fbpx
Wikipedia

Oksigen

8 azotoksigenflüor


O

S
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə oksigen, O, 8
Qrup, Dövr, Blok 16, 2, p
Xarici görünüşü rəngsiz qaz
Atom kütləsi [15,99903; 15,99977][1] q/mol
Elektron formulu 1s2 2s2 2p4
Fiziki xassələr
Halı -219°C
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
qaz: 1,42897 kq/m³

maye: 1,141 q/L

Ərimə temperaturu -218.79 °C
(54.36 K, -361.82 °F)
Qaynama temperaturu -182.95 °C
(90.20 K, -297.31 °F)
Elektromənfiliyi 3,44
Oksidləşmə dərəcəsi -2, 0, ½, +1, +2
Spektr =
İonlaşma enerjisi 132 (-2e) kCmol-1


Oksigen (O) — (lat. oxygenium) — Dmitri Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 8-ci element.

Oksigen — kimyəvi cəhətdən qeyri-metal, xalkogenlər qrupundan ən asan elementdir. Normal şəraitdə sadə bir maddə kimi, rəngsiz, dadı və qoxusu olmayan bir qazdır, molekulu iki oksigen atomundan (O2 düsturundan) ibarətdir və buna görə oksigen də deyilir[2]. Maye oksigen açıq mavi rəngdədir, bərk oksigen isə açıq mavi kristaldır.

Oksigenin digər allotropik formaları var, məsələn, ozon — normal şəraitdə, molekulu üç oksigen atomundan (formula O3) ibarət olan xüsusi bir qoxusu olan mavi rəngli bir qazdır.

Cozef Pristli civə oksidini HgO iki tərəfi qabarıq linza vasitəsi ilə qızdırırdı. Qızdırarkən, o, civənin və çox miqdarda qazın əmələ gəlməsini görüb. Əvvəlcə onu hava zənn edib. Cozef Pristli qaz olan borunun içinə yanan şamı saldı və qeyri adi bir şey gördu. Şam işıqlı alovda yanırdı. Həmin qaz olan gümbəzin altında yerləşən siçanlar özlərini yaxşı hiss edib, hərəkət edirdilər. Cozef Pristli qazın təsirini öz üzərində sınadı. Nəfəs almaq asan və xoş idi. "Kim bilir, – yazırdı o, – bəlkə bu təmiz hava zaman keçdikcə çox dəbli zinət əşyası olacaq, hal-hazırda isə bu həzzi siçanlar aldı". Daha sonra məlum oldu ki, oksigeni hələ XVII əsrdə holland alimi Kornelius Drebbel kəşf etmişdir. O, oksigendən özünün düzəltdiyi yeraltı qayıqda istifadə edirdi. Bu kəşf sirr olaraq qaldı, çünki o zamanlar qayıq hərbi texnika sayılırdı.

Oksigenin əhəmiyyətini həqiqi dəyərləndirən ilk olaraq fransız alimi Antuan Lavuazye olub. 1777-ci ildə qoyulan eksperimentlər nəticəsində, o tənəffüs və yanma proseslərini maddələrin oksigenlə əlaqəsi kimi izah edə bildi. Bu müasir "oksigen" adını Lavuazye təklif etdi.

Oksigen atmosfer, litosferhidrosfer qatları kütləsinin təqribən 49,4%-i oksigenin payına düşür. Birləşmə şəklində oksigen torpağın, suyun, dağ süxurlarının, filizlərin, mineralların əsas tərkib hissəsini təşkil edir. Təbii suların 88,88%-i, çay qumunun 53,5%-i oksigen elementindən ibarətdir. Oksigen bütün canlı orqanizmlərin tərkibinə daxildir. Məsələn-İnsan bədəninin 65%-i oksigendir.

Təbii birləşmələrdə oksigen elementinin üç izotopuna rast gəlinir. Bunlardan ən çox yayılan nisbi atom kütləsi 16 olan izotopdur. Oksigen yanmır, yanmağa kömək edir.

Kəşf tarixi

Rəsmi olaraq[3][4]oksigenin İngilis kimyaçısı Cozef Pristli tərəfindən 1 avqust 1774-cü ildə möhürlənmiş bir qabda civə oksidini parçalayaraq kəşf edildiyi güman edilir (Pristli, güclü bir lensdən istifadə edərək bu birləşmədə günəş şüalarını istiqamətləndirdi).

 

Lakin, Pristli əvvəlcə yeni bir sadə maddə kəşf etdiyini başa düşmədi,o, havanın tərkib hissələrindən birini təcrid etdiyinə inanırdı (və bu qazı "boşaldılmış hava" adlandırdı).Pristli kəşfini məşhur fransız kimyaçısı Antuan Lavuazyeyə açıqlamışdı. 1775-ci ildə Antuan Lavuazye oksigenin havanın ayrılmaz bir hissəsi olduğunu təsbit etdi.

Bir neçə il əvvəl (1771-ci il) oksigen İsveç kimyaçısı Karl Vilhelm Şeyele tərəfindən alındı. Şeyele bu qazı "odlu hava" adlandırdı və kəşfini 1777-ci ildə nəşr olunan bir kitabda təsvir etdi (məhz kitab Pristli tərəfindən kəşf edildiyini elan etdikdən sonra nəşr olunduğu üçün sonuncu oksigen kəşfçisi hesab olunur). Şeyele Lavuazye ilə təcrübəsi barədə də məlumat verdi. Oksigenin tapılmasını asanlaşdıran mühüm addım, civənin oksidləşməsi və oksidin sonrakı parçalanması ilə bağlı əsərlər yazan fransız kimyaçısı Piyer Bayenanın işi idi.

Nəhayət, A. Lavuazye Pristliy və Şeyelenin məlumatlarından istifadə edərək əldə edilmiş qazın mahiyyətini başa düşdü. Onun işi çox böyük əhəmiyyətə malik idi, çünki bunun sayəsində o dövrdə dominant olan və kimya elminin inkişafına mane olan fologiston nəzəriyyəsi ləğv edildi. Lavuazye, müxtəlif maddələrin yanması ilə əlaqədar bir təcrübə apardı və nəticələrini yandırılmış elementlərin ağırlığına dair dərc edərək, fologiston nəzəriyyəsini təkzib etdi. Külün çəkisi Lavuazyeyə yanma zamanı maddənin kimyəvi bir reaksiya (oksidləşmə) olduğunu iddia etmək hüququ verən elementin ilkin çəkisini aşdı,bu baxımdan başlanğıc maddənin kütləsi artır, bu da fologiston nəzəriyyəsini təkzib edir.

Beləliklə, oksigen kəşfinin əhəmiyyəti Pristli, Şeyele və Lavuazye arasında bölüşdürülür.

Adının mənşəyi

Oksigen sözü (XIX əsrin əvvəllərində "turşulaşdırıcı" adlanırdı),digər neologizmlərlə birlikdə "turşu" sözünü Mixail Lomonosov rus dilində müəyyən dərəcədə tanıtdı, beləliklə, "oksigen" sözü, öz növbəsində, A. Lavuaziyer tərəfindən təklif olunan "oksigen" (fr. oxygène) sözünün bir izləmə kağızı idi γεννάω — "doğururam") — orijinal mənası — "turşu" ilə əlaqəli olan " turşu yaradan" kimi tərcümə olunur, müasir beynəlxalq nomenklaturaya görə əvvəllər oksidlər adlanan maddələri nəzərdə tuturdu.

Təbiətdə tapılması

 
Yer atmosferində O2 yığılması. Yaşıl qrafik oksigen səviyyəsinin aşağı qiymətləndirməsidir, qırmızı yuxarı.
1. (3,85–2,45 milyard il öncə) — O2 əldə edilməmişdir
2. (2,45–1,85 milyard il öncə) O2 əldə edildi, lakin okean və dənizin dibi ilə uduldu
3. (1,85–0,85 milyard il öncə) O2okeandan çıxır, lakin quruda süxurların oksidləşməsi zamanı və ozon qatının əmələ gəlməsi zamanı istifadə olunur
4. (0,85–0,54 milyard il öncə) quruda olan bütün süxurlar oksidləşir, atmosferdə O2 yığılması başlayır
5. (0,54 milyard il öncə — bu zamana qədər) müasir dövrdə, atmosferdə O2 sabitləşdi

Oksigen yer qabığındakı ən bol elementdir və bərk yer qabığının kütləsinin 47% -ni təşkil edir (müxtəlif birləşmələr, əsasən silikatlar). Dəniz və şirin sularda çox miqdarda bağlı oksigen var — 85,82% (çəkisi ilə). Yer qabığının 1500-dən çox birləşməsində oksigen var[5].

Atmosferdə sərbəst oksigenin miqdarı həcmi ilə 20,95%, çəkisi ilə 23,10% (təxminən 1015 ton[6]) təşkil edir. Ancaq 3.5 milyard il əvvəl Arxey erasında ilk fotosintetik mikroblar meydana gəlməmişdən əvvəl atmosferdə praktiki olaraq yox idi. Paleoproterozoyda (3–2.3 milyard il əvvəl) atmosferin tərkibindəki qlobal dəyişiklik (oksigen fəlakəti) nəticəsində çox miqdarda sərbəst oksigen meydana gəlməyə başladı. İlk milyard il ərzində demək olar ki, bütün oksigen okeanlarda həll edilmiş dəmir ilə əmilir və jespilit yataqları əmələ gəldi. 3–2,7 milyard il əvvəl atmosferə buraxılmağa başladı və 1.7 milyard il əvvəl mövcud səviyyənin 10% -ə çatdı[7][8].

Okeanlardaatmosferdə çox miqdarda həll edilmiş və sərbəst oksigenin olması əksər anaerob orqanizmlərin məhv olmasına səbəb oldu. Bununla birlikdə, hüceyrə ilə oksigen ilə tənəffüs etmək, aerob orqanizmlərə anaerobikdən daha çox ATP çıxarmağa imkan verərək onları dominant hala gətirdi[9].

540 milyon il əvvəl Kembri dövründən bəri, oksigenin həcmi ilə 15% -dən 30% -ə qədər arasında dəyişdi[10]. Karbonif dövrün sonuna (təxminən 300 milyon il əvvəl), həcmi ilə səviyyəsi ən yüksək səviyyəyə 35% -ə çatdı,hansi ki,bu zaman böcəklərinamfibiyaların böyük ölçüsünə köməklik etdi[11].

Yer kürəsindəki oksigenin böyük hissəsi okeanların fitoplanktonu tərəfindən ifraz olunur. Canlıların istifadə etdiyi oksigenin təxminən 60% -i çürüməyə və parçalanmaya, meşələrin istehsal etdiyi oksigenin 80% -i meşə bitkilərinin çürüməsinə və parçalanmasına gedir[12].

İnsan fəaliyyəti atmosferdəki sərbəst oksigen miqdarına çox az təsir göstərir. İndiki fotosintez sürətində atmosferdəki bütün oksigenin bərpası üçün təxminən 2000 il lazım olacaq[13].

Oksigen bir çox üzvi maddələrin bir hissəsidir və bütün canlı hüceyrələrdə mövcuddur. Canlı hüceyrələrdəki atomların sayına görə təxminən 25%, kütləvi hissə ilə — təxminən 65%-dir[5].

2016-cı ildə Danimarka alimləri, sərbəst oksigenin atmosferdə 3,8 milyard il əvvəl olduğunu sübut etdilər[14].

Əldə olunması

Maye havanın distillə edilməsi

Hal-hazırda sənayedə havadan oksigen əldə edilir. Oksigen istehsalının əsas sənaye üsulu kriogen distillədir. Membran texnologiyası əsasında fəaliyyət göstərən oksigen qurğuları da yaxşı tanınıb və sənayedə uğurla istifadə olunur.

Laboratoriyalar, təxminən 15 Pa təzyiqdə polad silindrlərdə verilən sənaye oksigenindən istifadə edirlər.

Oksigenlərin parçalanması

Kalium permanganatın KMnO4 istiləşməsi ilə az miqdarda oksigen əldə etmək olar:

 

Manqan (IV) oksidinin iştirakı ilə H2O2 hidrogen peroksidin katalitik parçalanmasında da istifadə olunur:

 

Oksigen kalium xloratın (bertolle duzu) KClO3 katalitik parçalanması ilə əldə edilə bilər:

 

Civə (II) oksidinin parçalanması (t = 100 ° C-də) oksigen sintezinin ilk üsulu idi:

 

Sulu məhlulların elektrolizi

Oksigen istehsalının laborator üsullarına qələvi, turşu və müəyyən duzların (sulfatlar, qələvi metalların nitratları) seyreltilmiş sulu məhlullarının elektrolizi daxildir:

 

Peroksid birləşmələrinin karbon qazı ilə reaksiyası

Sualtı qayıqlarda və orbital stansiyalarda adətən insanlar tərəfindən ifraz olunan natrium peroksid və karbon dioksid reaksiyası ilə əldə edilir:

 

Udulmuş karbon dioksid və sərbəst oksigen arasındakı tarazlığı qorumaq üçün ona kalium superoksidi əlavə olunur. Kosmik gəmilərdə litium peroksid bəzən çəki azaltmaq üçün istifadə olunur.

Fiziki xassələri

 
Okeanlarda həll olunan O2 in tərkibi soyuq suda daha çoxdur,isti suda daha az

Normal şəraitdə oksigen rəngi, dadı və ya qoxusu olmayan bir qazdır.

Bunun 1 litrinin kütləsi 1,429 qramdır. Havadan biraz daha ağırdır. Suda (0 ° C-də 4.9 ml / 100 q, +50 ° C-də 2.09 ml / 100 qr) və spirtdə (+25 ° C-də 2.78 ml / 100 qr) biraz həll olunur. Ərimiş gümüşdə çox həll olunur (22 həcmli O2, 1 həcmli Ag +961 ° C-də). Perluorlu karbohidrogenlərdə yaxşı həll olunur (20–40 %).

Interatomik məsafə 0.12074 nm-dir. Parametrdir. Maye şəklində bir maqnit ilə cəlb olunur.

Qazlı oksigen qızdırdıqda, onun atomlara çevrilən dağılması baş verir: +2000 ° C — 0,03%, +2600 ° C — 1%, +4000 ° C — 59%, +6000 ° C — 99,5%.

Maye oksigen (qaynama nöqtəsi −182.98 ° C) solğun mavi rəngli bir mayedir.

Qatı oksigen (ərimə nöqtəsi −218.35 ° C) — mavi kristallardır. 6 məlum kristal faza var, bunlardan üçü 1 normal atmosfer təzyiqində mövcuddur:

 • α-О2 — 23.65 K-dən aşağı bir temperaturda mövcuddur; parlaq mavi kristallar monoklin sinqiyasına aiddir, hüceyrə parametrləri a = 5.403 Å, b= 3.429 Å, c = 5.086 Å; β= 132,53 °[15].
 • β- 2 — 23.65 ilə 43.65 K arasında dəyişən istilik diapazonunda mövcuddur; solğun mavi kristallar (təzyiq artdıqda rəng çəhrayı rəngə dəyişir) bir rombbohedral panjara var, hüceyrə parametrləri a = 4.21 Å, α = 46,25 °[15].

Yüksək təzyiqdə daha üç mərhələ meydana gəlir:

 • δ- 2 — temperatur aralığı 20–240 K və təzyiq 6–8 Pa, portağal kristalları;
 • ε — faza, tərkibində O4[16] və ya O8[17][18]molekulları var, 10 ilə 96 Pa təzyiqdə mövcuddur, kristalların rəngi tünd qırmızıdan qara rəngdədir, monoklinik sinongiya;
 • ζ- n — təzyiq 96 Pa-dan çoxdur, xarakterik bir metal parlaqlığı olan bir metal vəziyyət, aşağı temperaturda, super keçirici vəziyyətə keçir.

Kimyəvi xassələri

Ftordan sonra ən aktiv qeyri-metal olan güclü bir oksidləşdirici maddə, helium, neon, arqon xaricində bütün elementlərlə ikili birləşmələr (oksidlər) əmələ gətirir. Ən çox yayılmış oksidləşmə vəziyyəti −2-dir. Bir qayda olaraq, oksidləşmə reaksiyası istiliyin yayılması ilə davam edir və artan temperaturla sürətlənir (bax. Yanma). Otaq temperaturunda davam edən reaksiyalara misal:

 
 

Qarışıqları oksidləşdirir,hansıki, maksimum oksidləşmə vəziyyəti olmayan elementlərdən ibarətdir:

 

Yanma reaksiyalarında əksər üzvi birləşmələri oksidləşdirir:

 
 

Müəyyən şərtlərdə üzvi birləşmənin mülayim bir oksidləşməsini aparmaq mümkündür:

 

Oksigen Au və inert qazlardan (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) başqa bütün sadə maddələrlə birbaşa (normal şəraitdə, qızdırıldıqda və / və ya katalizatorların iştirakı ilə) reaksiya verir; halogenlər ilə reaksiyalar elektrik boşalması və ya ultrabənövşəyi radiasiyanın təsiri altında baş verir. Dolayı yolla qızıl və ağır inert qazların oksidləri (Xe, Rn)əldə edilir. Digər elementlərlə birlikdə bütün iki elementli oksigen birləşmələrində oksigen, flüor olan birləşmələr istisna olmaqla, oksidləşdirici maddə rolunu oynayır.

Oksigen oksigen atomunun formal olaraq −1-ə bərabər olan bir oksidləşmə vəziyyəti ilə peroksid əmələ gətirir.

 
 • Bəzi oksidlər oksigeni udur:
 
 • A.N.Bax və K.O. Enqler tərəfindən hazırlanmış yanma nəzəriyyəsinə görə, oksidləşmə aralıq peroksid birləşməsinin meydana gəlməsi ilə iki mərhələdə baş verir. Bu aralıq birləşmə, məsələn, su ilə birlikdə hidrogen alovu alovunu soyudaraq su ilə birlikdə hidrogen peroksid meydana gələ bilər:
 
 • Superperoksidlərdə oksigen rəsmi olaraq bir oksidləşmə vəziyyətinə yəni iki oksigen atomuna bir elektrona malikdir(ion O2). Peroksidlərin oksigen ilə təzyiqtemperaturda qarşılıqlı təsiri nəticəsində əldə edilir:
 

Kalium K, rubidium Rb və sezium Cs oksigenlə reaksiya verərək superperoksid əmələ gətirirlər:

 
 • Qeyri-üzvi ozonidlərin tərkibində oksigenin 1/3-ə bərabər dərəcədə oksigen oksidləşmə dərəcəsi olan bir O3 ionu var. Qələvi metallar hidroksidlərindəki ozonun təsiri ilə əldə edilir:
 
 • Dioksigenil ionu O2+ oksigen + ½ rəsmi bir oksidləşmə vəziyyətinə malikdir. Reaksiyada alınır:
 

Bu reaksiyada,oksigen eksponatlar bərpaedici xüsusiyyətlərə malikdir.

Oksigen floridləri

 • Oksigen difluorid, oksigenin OF2 oksidləşmə vəziyyəti +2, flüoru seyrəltilmiş qələvi həll yolu ilə əldə edilir:
 
 • Oksigen monofloridi (Dioksid), O2F2, qeyri-sabit, oksigen oksidləşmə vəziyyəti +1, flüorun oksigen ilə qarışığından 6196 ° C temperaturda bir parıltı axıdılması nəticəsində əldə edilir:
 
 • Müəyyən bir təzyiq və temperaturda flüorun oksigen ilə qarışığından parıltı axıdılması ilə daha yüksək oksigen floridlərinin O3F2]], O4F2, O5F2 və O6F2 qarışıqları alınır.
 • Kvant mexaniki hesablamalar trifluorohidroxonium ionu OF3+-ün sabit olmasını proqnozlaşdırır[19].

Oksigen tənəffüs, yanma, çürümə proseslərini dəstəkləyir.

Sərbəst formada element iki allotropik dəyişiklikdə mövcuddur: O2 və O3 (ozon). 1899-cu ildə qurulan Pyer KüriMariya Küri ionlaşdırıcı şüalanmanın təsiri ilə O2 O3-ə daxil olur. Bu ion həqiqətən varsa, onda oksigen oksidləşmə dərəcəsi +4-ə bərabər olacaqdır[20][21].

Tətbiqi

Metallurgiyada

Polad istehsalının konvertor üsulu və ya mat emal oksigen istifadəsi ilə əlaqədardır. Bir çox metallurgiya bölməsində yanacağın daha səmərəli yanması üçün ocaqlarda hava yerinə oksigen-hava qarışığı istifadə olunur.

Metalların qaynağı və kəsilməsi

Mavi rəngli silindrlərdəki oksigen alov kəsmə və metalların qaynaqlanması üçün geniş istifadə olunur.

Pervanel komponenti

Maye oksigen, hidrogen peroksid, azot turşusu və digər oksigen zəngin birləşmələr raket yanacağında oksidləşdirici vasitə kimi istifadə olunur. Maye oksigen və maye ozon qarışığı raket yanacağının ən güclü oksidləşdiricilərindən biridir (hidrogen-ozon qarışığının xüsusi impulsu bir cüt hidrogen-florin və hidrogen-oksigen flüoridi üçün xüsusi impulsu üstələyir).

Tibbdə

Tibbi oksigen, 15Pa (150 atm) qədər təzyiq altında 1,2 ilə 10,0 litrə qədər müxtəlif tutumlu mavi metal yüksək təzyiqli qaz silindrlərində saxlanılır və tənəffüs çatışmazlığı vəziyyətində, bronxial hücumu dayandırmaq üçün anesteziya cihazlarında tənəffüs qaz qarışıqlarını zənginləşdirmək, astma, dekompressiya xəstəliyi olan hər hansı bir genezisin hipoksiyasını aradan qaldırmaq, mədə-bağırsaq traktının patologiyasını oksigen kokteyli şəklində müalicə etmək üçün üçün istifadə olunur. Böyük tibb müəssisələri silindrlərdə sıxılmış oksigen istifadə edə bilməz, lakin böyük tutumlu Dyurar gəmisində mayeləşdirilir. Fərdi istifadə üçün xüsusi rezinləşdirilmiş qablar — oksigen yastıqları — silindrlərdən tibbi oksigen ilə doldurulur.Müxtəlif model və modifikasiyalı oksigen inhalerləri, eyni zamanda tarla və ya xəstəxanada yaralanan bir və ya iki nəfərə oksigen və ya oksigen-hava qarışığı vermək üçün istifadə olunur. Müxtəlif model və modifikasiyalı oksigen inhalerlərindən, eyni zamanda tarla və ya xəstəxanada yaralanan bir və ya iki nəfərə oksigen və ya oksigen-hava qarışığı vermək üçün istifadə olunur. Bir oksigen inhalerinin üstünlüyü, ekshalasiya edilmiş havanın nəmindən istifadə edərək qaz qarışığının kondensator-nəmləndiricisinin olmasıdır. Silindrdə qalan oksigenin miqdarını litrdə hesablamaq üçün ümumiyyətlə atmosferdəki silindrdəki təzyiq (ötürücü qutunun təzyiq ölçüləri ilə) silindr tutumunun litrdəki dəyərinə vurulur. Məsələn, 2 litr tutumlu bir silindrdə, manometr 100 atm bir oksigen təzyiqini göstərir. Bu vəziyyətdə oksigenin həcmi 100 × 2 = 200 litrdir[22].

Yeyinti sənayesində

Qida sənayesində oksigen bir qida əlavəsi olaraq E948[23] qeyd olunur ,propellant və qablaşdırma qazı kimi də istifadə olunur.

Kimya sənayesində

Kimya sənayesində oksigen çoxsaylı sintezlərdə reaktiv oksidləşdirici maddə kimi, məsələn, karbohidrogenlərin oksigen tərkibli birləşmələrə (spirtlər, aldehidlər, turşular) oksidləşməsi, kükürd dioksidin kükürd trioksidinə, ammonyak azot turşusu istehsalında azot oksidlərinə çevrilməsində istifadə olunur. Yüksək temperatur səbəbiylə,oksidləşmə zamanı inkişaf, sonuncu tez-tez yanma rejimində aparılır.

Kənd təsərrüfatında

İstixanalarda, oksigen kokteyli istehsalı üçün, heyvanlarda kilo almaq üçün, balıq təsərrüfatında sulu mühitin oksigenlə zənginləşdirilməsi üçün istifadə olunur.

Oksigenin bioloji rolu

 
Bomba sığınacağında təcili oksigen təchizatı

Çox canlılar (aeroblar) oksigenlə nəfəs alırlar. Oksigen tibbdə geniş istifadə olunur. Ürək-damar xəstəlikləri halında, metabolik prosesləri yaxşılaşdırmaq üçün mədəyə oksigen köpüyü ("oksigen kokteyli") daxil edilir. Subkutan oksigen trofik xoralar üçün istifadə olunur,fil xəstəliyi, qanqren və digər ciddi xəstəliklərdə istiadə olunur. Ozonla süni zənginləşdirmə, havanı dezinfeksiya etmək və dezodorasiya etmək və içməli suyu təmizləmək üçün istifadə olunur. Oksigen 15O radioaktiv izotopu qan axınının sürətini, ağciyər ventilyasiyasını öyrənmək üçün istifadə olunur.

Zəhərli oksigen törəmələri

Singlet oksigen, hidrogen peroksid, superoksid, ozon və bir hidroksil radikal kimi bəzi oksigen törəmələri (sözdə reaktiv oksigen növləri) olduqca zəhərli məhsullardır. Onlar oksigenin aktivləşdirilməsi və ya qismən azaldılması prosesində əmələ gəlir. Superoksid (superoksid radikal), hidrogen peroksid və bir hidroksil radikal insan və heyvan orqanizminin hüceyrələrindətoxumalarında meydana gələ bilər və oksidləşdirici stressə səbəb ola bilər.

Oksigenin toksikliyi

Saf oksigenin uzun müddət inhalyasiyası bədənə zərərli təsir göstərə bilər. 60% -ə qədər oksigen olan qarışıqlarla normal təzyiq altında uzun müddət nəfəs almaq təhlükəsizdir. 3 gün ərzində 90% oksigenlə nəfəs almaq taxikardiya, qusma, pnevmoniya və konvulsiyalara səbəb olur. Artan təzyiqlə oksigenin toksik təsiri sürətlənir və güclənir. Gənclər yaşlı insanlara nisbətən oksigenin toksik təsirlərinə daha həssasdırlar[24].

İzotoplar

Oksigenin üç sabit izotopu var: 16O, 17O и 18O, bunların orta tərkibi yer üzündəki oksigen atomlarının ümumi sayının müvafiq olaraq 99,759%, 0,037% və 0,204% -dir. Qarışıqdakı ən az 16O izotopunun kəskin üstünlük təşkil etməsi, 16O atomunun nüvəsinin 8 proton və 8 neytrondan (doldurulmuş neytronproton qabığı olan cüt sehrli nüvədən) ibarət olmasıdır.

Atom nüvəsinin quruluş nəzəriyyəsindən irəli gələn bu cür nüvələr xüsusilə sabitdir.

Həmçinin bax

İstinadlar

 1. Michael E. Wieser, Norman Holden, Tyler B. Coplen, John K. Böhlke, Michael Berglund, Willi A. Brand, Paul De Bièvre, Manfred Gröning, Robert D. Loss, Juris Meija, Takafumi Hirata, Thomas Prohaska, Ronny Schoenberg, Glenda O’Connor, Thomas Walczyk, Shige Yoneda, Xiang‑Kun Zhu.
 2. Дикислород // Большая Энциклопедия Нефти Газа
 3. J. Priestley, Experiments and Observations on Different Kinds of Air, 1776.
 4. W. Ramsay, The Gases of the Atmosphere (the History of Their Discovery), Macmillan and Co, London, 1896.
 5. 1 2 Кнунянц И. Л. и др. (1990). Химическая энциклопедия. 2 (100000 nüs.). Москва: Советская энциклопедия. 387–389.
 6. Я. А. Угай (1997). Общая и неорганическая химия. Москва: Высшая школа. 432–435.
 7. Crowe, S. A.; Døssing, L. N.; Beukes, N. J.; Bau, M.; Kruger, S. J.; Frei, R.; Canfield, D. E. (2013). "Atmospheric oxygenation three billion years ago" (ingilis) (501). Nature: 535-538. doi:10.1038/nature12426. PMID 24067713.
 8. Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. (2005). Biology, 7th Edition. San Francisco: Pearson – Benjamin Cummings. 522–23. ISBN 0-8053-7171-0.
 9. Freeman, Scott (2005). Biological Science, 2nd. Upper Saddle River, NJ: Pearson – Prentice Hall. 214, 586. ISBN Biological Science, 2nd.
 10. Berner, Robert A. (1999). "Atmospheric oxygen over Phanerozoic time" (ingilis) (49). Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. doi:10.1073/pnas.96.20.10955. PMID 0500106.
 11. Butterfield, N. J. (2009). "Oxygen, animals and oceanic ventilation: An alternative view" (ingilis) (7) (49). Geobiology: 1-7. doi:10.1111/j.1472-4669.2009.00188.x. PMID 19200141.
 12. "Лёгкие планеты" находятся в океане
 13. Dole, Malcolm (1965). "The Journal of General Physiology" (PDF) (ingilis) (49). doi:10.1085/jgp.49.1.5. PMID 5859927.
 14. ТАСС: Наука — Учёные: кислород в атмосфере Земли появился на 800 млн лет раньше, чем считалось ранее
 15. 1 2 3 Inorganic Crystal Structure Database
 16. Yu. A. Freiman, H. J. Jodl (2004). "Solid oxygen" (ingilis). Physics Reports: 1—228. doi:10.1016/j.physrep.2004.06.002.
 17. Hiroshi Fujihisa, Yuichi Akahama, Haruki Kawamura, Yasuo Ohishi, Osamu Shimomura, Hiroshi Yamawaki, Mami Sakashita, Yoshito Gotoh, Satoshi Takeya, and Kazumasa Honda (2006). "O8 Cluster Structure of the Epsilon Phase of Solid Oxygen" (ingilis). Phys. Rev. Lett.: 085503. doi:10.1103/PhysRevLett.97.085503.
 18. Lars F. Lundegaard, Gunnar Weck, Malcolm I. McMahon, Serge Desgreniers, Paul Loubeyre (2006). "O8 molecular lattice in the ε phase of solid oxygen" (ingilis). Nature: 201—204. doi:10.1038/nature05174.
 19. Margaret-Jane Crawford и Thomas M. Klapötke (1999). "The trifluorooxonium cation, OF3+" (ingilis) (2). Journal of Fluorine Chemistry: 151-156. doi:10.1016/S0022-1139(99)00139-6.
 20. Curie P., Curie M. (1899). "Effets chimiques produits par les rayons de Becquerel" (fransız) (2). Comptes rendus de l'Académie des Sciences (ing.): 823—825. doi:10.1016/S0022-1139(99)00139-6.
 21. "Радиационная химия". М.: Энциклопедический словарь. 1990: 200. ISBN 5-7155-0292-6.
 22. Руководство для врачей скорой помощи (2-е изд., перераб. и доп 120000 nüs.). Л.: Медицина. Михайлович В. А. 1990. 28–33. ISBN 5-225-01503-4.
 23. Food-Info.net: E-numbers: E948 : Oxygen.
 24. Вредные химические вещества: Неорганические соединения элементов V–VIII групп. Справочник. — Л., 1989. — С. 150–170

Nəticələr

 1. Yer kürəsində ən çox yayılmış element – oksigen.
 2. İlk dəfə oksigeni Cozef Pristli kəşf edib.
 3. Oksigen güclü oksidləşdiricidir.
 4. Öz xüsusiyyətlərinə görə oksigen geniş istifadə edilir.

Xarici keçidlər

 • Webelementsdə oksigen (ing.)
 • Kimyəvi elementlərin populyar kitabxanasında oksigen (rus.)
 • Ultra yüksək təzyiqlərdə bərk oksigen: molekulların əmələ gəlməsi O4 2020-01-14 at the Wayback Machine (rus.)
 • Narıncı oksigenin maqnit sifarişinə aydınlıq gətirilir (rus.)
 • Qatı oksigen maqnit çökməsi (rus.)
 • Suda oksigenin həlli TWT department of MPEI: Live Calculations by MAS (ing.)
 • Alimlər karbon qazından birbaşa oksigen molekullarını əldə edə bildilər (rus.)
 • Kimyanı bil
 • TANINAN VƏ TANINMAYAN OKSIGEN[ölü keçid]
 • OKSİGEN. HAVA. YANMA


Oksigen
oksigen, azot, oksigen, flüor, dövri, cədvəlümumiad, işarə, nömrə, oksigen, 8qrup, dövr, blok, pxarici, görünüşü, rəngsiz, qazatom, kütləsi, 99903, 99977, molelektron, formulu, 2p4fiziki, xassələrhalı, csıxlığı, 42897, maye, lərimə, temperaturu, qaynama, tempe. 8 azot oksigen fluor O S dovri cedvelUmumiAd Isare Nomre oksigen O 8Qrup Dovr Blok 16 2 pXarici gorunusu rengsiz qazAtom kutlesi 15 99903 15 99977 1 q molElektron formulu 1s2 2s2 2p4Fiziki xasselerHali 219 CSixligi 0 C 101 325 kPa qaz 1 42897 kq m maye 1 141 q LErime temperaturu 218 79 C 54 36 K 361 82 F Qaynama temperaturu 182 95 C 90 20 K 297 31 F Elektromenfiliyi 3 44Oksidlesme derecesi 2 0 1 2Spektr Ionlasma enerjisi 132 2e kCmol 1Oksigen O lat oxygenium Dmitri Mendeleyevin elementlerin dovri sisteminde 8 ci element Oksigen kimyevi cehetden qeyri metal xalkogenler qrupundan en asan elementdir Normal seraitde sade bir madde kimi rengsiz dadi ve qoxusu olmayan bir qazdir molekulu iki oksigen atomundan O2 dusturundan ibaretdir ve buna gore oksigen de deyilir 2 Maye oksigen aciq mavi rengdedir berk oksigen ise aciq mavi kristaldir Oksigenin diger allotropik formalari var meselen ozon normal seraitde molekulu uc oksigen atomundan formula O3 ibaret olan xususi bir qoxusu olan mavi rengli bir qazdir Cozef Pristli cive oksidini HgO iki terefi qabariq linza vasitesi ile qizdirirdi Qizdirarken o civenin ve cox miqdarda qazin emele gelmesini gorub Evvelce onu hava zenn edib Cozef Pristli qaz olan borunun icine yanan sami saldi ve qeyri adi bir sey gordu Sam isiqli alovda yanirdi Hemin qaz olan gumbezin altinda yerlesen sicanlar ozlerini yaxsi hiss edib hereket edirdiler Cozef Pristli qazin tesirini oz uzerinde sinadi Nefes almaq asan ve xos idi Kim bilir yazirdi o belke bu temiz hava zaman kecdikce cox debli zinet esyasi olacaq hal hazirda ise bu hezzi sicanlar aldi Daha sonra melum oldu ki oksigeni hele XVII esrde holland alimi Kornelius Drebbel kesf etmisdir O oksigenden ozunun duzeltdiyi yeralti qayiqda istifade edirdi Bu kesf sirr olaraq qaldi cunki o zamanlar qayiq herbi texnika sayilirdi Oksigenin ehemiyyetini heqiqi deyerlendiren ilk olaraq fransiz alimi Antuan Lavuazye olub 1777 ci ilde qoyulan eksperimentler neticesinde o teneffus ve yanma proseslerini maddelerin oksigenle elaqesi kimi izah ede bildi Bu muasir oksigen adini Lavuazye teklif etdi Oksigen atmosfer litosfer ve hidrosfer qatlari kutlesinin teqriben 49 4 i oksigenin payina dusur Birlesme seklinde oksigen torpagin suyun dag suxurlarinin filizlerin minerallarin esas terkib hissesini teskil edir Tebii sularin 88 88 i cay qumunun 53 5 i oksigen elementinden ibaretdir Oksigen butun canli orqanizmlerin terkibine daxildir Meselen Insan bedeninin 65 i oksigendir Tebii birlesmelerde oksigen elementinin uc izotopuna rast gelinir Bunlardan en cox yayilan nisbi atom kutlesi 16 olan izotopdur Oksigen yanmir yanmaga komek edir Mundericat 1 Kesf tarixi 2 Adinin menseyi 3 Tebietde tapilmasi 4 Elde olunmasi 4 1 Maye havanin distille edilmesi 4 2 Oksigenlerin parcalanmasi 4 3 Sulu mehlullarin elektrolizi 4 4 Peroksid birlesmelerinin karbon qazi ile reaksiyasi 5 Fiziki xasseleri 6 Kimyevi xasseleri 6 1 Oksigen floridleri 7 Tetbiqi 7 1 Metallurgiyada 7 2 Metallarin qaynagi ve kesilmesi 7 3 Pervanel komponenti 7 4 Tibbde 7 5 Yeyinti senayesinde 7 6 Kimya senayesinde 7 7 Kend teserrufatinda 8 Oksigenin bioloji rolu 9 Zeherli oksigen toremeleri 10 Oksigenin toksikliyi 11 Izotoplar 12 Hemcinin bax 13 Istinadlar 14 Neticeler 15 Xarici kecidlerKesf tarixi RedakteResmi olaraq 3 4 oksigenin Ingilis kimyacisi Cozef Pristli terefinden 1 avqust 1774 cu ilde mohurlenmis bir qabda cive oksidini parcalayaraq kesf edildiyi guman edilir Pristli guclu bir lensden istifade ederek bu birlesmede gunes sualarini istiqametlendirdi 2 H g O o t 2 H g O 2 displaystyle mathsf 2HgO xrightarrow o t 2Hg O 2 uparrow dd Lakin Pristli evvelce yeni bir sade madde kesf etdiyini basa dusmedi o havanin terkib hisselerinden birini tecrid etdiyine inanirdi ve bu qazi bosaldilmis hava adlandirdi Pristli kesfini meshur fransiz kimyacisi Antuan Lavuazyeye aciqlamisdi 1775 ci ilde Antuan Lavuazye oksigenin havanin ayrilmaz bir hissesi oldugunu tesbit etdi Bir nece il evvel 1771 ci il oksigen Isvec kimyacisi Karl Vilhelm Seyele terefinden alindi Seyele bu qazi odlu hava adlandirdi ve kesfini 1777 ci ilde nesr olunan bir kitabda tesvir etdi mehz kitab Pristli terefinden kesf edildiyini elan etdikden sonra nesr olundugu ucun sonuncu oksigen kesfcisi hesab olunur Seyele Lavuazye ile tecrubesi barede de melumat verdi Oksigenin tapilmasini asanlasdiran muhum addim civenin oksidlesmesi ve oksidin sonraki parcalanmasi ile bagli eserler yazan fransiz kimyacisi Piyer Bayenanin isi idi Nehayet A Lavuazye Pristliy ve Seyelenin melumatlarindan istifade ederek elde edilmis qazin mahiyyetini basa dusdu Onun isi cox boyuk ehemiyyete malik idi cunki bunun sayesinde o dovrde dominant olan ve kimya elminin inkisafina mane olan fologiston nezeriyyesi legv edildi Lavuazye muxtelif maddelerin yanmasi ile elaqedar bir tecrube apardi ve neticelerini yandirilmis elementlerin agirligina dair derc ederek fologiston nezeriyyesini tekzib etdi Kulun cekisi Lavuazyeye yanma zamani maddenin kimyevi bir reaksiya oksidlesme oldugunu iddia etmek huququ veren elementin ilkin cekisini asdi bu baximdan baslangic maddenin kutlesi artir bu da fologiston nezeriyyesini tekzib edir Belelikle oksigen kesfinin ehemiyyeti Pristli Seyele ve Lavuazye arasinda bolusdurulur Adinin menseyi RedakteOksigen sozu XIX esrin evvellerinde tursulasdirici adlanirdi diger neologizmlerle birlikde tursu sozunu Mixail Lomonosov rus dilinde mueyyen derecede tanitdi belelikle oksigen sozu oz novbesinde A Lavuaziyer terefinden teklif olunan oksigen fr oxygene sozunun bir izleme kagizi idi gennaw dogururam orijinal menasi tursu ile elaqeli olan tursu yaradan kimi tercume olunur muasir beynelxalq nomenklaturaya gore evveller oksidler adlanan maddeleri nezerde tuturdu Tebietde tapilmasi Redakte Yer atmosferinde O2 yigilmasi Yasil qrafik oksigen seviyyesinin asagi qiymetlendirmesidir qirmizi yuxari 1 3 85 2 45 milyard il once O2 elde edilmemisdir 2 2 45 1 85 milyard il once O2 elde edildi lakin okean ve denizin dibi ile uduldu 3 1 85 0 85 milyard il once O2okeandan cixir lakin quruda suxurlarin oksidlesmesi zamani ve ozon qatinin emele gelmesi zamani istifade olunur 4 0 85 0 54 milyard il once quruda olan butun suxurlar oksidlesir atmosferde O2 yigilmasi baslayir 5 0 54 milyard il once bu zamana qeder muasir dovrde atmosferde O2 sabitlesdi Oksigen yer qabigindaki en bol elementdir ve berk yer qabiginin kutlesinin 47 ni teskil edir muxtelif birlesmeler esasen silikatlar Deniz ve sirin sularda cox miqdarda bagli oksigen var 85 82 cekisi ile Yer qabiginin 1500 den cox birlesmesinde oksigen var 5 Atmosferde serbest oksigenin miqdari hecmi ile 20 95 cekisi ile 23 10 texminen 1015 ton 6 teskil edir Ancaq 3 5 milyard il evvel Arxey erasinda ilk fotosintetik mikroblar meydana gelmemisden evvel atmosferde praktiki olaraq yox idi Paleoproterozoyda 3 2 3 milyard il evvel atmosferin terkibindeki qlobal deyisiklik oksigen felaketi neticesinde cox miqdarda serbest oksigen meydana gelmeye basladi Ilk milyard il erzinde demek olar ki butun oksigen okeanlarda hell edilmis demir ile emilir ve jespilit yataqlari emele geldi 3 2 7 milyard il evvel atmosfere buraxilmaga basladi ve 1 7 milyard il evvel movcud seviyyenin 10 e catdi 7 8 Okeanlarda ve atmosferde cox miqdarda hell edilmis ve serbest oksigenin olmasi ekser anaerob orqanizmlerin mehv olmasina sebeb oldu Bununla birlikde huceyre ile oksigen ile teneffus etmek aerob orqanizmlere anaerobikden daha cox ATP cixarmaga imkan vererek onlari dominant hala getirdi 9 540 milyon il evvel Kembri dovrunden beri oksigenin hecmi ile 15 den 30 e qeder arasinda deyisdi 10 Karbonif dovrun sonuna texminen 300 milyon il evvel hecmi ile seviyyesi en yuksek seviyyeye 35 e catdi hansi ki bu zaman boceklerin ve amfibiyalarin boyuk olcusune komeklik etdi 11 Yer kuresindeki oksigenin boyuk hissesi okeanlarin fitoplanktonu terefinden ifraz olunur Canlilarin istifade etdiyi oksigenin texminen 60 i curumeye ve parcalanmaya meselerin istehsal etdiyi oksigenin 80 i mese bitkilerinin curumesine ve parcalanmasina gedir 12 Insan fealiyyeti atmosferdeki serbest oksigen miqdarina cox az tesir gosterir Indiki fotosintez suretinde atmosferdeki butun oksigenin berpasi ucun texminen 2000 il lazim olacaq 13 Oksigen bir cox uzvi maddelerin bir hissesidir ve butun canli huceyrelerde movcuddur Canli huceyrelerdeki atomlarin sayina gore texminen 25 kutlevi hisse ile texminen 65 dir 5 2016 ci ilde Danimarka alimleri serbest oksigenin atmosferde 3 8 milyard il evvel oldugunu subut etdiler 14 Elde olunmasi RedakteMaye havanin distille edilmesi Redakte Hal hazirda senayede havadan oksigen elde edilir Oksigen istehsalinin esas senaye usulu kriogen distilledir Membran texnologiyasi esasinda fealiyyet gosteren oksigen qurgulari da yaxsi taninib ve senayede ugurla istifade olunur Laboratoriyalar texminen 15 Pa tezyiqde polad silindrlerde verilen senaye oksigeninden istifade edirler Oksigenlerin parcalanmasi Redakte Kalium permanganatin KMnO4 istilesmesi ile az miqdarda oksigen elde etmek olar 2 K M n O 4 K 2 M n O 4 M n O 2 O 2 displaystyle mathsf 2KMnO 4 rightarrow K 2 MnO 4 MnO 2 O 2 uparrow dd Manqan IV oksidinin istiraki ile H2O2 hidrogen peroksidin katalitik parcalanmasinda da istifade olunur 2 H 2 O 2 M n O 2 2 H 2 O O 2 displaystyle mathsf 2H 2 O 2 xrightarrow MnO 2 2H 2 O O 2 uparrow dd Oksigen kalium xloratin bertolle duzu KClO3 katalitik parcalanmasi ile elde edile biler 2 K C l O 3 2 K C l 3 O 2 displaystyle mathsf 2KClO 3 rightarrow 2KCl 3O 2 uparrow dd Cive II oksidinin parcalanmasi t 100 C de oksigen sintezinin ilk usulu idi 2 H g O 100 o C 2 H g O 2 displaystyle mathsf 2HgO xrightarrow 100 o C 2Hg O 2 uparrow dd Sulu mehlullarin elektrolizi Redakte Oksigen istehsalinin laborator usullarina qelevi tursu ve mueyyen duzlarin sulfatlar qelevi metallarin nitratlari seyreltilmis sulu mehlullarinin elektrolizi daxildir 2 H 2 O e 2 H 2 O 2 displaystyle mathsf 2H 2 O xrightarrow e 2H 2 O 2 uparrow dd Peroksid birlesmelerinin karbon qazi ile reaksiyasi Redakte Sualti qayiqlarda ve orbital stansiyalarda adeten insanlar terefinden ifraz olunan natrium peroksid ve karbon dioksid reaksiyasi ile elde edilir 2 N a 2 O 2 2 C O 2 2 N a 2 C O 3 O 2 displaystyle mathsf 2Na 2 O 2 2CO 2 rightarrow 2Na 2 CO 3 O 2 uparrow dd Udulmus karbon dioksid ve serbest oksigen arasindaki tarazligi qorumaq ucun ona kalium superoksidi elave olunur Kosmik gemilerde litium peroksid bezen ceki azaltmaq ucun istifade olunur Fiziki xasseleri Redakte Okeanlarda hell olunan O2 in terkibi soyuq suda daha coxdur isti suda daha az Maye oksigen Normal seraitde oksigen rengi dadi ve ya qoxusu olmayan bir qazdir Bunun 1 litrinin kutlesi 1 429 qramdir Havadan biraz daha agirdir Suda 0 C de 4 9 ml 100 q 50 C de 2 09 ml 100 qr ve spirtde 25 C de 2 78 ml 100 qr biraz hell olunur Erimis gumusde cox hell olunur 22 hecmli O2 1 hecmli Ag 961 C de Perluorlu karbohidrogenlerde yaxsi hell olunur 20 40 Interatomik mesafe 0 12074 nm dir Parametrdir Maye seklinde bir maqnit ile celb olunur Qazli oksigen qizdirdiqda onun atomlara cevrilen dagilmasi bas verir 2000 C 0 03 2600 C 1 4000 C 59 6000 C 99 5 Maye oksigen qaynama noqtesi 182 98 C solgun mavi rengli bir mayedir Qati oksigen erime noqtesi 218 35 C mavi kristallardir 6 melum kristal faza var bunlardan ucu 1 normal atmosfer tezyiqinde movcuddur a O2 23 65 K den asagi bir temperaturda movcuddur parlaq mavi kristallar monoklin sinqiyasina aiddir huceyre parametrleri a 5 403 A b 3 429 A c 5 086 A b 132 53 15 b O displaystyle O 2 23 65 ile 43 65 K arasinda deyisen istilik diapazonunda movcuddur solgun mavi kristallar tezyiq artdiqda reng cehrayi renge deyisir bir rombbohedral panjara var huceyre parametrleri a 4 21 A a 46 25 15 g O displaystyle O 2 43 65 ile 54 21 K arasinda olan temperaturda movcuddur solgun mavi kristallarin kub simmetriyasi var qapaq dovru a 6 83 A 15 Yuksek tezyiqde daha uc merhele meydana gelir d O displaystyle O 2 temperatur araligi 20 240 K ve tezyiq 6 8 Pa portagal kristallari e faza terkibinde O4 16 ve ya O8 17 18 molekullari var 10 ile 96 Pa tezyiqde movcuddur kristallarin rengi tund qirmizidan qara rengdedir monoklinik sinongiya z O displaystyle O n tezyiq 96 Pa dan coxdur xarakterik bir metal parlaqligi olan bir metal veziyyet asagi temperaturda super kecirici veziyyete kecir Kimyevi xasseleri RedakteFtordan sonra en aktiv qeyri metal olan guclu bir oksidlesdirici madde helium neon arqon xaricinde butun elementlerle ikili birlesmeler oksidler emele getirir En cox yayilmis oksidlesme veziyyeti 2 dir Bir qayda olaraq oksidlesme reaksiyasi istiliyin yayilmasi ile davam edir ve artan temperaturla suretlenir bax Yanma Otaq temperaturunda davam eden reaksiyalara misal 4 L i O 2 2 L i 2 O displaystyle mathsf 4Li O 2 rightarrow 2Li 2 O 2 S r O 2 2 S r O displaystyle mathsf 2Sr O 2 rightarrow 2SrO Qarisiqlari oksidlesdirir hansiki maksimum oksidlesme veziyyeti olmayan elementlerden ibaretdir 2 N O O 2 2 N O 2 displaystyle mathsf 2NO O 2 rightarrow 2NO 2 uparrow Yanma reaksiyalarinda ekser uzvi birlesmeleri oksidlesdirir 2 C 6 H 6 15 O 2 12 C O 2 6 H 2 O displaystyle mathsf 2C 6 H 6 15O 2 rightarrow 12CO 2 6H 2 O C H 3 C H 2 O H 3 O 2 2 C O 2 3 H 2 O displaystyle mathsf CH 3 CH 2 OH 3O 2 rightarrow 2CO 2 3H 2 O Mueyyen sertlerde uzvi birlesmenin mulayim bir oksidlesmesini aparmaq mumkundur C H 3 C H 2 O H O 2 C H 3 C O O H H 2 O displaystyle mathsf CH 3 CH 2 OH O 2 rightarrow CH 3 COOH H 2 O Oksigen Au ve inert qazlardan He Ne Ar Kr Xe Rn basqa butun sade maddelerle birbasa normal seraitde qizdirildiqda ve ve ya katalizatorlarin istiraki ile reaksiya verir halogenler ile reaksiyalar elektrik bosalmasi ve ya ultrabenovseyi radiasiyanin tesiri altinda bas verir Dolayi yolla qizil ve agir inert qazlarin oksidleri Xe Rn elde edilir Diger elementlerle birlikde butun iki elementli oksigen birlesmelerinde oksigen fluor olan birlesmeler istisna olmaqla oksidlesdirici madde rolunu oynayir Oksigen oksigen atomunun formal olaraq 1 e beraber olan bir oksidlesme veziyyeti ile peroksid emele getirir Meselen peroksidler qelevi metallarin oksigende yanmasi ile elde edilir 2 N a O 2 N a 2 O 2 displaystyle mathsf 2Na O 2 rightarrow Na 2 O 2 Bezi oksidler oksigeni udur 2 B a O O 2 2 B a O 2 displaystyle mathsf 2BaO O 2 rightarrow 2BaO 2 A N Bax ve K O Enqler terefinden hazirlanmis yanma nezeriyyesine gore oksidlesme araliq peroksid birlesmesinin meydana gelmesi ile iki merhelede bas verir Bu araliq birlesme meselen su ile birlikde hidrogen alovu alovunu soyudaraq su ile birlikde hidrogen peroksid meydana gele biler H 2 O 2 H 2 O 2 displaystyle mathsf H 2 O 2 rightarrow H 2 O 2 Superperoksidlerde oksigen resmi olaraq bir oksidlesme veziyyetine yeni iki oksigen atomuna bir elektrona malikdir ion O 2 Peroksidlerin oksigen ile tezyiq ve temperaturda qarsiliqli tesiri neticesinde elde edilir N a 2 O 2 O 2 2 N a O 2 displaystyle mathsf Na 2 O 2 O 2 rightarrow 2NaO 2 Kalium K rubidium Rb ve sezium Cs oksigenle reaksiya vererek superperoksid emele getirirler K O 2 K O 2 displaystyle mathsf K O 2 rightarrow KO 2 Qeyri uzvi ozonidlerin terkibinde oksigenin 1 3 e beraber derecede oksigen oksidlesme derecesi olan bir O 3 ionu var Qelevi metallar hidroksidlerindeki ozonun tesiri ile elde edilir 3 K O H 3 O 3 2 K O 3 K O H H 2 O 2 O 2 displaystyle mathsf 3KOH 3O 3 rightarrow 2KO 3 KOH H 2 O 2O 2 uparrow Dioksigenil ionu O2 oksigen resmi bir oksidlesme veziyyetine malikdir Reaksiyada alinir P t F 6 O 2 O 2 P t F 6 displaystyle mathsf PtF 6 O 2 rightarrow O 2 PtF 6 Bu reaksiyada oksigen eksponatlar berpaedici xususiyyetlere malikdir Oksigen floridleri Redakte Oksigen difluorid oksigenin OF2 oksidlesme veziyyeti 2 fluoru seyreltilmis qelevi hell yolu ile elde edilir 2 F 2 2 N a O H 2 N a F H 2 O O F 2 displaystyle mathsf 2F 2 2NaOH rightarrow 2NaF H 2 O OF 2 uparrow Oksigen monofloridi Dioksid O2F2 qeyri sabit oksigen oksidlesme veziyyeti 1 fluorun oksigen ile qarisigindan 6196 C temperaturda bir parilti axidilmasi neticesinde elde edilir F 2 O 2 O 2 F 2 displaystyle mathsf F 2 O 2 rightarrow O 2 F 2 Mueyyen bir tezyiq ve temperaturda fluorun oksigen ile qarisigindan parilti axidilmasi ile daha yuksek oksigen floridlerinin O3F2 O4F2 O5F2 ve O6F2 qarisiqlari alinir Kvant mexaniki hesablamalar trifluorohidroxonium ionu OF3 un sabit olmasini proqnozlasdirir 19 Oksigen teneffus yanma curume proseslerini destekleyir Serbest formada element iki allotropik deyisiklikde movcuddur O2 ve O3 ozon 1899 cu ilde qurulan Pyer Kuri ve Mariya Kuri ionlasdirici sualanmanin tesiri ile O2 O3 e daxil olur Bu ion heqiqeten varsa onda oksigen oksidlesme derecesi 4 e beraber olacaqdir 20 21 Tetbiqi RedakteMetallurgiyada Redakte Polad istehsalinin konvertor usulu ve ya mat emal oksigen istifadesi ile elaqedardir Bir cox metallurgiya bolmesinde yanacagin daha semereli yanmasi ucun ocaqlarda hava yerine oksigen hava qarisigi istifade olunur Metallarin qaynagi ve kesilmesi Redakte Mavi rengli silindrlerdeki oksigen alov kesme ve metallarin qaynaqlanmasi ucun genis istifade olunur Pervanel komponenti Redakte Maye oksigen hidrogen peroksid azot tursusu ve diger oksigen zengin birlesmeler raket yanacaginda oksidlesdirici vasite kimi istifade olunur Maye oksigen ve maye ozon qarisigi raket yanacaginin en guclu oksidlesdiricilerinden biridir hidrogen ozon qarisiginin xususi impulsu bir cut hidrogen florin ve hidrogen oksigen fluoridi ucun xususi impulsu usteleyir Tibbde Redakte Tibbi oksigen 15Pa 150 atm qeder tezyiq altinda 1 2 ile 10 0 litre qeder muxtelif tutumlu mavi metal yuksek tezyiqli qaz silindrlerinde saxlanilir ve teneffus catismazligi veziyyetinde bronxial hucumu dayandirmaq ucun anesteziya cihazlarinda teneffus qaz qarisiqlarini zenginlesdirmek astma dekompressiya xesteliyi olan her hansi bir genezisin hipoksiyasini aradan qaldirmaq mede bagirsaq traktinin patologiyasini oksigen kokteyli seklinde mualice etmek ucun ucun istifade olunur Boyuk tibb muessiseleri silindrlerde sixilmis oksigen istifade ede bilmez lakin boyuk tutumlu Dyurar gemisinde mayelesdirilir Ferdi istifade ucun xususi rezinlesdirilmis qablar oksigen yastiqlari silindrlerden tibbi oksigen ile doldurulur Muxtelif model ve modifikasiyali oksigen inhalerleri eyni zamanda tarla ve ya xestexanada yaralanan bir ve ya iki nefere oksigen ve ya oksigen hava qarisigi vermek ucun istifade olunur Muxtelif model ve modifikasiyali oksigen inhalerlerinden eyni zamanda tarla ve ya xestexanada yaralanan bir ve ya iki nefere oksigen ve ya oksigen hava qarisigi vermek ucun istifade olunur Bir oksigen inhalerinin ustunluyu ekshalasiya edilmis havanin neminden istifade ederek qaz qarisiginin kondensator nemlendiricisinin olmasidir Silindrde qalan oksigenin miqdarini litrde hesablamaq ucun umumiyyetle atmosferdeki silindrdeki tezyiq oturucu qutunun tezyiq olculeri ile silindr tutumunun litrdeki deyerine vurulur Meselen 2 litr tutumlu bir silindrde manometr 100 atm bir oksigen tezyiqini gosterir Bu veziyyetde oksigenin hecmi 100 2 200 litrdir 22 Yeyinti senayesinde Redakte Qida senayesinde oksigen bir qida elavesi olaraq E948 23 qeyd olunur propellant ve qablasdirma qazi kimi de istifade olunur Kimya senayesinde Redakte Kimya senayesinde oksigen coxsayli sintezlerde reaktiv oksidlesdirici madde kimi meselen karbohidrogenlerin oksigen terkibli birlesmelere spirtler aldehidler tursular oksidlesmesi kukurd dioksidin kukurd trioksidine ammonyak azot tursusu istehsalinda azot oksidlerine cevrilmesinde istifade olunur Yuksek temperatur sebebiyle oksidlesme zamani inkisaf sonuncu tez tez yanma rejiminde aparilir Kend teserrufatinda Redakte Istixanalarda oksigen kokteyli istehsali ucun heyvanlarda kilo almaq ucun baliq teserrufatinda sulu muhitin oksigenle zenginlesdirilmesi ucun istifade olunur Oksigenin bioloji rolu Redakte Bomba siginacaginda tecili oksigen techizati Cox canlilar aeroblar oksigenle nefes alirlar Oksigen tibbde genis istifade olunur Urek damar xestelikleri halinda metabolik prosesleri yaxsilasdirmaq ucun medeye oksigen kopuyu oksigen kokteyli daxil edilir Subkutan oksigen trofik xoralar ucun istifade olunur fil xesteliyi qanqren ve diger ciddi xesteliklerde istiade olunur Ozonla suni zenginlesdirme havani dezinfeksiya etmek ve dezodorasiya etmek ve icmeli suyu temizlemek ucun istifade olunur Oksigen 15O radioaktiv izotopu qan axininin suretini agciyer ventilyasiyasini oyrenmek ucun istifade olunur Zeherli oksigen toremeleri RedakteSinglet oksigen hidrogen peroksid superoksid ozon ve bir hidroksil radikal kimi bezi oksigen toremeleri sozde reaktiv oksigen novleri olduqca zeherli mehsullardir Onlar oksigenin aktivlesdirilmesi ve ya qismen azaldilmasi prosesinde emele gelir Superoksid superoksid radikal hidrogen peroksid ve bir hidroksil radikal insan ve heyvan orqanizminin huceyrelerinde ve toxumalarinda meydana gele biler ve oksidlesdirici stresse sebeb ola biler Oksigenin toksikliyi RedakteSaf oksigenin uzun muddet inhalyasiyasi bedene zererli tesir gostere biler 60 e qeder oksigen olan qarisiqlarla normal tezyiq altinda uzun muddet nefes almaq tehlukesizdir 3 gun erzinde 90 oksigenle nefes almaq taxikardiya qusma pnevmoniya ve konvulsiyalara sebeb olur Artan tezyiqle oksigenin toksik tesiri suretlenir ve guclenir Gencler yasli insanlara nisbeten oksigenin toksik tesirlerine daha hessasdirlar 24 Izotoplar RedakteOksigenin uc sabit izotopu var 16O 17O i 18O bunlarin orta terkibi yer uzundeki oksigen atomlarinin umumi sayinin muvafiq olaraq 99 759 0 037 ve 0 204 dir Qarisiqdaki en az 16O izotopunun keskin ustunluk teskil etmesi 16O atomunun nuvesinin 8 proton ve 8 neytrondan doldurulmus neytron ve proton qabigi olan cut sehrli nuveden ibaret olmasidir Atom nuvesinin qurulus nezeriyyesinden ireli gelen bu cur nuveler xususile sabitdir Hemcinin bax RedakteOzon Karbon Hidrogen Oksidler SulfatlarIstinadlar Redakte Michael E Wieser Norman Holden Tyler B Coplen John K Bohlke Michael Berglund Willi A Brand Paul De Bievre Manfred Groning Robert D Loss Juris Meija Takafumi Hirata Thomas Prohaska Ronny Schoenberg Glenda O Connor Thomas Walczyk Shige Yoneda Xiang Kun Zhu Dikislorod Bolshaya Enciklopediya Nefti Gaza J Priestley Experiments and Observations on Different Kinds of Air 1776 W Ramsay The Gases of the Atmosphere the History of Their Discovery Macmillan and Co London 1896 1 2 Knunyanc I L i dr 1990 Himicheskaya enciklopediya 2 100000 nus Moskva Sovetskaya enciklopediya 387 389 Ya A Ugaj 1997 Obshaya i neorganicheskaya himiya Moskva Vysshaya shkola 432 435 Crowe S A Dossing L N Beukes N J Bau M Kruger S J Frei R Canfield D E 2013 Atmospheric oxygenation three billion years ago ingilis 501 Nature 535 538 doi 10 1038 nature12426 PMID 24067713 Campbell Neil A Reece Jane B 2005 Biology 7th Edition San Francisco Pearson Benjamin Cummings 522 23 ISBN 0 8053 7171 0 Freeman Scott 2005 Biological Science 2nd Upper Saddle River NJ Pearson Prentice Hall 214 586 ISBN Biological Science 2nd Berner Robert A 1999 Atmospheric oxygen over Phanerozoic time ingilis 49 Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA doi 10 1073 pnas 96 20 10955 PMID 0500106 Butterfield N J 2009 Oxygen animals and oceanic ventilation An alternative view ingilis 7 49 Geobiology 1 7 doi 10 1111 j 1472 4669 2009 00188 x PMID 19200141 Lyogkie planety nahodyatsya v okeane Dole Malcolm 1965 The Journal of General Physiology PDF ingilis 49 doi 10 1085 jgp 49 1 5 PMID 5859927 TASS Nauka Uchyonye kislorod v atmosfere Zemli poyavilsya na 800 mln let ranshe chem schitalos ranee 1 2 3 Inorganic Crystal Structure Database Yu A Freiman H J Jodl 2004 Solid oxygen ingilis Physics Reports 1 228 doi 10 1016 j physrep 2004 06 002 Hiroshi Fujihisa Yuichi Akahama Haruki Kawamura Yasuo Ohishi Osamu Shimomura Hiroshi Yamawaki Mami Sakashita Yoshito Gotoh Satoshi Takeya and Kazumasa Honda 2006 O8 Cluster Structure of the Epsilon Phase of Solid Oxygen ingilis Phys Rev Lett 085503 doi 10 1103 PhysRevLett 97 085503 Lars F Lundegaard Gunnar Weck Malcolm I McMahon Serge Desgreniers Paul Loubeyre 2006 O8 molecular lattice in the e phase of solid oxygen ingilis Nature 201 204 doi 10 1038 nature05174 Margaret Jane Crawford i Thomas M Klapotke 1999 The trifluorooxonium cation OF3 ingilis 2 Journal of Fluorine Chemistry 151 156 doi 10 1016 S0022 1139 99 00139 6 Curie P Curie M 1899 Effets chimiques produits par les rayons de Becquerel fransiz 2 Comptes rendus de l Academie des Sciences ing az 823 825 doi 10 1016 S0022 1139 99 00139 6 Radiacionnaya himiya M Enciklopedicheskij slovar 1990 200 ISBN 5 7155 0292 6 Rukovodstvo dlya vrachej skoroj pomoshi 2 e izd pererab i dop 120000 nus L Medicina Mihajlovich V A 1990 28 33 ISBN 5 225 01503 4 Food Info net E numbers E948 Oxygen Vrednye himicheskie veshestva Neorganicheskie soedineniya elementov V VIII grupp Spravochnik L 1989 S 150 170Neticeler RedakteYer kuresinde en cox yayilmis element oksigen Ilk defe oksigeni Cozef Pristli kesf edib Oksigen guclu oksidlesdiricidir Oz xususiyyetlerine gore oksigen genis istifade edilir Xarici kecidler RedakteWebelementsde oksigen ing Kimyevi elementlerin populyar kitabxanasinda oksigen rus Ultra yuksek tezyiqlerde berk oksigen molekullarin emele gelmesi O4 Arxivlesdirilib 2020 01 14 at the Wayback Machine rus Narinci oksigenin maqnit sifarisine aydinliq getirilir rus Qati oksigen maqnit cokmesi rus Suda oksigenin helli TWT department of MPEI Live Calculations by MAS ing Alimler karbon qazindan birbasa oksigen molekullarini elde ede bildiler rus Kimyani bil TANINAN VE TANINMAYAN OKSIGEN olu kecid OKSIGEN HAVA YANMA Vikianbarda Oksigen ile elaqeli mediafayllar var Menbe https az wikipedia org w index php title Oksigen amp oldid 5976022, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.