885 S 1375 lt a href https wikidata org wiki Track Q101490 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q1459210 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q694826 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q4135787 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q45272757 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q30059240 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q24933120 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q4249594 gt lt a gt Diogenes Laertius Lives and Opinions of Eminent Philosophers Translated by C D Yonge London Georg Bell amp Sons 1915 p 197 Greek Musical Writings Vol 1 Musician and His Art edited by Andrew Barker Cambridge 1984 pp 186 189 Teofrast Antichnaya filosofiya Enciklopedicheskij slovar Sostavitel E V Afonasin M Progress Tradiciya 2008 Teofrast Filosofskaya Enciklopediya Pod redakciej F V Konstantinova V 5 h t M Sovetskaya enciklopediya 1960 1970 Marcus Tullius Cicero On the Nature of the Gods Translated by F Brooks London Methuen 1896 p 30 Teofrast Novaya filosofskaya enciklopediya Arxivlesdirilib 2016 08 11 at the Wayback Machine Pod redakciej V S Styopina V 4 tt M Mysl 2001 s 20 Diogenes Laertius Lives and Opinions of Eminent Philosophers Translated by C D Yonge London Georg Bell amp Sons 1915 pp 196 197 Feofrast Haraktery Perevod G A Stratanovskogo L Nauka 1974 Menbe https az wikipedia org w index php title Teofrastus amp oldid 6013410, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.