fbpx
Wikipedia

Atropatena

Atropatena, Adurbadaqan, Atropat Midiyası (fars. آتورپاتکان, yun. Ατροπατήνη, suriya: Aδorbāyγān, ər: آذربایجان) — Tarixi Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsində[2] mövcüd olmuş qədim dövlət. Atropatenanın ərazisi indiki Cənubi Azərbaycan vilayətlərini, Azərbaycan Respublikasının bəzi ərazilərini və İranın bir hissəsini əhatə edirdi.

Atropatena
Ατροπατήνη
e.ə. 321–b.e.226
StatusuSatraplıq
PaytaxtıQazaka[1], Vera
Ən böyük şəhəriAqnazana, Fraaspa, Tavreş, Ordvil,Fanaaspa
Rəsmi dilləriAtropaten dili (Azərbaycan dili)
Etnik qrupları
atropatenlilər, madaylar, kutilər, maqlar, kaspilər, kassilər, kadusilər, farslar
Dini
Zərdüştilik
İdarəetmə formasımonarxiya
Tarixi 
• Yaranması
e.ə. 321
• Süqutu
b.e.226
Ərazisi
İndi tərkibindəİran İran
Azərbaycan Azərbaycan

Keçmiş Əhəməni satrapı[3], əslən, çox güman ki, midyalı olan Atropat e.ə.321-ci ildə (Sərkərdə Peridikkinin ölümündən sonra)

Atropatena.dövlətinin və Atropatilər sülaləsinin əsasını qoyur, yeni dövlətin müstəqil hökmdarı olur; bu dövlət rəsmən Mada, sonralar isə özünün ilk hökmdarının adı ilə tez-tez antik qaynaqlarda Atropatena adlandırılır. Beləliklə, Makedoniya dövlətinin parçalanmasından sonra Azərbaycan ərazisində yenidən müstəqil dövlət meydana gəlir.[4]

Adlandırılması

Atropatenanın adı müxtəlif dilli mənbələrdə fərqli şəkildə qeyd edilmişdir. Bir çox müəlliflərə görə, Azərbaycan öz adını Atropatenadan almışdır.[5]

Antik yunan və latın dilli mənbələr adı bir qayda olaraq "Atropatena" şəklində yazırlar. Pəhləvi dilli mənbələrdə isə ad "Ātur-patkān" şəklində qeyd edilir. Bu adın mənası "Aturpatın torpaqları" deməkdir və bu ad Atropatın ("Āturpāt", "Atərəpāta" — Atəş qoruyan) hökmranlığı dövründə yaranmışdır[6]. Erkən orta əsrlər latın və yunandilli mənbələrdə ölkə eyni zamanda Atropat Midiyası və Kiçik Midiya da adlandırılır. Antik müəlliflərdən Plutarx, Ammian Marselin bu ölkəni Atropat Midiyası adlandırmışlar. Strabon isə Atropatena ərazisini Kiçik Midiya adlandırmış, Atropatın başçılığı ilə Kiçik Midiya ərazisində Atropatena dövlətinin təşkil edildiyini göstərmişdir. Sasani hakimiyyəti dövründə ölkə Adərbadaqan, ərəbdilli mənbələrdə isə Adərbican kimi qeyd olunur.

Atropatena ərazisi ərəblər tərəfindən fəth edildikdən sonra isə Atropatenanın adı erkən ərəbdilli mənbələrdə "Adabarqan", "Azərbaycan" ("آذربایجان") kimi işlənməyə başlamışdır.[6] Daha sonrakı dövr ərəb tarixçilərin əsərlərində isə həmin ad ancaq "Azərbaycan" kimi göstərilmişdir.

Paytaxtı

Mənbələr Atropatenanın iki — yay və yaz paytaxtlarının olmasından xəbər verir. Ölkənin yay paytaxtı Vera — indiki Marağa şəhəri, yaz paytaxtı isə farsdilli mənbələrin Qazaka, ərəbdilli mənbələrin isə Şiz adlandırdıqları Gəncək şəhəri olmuşdur. Gəncək şəhəri öz adını sak tayfalarından biri olan gəncəklərin adından almışdır.[7] 1958-ci ildə İranAlmaniya arxeoloqlarının Təxti-Süleyman ərazisində arxeoloji qazıntlar aparması nəticəsində Qazaka şəhərinin xarabalıqları və möhtəşəm Azərgüşnasp məbədinin qalıqları aşkarlanmışdır. Əsas olaraq,buradan Şiz məbədinın qalıqları tapılıb.

Əhalisi

Ellinizm dövründə, Atropatenada yunan dili geniş yayılmışdır. Cənubi Azərbaycan tayfalarınınxalqlarınınkuti, lullubi, mannalı və başqalarının madalılarla qaynayıb-qarışması nəticəsində yeni bir etnos – madalıların üstünlük təşkil etdiyi atropatenalılar etnosu təşəkkül tapdı. Atropatena əhalisinin atropaten dili və yazı ənənələri olan bir ölkə idi.

Bu ərazidə qədimdən yaranan Manna dövlətinin sonralar Midiya tərəfindən işğal olunması, daha sonra həmin ərazinin Əhəmənilər imperiyasına qatılması, şübhəsiz, yerli əhalinin etnik tərkibinə təsir göstərmişdir.Atropatena əhalisi o zaman başqa qonşu ölkələrdə olduğu kimi, yeknəsəq olmamışdır. Antik dövr müəlliflərinin məlumatlarına görə bu ərazidə matienlər, saqartilər, kadusilər, gellər, utilər, anariaklar, pavsiklər, mardlar, maqlar,azərilər və başqaları yaşamışlar.Matienlərin qədim huri tayfası mitannilərə, saqartilərin burada qədimdə yaşamış zikertularla bağlı olduqları söylənilir. Atropatena ərazisində yaşayan tayfalardan biri də kadusilər idi. Qaynaqlarda onlar midiyalıların, kaspilərin, albanların, matienlərin qonşuları kimi göstərilirlər.Onlar 20 min peltast və 8 min atlıdan ibarət hərbi qüvvə çıxara bilirdilər. Kadusilər yaxşı mizraq atır, dağlıq yerlərdə çox yaxşı döyüşərək süvariləri əvəz edirlər.Onlar Xəzərin cənub-qərb sahillərində yaşayan gellər və kaspilərə yaxın idilər[8].

Midiya tayfaları arasında maqlar xüsusi yer tuturdular.Onlar Zərdüşt dini ayinlərinin əsas icraçısı olub, xalq içərisində böyük nüfuza malik idilər.Maq dedikcə təkcə bu adı daşıyan tayfa deyil, eyni zamanda Zərdüşt dininin kahini nəzərdə tutulurdu. Maqlar Zərdüştün varisləri sayılırdı. Lakin maqların təlimində hakim Zərdüşt inamından fərqli cəhətlər də var idi.Ərəbdilli qaynaqlarda ilk orta əsrlərdə Cənubi Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsinin azərilərdən ibarət olduğu göstərilir[8].

Bəzi müəlliflərin ( ??? naməlum mənbə) apardıqları araşdırmalar nəticəsində gəldikləri qənaətə görə, Atropatena əhalisinin böyük bir qismini aborigen türk tayfaları(qədim mənbələrlə təsdiq olunmur)[7][9] əsasında formalaşmış atropatenlilər təşkil edirdi və Atropatena tarixi Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsində[2] Azərbaycan türklərinin ulu əcdadları[7][10] olan atropatenlilər tərəfindən yaradılmış bir dövlət olmaqla, nəhəng Midiya dövlətinin həm siyasi, həm də etnik varisidir.

Mənbələrdə adları keçən Atropatena ərazisində yaşayan tayfalardan[11][12] biri də Qafqaz albanlarıdır. I əsr müəllifi Strabonun verdiyi məlumatdan aydın olur ki, Qafqaz albanları təkcə Azərbaycanın Arazdan şimaldakı ərazisində deyil, həm də Arazdan cənubdakı ərazilərində yaşamışlar. Strabon albanların Atropatenada, Midiya dağlarında yaşamasını qeyd edir. Müəllif yazır ki, albanlar kellər, kaduslar, utilər və mardların qonşuluğunda yaşayırlar[13]. Midiya dağları Xəzərin cənub-qərbindəki indiki Talış dağlarıdır. Astaraçayla Qarasu çayı arasında yerləşən bu dağlar Bağrov dağları da adlanır. Deməli, albanların bir hissəsi kaduslarla bir ərazidə yaşayırdı. Bu ərazi Atropatenaya məxsus idi. Bunu Midiya dağları ifadəsi də göstərir. Bu məlumatı toponimik faktlar da təsdiq edir.[14].

Cənubi Azərbaycan ərazisində Qarqar, Qərqər–Nəsir, Baba Qarqar, Karkarak, Kərkərə, Kərkər, Alamdar–Qarqar adlı kəndlər vardır[14]. Bu toponimlər Atropatenada yaşamış qarqarların adı ilə bağlıdır.

AlbaniyadaErmənistanda yaşamış türkdilli Şirak tayfasının Atropatenada da yaşadığını V əsr müəllifi Feofilakt Simokattanın Atropatenada Siraqan yaşayış məntəqəsini qeyd etməsi təsdiq edir. Həmin müəllif Muğanda türk tayfalarının yaşadığını yazmışdır[15]. Hazırda Cənubi Azərbaycanda Şirac–Xeyl və Şiracməhəllə adlı kəndlər vardır və bu toponimlərdə şirak etnonimi şirac şəklində qalmışdır. Şiraklar Azərbaycanda Çiraq və Çiraqlı da adlanmışlar. Cənubi Azərbaycanda Çirak, Çiraq–Abdal, Çeraktəpə, Çirakçi, Çeraqlu, Çeraqil (Çirak etnonimi və il – tayfa sözündən), Sirak və Şirakdeh kəndləri vardır[14].

Atropatena ərazisində həmçinin peçeneqlərin də yaşaması məlumdur. Peçeneqlərin qapan, qarabaq, göyərçi və kul tayfaları cənubda Qaban, Qarabaq, Qeqarçi, Quqarçin, Quqarçili, Quqerdçi, Qullar, Qullar-Taqi, Qullar–Qara, Sufi və Qullar Məhəmməd Hüseynkənd adlarında qalmışdır[14]

Cənubi Azərbaycandakı Xazarian, Xəzərkəndi, Xəzərgəran, Xəzərabad, Xəzərli, Xəzər-Böyük, Xəzər-Çoban və Xəzərşax[14] kənd adları isə erkən orta əsrlərdə Atropatenada yaşamış xəzərlərlə əlaqədardır.[7]

Atropatenada yaşayan İrandilli etnoslardan[16][17][18][19] ən böyüyü kaduslar idi. Bu etnosu ilk dəfə Herodot qeyd etmişdir[20]. Sonrakı antik müəlliflər də kaduslar haqqında məlumat verirlər və onları dağ yerlərində çox döyüşkən olduqlarını qeyd edirlər. Strabon kadusların dəniz kənarında[21] yaşadığını yazır. O, kadusların ərazisinin Xəzər dənizinin sahili boyu 500 stadij (təxminən 190 km) uzunluqda olduğunu göstərir[22].

Atropatenada tatlar, yəhudilər, gurganlar, parslar və mardlar da yaşayırdılar. Onların bir hissəsi Sasanilər vaxtında şimala köçürülmüşdür. Erkən orta əsrlərdə Cənubi Azərbaycan ərazisinə bir sıra yeni türk tayfaları gəlib məskunlaşmışdır.[15].

Tarixi coğrafiyası

Atropatenanın ərazisi indiki Güney Azərbaycan vilayətlərini, Azərbaycan Respublikasının bəzi ərazilərini və İran Kürdüstanının bir hissəsini əhatə edirdi.

Pəhləvi dilində yazılmış "Şatristanhaye İran" əsərində deyilir ki, Aturpatakanın patkustına Gəncək (Qazaka), Frasyak (Fraaspa), Turkert (Tavreş) şatristanları daxildirlər. Həmin mənbədə qeyd edilir ki, Gəncək (Qazaka) şəhəri turanlı Frasiyak (sonrakı mənbələrdə Əfrasiyab, türkdilli mənbələrdə isə daha çox Alp Ər Tonqa adlandırılır) tərəfindən bina edilmişdir.

Midiyadan dağlar vasitəsiylə ayrılan bu ölkə, Fasiddən Hirkan dənizinə (Xəzər) kimi geniş bir ərazini əhatə edirdi[23]. Matiana ilə Midiya arasında olan bu ərazinin hüdudlarında Spavta gölü yerləşirdi. Yay iqamətgahı Qazaka, qış iqamətgahı isə Vera idi[24].

Strabon Atropatenanın sərhədləri haqqında yazır: "Bu ölkə Ermənistan və Matianadan Şərqdə, Böyük Midiyadan Qərbdə və Şimalda yerləşir. Cənubdan o, Hirkan dənizilə sərhəddir.’’

Ərəb coğrafiyaşünası İstəxriyə görə, Azərbaycan (Adurbadaqan-Atropatena) Guhistan (Gilan) və Xəzər dənizi, Qərbdən Ermənistan (Şərqi Anadolu), Şimaldan Allan (Qafqaz Albaniyası), Qabk dağları (Qafqaz dağları), İraq Cəzirəsi ilə həmsərhəddir. Buradan məlum olur ki, müəyyən dövrlərdə Atropatenanın sərhəddi Qafqaz dağlarına qədər uzanmışdır.

Orta əsr ərəb coğrafiyaşünası İbn Haqvəlin yazdığına görə: "...bu ölkəni Şərqdən CibalDeyləm, həmçinin Xəzər dənizinin Qərb sahilləri, Qərbdən Ermənistan və Cəzirənin (Mesopotomiyanın) bir hissəsi, Şimaldan allanlar (Qafqaz albanları) və Qafqaz dağları, Cənubdan İraq hüdudları və Cəzirənin Şərq hissəsi əhatə edirdi[25]. Bundan başqa İbn Haqvəl Ərməniyyə, Qafqaz Albaniyası və Atropatenanı bir iqlim hesab edir.

Atropatenanın parflar, ermənilərsuriyalılar kimi qonşuları olmuşdur. Atropatena hökmdarları yeri gəldikdə onlarla qohumluq əlaqələri də yaradırdılar[26]

Mərkəzi hakimiyyət üçün ağır olan illərdə Mada satrapı olduqca müstəqil bir siyasət yeridirdi; XI və XIV satraplıqlara daxil olan torpaqları öz əlinə almışdı. Atropat həmin satraplıqların sakinləri ilə müəyyən müttəfiqlik münasibətləri yaratmışdı. Məhz buna görə də kadusilər farslara boyun əyməyərək Qavqamela vuruşmasında bütün Əhəməni dövlətinin müttəfiqləri kimi yox, ancaq madalıların müttəfiqləri kimi çıxış edirdilər (madalılarla "birləşdirilmişdilər").

Albanlar və sakesinlər də Əhəməni imperiyasının təbəələri deyil, Mada satrapının müttəfiqləri idilər. Cənubi Azərbaycanın bütün ərazisi və Şimali Azərbaycan torpaqlarının xeyli hissəsi bu və ya digər dərəcədə Atropatın hakimiyyəti altında idi.

Belə güman etməyə bəzi əsaslar var ki, hələ Mada dövləti dövründə madalıların hakimiyyəti Qərbi Zaqafqaziyanın ayrı-ayrı rayonlarına, xüsusən tarixi Gürcüstanın vilayətlərinə də yayılırdı. Maraqlıdır ki, Herodota görə, "Kolxidadan Madaya girmək çətin deyil". Yenə də həmin müəllif məlumat verir ki, skiflər "Fasis (görünür, Rioni və ya Çorox çayının – İqrar Əliyev) yaxınlığında Madaya soxulmaq" niyyətində idilər. Güman etmək olar ki, tarixi Gürcüstanın torpaqları (və ya torpaqlarının bir hissəsi) Mada satraplığının tərkibinə daxil idi və ya onun himayəsi altında idi. Polibi e.ə. III əsrin son rübünün hadisələrindən danışarkən məlumat verir ki, Atropatenanın bəzi hissələri "Fasisdən yuxarıdakı yerlərdə Pontun (Qara dənizin – İqrar Əliyev) üzərində yüksəlir, digər tərəfdən o, Hirkan (Kaspi – İqrar Əliyev) dənizinə qədər çatır".

Maqnessiya ətrafındakı məğlubiyyətdən sonra Asiyada Selevkilər hakimiyyəti xeyli zəiflədi, hərçənd o zaman Selevki çarları bəzən qələbələr qazanır, hətta şəhərlər də salırdılar.

Bu ərəfədə Qərbi İranın və Ermənistan yaylasının vilayətlərində bir neçə müstəqil dövlət – Elimaida, Xarakena, Persida, I Artaşesin Ermənistan çarlığı, Sofenada, Zariadrinin Ermənistan çarlığı meydana gəlir. Özünü padşah elan edən Mada satrapı Timarx Selevkilərdən ayrıldı və hətta öz sikkəsini buraxmağa başladı. Parfiya da asılılığın daşını atdı. Beləliklə, e.ə. 160-cı ilə yaxın Selevkilər şərq satraplıqlarının demək olar ki, hamısını itirmiş oldular.

Meydana gələn erməni çarlıqları, xüsusilə Artaşesin çarlığı lap əvvəldən özlərini çox təcavüzkar aparır, qonşularına qarşı fəal qəsbkarlıq siyasəti yeridirdilər. Strabon yazır: "...Artaksinin və Zariadrinin müharibələri əvvəllər kiçik bir ölkə olmuş Ermənistanı böyütdü... Onlar birlikdə qonşu xalqların torpaqlarının bir hissəsini qoparıb mənimsədilər. Onlar midiyalılardan (atropatenalılardan – İqrar Əliyev) Kaspiananı, Favnitidanı və Basoropedanı, iberlərden Pariadr dağlarının ətəklərini, Xorzenanı və Qoqarenanı... xaliblərdən və mossiniklərdən Karenitidanı və Kseroksenanı..., kataonlardan Akilisenanı və Antitavrboyu vilayəti, suriyalılardan Taronitidanı... tutub aldılar".

Dövlətin əsasının qoyulması

Makedoniyalı İskəndərin yürüşü ərəfəsində Əhəmənilər imperiyasının tərkibində olan Qərbi Midiya satraplığı iqtisadi-sosial cəhətdən inkişaf etmiş əyalətlərdən biri idi. Bu əyalətə Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Atropat başçılıq edirdi.

Əhəmənilərin sonuncu hökmdarı III Daranın hakimiyyəti dövründə Atropat Midiya satrapı idi. Mənbələrdə bu ada ilk dəfə e.ə. 331-ci ildə təsadüf edilir. Makedoniyalı İskəndər İss vuruşmasından (e.ə.332) sonra Kiçik Asiya, Suriya, Finikiya, Fələstin və digər əraziləri işğal etdi. Bu məğlubiyyətdən sonra III Dara yenidən ordu toplayaraq İskəndərin qarşısını almağa səy göstərdi. Lakin İskəndər DəcləFərat çaylarını keçərək e.ə. 331-ci il 1 oktyabrda qədim Assur şəhəri Ərbilin yaxınlığında olan Qavqamel kəndi yaxınlığında III Daranın ordusuna sonuncu və həlledici zərbə endirib onu məğlub etdi. İss savaşı zamanı Atropatın Midiya ordusuna başçılıq etməsi haqqında mənbələrdə heç bir məlumat yoxdur. Lakin güman etmək olar ki, digər satraplıqların satrapları kimi Atropat da İskəndərlə olan hər üç savaşda iştirak etmişdir. Mənbələrdə Atropatın Midiya ordusuna, ancaq Qavqamel savaşında (e.ə.331) başçılıq etməsi haqqında məlumat var.

Makedoniyalı İskəndərin zəfər yürüşlərini qələmə alan Arrianın yazdığına görə,Qavqamel döyüşündə III Daranın süvari kəşfiyyat dəstəsinə başçılıq edən Atropatın bölməsində yarımmüstəqil kadusilər, qafqaz albanlarısisaklar da iştirak edirdi.

Arrian maraqlı bir məlumatla da bizi tanış edir. Ölkədə baş vermiş qarışıqlıqdan istifadə edən Bariaks adlı bir nəfər hakimiyyəti ələ keçirir. Arrianın göstərdiyinə görə e.ə. 324-cü ildə özünü Parsua və Midiya hökmdarı elan etmişdi. Atropat isə onu tutub İskəndərə vermişdi. Bu fakt Atropatın uzaqgörən siyasətçi olduğunu sübut edir. Atropat yaxşı başa düşürdü ki, artıq Əhəmənilər imperiyasını dirçəltmək mümkün deyil. Ona görə də o, İskəndərlə loyal mövqedə dayandı. Atropatın loyal münasibətini görüb ona müsbət münasibət bəsləyən İskəndər bir müddət onu öz yanından buraxmadı. Məşhur Suz təntənəsində iştirak edən Atropat öz qızını makedoniyalıların süvari dəstələrinin başçısı Perdikkiyə ərə verərək onunla qohum oldu. Dövrün siyasi nəbzini tuta bilən Atropat görkəmli diplomat olduğuna görə qarşıya çıxmış ağır şəraitdən bacarıqla istifadə etdi və tədricən düşmən satrapdan etibarlı müttəfiqə çevrildi.

İskəndər Midiyaya gədikdə Atropat onun yaxın adamlar ilə birlikdə qalibin şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak edirdi. İskəndər Midiyada olarkən orada bəslənən məşhur Nisa atlarına baxır. O ,50000 atı hökmdar ordusuna götürür. İskəndərin bir sıra siyasi tədbirlərində Atropat şəxsən iştirak edirdi. Arrianın yazdığına görə Atropat İskəndərə 100 nəfərdən ibarət atlı cəsur döyüşçü qadın dəstəsi bağışlamışdı. O, yazır: "Midiya satrapı Atropat İskəndərə 100 nəfər amazonkalardan ibarət dəstə bağışlamışdı. Onlar kişi geyimi geymiş, yüngül silahlarla yaraqlanmışdılar." Qeyd edək ki, Strabon da amazonkaların Qafqaz dağlarında qarqarların qonşuluğunda (müasir Qarabağ-Zəngəzur zonasında) yaşadığını qeyd edir.

Atropat yeganə Əhəməni satrapı idi ki, İskəndər onu vəzifədən kənar etmədi, əksinə bəzi qonşu vilayətlərin idarəsini də ona tapşırdı. Atropatena dövlətinin əsası məhz belə bir tarixi şəraitdə qoyuldu. İskəndərin ölümündən sonra isə bu dövlət qurumu tam müstəqli siyasət yürüdən bir dövlətə çevrildi.

Yeni yaranmış dövlət antik müəlliflərin qeyd etdiyinə görə banisinin adı ilə adlandırılmağa başladı. Mənbələrdə Atropatenanın iqtisadi-ictimai həyatı haqqında bilgilər olduqca azdır. Lakin mənbələrdən məlum olur ki, istər Əhəmənilərin hakimiyyəti dövründə, istərsə də Atropatidlər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Atropatena ərazisi həm iqtisadi, həm də mədəni cəhətdən qonşu ərazilərdən xeyli öndə idi.

Strabonun göstərdiyinə görə Atropatena hakimlərinin Qazaka (Taxtı Süleyman) və Vera (Marağa) adlı iki paytaxt şəhəri olmuşdur. Qazakada yay, Verada isə Qış sarayları yerləşirdi (Bu fakt Atropatidlərin də digər türk tayfaları kimi müəyyən qədər də olsa köçəri həyat sürdüklərini göstərir). Qazakada bu sülalənin yay, Verada isə qış iqamətgahı yerləşirdi. Qazaka şəhərində (indiki Təxti Süleyman) hələ Midiya dövləti dövründən müqəddəs sayılan Azərgüşnasp məbədi mövcud idi.

Tədqiqatçıların əksəriyyəti qəbul edirlər ki, müstəqil Atropatena dövləti Atropatın başçılığı altında e.ə. 223-cü ildə təşkil edilmişdir. Dövlət Atropatnın əsasını qoyduğu Atropatidlər sülaləsi tərəfindən idarə edilirdi. Bu sülalə eramızın III əsrinin I rübünə kimi Atropatenada hakimiyyətdə olmuşdur. Həmçinin müəyyən dövrdən sonra Atropatidlər həm də Parfiya hökmdarları olmuşlar. Belə ki, Parfiya hökmdar III Artabanın anası parflardan (IV Fraatın qızı), atası isə Atropatidlərdən olmuşdur. Beləliklə III Artabandan başlyaraq Atropatidlər həm də Parfiyaya ağalıq etmişlər.

Atropatidlər

Atropatın varisləri də çarlığın banisinin ənənəsini davam etdirərək, yunan-makedoniyalıların ölkəyə soxulmasına "yol vermirdilər", hər halda mane olurdular. Yeri gəlmişkən, deyək ki, bu, Atropatenanın tarixinə dair yazılı qaynaqların yox dərəcəsində olmasının əsas səbəblərindəndir.

Lakin heç bir şeyə baxmayaraq, Hellinizm hər halda Kiçik Madaya da nüfuz edirdi. Burada Hellinizm ayinləri aşılanır, sinkretik allahların (yunan-İran allahlarının), xüsusən Herakl-Veretraqnanın (?) ibadətgahları tikilirdi. Kerefto dağlarından bir yunan kitabəsi tapılmışdır ki, o kitabə hardasa Beotiyada da, Arkadiyada da, yaxud hər hansı başqa bir yunan vilayətində də ola bilərdi. Aşkara çıxarılmış məşhur avroman perqamentləri yunan dilinin, yazısının və hüquq normalarının Mada-Atropatenaya, hətta onun kənd rayonlarına da çox dərin nüfuz etdiyini göstərir. Bu dövr Yeni Mada çarlığının möhkəmlənməsi və onun sərhədlərinin genişlənməsi ilə səciyyələnir. Qonşu vilayətlərdəki yunan-makedoniyalılar kimi, Atropatidlər də geniş şəhərsalma işlərinə başlamışdılar. Atropatenanın antik ənənə ilə salınan bir neçə şəhəri haqqında məlumatımız vardır. Bunlar Qazaka, Fanaspa, Fraaspa, Aqanzana şəhərləri və Atropatena ərazisində tapılmış bir neçə qədim yaşayış yeri, o cümlədən Mil düzündəki Təzəkənd yaşayış yeridir. Qədim adlarını bilmədiyimiz, lakin ümumən antik dövrə aid olan bir neçə başqa abidə də məlumdur.

Atropatena çarları özlərinin siyasi və iqtisadi mövqelərini möhkəmləndirərək Suriya, erməni və Parfiya padşahları ilə qohum olurdular. Onların müttəfiqlik və dostluq əlaqələri, çox güman ki, uzaq şimala – albanlara, sakesinlərə və müasir Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamış digər tayfalara qədər gedib çatırdı.

Atropatdan və onun zamanındakı hadisələrdən sonra yazılı qaynaqda Atropatenanın adı ilk dəfə e.ə. III əsrin iyirminci illərində çəkilir. Söhbət Polibinin əsərinin bir parçasından gedir.

E.ə. III əsrin 20-ci illərində Atropatena taxt-tacında biz Arazın yalnız cənubunda deyil, şimalında da çox geniş əraziyə malik olan "ən qüdrətli və ən müdrik hökmdarı", "atropatilər və onlarla həmsərhəd xalqlar üzərində" [Polibi] hökmranlıq edən Artabazanı görürük. Polibinin dediyinə görə, Artabazanın dövləti Kaspi dənizindən Rioni çayının yuxarılarınadək uzanırdı; beləliklə, Ermənistanı və İberiyanı da, hər halda onların müəyyən bir hissəsini əhatə edirdi. Bu vilayət, yunan müəllifinin (Polibinin) təsdiq etdiyinə görə, "...Midiya ilə yanaşı olub ondan dar silsiləsi ilə ayrılır, onun bəzi hissələri Fasisdən (Rionidən – İqrar Əliyev) yuxarıdakı yerlərdə Pontun (Qara dənizin – İqrar Əliyev) üzərində yüksəlir; digər tərəfdən o, Hirkan (Kaspi – İqrar Əliyev) dənizinə qədər çatır. Vilayətdə əsasən at belində vuruşan və müharibə üçün daha nə lazımdırsa hamısına kifayət qədər malik olan güclü bir xalq yaşayır". Gürcü mənbələrinə görə, e.ə. III əsr Kartli (İber) çarlığı tarixində "fars" elementlərinin (bu adın altında Atropatena midiyalılarını düşünmək lazımdır – İqrar Əliyev) üstünlüyü dövrü olmuşdur. Məhz bu zaman Atropatena ilə Ermənistan arasında sıx siyasi, mədəni və digər əlaqələr yaranır. Bu dövrün erməni əyanları arasında anadangəlmə atropatenalılar az deyildi. Atropatena və erməni kübarları arasında nikah əlaqələri isə adi hal idi. Ermənistanla münasibətlər heç də həmişə rəvan olmurdu. Dostluq, nikah əlaqələrini, ənənəvi mədəni-iqtisadi təmasları bir çox hallarda açıq düşmənçilik, bəzən hərbi toqquşmalar dərəcəsinə çatan düşmənçilik əvəz edirdi. E.ə. III əsrin sonu II əsrin əvvəlində məhz belə olmuşdu. O zaman şiddətli çarpışmalar nəticəsində Ermənistan taxt-tacına nəinki Atropatena dairələri ilə sıx əlaqə saxlayan, hətta bəlkə də özü madalı olan Artaşes yiyələnmişdi. Moisey Xorenli hər halda Artaşesi açıq-aşkar "madalı" adlandırır.

Atropatena-Selevki münasibətləri

Atropat Midiyası Makedoniya müharibələrindən sonra Midiyadan ayrılıb onun digər vilayətlərindən fərqli olaraq öz müstəqilliyini saxlaya bilmişdi. Polibinin göstərdiyinə görə Selevki hökmdarı III Antiox (e.ə. 223-222) Midiya satrapı Molonu və onun qardaşı Aleksandrı məğlub etdikdən sonra Atropat Midiyasına hücum etmişdir. Atropatena çarı Artabazan düşmənə müqavimət göstərərək onu geri çəkilməyə məcbur etmiş, hətta paytaxtları Selevkiyə qədər qovmuşdur.

E.ə. 20-ci ildə Atropatena çarı Artabazan Selevkilərlə müharibəni bitirərək onlarla sülh müqaviləsi bağlayır. Bu müqaviləyə görə Atropatena ərazisi xeyli genişlənmiş olur. Belə ki, Ayrarat vilayətinin baş şəhəri olan Armavirlə birlikdə Araz vadisi Atropatenann tərkibinə daxil edildi. Atropatena ərazisi Kolxidaya qədər gedib çatdı (Polibi,V,55).

Yustinin göstərdiyinə görə Selevki hökmdarı VII Antioxun dövründə Selevkilərlə Arşakilər arasında gedən müharibədə Böyük Midiya mühüm rol oynamışdır. Bu müharibədə Arşakilər bir neçə dəfə məğlub edilmişdilər. VII Antiox parfları yer üzündən silərək, məhv etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu.

VII Antiox öz hərbi regionlarını parfların geri çəkildiyi bölgələrdə yerləşdirirdi. Regionların yerləşdiyi yaşayış məntəqələrində baş verən üsyanlar Selevkilərin məğlub edilməsində mühüm rol oynamışdır.

312-ci il oktyabrın ilk günlərində Selevkin Babilə gəlməsi ilə bütün Ön Asiyada yeni tarix hesabı – Selevkilər erası başlandı. İran satraplıqlarında real hakimiyyət tədricən Selevkin əlinə keçir.

Yeni Mada çarlığının hökmdarları, çox güman ki, o cümlədən Atropat özü artıq IV əsrin lap sonunda İran satraplıqlarına yiyələnmiş Selevkin (302-281) qəsdlərindən ölkəni nə yolla olursa-olsun qorumaq məcburiyyətində qalmışdılar.

Lakin Selevkin və hakimiyyətə onunla şərik olan Antioxun bütün ciddi-cəhdlərinə baxmayaraq, e.ə. III əsrin ortalarına yaxın Selevkilər dövləti fəlakət həddinə çatdı. Baktriya, SoqdianaParfiya əldən çıxdı. Tezliklə müstəqil Parfiya dövləti meydana gəldi və ona Asiya tarixində mühüm rol oynamaq nəsib oldu. 223-cü ildə Selevki dövlətində çarlığa III Antiox (223-187) keçdi. Selevkilərin bəzi ötəri müvəffəqiyyətləri və e.ə. III əsrlə II əsrin ayrıcında Aralıq dənizinin şərqində meydana gəlmiş Roma kimi yeni bir siyasi qüvvə ilə Selevkilərin ilk faciəli toqquşması III Antioxun adı ilə bağlıdır.

Antiox öz hakimiyyətinin ilk illərindəcə çox böyük bir təhlükə ilə qarşılaşdı: Mada satrapı Molon öz qardaşı Parsa satrapı Aleksandrla birlikdə Selevkilərin hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırdı və dövlətin şərq vilayətlərinin demək olar hamısını, o cümlədən Mesopotamiyanı tutdu. Yalnız çox böyük səylər bahasına Antiox öz düşmənlərinin öhdəsindən gələ bildi. İntihar etmiş Molonun cəsədi çarmıxa çəkildi və həqarətə məruz qoyulmaq üçün açıq nümayiş etdirildi. III Antioxun bundan sonra sürətlə Atropatenaya soxulması Molonun tədbirində atropatenalıların fəal iştirakına dəlalət edir. Antioxun Artabazanla müharibəsi sülhlə qurtardı. Atropatena müəyyən müddət Selevkilərin ali hakimiyyətini tanımağa məcbur oldu.

190-cı ilə yaxın, Maqnessiya ətrafında romalılarla döyüşdə Antiox məğlub olduqdan sonra, Selevkilər dövlətinin parçalanması prosesi yenidən başlandı.Bu melumatlar guman edilir . Alimler bu haqda dusunurler

Atropatena-Parfiya münasibətləri

Selevkilərlə çoxdan mübarizə aparan parfiyalılar e.ə. II əsrin 50-ci illərinin ortalarına yaxın geniş istila yoluna çıxıb, sanballı siyasi qüvvəyə çevrilirlər. Tezliklə (ehtimal ki, 148-147-ci illərdə) Parfiya çarı I Mitridat Selevkilərin basqınlarından müsibətlər çəkmiş Madanı işğal edir. Madanın işğalı o dərəcədə mühüm bir hadisə idi ki, bundan sonra I Mitridat "Böyük çar" titulunu qəbul etdi.

Madanın işğalı parfiyalıların üzünə Mesopotamiyanın yolunu açdı və e.ə. 141-ci ildə Mesopotamiya fəth edildi. Sonra varlı Elimaida da işğal olundu.

Bəzi tədqiqatçılar belə güman edirlər ki, parfiyalılar Aşağı Madadan sonra Mada-Atropatenanı da işğal etmişdilər, lakin mənbələrdə buna sübut-dəlil yoxdur. Selevkilərə düşmən olan, Hellinizm naminə nə varsa hamısına qarşı, Şərq xalqlarını Selevkilərin, yunan-makedoniyalıların hədsiz zülmündən xilas etmək uğrunda mübarizə aparan "vətənpərvər" qüvvə kimi parfiyalıların Atropatenada mövqeyi, ola bilsin, artıq möhkəmlənmişdi. Bir mühüm cəhət də ondan ibarətdir ki, parfiyalılar etnodil (görünür, həm də mədəni) cəhətdən madalılara çox yaxın idilər. Buna görə də Atropatenada parfiyalılara "özgələrdən", yəni yunan-makedoniyalılardan fərqli olaraq "öz adamları" kimi baxırdılar və o zaman yunan-makedoniyalılara qarşı vahid cəbhə yaranırdı.

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, atropatenalılar öz dövlətlərinin suverenliyini saxlaya bilmişdilər. Atropatilər çarlığının parfiyalılar tərəfindən zəbt olunduğunu güman etməyə əlimizdə əsas yoxdur, çünki hələ öz "Coğrafiya" əsərini e.ə. lap son illərdə başa çatdırmış Strabon yazırdı: "Atropatenanın ailəsində varislik hələ indi də davam edir".

Atropatenada da parfiyalıların mövqeləri möhkəmlənməkdə davam edirdi. E.ə. I əsrdə Atropatenada məişətdə, tikintidə, memarlıqda "parfiyalaşma" o qədər güclü və əhatəli idi ki, bunun birdən-birə, hazırlıq dövrü olmadan baş verdiyini güman etmək çətindir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Atropatenada Parfiyanın təsiri, şübhəsiz, daha əvvəllər başlanmışdı. Bunu e.ə. I əsrdə Parfiya sikkələrinin Atropatenada geniş yayılması da təsdiq edir və güman etməyə əsas var ki, Ekbatanada kəsilmiş Parfiya gümüş pulu Zaqafqaziyaya Atropatena vasitəsilə yayılırmış.

Parfiya dilində tərtib edilmiş, bizə gəlib çatmış bir avroman sənədi də Atropatenada parfiyalıların o zamankı rolundan və əhəmiyyətindən xəbər verir. Atropatena madalılarının parfiyalılarla yaxınlaşması üçün Atropatenanın özündə çox böyük bir zəmin vardı. Hellinləşməyə müqavimət burada kifayət qədər fəal idi. Madalılar çox mürəkkəb şəraitdə, yunan-makedoniyalıları bir o qədər yaxına qoymayan müstəqil dövlət yaratdılar, öz istiqlaliyyətlərini qoruyub saxlamaq uğrunda selevkilərə qarşı inadlı mübarizə aparırdılar, Atropatena madalıları türk etnik birliyinə mənsub olduqlarını dərk edir, öz mədəni ənənələrinin, dininin, dövlət quruluşunun üstünlüyünü qoruyub saxlamağa və möhkəmləndirməyə çalışırdılar; bütün bunlar parfiyalıların məqsədlərinə uyğun gəlirdi.

Parfiyalıları Atropatenaya tərəf çəkən bir amil də, əlbəttə, dövlətin ərazisini genişləndirmək və strateji cəhətdən mühüm əməliyyat meydanı ələ keçirmək niyyətindən, ən əvvəl atropatenalılarla parfiyalıların ümumi məqsədindən, hellinliyə qarşı mübarizədən ibarət idi. Parfiyalılar və atropatenalılar Atropatenada kökləri I minilliyin əvvəllərinə gedən "öz" mədəniyyət və dinini dirçəltmək işində də müttəfiq idilər. Hələ o zaman Qərbi İran vilayətlərində, o cümlədən Cənubi Azərbaycanda müxtəlif mazdaizm təlimləri, Kiçik Avesta etiqadları mövcud idi. Mada hökmranlığı dövründə, maqlar bu təlimləri təbliğ etməyə başlayanda gələcək Atropatena zonasında mazdaizm – Avesta təlimlərinin mövqeləri daha da möhkəmlənməkdə idi. Atropatidlərin və Atropatena madalılarının rəsmi dini mazdaizm-zərdüştilik – Avesta dini idi.

Parfiyalıların və Atropatena madalılarının mənafelərinin ümumiliyi, onların mədəniyyət cəhətdən yaxınlığı və dil cəhətdən qohumluğu Mada-Atropatena ünsürləri ilə Parfiya ünsürlərinin Atropatena zəminində etno-mədəni baxımdan xeyli yaxınlaşmasına və hətta qovuşmasına səbəb olurdu. Bu, zahirən öz əksini, məsələn, "parfiyalılar" termini əvəzinə tez-tez "madalılar" termininin işlədilməsində tapırdı.

Beləliklə, təsvir edilən dövrdə Atropatenanın və atropatenalıların adları mənbələrdə əsasən qonşu ölkələrin tarixi ilə, yaxud ümumregion xarakterli hadisələrlə əlaqədar olaraq çəkilirsə də, təsdiq edə bilərik ki, atropatenalılar Roma əleyhinə sanballı bir qüvvə olub region xalqlarının çağırılmamış "qonaqlara" qarşı mübarizəsində ən fəal bir şəkildə iştirak edirdilər. Onlar, şübhəsiz, bu ağır mübarizədə özlərinin istiqlaliyyətini qoruyub saxladılar. Strabon yuxarıda nəzərdən keçirilmiş hadisələrin demək olar ki, müasiri sayılan Apollonidə istinad edərək məlumat verir ki, Atropatena "hərbi qüvvə mənasında çox sanballı bir ölkədir, çünki o, döyüşə... 10000 süvari və 40000 piyada çıxara bilər".

Atropatena-Ermənistan əlaqələri

 
Ərəb Xilafəti tərkibində Atropatena – Azərbaycan ərazisini göstərən bir xəritə

Güman ki, e.ə. I əsrin ikinci rübündə Atropatena çarları ilə erməni çarları arasında nikah əlaqələri yarananadək Atropatena prinsipcə parfiyapərəst siyasət yeridirdi. Atropatena çarı Mitridat erməni çarının qızı ilə evlənəndən sonra isə Atropatena tacidarının siyasəti antiparfiya siyasəti olmasa da, hər halda, şübhəsiz, ermənipərəst və antiroma siyasəti idi.

Bu zaman Romaya qarşı ümumi mübarizə zəminində atropatenalılarla ermənilərin əlaqələri çulğalaşır, ittifaq, dostluq, ən sıx siyasi və mədəni-iqtisadi təmas məcrasında inkişaf edirdi.

Parfiya ilə Ermənistan arasında gedən müharibələr nəticəsində Ermənistan II Mitridata tabe oldu. Parfiya çarı Ermənistan şahzadəsi Tiqranı girov götürdü və Tiqran uzun müddət Arşakilər sarayında saxlanıldı.

E.ə. 95-ci ildə parfiyalılar Tiqranı Ermənistan taxtına əyləşdirir və Tiqran bir məlumata görə, Ermənistanda, digər məlumata görə isə Atropatenada yerləşən 70 vadini təşəkkür əlaməti olaraq Parfiyaya verir. Bu vadilər üstündə dövlətlər arasında mübahisə gedirdi. Hələ Strabon yazmışdı: "Atropatilərin... qüdrətli qonşuları vardır və bu qonşular – ermənilər və parfiyalılar onların ölkəsini viran qoyurlar. Lakin atropatilər müqavimət göstərir və işğal edilmiş torpaqları geri alırlar".

Bəzi alimlərin güman etdiklərinə görə, II Tiqranın azad olunması müqabilində parfiyalılara verdiyi "70 vadi" məhz o vadilər idi ki, guya hələ I Artaşes onları atropatenalılardan almışdı. Əgər doğrudan da belədirsə, onda göstərilən fakt hələ Ermənistan dövlətinin meydana gəlməsinin lap ilk dövründə iki çar arasında düşmənçilik münasibətlərinə və təxminən e.ə. II əsrin birinci rübünün sonunda, yaxud ikinci rübünün əvvəlində erməni qəsbkarlığına sübut olardı. II Tiqran (95-55-ci illər) artıq öz hakimiyyətinin ilk illərində öz qonşularına – ilk növbədə Sofenadakı erməni çarlığına qarşı təcavüzkarlıq göstərir və e.ə. 94-cü ildə onu istila edir. Elə həmin il II Tiqran Pont dövlətinin qüdrətli çarı VI Mitridat Yevpator ilə saziş bağlayır və onun qızı Kleopatra ilə evlənir. Ermənistan çarı Atropatilərlə də qohum idi – Atropatena çarı Mitridat II Tiqranın qızını almışdı.

Pont-Ermənistan ittifaqının başlıca məqsədi Romaya müqavimət göstərmək idi. Lakin Roma ilə müharibədən əvvəl II Tiqran hələ Parfiya ilə mübarizə aparmalı idi.

Parfiyalıların Fərat sahillərinə gəlib çatması bu ərəfədə Kiçik Asiyada geniş əraziyə yiyələnmiş romalıları bərk narahat edirdi.

II Tiqran Sofenanı tutduqdan sonra fəal qəsbkarlıq əməliyyatlarını davam etdirirdi. O, Kappadokiyada öz mövqelərini möhkəmləndirdi ki, bu da 93-92-ci illərdə Roma ilə qısamüddətli müharibəyə gətirib çıxartdı. Tiqran darmadağın edilib böyük tələfata uğradısa da, Ermənistan çarının əvvəlki müvəffəqiyyətləri romalıları parfiyalılarla təmasa girmək üçün yollar axtarmağa vadar etdi. E.ə. 92-ci ildə Roma sərkərdəsi Sulla Fərat sahilində Parfiya səfiri Orobazla görüşdü. Bu görüş parfiyalı II Mitridatın romalılara yaxınlaşmasına kömək edirdi, lakin sonrakı hadisələrin göstərdiyi kimi, parfiyalılar Romanın onları, eləcə də bütün Şərqi necə böyük təhlükəyə məruz qoyduğunu o zaman hələ dərk etmirdilər.

Parfiya daxili çəkişmələr nəticəsində zəifləyir, Romada da vətəndaş müharibəsi qızışır, bunlar II Tiqranın əl-qolunu tamamilə açır. O, ən əvvəl təqribən 90-cı illə 88-ci il arasında parfiyalılara basqın edir və ilk növbədə, özünün azad edilməsi müqabilində hədiyyə verdiyi yetmiş vadini onlardan alır.

Strabonun əsərindən göründüyü kimi, II Tiqran atropatenalıların o vilayətini də işğal etmişdi ki, coğrafiyaçı onu Simbaka adlandırır, lakin bu ad təshih edilib "Albaka" yazılmalıdır (həmin yer indiki Beşqala ətrafında yerləşən müasir Böyük Axbaq vilayətidir). Biz bilmirik ki, Tiqran o vaxt Atropatena çarı ilə artıq qohum olmuşdumu, ya yox. Bizə burası da məlum deyil ki, o zaman Atropatena dövlətini çar Mitridatmı idarə edirdi?

Biz bilmirik ki, Atropatena doğrudan da tabe edilmişdimi və vassal çarlığa çevrilmişdimi, atropatenalı Mitridat sonralar II Tiqranın "sədaqətli vassalı" olmuşdumu, ona bac verirdimi və bəzi tədqiqatçıların hesab etdikləri kimi, müharibə zamanı ona köməkçi qoşunlar göndərməyi öhdəsinə almışdımı? Yalnız burası məlumdur ki, Atropatena padşahı Mitridat, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, erməni padşahının qızı ilə evlənmişdi. İki tacidarın qarşılıqlı münasibətlərində çox şey bununla müəyyən edilirdi və ola bilsin ki, onlar sadəcə müttəfiq idilər.

E.ə. 70-ci ildə II Tiqranın qayınatası Pontlu Mitridat Roma sərkərdəsi Lukull tərəfindən darmadağın edildi və Ermənistana qaçıb bir müddət "çarlar çarının" məşvərətçisi oldu. Gizlincə müharibəyə hazırlaşan Lukull e.ə. 69-cu ildə Ermənistana soxuldu və həmin ilin yazında Tiqranakerti mühasirəyə aldı. O ərəfədə II Tiqran çox böyük bir ordu toplamışdı. Plutarxın verdiyi məlumata görə, "ermənilər və korduenlər yığma qoşun kimi hamılıqla tökülüşüb onun köməyinə gəldilər, çarlar gəldilər, özləri ilə bütün medləri (atropatenalıları – İqrar Əliyev) və adiabenliləri yığma qoşun kimi gətirdilər, Babildə olan dənizin sahillərindən çoxlu ərəb gəldi, Kaspi [sahillərindən] çoxlu alban gəldi, albanlarla qonşu olan çoxlu iber gəldi, çarları olmayan, Araz [sahillərində] sürülər otaran bir çox tayfalar gəldi, [bəziləri] yardım göstərmək, [başqaları] ənam almaq arzusu ilə gəldilər".

Plutarxın verdiyi məlumata görə, fəlakətli döyüşdən qabaq II Tiqran qoşunun orta hissəsinin komandanlığını öz öhdəsinə götürmüş, sol cinahı Adiabena padşahına, zirehli süvarilərin əksər hissəsinin ön sıralarda olduğu sağ cinahı isə Mada (Atropatena – İqrar Əliyev) padşahına etibar etmişdi.

Süvari qoşunun bu zirehlənmiş və nizələrlə silahlanmış hissəsi on yeddi min süvaridən ibarət idi və Plutarxın dediyinə görə, II Tiqran ona "xüsusi ümidlər bəsləyirdi". Plutarx bu barədə məlumat verərkən ayrıca qeyd edir ki, "bu, Lukullun senata raportunda göstərilmişdir". Müttəfiq qoşunun məhz bu hissəsinə komandanlıq etmək II Tiqranın kürəkəni Atropatena çarı Mitridata tapşırılmışdı. Müttəfiq qoşunun madalılardan ibarət olması və Atropatenadan gətirilməsi demək olar heç bir şübhə doğurmur [atropatenalılarda 10.000 süvari olması haqqında Strabonun verdiyi məlumatı, yaxud Plutarxın yuxarıda sitat gətirdiyimiz sözlərini xatırlayaq: "padşahlar gəldilər, özləri ilə bütün medləri (atropatenalıları – İqrar Əliyev) və adiabenliləri yığma qoşun kimi gətirdilər" və i.a.

Müttəfiq qoşunun sayca böyük üstünlüklərinə baxmayaraq, çarın səhvləri nəticəsində e.ə. 69-cu ilin payızında Tiqranakert yaxınlığındakı döyüşdə Lukull düşmənlərini darmadağın edərək qələbə çaldı. Romalıların əlinə saya-hesaba gəlməyən var-dövlət keçdi – onlar II Tiqranın səkkiz min talantdan ibarət xəzinəsinə, otuz milyon medimn taxıla və çoxlu miqdarda başqa sərvətlərinə yiyələndilər. II Tiqran istila etdiyi torpaqların demək olar hamısını itirdi. Məğlubiyyət çox ağır nəticələr verdi. Bu, silah zoruna yaradılmış Böyük Ermənistan dövləti süqutunun başlanğıcı idi.

Lakin müttəfiqlər məğlubiyyətdən sonra da Roma əleyhinə cəbhəni gücləndirməyə çalışırdılar. Onlar erməniləri parfiyalılarla barışdırmaq və ümumi düşmən olan Romaya qarşı birgə mübarizəyə sövq etmək üçün çox böyük səylər göstərirdilər.

Tiqran hətta istilalar prosesində ələ keçirdiyi torpaqların bir hissəsini parfiyalılara verməyə də hazır idi. Lakin parfiyalıların müttəfiqlərə qoşulduqları halda, çox təhlükəli bir vəziyyət əmələ gələ biləcəyini yaxşı başa düşən romalılar da sərvaxt tərpəndilər: Lukull parfiyalıların hüzuruna elçi göndərdi. Beləliklə, tərəflərin hər biri özünün xeyrinə olaraq Parfiya çarı III Fraatı münaqişəyə cəlb etməyə cəhd göstərdi. Lakin III Fraat bitərəfliyi üstün tutdu ki, bu da, şəksiz, çox böyük səhv idi.

Atropatenalı Mitridatın fəal iştirakı ilə əsasən ermənilərdən, iberlərdən, mardlardan və atropatenalılardan çox böyük bir ordu toplamış II Tiqran və Pontlu Mitridat e.ə. 68 və 67-ci illərdə Lukull üzərində bir neçə mühüm qələbə qazandılar. Birinci qələbə 68-ci ilin sentyabrında Artsaniya çayının sahilində qazanılmış qələbə idi.

Artaşata tərəf getmək niyyətində olan Lukull Mesopotamiyaya yollanmaq məcburiyyətində qaldı. Bu arada müttəfiq orduları öz müvəffəqiyyətlərini inkişaf etdirərək Kiçik Asiyaya soxuldular və romalıları ağır tələfata uğratdılar. Atropatenalı Mitridat xüsusilə böyük cəsurluq göstərərək, romalılara qəfildən basqınlar edir, onların pərən-pərən düşmüş kiçik dəstələrini təqib edib qırırdı.

Müttəfiqlərlə müharibələrdə Romanın məğlubiyyəti heç də Şərq vilayətlərinə qarşı Roma qəsbkarlığının sonu deyildi. E.ə. 66-cı ildə Qney Pompey Şərq vilayətlərində səlahiyyətli canişin və Roma qoşunlarının baş komandanı kimi Lukullu əvəz etdi və dərhal müharibəyə güclü hazırlıq görməyə başladı. Pompey ən əvvəl parfiyalılarla ittifaq bağladı, bu ittifaqın şərtlərinə görə parfiyalılar Ermənistanla müharibəyə başlamalı idilər; o, II Tiqranın oğlu Kiçik Tiqranı atasının üzərinə qaldırmağa başladı və hələ e.ə. 67-ci ilin payızında Kiçik Tiqran atasına qarşı üsyan etdi. Tiqran III Fraatın qızı ilə evləndi, Parfiya qoşunlarını Ermənistana çağırdı və Parfiya qoşunları, bəzi məlumatlara görə, Atropatenanı tutmuş Ermənistana soxuldular və Artaşatı mühasirəyə aldılar. Pompey bu arada Pontlu Mitridatı tamamilə darmadağın edib Ermənistana soxuldu və Artaşata yaxınlaşdı.

Müttəfiqlərini itirən və öz vəziyyətinin çıxılmazlığını başa düşən II Tiqran e.ə. 66-cı ildə romalılarla həqarətli bir sülh bağladı. Sülhün şərtlərini Pompey irəli sürmüşdü.

II Tiqran külli miqdarda təzminat verməyə məcbur oldu, istila etdiyi bütün torpaqları itirdi və "yalnız ata yurdunun" – Ermənistanın çarı olaraq qaldı. Bu andan II Tiqran "Roma xalqının dostu və müttəfiqi" (bu, əslində vassal olmaq deməkdir) olur, Ermənistan isə böyük dövlətdən asılı çarlığa çevrilir.

Bəzi Roma qaynaqlarında Pompeyin məğlub etdiyi ölkələr və padşahlar sırasında "Madanın" (Atropatenanın) və onun çarı Daranın da adı çəkilir. Lakin buna inanmaq çətindir. Bu məlumatlardan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, e.ə. 65-ci ilə yaxın Atropatenada hökmranlıq Daranın əlinə keçmişdi.

Mənbələr göstərir ki, Atropatenanın Ermənistanla əlaqələri dəyişkən xarakter daşımışdır. Ermənistan tarixində Atropatenanın və atropatenlilər in rolu,ümumiyyətlə çox böyükdür. Əsrlərlə qonşu yaşamış xalqlar arasında geniş mədəni və ticari əlaqələr mövcud idi. Yadelli işğalçılara qarşı aparılmış mübarizələrdə bəzən Atropatena Ermənistanla birgə hərəkət edərək, müttəfiqlik əlaqələri yaradırdı. Digər tərəfdən mənşə etibarilə atropatenlilərdən olan bir sıra şahzadələr müəyyən vaxtlarda Ermənistanın hakimi olmuşdular. Lakin bir sıra hallarda mədəni və iqtisadi əlaqələr pozulurdu. Atropatenlilərin Ermənistan taxt-tacına yiyələnmələri, qonşu ölkənin ərazisini tabe etmələri faktları ilə yanaşı, ermənilərin də Atropatena ərazinə yürüşləri məlumdur.

Strabonun göstərdiyinə görə, e.ə. I əsrdə Ermənistan çarı II Tiqran öz yeznəsi olan Mitridadın (Mehrdad) torpaqlarına hücum edib, Sumbaki adlı ərazini tutub öz ölkəsinə qatmışdı. Lakin bu hadisə uzun müddət davam etməyib, II Tiqran tərəfindən işğal edilmiş ərazi yenidən Atropatenaya birləşdirilmişdir.

Bundan başqa e.ə. I əsrin axırlarında Atropatena hakimləri yenidən Ermənistan taxtında möhkəmlənmək üçün səy göstərirdilər. E.ə. I əsrin sonu, b.e. I əsrinin əvvəllərində Atropatenanı Roma ilə dostluq əlqələri saxlayan Artabarzan idarə edirdi. O, bir müddət Ermənistan taxtını da ələ keçirmiş, lakin bu uzun çəkməmişdi.

Eramızın 2-11-ci illərində Ariobarzanın oğlu V Artavazd Atropatena ilə yanaşı Ermənistanın da şahı olmuş, doqquz il müddətinə Ermənistanı özünə tabe etmişdir. Ermənistan parf mənşəli hökmdar II Tiqranın hakimiyyəti dövründə güclənməyə başlayır. Bu zaman II Tiqran Parfiya dövlətinin zəifləməsindən istifadə edib Parfiya torpaqlarına, eləcə də Atropatena ərazisinə sozxulur və Atropatena torpaqlarının bir hissəsini (Şimal Qərb vilayətlərini – müsir Naxçıvan, Xoy, MakuSalmas ərazilərini) özünə tabe edir. Lakin bu hal uzun çəkmir. Tezliklər II Tiqran romalılar tərəfindən məğlub edilir və öz ordusunu Azərbaycandan çıxarmalı olur.

Atropatena – Qafqaz Albaniyası əlaqələri

Albaniya və Atropatenanın siyasi əlaqələri ilə bağlı mənbələrdə hansısa diqqət çəkən məlumatlar qorunub saxlanmamışdır. Görünür bu Azərbaycan ərazisində yerləşən hər iki dövlətin sakit qonşuluq münasibətlərinin olması ilə əlaqədardır. Albaniya və Atropatenanın sərhəddləri Araz çayı boyunca keçmişdir. Lakin heç də bu sərhəddlərin sabit olduğunu demək olmaz. Belə ki, müasir NaxçıvanZəngəzur ərazisini əhatə edən Sünik vilayəti və Balasakan vilayəti gah Albaniyanın gah da Atropatenanın tərkibinə daxil olmuşdur.[27] Bu vəziyyət təxminən bizim eranın III əsrinin əvvəllərinə qədər davam etmiş III əsrdən isə hər iki vilayət qəti şəkildə Qafqaz Albaniyasının tərkibinə qatılmışdır.

Bu iki vlayətin gah bir dövlətin gah da digər dövlətin tərkibinə qatılmasını etnoloq alim prof. Q. Qeybullayev etnik səbələrlə izah edir. Belə ki, mənbələrdə Qafqaz Albaniyası ərazisində yaşayan bəzi tayfaların Atropatena ərazisində də yaşaması qeyd edilmişdir. Balasakan vilayətində məskunlaşmış kaspilər həm də Atropatena ərazisinə yayılmışdı.[28]

Həmçinin Qafqaz Albaniyasının aparıcı tayfalarından olan albanların da Atropatena ərazisində yaşaması haqqında da mənbələrdə məlumatlar vardır. Görünür bu iki dövlət arasında dinc münasibətlərin olmasını da məhz hər iki dövlətin əsasən eyni etnik ünsürlərdən təşkil edilməsi ilə izah etmək mümkündür.[29]

Atropatena-Roma əlaqələri

Selevkilərin parflar tərəfindən Şərq ölkələrindən qovulmasından sonra güclü olan romalılar Parfiyanın ciddi rəqibi kimi tarix meydanına çıxdılar. Romalılar Ermənistanı və ona qonşu olan ölkələri, eyni zamanda Şərq ilə Qərbi birləşdirən ticarət yolunu ələ keçirməyə səy göstərirdilər. E.ə. 69-cu ildə romalılar Ermənistanı tutmaq istədikləri vaxt Atropatena öz ordusu ilə birgə Ermənistanın müttəfiqi kimi çıxış etdi və Tiqranakert döyüşlərində birləşmiş Atropatena-Ermənistan orduları Romaya güclü zərbə endirdi.[30] Həmçinin Atropatena Romaya qarşı Parfiya ilə də müttəfiqlik edirdi.

Strabonun göstərdiyinə görə bu dövrdə Atropatena qüdrətli hərbi qüvvəyə malik idi. Onun məlumatına görə Atropatena 10.000 süvari və 40.000 piyada orduya malik olmuşdur. E.ə. 36-cı ildə böyük bir qüvvə ilə Şərqə hücum edən görkəmli sərkərdə Antoni Ermənistanı işğal etdi. Ermənistan çarı Artavazd 16.000-lik silahlı qüvvəsini məcburiyyət qarşısında onun ixtiyarına verdi. Antoni isə Atropatenanı tutmağa tələsirdi. Ermənistan çarı Artavazd Antoniyə yaz başlıdıqda hücum etməyi məsləhət gördü. Lakin Antoni onun məsləhəti ilə razılaşmayıb e.ə. 36-cı ilin payızında 100.000-lik ordu ilə Araz çayını keçərək Atropatena ərazisinə girdi. O, Atropatna hökmdarlarının qış iqamətgahı yerləşən Vera şəhərini tutdu və Fraaspa şəhərinə tərəf hərəkət etdi. Lakin Fraaspa atropatenlilər tərəfindən müdrikliklə müdafiə edilirdi. Atropatena hökmdarı, ləyaqətli sərkərdə olan II Artavazd şəxsən şəhərin müdafiəsinə rəhbərlik edirdi. Antoni tələsdiyindən ağır silahlar və qalauçuran alətlərlə silahlanmış Tatyanusun dəstəsindən ayrılmışdı. Bunu görən parflar arxada qalan Tatyanusun dəstəsinə hücum edərək, ordunun 10.000 lik həmin hissəsini məğlub etdilər və Tatyanusun özünü də öldürdülər. Bu hadisəni eşidən Antoni əsəbləşmiş və tez bir zamanda Fraaspanın tutulması əmrini vermişdi. Vəziyyətin ağırlaşdığını görən Ermənistan çarı Artavazd Antonini döyüş meydanında tək qoyaraq öz ordusu ilə birgə Ermənistana qaçmışdı.

Fraaspanın qəhrəmancasına müdafiəsi, atropatenlilərin güclü müqaviməti, işğalçılara qarşı partizan müharibəsinin aparılması, parflar tərəfindən Tatyanusun öldürülüb, ordusunun darmadağın edilməsi romalıların əzmini qırıb, onları geri çəkilməyə məcbur etdi. Antoninin Atropatenanı işğal etmək niyyəti baş tutmadı.

Atropatena hökmdarı II Artavazd romalılardan külli miqdarda qənimət və hərbi əsir ələ keçirdi. Antoni Atropatena ərazini tərk etdikdən sonra əldə edilmiş qəniməti bölmək üstündə Parfiya hökmdarı IV Fraat ilə Atropatena hökmdarı II Artavazd arasında ziddiyyət yarandı. E.ə. I əsrin son illərində bu ziddiyyətlərdən istifadə edən II Artavazd roalılarla dostluq əlaqələri yaratmağa başladı. Atropatena hökmdarı II Artavazd Antoni ilə qohum oldu. Üzərində Avqustun təsviri və "Böyük hökmdar Artavazda" sözləri yazılmış gümüş sikkə bu dostluq əlaqələrini sübut edir. Yeni müttəfiqlərinə arxalanan II Atravazd Atropatenadan Qərbdəki vilayətlərdə (Ermənistan ərazisində) fəal siyasət yürütməyə başladı.

Romalıılar e.ə. 69-cu ildə Lukullun komandanlığı altında Pont çarı Mitrdat Evpatorun qoşunlarını məğlub edərək Ermənistana basqın etdilər. İberiya, Qafqaz Albaniyası və Atropatenanın da zəbt edilməsi qorxusu yarandı. Lukull Ermənistanın paytaxtı Tiqranakert şəhərini mühasirəyə aldı. Erməni çarı mənşəcə parf olan II Tiqranın müttəfiqləri olan atropatenlilər, qafqaz albanlarıiberlər öz orduları ilə onun köməyinə gəldilər. Plutarx qeyd edr ki, hökmdarlar əli silah tuta bilən bütün madaylarqafqaz albanları ilə birgə bura gəlmişdilər. Babil yaxnlığında olan dənizdən çoxlu ərəb, Kaspi dənizindən isə külli miqdarda alban və onların qoşunları gəldilər. Həmçinin Araz boyunda yaşayan müstəqil tayfalardan da az adam gəlməmişdi (Plutarx,Antoni,XXX,VIII).

Tiqranakert yaxınlığındakı döyüşdə ermənilərin, atropatenliləriniberlərin birləşmiş qoşunları düşmənə şiddətli müqavimət göstərdilər. Onlar romalıların üstünə ox yağdırır, yanar neft tökürdülər. Plutarxın göstərdiyinə görə atropatenlilərin və albanların ordusu müttəfiqlər ordusunun çox böyük bir hissəsini təşkil edirdi. Belə ki, Tiqranakert yaxınlığında döyüşdə müttəfiqlər ordusunun sağ cinahı Midiya qoşunları adlanan qoşunlardan ibarət idi. Buna baxmayaraq Lukull Tiqranakerti ala bildi. Lakin e.ə. 67-ci ildə Roma qoşunları böyük itki verərək müttəfiqlərin təzyiqi altında tezliklə Ermənistandan çəkilməyə məcbur oldu. Roma senatı Lukullu komandanlıqdan kənar edərək buraya məşhur sərkərdə Qney Pompeyi göndərdi.

Atropatena Arşakiləri

Atropatenanın Atropatidlər sülaləsindən olan sonuncu hökmdarı V Artavazd idi. Onun dövründə Atropatenada Kiçik Arşakilər sülaləsinin və ya Atropatena Arşakiləri sülaləsinin əsasını qoyulmuş, III Artaban hakimiyyət başına keçdi. Arşakilərin Atropatenadakı kiçik qolu Sasanilərin hakimyyət başına gəlməsinə kimi hakimiyyət başında olmuşdur. Arşakilərin hakimiyyət başına gəlməsi ilə Atropatenada baş verən bütün siyasi cərəyanlar birmənalı şəkildə Romanın əlehinə çevrilmişdir.

Arşakilər hakimiyyətini ələ keçirən II Artaban öz qardaşı Vanonu Atropat Midiyasının təyin etdi. Eramızın 10-40-cı illərində hakimiyyət başında olmuş Atropatena hökmdarı III Artaban ana tərəfindən Parfiyanın Şimal – Şərq zonasında yaşayan zadəgan köçəri tayfaya mənsub olmuş, atası sə Atropatena hökmdarı olmuşdur. Məhz bu səbəbdən də III Artaban Atropatenada Arşakilərin kiçik qolunun banisi sayılır. O, romalıların barışmaz düşməni olmuşdur. Beləliklə Atropatın nəsli Artavazddan sonra Atropatena ilə yanaşı bütün İrana və ona tabe olan əyalətlərə də hökmdarlıq etmişdir.

Arşakilərin Atropatenada hakimiyəət dövrünün ən yadda qalan hadisələrindən biri də alan tayflarının ölkə ərazisinə yürüşü olmuşdur. Antik müəlliflərin əsərlərində allanların Atropatenaya iki yürüşündən bəhs olunur. Allanlar eramızın 72-74-cü illəri arasında Xəzər sahili əyalətlərə o cümlədən Atropatenaya da basqınlar etmişlər. Alanlar bu zaman çox geniş bir ərazidə – Azov və Xəzər dənizləri arasındakı böyük torpaqlarda yaşayırdılar. Arşakilər sülaləsindən olan Atropatena hökmdarı Pakor da allanların hücumlarının qarşısını ala bilməmişdi. Parfiya hökmdarı Valagez (Balaş) əlacsız qalaraq bu böyük təhlükənin qarşısını almaq üçün parflara düşmən olan Roma imperatoru Vespasiana üraciət edib kömək istədi. Romalılar isə bu zaman parfların təklifini rədd edərək allanlara qarşı vuruşmaqda onlara kömək etmədilər.

Arşakilərin kiçik qolu II Artabanın oğlu Vanondan başlayaraq III Artaban və sonra gələn hökmdarlar Atropatenanı hərbi-siyasi cəhətdən gücləndirməyə səy göstərirdilər. Bu hökmdarlar qüvvətli ölkələrlə ictimai-iqtisadi bəzi hallarda isə diplomatik əlaqə yaradırdılar.

Atropatena hökmdarları (e.ə. 250-ci ildən b.e. 224-cü ilinə kimi ) Arşakilər hakimiyyət başına gələn dövrdən ta onların hakimiyyətinin sonuna kimi öz müstəqilliklərini qoruyub saxlaya bilmişdilər. Lakin müxtəlif mənbələrdən Atropatena hökmdarlarının tarixin fərqli dövrlərində az miqdarda da olsa Parfiya şahlarına xərac vermələri faktları da məlumdur. Müharibə zamanı isə öz orduları ilə düşmənlə vuruşmalı olurdular. Bunun müqabilində parflar Atropatenanın daxili işlərinə qarışmır və qayda – qanunlarına toxunmurdular.

Eramızın ilk əsrləri Atropatenada feodal münasibətlərinin yaranması və güclənməsi dövrü idi.

Atropatena Sasanilərin tərkibində

226-cı ildə baş verən tacqoyma mərasimində Sasanilər sülaləsi başçısı Ərdəşir Şahənşah (şahlar şahı) titulunu qəbul etməklə, 651-ci ilə qədər mövcud olan Sasanilər dövlətinin əsasını qoydu. Gənc dövlətin fəal xarici siyasəti tezliklə qonşu Bizansla toqquşmaya gətirib çıxartdı. Artıq IV əsrin son rübündə bütün Cənubi Qafqaz Bizans və Sasanilər dövlətləri arasında nüfuz dairələrinə bölündü, Ermənistanın böyük hissəsi, Albaniyaİberiya Sasanilər dövlətinə birləşdirildi. Bu imperiyanın dastakertinə – vilayətinə çevrilən Adurbadaqan isə öz torpaqlarının münbitliyinə və təbii sərvətlərinə (başlıca olaraq neft, duz) görə dövlətin iqtisadiyyatında birinci dərəcəli rol oynadı; zərdüştiliyin mühüm mərkəzi də Adurbadaqan oldu. 

603-cü ildə başlanan növbəti Sasani-Bizans müharibəsi 628-ci ilə kimi davam etdi. Tərkibində Azərbaycan türklərinin də olduğu sasani qoşunları 622-ci ilə kimi uğurla vuruşurdular; hələ 614-cü ildə Yerusəlim ələ keçirildi, Konstantinopol mühasirəyə alındı və Misir fəth edildi. Ancaq 622-ci ildən vəziyyət köklü surətdə dəyişdi, belə ki, məhz bu vaxtdan II Xosrovun qüvvələrinin bir hissəsi şərq sərhədinin köçərilərdən qorunmasına cəlb olundu. 623-cü ilin aprelində Ermənistana basqın edən Bizans imperatoru İrakli Dvini ələ keçirib, Adurbadaqan ərazisinə daxil oldu; Qazaka işğal edildi, buradakı Azərgüşnasp məbədi isə dağıdıldı. Bunun ardınca Azərbaycanın Naxçıvan, Urmiya şəhərləri, o cümlədən Həmədan tutulub darmadağın edildi.

Erkən sasani dövründə Adurbadaqan Sasani dövlətini təşkil edən şəhrlərdən (şəhr – ölkə və ya vilayət deməkdir) biri idi. Sasani ənənəsinə əsaslanan ərəb qaynaqları hələ ilk Sasani hökmdarı I Ərdəşirin (224-241) Albaniya, Balasakan və Sisakan hakimlərinin şahlıq hüquqlarını təsdiq etdiyi haqqında məlumat verir. Onun oğlu I Şapurun (241-272) dövründə imperiyanın tərkibi haqqında Nəqşi-Rüstəmdə "Zərdüştün Kəbəsi" adlı qədim od məbədindəki kitabədə Sasanilər dövlətinə tabe "İran olan" və "İran olmayan" iyirmi yeddi "şəhrin" içində "İran olmayan" Adurbadaqan, İberiya, Ermənistan, Sikan, Albaniya, "Qafqaz dağlarına və Alban qapısınadək" Balasakanın da adları çəkilir.

Sasanilər imperiyasına daxil olan müxtəlif vilayətlərin ərazisində, o cümlədən Azərbaycanda aşkar edilən kitabə və bullalarda (dövlət sənədlərinə bağlanan möhürlərdə) qeyd edilən titulların və inzibati terminologiyanın eyniliyi, eləcə də müxtəlif qaynaqlardakı xəbərlər göstərir ki, Adurbadaqan – Cənubi Azərbaycan ərazisində də bütün imperiyaya xas olan ərazi bölgüsü və inzibati idarəçilik qüvvədə idi.

Bu vilayətlərin hakimləri şəhriyar – "şəhr sahibləri", əyalətlərininki isə payqospan – "tərəfləri (yerləri) qoruyanlar" adlanırdılar. I Şapurun kitabəsi bu sözlərlə tamamlanır: "...Və bütün bu çoxsaylı şəhrləri [və onların] şəhriyar və payqospanlarını mən bizə bac verənə və rəiyyətimizə çevirdim".

VI əsrdə I Xosrov Ənuşirəvanın inzibati islahatları nəticəsində dörd iri canişinlik – "kusf (hərfən: "tərəf, "cəhət") təsis edildi. Mənbələrin (ortafars və ərəb) məlumatına görə Cənubi Azərbaycan "Azərbaycan kustu" adlanan Şimal canişinliyinin tərkibində idi. Buraya həmçinin Albaniya, İberiya, Ermənistan, Balasakan, Sisakan, Rey, Gilan, Deyləm, Dəmavənd, Təbəristan, Ruyan (Rovan), Amul, Həmədan və Muğan da daxil idi. Son Sasanilər dövründə artıq bütün tarixi Midiya torpaqları canişinliyin tərkibində idi. Bəzi ərəb müəllifləri (ət-Təbəri) xəbər verirlər ki, dövlətin dörd canişinliyə bölünməsi hələ I Xosrova qədərki dövrdə həyata keçirilmişdi; I Xosrov hakimiyyət başına keçən kimi Sasanilərin dörd əyalətini idarə edən dörd payqospana, o cümlədən Adurbadaqan, Ermənistan və qonşu yerlərin payqospanı Zadoy Nahverqana xəbər göndərmiş, dövlətin baş hərbi rəisi – spahbedin vəzifələrini dörd "kustun" spahbedləri arasında bölüşdürmüşdü. Ərəb müəlliflərinin (ibn Xordadbeh və b.) əsərlərində böyük bir ərazini – Sasani imperiyasının Ermənistandan Təbristanadək bütün Şimal əyalətlərini, eləcə də talışların, xəzərlərin, alanların və b.-nın torpaqlarını idarə edən Azərbaycan spahbedi haqqında məlumat vardır.

Cənubi Azərbaycanda Təxti-Süleymandakı Adurquşnasp od məbədində aparılan qazıntılar zamanı tapılan V-VII əsrlərə aid edilən bullaların təhlili göstərir ki, kust termini həmçinin vilayət, nahiyə və ya bir neçə nahiyə mənasında da işlənirdi. Bu bullalar "Adurbadaqan tərəfin" inzibati-ərazi hakimiyyəti quruluşunu öyrənmək baxımından da maraq doğurur. Belə ki, Paris Milli kitabxanasında Albaniya katolikosuna aid edilən möhürdə belə bir yazı var: "Albaniya və Balasakan vilayətlərinin (kustlarının) böyük katolikosu".

Hələ Arşakilər dövründə çox vaxt özünü idarə edən şəhərlərin idarəsinə gəldikdə, Sasanilər dövründə bu şəhərlər şəhrablar tərəfindən idarə olunurdu. Adurbadaqan kustun tərkibinə daxil olan şəhərlərin də idarəçiləri bilavasitə şahənşaha tabe olan şəhrablar idilər. Təxti-Süleymanda aşkar edilən VI-VII əsrlərə aid bullalarda Azərbaycan şəhrabı (burada, görünür, ya Şimal kustunun bir parçası olan bütün Azərbaycan vilayətinin, ya da vilayət paytaxtının hakimi nəzərdə tutulur) haqqında məlumat vardır.

Siryani dini rəvayətlərində Adurbadaqan mərzbanı Tohm-Hörmüzdün, Mihran nəslindən olan Bet-Daraye mərzbanı Şahrənin, yenə həmin nəsildən olan Albaniya və İberiya mərzbanı Piran-Quşnaspın (onun xristian adı Qreqor olub; xristianların təqibi zamanı, 542-ci ildə əzablara məruz qalıb) və b.-nın adları çəkilir. Mənbələr Sasanilər dövründə mərkəzi hakimiyyətdə yüksək vəzifələr tuta bilmiş azərbaycanlılardan Rişəhr döyüşünün iştirakçısı, Pars mərzbanı Şəhrak haqqında məlumat verir.

Tədqiqatlardan aydın olur ki, bütün Şimal – Adurbadaqan kustunu idarə edən spahbed və payqospandan fərqli olaraq, mərzbanlar nisbətən daha kiçik əraziyə nəzarət edirdilər. IX-X əsr ərəb coğrafiyaşünaslarının məlumatının təhlili "böyük mərzbanlar" adlanan Adurbadaqan mərzbanlarının iqamətgahının Ərdəbil, Bərdə, Dərbənd (Bab əl-Əbvab) və bəlkə də Qazaka və ya Şizdə yerləşdiyini göstərir.

İctimai münasibətlər

Miandob şəhərindən şərqdə Leylan kəndi rayonunda yerləşən Qazaka (Qanzaka, madalıların qanza sözündəndir, "sərvət, xəzinə" deməkdir), ehtimal ki, artıq Atropatın zamanında dövlətin paytaxtı oldu.

Təəssüf ki, biz ölkənin iqtisadi həyatına, siyasi və mədəniyyət tarixinə çox az bələdik. Yazılı mənbələrin sayı cüzi, arxeoloji material son dərəcə azdır. Lakin həm bilavasitə qaynaqlardan alınan sübut-dəlillər, həm də dolayı məlumatlar və fərziyyələr əsasında ümumən Atropatena haqqında bildiklərimiz belə hesab etməyə əsas verir ki, Atropatena kənd təsərrüfatının, sənətkarlığın, ticarətin, şəhər həyatının çox inkişaf etdiyi, yüksək mədəniyyəti, əhalisinin Atropatena dili və yazı ənənələri olan bir ölkə idi.

Cənubi Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlət yaradılması qədim ənənələrə malik ölkədə təsərrüfat həyatının fəallaşmasına, məhsuldar qüvvələrin yüksəlməsinə, ticarətin və sənətlərin canlanmasına çox kömək etdi. Daha sonrakı məlumatlar göstərir ki, Atropatenada məbəd torpaq sahibliyi inkişaf edibmiş. Antik müəlliflərin məlumatına görə, münbit torpaqlar maqlara məxsus imiş. Quldarlıq da inkişaf edibmiş.

Cənubi Azərbaycan tayfalarının və xalqlarının – kuti, lullubi, hurri, mannalı və başqalarının madalılarla qaynayıb-qarışması nəticəsində yeni bir etnos – Hellinizm dövründə madalıların üstünlük təşkil etdiyi atropatenalılar etnosu təşəkkül tapdı.

Atropatena fenomeninin ümumi xarakteristikasını verərkən qeyd etmək lazımdır ki, bu dövlət yeni şəraitdə köhnə Madanın etno-mədəni ənənəsini mahiyyətcə davam etdirsə də və ətraf aləm tərəfindən Mada kimi qavranılsa da, Azərbaycan məfhumunun özü, həmçinin onunla bağlı siyasi və etno-mədəni xarakterli hadisələr və vəziyyətlər məhz Atropatena dövründə təşəkkül tapmağa başlamışdı.

Mədəniyyəti

Atropatenanın maddi mədəniyyət abidələri indiyədək çox az, kifayət olmayan dərəcədə öyrənilmişdir. Bu, birincisi, yazılı mənbələrin azsaylı və natamam, yarımçıq, qırıq olması və ikincisi, bu bölgənin arxeoloji cəhətdən tədqiqinin azhəcmli olması ilə izah edilir. Lakin buna baxmayaraq, artıq indi Atropatenanın yaşayış məskənlərini və onların tiplərini, memarlıq prinsiplərini, tikinti texnikasının üsullarını, dəfn adətlərinin tipləri, bu dövlətin pul dövriyyəsinin səviyyəsini və maddi mədəniyyətin bəzi başqa cəhətlərini bu və ya digər dərəcədə səciyyələndirmək olar.

Almaniya Arxeoloji İnstitutu nun ekspedisiyasının Astara-Ərdəbil bölgəsindəki kəşfiyyat işləri Mada-Atropatenada [Parfiya] dövründə tikilmiş qalalar haqqında təsəvvür yaradır. Bu işlərin gedişində uzun zaman ərzində, o cümlədən keramik materialın mühakimə yürütməyə imkan verdiyi kimi, Parfiya dövründə də fəaliyyət göstərmiş bir sıra qalalar: Qaleye-Sasan, Qaleye-Növduz, Ərdəbildən 30 kilometr şimal-qərbdə olan "Qala" qeydə alınmışdır. Onların yerləşməsində və quruluşunda bir sıra ümumi cəhətləri görmək olar. Bütün qalalar uca, çətinliklə fəth oluna bilən təpələrdə yerləşir, iri, yonulmamış daşlardan tikilmiş güclü divarlarla, yarımdairəvi qüllələrlə əhatələnmişdir, zəif daxili tikilişə malikdir, lakin bununla belə divarların daxilində həmişə içməli su ehtiyatlarını mühafizə etmək üçün çən çinlilər vardı.

Bütün dövrlərdə və xüsusilə qədim zamanlarda inşaat materialının seçilməsi tamamilə ətraf landşaftın şəraitindən asılı olmuşdur. Müxtəlif vilayətlər arasındakı iqtisadi əlaqələrin nisbətən inkişaf etməməsi üzündən inşaat materiallarının daşınması çətin idi və buna görə də yerli materiallara üstünlük verilirdi. Atropatenanın coğrafi şəraiti inşaat materialı kimi daşın geniş surətdə tətbiq olunmasına yardım edirdi. Düzdür, emalı xeyli zəhmət tələb etdiyi üçün daş (əsasən yonulmamış) ilk növbədə müdafiə xarakterli qurğuların (şəhər və qala divarları, qüllələr, istehkamlar və s.) tikintisində istifadə edilirdi. Gil və yaxud gips məhlulu ilə möhkəmləndirilmiş kiçik daşlar və çaydaşıları adətən bişmiş kərpicdən ucaldılan binaların özülü olurdu. Bişmiş kərpici öz əhəmiyyətinə görə bu vilayətdə ikinci inşaat materialı hesab etmək olar ([Zöhhak qalası|Qaleye-Zöhhak]dakı pavilyon). İctimai təyinatlı binaların memarlıq baxımından bəzədilməsində daş, xüsusilə əhəngdaşı, qumdaşı geniş surətdə tətbiq edilirdi. Məsələn, Qaleye-Zöhhakda olan sarayda xeyli sayda bəzək detalları qeydə alınmışdır. Burada qarətçilik məqsədilə aparılmış qazıntılar nəticəsində binanın daş kvadratlardan tikilmiş otaqlarından biri qismən açılmışdır.

Tikintidə ağac çox məhdud surətdə tətbiq edilirdi (damın üstünü örtmək üçün tirlər, qapının yan taxtaları və üst tirləri və s.) və mahiyyətcə ikinci dərəcəli inşaat materialı idi.

Bişmiş kərpicdən tikilmiş qurğularda tez quruyan əhəng və ya gil məhlulu tətbiq edilirdi. Tağların və arkaların hörülməsi texnikası aşağıdakı kimi idi: kərpiclər ya tağın mərkəzinə radial münasibətdə yastısına yerləşdirilir, ya da dikinə qoyulmuş şəkildə hörülürdü. Qarışıq hörgü üsulu da tətbiq edilirdi (Qaleye-Zöhhakda olduğu kimi).

Saray, məbəd binalarının, ictimai qurğuların memarlıq tərtibatının detalları, onların inşası zamanı tətbiq olunmuş materiallar Atropatenanın kifayət dərəcədə çoxsaylı abidələrində aşkara çıxarılmışdır. Lakin onların əksəriyyəti ya başqa məqsədlərlə aparılmış işlər zamanı, ya da onların yeni və ən yeni dövrün qurğularında yenidən istifadə olunması gedişində qeydə alınmışdır. Bu hal isə onların dəyərini xeyli azaldır. Çox güman ki, yalnız iki abidə Mada-Atropatena ərazisində mövcud olmuş memarlıq prinsiplərinin az və ya çox dərəcədə tam mənzərəsini verir: mülki xarakterli yaşayış yerinin nümunəsi kimi Qaleye-Zöhhak və məbəd qurğusu olduğu güman edilən, Təkab yaxınlığında yerləşən Kerefto (Karafto, Karaftu) qaya kompleksi.

Tədqiqatçılar tərəfindən yaşayış məskənlərindən və qəbirlərdən əldə olunmuş zəngin və rəngarəng saxsı materialı Atropatenada keramika istehsalının geniş şəkildə inkişaf etdiyini və yerli sənətkarların-dulusçuların yüksək səviyyəli ustalığını təsdiq edir. Keramika həm formaların müxtəlifliyi (kuzələr [çox hallarda burunlu], güldanlar, nimçələr, bardaqlar, möhtərlər və b.), həm də məmulatın yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. Qabların əksəriyyəti yaxşı çökdürülmüş gildən hazırlanmış, bərabər yandırılmışdır. Qablar qırmızı, sarıya çalan açıq-qəhvəyi və yaxud boz-qara rənglidir. Anqob və cilalama geniş surətdə tətbiq edilirdi. Qırmızı boya ilə zəncir, həndəsi fiqur, çiçək motivləri və s. şəklində naxışlanmış qabların (əsasən kuzələrin) çoxsaylı qrupu mövcuddur. Boyalı keramika ilə yanaşı, ştampla naxışlanmış keramik formalara da təsadüf olunur. Minalanmış qablar ayrıca qrupu təşkil edir.

Keramika materialının artımı ilə əlaqədar olaraq keramikanın bu və ya digər qrupunun mövcudluğunda müəyyən dövrlərin, mərhələlərin ayrılması imkanı yarandı ki, bu da, şübhəsiz, sonralar Atropatenanın keramika məktəbinin yaranmasına gətirib çıxarmalı idi.

Hazırda Atropatena keramikasının təkamülündə iki mərhələni ayırmaq olar: erkən (e.ə. III – II əsrlər) və son (e.ə. I əsr – eramızın II əsri) inkişaf mərhələləri.

Erkən mərhələ Madada olduğu kimi, boyalı keramikanın olması ilə səciyyəvidir. Lakin Atropatena keramikası yerli xüsusiyyətlərə malikdir. Fərqlər həm qabların naxışlanmasında, həm də onların profillərində müşahidə olunur.

Madanın və Mada-Atropatenanın keramika sənətləri arasındakı fərqləri qeyd edərkən Atropatenanın özündə də boyalı qabların dekorunda ciddi yeknəsəkliyin olmasını da göstərmək lazımdır.

Tiplərin və formaların daha əhəmiyyətli dərəcədə müxtəlifliyi sonrakı mərhələdə müşahidə edilir. Təxminən e.ə. II əsrin ikinci yarısından etibarən hazırda Parfiya dövrünün arxeoloji obyektlərinin tarixinin müəyyən edilməsində əsas olan keramika tipi yarandı. Bu, qırmızımtıl-qəhvəyi rəngli (variantları: oxra rəngli, qonur) keramikadır və ədəbiyyatda "clinkyware" adı almışdır. Keramikanın bu növü Parfiya dövrünün əvvəlində meydana gələrək təqribən həmin dövrün sonunadək mövcudluğunu davam etdirmiş, eramızın II əsrinin sonlarından tez olmayaraq aradan çıxmışdır. Bu tipli keramikanın xüsusilə çoxlu qalıqları Qaleye-Zöhhakda qeydə alınmşdır.

E.ə. I əsr – eramızın I əsri üçün zoomorf keramikanın mövcudluğu səciyyəvidir. Üç-dörd kiçik ayaqcıqları olan, burun hissəsi realist və yaxud stilistik surətdə tərtib olunmuş heyvan başı şəklində hazırlanmış qablar zoomorf keramikanı təmsil edir.

Atropatenanın qəbir abidələri indiyədək kifayət dərəcədə öyrənilməmişdir. Əslində iri gil qablardan ibarət olan, ədəbiyyatda "küp qəbirlər" adını almış qəbirlərdən başqa Atropatena ərazisindən qəbirlərin digər növləri hələlik məlum deyildir.

Küp qəbirlər təsərrüfat təyinatlı iri gil qablarda (hündürlüyü 1,50-1,80 metr, eni isə çox hallarda 1 metrdən artıq) dəfn adətinin təzahürüdür. Küp qəbirləri heç bir məzarüstü qurğulara malik deyildir. Meyit çox zaman üfüqi vəziyyətdə olan küpün içərisində sıx bükülü vəziyyətdə küpün boğaz hissəsinə doğru yönəlmiş halda, sağ və ya sol böyrü üstə yerləşdirilirdi. Belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, kişilər sol, qadınlar isə sağ böyrü üstə dəfn edilirdi. Dəfn üçün nəzərdə tutulmuş küpün içərisində xırda avadanlıq və bəzək əşyaları (qolbağlar, boyunbağılar, üzüklər, muncuqlar və s.) yerləşdirilir, küpün yanında isə gil qablar qoyulurdu. Gil qabların içərisində qırmızı və qara rəngli boyalarla, həndəsi ornamentlərlə bəzədilmiş qabları (əsasən küpləri), içərisi oyma və ştamp bəzəklərlə naxışlanmış qara cilalı camları qeyd etmək lazımdır. Dəfn küplərinin oriyentasiyası sərbəstdir.

Küp qəbirlər uzun müddət ərzində əsasən eramızdan əvvəlki dövrün son əsrlərinə aid edilirdi. Lakin son zamanlar Naxçıvan ətrafında və Ağcabədi bölgəsində (Mil düzündə) tədqiq olunmuş qəbirlər ən erkən küp qəbirlərini e.ə. VI-III əsrlərə aid etməyə imkan verir.

Atropatena ərazisindən tapılmış sikkə dəfinələri və sikkələrin ayrı-ayrı nümunələri hələ azsaylıdır. Lakin mövcud olan sikkələr kütləsi bu dövlətin pul dövriyyəsinin səviyyəsi haqqında təsəvvür yaratmağa imkan verir. Hellinizm dövründə Atropatena ərazisində pul dövriyyəsi hələlik az təsadüf edilən sikkələr əsasında təsdiqlənir. Onların arasında Makedoniyalı İskəndərin ölümündən sonra dövriyyəyə buraxılmış, Urmiya gölü yaxınlığındakı qəbirlərdən birində aşkar olunmuş draxmanı (e.ə. III əsr) qeyd etmək lazımdır.

Atropatena ərazisində Parfiya hökmdarlarının sikkələri, əsasən draxmaları çox geniş yayılmışdı. E.ə. I əsrin – eramızın II əsrinin draxmaları xüsusilə geniş şəkildə təmsil olunmuşdur. Həmin draxmalar II Oroddan (e.ə. təqribən 57-37-ci illər) başlamış IV Vologezədək (eramızın 147-191-ci illəri) dövrü əhatə edir.

Atropatena ərazisində tapılmış iki dəfinə Atropatenada pul dövriyyəsinin səviyyəsi haqqında təsəvvür yaratmaq üçün böyük əhəmiyyətə malikdir: 1923-cü ildə Əhərdə tapılmış və I Qotarzdan II Orodadək olan dövrdə buraxılmış, təxminən 600 Parfiya draxmasından ibarət olan dəfinə və Azərbaycan Respublikasının Şirvan bölgəsində aşkar olunmuş, II Artabandan (10-38-ci illər) IV Vologezədək olan dövrdə buraxılmış 110 draxmadan ibarət olan dəfinə.

Eramızın ilk əsrlərində Atropatenada Parfiya draxmaları ilə yanaşı məhdud miqdarda olsa da imperator Avqustun Roma denariləri də dövr edirdi. Artıq sikkələrin bu, o qədər də tam olmayan siyahısı Atropatenada pul dövriyyəsinin inkişaf etdiyini təsdiqləyir.Atropateniyalilar əsasən zərdüşt idilər.

Yaşayış yerləri

Zəngin təbii-coğrafi şəraitə malik olan Atropatena ərazisi tarixən insanın formalaşmasında dünyada ilkin məskənlərdən biri olmuşdur. Bu ərazi cəmiyyət tarixinin müxtəlif dövrlərini özündə əks etdirən abidələr diyarıdır. Urmiya, Ərdəbil, Təbriz, Meşkin, Mərənd, Sərab, Miyanə, Marağa, Zəncan, Maku, Germi və digər ərazilərdə dövrümüzə qədər gəlib çatan mağaralardan tutmuş, Həsənlitəpə, Göytəpə, Qaratəpə, Muğan, Təxti Süleyman, Mərənd, Gənctəpə və sair abidələr tarixiliyi, zənginlik və əzəmətinə görə indi də insanı heyran edir.

Atropatena tarixinin öyrənilməsində Baruc, Gənctəpə, Təxti Süleyman, Muğan, Ərşə mahalı, GermiSərab qazıntıları zamanı aşkarlanan yaşayış yerləri böyük əhəmiyyətə malikdir.

Baruc yaşayış yeri Mərənd şəhərindən 12 km aralıda yerləşir. Ərazidən aşkarlanan qala ərazisindən külli miqdarada maddi-mədəniyyət nümunələri əldə edilmişdir. Bu nümunələrin tədqiqi qalanın Atropatena dövrü yaşayış yerlərindən biri olduğunu sübut etmişdir. Maraqlı burasıdır ki, Baruc yaşayış yerindən tapılan materiallar Germi və Ərşə mahalı materialları ilə tam eyniyyət təşkil edir. Ərşədən tapılan materiallar Atropatena cəmiyyətinin ictimai-iqtisadi inkişaf səviyyəsini öyrənməyə imkan verir. Bu ərazidə tapılan küp qəbirlər Qafqaz Albaniyası dövrü küp qəbirləri ilə eynidir. Bu hansı isə eyni tayfanın (mütəxəssislərin əkəsriyyəti bu tayfanın skiflər və ya saklar olduğunu bildirirlər) hər iki dövlət ərazisində yaşadığını göstərir. Germi qazıntıları zamanı tapılan zinyət əşyaları və saxsı məmulatı eramızın I – III əsrlərində artıq Atropatenada sənətkarlığın yüksək inkişaf etməsini göstərir.

 
Qazaka şəhərini əhatə edən Şiz qalasının qalıqları

Meşkin şəhəri yaxınlığında aşkar edilmiş Sasani şahı Nersi tərəfindən yazdırılmış kitabənin də dövrün siyasi tarixini öyrənmək üçün böyük tarixi əhəmiyyəti var. Ərdəbil, Maku, SərabTəbriz ətrafında təsadüfən tapılmış əşyalar da Atropatena tarixinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Atropatena tarixinin öyrənilməsi sahəsində bir sıra problemlər vardır. Belə ki, İran tarixçiləri ya Atropatena tarixi yoxmuş kimi sadəcə olaraq bu böyük dövlətin və xalqın tarixinin üstündən keçmiş, ya da onu fars dövləti kimi təqdim etməyə çalışmışlar. Təxti Süleyman istisna olmaqla Atropatena yaşayış yerlərində demək olar ki, tədqiqatlar aparılmamışdır. Güney Azərbaycan İranın tərkibində olduğundan Azərbaycan tarixçilərinin isə ulu əcdadlarının yaratdıqları dövlətin və mədəniyyətin tarixini tədqiq etmək imkanı yoxdur. Azərbaycan tarixçiləri sadəcə hansısa yazılı mənbələr əsasında Atropatena tarixi üzrə müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirə bilmişlər.

Atropatenanın paytaxtı, qədim Azərbaycan şəhəri Qazakada ( bu günkü Təxti – Süleyman xarabalıqları) alman və İran arxeoloqları tərəfindən 8 il müddətində qazıntı işləri aparılmışdır. Həmin qazıntılar zamanı aşkara çıxarılmış bir sıra möhtəşəm memarlıq abidələrinin qalıqları, eləcə də digər maddi mədəniyyət nümunləri Atropatena mədəniyyətinin müəyyən tərəflərinin öyrənilməsinə imkan yaradıb.

Təxti Süleyman Güney Azərbaycanda Urmiya gölünün Cənub-Şərqində Əfşar mahalında yerləşir. Bu ərazi Cənub-Şərqdən Zəncan, Şimal-Qərbdən Marağa, Qərbdən Kürdüstanın Sənəndəcvə Bicar şəhərləri ilə həmsərhəddir. Bu ərazidə arxeoloji qazıntılar aparılmasında iki məqsəd güdülürdü:

 1. ParfiyaSasanilər imperiyası zamanında Atropatenanın paytaxt şəhəri olan Qazakada tarixi mənbələrdə tez – tez adı çəkilən və atəşpərəstlərin ən məşhur məbədi olan Azərgüşnap məbədini tapmaq.
 2. Azərgüşnap məbədinin yeri haqqında mütəxəssislər arasında yaranan mübahisələrə son qoymaq.

Bizans tarixçisi Mitenli Feofana (750-817) görə Kiçik Asiyada Lidiya şahı Krzesin xəzinəsinə oxşar Azərgüşnasp məbədinin külli miqdarda olan var dövləti bizanslılar tərəfindən qarət edilmişdir. Həmdullah Qəzviniyə görə monqolların dövründə Abaqa xan orda olan sarayın təmir edilməsini əmr etmişdir. Atəşgahın yerində məscidin tikilməsi üçün istifadə olunan kaşılar da bunu isbat edir.

Təxti Süleymandakı qala (Şiz qalası) ellips şəklində 12 min kvadrat metrə bərabər olmaqla Şimaldan cənuba uzunluğu 400 metrə, Şərqdən Qərbə isə 300 metrə bərabərdir.

Dairəvi formada olan şəhər divarları 1120 metr uzunluğundadır. Divarlar 3,9 metr enə və 13 metr hündürlüyə malikdir. Qala dəniz səviyyəsindən 2450 m yüksəklikdə olub, ətrfındakı ərazilərdən 18-20 metrə qədər yüksəklikdə yerləşmişdir. Şəhər divarları yonlumuş kiçik daşlar və əhənglə tikilmişdir. Həmçinin divarlar səliqə ilə yonulmuş daşlardan üzlük də çəkilmişdir.

Atropatenada din

Atropatenada zərdüştilik

Qədim atropatenalılar Zərdüştün yaratdığı Zərdüştülük dininə sitayiş edirdilər.Güman etmək olar ki, artıq e.ə. I minilliyin ilk əsrlərində Qərbi Madada, xüsusilə gələcək Kiçik və yaxud Atropat Madası zonasında müxtəlif mazdaist təlimlər yayılmışdı. Burada və ona qonşu olan ərazilərdə təxminən həmin minilliyin başlanğıcında gənc Avesta inamları ocaqlarının mövcud olduğunu ehtimal etmək olar.

Lakin bizə o da məlumdur ki, artıq Atropatena dövlətinin mövcudluğunun ilk onilliklərində bizi maraqlandıran ərazidə, Şərqin digər Hellinist dövlətlərində olduğu kimi, yunan-makedon işğalçıları tərəfindən gətirilmiş müxtəlif yunan ayinləri, xüsusilə Herakla sitayiş də yayılmışdı.

Avestaya gəldikdə göstərmək lazımdır ki, bu abidənin bizə gəlib çatmış nüsxəsi Sasanilər dövründə dövlət dini kimi elan olunmuş "Avesta" məcmuəsinin bir hissəsidir.

Belə güman edirlər ki, Sasanilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə, Avesta bir neçə dəfə – III, IV, hətta VI və VII əsrlərdə kodifikasiya edilmişdir. Hesab edirlər ki, məhz zərdüştiliyin intibahı dövrü olan Sasanilər hakimiyyəti zamanında Avestanın müqəddəs mətnlərinin daha dəqiq, incə çalarlarını ifadə edən yazılışı üçün pəhləvi əlifbası (öz mənşəyi etibarilə arami yazısına gedib çıxır) əsasında xeyli miqdarda işarələri olan xüsusi şrift yaradılmışdı (bu isə tələffüzü daha dəqiq çatdırmağa imkan verirdi). Nüfuzlu tədqiqatçıların fikrincə, bu şrift birdəfəlik fərdi yaradıcılığın nəticəsi idi. Maraqlıdır ki, bu hadisə gürcü, ermənialban əlifbalarının meydana gəldiyi bir zamanda baş vermişdir.

Avestanın kanonlaşdırılmış mətni pəhləvi (Sasani İranının yazı dili – orta fars dili) dilinə tərcümə və şərhlə təchiz edilmişdi.

Atropatenada xristianlıq

Adurbadaqanda xristianlıq haqqında ilk yazılı qeyd 420-ci ildə katolikos Yabalahın dövründə (415-419) çağırılmış sinodun aktlarında qorunub saxlanmışdır. Lakin bu faktın özü xristianlığın burada mövcud olan çoxdankı ənənələri haqqında ehtimal yürütmək imkanını verir; belə ki, yeni dinin yayılması üçün zəmin olmayan yerdə yepiskopluq yarana bilməzdi.

Albaniyada, eləcə də indiki GürcüstanErmənistan ərazisində olduğu kimi, Adurbadaqanda da xristian kilsəsi feodal münasibətlərinin yarandığı dövrdə meydana çıxmışdır[31].

Mənbələrdə "ilk Şərq" həvarisi adlanan Müqəddəs Fomanın artıq e. ilk əsrində midiyalılarfarslar arasında dini təbliğat aparması haqqında faktlar az deyil. İsanın meracının ikinci ilində, o, Hindistana gedərkən, yolüstü parfiyalılar, midiyalılar, farslar, baktriyalılar, markianlar arasında təbliğat aparmışdı. Siryani mənbələrinin yazdığına görə, Gilan əhalisi xristianlığı həvari Addaydan qəbul etmiŞdi, Deyləmdə isə artıq 224-cü ildə yepiskopluq vardı.

"Yeni əhd" ("Əhdi-cədid") kitabları iudaizmin mərkəzi olan Yerusəlimi xristianlığın beŞiyi adlandırırlar; bu dini təriqətin ilk nümayəndələri də iudaistlər arasından çıxmış, xristianlıq özünün erkən dövründə məhz onlara dayaqlanmışdı.

Müasir Azərbaycanda və Cənubi Qafqazın başqa yerlərində xristianlığın qəbulu iudaistlərin bu yerlərdə çoxdan bəri məskunlaşması ilə sıx bağlıdır. Mənbələrin məlumatına görə, hələ II Sarqon (e.ə. 722-705) dövründə Şimal israillilərinin bir hissəsi Midiyaya, Atropatenaya və b. yerlərə gəlib çıxmışdılar.

Erkən xristianlığın təbliğatı Suriyada, daha sonra isə Şərqin başqa yerlərində uğurlu idi, belə ki, təbliğat arami dilində arami dilli əhali arasında aparılırdı. Ən əvvəl xristianlıq Kiçik AsiyadaSuriyada yayıldı, Antakiya (Antioxiya) şəhəri isə xristianlığın iri mərkəzlərindən birinə çevrildi. Məhz Antakiya kilsəsindən xristianlıq həvari Müqəddəs Pavelin vasitəsilə Kiçik Asiyaya, Kiprə, Yunanıstana yetişdi, daha sonra isə bir qədər əvvəl həvari Müqəddəs Fomanın təbliğatına məruz qalmış parfiyalılar arasında yayılmağa başladı. Eramızın II əsrində Osroyena və Edessada (ər-Ruha) kilsə təşkil olundu. Daha sonra xristian təbliğatı Farsa, Midiyaya, Baktriyaya doğru hərəkət edərək, nəhayət, Hindistana yetişdi.

Kesariyalı Evseviyin "Kilsə tarixi"nin III kitabında və Sokratın "Sxolastika"sında əks olunan köhnə rəvayətə görə, həvarilik nəsibi Fomaya Parfiyada, İsanın digər şagirdi Varfolomeyə isə Hindistanda qismət olmuşdur. Parfiyalılar, midiyalılar, elamlılar arasında xristian təbliğatı yayan Varfolomey farsların və məcusların yaşadıqları yerlərə, oradan isə Ermənistana getmişdi.

İsa peyğəmbərin digər şagirdi, İncilin müəlliflərindən biri hesab edilən həvari Müqəddəs Matfey Ekbatan (qədim Həmədan), Rey və Damağanda təbliğat aparmışdı. Babilistanda xristianlığı yaymağa çalışan həvari Müqəddəs Pyotrdan sonra həvarilərdən Müqəddəs Faddeyin şagirdi Axay burada dini təbliğatı davam etdirmiş, Edessaya qayıtdıqdan sonra öz yerinə müəllimi Faddeyin başqa bir şagirdi, Selevkiyə – Ktesifon şəhərində yepiskop kafedrasının təsisçisi sayılan Marini təyin etmişdi. Bu kafedra öz əhəmiyyətinə görə o dövrün xristian dünyasında mühüm yer tutur, onun yepiskopları isə Roma, Antakiya, İsgəndəriyyəKarfagen yepiskopları ilə bir səviyyədə sayılırdı.

 
Qaraköbər yaşayış yerindən aşkarlanmış Atropatena dövrünə aid boyalı qab (Azərbaycan Tarix Muzeyi)

Parfiya və Sasani dövlətlərində (o cümlədən Adurbadaqanda) xristian icmaları təkcə İncil təliminin yayılması hesabına deyil, bu ərazidə çoxdan bəri yaşayan xristian-suriyalılara görə yarandı. Sasanilərin fəal xarici siyasəti nəticəsində xristian əhalisi olan torpaqların (Suriya, Kilikiya, Kappadokiya) işğal edilməsi də imperiyanın xristian əhalisinin sayını artırdı. İşğal edilmiş yerlərdən müxtəlif sənətkarların imperiyanın başqa şəhərlərinə köçürülməsi siyasəti də Sasanilər dövləti ərazisində xristian əhalinin sayının artmasına səbəb oldu.

Katolikosun oturduğu Ktesifon şəhərinin yerləşdiyi Bet Arameye (Qədim Babilistan) imperiyanın əsas vilayəti idi. Bundan sonra iyerarxiya sırası ilə arxiyepiskopluqlar gəlirdi. Mənbələr Ərbil, Həzz, Aşur və Mosul arxiyepiskopuna tabe olanlar sırasında Azərbaycan yepiskopunun da adını çəkirlər. Bu arxiyepiskop katolikosun seçilməsi və təyin edilməsində iştirak edən arxiyepiskoplar sırasında idi. Siryani mənbələrin məlumatına görə, Arran (Albaniya) yepiskopluğu belə hüquqa malik deyildi.

484-cü ildə çağırılmış Bet Lapat (Cundişapur, sonralar Şahabad) məclisində Sasani dövlətinin xristian kilsəsi nestoriliyi qəbul etdi.

Bu təriqətin əsasını qoyan Antakiya keşişi Nestorinin 428-ci ildə Konstantinopol patriarxt seçilməsi yerli kilsə xadimlərinin, eləcə də İsgəndəriyyə kilsəsinin narazılığına səbəb olmuşdu. Antakiya ilahiyyat məktəbinin ardıcılı olan Nestori ortodoksal xristianlıqla konfliktə girərək bu məktəbin təlimini təbliğ edirdi. Onun patriarxlığı dövründə İsanın təbiəti haqqında başlanan mübahisələrdə Nestori İsada ayrı-ayrılıqda insan və ilahi təbiətlərin mövcud olduğunu qəbul edirdi. Onun fikrini Asiya, Pont və Suriya yepiskopları müdafiə edirdilər. Suriya əhalisi Nestorinin təlimini vergi zülmünə qarşı etirazlarına bayraq etdilər. Bizansda təqib edilən nestorilər Şərqə qaçdılar. İran xristianlarının Edessada təsis etdikləri məktəb onların sığınacağı, sonralar isə təlimlərinin başlanğıc yeri oldu. Bu məktəbdə Sasani imperiyasının hər yerindən, o cümlədən, görünür, Azərbaycandan gəlmiş xristian balaları təhsil alırdılar.

Mənbələrin məlumatına görə Albaniyanın da daxil olduğu Adurbadaqan kustunun (canişinliyinin) tarixi Azərbaycana aid ərazisində Şərqi Suriya kilsəsinin aşağıdakı yepiskopluqları vardı: Partav – V əsrdən, Paytakaran – VI əsrdən, Adurbadaqan – V əsrdən, Qanzak – V əsrdən, Urmiya – IV əsrdən, Salmas – XIII əsrdən, Marağa – XIII əsrdən, Təbriz – XIII əsrdən, Uşnu – XIII əsrdən, Muğan – VIII əsrdən, 800-cü ildən isə mitropoliya.

Azərbaycanda xristianlıq haqqında ən erkən məlumat verən V əsrin əvvəllərinə dair, yuxarıda adını çəkdiyimiz, sinod sənədlərində katolikos Mar Yabalaha dini cəhətdən tabe olan vilayətlər sırasında Arran, Azərbaycan, İberiya və Ermənistan da vardır.

Mənbələr V-VII əsrlərdə Adurbadaqanda yepiskopluq etmiş bir neçə kilsə xadiminin adlarını çəkir. Bunlardan "Qanzakın və Adurbadaqanın" yepiskopu Osiy (Yelisey) 486-cı ildə patriarx Akak tərəfindən çağırılmış kilsə məclisində iştirak etmişdi. Məclisdə qəbul edilmiş aktı imzalayanlar arasında onun da qolu var: "Mən Adurbadaqanda olan Qanzakın yepiskopu Osiy, burada yazılanlarla həmrəyliyimi bildirir, öz qolumu və möhürümü qoyuram".

Osiydən sonrakı yepiskoplardan İohannın imzasını katolikos I Mar Abanın (536-552) 544-cü ilə aid məktublarında görmək olur. O zaman I Mar Aba Adurbadaqan rustaqlarından olan Peraxravarın (Burxuvarın) bir kəndində sürgündə idi. 549-550-ci ilin qışında obu kəndi tərk edərək, I Xosrovun hüzuruna yollanmışdı. Onu Adurbadaqan yepiskopu İohann müşayiət edirdi. İohanndan sonra Melxisidək Adurbadaqan yepiskopu olmuşdur. 544-cü ildə Mar İosifin (552-567) patriarxlığı dövründə çağırılan sinodun qərarlarını imzalayanlar arasında onun da adı vardır.

Adurbadaqan yepiskopu Xenanişo 605-ci ildə Qriqorinin katolikos seçkisində iştirak etmişdir. Yerli də olsa, görünür, sonralar yaranmış ənənəyə görə Urmiya şəhəri ərazisində hələ apostolların vaxtında xristianlıq meydana gəlmişdi. Rəvayətə görə, bu şəhərdə hələ 165-ci ildə tikilmiş Mart Məryəm ("Xanım Məryəm") kilsəsi var idi. Lakin mənbələrdə bu gün də əllidən artıq nestori kilsəsinin olduğu Urmiya ətrafı ərazidə, eləcə də Uşnu, Salmas, Sulduz, MarağaTəbriz xristian kilsələri haqqında mötəbər məlumat yalnız XIII əsrə aiddir.

Mənbələr VI əsrin birinci yarısında Qazaka yepiskopluğu ilə yanaşı, Paytakaran yepiskopluğunun da adını çəkirlər. Tarixən məlumdur ki, V əsrin sonunda, alban hökmdarı III Vaçaqanın hakimiyyəti illərində Paytakaran alban vilayəti olur, VI əsrdə isə burada alban katolikosluğunun tabeçiliyində olan yepiskopluq yaradılır. Albaniya katolikosu Ter Abasın (551-596) patriarxlığı zamanı Paytakaranın yepiskopu Timofey olmuşdu. Mənbələrin məlumatına görə, bu dövrdə Cənubi Qafqazda, o cümlədən Albaniyada nestorilik təlimi geniş intişar tapır; hətta alban katolikosluğu bu təlimə qarşı mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalır. Mənbələr bu dövrdə Paytakaranda nestori təliminin tərəfdarı olan yepiskopluğun yaranması haqqında məlumat verir, bu təlimin ardıcıllarının çağırdığı 544-cü il sinodunun aktlarına qol çəkən iki Paytakaran yepiskopu – İohann və İakovun adlarını çəkirlər.

Nestori təliminin ardıcılı olan katolikos I Timofeyin (780-825) cəhdi ilə VIII əsrin lap sonlarında Muğanda da yepiskopluq təsis edildi. Rahib İliya yepiskop seçildi. Mənbədəki məlumata görə, yepiskopluğu qəbul edən İliya ticarət karvanına qoşulub Muğana yola düşdü. Qatı zahid və tərki-dünya olan Mar İliya sərt həyat keçirir, adamboyu komada yaşayırdı; ev əşyalarından yemək üçün saxladığı quru çörək qabıqlarını yığmaq üçün sınıq qabı və gil dolçası var idi. Onun hətta yatacağı da yox idi. Nestorilər arasında ruhun tam saflığına çatmaq və gizli mətləbləri anlamaq ümidi ilə özünə cismani əziyyət vermək, dünya nemətlərindən imtina etmək və yarıac qalmaq kimi tərki-dünyalıq geniş inkişaf etmişdi.

İliyanın cəhdləri ilə Muğan əhalisi xristianlığı qəbul etdi. Mənbənin yazdığına görə, "...onlar cah-calallı kilsə binasının tikintisinə başladılar, sər-sahman işlərinə Mar İliyanın özü başçılıq edirdi. O, çoxlarını xaç suyuna çəkdi, onlar üçün keşiş və dyakonlar təyin etdi, zəbur surəsini yazdı. Getdikcə onlar (xristianlar)... çoxaldılar".

Atropatena tarixinə dair qaynaqlar

Atropatena tarixi haqqında Sasani hökmdarı I Şapur (240-270) tərəfindən Kəbeyi Zərdüştdə yazılmış kitabədən qədim yazılı mənbə aşkar edilməmişdir.Yunan və latın dilində olan antik dövr mənbələri Atropatena, onun əhalisi və sairə ilə bağlı nisbətən ətraflı məlumat vardır. O cümlədən Herodot, Miletli Hekatey, Strabon, Tatsit, Plutarx, Plini və başqalarının əsərlərində Atropatena haqqında məlumatlara təsadüf edilir.

Miletli Hekatey (e.ə. VI-V əsrlər) "Yerin təsviri" adlı əsərində Atropatena ərazisində yaşayan tayfalar (xüsusilə maqlar) haqqında maraqlı məlumatlar vermişdir. Skiflərinkimmerlərin Əhəmənilər dövlətinin satraplıqlarına (Atropatena ərazisinə) yürüşləri haqqında olan məlumatlara Herodotun (e.ə.484-425) "Tarix" əsərində rast gəlinir. Atropatena haqqında ilk dəfə ətraflı məlumat verən Amasiyalı Strabon (e.ə. I əsr – b.e. I əsri) olmuşdur. Strabon Atropatenanın ərazisi, əhalisi, təsərrüfatı, sakinlərinin etnik tərkibi, məşğuliyyəti, hərbi qüdrəti, qoşunları, adət və ənənələri barədə məlumat vermişdir.

İran tarixçilərindən Cəmaləddin Fəqih, Cavad Məşkur, Əli Sami, Əbülfəzl Nəbii, Rəhim Hüveyda, Seyid Əhməd Kəsrəvi, Seyid Həsən Tağızadə, Səid Nəfisi, ədəbiyyatçılardan Purdavud İbrahim, Məhəmməd Müin, arxeoloqlardan Mahmud Rad, Əli Hakimi, Əliəkbər Sərəfraz və başqaları İran tarixi ilə yanaşı, Azərbaycanın da qədim dövr tarixi ilə bağlı müəyyən araşdırmalar aparmış və fikir bildirmişlər. Bu tədqiqatçılar öz əsərlərində Atropatenanın sərhədləri, faydalı qazıntıları, şəhərləri, tarixi coğrafiyası, sakinlərinin etnik tərkibi, dili, dini görüşü, maddi mədəniyyəti, habelə siyasi tarixi haqqında məlumat vermişlər.

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində A.Kristensen Sasanilər dövrü haqqında bütün mənbələri gözdən keçirib fundamental tədqiqat əsəri yazmışdır. A.Kristensen həmin əsərində Sasanilər imperiyası tərəfindən tabe edilərək kusta çevrilən Atropatena haqqında da bir sıra dəyərli məlumatlar vermişdir.

Görkəmli şərqşünaslardan N.V.Piqulevskaya, M.M.Dyakonov, İ.M.Dyakonov, V.Q.Lukonin, A.Q.Perixanyan, Z.İ.Yampolski, Ə.S.Sumbatzadə, F.M.Məmmədova, K.H.Əliyev, A.H.Fazili, T.M.Məmmədov, S.Y.Qasımova və başqaları Atropatena tarixinin bir sıra problemlərinə dair tədqiqat işləri aparmışlar.

Atropatena tarixinə dair düşüncələr

Məhəmmədhəsən xan Marağayi yazır: "Azərbaycan xüsusi müstəqil şahlığa malik idi. Belə ki, Böyük İskəndərin dövründən burda şahlar hökmdarlıq edib və müstəqil olmuşlar. Azərbaycan şahları eramızın otuzuncu ilinə qədər öz istiqlaliyyətlərini tam şəkildə saxlaya bilmişlər. Parfiya şahı Azərbaycan şahının Mark Antoniyə kömək göstərdiyini bəhanə edərək Azərbaycan ərazisinə hücum edib qələbə çalmışdır."

Məhəmmədhəsən xanın dediyindən belə bir nəticə çıxır ki, Atropatidlər sülaləsi təxminən 358 il (eramızdan əvvəl 328-ci ildən eramızın 30-cu ilinə kimi) hakimiyyətdə olmuşdur. Abdulla Fazili də bu fikrə tərəf çıxaraq qeyd edir ki, bu fikri təsdiqləyən başqa mənbələr də var. Belə ki, Strabon öz yaşadığı dövrdə bu sülalənin hakimiyyətdə olmasına işarə etmişdir. Digər tərəfdən Məhəmmədhəsən xanı İranın digər tarixçilərindən fərqləndirən cəhət həmin dövrdə Azərbaycanda mövcud olan müstəqil dövləti İran dövləti hesab etməməsidir.

Atropatidlər sülaləsinin son taleyi haqqında Səid Nəfisi yazır: "Parfların dövründə Atropaten əyaləti bir müddət daxili müstəqilliyə sahib olmaqla bərabər parfiyalılardan asılı idi. Beləliklə, eramızın II əsrinin yarısına qədər öz istiqlaliyyətini qoruyub saxlaya bilmişdir. Eramızın II əsrindən etibarən bu əyalət Azərbaykan adlanaraq, Sasanilərin son dövrünə qədər bu adı daşımışdır. Bundan sonra eramızın V əsrindən etibarən Suriya yazıçıları onu Azərbaycan adlandırmışlar. Bu söz ərəb dilində Azərbican, sonra isə Azərbaycan olmuşdur".

Səid Nəfisi daha sonra yazır: "Çox ehtimal ki, Sasanilər dövründə bir neçə ən mühüm atəşgahın bu əyalətdə olması ilə əlqədar olaraq Azərbaycan Zərdüştün vətəni kimi tanınmışdır".

Müəllif fikrini belə ifadə edir: "Ehtimal ki, eramızın 227-ci ilndən etibarən bu ərazi Sasanilərin nüfuz dairəsinə daxil edildikdən sonra İranın Şimal-Qərb hissəsinə bütövlükdə Azərbaycan adı verilmişdir. Belə ki, ora VI əsrdən Nəsturilərin dini mərkəzi olmuş və Suriya mənbələrində də bu ərazi Azərbaycan kimi adlandırılmışdır. Abbasi xəlifələrinin dövründə də bu əyalət Azərbaycan adlanırdı".

Abdulla Fazili isə qeyd edir ki, Səid Nəfisinin Atropatenanın siyasi həyatı ilə bağlı irəli sürdüyü fikirlərlə razılaşmaq olar. Çünki bu dövlət Makedoniyalı İskəndərin ölümündən ərəblərin yürüşünə qədər öz müstəqilliyini formal olsa da saxlaya bilmişdi. Sasanilər dövründə Azərbaycanın istər dini mərkəz olması, istərsə də təbii-coğrafi mövqeyi onun daha da şöhrətlənməsinə səbəb olmuşdur. Bu haqda A.Kristensen yazır: "Burada olan atəşgah Ərdəşir tərəfindən təmir edilərək əsas ziyarətgaha çevrildi".

Sasani şahlarının tacqoyma mərasimi zamanı paytaxt Mədaindən Azərbaycanın paytaxtı Qazakaya piyada gəlmələri də o dövrdə Azərbaycanın dini mərkəz olmasını sübut edir.

Ədəbiyyat

 • Алиев И. Очерк истории Атропатены. Баку, 1989.
 • Bosworth, C.E. "Azerbaijan IV: Islamic History to 1941", Encyclopaedia Iranica, vol. 3.1, London: Routledge & Kegan Paul, 1989.
 • de Planhol, X. "Azerbaijan I: Geography", Encyclopaedia Iranica, vol. 3.1, London: Routledge & Kegan Paul, 1989.
 • Frye R.N. The History of Ancient Iran. München, 1983.
 • Schippmann, K. "Azerbaijan III: Pre-Islamic History". Encyclopaedia Iranica, vol. 3.1. London: Routledge & Kegan Paul, 1989.
 • Abdulla Fazili – Atropatena, Bakı, 1993
 • Prof. M. T. Zehtabi – İran türklərinin əski tarixi, II cild, Tehran, 1998, səh 326

İstinadlar

 1. Benveniste E. Le nim de la ville de Ghazna. JA, 226, 1935
 2. 1 2 Nweeya, Samuel K. (1913). Persia, the Land of the Magi Or the Home of the Wise Men (ingiliscə). Philadelphia: The John C. Winston Co. səh. 79. the Caspian Sea and Ghilan bound it on the northeast, and Kurdistan on the southeast
 3. Susan M. Sherwin-White, Amélie Kuhrt, "From Samarkhand to Sardis: a new approach to the Seleucid Empire", University of California Press, 1993. pg 78: – " The independence of the area Media Atropatene, named after Atropates, satrap of Media under Darius and Alexander (now Azerbaijan), under local Iranian dynasts, was pre-Selecuid"
 4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Bakı. "Elm". 2007. Cild I, səh 217
 5. Richard J. A. Talbert. Barrington atlas of the Greek and Roman world: map-by-map directory, Volume 2. – "The modern name Azerbaijan derives from Atropatene"
 6. 1 2 Chaumont, M. L. "Atropates", Encyclopaedia Iranica, vol. 3.1, London: Routledge & Kegan Paul, 1989
 7. 1 2 3 4 Q. Qeybullayev – Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən, Bakı, 1994
 8. 1 2 Süleyman Əliyarlı (2009). Azərbaycan tarixi. Bakı: Çıraq. səh. 81.
 9. Erix Fayql – İpək yolu üzərində qədim Odlar Yurdu – Azərbaycan Tarixi, Bakı, 2009
 10. A. Fazili – Atropatena, Bakı, 1993
 11. А. С. Сумбатзаде "Азербайджанцы — этногенез и формирование народа" Баку, Элм, 1990 г.
 12. Дьяконов И. М. История Мидии: От древнейших времен до конца IV в. до н. э., Москва — Ленинград, 1956
 13. Strabon, XI, 7, 1
 14. 1 2 3 4 5 Fərhənqe coğrafiye İran. I—XII cildlər(farsca)
 15. 1 2 Гейбуллаев Г. А. К этногенезу азербайджанцев, том 1. Баку, 1991
 16. Encyclopedia Iranica, s.v. Azernbaijan
 17. проф. Энаят-Олла Реза, Азербайджан и Иран. Глава 6
 18. История Востока. Т.2 Глава V Между монголами и португальцами (Азия и Северная Африка в XIV—XV вв.) Закавказье в XI—XV вв.
 19. проф. Энаят-Олла Реза, Азербайджан и Иран. Глава 7
 20. Herodot, III, 92
 21. Strabon, XI, 8, 4
 22. Strabon, XI, 7, I
 23. Polibi,V,55
 24. Strabon,XI,13,2,3
 25. İbn Haqvəl,Surət əl-ərz,Tehran,1345
 26. Strabon, XI ,13
 27. F. Məmmədova – Qafqaz Albaniyasının siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası, Bakı, Elm, 1986, səh 124.
 28. Гейбуллаев Г. А. К этногенезу азербайджанцев, том 1. Баку, 1991.
 29. Q. Qeybullayev – Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1994, səh 133
 30. Фазили А. Борьба атропатенцев против римских захватчиков (36 г. до н.э.). Проблемы античной истории и культуры, т. 1, Ереван, 1979
 31. Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə), Bakı, 2007, II cild, səh 113

Həmçinin bax

atropatena, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqaləyə, uyğun, formada, mənbələr, əlavə, edib, vikipediyanı, zənginləşdirə, bilərsiniz, avqust, 2021, adurbadaqan, at. Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Atropatena Adurbadaqan Atropat Midiyasi fars آتورپاتکان yun Atropathnh suriya Adorbaygan er آذربایجان Tarixi Azerbaycan torpaqlarinin bir hissesinde 2 movcud olmus qedim dovlet Atropatenanin erazisi indiki Cenubi Azerbaycan vilayetlerini Azerbaycan Respublikasinin bezi erazilerini ve Iranin bir hissesini ehate edirdi AtropatenaAtropathnhe e 321 b e 226StatusuSatrapliqPaytaxtiQazaka 1 VeraEn boyuk seheriAqnazana Fraaspa Tavres Ordvil FanaaspaResmi dilleriAtropaten dili Azerbaycan dili Etnik qruplariatropatenliler madaylar kutiler maqlar kaspiler kassiler kadusiler farslarDiniZerdustilikIdareetme formasimonarxiyaTarixi Yaranmasie e 321 Suqutub e 226ErazisiSelefi XelefiMidiya DovletiMakedoniya carligi SasanilerIndi terkibindeIran Iran Azerbaycan AzerbaycanKecmis Ehemeni satrapi 3 eslen cox guman ki midyali olan Atropat e e 321 ci ilde Serkerde Peridikkinin olumunden sonra Atropatena dovletinin ve Atropatiler sulalesinin esasini qoyur yeni dovletin musteqil hokmdari olur bu dovlet resmen Mada sonralar ise ozunun ilk hokmdarinin adi ile tez tez antik qaynaqlarda Atropatena adlandirilir Belelikle Makedoniya dovletinin parcalanmasindan sonra Azerbaycan erazisinde yeniden musteqil dovlet meydana gelir 4 Mundericat 1 Adlandirilmasi 2 Paytaxti 3 Ehalisi 4 Tarixi cografiyasi 4 1 Dovletin esasinin qoyulmasi 5 Atropatidler 5 1 Atropatena Selevki munasibetleri 5 2 Atropatena Parfiya munasibetleri 5 3 Atropatena Ermenistan elaqeleri 5 4 Atropatena Qafqaz Albaniyasi elaqeleri 5 5 Atropatena Roma elaqeleri 6 Atropatena Arsakileri 6 1 Atropatena Sasanilerin terkibinde 7 Ictimai munasibetler 8 Medeniyyeti 8 1 Yasayis yerleri 9 Atropatenada din 9 1 Atropatenada zerdustilik 9 2 Atropatenada xristianliq 10 Atropatena tarixine dair qaynaqlar 11 Atropatena tarixine dair dusunceler 12 Edebiyyat 13 Istinadlar 14 Hemcinin baxAdlandirilmasi RedakteAtropatenanin adi muxtelif dilli menbelerde ferqli sekilde qeyd edilmisdir Bir cox muelliflere gore Azerbaycan oz adini Atropatenadan almisdir 5 Antik yunan ve latin dilli menbeler adi bir qayda olaraq Atropatena seklinde yazirlar Pehlevi dilli menbelerde ise ad Atur patkan seklinde qeyd edilir Bu adin menasi Aturpatin torpaqlari demekdir ve bu ad Atropatin Aturpat Aterepata Ates qoruyan hokmranligi dovrunde yaranmisdir 6 Erken orta esrler latin ve yunandilli menbelerde olke eyni zamanda Atropat Midiyasi ve Kicik Midiya da adlandirilir Antik muelliflerden Plutarx Ammian Marselin bu olkeni Atropat Midiyasi adlandirmislar Strabon ise Atropatena erazisini Kicik Midiya adlandirmis Atropatin basciligi ile Kicik Midiya erazisinde Atropatena dovletinin teskil edildiyini gostermisdir Sasani hakimiyyeti dovrunde olke Aderbadaqan erebdilli menbelerde ise Aderbican kimi qeyd olunur Atropatena erazisi erebler terefinden feth edildikden sonra ise Atropatenanin adi erken erebdilli menbelerde Adabarqan Azerbaycan آذربایجان kimi islenmeye baslamisdir 6 Daha sonraki dovr ereb tarixcilerin eserlerinde ise hemin ad ancaq Azerbaycan kimi gosterilmisdir Paytaxti RedakteMenbeler Atropatenanin iki yay ve yaz paytaxtlarinin olmasindan xeber verir Olkenin yay paytaxti Vera indiki Maraga seheri yaz paytaxti ise farsdilli menbelerin Qazaka erebdilli menbelerin ise Siz adlandirdiqlari Gencek seheri olmusdur Gencek seheri oz adini sak tayfalarindan biri olan genceklerin adindan almisdir 7 1958 ci ilde Iran ve Almaniya arxeoloqlarinin Texti Suleyman erazisinde arxeoloji qazintlar aparmasi neticesinde Qazaka seherinin xarabaliqlari ve mohtesem Azergusnasp mebedinin qaliqlari askarlanmisdir Esas olaraq buradan Siz mebedinin qaliqlari tapilib Ehalisi RedakteEllinizm dovrunde Atropatenada yunan dili genis yayilmisdir Cenubi Azerbaycan tayfalarinin ve xalqlarinin kuti lullubi mannali ve basqalarinin madalilarla qaynayib qarismasi neticesinde yeni bir etnos madalilarin ustunluk teskil etdiyi atropatenalilar etnosu tesekkul tapdi Atropatena ehalisinin atropaten dili ve yazi eneneleri olan bir olke idi Bu erazide qedimden yaranan Manna dovletinin sonralar Midiya terefinden isgal olunmasi daha sonra hemin erazinin Ehemeniler imperiyasina qatilmasi subhesiz yerli ehalinin etnik terkibine tesir gostermisdir Atropatena ehalisi o zaman basqa qonsu olkelerde oldugu kimi yekneseq olmamisdir Antik dovr muelliflerinin melumatlarina gore bu erazide matienler saqartiler kadusiler geller utiler anariaklar pavsikler mardlar maqlar azeriler ve basqalari yasamislar Matienlerin qedim huri tayfasi mitannilere saqartilerin burada qedimde yasamis zikertularla bagli olduqlari soylenilir Atropatena erazisinde yasayan tayfalardan biri de kadusiler idi Qaynaqlarda onlar midiyalilarin kaspilerin albanlarin matienlerin qonsulari kimi gosterilirler Onlar 20 min peltast ve 8 min atlidan ibaret herbi quvve cixara bilirdiler Kadusiler yaxsi mizraq atir dagliq yerlerde cox yaxsi doyuserek suvarileri evez edirler Onlar Xezerin cenub qerb sahillerinde yasayan geller ve kaspilere yaxin idiler 8 Midiya tayfalari arasinda maqlar xususi yer tuturdular Onlar Zerdust dini ayinlerinin esas icracisi olub xalq icerisinde boyuk nufuza malik idiler Maq dedikce tekce bu adi dasiyan tayfa deyil eyni zamanda Zerdust dininin kahini nezerde tutulurdu Maqlar Zerdustun varisleri sayilirdi Lakin maqlarin teliminde hakim Zerdust inamindan ferqli cehetler de var idi Erebdilli qaynaqlarda ilk orta esrlerde Cenubi Azerbaycan ehalisinin boyuk bir hissesinin azerilerden ibaret oldugu gosterilir 8 Bezi muelliflerin namelum menbe apardiqlari arasdirmalar neticesinde geldikleri qenaete gore Atropatena ehalisinin boyuk bir qismini aborigen turk tayfalari qedim menbelerle tesdiq olunmur 7 9 esasinda formalasmis atropatenliler teskil edirdi ve Atropatena tarixi Azerbaycan torpaqlarinin bir hissesinde 2 Azerbaycan turklerinin ulu ecdadlari 7 10 olan atropatenliler terefinden yaradilmis bir dovlet olmaqla neheng Midiya dovletinin hem siyasi hem de etnik varisidir Menbelerde adlari kecen Atropatena erazisinde yasayan tayfalardan 11 12 biri de Qafqaz albanlaridir I esr muellifi Strabonun verdiyi melumatdan aydin olur ki Qafqaz albanlari tekce Azerbaycanin Arazdan simaldaki erazisinde deyil hem de Arazdan cenubdaki erazilerinde yasamislar Strabon albanlarin Atropatenada Midiya daglarinda yasamasini qeyd edir Muellif yazir ki albanlar keller kaduslar utiler ve mardlarin qonsulugunda yasayirlar 13 Midiya daglari Xezerin cenub qerbindeki indiki Talis daglaridir Astaracayla Qarasu cayi arasinda yerlesen bu daglar Bagrov daglari da adlanir Demeli albanlarin bir hissesi kaduslarla bir erazide yasayirdi Bu erazi Atropatenaya mexsus idi Bunu Midiya daglari ifadesi de gosterir Bu melumati toponimik faktlar da tesdiq edir 14 Cenubi Azerbaycan erazisinde Qarqar Qerqer Nesir Baba Qarqar Karkarak Kerkere Kerker Alamdar Qarqar adli kendler vardir 14 Bu toponimler Atropatenada yasamis qarqarlarin adi ile baglidir Albaniyada ve Ermenistanda yasamis turkdilli Sirak tayfasinin Atropatenada da yasadigini V esr muellifi Feofilakt Simokattanin Atropatenada Siraqan yasayis menteqesini qeyd etmesi tesdiq edir Hemin muellif Muganda turk tayfalarinin yasadigini yazmisdir 15 Hazirda Cenubi Azerbaycanda Sirac Xeyl ve Siracmehelle adli kendler vardir ve bu toponimlerde sirak etnonimi sirac seklinde qalmisdir Siraklar Azerbaycanda Ciraq ve Ciraqli da adlanmislar Cenubi Azerbaycanda Cirak Ciraq Abdal Ceraktepe Cirakci Ceraqlu Ceraqil Cirak etnonimi ve il tayfa sozunden Sirak ve Sirakdeh kendleri vardir 14 Atropatena erazisinde hemcinin peceneqlerin de yasamasi melumdur Peceneqlerin qapan qarabaq goyerci ve kul tayfalari cenubda Qaban Qarabaq Qeqarci Quqarcin Quqarcili Quqerdci Qullar Qullar Taqi Qullar Qara Sufi ve Qullar Mehemmed Huseynkend adlarinda qalmisdir 14 Cenubi Azerbaycandaki Xazarian Xezerkendi Xezergeran Xezerabad Xezerli Xezer Boyuk Xezer Coban ve Xezersax 14 kend adlari ise erken orta esrlerde Atropatenada yasamis xezerlerle elaqedardir 7 Atropatenada yasayan Irandilli etnoslardan 16 17 18 19 en boyuyu kaduslar idi Bu etnosu ilk defe Herodot qeyd etmisdir 20 Sonraki antik muellifler de kaduslar haqqinda melumat verirler ve onlari dag yerlerinde cox doyusken olduqlarini qeyd edirler Strabon kaduslarin deniz kenarinda 21 yasadigini yazir O kaduslarin erazisinin Xezer denizinin sahili boyu 500 stadij texminen 190 km uzunluqda oldugunu gosterir 22 Atropatenada tatlar yehudiler gurganlar parslar ve mardlar da yasayirdilar Onlarin bir hissesi Sasaniler vaxtinda simala kocurulmusdur Erken orta esrlerde Cenubi Azerbaycan erazisine bir sira yeni turk tayfalari gelib meskunlasmisdir 15 Tarixi cografiyasi RedakteAtropatenanin erazisi indiki Guney Azerbaycan vilayetlerini Azerbaycan Respublikasinin bezi erazilerini ve Iran Kurdustaninin bir hissesini ehate edirdi Pehlevi dilinde yazilmis Satristanhaye Iran eserinde deyilir ki Aturpatakanin patkustina Gencek Qazaka Frasyak Fraaspa Turkert Tavres satristanlari daxildirler Hemin menbede qeyd edilir ki Gencek Qazaka seheri turanli Frasiyak sonraki menbelerde Efrasiyab turkdilli menbelerde ise daha cox Alp Er Tonqa adlandirilir terefinden bina edilmisdir Midiyadan daglar vasitesiyle ayrilan bu olke Fasidden Hirkan denizine Xezer kimi genis bir erazini ehate edirdi 23 Matiana ile Midiya arasinda olan bu erazinin hududlarinda Spavta golu yerlesirdi Yay iqametgahi Qazaka qis iqametgahi ise Vera idi 24 Strabon Atropatenanin serhedleri haqqinda yazir Bu olke Ermenistan ve Matianadan Serqde Boyuk Midiyadan Qerbde ve Simalda yerlesir Cenubdan o Hirkan denizile serheddir Ereb cografiyasunasi Istexriye gore Azerbaycan Adurbadaqan Atropatena Guhistan Gilan ve Xezer denizi Qerbden Ermenistan Serqi Anadolu Simaldan Allan Qafqaz Albaniyasi Qabk daglari Qafqaz daglari Iraq Ceziresi ile hemserheddir Buradan melum olur ki mueyyen dovrlerde Atropatenanin serheddi Qafqaz daglarina qeder uzanmisdir Orta esr ereb cografiyasunasi Ibn Haqvelin yazdigina gore bu olkeni Serqden Cibal ve Deylem hemcinin Xezer denizinin Qerb sahilleri Qerbden Ermenistan ve Cezirenin Mesopotomiyanin bir hissesi Simaldan allanlar Qafqaz albanlari ve Qafqaz daglari Cenubdan Iraq hududlari ve Cezirenin Serq hissesi ehate edirdi 25 Bundan basqa Ibn Haqvel Ermeniyye Qafqaz Albaniyasi ve Atropatenani bir iqlim hesab edir Atropatenanin parflar ermeniler ve suriyalilar kimi qonsulari olmusdur Atropatena hokmdarlari yeri geldikde onlarla qohumluq elaqeleri de yaradirdilar 26 Merkezi hakimiyyet ucun agir olan illerde Mada satrapi olduqca musteqil bir siyaset yeridirdi XI ve XIV satrapliqlara daxil olan torpaqlari oz eline almisdi Atropat hemin satrapliqlarin sakinleri ile mueyyen muttefiqlik munasibetleri yaratmisdi Mehz buna gore de kadusiler farslara boyun eymeyerek Qavqamela vurusmasinda butun Ehemeni dovletinin muttefiqleri kimi yox ancaq madalilarin muttefiqleri kimi cixis edirdiler madalilarla birlesdirilmisdiler Albanlar ve sakesinler de Ehemeni imperiyasinin tebeeleri deyil Mada satrapinin muttefiqleri idiler Cenubi Azerbaycanin butun erazisi ve Simali Azerbaycan torpaqlarinin xeyli hissesi bu ve ya diger derecede Atropatin hakimiyyeti altinda idi Bele guman etmeye bezi esaslar var ki hele Mada dovleti dovrunde madalilarin hakimiyyeti Qerbi Zaqafqaziyanin ayri ayri rayonlarina xususen tarixi Gurcustanin vilayetlerine de yayilirdi Maraqlidir ki Herodota gore Kolxidadan Madaya girmek cetin deyil Yene de hemin muellif melumat verir ki skifler Fasis gorunur Rioni ve ya Corox cayinin Iqrar Eliyev yaxinliginda Madaya soxulmaq niyyetinde idiler Guman etmek olar ki tarixi Gurcustanin torpaqlari ve ya torpaqlarinin bir hissesi Mada satrapliginin terkibine daxil idi ve ya onun himayesi altinda idi Polibi e e III esrin son rubunun hadiselerinden danisarken melumat verir ki Atropatenanin bezi hisseleri Fasisden yuxaridaki yerlerde Pontun Qara denizin Iqrar Eliyev uzerinde yukselir diger terefden o Hirkan Kaspi Iqrar Eliyev denizine qeder catir Maqnessiya etrafindaki meglubiyyetden sonra Asiyada Selevkiler hakimiyyeti xeyli zeifledi hercend o zaman Selevki carlari bezen qelebeler qazanir hetta seherler de salirdilar Bu erefede Qerbi Iranin ve Ermenistan yaylasinin vilayetlerinde bir nece musteqil dovlet Elimaida Xarakena Persida I Artasesin Ermenistan carligi Sofenada Zariadrinin Ermenistan carligi meydana gelir Ozunu padsah elan eden Mada satrapi Timarx Selevkilerden ayrildi ve hetta oz sikkesini buraxmaga basladi Parfiya da asililigin dasini atdi Belelikle e e 160 ci ile yaxin Selevkiler serq satrapliqlarinin demek olar ki hamisini itirmis oldular Meydana gelen ermeni carliqlari xususile Artasesin carligi lap evvelden ozlerini cox tecavuzkar aparir qonsularina qarsi feal qesbkarliq siyaseti yeridirdiler Strabon yazir Artaksinin ve Zariadrinin muharibeleri evveller kicik bir olke olmus Ermenistani boyutdu Onlar birlikde qonsu xalqlarin torpaqlarinin bir hissesini qoparib menimsediler Onlar midiyalilardan atropatenalilardan Iqrar Eliyev Kaspianani Favnitidani ve Basoropedani iberlerden Pariadr daglarinin eteklerini Xorzenani ve Qoqarenani xaliblerden ve mossiniklerden Karenitidani ve Kseroksenani kataonlardan Akilisenani ve Antitavrboyu vilayeti suriyalilardan Taronitidani tutub aldilar Dovletin esasinin qoyulmasi Redakte Makedoniyali Iskenderin yurusu erefesinde Ehemeniler imperiyasinin terkibinde olan Qerbi Midiya satrapligi iqtisadi sosial cehetden inkisaf etmis eyaletlerden biri idi Bu eyalete Azerbaycanin gorkemli dovlet xadimi Atropat basciliq edirdi Ehemenilerin sonuncu hokmdari III Daranin hakimiyyeti dovrunde Atropat Midiya satrapi idi Menbelerde bu ada ilk defe e e 331 ci ilde tesaduf edilir Makedoniyali Iskender Iss vurusmasindan e e 332 sonra Kicik Asiya Suriya Finikiya Felestin ve diger erazileri isgal etdi Bu meglubiyyetden sonra III Dara yeniden ordu toplayaraq Iskenderin qarsisini almaga sey gosterdi Lakin Iskender Decle ve Ferat caylarini kecerek e e 331 ci il 1 oktyabrda qedim Assur seheri Erbilin yaxinliginda olan Qavqamel kendi yaxinliginda III Daranin ordusuna sonuncu ve helledici zerbe endirib onu meglub etdi Iss savasi zamani Atropatin Midiya ordusuna basciliq etmesi haqqinda menbelerde hec bir melumat yoxdur Lakin guman etmek olar ki diger satrapliqlarin satraplari kimi Atropat da Iskenderle olan her uc savasda istirak etmisdir Menbelerde Atropatin Midiya ordusuna ancaq Qavqamel savasinda e e 331 basciliq etmesi haqqinda melumat var Makedoniyali Iskenderin zefer yuruslerini qeleme alan Arrianin yazdigina gore Qavqamel doyusunde III Daranin suvari kesfiyyat destesine basciliq eden Atropatin bolmesinde yarimmusteqil kadusiler qafqaz albanlari ve sisaklar da istirak edirdi Arrian maraqli bir melumatla da bizi tanis edir Olkede bas vermis qarisiqliqdan istifade eden Bariaks adli bir nefer hakimiyyeti ele kecirir Arrianin gosterdiyine gore e e 324 cu ilde ozunu Parsua ve Midiya hokmdari elan etmisdi Atropat ise onu tutub Iskendere vermisdi Bu fakt Atropatin uzaqgoren siyasetci oldugunu subut edir Atropat yaxsi basa dusurdu ki artiq Ehemeniler imperiyasini dirceltmek mumkun deyil Ona gore de o Iskenderle loyal movqede dayandi Atropatin loyal munasibetini gorub ona musbet munasibet besleyen Iskender bir muddet onu oz yanindan buraxmadi Meshur Suz tentenesinde istirak eden Atropat oz qizini makedoniyalilarin suvari destelerinin bascisi Perdikkiye ere vererek onunla qohum oldu Dovrun siyasi nebzini tuta bilen Atropat gorkemli diplomat olduguna gore qarsiya cixmis agir seraitden bacariqla istifade etdi ve tedricen dusmen satrapdan etibarli muttefiqe cevrildi Iskender Midiyaya gedikde Atropat onun yaxin adamlar ile birlikde qalibin serefine verilen ziyafetde istirak edirdi Iskender Midiyada olarken orada beslenen meshur Nisa atlarina baxir O 50000 ati hokmdar ordusuna goturur Iskenderin bir sira siyasi tedbirlerinde Atropat sexsen istirak edirdi Arrianin yazdigina gore Atropat Iskendere 100 neferden ibaret atli cesur doyuscu qadin destesi bagislamisdi O yazir Midiya satrapi Atropat Iskendere 100 nefer amazonkalardan ibaret deste bagislamisdi Onlar kisi geyimi geymis yungul silahlarla yaraqlanmisdilar Qeyd edek ki Strabon da amazonkalarin Qafqaz daglarinda qarqarlarin qonsulugunda muasir Qarabag Zengezur zonasinda yasadigini qeyd edir Atropat yegane Ehemeni satrapi idi ki Iskender onu vezifeden kenar etmedi eksine bezi qonsu vilayetlerin idaresini de ona tapsirdi Atropatena dovletinin esasi mehz bele bir tarixi seraitde qoyuldu Iskenderin olumunden sonra ise bu dovlet qurumu tam musteqli siyaset yuruden bir dovlete cevrildi Yeni yaranmis dovlet antik muelliflerin qeyd etdiyine gore banisinin adi ile adlandirilmaga basladi Menbelerde Atropatenanin iqtisadi ictimai heyati haqqinda bilgiler olduqca azdir Lakin menbelerden melum olur ki ister Ehemenilerin hakimiyyeti dovrunde isterse de Atropatidler sulalesinin hakimiyyeti dovrunde Atropatena erazisi hem iqtisadi hem de medeni cehetden qonsu erazilerden xeyli onde idi Strabonun gosterdiyine gore Atropatena hakimlerinin Qazaka Taxti Suleyman ve Vera Maraga adli iki paytaxt seheri olmusdur Qazakada yay Verada ise Qis saraylari yerlesirdi Bu fakt Atropatidlerin de diger turk tayfalari kimi mueyyen qeder de olsa koceri heyat surduklerini gosterir Qazakada bu sulalenin yay Verada ise qis iqametgahi yerlesirdi Qazaka seherinde indiki Texti Suleyman hele Midiya dovleti dovrunden muqeddes sayilan Azergusnasp mebedi movcud idi Tedqiqatcilarin ekseriyyeti qebul edirler ki musteqil Atropatena dovleti Atropatin basciligi altinda e e 223 cu ilde teskil edilmisdir Dovlet Atropatnin esasini qoydugu Atropatidler sulalesi terefinden idare edilirdi Bu sulale eramizin III esrinin I rubune kimi Atropatenada hakimiyyetde olmusdur Hemcinin mueyyen dovrden sonra Atropatidler hem de Parfiya hokmdarlari olmuslar Bele ki Parfiya hokmdar III Artabanin anasi parflardan IV Fraatin qizi atasi ise Atropatidlerden olmusdur Belelikle III Artabandan baslyaraq Atropatidler hem de Parfiyaya agaliq etmisler Atropatidler RedakteAtropatin varisleri de carligin banisinin enenesini davam etdirerek yunan makedoniyalilarin olkeye soxulmasina yol vermirdiler her halda mane olurdular Yeri gelmisken deyek ki bu Atropatenanin tarixine dair yazili qaynaqlarin yox derecesinde olmasinin esas sebeblerindendir Lakin hec bir seye baxmayaraq Hellinizm her halda Kicik Madaya da nufuz edirdi Burada Hellinizm ayinleri asilanir sinkretik allahlarin yunan Iran allahlarinin xususen Herakl Veretraqnanin ibadetgahlari tikilirdi Kerefto daglarindan bir yunan kitabesi tapilmisdir ki o kitabe hardasa Beotiyada da Arkadiyada da yaxud her hansi basqa bir yunan vilayetinde de ola bilerdi Askara cixarilmis meshur avroman perqamentleri yunan dilinin yazisinin ve huquq normalarinin Mada Atropatenaya hetta onun kend rayonlarina da cox derin nufuz etdiyini gosterir Bu dovr Yeni Mada carliginin mohkemlenmesi ve onun serhedlerinin genislenmesi ile seciyyelenir Qonsu vilayetlerdeki yunan makedoniyalilar kimi Atropatidler de genis sehersalma islerine baslamisdilar Atropatenanin antik enene ile salinan bir nece seheri haqqinda melumatimiz vardir Bunlar Qazaka Fanaspa Fraaspa Aqanzana seherleri ve Atropatena erazisinde tapilmis bir nece qedim yasayis yeri o cumleden Mil duzundeki Tezekend yasayis yeridir Qedim adlarini bilmediyimiz lakin umumen antik dovre aid olan bir nece basqa abide de melumdur Atropatena carlari ozlerinin siyasi ve iqtisadi movqelerini mohkemlendirerek Suriya ermeni ve Parfiya padsahlari ile qohum olurdular Onlarin muttefiqlik ve dostluq elaqeleri cox guman ki uzaq simala albanlara sakesinlere ve muasir Azerbaycan Respublikasi erazisinde yasamis diger tayfalara qeder gedib catirdi Atropatdan ve onun zamanindaki hadiselerden sonra yazili qaynaqda Atropatenanin adi ilk defe e e III esrin iyirminci illerinde cekilir Sohbet Polibinin eserinin bir parcasindan gedir E e III esrin 20 ci illerinde Atropatena taxt tacinda biz Arazin yalniz cenubunda deyil simalinda da cox genis eraziye malik olan en qudretli ve en mudrik hokmdari atropatiler ve onlarla hemserhed xalqlar uzerinde Polibi hokmranliq eden Artabazani goruruk Polibinin dediyine gore Artabazanin dovleti Kaspi denizinden Rioni cayinin yuxarilarinadek uzanirdi belelikle Ermenistani ve Iberiyani da her halda onlarin mueyyen bir hissesini ehate edirdi Bu vilayet yunan muellifinin Polibinin tesdiq etdiyine gore Midiya ile yanasi olub ondan dar silsilesi ile ayrilir onun bezi hisseleri Fasisden Rioniden Iqrar Eliyev yuxaridaki yerlerde Pontun Qara denizin Iqrar Eliyev uzerinde yukselir diger terefden o Hirkan Kaspi Iqrar Eliyev denizine qeder catir Vilayetde esasen at belinde vurusan ve muharibe ucun daha ne lazimdirsa hamisina kifayet qeder malik olan guclu bir xalq yasayir Gurcu menbelerine gore e e III esr Kartli Iber carligi tarixinde fars elementlerinin bu adin altinda Atropatena midiyalilarini dusunmek lazimdir Iqrar Eliyev ustunluyu dovru olmusdur Mehz bu zaman Atropatena ile Ermenistan arasinda six siyasi medeni ve diger elaqeler yaranir Bu dovrun ermeni eyanlari arasinda anadangelme atropatenalilar az deyildi Atropatena ve ermeni kubarlari arasinda nikah elaqeleri ise adi hal idi Ermenistanla munasibetler hec de hemise revan olmurdu Dostluq nikah elaqelerini enenevi medeni iqtisadi temaslari bir cox hallarda aciq dusmencilik bezen herbi toqqusmalar derecesine catan dusmencilik evez edirdi E e III esrin sonu II esrin evvelinde mehz bele olmusdu O zaman siddetli carpismalar neticesinde Ermenistan taxt tacina neinki Atropatena daireleri ile six elaqe saxlayan hetta belke de ozu madali olan Artases yiyelenmisdi Moisey Xorenli her halda Artasesi aciq askar madali adlandirir Atropatena Selevki munasibetleri Redakte Atropat Midiyasi Makedoniya muharibelerinden sonra Midiyadan ayrilib onun diger vilayetlerinden ferqli olaraq oz musteqilliyini saxlaya bilmisdi Polibinin gosterdiyine gore Selevki hokmdari III Antiox e e 223 222 Midiya satrapi Molonu ve onun qardasi Aleksandri meglub etdikden sonra Atropat Midiyasina hucum etmisdir Atropatena cari Artabazan dusmene muqavimet gostererek onu geri cekilmeye mecbur etmis hetta paytaxtlari Selevkiye qeder qovmusdur E e 20 ci ilde Atropatena cari Artabazan Selevkilerle muharibeni bitirerek onlarla sulh muqavilesi baglayir Bu muqavileye gore Atropatena erazisi xeyli genislenmis olur Bele ki Ayrarat vilayetinin bas seheri olan Armavirle birlikde Araz vadisi Atropatenann terkibine daxil edildi Atropatena erazisi Kolxidaya qeder gedib catdi Polibi V 55 Yustinin gosterdiyine gore Selevki hokmdari VII Antioxun dovrunde Selevkilerle Arsakiler arasinda geden muharibede Boyuk Midiya muhum rol oynamisdir Bu muharibede Arsakiler bir nece defe meglub edilmisdiler VII Antiox parflari yer uzunden silerek mehv etmeyi qarsisina meqsed qoymusdu VII Antiox oz herbi regionlarini parflarin geri cekildiyi bolgelerde yerlesdirirdi Regionlarin yerlesdiyi yasayis menteqelerinde bas veren usyanlar Selevkilerin meglub edilmesinde muhum rol oynamisdir 312 ci il oktyabrin ilk gunlerinde Selevkin Babile gelmesi ile butun On Asiyada yeni tarix hesabi Selevkiler erasi baslandi Iran satrapliqlarinda real hakimiyyet tedricen Selevkin eline kecir Yeni Mada carliginin hokmdarlari cox guman ki o cumleden Atropat ozu artiq IV esrin lap sonunda Iran satrapliqlarina yiyelenmis Selevkin 302 281 qesdlerinden olkeni ne yolla olursa olsun qorumaq mecburiyyetinde qalmisdilar Lakin Selevkin ve hakimiyyete onunla serik olan Antioxun butun ciddi cehdlerine baxmayaraq e e III esrin ortalarina yaxin Selevkiler dovleti felaket heddine catdi Baktriya Soqdiana ve Parfiya elden cixdi Tezlikle musteqil Parfiya dovleti meydana geldi ve ona Asiya tarixinde muhum rol oynamaq nesib oldu 223 cu ilde Selevki dovletinde carliga III Antiox 223 187 kecdi Selevkilerin bezi oteri muveffeqiyyetleri ve e e III esrle II esrin ayricinda Araliq denizinin serqinde meydana gelmis Roma kimi yeni bir siyasi quvve ile Selevkilerin ilk facieli toqqusmasi III Antioxun adi ile baglidir Antiox oz hakimiyyetinin ilk illerindece cox boyuk bir tehluke ile qarsilasdi Mada satrapi Molon oz qardasi Parsa satrapi Aleksandrla birlikde Selevkilerin hakimiyyetine qarsi usyan qaldirdi ve dovletin serq vilayetlerinin demek olar hamisini o cumleden Mesopotamiyani tutdu Yalniz cox boyuk seyler bahasina Antiox oz dusmenlerinin ohdesinden gele bildi Intihar etmis Molonun cesedi carmixa cekildi ve heqarete meruz qoyulmaq ucun aciq numayis etdirildi III Antioxun bundan sonra suretle Atropatenaya soxulmasi Molonun tedbirinde atropatenalilarin feal istirakina delalet edir Antioxun Artabazanla muharibesi sulhle qurtardi Atropatena mueyyen muddet Selevkilerin ali hakimiyyetini tanimaga mecbur oldu 190 ci ile yaxin Maqnessiya etrafinda romalilarla doyusde Antiox meglub olduqdan sonra Selevkiler dovletinin parcalanmasi prosesi yeniden baslandi Bu melumatlar guman edilir Alimler bu haqda dusunurler Atropatena Parfiya munasibetleri Redakte Selevkilerle coxdan mubarize aparan parfiyalilar e e II esrin 50 ci illerinin ortalarina yaxin genis istila yoluna cixib sanballi siyasi quvveye cevrilirler Tezlikle ehtimal ki 148 147 ci illerde Parfiya cari I Mitridat Selevkilerin basqinlarindan musibetler cekmis Madani isgal edir Madanin isgali o derecede muhum bir hadise idi ki bundan sonra I Mitridat Boyuk car titulunu qebul etdi Madanin isgali parfiyalilarin uzune Mesopotamiyanin yolunu acdi ve e e 141 ci ilde Mesopotamiya feth edildi Sonra varli Elimaida da isgal olundu Bezi tedqiqatcilar bele guman edirler ki parfiyalilar Asagi Madadan sonra Mada Atropatenani da isgal etmisdiler lakin menbelerde buna subut delil yoxdur Selevkilere dusmen olan Hellinizm namine ne varsa hamisina qarsi Serq xalqlarini Selevkilerin yunan makedoniyalilarin hedsiz zulmunden xilas etmek ugrunda mubarize aparan vetenperver quvve kimi parfiyalilarin Atropatenada movqeyi ola bilsin artiq mohkemlenmisdi Bir muhum cehet de ondan ibaretdir ki parfiyalilar etnodil gorunur hem de medeni cehetden madalilara cox yaxin idiler Buna gore de Atropatenada parfiyalilara ozgelerden yeni yunan makedoniyalilardan ferqli olaraq oz adamlari kimi baxirdilar ve o zaman yunan makedoniyalilara qarsi vahid cebhe yaranirdi Lakin butun bunlara baxmayaraq atropatenalilar oz dovletlerinin suverenliyini saxlaya bilmisdiler Atropatiler carliginin parfiyalilar terefinden zebt olundugunu guman etmeye elimizde esas yoxdur cunki hele oz Cografiya eserini e e lap son illerde basa catdirmis Strabon yazirdi Atropatenanin ailesinde varislik hele indi de davam edir Atropatenada da parfiyalilarin movqeleri mohkemlenmekde davam edirdi E e I esrde Atropatenada meisetde tikintide memarliqda parfiyalasma o qeder guclu ve ehateli idi ki bunun birden bire hazirliq dovru olmadan bas verdiyini guman etmek cetindir Butun bunlar onu gosterir ki Atropatenada Parfiyanin tesiri subhesiz daha evveller baslanmisdi Bunu e e I esrde Parfiya sikkelerinin Atropatenada genis yayilmasi da tesdiq edir ve guman etmeye esas var ki Ekbatanada kesilmis Parfiya gumus pulu Zaqafqaziyaya Atropatena vasitesile yayilirmis Parfiya dilinde tertib edilmis bize gelib catmis bir avroman senedi de Atropatenada parfiyalilarin o zamanki rolundan ve ehemiyyetinden xeber verir Atropatena madalilarinin parfiyalilarla yaxinlasmasi ucun Atropatenanin ozunde cox boyuk bir zemin vardi Hellinlesmeye muqavimet burada kifayet qeder feal idi Madalilar cox murekkeb seraitde yunan makedoniyalilari bir o qeder yaxina qoymayan musteqil dovlet yaratdilar oz istiqlaliyyetlerini qoruyub saxlamaq ugrunda selevkilere qarsi inadli mubarize aparirdilar Atropatena madalilari turk etnik birliyine mensub olduqlarini derk edir oz medeni enenelerinin dininin dovlet qurulusunun ustunluyunu qoruyub saxlamaga ve mohkemlendirmeye calisirdilar butun bunlar parfiyalilarin meqsedlerine uygun gelirdi Parfiyalilari Atropatenaya teref ceken bir amil de elbette dovletin erazisini genislendirmek ve strateji cehetden muhum emeliyyat meydani ele kecirmek niyyetinden en evvel atropatenalilarla parfiyalilarin umumi meqsedinden hellinliye qarsi mubarizeden ibaret idi Parfiyalilar ve atropatenalilar Atropatenada kokleri I minilliyin evvellerine geden oz medeniyyet ve dinini dirceltmek isinde de muttefiq idiler Hele o zaman Qerbi Iran vilayetlerinde o cumleden Cenubi Azerbaycanda muxtelif mazdaizm telimleri Kicik Avesta etiqadlari movcud idi Mada hokmranligi dovrunde maqlar bu telimleri teblig etmeye baslayanda gelecek Atropatena zonasinda mazdaizm Avesta telimlerinin movqeleri daha da mohkemlenmekde idi Atropatidlerin ve Atropatena madalilarinin resmi dini mazdaizm zerdustilik Avesta dini idi Parfiyalilarin ve Atropatena madalilarinin menafelerinin umumiliyi onlarin medeniyyet cehetden yaxinligi ve dil cehetden qohumlugu Mada Atropatena unsurleri ile Parfiya unsurlerinin Atropatena zemininde etno medeni baximdan xeyli yaxinlasmasina ve hetta qovusmasina sebeb olurdu Bu zahiren oz eksini meselen parfiyalilar termini evezine tez tez madalilar termininin isledilmesinde tapirdi Belelikle tesvir edilen dovrde Atropatenanin ve atropatenalilarin adlari menbelerde esasen qonsu olkelerin tarixi ile yaxud umumregion xarakterli hadiselerle elaqedar olaraq cekilirse de tesdiq ede bilerik ki atropatenalilar Roma eleyhine sanballi bir quvve olub region xalqlarinin cagirilmamis qonaqlara qarsi mubarizesinde en feal bir sekilde istirak edirdiler Onlar subhesiz bu agir mubarizede ozlerinin istiqlaliyyetini qoruyub saxladilar Strabon yuxarida nezerden kecirilmis hadiselerin demek olar ki muasiri sayilan Apollonide istinad ederek melumat verir ki Atropatena herbi quvve menasinda cox sanballi bir olkedir cunki o doyuse 10000 suvari ve 40000 piyada cixara biler Atropatena Ermenistan elaqeleri Redakte Ereb Xilafeti terkibinde Atropatena Azerbaycan erazisini gosteren bir xerite Guman ki e e I esrin ikinci rubunde Atropatena carlari ile ermeni carlari arasinda nikah elaqeleri yarananadek Atropatena prinsipce parfiyaperest siyaset yeridirdi Atropatena cari Mitridat ermeni carinin qizi ile evlenenden sonra ise Atropatena tacidarinin siyaseti antiparfiya siyaseti olmasa da her halda subhesiz ermeniperest ve antiroma siyaseti idi Bu zaman Romaya qarsi umumi mubarize zemininde atropatenalilarla ermenilerin elaqeleri culgalasir ittifaq dostluq en six siyasi ve medeni iqtisadi temas mecrasinda inkisaf edirdi Parfiya ile Ermenistan arasinda geden muharibeler neticesinde Ermenistan II Mitridata tabe oldu Parfiya cari Ermenistan sahzadesi Tiqrani girov goturdu ve Tiqran uzun muddet Arsakiler sarayinda saxlanildi E e 95 ci ilde parfiyalilar Tiqrani Ermenistan taxtina eylesdirir ve Tiqran bir melumata gore Ermenistanda diger melumata gore ise Atropatenada yerlesen 70 vadini tesekkur elameti olaraq Parfiyaya verir Bu vadiler ustunde dovletler arasinda mubahise gedirdi Hele Strabon yazmisdi Atropatilerin qudretli qonsulari vardir ve bu qonsular ermeniler ve parfiyalilar onlarin olkesini viran qoyurlar Lakin atropatiler muqavimet gosterir ve isgal edilmis torpaqlari geri alirlar Bezi alimlerin guman etdiklerine gore II Tiqranin azad olunmasi muqabilinde parfiyalilara verdiyi 70 vadi mehz o vadiler idi ki guya hele I Artases onlari atropatenalilardan almisdi Eger dogrudan da beledirse onda gosterilen fakt hele Ermenistan dovletinin meydana gelmesinin lap ilk dovrunde iki car arasinda dusmencilik munasibetlerine ve texminen e e II esrin birinci rubunun sonunda yaxud ikinci rubunun evvelinde ermeni qesbkarligina subut olardi II Tiqran 95 55 ci iller artiq oz hakimiyyetinin ilk illerinde oz qonsularina ilk novbede Sofenadaki ermeni carligina qarsi tecavuzkarliq gosterir ve e e 94 cu ilde onu istila edir Ele hemin il II Tiqran Pont dovletinin qudretli cari VI Mitridat Yevpator ile sazis baglayir ve onun qizi Kleopatra ile evlenir Ermenistan cari Atropatilerle de qohum idi Atropatena cari Mitridat II Tiqranin qizini almisdi Pont Ermenistan ittifaqinin baslica meqsedi Romaya muqavimet gostermek idi Lakin Roma ile muharibeden evvel II Tiqran hele Parfiya ile mubarize aparmali idi Parfiyalilarin Ferat sahillerine gelib catmasi bu erefede Kicik Asiyada genis eraziye yiyelenmis romalilari berk narahat edirdi II Tiqran Sofenani tutduqdan sonra feal qesbkarliq emeliyyatlarini davam etdirirdi O Kappadokiyada oz movqelerini mohkemlendirdi ki bu da 93 92 ci illerde Roma ile qisamuddetli muharibeye getirib cixartdi Tiqran darmadagin edilib boyuk telefata ugradisa da Ermenistan carinin evvelki muveffeqiyyetleri romalilari parfiyalilarla temasa girmek ucun yollar axtarmaga vadar etdi E e 92 ci ilde Roma serkerdesi Sulla Ferat sahilinde Parfiya sefiri Orobazla gorusdu Bu gorus parfiyali II Mitridatin romalilara yaxinlasmasina komek edirdi lakin sonraki hadiselerin gosterdiyi kimi parfiyalilar Romanin onlari elece de butun Serqi nece boyuk tehlukeye meruz qoydugunu o zaman hele derk etmirdiler Parfiya daxili cekismeler neticesinde zeifleyir Romada da vetendas muharibesi qizisir bunlar II Tiqranin el qolunu tamamile acir O en evvel teqriben 90 ci ille 88 ci il arasinda parfiyalilara basqin edir ve ilk novbede ozunun azad edilmesi muqabilinde hediyye verdiyi yetmis vadini onlardan alir Strabonun eserinden gorunduyu kimi II Tiqran atropatenalilarin o vilayetini de isgal etmisdi ki cografiyaci onu Simbaka adlandirir lakin bu ad teshih edilib Albaka yazilmalidir hemin yer indiki Besqala etrafinda yerlesen muasir Boyuk Axbaq vilayetidir Biz bilmirik ki Tiqran o vaxt Atropatena cari ile artiq qohum olmusdumu ya yox Bize burasi da melum deyil ki o zaman Atropatena dovletini car Mitridatmi idare edirdi Biz bilmirik ki Atropatena dogrudan da tabe edilmisdimi ve vassal carliga cevrilmisdimi atropatenali Mitridat sonralar II Tiqranin sedaqetli vassali olmusdumu ona bac verirdimi ve bezi tedqiqatcilarin hesab etdikleri kimi muharibe zamani ona komekci qosunlar gondermeyi ohdesine almisdimi Yalniz burasi melumdur ki Atropatena padsahi Mitridat yuxarida qeyd edildiyi kimi ermeni padsahinin qizi ile evlenmisdi Iki tacidarin qarsiliqli munasibetlerinde cox sey bununla mueyyen edilirdi ve ola bilsin ki onlar sadece muttefiq idiler E e 70 ci ilde II Tiqranin qayinatasi Pontlu Mitridat Roma serkerdesi Lukull terefinden darmadagin edildi ve Ermenistana qacib bir muddet carlar carinin mesveretcisi oldu Gizlince muharibeye hazirlasan Lukull e e 69 cu ilde Ermenistana soxuldu ve hemin ilin yazinda Tiqranakerti muhasireye aldi O erefede II Tiqran cox boyuk bir ordu toplamisdi Plutarxin verdiyi melumata gore ermeniler ve korduenler yigma qosun kimi hamiliqla tokulusub onun komeyine geldiler carlar geldiler ozleri ile butun medleri atropatenalilari Iqrar Eliyev ve adiabenlileri yigma qosun kimi getirdiler Babilde olan denizin sahillerinden coxlu ereb geldi Kaspi sahillerinden coxlu alban geldi albanlarla qonsu olan coxlu iber geldi carlari olmayan Araz sahillerinde suruler otaran bir cox tayfalar geldi bezileri yardim gostermek basqalari enam almaq arzusu ile geldiler Plutarxin verdiyi melumata gore felaketli doyusden qabaq II Tiqran qosunun orta hissesinin komandanligini oz ohdesine goturmus sol cinahi Adiabena padsahina zirehli suvarilerin ekser hissesinin on siralarda oldugu sag cinahi ise Mada Atropatena Iqrar Eliyev padsahina etibar etmisdi Suvari qosunun bu zirehlenmis ve nizelerle silahlanmis hissesi on yeddi min suvariden ibaret idi ve Plutarxin dediyine gore II Tiqran ona xususi umidler besleyirdi Plutarx bu barede melumat vererken ayrica qeyd edir ki bu Lukullun senata raportunda gosterilmisdir Muttefiq qosunun mehz bu hissesine komandanliq etmek II Tiqranin kurekeni Atropatena cari Mitridata tapsirilmisdi Muttefiq qosunun madalilardan ibaret olmasi ve Atropatenadan getirilmesi demek olar hec bir subhe dogurmur atropatenalilarda 10 000 suvari olmasi haqqinda Strabonun verdiyi melumati yaxud Plutarxin yuxarida sitat getirdiyimiz sozlerini xatirlayaq padsahlar geldiler ozleri ile butun medleri atropatenalilari Iqrar Eliyev ve adiabenlileri yigma qosun kimi getirdiler ve i a Muttefiq qosunun sayca boyuk ustunluklerine baxmayaraq carin sehvleri neticesinde e e 69 cu ilin payizinda Tiqranakert yaxinligindaki doyusde Lukull dusmenlerini darmadagin ederek qelebe caldi Romalilarin eline saya hesaba gelmeyen var dovlet kecdi onlar II Tiqranin sekkiz min talantdan ibaret xezinesine otuz milyon medimn taxila ve coxlu miqdarda basqa servetlerine yiyelendiler II Tiqran istila etdiyi torpaqlarin demek olar hamisini itirdi Meglubiyyet cox agir neticeler verdi Bu silah zoruna yaradilmis Boyuk Ermenistan dovleti suqutunun baslangici idi Lakin muttefiqler meglubiyyetden sonra da Roma eleyhine cebheni guclendirmeye calisirdilar Onlar ermenileri parfiyalilarla barisdirmaq ve umumi dusmen olan Romaya qarsi birge mubarizeye sovq etmek ucun cox boyuk seyler gosterirdiler Tiqran hetta istilalar prosesinde ele kecirdiyi torpaqlarin bir hissesini parfiyalilara vermeye de hazir idi Lakin parfiyalilarin muttefiqlere qosulduqlari halda cox tehlukeli bir veziyyet emele gele bileceyini yaxsi basa dusen romalilar da servaxt terpendiler Lukull parfiyalilarin huzuruna elci gonderdi Belelikle tereflerin her biri ozunun xeyrine olaraq Parfiya cari III Fraati munaqiseye celb etmeye cehd gosterdi Lakin III Fraat biterefliyi ustun tutdu ki bu da seksiz cox boyuk sehv idi Atropatenali Mitridatin feal istiraki ile esasen ermenilerden iberlerden mardlardan ve atropatenalilardan cox boyuk bir ordu toplamis II Tiqran ve Pontlu Mitridat e e 68 ve 67 ci illerde Lukull uzerinde bir nece muhum qelebe qazandilar Birinci qelebe 68 ci ilin sentyabrinda Artsaniya cayinin sahilinde qazanilmis qelebe idi Artasata teref getmek niyyetinde olan Lukull Mesopotamiyaya yollanmaq mecburiyyetinde qaldi Bu arada muttefiq ordulari oz muveffeqiyyetlerini inkisaf etdirerek Kicik Asiyaya soxuldular ve romalilari agir telefata ugratdilar Atropatenali Mitridat xususile boyuk cesurluq gostererek romalilara qefilden basqinlar edir onlarin peren peren dusmus kicik destelerini teqib edib qirirdi Muttefiqlerle muharibelerde Romanin meglubiyyeti hec de Serq vilayetlerine qarsi Roma qesbkarliginin sonu deyildi E e 66 ci ilde Qney Pompey Serq vilayetlerinde selahiyyetli canisin ve Roma qosunlarinin bas komandani kimi Lukullu evez etdi ve derhal muharibeye guclu hazirliq gormeye basladi Pompey en evvel parfiyalilarla ittifaq bagladi bu ittifaqin sertlerine gore parfiyalilar Ermenistanla muharibeye baslamali idiler o II Tiqranin oglu Kicik Tiqrani atasinin uzerine qaldirmaga basladi ve hele e e 67 ci ilin payizinda Kicik Tiqran atasina qarsi usyan etdi Tiqran III Fraatin qizi ile evlendi Parfiya qosunlarini Ermenistana cagirdi ve Parfiya qosunlari bezi melumatlara gore Atropatenani tutmus Ermenistana soxuldular ve Artasati muhasireye aldilar Pompey bu arada Pontlu Mitridati tamamile darmadagin edib Ermenistana soxuldu ve Artasata yaxinlasdi Muttefiqlerini itiren ve oz veziyyetinin cixilmazligini basa dusen II Tiqran e e 66 ci ilde romalilarla heqaretli bir sulh bagladi Sulhun sertlerini Pompey ireli surmusdu II Tiqran kulli miqdarda tezminat vermeye mecbur oldu istila etdiyi butun torpaqlari itirdi ve yalniz ata yurdunun Ermenistanin cari olaraq qaldi Bu andan II Tiqran Roma xalqinin dostu ve muttefiqi bu eslinde vassal olmaq demekdir olur Ermenistan ise boyuk dovletden asili carliga cevrilir Bezi Roma qaynaqlarinda Pompeyin meglub etdiyi olkeler ve padsahlar sirasinda Madanin Atropatenanin ve onun cari Daranin da adi cekilir Lakin buna inanmaq cetindir Bu melumatlardan bele bir netice cixarmaq olar ki e e 65 ci ile yaxin Atropatenada hokmranliq Daranin eline kecmisdi Menbeler gosterir ki Atropatenanin Ermenistanla elaqeleri deyisken xarakter dasimisdir Ermenistan tarixinde Atropatenanin ve atropatenliler in rolu umumiyyetle cox boyukdur Esrlerle qonsu yasamis xalqlar arasinda genis medeni ve ticari elaqeler movcud idi Yadelli isgalcilara qarsi aparilmis mubarizelerde bezen Atropatena Ermenistanla birge hereket ederek muttefiqlik elaqeleri yaradirdi Diger terefden mense etibarile atropatenlilerden olan bir sira sahzadeler mueyyen vaxtlarda Ermenistanin hakimi olmusdular Lakin bir sira hallarda medeni ve iqtisadi elaqeler pozulurdu Atropatenlilerin Ermenistan taxt tacina yiyelenmeleri qonsu olkenin erazisini tabe etmeleri faktlari ile yanasi ermenilerin de Atropatena erazine yurusleri melumdur Strabonun gosterdiyine gore e e I esrde Ermenistan cari II Tiqran oz yeznesi olan Mitridadin Mehrdad torpaqlarina hucum edib Sumbaki adli erazini tutub oz olkesine qatmisdi Lakin bu hadise uzun muddet davam etmeyib II Tiqran terefinden isgal edilmis erazi yeniden Atropatenaya birlesdirilmisdir Bundan basqa e e I esrin axirlarinda Atropatena hakimleri yeniden Ermenistan taxtinda mohkemlenmek ucun sey gosterirdiler E e I esrin sonu b e I esrinin evvellerinde Atropatenani Roma ile dostluq elqeleri saxlayan Artabarzan idare edirdi O bir muddet Ermenistan taxtini da ele kecirmis lakin bu uzun cekmemisdi Eramizin 2 11 ci illerinde Ariobarzanin oglu V Artavazd Atropatena ile yanasi Ermenistanin da sahi olmus doqquz il muddetine Ermenistani ozune tabe etmisdir Ermenistan parf menseli hokmdar II Tiqranin hakimiyyeti dovrunde guclenmeye baslayir Bu zaman II Tiqran Parfiya dovletinin zeiflemesinden istifade edib Parfiya torpaqlarina elece de Atropatena erazisine sozxulur ve Atropatena torpaqlarinin bir hissesini Simal Qerb vilayetlerini musir Naxcivan Xoy Maku ve Salmas erazilerini ozune tabe edir Lakin bu hal uzun cekmir Tezlikler II Tiqran romalilar terefinden meglub edilir ve oz ordusunu Azerbaycandan cixarmali olur Atropatena Qafqaz Albaniyasi elaqeleri Redakte Albaniya ve Atropatenanin siyasi elaqeleri ile bagli menbelerde hansisa diqqet ceken melumatlar qorunub saxlanmamisdir Gorunur bu Azerbaycan erazisinde yerlesen her iki dovletin sakit qonsuluq munasibetlerinin olmasi ile elaqedardir Albaniya ve Atropatenanin serheddleri Araz cayi boyunca kecmisdir Lakin hec de bu serheddlerin sabit oldugunu demek olmaz Bele ki muasir Naxcivan ve Zengezur erazisini ehate eden Sunik vilayeti ve Balasakan vilayeti gah Albaniyanin gah da Atropatenanin terkibine daxil olmusdur 27 Bu veziyyet texminen bizim eranin III esrinin evvellerine qeder davam etmis III esrden ise her iki vilayet qeti sekilde Qafqaz Albaniyasinin terkibine qatilmisdir Bu iki vlayetin gah bir dovletin gah da diger dovletin terkibine qatilmasini etnoloq alim prof Q Qeybullayev etnik sebelerle izah edir Bele ki menbelerde Qafqaz Albaniyasi erazisinde yasayan bezi tayfalarin Atropatena erazisinde de yasamasi qeyd edilmisdir Balasakan vilayetinde meskunlasmis kaspiler hem de Atropatena erazisine yayilmisdi 28 Hemcinin Qafqaz Albaniyasinin aparici tayfalarindan olan albanlarin da Atropatena erazisinde yasamasi haqqinda da menbelerde melumatlar vardir Gorunur bu iki dovlet arasinda dinc munasibetlerin olmasini da mehz her iki dovletin esasen eyni etnik unsurlerden teskil edilmesi ile izah etmek mumkundur 29 Atropatena Roma elaqeleri Redakte Selevkilerin parflar terefinden Serq olkelerinden qovulmasindan sonra guclu olan romalilar Parfiyanin ciddi reqibi kimi tarix meydanina cixdilar Romalilar Ermenistani ve ona qonsu olan olkeleri eyni zamanda Serq ile Qerbi birlesdiren ticaret yolunu ele kecirmeye sey gosterirdiler E e 69 cu ilde romalilar Ermenistani tutmaq istedikleri vaxt Atropatena oz ordusu ile birge Ermenistanin muttefiqi kimi cixis etdi ve Tiqranakert doyuslerinde birlesmis Atropatena Ermenistan ordulari Romaya guclu zerbe endirdi 30 Hemcinin Atropatena Romaya qarsi Parfiya ile de muttefiqlik edirdi Strabonun gosterdiyine gore bu dovrde Atropatena qudretli herbi quvveye malik idi Onun melumatina gore Atropatena 10 000 suvari ve 40 000 piyada orduya malik olmusdur E e 36 ci ilde boyuk bir quvve ile Serqe hucum eden gorkemli serkerde Antoni Ermenistani isgal etdi Ermenistan cari Artavazd 16 000 lik silahli quvvesini mecburiyyet qarsisinda onun ixtiyarina verdi Antoni ise Atropatenani tutmaga telesirdi Ermenistan cari Artavazd Antoniye yaz baslidiqda hucum etmeyi meslehet gordu Lakin Antoni onun mesleheti ile razilasmayib e e 36 ci ilin payizinda 100 000 lik ordu ile Araz cayini kecerek Atropatena erazisine girdi O Atropatna hokmdarlarinin qis iqametgahi yerlesen Vera seherini tutdu ve Fraaspa seherine teref hereket etdi Lakin Fraaspa atropatenliler terefinden mudriklikle mudafie edilirdi Atropatena hokmdari leyaqetli serkerde olan II Artavazd sexsen seherin mudafiesine rehberlik edirdi Antoni telesdiyinden agir silahlar ve qalaucuran aletlerle silahlanmis Tatyanusun destesinden ayrilmisdi Bunu goren parflar arxada qalan Tatyanusun destesine hucum ederek ordunun 10 000 lik hemin hissesini meglub etdiler ve Tatyanusun ozunu de oldurduler Bu hadiseni esiden Antoni eseblesmis ve tez bir zamanda Fraaspanin tutulmasi emrini vermisdi Veziyyetin agirlasdigini goren Ermenistan cari Artavazd Antonini doyus meydaninda tek qoyaraq oz ordusu ile birge Ermenistana qacmisdi Fraaspanin qehremancasina mudafiesi atropatenlilerin guclu muqavimeti isgalcilara qarsi partizan muharibesinin aparilmasi parflar terefinden Tatyanusun oldurulub ordusunun darmadagin edilmesi romalilarin ezmini qirib onlari geri cekilmeye mecbur etdi Antoninin Atropatenani isgal etmek niyyeti bas tutmadi Atropatena hokmdari II Artavazd romalilardan kulli miqdarda qenimet ve herbi esir ele kecirdi Antoni Atropatena erazini terk etdikden sonra elde edilmis qenimeti bolmek ustunde Parfiya hokmdari IV Fraat ile Atropatena hokmdari II Artavazd arasinda ziddiyyet yarandi E e I esrin son illerinde bu ziddiyyetlerden istifade eden II Artavazd roalilarla dostluq elaqeleri yaratmaga basladi Atropatena hokmdari II Artavazd Antoni ile qohum oldu Uzerinde Avqustun tesviri ve Boyuk hokmdar Artavazda sozleri yazilmis gumus sikke bu dostluq elaqelerini subut edir Yeni muttefiqlerine arxalanan II Atravazd Atropatenadan Qerbdeki vilayetlerde Ermenistan erazisinde feal siyaset yurutmeye basladi Romaliilar e e 69 cu ilde Lukullun komandanligi altinda Pont cari Mitrdat Evpatorun qosunlarini meglub ederek Ermenistana basqin etdiler Iberiya Qafqaz Albaniyasi ve Atropatenanin da zebt edilmesi qorxusu yarandi Lukull Ermenistanin paytaxti Tiqranakert seherini muhasireye aldi Ermeni cari mensece parf olan II Tiqranin muttefiqleri olan atropatenliler qafqaz albanlari ve iberler oz ordulari ile onun komeyine geldiler Plutarx qeyd edr ki hokmdarlar eli silah tuta bilen butun madaylar ve qafqaz albanlari ile birge bura gelmisdiler Babil yaxnliginda olan denizden coxlu ereb Kaspi denizinden ise kulli miqdarda alban ve onlarin qosunlari geldiler Hemcinin Araz boyunda yasayan musteqil tayfalardan da az adam gelmemisdi Plutarx Antoni XXX VIII Tiqranakert yaxinligindaki doyusde ermenilerin atropatenlilerin ve iberlerin birlesmis qosunlari dusmene siddetli muqavimet gosterdiler Onlar romalilarin ustune ox yagdirir yanar neft tokurduler Plutarxin gosterdiyine gore atropatenlilerin ve albanlarin ordusu muttefiqler ordusunun cox boyuk bir hissesini teskil edirdi Bele ki Tiqranakert yaxinliginda doyusde muttefiqler ordusunun sag cinahi Midiya qosunlari adlanan qosunlardan ibaret idi Buna baxmayaraq Lukull Tiqranakerti ala bildi Lakin e e 67 ci ilde Roma qosunlari boyuk itki vererek muttefiqlerin tezyiqi altinda tezlikle Ermenistandan cekilmeye mecbur oldu Roma senati Lukullu komandanliqdan kenar ederek buraya meshur serkerde Qney Pompeyi gonderdi Atropatena Arsakileri RedakteAtropatenanin Atropatidler sulalesinden olan sonuncu hokmdari V Artavazd idi Onun dovrunde Atropatenada Kicik Arsakiler sulalesinin ve ya Atropatena Arsakileri sulalesinin esasini qoyulmus III Artaban hakimiyyet basina kecdi Arsakilerin Atropatenadaki kicik qolu Sasanilerin hakimyyet basina gelmesine kimi hakimiyyet basinda olmusdur Arsakilerin hakimiyyet basina gelmesi ile Atropatenada bas veren butun siyasi cereyanlar birmenali sekilde Romanin elehine cevrilmisdir Arsakiler hakimiyyetini ele keciren II Artaban oz qardasi Vanonu Atropat Midiyasinin teyin etdi Eramizin 10 40 ci illerinde hakimiyyet basinda olmus Atropatena hokmdari III Artaban ana terefinden Parfiyanin Simal Serq zonasinda yasayan zadegan koceri tayfaya mensub olmus atasi se Atropatena hokmdari olmusdur Mehz bu sebebden de III Artaban Atropatenada Arsakilerin kicik qolunun banisi sayilir O romalilarin barismaz dusmeni olmusdur Belelikle Atropatin nesli Artavazddan sonra Atropatena ile yanasi butun Irana ve ona tabe olan eyaletlere de hokmdarliq etmisdir Arsakilerin Atropatenada hakimiyeet dovrunun en yadda qalan hadiselerinden biri de alan tayflarinin olke erazisine yurusu olmusdur Antik muelliflerin eserlerinde allanlarin Atropatenaya iki yurusunden behs olunur Allanlar eramizin 72 74 cu illeri arasinda Xezer sahili eyaletlere o cumleden Atropatenaya da basqinlar etmisler Alanlar bu zaman cox genis bir erazide Azov ve Xezer denizleri arasindaki boyuk torpaqlarda yasayirdilar Arsakiler sulalesinden olan Atropatena hokmdari Pakor da allanlarin hucumlarinin qarsisini ala bilmemisdi Parfiya hokmdari Valagez Balas elacsiz qalaraq bu boyuk tehlukenin qarsisini almaq ucun parflara dusmen olan Roma imperatoru Vespasiana uraciet edib komek istedi Romalilar ise bu zaman parflarin teklifini redd ederek allanlara qarsi vurusmaqda onlara komek etmediler Arsakilerin kicik qolu II Artabanin oglu Vanondan baslayaraq III Artaban ve sonra gelen hokmdarlar Atropatenani herbi siyasi cehetden guclendirmeye sey gosterirdiler Bu hokmdarlar quvvetli olkelerle ictimai iqtisadi bezi hallarda ise diplomatik elaqe yaradirdilar Atropatena hokmdarlari e e 250 ci ilden b e 224 cu iline kimi Arsakiler hakimiyyet basina gelen dovrden ta onlarin hakimiyyetinin sonuna kimi oz musteqilliklerini qoruyub saxlaya bilmisdiler Lakin muxtelif menbelerden Atropatena hokmdarlarinin tarixin ferqli dovrlerinde az miqdarda da olsa Parfiya sahlarina xerac vermeleri faktlari da melumdur Muharibe zamani ise oz ordulari ile dusmenle vurusmali olurdular Bunun muqabilinde parflar Atropatenanin daxili islerine qarismir ve qayda qanunlarina toxunmurdular Eramizin ilk esrleri Atropatenada feodal munasibetlerinin yaranmasi ve guclenmesi dovru idi Atropatena Sasanilerin terkibinde Redakte 226 ci ilde bas veren tacqoyma merasiminde Sasaniler sulalesi bascisi Erdesir Sahensah sahlar sahi titulunu qebul etmekle 651 ci ile qeder movcud olan Sasaniler dovletinin esasini qoydu Genc dovletin feal xarici siyaseti tezlikle qonsu Bizansla toqqusmaya getirib cixartdi Artiq IV esrin son rubunde butun Cenubi Qafqaz Bizans ve Sasaniler dovletleri arasinda nufuz dairelerine bolundu Ermenistanin boyuk hissesi Albaniya ve Iberiya Sasaniler dovletine birlesdirildi Bu imperiyanin dastakertine vilayetine cevrilen Adurbadaqan ise oz torpaqlarinin munbitliyine ve tebii servetlerine baslica olaraq neft duz gore dovletin iqtisadiyyatinda birinci dereceli rol oynadi zerdustiliyin muhum merkezi de Adurbadaqan oldu 603 cu ilde baslanan novbeti Sasani Bizans muharibesi 628 ci ile kimi davam etdi Terkibinde Azerbaycan turklerinin de oldugu sasani qosunlari 622 ci ile kimi ugurla vurusurdular hele 614 cu ilde Yeruselim ele kecirildi Konstantinopol muhasireye alindi ve Misir feth edildi Ancaq 622 ci ilden veziyyet koklu suretde deyisdi bele ki mehz bu vaxtdan II Xosrovun quvvelerinin bir hissesi serq serhedinin kocerilerden qorunmasina celb olundu 623 cu ilin aprelinde Ermenistana basqin eden Bizans imperatoru Irakli Dvini ele kecirib Adurbadaqan erazisine daxil oldu Qazaka isgal edildi buradaki Azergusnasp mebedi ise dagidildi Bunun ardinca Azerbaycanin Naxcivan Urmiya seherleri o cumleden Hemedan tutulub darmadagin edildi Erken sasani dovrunde Adurbadaqan Sasani dovletini teskil eden sehrlerden sehr olke ve ya vilayet demekdir biri idi Sasani enenesine esaslanan ereb qaynaqlari hele ilk Sasani hokmdari I Erdesirin 224 241 Albaniya Balasakan ve Sisakan hakimlerinin sahliq huquqlarini tesdiq etdiyi haqqinda melumat verir Onun oglu I Sapurun 241 272 dovrunde imperiyanin terkibi haqqinda Neqsi Rustemde Zerdustun Kebesi adli qedim od mebedindeki kitabede Sasaniler dovletine tabe Iran olan ve Iran olmayan iyirmi yeddi sehrin icinde Iran olmayan Adurbadaqan Iberiya Ermenistan Sikan Albaniya Qafqaz daglarina ve Alban qapisinadek Balasakanin da adlari cekilir Sasaniler imperiyasina daxil olan muxtelif vilayetlerin erazisinde o cumleden Azerbaycanda askar edilen kitabe ve bullalarda dovlet senedlerine baglanan mohurlerde qeyd edilen titullarin ve inzibati terminologiyanin eyniliyi elece de muxtelif qaynaqlardaki xeberler gosterir ki Adurbadaqan Cenubi Azerbaycan erazisinde de butun imperiyaya xas olan erazi bolgusu ve inzibati idarecilik quvvede idi Bu vilayetlerin hakimleri sehriyar sehr sahibleri eyaletlerininki ise payqospan terefleri yerleri qoruyanlar adlanirdilar I Sapurun kitabesi bu sozlerle tamamlanir Ve butun bu coxsayli sehrleri ve onlarin sehriyar ve payqospanlarini men bize bac verene ve reiyyetimize cevirdim VI esrde I Xosrov Enusirevanin inzibati islahatlari neticesinde dord iri canisinlik kusf herfen teref cehet tesis edildi Menbelerin ortafars ve ereb melumatina gore Cenubi Azerbaycan Azerbaycan kustu adlanan Simal canisinliyinin terkibinde idi Buraya hemcinin Albaniya Iberiya Ermenistan Balasakan Sisakan Rey Gilan Deylem Demavend Teberistan Ruyan Rovan Amul Hemedan ve Mugan da daxil idi Son Sasaniler dovrunde artiq butun tarixi Midiya torpaqlari canisinliyin terkibinde idi Bezi ereb muellifleri et Teberi xeber verirler ki dovletin dord canisinliye bolunmesi hele I Xosrova qederki dovrde heyata kecirilmisdi I Xosrov hakimiyyet basina kecen kimi Sasanilerin dord eyaletini idare eden dord payqospana o cumleden Adurbadaqan Ermenistan ve qonsu yerlerin payqospani Zadoy Nahverqana xeber gondermis dovletin bas herbi reisi spahbedin vezifelerini dord kustun spahbedleri arasinda bolusdurmusdu Ereb muelliflerinin ibn Xordadbeh ve b eserlerinde boyuk bir erazini Sasani imperiyasinin Ermenistandan Tebristanadek butun Simal eyaletlerini elece de talislarin xezerlerin alanlarin ve b nin torpaqlarini idare eden Azerbaycan spahbedi haqqinda melumat vardir Cenubi Azerbaycanda Texti Suleymandaki Adurqusnasp od mebedinde aparilan qazintilar zamani tapilan V VII esrlere aid edilen bullalarin tehlili gosterir ki kust termini hemcinin vilayet nahiye ve ya bir nece nahiye menasinda da islenirdi Bu bullalar Adurbadaqan terefin inzibati erazi hakimiyyeti qurulusunu oyrenmek baximindan da maraq dogurur Bele ki Paris Milli kitabxanasinda Albaniya katolikosuna aid edilen mohurde bele bir yazi var Albaniya ve Balasakan vilayetlerinin kustlarinin boyuk katolikosu Hele Arsakiler dovrunde cox vaxt ozunu idare eden seherlerin idaresine geldikde Sasaniler dovrunde bu seherler sehrablar terefinden idare olunurdu Adurbadaqan kustun terkibine daxil olan seherlerin de idarecileri bilavasite sahensaha tabe olan sehrablar idiler Texti Suleymanda askar edilen VI VII esrlere aid bullalarda Azerbaycan sehrabi burada gorunur ya Simal kustunun bir parcasi olan butun Azerbaycan vilayetinin ya da vilayet paytaxtinin hakimi nezerde tutulur haqqinda melumat vardir Siryani dini revayetlerinde Adurbadaqan merzbani Tohm Hormuzdun Mihran neslinden olan Bet Daraye merzbani Sahrenin yene hemin nesilden olan Albaniya ve Iberiya merzbani Piran Qusnaspin onun xristian adi Qreqor olub xristianlarin teqibi zamani 542 ci ilde ezablara meruz qalib ve b nin adlari cekilir Menbeler Sasaniler dovrunde merkezi hakimiyyetde yuksek vezifeler tuta bilmis azerbaycanlilardan Risehr doyusunun istirakcisi Pars merzbani Sehrak haqqinda melumat verir Tedqiqatlardan aydin olur ki butun Simal Adurbadaqan kustunu idare eden spahbed ve payqospandan ferqli olaraq merzbanlar nisbeten daha kicik eraziye nezaret edirdiler IX X esr ereb cografiyasunaslarinin melumatinin tehlili boyuk merzbanlar adlanan Adurbadaqan merzbanlarinin iqametgahinin Erdebil Berde Derbend Bab el Ebvab ve belke de Qazaka ve ya Sizde yerlesdiyini gosterir Ictimai munasibetler RedakteMiandob seherinden serqde Leylan kendi rayonunda yerlesen Qazaka Qanzaka madalilarin qanza sozundendir servet xezine demekdir ehtimal ki artiq Atropatin zamaninda dovletin paytaxti oldu Teessuf ki biz olkenin iqtisadi heyatina siyasi ve medeniyyet tarixine cox az beledik Yazili menbelerin sayi cuzi arxeoloji material son derece azdir Lakin hem bilavasite qaynaqlardan alinan subut deliller hem de dolayi melumatlar ve ferziyyeler esasinda umumen Atropatena haqqinda bildiklerimiz bele hesab etmeye esas verir ki Atropatena kend teserrufatinin senetkarligin ticaretin seher heyatinin cox inkisaf etdiyi yuksek medeniyyeti ehalisinin Atropatena dili ve yazi eneneleri olan bir olke idi Cenubi Azerbaycan erazisinde musteqil dovlet yaradilmasi qedim enenelere malik olkede teserrufat heyatinin feallasmasina mehsuldar quvvelerin yukselmesine ticaretin ve senetlerin canlanmasina cox komek etdi Daha sonraki melumatlar gosterir ki Atropatenada mebed torpaq sahibliyi inkisaf edibmis Antik muelliflerin melumatina gore munbit torpaqlar maqlara mexsus imis Quldarliq da inkisaf edibmis Cenubi Azerbaycan tayfalarinin ve xalqlarinin kuti lullubi hurri mannali ve basqalarinin madalilarla qaynayib qarismasi neticesinde yeni bir etnos Hellinizm dovrunde madalilarin ustunluk teskil etdiyi atropatenalilar etnosu tesekkul tapdi Atropatena fenomeninin umumi xarakteristikasini vererken qeyd etmek lazimdir ki bu dovlet yeni seraitde kohne Madanin etno medeni enenesini mahiyyetce davam etdirse de ve etraf alem terefinden Mada kimi qavranilsa da Azerbaycan mefhumunun ozu hemcinin onunla bagli siyasi ve etno medeni xarakterli hadiseler ve veziyyetler mehz Atropatena dovrunde tesekkul tapmaga baslamisdi Medeniyyeti RedakteAtropatenanin maddi medeniyyet abideleri indiyedek cox az kifayet olmayan derecede oyrenilmisdir Bu birincisi yazili menbelerin azsayli ve natamam yarimciq qiriq olmasi ve ikincisi bu bolgenin arxeoloji cehetden tedqiqinin azhecmli olmasi ile izah edilir Lakin buna baxmayaraq artiq indi Atropatenanin yasayis meskenlerini ve onlarin tiplerini memarliq prinsiplerini tikinti texnikasinin usullarini defn adetlerinin tipleri bu dovletin pul dovriyyesinin seviyyesini ve maddi medeniyyetin bezi basqa cehetlerini bu ve ya diger derecede seciyyelendirmek olar Almaniya Arxeoloji Institutu nun ekspedisiyasinin Astara Erdebil bolgesindeki kesfiyyat isleri Mada Atropatenada Parfiya dovrunde tikilmis qalalar haqqinda tesevvur yaradir Bu islerin gedisinde uzun zaman erzinde o cumleden keramik materialin muhakime yurutmeye imkan verdiyi kimi Parfiya dovrunde de fealiyyet gostermis bir sira qalalar Qaleye Sasan Qaleye Novduz Erdebilden 30 kilometr simal qerbde olan Qala qeyde alinmisdir Onlarin yerlesmesinde ve qurulusunda bir sira umumi cehetleri gormek olar Butun qalalar uca cetinlikle feth oluna bilen tepelerde yerlesir iri yonulmamis daslardan tikilmis guclu divarlarla yarimdairevi qullelerle ehatelenmisdir zeif daxili tikilise malikdir lakin bununla bele divarlarin daxilinde hemise icmeli su ehtiyatlarini muhafize etmek ucun cen cinliler vardi Butun dovrlerde ve xususile qedim zamanlarda insaat materialinin secilmesi tamamile etraf landsaftin seraitinden asili olmusdur Muxtelif vilayetler arasindaki iqtisadi elaqelerin nisbeten inkisaf etmemesi uzunden insaat materiallarinin dasinmasi cetin idi ve buna gore de yerli materiallara ustunluk verilirdi Atropatenanin cografi seraiti insaat materiali kimi dasin genis suretde tetbiq olunmasina yardim edirdi Duzdur emali xeyli zehmet teleb etdiyi ucun das esasen yonulmamis ilk novbede mudafie xarakterli qurgularin seher ve qala divarlari qulleler istehkamlar ve s tikintisinde istifade edilirdi Gil ve yaxud gips mehlulu ile mohkemlendirilmis kicik daslar ve caydasilari adeten bismis kerpicden ucaldilan binalarin ozulu olurdu Bismis kerpici oz ehemiyyetine gore bu vilayetde ikinci insaat materiali hesab etmek olar Zohhak qalasi Qaleye Zohhak daki pavilyon Ictimai teyinatli binalarin memarliq baximindan bezedilmesinde das xususile ehengdasi qumdasi genis suretde tetbiq edilirdi Meselen Qaleye Zohhakda olan sarayda xeyli sayda bezek detallari qeyde alinmisdir Burada qaretcilik meqsedile aparilmis qazintilar neticesinde binanin das kvadratlardan tikilmis otaqlarindan biri qismen acilmisdir Tikintide agac cox mehdud suretde tetbiq edilirdi damin ustunu ortmek ucun tirler qapinin yan taxtalari ve ust tirleri ve s ve mahiyyetce ikinci dereceli insaat materiali idi Bismis kerpicden tikilmis qurgularda tez quruyan eheng ve ya gil mehlulu tetbiq edilirdi Taglarin ve arkalarin horulmesi texnikasi asagidaki kimi idi kerpicler ya tagin merkezine radial munasibetde yastisina yerlesdirilir ya da dikine qoyulmus sekilde horulurdu Qarisiq horgu usulu da tetbiq edilirdi Qaleye Zohhakda oldugu kimi Saray mebed binalarinin ictimai qurgularin memarliq tertibatinin detallari onlarin insasi zamani tetbiq olunmus materiallar Atropatenanin kifayet derecede coxsayli abidelerinde askara cixarilmisdir Lakin onlarin ekseriyyeti ya basqa meqsedlerle aparilmis isler zamani ya da onlarin yeni ve en yeni dovrun qurgularinda yeniden istifade olunmasi gedisinde qeyde alinmisdir Bu hal ise onlarin deyerini xeyli azaldir Cox guman ki yalniz iki abide Mada Atropatena erazisinde movcud olmus memarliq prinsiplerinin az ve ya cox derecede tam menzeresini verir mulki xarakterli yasayis yerinin numunesi kimi Qaleye Zohhak ve mebed qurgusu oldugu guman edilen Tekab yaxinliginda yerlesen Kerefto Karafto Karaftu qaya kompleksi Tedqiqatcilar terefinden yasayis meskenlerinden ve qebirlerden elde olunmus zengin ve rengareng saxsi materiali Atropatenada keramika istehsalinin genis sekilde inkisaf etdiyini ve yerli senetkarlarin duluscularin yuksek seviyyeli ustaligini tesdiq edir Keramika hem formalarin muxtelifliyi kuzeler cox hallarda burunlu guldanlar nimceler bardaqlar mohterler ve b hem de memulatin yuksek keyfiyyeti ile secilir Qablarin ekseriyyeti yaxsi cokdurulmus gilden hazirlanmis beraber yandirilmisdir Qablar qirmizi sariya calan aciq qehveyi ve yaxud boz qara renglidir Anqob ve cilalama genis suretde tetbiq edilirdi Qirmizi boya ile zencir hendesi fiqur cicek motivleri ve s seklinde naxislanmis qablarin esasen kuzelerin coxsayli qrupu movcuddur Boyali keramika ile yanasi stampla naxislanmis keramik formalara da tesaduf olunur Minalanmis qablar ayrica qrupu teskil edir Keramika materialinin artimi ile elaqedar olaraq keramikanin bu ve ya diger qrupunun movcudlugunda mueyyen dovrlerin merhelelerin ayrilmasi imkani yarandi ki bu da subhesiz sonralar Atropatenanin keramika mektebinin yaranmasina getirib cixarmali idi Hazirda Atropatena keramikasinin tekamulunde iki merheleni ayirmaq olar erken e e III II esrler ve son e e I esr eramizin II esri inkisaf merheleleri Erken merhele Madada oldugu kimi boyali keramikanin olmasi ile seciyyevidir Lakin Atropatena keramikasi yerli xususiyyetlere malikdir Ferqler hem qablarin naxislanmasinda hem de onlarin profillerinde musahide olunur Madanin ve Mada Atropatenanin keramika senetleri arasindaki ferqleri qeyd ederken Atropatenanin ozunde de boyali qablarin dekorunda ciddi yeknesekliyin olmasini da gostermek lazimdir Tiplerin ve formalarin daha ehemiyyetli derecede muxtelifliyi sonraki merhelede musahide edilir Texminen e e II esrin ikinci yarisindan etibaren hazirda Parfiya dovrunun arxeoloji obyektlerinin tarixinin mueyyen edilmesinde esas olan keramika tipi yarandi Bu qirmizimtil qehveyi rengli variantlari oxra rengli qonur keramikadir ve edebiyyatda clinkyware adi almisdir Keramikanin bu novu Parfiya dovrunun evvelinde meydana gelerek teqriben hemin dovrun sonunadek movcudlugunu davam etdirmis eramizin II esrinin sonlarindan tez olmayaraq aradan cixmisdir Bu tipli keramikanin xususile coxlu qaliqlari Qaleye Zohhakda qeyde alinmsdir E e I esr eramizin I esri ucun zoomorf keramikanin movcudlugu seciyyevidir Uc dord kicik ayaqciqlari olan burun hissesi realist ve yaxud stilistik suretde tertib olunmus heyvan basi seklinde hazirlanmis qablar zoomorf keramikani temsil edir Atropatenanin qebir abideleri indiyedek kifayet derecede oyrenilmemisdir Eslinde iri gil qablardan ibaret olan edebiyyatda kup qebirler adini almis qebirlerden basqa Atropatena erazisinden qebirlerin diger novleri helelik melum deyildir Kup qebirler teserrufat teyinatli iri gil qablarda hundurluyu 1 50 1 80 metr eni ise cox hallarda 1 metrden artiq defn adetinin tezahurudur Kup qebirleri hec bir mezarustu qurgulara malik deyildir Meyit cox zaman ufuqi veziyyetde olan kupun icerisinde six bukulu veziyyetde kupun bogaz hissesine dogru yonelmis halda sag ve ya sol boyru uste yerlesdirilirdi Bele bir fikir ireli surulmusdur ki kisiler sol qadinlar ise sag boyru uste defn edilirdi Defn ucun nezerde tutulmus kupun icerisinde xirda avadanliq ve bezek esyalari qolbaglar boyunbagilar uzukler muncuqlar ve s yerlesdirilir kupun yaninda ise gil qablar qoyulurdu Gil qablarin icerisinde qirmizi ve qara rengli boyalarla hendesi ornamentlerle bezedilmis qablari esasen kupleri icerisi oyma ve stamp bezeklerle naxislanmis qara cilali camlari qeyd etmek lazimdir Defn kuplerinin oriyentasiyasi serbestdir Kup qebirler uzun muddet erzinde esasen eramizdan evvelki dovrun son esrlerine aid edilirdi Lakin son zamanlar Naxcivan etrafinda ve Agcabedi bolgesinde Mil duzunde tedqiq olunmus qebirler en erken kup qebirlerini e e VI III esrlere aid etmeye imkan verir Atropatena erazisinden tapilmis sikke defineleri ve sikkelerin ayri ayri numuneleri hele azsaylidir Lakin movcud olan sikkeler kutlesi bu dovletin pul dovriyyesinin seviyyesi haqqinda tesevvur yaratmaga imkan verir Hellinizm dovrunde Atropatena erazisinde pul dovriyyesi helelik az tesaduf edilen sikkeler esasinda tesdiqlenir Onlarin arasinda Makedoniyali Iskenderin olumunden sonra dovriyyeye buraxilmis Urmiya golu yaxinligindaki qebirlerden birinde askar olunmus draxmani e e III esr qeyd etmek lazimdir Atropatena erazisinde Parfiya hokmdarlarinin sikkeleri esasen draxmalari cox genis yayilmisdi E e I esrin eramizin II esrinin draxmalari xususile genis sekilde temsil olunmusdur Hemin draxmalar II Oroddan e e teqriben 57 37 ci iller baslamis IV Vologezedek eramizin 147 191 ci illeri dovru ehate edir Atropatena erazisinde tapilmis iki define Atropatenada pul dovriyyesinin seviyyesi haqqinda tesevvur yaratmaq ucun boyuk ehemiyyete malikdir 1923 cu ilde Eherde tapilmis ve I Qotarzdan II Orodadek olan dovrde buraxilmis texminen 600 Parfiya draxmasindan ibaret olan define ve Azerbaycan Respublikasinin Sirvan bolgesinde askar olunmus II Artabandan 10 38 ci iller IV Vologezedek olan dovrde buraxilmis 110 draxmadan ibaret olan define Eramizin ilk esrlerinde Atropatenada Parfiya draxmalari ile yanasi mehdud miqdarda olsa da imperator Avqustun Roma denarileri de dovr edirdi Artiq sikkelerin bu o qeder de tam olmayan siyahisi Atropatenada pul dovriyyesinin inkisaf etdiyini tesdiqleyir Atropateniyalilar esasen zerdust idiler Yasayis yerleri Redakte Zengin tebii cografi seraite malik olan Atropatena erazisi tarixen insanin formalasmasinda dunyada ilkin meskenlerden biri olmusdur Bu erazi cemiyyet tarixinin muxtelif dovrlerini ozunde eks etdiren abideler diyaridir Urmiya Erdebil Tebriz Meskin Merend Serab Miyane Maraga Zencan Maku Germi ve diger erazilerde dovrumuze qeder gelib catan magaralardan tutmus Hesenlitepe Goytepe Qaratepe Mugan Texti Suleyman Merend Genctepe ve sair abideler tarixiliyi zenginlik ve ezemetine gore indi de insani heyran edir Atropatena tarixinin oyrenilmesinde Baruc Genctepe Texti Suleyman Mugan Erse mahali Germi ve Serab qazintilari zamani askarlanan yasayis yerleri boyuk ehemiyyete malikdir Baruc yasayis yeri Merend seherinden 12 km aralida yerlesir Eraziden askarlanan qala erazisinden kulli miqdarada maddi medeniyyet numuneleri elde edilmisdir Bu numunelerin tedqiqi qalanin Atropatena dovru yasayis yerlerinden biri oldugunu subut etmisdir Maraqli burasidir ki Baruc yasayis yerinden tapilan materiallar Germi ve Erse mahali materiallari ile tam eyniyyet teskil edir Erseden tapilan materiallar Atropatena cemiyyetinin ictimai iqtisadi inkisaf seviyyesini oyrenmeye imkan verir Bu erazide tapilan kup qebirler Qafqaz Albaniyasi dovru kup qebirleri ile eynidir Bu hansi ise eyni tayfanin mutexessislerin ekesriyyeti bu tayfanin skifler ve ya saklar oldugunu bildirirler her iki dovlet erazisinde yasadigini gosterir Germi qazintilari zamani tapilan zinyet esyalari ve saxsi memulati eramizin I III esrlerinde artiq Atropatenada senetkarligin yuksek inkisaf etmesini gosterir Qazaka seherini ehate eden Siz qalasinin qaliqlari Meskin seheri yaxinliginda askar edilmis Sasani sahi Nersi terefinden yazdirilmis kitabenin de dovrun siyasi tarixini oyrenmek ucun boyuk tarixi ehemiyyeti var Erdebil Maku Serab ve Tebriz etrafinda tesadufen tapilmis esyalar da Atropatena tarixinin oyrenilmesi ucun ehemiyyetlidir Atropatena tarixinin oyrenilmesi sahesinde bir sira problemler vardir Bele ki Iran tarixcileri ya Atropatena tarixi yoxmus kimi sadece olaraq bu boyuk dovletin ve xalqin tarixinin ustunden kecmis ya da onu fars dovleti kimi teqdim etmeye calismislar Texti Suleyman istisna olmaqla Atropatena yasayis yerlerinde demek olar ki tedqiqatlar aparilmamisdir Guney Azerbaycan Iranin terkibinde oldugundan Azerbaycan tarixcilerinin ise ulu ecdadlarinin yaratdiqlari dovletin ve medeniyyetin tarixini tedqiq etmek imkani yoxdur Azerbaycan tarixcileri sadece hansisa yazili menbeler esasinda Atropatena tarixi uzre mueyyen meselelere aydinliq getire bilmisler Atropatenanin paytaxti qedim Azerbaycan seheri Qazakada bu gunku Texti Suleyman xarabaliqlari alman ve Iran arxeoloqlari terefinden 8 il muddetinde qazinti isleri aparilmisdir Hemin qazintilar zamani askara cixarilmis bir sira mohtesem memarliq abidelerinin qaliqlari elece de diger maddi medeniyyet numunleri Atropatena medeniyyetinin mueyyen tereflerinin oyrenilmesine imkan yaradib Texti Suleyman Guney Azerbaycanda Urmiya golunun Cenub Serqinde Efsar mahalinda yerlesir Bu erazi Cenub Serqden Zencan Simal Qerbden Maraga Qerbden Kurdustanin Senendecve Bicar seherleri ile hemserheddir Bu erazide arxeoloji qazintilar aparilmasinda iki meqsed gudulurdu Parfiya ve Sasaniler imperiyasi zamaninda Atropatenanin paytaxt seheri olan Qazakada tarixi menbelerde tez tez adi cekilen ve atesperestlerin en meshur mebedi olan Azergusnap mebedini tapmaq Azergusnap mebedinin yeri haqqinda mutexessisler arasinda yaranan mubahiselere son qoymaq Bizans tarixcisi Mitenli Feofana 750 817 gore Kicik Asiyada Lidiya sahi Krzesin xezinesine oxsar Azergusnasp mebedinin kulli miqdarda olan var dovleti bizanslilar terefinden qaret edilmisdir Hemdullah Qezviniye gore monqollarin dovrunde Abaqa xan orda olan sarayin temir edilmesini emr etmisdir Atesgahin yerinde mescidin tikilmesi ucun istifade olunan kasilar da bunu isbat edir Texti Suleymandaki qala Siz qalasi ellips seklinde 12 min kvadrat metre beraber olmaqla Simaldan cenuba uzunlugu 400 metre Serqden Qerbe ise 300 metre beraberdir Dairevi formada olan seher divarlari 1120 metr uzunlugundadir Divarlar 3 9 metr ene ve 13 metr hundurluye malikdir Qala deniz seviyyesinden 2450 m yukseklikde olub etrfindaki erazilerden 18 20 metre qeder yukseklikde yerlesmisdir Seher divarlari yonlumus kicik daslar ve ehengle tikilmisdir Hemcinin divarlar seliqe ile yonulmus daslardan uzluk de cekilmisdir Atropatenada din RedakteAtropatenada zerdustilik Redakte Qedim atropatenalilar Zerdustun yaratdigi Zerdustuluk dinine sitayis edirdiler Guman etmek olar ki artiq e e I minilliyin ilk esrlerinde Qerbi Madada xususile gelecek Kicik ve yaxud Atropat Madasi zonasinda muxtelif mazdaist telimler yayilmisdi Burada ve ona qonsu olan erazilerde texminen hemin minilliyin baslangicinda genc Avesta inamlari ocaqlarinin movcud oldugunu ehtimal etmek olar Lakin bize o da melumdur ki artiq Atropatena dovletinin movcudlugunun ilk onilliklerinde bizi maraqlandiran erazide Serqin diger Hellinist dovletlerinde oldugu kimi yunan makedon isgalcilari terefinden getirilmis muxtelif yunan ayinleri xususile Herakla sitayis de yayilmisdi Avestaya geldikde gostermek lazimdir ki bu abidenin bize gelib catmis nusxesi Sasaniler dovrunde dovlet dini kimi elan olunmus Avesta mecmuesinin bir hissesidir Bele guman edirler ki Sasaniler sulalesinin hakimiyyeti dovrunde Avesta bir nece defe III IV hetta VI ve VII esrlerde kodifikasiya edilmisdir Hesab edirler ki mehz zerdustiliyin intibahi dovru olan Sasaniler hakimiyyeti zamaninda Avestanin muqeddes metnlerinin daha deqiq ince calarlarini ifade eden yazilisi ucun pehlevi elifbasi oz menseyi etibarile arami yazisina gedib cixir esasinda xeyli miqdarda isareleri olan xususi srift yaradilmisdi bu ise teleffuzu daha deqiq catdirmaga imkan verirdi Nufuzlu tedqiqatcilarin fikrince bu srift birdefelik ferdi yaradiciligin neticesi idi Maraqlidir ki bu hadise gurcu ermeni ve alban elifbalarinin meydana geldiyi bir zamanda bas vermisdir Avestanin kanonlasdirilmis metni pehlevi Sasani Iraninin yazi dili orta fars dili diline tercume ve serhle techiz edilmisdi Atropatenada xristianliq Redakte Adurbadaqanda xristianliq haqqinda ilk yazili qeyd 420 ci ilde katolikos Yabalahin dovrunde 415 419 cagirilmis sinodun aktlarinda qorunub saxlanmisdir Lakin bu faktin ozu xristianligin burada movcud olan coxdanki eneneleri haqqinda ehtimal yurutmek imkanini verir bele ki yeni dinin yayilmasi ucun zemin olmayan yerde yepiskopluq yarana bilmezdi Albaniyada elece de indiki Gurcustan ve Ermenistan erazisinde oldugu kimi Adurbadaqanda da xristian kilsesi feodal munasibetlerinin yarandigi dovrde meydana cixmisdir 31 Menbelerde ilk Serq hevarisi adlanan Muqeddes Fomanin artiq e ilk esrinde midiyalilar ve farslar arasinda dini tebligat aparmasi haqqinda faktlar az deyil Isanin meracinin ikinci ilinde o Hindistana gederken yolustu parfiyalilar midiyalilar farslar baktriyalilar markianlar arasinda tebligat aparmisdi Siryani menbelerinin yazdigina gore Gilan ehalisi xristianligi hevari Addaydan qebul etmiSdi Deylemde ise artiq 224 cu ilde yepiskopluq vardi Yeni ehd Ehdi cedid kitablari iudaizmin merkezi olan Yeruselimi xristianligin beSiyi adlandirirlar bu dini teriqetin ilk numayendeleri de iudaistler arasindan cixmis xristianliq ozunun erken dovrunde mehz onlara dayaqlanmisdi Muasir Azerbaycanda ve Cenubi Qafqazin basqa yerlerinde xristianligin qebulu iudaistlerin bu yerlerde coxdan beri meskunlasmasi ile six baglidir Menbelerin melumatina gore hele II Sarqon e e 722 705 dovrunde Simal israillilerinin bir hissesi Midiyaya Atropatenaya ve b yerlere gelib cixmisdilar Erken xristianligin tebligati Suriyada daha sonra ise Serqin basqa yerlerinde ugurlu idi bele ki tebligat arami dilinde arami dilli ehali arasinda aparilirdi En evvel xristianliq Kicik Asiyada ve Suriyada yayildi Antakiya Antioxiya seheri ise xristianligin iri merkezlerinden birine cevrildi Mehz Antakiya kilsesinden xristianliq hevari Muqeddes Pavelin vasitesile Kicik Asiyaya Kipre Yunanistana yetisdi daha sonra ise bir qeder evvel hevari Muqeddes Fomanin tebligatina meruz qalmis parfiyalilar arasinda yayilmaga basladi Eramizin II esrinde Osroyena ve Edessada er Ruha kilse teskil olundu Daha sonra xristian tebligati Farsa Midiyaya Baktriyaya dogru hereket ederek nehayet Hindistana yetisdi Kesariyali Evseviyin Kilse tarixi nin III kitabinda ve Sokratin Sxolastika sinda eks olunan kohne revayete gore hevarilik nesibi Fomaya Parfiyada Isanin diger sagirdi Varfolomeye ise Hindistanda qismet olmusdur Parfiyalilar midiyalilar elamlilar arasinda xristian tebligati yayan Varfolomey farslarin ve mecuslarin yasadiqlari yerlere oradan ise Ermenistana getmisdi Isa peygemberin diger sagirdi Incilin muelliflerinden biri hesab edilen hevari Muqeddes Matfey Ekbatan qedim Hemedan Rey ve Damaganda tebligat aparmisdi Babilistanda xristianligi yaymaga calisan hevari Muqeddes Pyotrdan sonra hevarilerden Muqeddes Faddeyin sagirdi Axay burada dini tebligati davam etdirmis Edessaya qayitdiqdan sonra oz yerine muellimi Faddeyin basqa bir sagirdi Selevkiye Ktesifon seherinde yepiskop kafedrasinin tesiscisi sayilan Marini teyin etmisdi Bu kafedra oz ehemiyyetine gore o dovrun xristian dunyasinda muhum yer tutur onun yepiskoplari ise Roma Antakiya Isgenderiyye ve Karfagen yepiskoplari ile bir seviyyede sayilirdi Qarakober yasayis yerinden askarlanmis Atropatena dovrune aid boyali qab Azerbaycan Tarix Muzeyi Parfiya ve Sasani dovletlerinde o cumleden Adurbadaqanda xristian icmalari tekce Incil teliminin yayilmasi hesabina deyil bu erazide coxdan beri yasayan xristian suriyalilara gore yarandi Sasanilerin feal xarici siyaseti neticesinde xristian ehalisi olan torpaqlarin Suriya Kilikiya Kappadokiya isgal edilmesi de imperiyanin xristian ehalisinin sayini artirdi Isgal edilmis yerlerden muxtelif senetkarlarin imperiyanin basqa seherlerine kocurulmesi siyaseti de Sasaniler dovleti erazisinde xristian ehalinin sayinin artmasina sebeb oldu Katolikosun oturdugu Ktesifon seherinin yerlesdiyi Bet Arameye Qedim Babilistan imperiyanin esas vilayeti idi Bundan sonra iyerarxiya sirasi ile arxiyepiskopluqlar gelirdi Menbeler Erbil Hezz Asur ve Mosul arxiyepiskopuna tabe olanlar sirasinda Azerbaycan yepiskopunun da adini cekirler Bu arxiyepiskop katolikosun secilmesi ve teyin edilmesinde istirak eden arxiyepiskoplar sirasinda idi Siryani menbelerin melumatina gore Arran Albaniya yepiskoplugu bele huquqa malik deyildi 484 cu ilde cagirilmis Bet Lapat Cundisapur sonralar Sahabad meclisinde Sasani dovletinin xristian kilsesi nestoriliyi qebul etdi Bu teriqetin esasini qoyan Antakiya kesisi Nestorinin 428 ci ilde Konstantinopol patriarxt secilmesi yerli kilse xadimlerinin elece de Isgenderiyye kilsesinin naraziligina sebeb olmusdu Antakiya ilahiyyat mektebinin ardicili olan Nestori ortodoksal xristianliqla konflikte girerek bu mektebin telimini teblig edirdi Onun patriarxligi dovrunde Isanin tebieti haqqinda baslanan mubahiselerde Nestori Isada ayri ayriliqda insan ve ilahi tebietlerin movcud oldugunu qebul edirdi Onun fikrini Asiya Pont ve Suriya yepiskoplari mudafie edirdiler Suriya ehalisi Nestorinin telimini vergi zulmune qarsi etirazlarina bayraq etdiler Bizansda teqib edilen nestoriler Serqe qacdilar Iran xristianlarinin Edessada tesis etdikleri mekteb onlarin siginacagi sonralar ise telimlerinin baslangic yeri oldu Bu mektebde Sasani imperiyasinin her yerinden o cumleden gorunur Azerbaycandan gelmis xristian balalari tehsil alirdilar Menbelerin melumatina gore Albaniyanin da daxil oldugu Adurbadaqan kustunun canisinliyinin tarixi Azerbaycana aid erazisinde Serqi Suriya kilsesinin asagidaki yepiskopluqlari vardi Partav V esrden Paytakaran VI esrden Adurbadaqan V esrden Qanzak V esrden Urmiya IV esrden Salmas XIII esrden Maraga XIII esrden Tebriz XIII esrden Usnu XIII esrden Mugan VIII esrden 800 cu ilden ise mitropoliya Azerbaycanda xristianliq haqqinda en erken melumat veren V esrin evvellerine dair yuxarida adini cekdiyimiz sinod senedlerinde katolikos Mar Yabalaha dini cehetden tabe olan vilayetler sirasinda Arran Azerbaycan Iberiya ve Ermenistan da vardir Menbeler V VII esrlerde Adurbadaqanda yepiskopluq etmis bir nece kilse xadiminin adlarini cekir Bunlardan Qanzakin ve Adurbadaqanin yepiskopu Osiy Yelisey 486 ci ilde patriarx Akak terefinden cagirilmis kilse meclisinde istirak etmisdi Meclisde qebul edilmis akti imzalayanlar arasinda onun da qolu var Men Adurbadaqanda olan Qanzakin yepiskopu Osiy burada yazilanlarla hemreyliyimi bildirir oz qolumu ve mohurumu qoyuram Osiyden sonraki yepiskoplardan Iohannin imzasini katolikos I Mar Abanin 536 552 544 cu ile aid mektublarinda gormek olur O zaman I Mar Aba Adurbadaqan rustaqlarindan olan Peraxravarin Burxuvarin bir kendinde surgunde idi 549 550 ci ilin qisinda obu kendi terk ederek I Xosrovun huzuruna yollanmisdi Onu Adurbadaqan yepiskopu Iohann musayiet edirdi Iohanndan sonra Melxisidek Adurbadaqan yepiskopu olmusdur 544 cu ilde Mar Iosifin 552 567 patriarxligi dovrunde cagirilan sinodun qerarlarini imzalayanlar arasinda onun da adi vardir Adurbadaqan yepiskopu Xenaniso 605 ci ilde Qriqorinin katolikos seckisinde istirak etmisdir Yerli de olsa gorunur sonralar yaranmis eneneye gore Urmiya seheri erazisinde hele apostollarin vaxtinda xristianliq meydana gelmisdi Revayete gore bu seherde hele 165 ci ilde tikilmis Mart Meryem Xanim Meryem kilsesi var idi Lakin menbelerde bu gun de elliden artiq nestori kilsesinin oldugu Urmiya etrafi erazide elece de Usnu Salmas Sulduz Maraga ve Tebriz xristian kilseleri haqqinda moteber melumat yalniz XIII esre aiddir Menbeler VI esrin birinci yarisinda Qazaka yepiskoplugu ile yanasi Paytakaran yepiskoplugunun da adini cekirler Tarixen melumdur ki V esrin sonunda alban hokmdari III Vacaqanin hakimiyyeti illerinde Paytakaran alban vilayeti olur VI esrde ise burada alban katolikoslugunun tabeciliyinde olan yepiskopluq yaradilir Albaniya katolikosu Ter Abasin 551 596 patriarxligi zamani Paytakaranin yepiskopu Timofey olmusdu Menbelerin melumatina gore bu dovrde Cenubi Qafqazda o cumleden Albaniyada nestorilik telimi genis intisar tapir hetta alban katolikoslugu bu telime qarsi mubarize aparmaq mecburiyyetinde qalir Menbeler bu dovrde Paytakaranda nestori teliminin terefdari olan yepiskoplugun yaranmasi haqqinda melumat verir bu telimin ardicillarinin cagirdigi 544 cu il sinodunun aktlarina qol ceken iki Paytakaran yepiskopu Iohann ve Iakovun adlarini cekirler Nestori teliminin ardicili olan katolikos I Timofeyin 780 825 cehdi ile VIII esrin lap sonlarinda Muganda da yepiskopluq tesis edildi Rahib Iliya yepiskop secildi Menbedeki melumata gore yepiskoplugu qebul eden Iliya ticaret karvanina qosulub Mugana yola dusdu Qati zahid ve terki dunya olan Mar Iliya sert heyat kecirir adamboyu komada yasayirdi ev esyalarindan yemek ucun saxladigi quru corek qabiqlarini yigmaq ucun siniq qabi ve gil dolcasi var idi Onun hetta yatacagi da yox idi Nestoriler arasinda ruhun tam safligina catmaq ve gizli metlebleri anlamaq umidi ile ozune cismani eziyyet vermek dunya nemetlerinden imtina etmek ve yariac qalmaq kimi terki dunyaliq genis inkisaf etmisdi Iliyanin cehdleri ile Mugan ehalisi xristianligi qebul etdi Menbenin yazdigina gore onlar cah calalli kilse binasinin tikintisine basladilar ser sahman islerine Mar Iliyanin ozu basciliq edirdi O coxlarini xac suyuna cekdi onlar ucun kesis ve dyakonlar teyin etdi zebur suresini yazdi Getdikce onlar xristianlar coxaldilar Atropatena tarixine dair qaynaqlar RedakteAtropatena tarixi haqqinda Sasani hokmdari I Sapur 240 270 terefinden Kebeyi Zerdustde yazilmis kitabeden qedim yazili menbe askar edilmemisdir Yunan ve latin dilinde olan antik dovr menbeleri Atropatena onun ehalisi ve saire ile bagli nisbeten etrafli melumat vardir O cumleden Herodot Miletli Hekatey Strabon Tatsit Plutarx Plini ve basqalarinin eserlerinde Atropatena haqqinda melumatlara tesaduf edilir Miletli Hekatey e e VI V esrler Yerin tesviri adli eserinde Atropatena erazisinde yasayan tayfalar xususile maqlar haqqinda maraqli melumatlar vermisdir Skiflerin ve kimmerlerin Ehemeniler dovletinin satrapliqlarina Atropatena erazisine yurusleri haqqinda olan melumatlara Herodotun e e 484 425 Tarix eserinde rast gelinir Atropatena haqqinda ilk defe etrafli melumat veren Amasiyali Strabon e e I esr b e I esri olmusdur Strabon Atropatenanin erazisi ehalisi teserrufati sakinlerinin etnik terkibi mesguliyyeti herbi qudreti qosunlari adet ve eneneleri barede melumat vermisdir Iran tarixcilerinden Cemaleddin Feqih Cavad Meskur Eli Sami Ebulfezl Nebii Rehim Huveyda Seyid Ehmed Kesrevi Seyid Hesen Tagizade Seid Nefisi edebiyyatcilardan Purdavud Ibrahim Mehemmed Muin arxeoloqlardan Mahmud Rad Eli Hakimi Eliekber Serefraz ve basqalari Iran tarixi ile yanasi Azerbaycanin da qedim dovr tarixi ile bagli mueyyen arasdirmalar aparmis ve fikir bildirmisler Bu tedqiqatcilar oz eserlerinde Atropatenanin serhedleri faydali qazintilari seherleri tarixi cografiyasi sakinlerinin etnik terkibi dili dini gorusu maddi medeniyyeti habele siyasi tarixi haqqinda melumat vermisler XIX esrin sonu XX esrin evvellerinde A Kristensen Sasaniler dovru haqqinda butun menbeleri gozden kecirib fundamental tedqiqat eseri yazmisdir A Kristensen hemin eserinde Sasaniler imperiyasi terefinden tabe edilerek kusta cevrilen Atropatena haqqinda da bir sira deyerli melumatlar vermisdir Gorkemli serqsunaslardan N V Piqulevskaya M M Dyakonov I M Dyakonov V Q Lukonin A Q Perixanyan Z I Yampolski E S Sumbatzade F M Memmedova K H Eliyev A H Fazili T M Memmedov S Y Qasimova ve basqalari Atropatena tarixinin bir sira problemlerine dair tedqiqat isleri aparmislar Atropatena tarixine dair dusunceler RedakteMehemmedhesen xan Maragayi yazir Azerbaycan xususi musteqil sahliga malik idi Bele ki Boyuk Iskenderin dovrunden burda sahlar hokmdarliq edib ve musteqil olmuslar Azerbaycan sahlari eramizin otuzuncu iline qeder oz istiqlaliyyetlerini tam sekilde saxlaya bilmisler Parfiya sahi Azerbaycan sahinin Mark Antoniye komek gosterdiyini behane ederek Azerbaycan erazisine hucum edib qelebe calmisdir Mehemmedhesen xanin dediyinden bele bir netice cixir ki Atropatidler sulalesi texminen 358 il eramizdan evvel 328 ci ilden eramizin 30 cu iline kimi hakimiyyetde olmusdur Abdulla Fazili de bu fikre teref cixaraq qeyd edir ki bu fikri tesdiqleyen basqa menbeler de var Bele ki Strabon oz yasadigi dovrde bu sulalenin hakimiyyetde olmasina isare etmisdir Diger terefden Mehemmedhesen xani Iranin diger tarixcilerinden ferqlendiren cehet hemin dovrde Azerbaycanda movcud olan musteqil dovleti Iran dovleti hesab etmemesidir Atropatidler sulalesinin son taleyi haqqinda Seid Nefisi yazir Parflarin dovrunde Atropaten eyaleti bir muddet daxili musteqilliye sahib olmaqla beraber parfiyalilardan asili idi Belelikle eramizin II esrinin yarisina qeder oz istiqlaliyyetini qoruyub saxlaya bilmisdir Eramizin II esrinden etibaren bu eyalet Azerbaykan adlanaraq Sasanilerin son dovrune qeder bu adi dasimisdir Bundan sonra eramizin V esrinden etibaren Suriya yazicilari onu Azerbaycan adlandirmislar Bu soz ereb dilinde Azerbican sonra ise Azerbaycan olmusdur Seid Nefisi daha sonra yazir Cox ehtimal ki Sasaniler dovrunde bir nece en muhum atesgahin bu eyaletde olmasi ile elqedar olaraq Azerbaycan Zerdustun veteni kimi taninmisdir Muellif fikrini bele ifade edir Ehtimal ki eramizin 227 ci ilnden etibaren bu erazi Sasanilerin nufuz dairesine daxil edildikden sonra Iranin Simal Qerb hissesine butovlukde Azerbaycan adi verilmisdir Bele ki ora VI esrden Nesturilerin dini merkezi olmus ve Suriya menbelerinde de bu erazi Azerbaycan kimi adlandirilmisdir Abbasi xelifelerinin dovrunde de bu eyalet Azerbaycan adlanirdi Abdulla Fazili ise qeyd edir ki Seid Nefisinin Atropatenanin siyasi heyati ile bagli ireli surduyu fikirlerle razilasmaq olar Cunki bu dovlet Makedoniyali Iskenderin olumunden ereblerin yurusune qeder oz musteqilliyini formal olsa da saxlaya bilmisdi Sasaniler dovrunde Azerbaycanin ister dini merkez olmasi isterse de tebii cografi movqeyi onun daha da sohretlenmesine sebeb olmusdur Bu haqda A Kristensen yazir Burada olan atesgah Erdesir terefinden temir edilerek esas ziyaretgaha cevrildi Sasani sahlarinin tacqoyma merasimi zamani paytaxt Medainden Azerbaycanin paytaxti Qazakaya piyada gelmeleri de o dovrde Azerbaycanin dini merkez olmasini subut edir Edebiyyat RedakteAliev I Ocherk istorii Atropateny Baku 1989 Bosworth C E Azerbaijan IV Islamic History to 1941 Encyclopaedia Iranica vol 3 1 London Routledge amp Kegan Paul 1989 de Planhol X Azerbaijan I Geography Encyclopaedia Iranica vol 3 1 London Routledge amp Kegan Paul 1989 Frye R N The History of Ancient Iran Munchen 1983 Schippmann K Azerbaijan III Pre Islamic History Encyclopaedia Iranica vol 3 1 London Routledge amp Kegan Paul 1989 Abdulla Fazili Atropatena Baki 1993 Prof M T Zehtabi Iran turklerinin eski tarixi II cild Tehran 1998 seh 326Istinadlar Redakte Benveniste E Le nim de la ville de Ghazna JA 226 1935 1 2 Nweeya Samuel K 1913 Persia the Land of the Magi Or the Home of the Wise Men ingilisce Philadelphia The John C Winston Co seh 79 the Caspian Sea and Ghilan bound it on the northeast and Kurdistan on the southeast Susan M Sherwin White Amelie Kuhrt From Samarkhand to Sardis a new approach to the Seleucid Empire University of California Press 1993 pg 78 The independence of the area Media Atropatene named after Atropates satrap of Media under Darius and Alexander now Azerbaijan under local Iranian dynasts was pre Selecuid Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi A Bakixanov adina Tarix Institutu Azerbaycan tarixi Yeddi cildde Baki Elm 2007 Cild I seh 217 Richard J A Talbert Barrington atlas of the Greek and Roman world map by map directory Volume 2 The modern name Azerbaijan derives from Atropatene 1 2 Chaumont M L Atropates Encyclopaedia Iranica vol 3 1 London Routledge amp Kegan Paul 1989 1 2 3 4 Q Qeybullayev Azerbaycan turklerinin tesekkulu tarixinden Baki 1994 1 2 Suleyman Eliyarli 2009 Azerbaycan tarixi Baki Ciraq seh 81 Erix Fayql Ipek yolu uzerinde qedim Odlar Yurdu Azerbaycan Tarixi Baki 2009 A Fazili Atropatena Baki 1993 A S Sumbatzade Azerbajdzhancy etnogenez i formirovanie naroda Baku Elm 1990 g Dyakonov I M Istoriya Midii Ot drevnejshih vremen do konca IV v do n e Moskva Leningrad 1956 Strabon XI 7 1 1 2 3 4 5 Ferhenqe cografiye Iran I XII cildler farsca 1 2 Gejbullaev G A K etnogenezu azerbajdzhancev tom 1 Baku 1991 Encyclopedia Iranica s v Azernbaijan prof Enayat Olla Reza Azerbajdzhan i Iran Glava 6 Istoriya Vostoka T 2 Glava V Mezhdu mongolami i portugalcami Aziya i Severnaya Afrika v XIV XV vv Zakavkaze v XI XV vv prof Enayat Olla Reza Azerbajdzhan i Iran Glava 7 Herodot III 92 Strabon XI 8 4 Strabon XI 7 I Polibi V 55 Strabon XI 13 2 3 Ibn Haqvel Suret el erz Tehran 1345 Strabon XI 13 F Memmedova Qafqaz Albaniyasinin siyasi tarixi ve tarixi cografiyasi Baki Elm 1986 seh 124 Gejbullaev G A K etnogenezu azerbajdzhancev tom 1 Baku 1991 Q Qeybullayev Azerbaycan turklerinin tesekkulu tarixinden Azerbaycan Dovlet Nesriyyati Baki 1994 seh 133 Fazili A Borba atropatencev protiv rimskih zahvatchikov 36 g do n e Problemy antichnoj istorii i kultury t 1 Erevan 1979 Azerbaycan tarixi yeddi cildde Baki 2007 II cild seh 113Hemcinin bax RedakteAtropatidler Atropat Azerbaycan idarecileri Atropatena Arsakileri Qazaka Azergusnasp mebediMenbe https az wikipedia org w index php title Atropatena amp oldid 6069755, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.