fbpx
Wikipedia

Tibb

Tibb (Ərəbcə: طبي ) — insan sağlamlığını qorumaq və möhkəmləndirmək üçün müxtəlif xəstəlikləri və patoloji vəziyyətləri öyrənən, insan orqanizmində normal və patoloji proseslərin tədqiqatı üzrə elmi və praktik fəaliyyət sahəsidir. Tibb – qeyri-dəqiq elmdir, bu – riyaziyyat deyil. Dərsliklər və vəsaitlər çox şey öyrətməklə yanaşı, bütün sahələri əhatə edə bilməz. Heç bir mühazirə və ya monoqrafiya təcrübəni əvəz edə bilməz, ona görə də hər bir şəxs öz-özlüyündə unikal və təkrarolunmazdır, onun xəstəliyə və müalicəyə reaksiyası çox vaxt proqnozlaşdırıla bilmir. Bizim vəzifəmiz azərbaycanlı həkimləri birləşdirmək, onlara ünsiyyət və fikir mübadiləsi üçün şərait yaratmaqdır.

Tibbi qanunlar

Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əhalinin sağlamlığının qorunması hər bir insanın fiziki və ruhi sağlamlığının mühafizəsinə , onun fəal uzun ömürlüyünün artırılmasına, tibbi yardimla təminatma yönəldilmiş siyasi, iqtisadi, hüquqi, elmi, tibbi, sanitariya-gigiyena xarakterli tədbirlərin məcmusundan ibarətdir. Bu Qanun əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində vətən-daşlarla dövlət orqanları, eləcə də dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə sistemlərinin subyektləri arasında yaranan münasibətləri tənzimləyir. I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsipləri. Əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsipləri aşağıda-kılardır: əhalinin sağlamhğının qorunması sahəsində insan və vətəndaş hüquqlarına dövlət təminatıvə bu təminatla bağlıhüquqi və fıziki şəxslərin məsuliyyəti; əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində profılaktik tədbir-lərin həyata keçirilməsi; tibbi-sosial yardımın hamı üçün mümkünlüyü; sağlamlığın itirilməsi zamanı vətəndaşlarm sosial müdafıəsi. Maddə 2. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. Əhalinin sağlamlığınm qorunması sahəsində Azərbaycan Res-publikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Kons-titusiyasından, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər 4 müvafiq qanunvericilik aktlanndan və Azərbaycan Respub-likasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. Maddə 3. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlətin vəzifələri Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır: əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlət siyasətinin əsaslarının müəyyən edilməsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi; sağlamlığın qorunması sahəsində dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi; səhiyyə sisteminin təşkili qaydalarının və fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi; dövlət səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi; ətraf mühitin qorunmasının, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi; məcburi sığorta üzrə sığorta məbləğinin və sığorta haqqının ödənilməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsi; əhalinin xüsusi qrupları üçün tibbi sosial yardım göstərilmə-sinə təminat verilməsi; dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə sistemi müəssisələri arasında sağlam rəqabətə təminat verilməsi; ailənin, valideynlərin və uşaqların mühafizəsi; səhiyyə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçiril-məsi. II fəsil. Əhalinin sağlamlığının qorunmasının təşkili Maddə 4. Dövlət səhiyyə sistemi Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, dövlət tabeçiliyindəki müalicə-profilaktika, elmi-tədqiqat, tədris, əczaçılıq, sanitariya-profilaktika müəssisələri, eləcə də səhiyyənin maddi-texniki təchizatı ilə məşğul olan, tibbi texnika və dərman vasitələri istehsal edən müəssisələr, sanitariya-epidemiologiya xidməti, məhkəmə-tibb ekspertizası daxildir. Maddə 5. Qeyri-dövlət səhiyyə sistemi Qeyri-dövlət səhiyyə sisteminə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada fəaliyyət göstərən və əmlakını xüsusi, o cümlədən bələdiyyə mülkiyyəti təşkil edən tibb və əczaçılıq müəssisələri, şəxsi tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər daxildir. Maddə 6. Tibb müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi Tibb müəssisələri qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada özəlləşdirilə və icarəyə verilə bilər. Maddə 7. Səhiyyə müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı Səhiyyə müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada aparılır. Maddə 8. Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin nəzarəti altında bütün hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən gigiyenik, əksepidemik tədbirlər kompleksini həyata keçirməklə, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq təmin edilir. Maddə 9. Dövlət səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi Dövlət səhiyyə sistemi əsasən dövlət büdcəsi, eləcə də icbari tibbi sığorta vəsaitləri, müəssisə, idarə və təşkilatların gəlirlərindən könüllü ayırmalar, hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri və istifadəsi qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. Dövlət səhiyyə sisteminin vəsaitləri: səhiyyənin məqsədli kompleks proqramlarının işlənib hazır-lanmasına və yerinə yetirilməsinə; dövlət səhiyyə müəssələrinin maddi-texniki bazasınm inki-şafına; müalicə-profilaktika və sanitariya — epidemioloji müəssisələrin saxlanılmasına; güzəştli tibbi xidmətin göstərilməsinə; tibb və əczaçılıq işçilərinin hazırlanmasına və ixtisaslarının artırılmasina; tibb elminin inkişafına və tətbiqinə; epidemiyaların aradan qaldırılmasına yönəldilir. III fəsil. Sağlamlığın qorunması sahəsində vətəndaşların, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları Maddə 10. Vətəndaşların, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sağlamlığının qorunması hüququ Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sağlamlığını qorun-maq və tibbi yardım almaq hüququ vardır. Dövlət tibb müəssisələrində tibbi xidmət pulsuzdur, yalnız bu Qanunda nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla pullu ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın növləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Dövlət ətraf mühitin qorunmasına, vətəndaşların əmək və istirahəti üçün əlverişli şərait yaradılmasına, eləcə də tibbi-sanitariya və tibbi-sosial yardıma təminat verir. Xaricdə olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı ol-mayan şəxslərin əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər hüquqları vardır. Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş qaydada əcnəbilərin sağlamlığın qorunması hüququ vardır. Maddə 11. Sağlamlığa təsir göstərən amillər haqqında vətəndaşların məlumat almaq hüququ Vətəndaşların sağlamlığa təsir göstərən amillər haqqında müntəzəm və düzgün məlumat almaq hüququ vardır və bu məlumatlar vətəndaşlara kütləvi informasiya vasitələri ilə, yaxud bilavasitə onların sorğularına əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir. İnsanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən faktları və halları gizlədən vəzifəli şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilirlər. Maddə 12. Vətəndaşların tibbi-sosial yardım almaq hüququ Xəstələndikdə, əmək qabiliyyətini itirdikdə və digər hallarda vətəndaşların tibbi-sosial yardım almaq hüququ vardır. Tibbi-sosial yardım dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə sistemi, eləcə də sosial müdafiə sistemi müəssisələrində göstərilir. Vətəndaşlar tibbi sığorta sistemindəki tibb müəssisələrində qanunvericiliyə uyğun olaraq icbari tibbi sığorta əsasında tibbi yardımla təmin edilirlər. Vətəndaşların könüllü tibbi sığorta əsasında, eləcə də müəssisələrin, təşkilatların, ayn-ayn şəxslərin vəsaitləri və qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına tibbi yardım almaq və digər əlavə tibbi xidmət növləri ilə təmin olunmaq hüququ vardır. Güzəştli şərtlərlə protez-ortopedik məmulatlar, eşitmə aparatları, hərəkətetmə və digər reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunmaq hüququ olan vətəndaşların kateqoriyaları və güzəştlərlə təminat qaydaları qanunvericilikdə müəyyən edilir. Vətəndaşların ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə tibbi-sosial ekspertizadan keçmək hüququ vardır. İdmanla məşğul olan uşaqların, yeniyetmələrin, tələbələrin, əlillərin və pensiyaçıların dövlət tibb müəssisələrində pulsuz tibbi nəzarət olunmaq hüququ vardır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları təhsil müəssisələrinin vəsaiti hesabına əyani təhsil alan tələbələrin hər il kompleks tibbi müayinədən keçirilməsini təmin edirlər. Yoluxucu xəstəliklər aşkar edildikdə, ətrafdakıları xəstələnməkdən qorumaq məqsədilə işdən kənarlaşdırılmış şəxslərin karantinlə əlaqədar müavinət almaq hüququ vardır. Maddə 13. Vətəndaşların tibbi sığortası Vətəndaşların tibbi sığortası (icbari və könüllü) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Maddə 14. Dərman vasitələri ilə təminat Əhalinin dərman vasitələri ilə təminatı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Maddə 15. Peşə fəaliyyətinin bəzi növləri ilə məşğul olan vətəndaşların sağlamlığının qorunması hüququ Yoluxucu və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş siyahı əsasında bəzi peşə sahibləri işə qəbul edilərkən və işlədiyi müddətdə işəgötürənin vəsaiti hesabına məcburi dövri tibbi müayinədən keçirlər. Maddə 16. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində ailənin hüquqları Dövlət ailə üzvlərinin sağlamlığını qorumaq qayğısını öz öhdəsinə götürür. Hər bir vətəndaş ailənin planlaşdırılması, ətrafdakılar üçün təhlükə törədən xəstəliklərin mövcudluğu məsələlərinə və ailə-nigah münasibətlərinin tibbi-psixoloji cəhətlərinə dair, habelə nəsildə mümkün olan irsi xəstəliklərə yol verməmək məqsədilə dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində pulsuz məsləhətlər almaq və müayinədən keçmək hüququna malikdir. Uşaqlı ailələrin (ilk növbədə əlil uşaqları və valideyn himayəsindən məhrum uşaqları böyüdən natamam ailələrin) əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində qanunvericilikdə müəyyən edilmiş güzəştlərdən istifadə etmək hüququ vardır. 14 yaşına çatmayan xəstə uşağa qulluq edilməsinə görə istər ambulator, istərsə də stasionar müalicə zamanı uşağın qulluğa ehtiyacı olan müddətədək valideynlərdən birinə və ya ailənin başqa bir üzvünə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş müavinət verilir. Maddə 17. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində hamilə qadınların və anaların hüquq-ları Hər bir qadın hamiləlik dövründə, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla pulsuz təmin olunur. Maddə 18. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqları Yetkinlik yaşına çatmayanların: müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada dövlət səhiyyə sisteminin uşaq və yeniyetmə tibb xidməti müəssisələrində pulsuz dispanser nəzarətində olmaq və müalicə olun-maq; sanitariya-gigiyena tələblərinə cavab verən şəraitdə təhsil almaq və əməklə məşğul olmaq; peşə yararlığı müəyyənləşdirilərkən pulsuz tibbi məsləhətlər almaq; büdcə vəsaitləri hesabına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada güzəştli şərtlərlə qidalanmaq və tibbi-sosial yardım almaq hüququ vardır. Fiziki və ya ruhi çatışmazlıqları olan yetkinlik yaşına çatma-yanlar valideynlərinin və ya qanuni nümayəndələrinin müraciəti ilə sosial müdafiə sistemi müəssisələrində saxlanıla bilərlər. Maddə 19. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahə-sində hərbi qulluqçuların, hərbi xidmətə çağırılanların və müqavilə (kontrakt) üzrə hərbi xidmətə daxil olanların hüquqları Hərbi qulluqçuların, hərbi xidmətə çağırılanların və müqavilə (kontrakt) üzrə hərbi xidmətə daxil olanların hərbi xidmətə yararlı (yararsız) olmalarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə tibbi müayinədən keçmək, yaxud hərbi həkim komissiyasının rəyi əsasında vaxtından əvvəl hərbi xidmətdən azad olunmaq hüququ vardır. Hərbi-həkim komissiyasının rəyi ilə razılaşmadıqda hərbi qulluqçuların, hərbi xidmətə çağırılanların və müqavilə (kontrakt) üzrə hərbi xidmətə daxil olanların qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır. Hərbi xidmətə çağırılanların və müqavilə (kontrakt) üzrə hərbi xidmətə daxil olanların tibbi müayinədən və şəhadətləndirilmədən keçib, hərbi qulluğa yararlıq, yaxud çağırışın təxirə salınması, ondan azad olunmaq üçün tibbi göstərişlər və əksgöstərişlər haqqında tam məlumat almaq hüququ vardır. Hərbi qulluqçuların, hərbi xidmətə çağırılanların və müqavilə (kontrakt) üzrə hərbi xidmətə daxil olanların dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində tibbi yardım almaq hüququ vardır və onların tibbi təminatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən tənzimlənir. Hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin tibbi təminatı başqa vətəndaşlarla ümumi əsaslarda həyata keçirilir. Mülki səhiyyə müəssisələrində tibbi yardım almaq mümkün olmadıqda onlar hərbi-tibb hissə və müəssisələrində tibbi yardımın bütün növləri ilə təmin edilirlər. Maddə 20. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində pensiyaçıların hüquqları Təqaüdçülərin evdə, dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrin-də tibbi yardımla, eləcə də sosial müdafiə sistemi müəssisələrin-də tibbi-sosial yardımla pulsuz təmin olunmaq, tibbi rəy əsasın-da sosial sığorta və ya sosial müdafiə orqanlarının vəsaitləri hesabına güzəştli şərtlərlə sanatoriya-kurort müalicəsi almaq və reabilitasiya olunmaq hüquqları vardır. Maddə 21. Əlillərin tibbi-sosial yardım almaq hüququ Ə Hllərə tibbi-sosial yardımın göstərilməsi qaydaları və bu sahədəki güzəştlər qanunvericilikdə müəyyənləşdirilir. Maddə 22. Fövqəladə hallarda ziyan çəkmiş və ekoloji şəraitin əlverişsiz olduğu ərazilərdə yaşayan vətəndaşların sağlamlığın qorunması sahəsində hüquqları Fövqəladə vəziyyət elan olunmuş yerlərdə ziyan çəkmiş və ekoloji şəraitin əlverişsiz olduğu ərazilərdə yaşayan vətəndaşların qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada pulsuz tibbi yardım, sanatoriya-kurort, bərpa müalicəsi almaq, dərman vasitələri, immunobioloji preparatlar və tibbi məmulatlarla təmin olunmaq, eləcə də həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli amillərin aradan qaldırılması məqsədilə gigiyenik və əksepidemik tədbirlərdən istifadə etmək hüquqları vardır. Fövqəladə hallarda insanların xilas edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində iştirak edərkən ziyan çəkmiş vətən-daşların pulsuz müalicə, o cümlədən sanatoriya-kurort müalicəsi və reabilitasiyanın bütün növləri ilə təmin olunmaq, qanun-vericilikdə müəyyən edilmiş qaydada müavinət almaq hüquqları vardır. Maddə 23. Tutulmuş, həbs edilmiş, azadlıqdan məhrum edilmə yerlərində cəza çəkən vətəndaşların tibbi yardım almaq hüququ Tutulmuş, həbs edilmiş, azadlıqdan məhrum edilmə yerlərində cəza çəkən vətəndaşların tibbi yardım almaq, o cümlədən zəruri hallarda dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində büdcə vəsaitləri hesabına tibbi yardımla təmin olunmaq hüququ vardır Bu kateqoriyadan olan qadınların hamiləlik dövründə, doğuş zamanı və doğuşdan sonrakı dövrdə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım almaq hüququ vardır. Azadlıqdan məhrum etməyə məhkum olunmuş qadınlar 3 yaşınadək uşaqlarını körpələr evinə verə-bilərlər. Tutulmuş, həbs edilmiş, azadlıqdan məhrum edilmə yerlərində cəza çəkən vətəndaşların obyekt şəklində hər hansı biotibbi tədqiqata cəlb edilməsi qadağandır. Tutulmuş, həbs edilmiş, azadlıqdan məhrum edilmə yerlərində cəza çəkən vətəndaşlara tibbi yardımın göstərilməsi qaydaları qanunvericilikdə müəyyən edilir. IV fəsil. Tibbi-sosial yardım sahəsində vətəndaşların hüquqları Maddə 24. Pasiyentin hüquqları Pasiyentin: təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi hallan istisna olmaqla həkimin öz razılığı ilə həkimi, o cümlədən müalicə həkimini və müalicə-profilaktika müəssisəsini seçmək; sanitariya — gigiyena tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq; stasionar müalicə olunduğu tibb müəssisəsinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə konsilium və məsləhətləşmələr aparılmasını tələb etmək; tibbi yardım üçün müraciət faktmı, müalicə, sağlamlıq vəziyyəti, xəstəliyin diaqnozu barəsində, eləcə də müayinə və müalicə zamanı əldə edilən digər məlumatları ətrafdakılardan gizli saxla-maq; tibbi müdaxiləyə şifahi və ya yazılı könüllü razılıq vermək; tibbi müdaxilədən imtina etmək; hüquq və vəzifələri haqqında, sağlamlığının vəziyyəti barədə məlumat almaq və öz mənafeyi baxımından bu məlumatı vermək mümkün olan şəxsi seçmək; daxili qaydalar pozulmamaq şərtilə xəstəxanada dini mərasimin icra edilməsi üçün ayrıca yerlə təmin olunmaq hüququ vardır. Pasiyentin hüquqları pozulduqda, o, müalicə-profilaktika müəssisəsinin rəhbərliyinə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və ya qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət edə bilər. Maddə 25. Sağlamlığının vəziyyəti barədə vətəndaşların məlumat almaq hüququ Hər bir vətəndaş müayinənin nəticəsi, xəstəliyin diaqnoz və proqnozu, müalicə üsulları və bununla bağlı risk dərəcələri, aparılmış müalicənin nəticəsi haqqında məlumatlar da daxil olmaqla sağlamlığının vəziyyəti barədə Özü üçün səmərəli formada məlumat almaq hüququna malikdir. Vətəndaşın sağlamlığının vəziyyəti barədə məlumat onun özünə, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslərin və ya yetkinlik yaşına çatmayanların sağlamlıqlarının vəziyyəti barədə məlumat isə onların valideynlərinə və ya qanuni nümayəndələrinə müayinə və müalicədə bilavasitə iştirak edən mütəxəssislər tərəfındən verilir. Xəstəliyin inkişaf proqnozu mənfi olduqda bu barədə məlumat xəstənin yaxın qohumlarına və ya qanuni nümayəndələrinə, xəstə tələb etdikdə isə bu məlumat ehtiyatlı formada onun Özünə çatdırıla bilər. Vətəndaş onun sağlamlığının vəziyyətini əks etdirən tibbi sənədlərlə bilavasitə tanış olmaq və onlarla bağlı başqa mütəxəssislərdən məsləhət almaq hüququna malikdir. Vətəndaşın tələbi ilə ona sağlamlığının vəziyyətini əks etdirən tibbi sənədlərin surətləri təqdim olunur. Maddə 26. Təxirəsalınmaz hallarda tibbi müdaxilə şərtləri Tibbi müdaxilə həyati göstərişlər əsasında təxirəsalınmaz hesab edildikdə və ya xəstə vəziyyəti ilə əlaqədar öz qərarını bildirmək iqtidarında olmadıqda məsələ konsilium tərəfindən həll olunur. Consilium mümkün olmayan hallarda tibbi müdaxilə haqqında qərar müalicə-profilaktika müəssisəsinin rəhbərlərinə məlumat verməklə və ya bilavasitə müalicə (növbətçi) həkimi tərəfindən qəbul edilir. Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslərə və yetkinlik yaşına çatmayanlara tibbi müdaxilənin aparılması zəruri olduqda onların valideynlərinin və ya qanuni nümayəndələrinin bu barədə razılığı olmalıdır. Maddə 27. Tibbi müdaxilədən imtina edilməsi Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar (təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın zəruri olduğu hallar) istisna olmaqla, vətəndaşın və ya onun qanuni nümayəndəsinin tibbi müdaxilədən imtina etmək, yaxud onun dayandırılmasını tələb etmək hüququ vardır. Tibbi müdaxilədən imtina etdikdə vətəndaşa, yaxud onun qanuni nümayəndəsinə mümkün olan nəticələr barədə izahat verilməlidir. Tibbi müdaxilədən imtina edilməsi və onun gələcək nəticələri barədə izahat vətəndaşın tibbi sənədlərində qeyd olunur və onun özü, yaxud qanuni nümayəndəsi, eləcə də tibb işçisi tərəfindən imzalanır. Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslərin və ya yetkinlik yaşına çatma-yanların valideynləri və ya qanuni nümayəndələri göstərilən şəxslərin həyatı üçün zəruri tibbi müdaxilədən imtina etdikdə, onların sağlamlığının qorunması üçün səhiyyə müəssisələri məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Maddə 28. Razılığı tələb olunmadan vətəndaşa tibbi yardım göstərilməsi Özünün və ya qanuni nümayəndəsinin razılığı tələb olunma-dan vətəndaşa qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada tibbi yardım {tibbi müayinə, hospitalizasiya, nəzarət etmək, izolyasiya etmək) göstərilməsi ətrafdakılar üçün təhlükəli xəstəliklərə tutulan, ağır ruhi pozuntulardan əzab çəkən, yaxud ruhi xəstəlik nəticəsində ictimai təhlükəli əməl törədən şəxslərə aid edilir. Həmin şəxslərə tibbi yardım göstərilməsi haqqında qərar həkim tərəfindən qəbul edilir. Vətəndaşın razılığı olmadıqda, qanuni nümayəndələrin isə razılığı olduqda, əksepidemik tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı tibbi yardımın göstərilməsi qanunvericiliklə tənzimlənir. Ağır ruhi pozuntulara düçar olmuş şəxslərin müayinəsi və hospitalizasiyası qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada aparılır. Xəstəlik nəticəsində ictimai təhlükəli əməl törədən şəxslər barədə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məcburi tibbi tədbirlər tətbiq oluna bilər. . Vətəndaşın, yaxud qanuni nümayəndənin razılığı tələb olunmayan və ya məhkəmənin qərarı ilə müəyyən olunan hallarda hospitalizasiyanın səbəbləri aradan qaldırılanadək vətəndaş müalicə-profilaktika müəssisəsində saxlanılır. V fəsil. Ailənin planlaşdırılması və insanın reproduktiv funksiyalarının tənzimlənməsi Maddə 29. Süni mayalanma və embrionun implantasiyası Yetkinlik yaşına çatan hər bir qadının süni mayalanma və ona embrionun implantasiyası hüququ vardır. Süni mayalanma və embrionun implantasiyası ər və arvadın (tənha qadının) rəsmi razılığı olduqda aparılır. Süni mayalanma, embrionun implantasiyası, eləcə də donorun şəxsiyyəti həkim sirridir. Qadın süni mayalanmanın, embrionun implantasiyasının tibbi və hüquqi nəticələri, tibbi-genetik müayinə donorun milliyyəti, xarici görkəmi barədə məlumat almaq hüququna malikdir və bu məlumat tibbi müdaxilə aparan həkim tərəfindən verilir. Qanunsuz süni mayalanmada və embrionun implantasiyasında təqsiri olan şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 30. Hamiləliyin süni surətdə pozulması Hər bir qadının analıq barədə məsələni təkbaşına həll etmək hüququ vardır. Hamiləliyin süni surətdə pozulması qadının arzusu ilə hamiləliyin 12 həftəlik müddətinədək aparılır. Sosial göstərişlər üzrə süni pozulma hamiləliyin 22 həftəliyinədək aparıla bilər. Tibbi göstərişlərə əsasən və qadının razılığı olduqda hamiləlik, müddətindən asılı olmayaraq, süni surətdə pozula bilər. Hamiləliyin süni surətdə pozulması dövlət və qeyri-dövlət tibb müəssisələrində ixtisaslı həkimlər tərəfindən aparılır. Hamiləliyin süni surətdə pozulmasına dair tibbi və sosial göstərişlərin siyahıları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir. Həkim tərəfindən xəstəxanalardan və ya başqa tibb müəssisələrindən kənarda hamiləliyin süni surətdə pozulması qadağandır. Maddə 31. Tibbi sterilizasiya Tibbi sterilizasiya insanı nəsil artımı vermək qabiliyyətindən məhrum etmək, yaxud qadını hamiləlikdən qorumaq məqsədilə tətbiq edilir. Tibbi sterilizasiyaya dair göstərişlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir və dövlət, yaxud qeyri-dövlət tibb müəssisələrində aparılır. Tibbi sterilizasiyanın qeyri-qanuni aparılmasına görə təqsirli olan şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. VI fəsil. Vətəndaşlara tibbi-sosial yardımın həyata keçirilməsinə zəmanətlər Maddə 32. İlkin tibbi-sanitariya yardımı İlkin tibbi-sanitariya yardımı hər vətəndaş üçün pulsuz göstərilən tibbi xidmət növüdür. Bu xidmətə: geniş yayılmış xəstəliklərin, eləcə də travmaların, zəhərlən-mələrin və digər təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəliklərin müalicəsi; sanitariya-gigiyenik və əksepidemik tədbirlərin keçirilməsi, ictimai təhlükəli xəstəliklərin tibbi profilaktikası; ailənin, valideynlərin, uşaqların mühafizəsi və yaşayış yerində tibbi-sanitariya yardımının göstərilməsinə dair digər tədbirlər daxildir. İlkin tibbi-sanitariya yardımı dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələri, eləcə də sanitariya-epidemioloji xidmət müəssisələri tərəfindən təmin olunur. Qeyri-dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələri əhaliyə ilkin tibbi-sanitariya yardımının göstərilməsində iştirak edə bilərlər. İlkin tibbi-sanitariya yardımının göstərilməsi qaydası müvafiq icra hakİmiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 33. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım Vətəndaşlara təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım təcili tibbi müdaxilə tələb edən hallarda (bədbəxt hadisələr, travmalar, zəhərlənmələr və digər xəstəliklər) mülkiyyət formasından asılı olmayaraq təcili yardım tibb müəssisələri, eləcə do qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ilkin tibbi yardım etməyə borclu olan şəxslər tərəfindən göstərilir. Dövlət tibb müəssisələrində təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım pulsuzdur. İxtisaslı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım təcili yardım və sanitar -aviasiya xidməti tərəfindən təşkil edilir. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın göstərilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edİlir. Vətəndaşın həyatı üçün təhlükə yarandıqda onu yaxınlıqdakı tibb müəssisəsinə çatdırmaq üçün tibb işçisi hər hansı nəqliyyat vasitəsindən pulsuz istifadə etmək hüququna malikdir. Vətəndaşın tibb müəssisəsinə çatdırılması barəsində tibb işçisinin qanuni tələbindən imtina edən nəqliyyat vasitəsinin sahibləri, yaxud digər vəzifəli şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı müvafiq polis xidməti əmək-daşlan zərərçəkənlərə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərməyə və onları tibb müəssisələrinə çatdırmağa borcludurlar. Maddə 34. İxtisaslaşdırılmış tibbi yardım İxtisaslaşdırılmış tibbi yardım vətəndaşın xəstəliyi xüsusi müayinə, müalicə və mürəkkəb tibb texnologiyalarının tətbiqini tələb etdiyi hallarda dövlət və qeyri-dövlət tibb müəssisələrində ixtisaslı həkimlər tərəfındən göstərilir. İxtisaslaşdırılmış tibbi yardımın növləri, həcmi, keyfiyyət standartları və göstərilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 35. İctimai təhlükəli xəstəliklərə tutulmuş vətəndaşlara tibbi-sosial yardım Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən ictimai təhlükəli xəstəliklərə tutulmuş vətəndaşlara dövlət səhiyyə sisteminin müalicə-profilaktika müəssisələrində pulsuz tibbi-sosial yardım göstərilir, onlar qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada stasionar müalicə və dispanser müşahidəsi ilə təmin olunurlar. İctimai təhlükəli xəstəliklərə tutulmuş vətəndaşların bəzi kateqoriyaları üçün əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi müddətində iş yerləri saxlanılır və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş digər güzəştlər nəzərdə tutulur. Göstərilən tibbi-sosial yardımın növləri və həcmi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 36. Yeni profilaktik, diaqnostika və müalicə üsullarının, dərman və dezinfeksiya vasitələrinin, immunobioloji preparatların tətbiqi Səhiyyədə tətbiq edilən profilaktika, diaqnostika və müalicə üsullarından, tibbi texnologiyalardan, dərman və dezinfeksiya vasitələrindən, immunobioloji preparatlardan qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada istifadə edilir. Tətbiqinə icazə verilməyən, lakin müəyyən edilmiş qaydada baxılmaqda olan diaqnostika və müalicə üsullarından, dərman vasitələrindən pasiyentin yazılı razılığı ilə, eləcə də yetkinlik yaşına çatmayanların və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslərin həyatı təhlükədə olduqda onların valideynlərinin və ya qanuni nümayəndələrinin yazılı razılığı ilə istifadə edilə bilər. Maddə 37. Biotibbi tədqiqatların aparılması qaydaları Keçirilmiş laboratoriya eksperimentinin nəticələrinə əsaslanaraq dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə müəssisələrində biotibbi tədqiqatların aparılmasına icazə verilir. İnsanın obyekt şəklində hər hansı biotibbi tədqiqata cəlb olunması yalnız onun razılığı ilə aparıla bilər. Biotibbi tədqiqata razılıq alındıqda müayinənin məqsədləri, kənar təsirləri, baş verə biləcək risk dərəcəsi, müddəti və nəticəsi barədə vətəndaşa məlumat verilməlidir. Tədqiqatın mərhələsindən asılı olmayaraq vətəndaşın istənilən vaxt ondan imtina etmək hüququ vardır. Müəyyən edilmiş qaydada yoxlamadan keçməmiş profilaktika, diaqnostika və müalicə üsullarının, dərman vasitələrinin kütləvi informasiya vasitələri ilə təbliği qadağandır. Maddə 38. Evtanaziyanın qadağan olunması Evtanaziya, yəni xəstənin xahişi ilə onun ölümünü hər hansı vasitə, yaxud hərəkətlə tezləşdirmək, həyatın davam etməsinə kömək edən süni tədbirlərin dayandırılması qadağandır. Xəstəni bilərəkdən evtanaziyaya meyl etdirən və ya evtanaziya edən şəxs qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. Maddə 39. İnsanın ölüm anının müəyyən edilməsi İnsanın ölüm anını tibb işçisi (həkim, feldşer) təsdiq edir. İnsanın ölüm anının müəyyən edilməsi, reanimasiya tədbirlərinin dayandırılması meyarları və qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 40. Transplantasiya məqsədilə insan toxumalarının və orqanlarının götürülməsi Tibbi göstərişlər əsasında transplantasiya məqsədilə insan toxumalarının və orqanlarının götürülməsinə icazə verilir. Transplantasiya məqsədi ilə insanı, onun orqan və toxumalarının götürülməsinə məcbur etmək qadağandır. İnsanın orqan və toxumaları alqı-satqı obyekti ola bilməz və onların alqı-satqısında iştirak edən şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 41. Patoloji-anatomik yarma Patoloji-anatomik yarma ölümün səbəbləri və xəstəliyin diaqnozu haqqında məlumat əldə etmək məqsədilə həkim tərəfindən aparılır və onun aparılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Patoloji-anatomik yarmanın aparılmasının məcburi hesab edildiyi hallar (hamiləlik və doğuşla əlaqədar baş vermiş ana ölümləri, infeksion xəstəliklər və onlar barəsində şübhə hallarında, tibbi müayinə və müdaxilə zamanı baş verən və səbəbləri araşdırıla bilməyən ölüm hallarında), zorakı ölüm barəsində şübhə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallar olmadıqda ölənin ailə üzvlərinin, qohumlarının və ya qanuni nümayəndələrinin rəsmi xahişi ilə patoloji-anatomik müayinə aparılmaya bilər. Ölümün səbəbləri və xəstəliyin diaqnozu haqqında rəy ölənin ailə üzvlərinə, onlar olmadıqda isə yaxın qohumlarına və ya qanuni nümayəndələrinə, eləcə də zəruri hallarda hüquq mühafizə orqanlarına verilir. Ölənin ailə üzvləri, onlar olmadıqda isə yaxın qohumları və ya qanuni nümayəndələri müvafiq profilli mütəxəssisi onun razılığı ilə patoloji-anatomik yarmanın aparılmasında iştirak etmək üçün dəvət edə bilərlər. Onların tələbi ilə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmə-tibb ekspertizası keçirilə bilər. Maddə 41. Patoloji-anatomik yarma Patoloji-anatomik yarma ölümün səbəbləri və xəstəliyin diaqnozu haqqında məlumat əldə etmək məqsədilə həkim tərəfindən aparılır və onun aparılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Patoloji-anatomik yarmanın aparılmasının məcburi hesab edildiyi hallar (hamiləlik və doğuşla əlaqədar baş vermiş ana ölümləri, infeksion xəstəliklər və onlar barəsində şübhə hallarında, tibbi müayinə və müdaxilə zamanı baş verən və səbəbləri araşdırıla bilməyən ölüm hallarında), zorakı ölüm barəsində şübhə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallar olmadıqda ölənin ailə üzvlərinin, qohumlarının və ya qanuni nümayəndələrinin rəsmi xahişi ilə patoloji-anatomik müayinə aparılmaya bilər. Ölümün səbəbləri və xəstəliyin diaqnozu haqqında rəy ölənin ailə üzvlərinə, onlar olmadıqda isə yaxın qohumlarına və ya qanuni nümayəndələrinə, eləcə də zəruri hallarda hüquq mühafizə orqanlarına verilir. Ölənin ailə üzvləri, onlar olmadıqda isə yaxın qohumları və ya qanuni nümayəndələri müvafiq profilli mütəxəssisi onun razılığı ilə patoloji-anatomik yarmanın aparılmasında iştirak etmək üçün dəvət edə bilərlər. Onların tələbi ilə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmə-tibb ekspertizası keçirilə bilər. VII fəsil. Tibbi ekspertiza Maddə 42. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin ekspertizası Xəstəlik, zədələnmələr, hamiləlik, doğuş, xəstə ailə üzvünə qulluq, protezləşdirmə, sanatoriya-kurort müalicəsi zamanı və digər hallarda dövlət və qeyri-dövlət tibb müəssisələrinin müalicə həkimləri tərəfindən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin ekspertizası aparılır. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin ekspertizasında işçinin başqa işə müvəqqəti, yaxud daimi keçirilməsinin zəruriliyi və müddəti müəyyənləşdirilir, eləcə də vətəndaşın tibbi-sosial ekspert komissiyasına göndərilməsi barədə qərar qəbul edilir. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin ekspertizasını aparan müəssisənin qərarı ilə razılaşmadıqda vətəndaş və ya onun qanuni nümayəndəsi qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət edə bilər. Maddə 43. Tibbi-sosial ekspertiza Tibbi-sosial ekspertiza orqanizmin funksiyalarının davamlı pozulmaları nəticəsində həyat fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının qiymətləndirilməsi əsasında vətəndaşın sosial müdafiə tədbirlərinə olan ehtiyaclarının müəyyən edilməsidir. Vətəndaşların işə düzəlməsinə dair tibbi-sosial ekspertizanın rəyini nəzərə almaq mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri üçün məcburidir. Tibbi-sosial ekspertizanın təşkili və aparılma qaydaları qanun-vericilikdə müəyyən edilir. Vətəndaşın, yaxud onun qanuni nümayəndəsinin tibbi-sosial ekspertizada iştirak etmək üçün hər hansı mütəxəssisi onun razılığı ilə dəvət etmək hüququ vardır. Tibbi-sosial ekspertiza aparan müəssisənin qərarı ilə razılaşmadıqda vətəndaş, yaxud onun qanuni nümayəndəsi qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və ya məhkəməyə müraciət edə bilər. Maddə 43.1. Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya Uşaqlarda fiziki çatışmazlıqların, əqli və (və ya) psixi ləngi-mələrin diaqnostikasının aparılmasını, bunun əsasında onların xüsusi təhsilə cəlb olunması barədə qərar qəbul edilməsini, valideynlərinə və ya digər qanuni nümayəndələrinə müvafiq məsləhətlər verilməsini, mübahisəli məsələlərə baxılmasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan və daimi fəaliyyət göstərən psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya həyata keçirir. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrinin psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya tərəfindən aparılan müayinədə və mayinə nəticələrinin müzakirəsində iştirak etmək hüquqları vardır. Maddə 44. Hərbi-həkim ekspertizası Hərbi-həkim ekspertizası hərbi xidmətə çağırılanların, müqavilə (kontrakt) üzrə hərbi xidmətə daxil olanların, silahlı qüvvələrin və milli təhlükəsizlik orqanlarının sərhəd qoşunlarının, habelə daxili qoşunların ehtiyatlarında olan vətəndaşların və hərbi qulluqçuların sağlamlığının vəziyyəti ilə bağlı hərbi xidmətə yararlığını müəyyən edir. Hərbi-həkim ekspertizası hərbi qulluqçularda (hərbi toplantı keçən vətəndaşlarda), hərbi qulluqdan azad olunanlarda hərbi xidmət (hərbi toplantı) zamanı baş verən xəstəliklərin, yaralanmaların, travmaların səbəb əlaqəsini təyin edir və hərbi qulluqçulara lazımi tibbi-sosial yardımın, bərpa müalicəsinin növlərini, həcmini və müddətini müəyyənləşdirir. Hərbi-həkim ekspertizasının təşkilinə və aparılmasına dair qaydalar, eləcə də hərbi qulluqçuların, hərbi xidmətə çağırılan-ların, müqavilə (kontrakt) üzrə hərbi qulluğa daxil olanların, sağlamlığının vəziyyətinə dair tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Hərbi-həkim ekspertizası rəyinin icrası vəzifəli şəxslər üçün məcburidir. Maddə 45. Məhkəmə-tibb ekspertizası Məhkəmə-tibb ekspertizası qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada təyin edilir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi tibbi ekspertiza müəssisəsində aparılır. Vətəndaşın, yaxud onun qanuni nümayəndəsinin ekspertizada iştirak etmək məqsədilə müvafiq mütəxəssisin onun razılığı ilə ekspert komissiyasına əlavə olaraq daxil olması üçün ekspertizanı təyin edən təşkilat qarşısında vəsatət qaldırmaq hüququ vardır. Məhkəmə-tibb ekspertizasının təşkili və aparılması qaydaları qanunvericilikdə müəyyən edilir. Vətəndaş və ya onun qanuni nümayəndəsi məhkəmə-tibb ekspertizası aparan müəssisənin rəyi ilə razılaşmadıqda qanun-vericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət edə bilər. VIII fəsil. Tibb və əczaçılıq işçilərinin hüquqları və sosial müdafiəsi Maddə 46. Tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ Azərbaycan Respublikasında ali və ya orta ixtisas tibb məktəblərində təhsil almış şəxslər, müvafiq diploma, yaxud xüsusi rütbəyə malik olan mütəxəssislər tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququna malikdirlər. Ali tibb və əczaçıLIq təhsilini başa vurmamış şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi qaydada orta tibb təhsilli işçi vəzifəsində tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Fasiləsiz olaraq ixtisaslan üzrə beş ildən çox işləməmiş həkimlər və əczaçılar müvafiq tədris müəssisələrində hazırlıq keçdikdən sonra, yaxud yoxlama imtahanlarının nəticələri əsasın-da praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. İxtisasları üzrə beş ildən çox işləməmiş orta tibb və ya əczaçılıq təhsili olan işçilər dövlət səhiyyə sisteminin müvafiq müəssisələrində ixtisaslarının təsdiq olunmasından sonra praktiki tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdə digər qaydalar nəzərdə tutulmadıqda, xarici ölkələrdə hazırlıq keçmiş tibb və əczaçılıq işçiləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədris müəssisəsində imtahan verdikdən sonra tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Maddə 47. Səhiyyə mütəxəssislərinin peşə seçmə hüququ Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində tibb və əczaçılıq ixtisasları üzrə təhsil almış şəxslər könüllülük əsasında seçdikləri peşə üzrə ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlığı müəssisələrinə qəbul edilərək müvafiq peşə sertifikatı ala bilərlər. Maddə 48. Səhiyyə mütəxəssislərinin peşə, bilik və bacarığının təkmilləşdirilməsi Səhiyyə müəssisələrinin və orqanlarının rəhbərləri səhiyyə mütəxəssislərinin peşə, bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinin təşkili üçün məsuliyyət daşıyırlar. Dövlət səhiyyə sistemi mütəxəssislərinin ixtisasartırma xərcləri dövlət büdcəsi, qeyri-dövlət səhiyyə sisteminin mütəxəssisləri üçün öz vəsaitləri hesabına ödənilir. Səhiyyə mütəxəssislərinin peşə, bilik və bacarıqlarının dövlət standartları, tibb və əczaçılıq peşələrinin nomenklaturasına uyğun fəaliyyət üçün vacib olan diaqnostika, müalicə, profilaktika və sağlamlığı möhkəmləndirmə metodlarının məcmusu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq səhiyyə müəssisələrinin mütəxəssisləri peşə seçdikdə, peşələrini dəyişdikdə və fəaliyyət göstərdiyi peşə üzrə beş ildə bir dəfədən az olmayaraq ixtisasartırma və kadrların hazırlığı müəssisələrində müəyyən proqram üzrə təhsil aldıqdan və imtahan verdikdən sonra müvafiq sertifikat almalıdırlar. Maddə 49. Şəxsi tibbi fəaliyyət Şəxsi tibbi fəaliyyət — müəssisələrin, təşkilatların, vətəndaş-ların vəsaitləri hesabına, o cümlədən tibbi sığorta müəssisələri ilə müqavilə əsasında tibb işçiləri tərəfindən göstərilən tibbi xidmətdir. Şəxsi tibbi fəaliyyət qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallardan başqa müvafiq icra hakimiyyəti orqanının şəxsi tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin fəaliyyətinə qarışmağına yol verilmir. Maddə 50. Xalq təbabəti ilə məşğul olmaq hüququ Xalq təbabəti-qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçməmiş, lakin xalq ənənələrində təsdiqini tapmış sağaltma, profilaktika, müayinə və müalicə üsullarıdır. Xalq təbabətindən istifadə qaydaları qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada yalnız qeyri-dövlət səhiyyə sistemi müəssisələrində tətbiq edilə bilər. Təbiblik fəaliyyəti üçün icazə vətəndaşın ərizəsi və qeyri-dövlət tibb müəssisəsinin vəsatəti əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir. Kütləvi təbiblik seanslarının keçirilməsi, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin bu işlərə cəlb olunması qadağandır. Təbiblik fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərar, bu fəaliyyətə icazə verən orqan tərəfindən qəbul edilir və bu qərarla razılaşmadıqda qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət edilə bilər. Təbiblik fəaliyyəti ilə qanunsuz məşğul olan şəxslər qanun-vericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 51. Müalicə həkimi Müalicə həkimi ambulator-poliklinika müəssisəsində, yaxud xəstəxanada müşahidə və müalicə müddətində pasiyentə tibbi yardım göstərən həkimdir. Müalicə həkimi pasiyentin istəyi ilə müəssisə (bölmə) rəhbəri tərəfindən təyin edilir. Pasiyent müalicə həkiminin dəyişdirilmə-sini tələb etdiyi hallarda, müossisə rəhbəri bu tələbi yerinə yetirməlidir. Müalicə həkimi pasiyentin vaxtında ixtisaslı müayinə və müalicəsini təşkil edir, səhhəti barədə ona məlumat verir, xəstənin, yaxud onun qanuni nümayəndəsinin təkidi ilə məsləhətçi mütəxəssisləri dəvət edir və konsilium təşkil edir. Xəstənin həyatı təhlükə altında olduğu hallar və təxirəsalınmaz vəziyyətlər istisna edilməklə, digər hallarda konsilium tərəfindən verilən məsləhətlər yalnız müalicə həkimi ilə razılaşdırıldıqdan sonra həyata keçirilir. Pasiyentin həyatı təhlükə altında olmadıqda və o, həkim təyinatmı yerinə yetirmədikdə, yaxud müəssisənin daxili qaydalarım pozduqda müvafiq rəhbər şəxslə razılıq əsasında müalicə həkimi pasiyenti müşahidə və müalicə etməkdən imtina edə bilər. Peşə vəzifələrinin lazımi səviyyədə yerinə yetirilməməsinə görə müalicə həkimi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyır. Maddə 52. Həkim andı Azərbaycan Respublikasının ali tibb təhsili müəssisələrini bitirmiş və həkim diplomu almış şəxslər "Hippokrat andı" içirlər. Həkim andmı pozan həkimlər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 53. Həkim sirri Vətəndaşın tibbi yardım üçün müraciət etməsi faktı, onun xəstəliyinin diaqnozu, sağlamlığının vəziyyəti müayinə və müalicə vaxtı əldə edilən digər məlumatlar barədə informasiya həkim sirrini təşkil edir. Vətəndaşın verəcəyi məlumatın gizli saxlanılması haqqında ona zəmanət verilir. Vətəndaşın və ya onun qanuni nümayəndəsinin razılığı ilə həkim sirrini təşkil edən məlumat pasiyentin müayinə və müalicəsinin mənafeyi naminə, elmi tədqiqatların aparılması, elmi ədəbiyyatda nəşr edilməsi, tədris və digər məqsədlərlə istifadə olunması üçün başqa vətəndaşlara, vəzifəli şəxslərə verilə bilər. Həkim sirrini təşkil edən məlumat vətəndaşın, yaxud onun qanuni nümayəndəsinin razılığı olmadan aşağıdakı hallarda verilə bilər: vətəndaş öz vəziyyətini izah etmək qabiliyyətinə malik olmadıqda, vətəndaşı müayinə və müalicə etmək məqsədilə; yoluxucu xəstəliklərin yayılması təhlükəsi olduqda, kütləvi zəhərlənmələr və zədələnmələr baş verdikdə; istintaq və təhqiqat orqanlarının, prokurorun və məhkəmənin sorğusu ilə; yetkinlik yaşına çatmayanların valideynlərinə, yaxud qanuni nümayəndələrinə məlumat vermək məqsədilə; hüquqa zidd hərəkətlər və vətəndaşın sağlamlığına vurulan zərər barədə şübhə olduqda. Həkim sirrinə qanuni qaydada yiyələnən şəxslər onun yayılmasına və bununla əlaqədar vətəndaşa dəyən zərərə görə qanun-vericiliyə uyğun olaraq tibb və əczaçılıq işçilərinə bərabər məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 54. Tibb və əczaçılıq peşəsi üzrə birliklər Tibb və əczaçılıq işçilərinin müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq peşə üzrə birliklər yaratmaq hüququ vardır. Onlar tibb və əczaçılıq təcrübəsinin inkişaf etdirilməsi, elmi tədqiqatların aparılmasına köməklik göstərilməsi və tibbi etika normalarının işlənib hazırlanması məqsədilə könüllülük əsasında yaradılır. Maddə 55. Tibb və əczaçılıq işçilərinin sosial və hüquqi müdafiəsi Tibb və əczaçılıq işçilərinin: əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğun olaraq onların fəaliyyəti üçün iş şəraitinin təmin edilməsi; əmək müqaviləsi üzrə fəaliyyət göstərmək; şərəf və ləyaqətinin qorunması; nəzəri və praktik hazırlıq səviyyəsinə uyğun ixtisas kateqoriyasına yiyələnmək; peşə biliklərini təkmilləşdirmək hüquqları vardır. Maddə 56. Əmək haqqı və kompensasiyalar Tibb və əczaçılıq işçilərinin, habelə elmi işçilərin, ali və orta tibb və əczaçılıq təhsili müəssisələrinin, universitetlərin tibb fakültələrinin professor-müəllim heyətinin əmək haqqı onların ixtisas dərəcəsinə, stajına və yerinə yetirdikləri vəzifələrə uyğun olaraq ödənilir və bu, əmək müqaviləsində (sazişində) nəzərdə tutulur. Tibb və əczaçılıq işçilərinin əmək şəraitləri təhlükəli, zərərli amillərlə bağlı olduqda onlar vəzifə maaşlarına əlavə olaraq kompensasiya almaq, eləcə də qanunvericilikdə müəyyən edilmiş digər güzəştlərdən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Əmək haqqının artırılmasına, əlavə ödəmələrin verilməsinə, digər kompensasiyalar və güzəştlər almaq hüququna malik olan tibb işçilərinin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfin-dən müəyyən edilir. Həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli şəraitdə dövlət səhiyyə sistemində fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin vəzifə siyahısı və sığorta məbləğinin miqdarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Dövlət səhiyyə müəssisələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olmuş tibb və əczaçılıq işçilərinin. ailələrinə miqdarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən birdəfəlik müavinət verilir. IX fəsil. Vətəndaşların sağlamlığına vurulan zərərə görə məsuliyyət Maddə 57. Vətəndaşların sağlamlığına vurulan ziyanın ödənilməsi Vətəndaşların sağlamlığına zərər vurulduqda təqsirkar şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada və həcmdə ziyanı ödəməyə borcludurlar. Vurulan ziyanın ödənilməsi tibb və əczaçılıq işçilərini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş intizam, inzibati, yaxud cinayət məsuliyyətindən azad etmir. Vətəndaşların sağlamlığına zərər vurulmasında təqsirkar olan yetkinlik yaşına çatmayanlar, yaxud qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslər tərəfindən ziyanın ödənilməsi qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Ətraf mühitin çirklənməsi nəticəsində vətəndaşların sağlam-lığına vurulan ziyan qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ziyan vuran hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ödənilir. Maddə 58. Hüquqa zidd hərəkətlər nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlara tibbi yardım göstərilməsi üzrə xərclərin ödənilməsi Hüquqa zidd hərəkətlər nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlara göstərilən tibbi yardımın xərcləri təqsirkar idarə, müəssisə və təşkilatlar tərəfindən xərc çəkən dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə sistemlərinin müəssisələrinə ödənilir. Vətəndaşların sağlamlığına birlikdə ziyan vuran şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ziyanın ödənilməsi ilə əlaqədar birgə məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 59. Sağlamlığın qorunması sahəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulmasına görə tibb və əczaçılıq işçilərinin məsuliyyəti Tibb və əczaçılıq işçiləri öz peşə vəzifələrini lazımi səviyyədə yerinə yetirmədikdə, sağlamlığın qorunması sahəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulması hallarında qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 60. Dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin sağlamlığının qorunması sahəsində vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdıran hərəkətlərindən şikayət etmək hüququ Dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin sağlamlığın qorunması sahəsində vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdıran hərəkətlərindən qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada yuxarı orqanlara və ya məhkəməyə müraciət edilə bilər. X fəsil. Yekun müddəaları Maddə 61. Keçid müddəaları Bu Qanunun tibbi sığortaya aid müddəaları tibbi sığortanın hüquqi tənzimlənməsi məsələləri üzrə müvafiq qanunvericilik aktı qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minir. Maddə 62. Bu Qanunun qüvvəyə minməsi Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Maddə 1. Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı və onun təmin edilməsinin əsaslan 1. Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı ictimai sağlamlığın və insanların yaşayış mühitinin elə bir halıdır ki, bu mühitin amilləri insan orqanizminə təhlükəli və zərərli təsir göstərmir və insanın həyat fəaliyyəti üçün əlverişli şərait vardır. 2 Azərbaycan Respublikası əhalisinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı aşağıdakıların vasitəsilə təmin olunur: əhalinin sağlamlığını möhkəmlətməyə, xəstəliklərin profilaktikasına, insanların yaşayış mühitini və həyat fəaliyyəti şəraitini sağlamlaşdırmağa dair dövlət, regional və yerli proqramların yerinə yetirilməsi; dövlət orqanları və ictimai birliklər, tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələr, təşkilatlar və idarələr, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar tərəfindən fəaliyyətlərinin tərkib hissəsi kimi sanitariya qaydalarına və normalarına, gigiyena normativlərinə əməl edilməsini; əhali arasında sağlam həyat tərzinin, yüksək sanitariya mədəniyyətinin yaranmasına yönəldilmiş gigiyena təlim-tərbiyəsi işlərinin görülməsi; əhalinin sağlamlıq vəziyyəti, gigiyena və epidemiologiya şəraiti, profilaktika, sanitariya-gigiyena tədbirləri və epidemiya əleyhinə tədbirlər barəsində əhaliyə geniş məlumat verilməsi; dövlət və idarə sanitariya nəzarəti, istehsalat nəzarəti və ictimai nəzarət sistemi. Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının sanitariya qanun-vericiliyi və onun əsas vəzifələri 1. Azərbaycan Respublikasının sanitariya qanunvericiliyi "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, bu Qanundan, əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı məsələləri barəsində Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 2. Azərbaycan Respublikasının sanitariya qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikası ərazisində adamların sağlamlığının qorunmasında və möhkəmləndirilməsində, cismən və ruhən inkişafında, fəal uzunömürlüyündə vətəndaşların və cəmiyyətin hüquq və mənafelərini həyata keçirməyin zəruri şərti kimi əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı sahəsində ictimai münasibətləri tənzimləyir. 3. Azərbaycan Respublikası sanitariya qanunvericiliyinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələrin, təşkilat-ların, idarələrin, vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların bu sahədə hüquq və vəzifələri sisteminin müəyyən edilməsi; insanların sağlamlığım ətraf mühit amillərinin mənfi təsirindən qorumaq və möhkəmləndirmək məqsədilə onların sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin edilməsi; sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl edilməsinə, eləcədə sanitariya-gigiyena və epidemiya əleyhinə tədbirlərin görülməsinə nəzarət sisteminin yaradılması; gigiyena tənzimlənməsi və epidemioloji tənzimləmə qayda-sının müəyyənləşdirilməsi, sanitariya normalarının və qayda-larının hazırlanması; əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığını təmin edən iqtisadi mexanizmin yaradılması; sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini pozmağa görə məsuliyyət dərəcələrinin müəyyən edilməsi; vətəndaşların salamatlığının qorunması hüququnu təmin etməyə yönəldilən qanunvericilik, hüquqi və təşkilati tədbirlər kompleksinin yaradılması. Maddə 3. Sanitariya normaları və qaydaları, gigiyena normativləri Sanitariya normalan və qaydaları, gigiyena normativləri ətraf mühit amillərinin insan üçün təhlükəsizliyi və ya zərərsizliyi meyarlarını və insanın həyat və fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradılması tələblərini müəyyən edən normativ aktlardır. Azərbaycan Respublikası ərazisində respublikanın sanitariya normaları və qaydaları, gigiyena normativləri qüvvədədir. Lazım gəldikdə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi qayda əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının, şəhərlərin və rayonların ərazisində müvəqqəti yerli sanitariya qaydaları tətbiq edilə bilər. Bütün dövlət orqanları, ictimai birliklər, tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələr, idarələr, təşkilatlar, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə hökmən əməl etməlidirlər. Respublika və yerli sanitariya qaydalarının və normalarının, gigiyena normativlərinin hazırlanması, təsdiq, nəşr edilməsi, qüvvəyə minməsi və dəyişdirilməsi qaydasını, habelə beynəlxalq sanitariya qaydalarının və normalarının, gigiyena normativlərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə olması qaydasını Azərbaycan Respublikasının baş dövlət sanitariya həkimi müəyyən edir, sanitariya normalan və qaydaları, gigiyena normativləri sərbəst yayılmalıdır. Maddə 4. Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin edilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası ali dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası ali və yerli dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının, Azərbaycan Respublikası şəhərlərinin və rayonlarının yerli hakimiyyət orqanlarının səlahiyyəti 1. Azərbaycan Respublikası ali dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının səlahiyyətinə aşağıdakılar aiddir: Azərbaycan Respublikası əhalisinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı məsələlərinə dair respublika qanunlarının, digər normativ aktların hazırlanması və qəbul edilməsi; əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin edilməsi sahəsində məqsədyönlü respublika kompleks proqramlarının hazırlanması və qəbul olunması, onların maliyyələşdirilməsi və həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi; dövlət orqanları tərəfindən sanitariya qanunvericiliyinə əməl olunmasına nəzarət edilməsi; Azərbaycan Respublikasının ərazisində əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin olunması sahəsində vahid dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi, dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən orqanların və idarələrin sisteminin və hüquqi statusunun müəyyən edilməsi; Azərbaycan Respublikasının ərazisində əhali arasında yoluxucu və qeyri-yoluxucu kütləvi xəstəliklərin, zəhərlənmələrin yayılmasının qarşısını almağa və ləğv edilməsinə yönəldilmiş xüsusi təhsil, hərəkət, daşıma və əmək rejimi şərtlərinin qoyulması və ləğv edilməsi; insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olan ərazidə əhalinin yaşamasının, kənd təsərrüfatı işlərinin, digər təsərrüfat işlərinin qadağan edilməsi; sanitariya qanunvericiliyinə əməl olunmaması nəticəsində dəymiş zərərin hesablanması və ödənilməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsi; əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin edilməsi sahəsində elmi tədqiqatların istiqamətləndirilməsi, əlaqələndiril-məsi və maliyyələşdirilməsi. 2. Öz ali və yerli dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının simasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının, Azərbaycan Respublikası şəhərlərinin və rayonlarının səlahiyyətinə aşağıdakılar daxildir: öz inzibati ərazisində əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin olunması sahəsində normativ hüquq aktlarının qəbul olunması və dövlət idarəetməsinin həyata keçirilməsi; müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların kompleks gigiyena tədbirlərini və epidemiya əleyhinə tədbirləri həyata keçirməsi sahəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi; əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin olunmasına dair regional və yerli proqramların hazırlanması və təsdiqi, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət, habelə bu məsələlərə dair dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinin təşkili; əhali arasında yoluxucu xəstəlik epidemiyalarının, qeyri-yoluxucu kütləvi xəstəliklərin və zəhərlənmələrin qarşısının alınmasında və ləğvində operativ tədbirlərin təşkili, habelə müvafiq ərazidə karantinin və ya məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinə və ləğvinə dair qərarların qəbul edilməsi. II fəsil. Azərbaycan Respublikası əhalisinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin edilməsində vətəndaşların, dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların və idarələrin hüquqları Maddə 5. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları indiki və gələcək nəsillərin səhhətinə mənfi təsir göstərməyən və onların sanitariya-epidemioloji salamatlığını təmin edən əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququna malikdirlər. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bu hüququ, habelə onunla bağlı olan və bu Qanunun 6-cı və 8-ci maddələrində nəzərdə tutulan hüquqları Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gəlmiş xarici vətəndaşlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, bu Qanunun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hüquqları isə . Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan xarici vətəndaşlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də şamil edilir. Vətəndaşların 5–8-ci maddələrdə göstərilən hüquqlarının həyata keçirilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur. Maddə 6. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının məlumat almaq hüququ Azərbaycan Respublikası vətəndaşları xəstələnmə dərəcəsi, epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti, ətraf mühitin vəziyyəti və bunların insan sağlamlığına təsiri, aparılmış gigiyena ekspertizalarının, digər xüsusi ekspertizaların nəticələri, dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin qəbul etdiyi, həyata keçirilməsi əhalinin sağlamlığına və ətraf mühitə təsirlə bağlı olan qərarlar haqqında tam, düzgün və pulsuz məlumat almaq hüququna malikdirlər, Maddə 7. Həyata keçirilməsi sağlamlığa və ətraf mühitə təsirlə bağlı olan qərarların hazırlanmasında Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının iştirak etmək hüququ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları təşkilatlar və vəzifəli şəxslər tərəfindən istər təkbaşına, istərsə də kollegial qəbul olunan, həyata keçirilməsi əhalinin sağlamlığına və ətraf mühitə təsirlə bağlı olan qərarların hazırlanmasına və icrasına nəzarətdə iştirak etmək hüququna malikdirlər. Maddə 8. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sağlamlığına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ətraf mühitin kimyəvi, fiziki, bioloji və digər amillərinin, habelə qida məhsullarının təsiri nəticəsində sağlamlığa dəyən zərərin əvəzinin qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə tamamilə ödənilməsi hüququna malikdirlər. Zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə mübahisələri qanunla müəyyən edilmiş qaydada baxılır. Maddə 9. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının məhkəmə vasitəsilə müdafiəsi Dövlət idarəetmə orqanlarının və vəzifəli şəxslərin, vətəndaşların bu Qanunun 5–8-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hüquqlarına toxunan qərarlarından və hərəkətlərindən vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq bilavasitə ali dövlət idarəetmə orqanlarına və ya məhkəməyə şikayət edə bilərlər. Maddə 10. Dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların və idarələrin hüquqları Dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların və idarələrin aşağıdakı hüquqları vardır: sanitariya-epidemioloji vəziyyət və ətraf mühitin vəziyyəti, əhalinin xəstələnmə dərəcəsi, qüvvədə olan sanitariya normaları və qaydaları, gigiyena normativləri haqqında məlumat almaq; Azərbaycan Respublikası əhalisinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin edilməsinə dair proqramların hazırlanmasın-da iştirak etmək. III fəsil. Sanitariya-epidemioloji salamatlığın təmin edilməsi sahəsində dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin, vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların vəzifələri Maddə 11. Dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin, vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların vəzifələri 1. Dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar təsdiq edilmiş sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl etməli: sanitariya-epidemioloji salamatlığın təmin edilməsinə, xəstələnmə hallarının qarşısının alınmasına və azaldılmasına, ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına yönəldilən sanitariya-gigiyena tədbirləri və epidemiya əleyhinə tədbirlər görməli; dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslərin tələblərinə əməl etməli; dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən orqanlara və idarələrə sanitariya-epidemioloji vəziyyət. radiasiya şəraiti və qəzalar haqqında dəqiq və dolğun məlumat verməlidirlər. Bu vəzifələr Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaxud müvəqqəti yaşayan xarici vətəndaşlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də aiddir. 2. Yerli idarəetmə orqanları və nazirliklər öz ərazilərində və tabeliklərində olan müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin, kooperativlərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyinə əməl etmələrinə cavabdehdirlər. Maddə 12. Vətəndaşların sağlamlığının qorunması, əlverişli ətraf mühitdə yaşaması və məlumat alması hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində vəzifələr Dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar və idarələr: əhalinin sağlamlığını qorumaq və möhkəmləndirmək, ətraf mühitin insana mənfi təsirinin qarşısının alınmasına kömək etmək üçün mümkün olan bütün tədbirləri görməli; Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına əsasən dövlət, xidmət, yaxud kommersiya sirri daşıyan hallar istisna olmaqla, bu Qanunun 6-cı maddəsinə müvafiq surətdə vətəndaş-ların tələbi ilə onlara tam və dəqiq məlumat verməli; həyata keçirilməsi əhalinin sağlamlığına və ya ətraf mühitə mənfi təsirlə bağlı olan qərarların hazırlanmasında, qəbul olunmasında və icrasına nəzarətdə vətəndaşların iştirakı üçün şərait yaratmalı; sağlam həyat tərzini formalaşdırmaq üçün şəraiti təmin etməli, o cümlədən bədən tərbiyəsi-idman müəssisələrinin, sağlamlaşdırma komplekslərinin, sağlamlıq mərkəzlərinin, turist və idman bazalarının, sanatoriya-profilaktoriyaların və əhalinin istirahəti, sağlamlığının möhkəmləndirilməsi ilə məşğul olan digər müəssisələrin səmərəli işləməsindən ötrü müasir maddi-texniki baza yaratmalı; sağlam həyat tərzini formalaşdırmaq məqsədilə əhali arasında gigiyena biliklərini təbliğ etməli, gigiyena təlim-tərbiyəsi işlərini yerinə yetirməlidirlər. Sağlam həyat tərzinin təbliği, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri ilə təbliği dövlət və digər maliyyələşdirmə mənbələri hesabına həyata keçirməlidir. Maddə 13. Normativ-texniki sənədləri hazırlanmasının vəzifələri Normativ-texniki sənədləri hazırlayan dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar; idarələr və vətəndaşlar: immunoloji-bioloji və dərman preparatlarının bütün növləri haqqında normativ-texniki sənədləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqinə verməli; yeni növ xammal, materiallar, maddələr, məmulat və digər xalq təsərrüfatı məhsulları tətbiq edilənədək əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin edilməsinə yönəldilən normativlər üzrə əsaslandırılmış təklifləri hazırlayıb Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqinə verməli; maddələrin, materialların xassələrini, texnologiyaların təhlükəsizliyini hərtərəfli qiymətləndirmək üçün dövlət sanitariya nəzarəti orqanlarına və idarələrinə lazımi məlumat verməlidirlər. Maddə 14. Layihələşdirmə və tikinti dövründə vəzifələr Tikinti üçün torpaq sahəsi ayrılarkən, müəssisələr, onların buraxılış kompleksləri, binaları və qurğuları layihələşdirilərkən, yerləşdirilərkən, tikilərkən, yenidən qurularkən, modernləş-dirilərkən, yeni texnika ilə təchiz edilərkən, yaşayış məntəqələri, kurortlar, sənaye və kənd təsərrüfatı obyektləri, su təchizatı, kanalizasiya, çirkab sulan təmizləmə sistemləri və hidrotexniki qurğular perspektiv üçün tikilərkən və yerləşdirilərkən, nəqliyyat vasitələri, texnoloji proseslər, məmulat, avadanlıq, alətlər və s. hazırlanarkən dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin olunmasına yönəldilən sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl etməlidirlər. Torpaq sahələrinin ayrılması, tikinti, yenidənqurma, modernləşdirmə, yeni texnika ilə təchizetmə layihələrinin dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti orqanları və idarələri ilə razılaşdırılması qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilər. Maddə 15. Obyektlərin istismara qəbul edilməsi dövründə vəzifələr Dövlət və işçi qəbul komissiyalarının sədrləri və üzvləri, o cümlədən dövlət sanitariya-epidemioloji orqanlarının və idarələrinin nümayəndələri tikintisi başa çatdırılmış, yenidən qurulmuş, genişləndirilmiş obyektləri yalnız sanitariya normalarının və qaydalarının, gigiyena normativlərinin tələblərinə əməl olunduqda istismara qəbul etməlidirlər. Maddə 16. Otaqların, binaların, qurğuların, avadanlığın, ərazinin, nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması və istismarı sahəsində vəzifələr İctimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar istehsalat və sanitariya-məişət otaqlarının, iş yerlərinin, ictimai binaların, komplekslərin və qurğuların, yaşayış evlərinin, texnoloji və başqa avadanlığın, ərazinin, nəqliyyat vasitələrinin sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə, tikinti standartlarına, normalarına və qaydalarına, bu sahəyə aid digər sənədlərin tələblərinə müvafiq surətdə saxlanılmasını və istismar olunmasını təmin etməlidirlər. Maddə 17. Kimyəvi maddələrin, bioloji vasitələrin və materialların tətbiqi, istifadəsi, zərərsizləşdirilməsi və basdırılması sahəsində vəzifələr İctimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar: kimyəvi maddələr, bioloji vasitələr və materiallar tətbiq, istifadə edilərkən, zərərsizləşdirilərkən və basdırılarkən sanitariya-epidemioloji salamatlığı və təhlükəsizliyi təmin etmək tələblərini nəzərdə tutan sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə, standartlara və digər sənədlərə əməl etməli; kimyəvi maddələri, bioloji vasitələri, materialları, mineral gübrələri, boy maddələrini və bitkiqoruyucu bioloji vasitələri, polimer və plastik kütlələri, ətriyyat-kosmetika məhsullarını, digər kimyəvi və bioloji vasitələri yalnız toksikoloji-gigiyena rəyi verildikdən, gigiyena normativləri müəyyən olunduqdan sonra, immunoloji-bioloji preparatları və dərman vasitələrini isə müəyyənləşdirilmiş qaydada və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi ilə tətbiq etməlidirlər. Maddə 18. Radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələr Dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr, və vətəndaşlar radioaktiv maddələrlə və digər ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri ilə işləyərkən radiasiya təhlükəsizliyi normalarına və sanitariya qaydalarına, habelə radioaktiv maddələrin və digər ionlaşdırıcı şüalanma mənbələrinin çıxarılması, alınması, hazırlanması, istifadə olunması, emalı, daşınması, saxlanılması, işlədilməsi və basdırılması zamanı radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək barəsində digər normativ sənədlərdə göstərilmiş tələblərə əməl etməlidirlər. Radiasiya təhlükəsizliyi normaları və radioaktiv maddələrlə, digər ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri ilə işin sanitariya qaydaları tələblərinin pozulduğu bütün hallar hökmən dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslərin iştirakı ilə xüsusi müzakirə edilməlidir. Maddə 19. Mənzil sahəsinə sakinlərin köçürülməsi və yaşaması sahəsində vəzifələr Yaşayış üçün mənzil sahəsi verən dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar sakinləri mənzil sahəsinə köçürərkən qüvvədə olan sanitariya tələblərini yerinə yetirməlidirlər. Maddə 20. Ərzaq xammalının və qida məhsullarının istehsalı, daşınması, saxlanılması və satışı zamanı vəzifələr İctimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətən-daşlar: ərzaq xammalının və qida məhsullarının istehsalı, daşınması, saxlanılması və satışı zamanı tibbi-bioloji tələblərə, sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl etməli; qida məhsullarına yeni əlavələri, xüsusi qatılan bioloji fəal maddələri, yeni istehsal texnologiyalarmı, istehsal xammalmı və qida məhsullarmı, habelə ərzaq xammalı və qida məhsulları ilə təmasda olan qabları, polimer və başqa materialları yalnız toksikoloji-gigiyena rəyi verildikdən sonra və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada tətbiq etməlidirlər. Maddə 21. Təsərrüfat-içməli su təchizatına və əhalinin mədəni-məişət məqsədilə sudan istifadə etdiyi yerlərə olan sanitariya tələblərinə əməl etmək sahəsində vəzifələr Dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat-içməli su təchizatı sistemləri ilə verilən suyun keyfiyyətinin gigiyena tələblərinə və dövlət standartlarına uyğun gəlməsini, mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı zamanı, habelə sututarlarda və dənizin sahilboyu zolağında, əhalinin mədəni-məişət məqsədləri üçün istifadə etdiyi yerlərdə isə müvafiq sanitariya normalarının və qaydalarının tələblərinə uyğun gəlməsini təmin etməlidirlər. Mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat-içməli su kəmərləri və onların mənbələri üçün suyun lazımi keyfiyyətini təmin edən xüsusi rejimli sanitariya mühafizə zonaları müəyyən edilməlidir. Su kəmərlərinin və onları təchiz edən mənbələrin sanitariya mühafizə zonalarının təyin edilməsi qaydası, habelə bu zonaların sanitariya rejimi Azərbaycan Respublikasının qanun-vericiliyi ilə müəyyən olunur. Maddə 22. Xaricdən satın alınan məhsulun göndərilməsi, satışı və istifadəsi zamanı vəzifələr Dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar xaricdən satın aldıqları xammalı, materialları, maddələri, məmulatı və digər məhsulları, onların istehsalı texnologiyalarını göndərərkən, saxlayarkən, satarkən və istifadə edərkən Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl etməlidirlər. Maddə 23. Uşaqların və yeniyetmələrin tərbiyəsi, təhsili və istehsalat təcrübəsi şərtlərinə əməl edilməsi sahəsində vəzifələr Dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrində, orta məktəblərdə və texniki peşə məktəblərində, digər idarə və müəssisələrdə uşaqların və yeniyetmələrin təhsili və tərbiyəsi, istehsalat təcrübəsi şərtlərini, onların iaşəsi, sanitariya məişət təminatı, əmək və istirahət şəraiti üzrə sanitariya qanunvericiliyinin tələblərini tənzimləyən sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əmə! olunmasını təmin etməlidirlər. Maddə 24. Tibbi müayinələrdən keçmək vəzifəsi Əhalinin sağlamlığını qorumaq, yoluxucu və parazitar xəstəliklərin yayılmasına yol verməmək, peşə xəstəliklərinin və zəhərlənmələrin, bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq, əməyin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin işçiləri və vətəndaşlar işə qəbul olunmazdan əvvəl və vaxtaşırı tibbi müayinədən keçməlidirlər. Zərərli maddələrin, mənfi amillərin və müvafiq işlərin siyahısını, tibbi müayinələrin keçirilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi müəyyən edir. Müəssisələrin, təşkilatların və idarələrin rəhbərləri və digər vəzifəli, şəxsləri tibbi müayinədən keçməyən, yaxud sağlamlıq vəziyyətinə görə yararsız hesab edilən şəxslərin işə buraxılmaması və işçilərin vaxtaşaşırı tibbi müayinədən vaxtında keçməsi üçün məsuliyyət daşıyalar. Maddə 25. Xəstəliklərin əmələ gəlməsinin və yayılmasının qarşısını almaq sahəsində vəzifələr Dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar yoluxucu, parazitar, peşə xəstəliklərinin və kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin, o cümlədən radiasiya amili ilə bağlı olan xəstəliklərin əmələ gəlməsinin və yayılmasının qarşısını almaq, habelə belə xəstəliklər əmələ gəldikdə onları ləğv etmək üçün vaxtında tədbirlər görülməsini təmin etməlidirlər. Yoluxucu və parazitar xəstəliklərin əmələ gəlməsinin və yayılmasının qarşısını almağa yönəldilən profilaktik peyvəndlər vurulmasının və digər tədbirlər görülməsinin qaydasını Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi müəyyən edir. Yoluxucu, parazitar, kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan Respublikasının hökuməti, baş dövlət sanitariya həkimləri özlərinin səlahiyyətləri daxilində müvafiq ərazilərdə və ya obyektlərdə müəyyən olunmuş qaydada xüsusi əmək, təhsil, hərəkət, daşıma şəraiti və rejimləri tətbiq edir, lazım gəldikdə isə belə xəstəliklərin əmələ gəlməsinin, yayılmasının qarşısını almağa və onları ləğv etməyə yönəldilən zərərsizləşdirmə, dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya və dezaktivasiya işləri görürlər. Yoluxucu və parazitar xəstəlik mənbələrində karantin — təşkilat, profilaktika tədbirlərinin görülməsi, yoluxucu xəstəliklərə tutulmuş şəxslərin xəstəxanalara yerləşdirilməsi qaydasını və müddətlərini Azərbaycan Respublikasının hökuməti, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi müəyyən edir. Maddə 26. Elmi tədqiqat idarələrinin və təşkilatlarının xüsusi ekspertizalar keçirmək sahəsində vəzifələri Elmi tədqiqat idarələri, ali məktəblər, digər təşkilatlar və idarələr elmi-texniki tərəqqinin müasir səviyyəsini nəzərə almaqla özlərinin səlahiyyəti daxilində əhalinin və ayrı-ayrı vətəndaşların sağlamlıq və xəstələnmə vəziyyətini, layihə sənədlərini, texniki və başqa sənədləri, xammalı, materialları, maddələri, məmulatı və digər xalq təsərrüfatı məhsullarını, onların istehsalı texnologiyasını və tibbi immunoloji-bioloji preparatları sanitariya-gigiyena, tibbi, bioloji, texniki, sosioloji, statistika ekspertizalarından və digər növ xüsusi ekspertizalardan keçirməlidirlər. Bu ekspertizalar dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti orqanlarının və idarələrinin göndərişləri üzrə müqavilə əsasında və ya başqa əsasda keçirilir. Elmi tədqiqat idarələri, ali məktəblər, digər təşkilatlar və idarələr ekspertizaların düzgün keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyırlar. IV fəsil. Azərbaycan Respublikasında dövlət sanitariya nəzarətinin təşkili Maddə 27. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya epidemioloji xidmətinin vəzifələri Azərbaycan Respublikasının dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti əhalinin sağlamlığını qorumaq və möhkəmləndirmək, sağlam həyat tərzi formalaşdırmaq və xəstəliklərin profilaktikasını təmin etmək məqsədilə ətraf mühitin zərərli amillərinin əhalinin sağlamlığına təsirinin qarşısının alınmasına, aşkara çıxarılıb ləğv olunmasına yönəldilmiş aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: dövlət sanitariya nəzarəti və epidemioloji tədqiqatlar aparılması; ətraf mühit amillərinin əhalinin sağlamlığına təsirinin uçotu, statistikası və sosial-gigiyena monitorinqi; əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığını təmin edən proqramların hazırlanması, onların həyata keçirilməsinə təşkilati-metodik rəhbərlik və nəzarət edilməsi; əhalinin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi, yoluxucu, parazitar xəstəliklərin və qida zəhərlənmələrinin profilaktikası və ləğvi sahəsində, habelə ekstremal vəziyyətlər yarandıqda sanitariya-gigiyena tədbirlərinin, epidemiya əleyhinə tədbirlərin təşkili və həyata kecirilməsi; ətraf mühitin zərərli amillərin gigiyena baxımından normalaşdırılması və tənzimlənməsi; sağlam həyat tərzini formalaşdırmaq, əhalinin sanitariya mədəniyyətini yüksəltmək üçün gigiyena biliklərinin təbliğ edil-məsi; Azərbaycan Respublikası ərazisinin karantin infeksiyaları gətirilməsindən və yayılmasından, sağlamlıq üçün təhlükəli ərzaq məhsulları və istehlak əşyaları idxalından sanitariya mühafizəsi; dövriyyədə olan dərman vasitələri barəsində müəyyən olunmuş sanitariya-gigiyena tələblərinə əməl olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi. Maddə 28. Dövlət sanitariya nəzarəti Dövlət sanitariya nəzarəti əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığını, əlverişli ətraf mühiti təmin edən və əhalinin sağlamlığını qoruyub möhkəmləndirmək, adamların fəal ömrünü uzatmaq məqsədi güdən sanitariya-gigiyena tədbirləri və epidemiya əleyhinə tədbirlər kompleksinin dövlət orqanları, ictimai birliklər, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar tərəfindən yerinə yetirilməsi prosesində dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti orqanlarının və idarələrinin elə bir fəaliyyətidir ki, bu fəaliyyət sanitariya qanunvericiliyinin, insanın sağlamlığının qorunması sahəsində beynəlxalq və dövlət standartlarının tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin etməyə, sanitariya qaydaları və normaları, gigiyena normativləri pozuntularının qarşısını almağa, bunları vaxtında aşkara çıxarıb ləğv etməyə, təqsirli şəxsləri məsuliyyətə cəlb etməyə yönəldilmişdir. Maddə 29. İdarə sanitariya nəzarəti Azərbaycan Respublikası müdafiə, milli təhlükəsizlik və daxili işlər nazirliklərinin obyektlərində, habelə dəmiryol nəqliyyatında sanitariya-epidemioloji salamatlığın təmin edilməsinə idarə sanitariya nəzarətini bu nazirliklərin xüsusi sanitariya xidmətləri həyata keçirir. Bu xidmətlərin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının sanitariya qanunvericiliyinə zidd olmamalıdır. Maddə 30. İstehsalat nəzarəti İstehsal prosesində sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl edilməsinə, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və sağlamlaşdırmaq məqsədi güdən tədbirlərin görülməsinə, insanların əmək, məişət, istirahət, təhsil və tərbiyə şəraitinə, istehsal olunan məhsulun gigiyena göstəricilərinə istehsalat nəzarətini təmin etmək vəzifəsi müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin rəhbərlərinə və fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlara həvalə edilir. İstehsalat nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün məsul orqanlar və şəxslər attestasiyadan keçməli, müəyyənləşdirilmiş mütərəqqi tədqiq üsullarım işdə tətbiq etməlidirlər. Maddə 31. İctimai sanitariya nəzarəti İctimai birliklər, əmək kollektivləri və vətəndaşlar öz nizam-namələrinə və onların fəaliyyətini tənzimləyən digər normativ aktlara uyğun olaraq sanitariya qanunvericiliyinə əməl edil-məsinə, sanitariya-gigiyena tədbirlərinin və epidemiya əleyhinə tədbirlərin görülməsinə nəzarət edirlər. İctimai nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası və təminatları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Maddə 32. Dövlət və idarə sanitariya nəzarəti, istehsalat nəzarəti və ictimai nəzarət həyata keçirilərkən qarşılıqlı əlaqə Bu Qanunun 29–31-ci maddələrinə uyğun olaraq idarə sanitariya nəzarətini, istehsalat nəzarətini və ictimai nəzarəti təmin edən nazirliklərin və baş idarələrin xüsusi xidmətləri, müəssisələr, təşkilatlar, idarələr və vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin orqanları və idarələri ilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərirlər. V fəsil. Azərbaycan Respublikasının dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti Maddə 33. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin təşkili 1. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti orqanlarının və idarələrinin vahid sisteminə aşağıdakılar daxildir: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya-Epidemioloji Nəzarəti Baş İdarəsi; Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi; Naxçıvan Muxtar Respublikası, şəhər və rayon, habelə hava və su nəqliyyatı gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri; gigiyena və epidemiologiya profilli elmi tədqiqat idarələri; gigiyena və epidemiologiya profilli respublika, şəhər və rayon ixtisaslaşdırılmış mərkəzləri; taun əleyhinə idarələr; digər sanitariya-profilaktika idarələri. 2. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti orqanlarına və idarələrinə rəhbərlik etmək müvafiq surətdə Azərbaycan Respublikasının baş dövlət sanitariya həkiminə və onun müavinlərinə, Naxçıvan Muxtar Respublikası, şəhər və rayon, habelə hava və su nəqliyyatı baş dövlət sanitariya həkimlərinə və onların müavinlərinə həvalə olunur. 3. Dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən şəxslər aşağıdakı qaydada vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunurlar: Azərbaycan Respublikasının baş dövlət sanitariya həkimini Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavinini Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin təqdimatı üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir; Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş dövlət sanitariya həkimini Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ilə razılaşdırıldıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir; şəhər, rayon baş dövlət sanitariya həkimlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir; idarə sanitariya nəzarəti üzrə baş sanitariya həkimləri və onların müavinləri respublika baş dövlət sanitariya həkimi ilə razılaşdırıldıqdan sonra vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunurlar. 4. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin müəyyənləşdirilməsi və maddi-texniki təminatı respublika büdcəsi və müəyyənləşdirilmiş qaydada daxil olan büdcədənkənar vəsait hesabına həyata keçirilir. Fövqəladə vəziyyətlərdə yoluxucu və digər kütləvi xəstəlikləri və zəhərlənmələri ləğv etmək və onların yayılmasının qarşısını almaq üçün sanitariya-gigiyena tədbirlərinə və epidemiya əleyhinə tədbirlərə çəkilən xərcləri maliyyələşdirmək məqsədilə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi yanında xüsusi fond yaradılır. Maddə 34. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti vəzifəli şəxslərinin hüquqları 1. Azərbaycan Respublikasının baş dövlət sanitariya həkimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası, şəhər və rayon, hava və su nəqliyyatı baş dövlət sanitariya həkimləri və onların müavinləri aşağıdakı hüquqlara malikdirlər: 1) Azərbaycan Respublikası sanitariya qanunvericiliyinin yerinə yetirilməsini, sanitariya-gigiyena tədbirləri və epidemiya əleyhinə tədbirlər görülməsini, qüvvədə olan sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl edilməsini yoxlamaq məqsədilə tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələrə, təşkilatlara və idarələrə maneəsiz gedib(müəyyən edilmiş nümunəli xidmət vəsiqəsini göstərməklə) yoxlama aparmaq, vətəndaşların yaşayış şəraitini, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin iş şəraitini yoxlamaq və sanitariya normaları və qaydaları, gigiyena normativləri pozuntularını aradan qaldırmağı onlardan tələb etmək; 2) zəruri hallarda elmi tədqiqat idarələrinə, laboratoriyalarına, ali məktəblərə, digər müəssisələrə xüsusi ekspertizalar və məsləhətləşmələr keçirməyi tapşırmaq; 3) layihələşdirmə və tikinti işlərini, habelə tikintisi, yenidən qurulması başa çatdırılmış obyektlərin və onların buraxılış komplekslərinin istismara verilməsini, işləyən müəssisələrin, təşkilatların, ayrı-ayrı istehsal sexlərinin, sahələrinin, otaqlarının, binalarının, qurğularının, avadanlığının, nəqliyyat vasitələrinin istismarını, eləcə də ayrı-ayn iş və istehsal fəaliyyəti növlərinin yerinə yetirilməsinin, xalq təsərrüfatı məhsullarının istehsalına başlanmasını və tətbiqini, ərzaq xammalının və qida məhsullarının istehsalını, saxlanmasını, daşınmasını və satılmasını, içməli su mənbələrindən və təsərrüfat, mədəni-sağlamlaşdırma məqsədləri üçün su mənbələrindən istifadə olunmasını zəruri tədbirlər görülənədək və sanitariya normalarının və qaydalarının, gigiyena normativlərinin mövcud pozuntuları aradan qaldırılanadək dayandırmaq, bu normalara və qaydalara, normativlərə əməl etmək mümkün olmadıqda isə həmin işlərə xitam vermək; 4) sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə uyğun gəlməyən torpaq sahəsinin seçilməsinə, yaşayış, ictimai, istehsal obyektlərinin və digər xalq təsərrüfatı obyektlərinin tikilməsinə, yenidən qurulmasına və genişləndirilməsinə dair ay ilə qabağı sənədləri və layihə sənədlərini razılaşdırılmaq üçün qəbul etməmək; 5) yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, tikintisi layihələri və xalq təsərrüfatı obyektlərinin yerləşdirilməsinə dair perspektiv planların layihələri barəsində, tikinti üçün torpaq sahələri verilməsi, əhalinin sudan istifadə yerlərinin və şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi, çirkab suların axıdılması, zəhərli kimyəvi, radioaktiv və başqa maddələrin işlədilməsi və basdırılması qaydası barəsində, müəssisələrin, binaların və qurğuların tikintisi, yenidən qurulması layihələri barəsində dövlət orqanlarına, ictimai birliklərə, müəssisələrə, təşkilatlara, idarələrə və vətəndaşlara qüvvədə olan sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əsaslanmaqla hazırlanan, hökmən yerinə yetirilməli olan rəyləri müəyyən edilmiş qaydada vermək; 6) yeni növ xammal, materiallar, maddələr, məmulat, digər xalq təsərrüfatı məhsulları, onların istehsalı texnologiyaları, ərzaq xammalı və qida məhsulları standartlarının və texniki şərtlərinin layihələrinə baxıb rəy vermək; 7) sənaye, ictimai və yaşayış binalarının, komplekslərinin, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və qurğularının, digər müəssisələrin və qurğuların qüvvədə olan sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə uyğun olub-olmaması barədə rəy vermək; 8) çalışdıqları istehsalatın və ya gördükləri işin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan şəxslərin, habelə sanitariya normalarını və qaydalarım, gigiyena normativlərini müntəzəm yerinə yetirməyən şəxslərin işdən kənar edilməsini, yoluxucu və parazitar xəstəliklərə tutulan, ətrafdakılar üçün təhlükə yaradan şəxslərin xəstəxanaya yerləşdirilməsini, epidemiya əleyhinə və profilaktika tədbirləri görülməsini ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin rəhbərlərindən, vəzifəli şəxslərdən və vətəndaşlardan tələb etmək; 9) obyektlərin sanitariya vəziyyətini aydınlaşdırmaq və sağlamlıq vəziyyətinin epidemioloji analizini keçirmək üçün zəruri olan ayrı-ayrı sənədləri, məlumatı və izahatı vəzifəli şəxslərdən və vətəndaşlardan tələb etmək; 10) laboratoriya analizinin və gigiyena ekspertizasının keçirilməsi üçün qida məhsullarını, məmulatı, əşyaları və materialları götürmək, habelə bilavasitə nəzarət obyektlərində zəruri laboratoriya tədqiqatları və alətlər vasitəsilə tədqiqatlar (ölçmələr) aparmaq; 11) epidemioloji göstəricilər əsasında əhaliyə və ya vətəndaşların ayrı-ayrı qruplarına profilaktik peyvəndlər vurmaq haqqında, profilaktika məqsədilə və yoluxucu xəstəlik mənbələrində, habelə bu xəstəliklərin əmələ gəlməsi üçün şərait olan binalarda və ərazidə dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya və dezaktivasiya aparmaq haqqında qərar qəbul etmək; 12) Azərbaycan Respublikası sanitariya qanunvericiliyinin, sanitariya normalarının və qaydalarının, gigiyena normativlərinin pozulması faktları barədə materiallara baxılması üçün vəzifəli şəxsləri və vətəndaşlar dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti idarələrinə çağırmaq; 13) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya sahəsində hüquq pozuntuları barəsində işlərə baxmaq, inzibati tənbeh etmək, cinayət işlərinin qaldırılması üçün materialları istintaq orqanlarına vermək, inzibati təsir tədbirləri görülməsinə dair idarəetmə orqanlarına təkliflər vermək və görülmüş iş barəsində onlardan məlumat tələb etmək; 14) əhalinin kütləvi xəstələnməsi və zəhərlənməsi zamanı sanitariya-gigiyena tədbirlərinin, epidemiya əleyhinə və digər tibbi tədbirlərin görülməsi üçün müalicə-profilaktika və sanitariya-profilaktika müəssisələrinin çəkdikləri xərclərin ödənilməsi barədə tələblər irəli sürmək. 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının, şəhərlərin və rayonların baş dövlət sanitariya həkimləri müəyyənləşdirilmiş qaydada müvəqqəti yerli sanitariya qaydalarını təsdiq, nəşr və tətbiq etmək hüququna da malikdirlər. 3. Bu maddənin 1, 9, 10, və 11-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hüquqlar Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti orqanlarının və idarələrinin mütəxəssislərinə də şamil edilir. Maddə 35. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti vəzifəli şəxslərinin və mütəxəssislərinin vəzifələri və məsuliyyəti 1. Özlərinin səlahiyyəti daxilində dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin baş dövlət sanitariya həkimləri, digər vəzifəli şəxsləri və mütəxəssisləri: sanitariya sahəsində hüquq pozuntularının qarşısını almaq, onları aşkara çıxarmaq və ləğv etmək üçün verilmiş səlahiyyətdən vaxtında və tam istifadə etməli; əhalinin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi, onun sanitariya-epidemioloji salamatlığının təmin edilməsi sahəsində özlərinin fəaliyyətini vətəndaşların və cəmiyyətin hüquq və mənafelərinin müdafiəsi işində marağı olan dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, ictimai birliklər ilə əlaqələndirməli; əhaliyə sanitariya qanunvericiliyinin yerinə yetirilməsi və sanitariya mədəniyyətinin artırılması məsələlərində kömək etməli; onlara bəlli ola bilən məlumat barəsində dövlət, xidmət və kommersiya sirrini qorumalıdırlar. 2. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin vəzifəli şəxsləri və mütəxəssisləri öz vəzifələrini lazımınca yerinə yetirməməyə, vəzifələrindən sui-istifadə etməyə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 36. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti vəzifəli şəxslərinin və mütəxəssislərinin hərəkətlərindən şikayət edilməsi Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti baş dövlət sanitariya həkimlərinin, digər vəzifəli şəxslərinin və mütəxəssislərinin hərəkətlərindən bir ay müddətində tabelik üzrə yuxarı vəzifəli baş dövlət sanitariya həkiminə şikayət etmək olar. Şikayətlərə alındığı vaxtdan 30 gün keçənədək baxılır və onların barəsində qərar qəbul edilir. Qəbul edilən qərardan nara-zılıq olduqda vəzifəli şəxslərin və mütəxəssislərin hərəkətlərindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada məhkəməyə şikayət edilə bilər. Şikayət edilməsi şikayət olunan hərəkəti dayandırmır. Maddə 37. Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti vəzifəli şəxslərinin və mütəxəssislərinin hüquqi vəziyyəti və sosial müdafiəsi Dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən baş dövlət sanitariya həkimləri, digər vəzifəli şəxslər dövlət idarəetmə orqan-larının nümayəndələridir və dövlət tərəfindən müdafiə olunurlar. Onlar öz fəaliyyətlərində müstəqildirlər və yalnız Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan sanitariya qanunvericiliyini əsas tuturlar. Dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslərin və mütəxəssislərin öz peşə vəzifələrini yerinə yetirmələrinə mane olmaq üçün onlara hər hansı şəkildə təsir göstərmək, yaxud onların fəaliyyətinə qarışmaq qadağandır. Belə hərəkətlərə yol verən vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləş-dirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. VI fəsil. Azərbaycan Respublikasının sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyət Maddə 38. Sanitariya sahəsində hüquq pozuntuları və onları törətməyə görə məsuliyyətin növləri Azərbaycan Respublikasının sanitariya qanunvericiliyinə, o cümlədən qüvvədə olan sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl edilməməsi, epidemiya əleyhinə tədbirlərin görülməməsi, Azərbaycan Respublikası dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti orqanları və idarələri vəzifəli şəxslərinin rəylərinin, qərarlarının və göstərişlərinin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar vətəndaşların hüquqlarına və cəmiyyətin mənafeyinə toxunan qeyri-hüquqi, təqsirli hərəkət sanitariya sahəsində hüquq pozuntusu sayılır. Sanitariya sahəsində hüquq pozuntularına yol vermiş vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar inzibati, cinayət və mülki-hüquq məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Azərbaycan Respublikası ərazisində olan xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə eyni məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 39. Sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyət Aşağıda göstərilənlərdə təqsiri olan vəzifəli şəxslər və vətən-daşlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq inzibati, cinayət və mülki-hüquq məsuliyyəti daşıyırlar: qida məhsullarının, əhalinin mədəni-məişət məqsədləri üçün istifadə etdiyi açıq və yeraltı su təchizatı mənbələrinin, sututarların və dənizin sahilboyu zolağının, torpağın, atmosfer hava-sının, iş zonası havasının kimyəvi, fiziki, bioloji və başqa şəkildə çirkləndirilməsi; əhalinin sağlamlığının qorunmasını, sanitariya-epidemioloji salamatlığını və radiasiya təhlükəsizliyini təmin etməyə yönəldilmiş normalara və qaydalara, normativlərə əməl etmədən normativ-texniki sənədlərin hazırlanması, habelə, bu normalara və qaydalara, normativlərə zidd olan sənədlərdən istifadə edil-məsi; gigiyena ekspertizası və dövlət nəzarəti olmadan yeni növ xammala, materiallara, maddələrə, məmulata, digər xalq təsərrüfatı məhsullarına, onların istehsalı texnologiyasına, ərzaq xammalına, qida məhsullarına dair normativ-texniki sənəd layihələrinin hazırlanması; sanitariya-epidemioloji salamatlığı təmin etməyə yönəldilmiş normalara və qaydalara, normativlərə əməl etmədən, dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən orqanlar və idarələr ilə razılaşdırmadan müəssisələrin, onların buraxılış komplekslərinin, binalarının, qurğularının layihələşdirilməsi, tikilməsi, yenidən qurulması, təkmilləşdirilməsi, yeni texnika ilə təchiz olunması, yaşayış məntəqələrinin, sənaye və kənd təsərrüfatı obyektlərinin, su təchizatı, kanalizasiya, çirkab sulan təmizləmə sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların perspektiv tikintisi və yerləşdirilməsi, nəqliyyat vasitələrinin, texnoloji proseslərin və avadanlığın yerləşdirilməsi; dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən orqanlar və idarələr ilə razılaşdırılmadan torpaq sahəsinin ayrılması və torpaq sahəsindən yeni tikinti, obyektlərin yenidən qurulması və ya genişləndirilməsi üçün istifadə edilməsi; dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən orqanların və idarələrin icazəsi olmadan obyektlərin qəbul edilməsi və istismara verilməsi; sanitariya normalarına və qaydalarına, gigiyena normativlərinə əməl etmədən, toksikoloji-gigiyena rəyi almadan yeni növ xammalın, materialların, maddələrin, digər xalq təsərrüfatı məhsullarının, onların istehsalı texnologiyalarının, ərzaq xammalının, qida məhsullarının, immunoloji-bioloji tibb preparatlarının istehsalı və tətbiqi; ərzaq xammalının və qida məhsullarının keyfiyyətinə verilən tələblərə əməl edilməməsi, habelə onların tərkibində müəyyən edilmiş gigiyena normativlərindən artıq radionuklidlər, zəhərli, insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olan bioloji, kimyəvi maddələr, digər maddələr və birləşmələr olması; ərzaq xammalının və qida məhsullarının istehsalı, saxlanması, daşınması və satışı zamanı sanitariya normalarının və qaydalarının, gigiyena normativlərinin pozulması, dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən orqanların və idarələrin icazəsi olmadan və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmadan yeməli kənd təsərrüfatı bitkiləri və heyvanlar üçün boy maddələrinin, bitkiqoruyucu kimyəvi və bioloji vasitələrin ərzaq xammalı, qida məhsulları və dərman vasitələri ilə təmasda olan qabların, polimer və başqa materialların, heyvan yeminə əlavələrin tətbiqi; xarici texnologiyaların, materialların, xammalın və məhsulların göndərilməsi, satışı və istifadəsi zamanı sanitariya norma-larının və qaydalarının, gigiyena normativlərinin pozulması; mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat-içməli su təchizatı sistemləri ilə verilən suyun keyfiyyətinin gigiyena tələblərinə, beynəlxalq və dövlət standartlarına uyğunluğunun təmin edilməməsi; mərkəzləşdirilməmiş su təchizatında, sututarlarda və dənizin sahilboyu zolağında əhalinin mədəni-məişət məqsədləri ilə sudan istifadə etdiyi yerlərdə suyun keyfiyyətinin müvafiq sanitariya normalarına və tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməməsi; yaşayış məntəqələrinin və ərazilərinin saxlanılmasına sənaye, o cümlədən radioaktiv və zəhərli maddələrin, kənd təsərrüfatı və təsərrüfat-məişət tullantılarının yığılmasına, saxlanılmasına, daşınmasına və istifadə olunmasına dair sanitariya qaydalarının pozulması; atmosfer havasının qorunması sahəsində sanitariya normalarının və qaydalarının, gigiyena normativlərinin pozulması; uşaq tərbiyə və yeniyetmə müəssisələrində, texniki peşə məktəblərində, habelə müəssisələrdə təlim-tərbiyə, istehsalat təcrübəsi şəraitini, sanitariya-gigiyena və epidemiya əleyhinə rejimləri, radiasiya təhlükəsizliyi və müvafiq sanitariya qaydaları tələblərini, uşaqların və yeniyetmələrin əmək, iaşə və istirahət, sanitariya-məişət təminatı şəraitini tənzimləyən normalara və qaydalara, normativlərə əməl edilməməsi; səhiyyə idarələrində və başqa idarələrdə sanitariya-gigiyena və epidemiya əleyhinə rejimlərə əməl edilməməsi; radioaktiv maddələrlə və digər ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri ilə işləyərkən, habelə radioaktiv tullantıları basdırarkən sanitariya normalarının və qaydalarının pozulması; yoluxucu, parazitar xəstəliklərin yayılması qarşısını almaq və onları ləğv etmək üçün tədbirlərin görülməməsi; dövlət sanitariya-epidemioloji xidməti orqanlarının və idarələrinin göndərişləri üzrə sanitariya-gigiyena, tibbi, bioloji, texniki, sosioloji, statistik və digər xüsusi ekspertizalar aparılmasından əsassız imtina edilməsi; tibbi müayinədən keçməyən, yaxud səhhətinə görə yararsız hesab edilən şəxslərin işə buraxılması; işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyaların məcburi tibbi müayinələrdən keçməməsi, yaxud müayinədən keçmə müddətlərini pozması; dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən orqanların və idarələrin məcburi rəylərinin, qərarlarının və göstərişlərinin yeri-nə yetirilməməsi; obyektdə sanitariya-gigiyena şəraitinin və epidemioloji vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün lazımi materialları və məlumatı verməkdən imtina olunması; dövlət sanitariya nəzarətini həyata keçirən orqanların və idarələrin bağladıqları obyektlərdə, istehsal xətlərində və sahələrində plombun qırılması, yaxud orada işin yenidən başlanması; qəzalar, sanitariya-epidemioloji şərait və əhalinin sağlamlıq vəziyyəti haqqında məlumatın qəsdən gizlədilməsi və ya təhrif edilməsi.

Qan və onun kompanentlərinin donorluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu qanun qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişafı ilə əlaqədar münasibətləri, qan və onun komponentlərinin donorluğunun təşkilində kompleks tədbirlərin təmin edilməsini tənzim edir, qan və onun komponentləri donorlarının statusunun əsaslarını müəyyən edir. I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında anlayış Qan və onun komponentlərinin donorluğu — şəxsin könüllü surətdə yüksək humanizm və xeyirxahlıq göstərərək, Azərbaycan Respublikası əhalisinin sağlamlığının qorunmasında şərəfli iş kimi tibbi məqsədlər üçün öz qanını və onun komponentlərini verməsi deməkdir. Qan və onun komponentlərinin donorluğu əvəzsiz və pullu ola bilər. Maddə 2. Qan və onun komponentlərinin donorları Qan və onun komponentlərinin donorları-qanını və onun komponentlərini tibbi məqsədlər üçün könüllü verən şəxslərdir. Milliyətindən, cinsindən, irqindən, dini əqidəsindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının tibbi müayinədən keçmiş, qan və onun komponentlərinin donorluğuna heç bir əks göstərişləri olmayan, 18–60 yaşlı hər bir sağlam, fəaliyyət qabiliyyəti olan vətəndaşı qan və onun komponentlərinin donoru ola bilər. Öz qanını və onun komponentlərini vermək arzusunda olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydada səhiyyə müəssisələrində müayinədən keçərək donor ola bilərlər. Onlar Azərbaycan Respublikası donorları üçün nəzərdə tutulmuş hüquqlardan istifadə edirlər və vəzifələri yerinə yetirirlər. Maddə 3. Qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə aşağıdakılar müəyyən edilir: qan və onun komponentlərinin donorluğunun təşkilinin əsas prinsipləri; qan və onun komponentlərinin donorlarının hüquq və vəzifələri, donorlara verilən kompensasiyalar və güzəştlər; dövlət və qeyri-dövlət müəssisə, idarə və təşkilatların, səhiyyə müəssisələrinin qan və onun komponentlərinin donorluğunun təşkilində və inkişafında hüquq və vəzifələri; qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişafı üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi və maliyyələşdirilməsi qaydası; donor qanının, onun komponentlərinin, onlardan hazırlanan preparatların və konservləşdirici məhlulların keyfiyyətinə nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi qaydası; donor qanı və onun komponentlərini tədarük edən, saxlayan və emalını həyata keçirən səhiyyə müəssisələrinin fəaliyyəti, maliyyələşdirilməsi və maddi-texniki təminatı qaydası; qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında donor qanının, onun komponentlərinin və onlardan hazırlanan preparat-ların mübadiləsi, həmçinin donor qanından preparat istehsalı barədə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanılması qaydası. Maddə 4. Qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişaf etdirilməsi üzrə dövlət proqramı Qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişaf etdiril-məsi üzrə dövlət proqramı müvafiq dövlət orqanı tərəfindən təsdiq olunur və səhiyyə üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Maddə 5. Qan və onun komponentlərinin donorluğunun təbliği, təşkili və inkişafı üçün görülən tədbirlərin maliyyələşdirilməsi Qan və onun komponentlərinin donorluğunun təbliği, təşkili və inkişafı üçün görülən tədbirlər respublika büdcəsi və yerli büdcələr, həmçinin qan tədarükü ilə məşğul olan müəssisələrin tibb müəssisələrinə verdikləri qan və onun komponentləri müqabilində əldə etdikləri vəsait, hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri hesabına maliyyələşdirilir. Maddə 6. Təşkilat rəhbərlərinin, hərbi hissələrin komandirlərinin (rəislərinin) qan və onun komponentlərinin donorluğuna köməyi Dövlət və qeyri-dövlət müəssisə, idarə və təşkilatların rəhbərləri, hərbi hissələrin komandirləri (rəisləri): vətəndaşların donorluğa cəlb olunmasında səhiyyə müəssisələrinə kömək etməlidirlər; qan və onun komponentlərinin donoru olmaq arzusunu əvvəlcədən rəhbərliyə bildirən şəxsləri (həmin şəxslərin qan verəcəkləri günlərdə iş, təhsil və ya xidmət yerlərində olmama-sının insanların həyat və sağlamlıqlarına, dövlətin müdafiəsinin, təhlükəsizliyinin və ictimai qaydanın pozulmasına şərait yarada-cağı, külli miqdarda maddi ziyana və digər ağır nəticələrə səbəb ola biləcəyi hallardan başqa) tibbi müayinədən keçmək üçün səhiyyə müəssisəsinə maneəsiz buraxılmalıdırlar; qan götürülməsi üçün əvəzsiz lazımi şərait yaratmalıdırlar; donor olan işçi, hərbi qulluqçu, yaxud tələbə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan güzəşt və kompensasiyalardan istifadə olunmasını təmin etməlidirlər. Maddə 7. Qan və onun komponentlərinin donorluğunun təbliği, təşkili və inkişafı üzrə səhiyyə orqanları və müəssisələrinin vəzifəsi Bütün səhiyyə orqanları və müəssisələri qan və onun komponentlərinin donorluğunun təbliği, təşkili və inkişafı üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməyə borcludurlar. Maddə 8. Qan və onun komponentlərinin donorluğunun əhali arasında təbliğində və təşkilində ictimai birliklərin iştirakı Nizamnamələrində (əsasnamələrində) əhalinin sağlamlığının qorunmasına yardım etməyi nəzərdə tutan ictimai birliklər qan və onun komponentlərinin tibbi məqsədlər üçün əvəzsiz verilməsinin təbliğində, tədarükündə və bununla əlaqədar tədbirlərin maliyyələşdirilməsində səhiyyə orqanları ilə birlikdə iştirak edə bilərlər. II fəsil. Donorların hüquq və vəzifələri, donorlara verilən güzəştlər və kompensasiyalar Maddə 9. Donorların hüquqları Donorun aşağıdakı hüquqları var: qan və onun komponentlərini verdiyi gün işdən (təhsildən, xidmətdən) azad edilmək və əlavə istirahət günü almaq; qan verdiyi gün pulsuz yemək və ya yeməyin dəyərini pulla almaq; verdiyi qan və onun komponentləri üçün haqq almaq (pullu donorluq zamanı); donorluq funksiyasını yerinə yetirməsi ilə əlaqədar sağlamlığının pozulması nəticəsində ona dəymiş zərərin əvəzini, o cümlədən müalicə, tibbi-sosial ekspertiza, sosial-əmək reabilitasiya xərclərini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada almaq. Donor donorluqla əlaqədar əlil olduqda, onun əlilliyi əmək xəsarəti nəticəsində əmələ gələn əlilliyə bərabər tutulur. Maddə 10. Donorların vəzifələri Donor olmaq arzusunu bildirən şəxs keçirdiyi və hazırkı xəstəlikləri, həmçinin narkotik maddələr qəbul edib-etməməsi barədə düzgün məlumat verməlidir. Şəxsin donorluq funksiyasını məhdudlaşdıran xəstəliklərin siyahısı səhiyyə üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur. Şəxs qəsdən öz xəstəliyini gizlətdikdə və bu hərəkətin nəticəsində resipiyentin (qan köçürülən şəxsin) sağlamlığında pozuntular, dəyişikliklər əmələ gələrsə, o, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyət daşıyır. Maddə 11. Donorlara verilən təminatlar və kompensasiyalar Donorlar tibbi müayinədən keçdikləri və qan, onun komponentlərini verdikləri gün, mülkiyyət formasından asılı olma-yaraq işlədikləri müəssisə, idarə və təşkilatlarda orta əmək haqqı saxlanılmaqla işdən azad olunurlar. Qan vermiş tələbələr qan verdikləri gün məşğələlərdən, hərbi qulluqçular isə hərbi xidmətin bütün formalarından azad olunurlar. Hər dəfə qan və onun komponentləri veriləndən sonra donorlara orta əmək haqqı saxlanılmaqla əlavə istirahət günü verilir. Həmin istirahət günü donorun arzusu ilə onun illik məzuniyyətinə əlavə edilə və ya il ərzində istənilən vaxtda istifadə edilə bilər. Məzuniyyət vaxtı və istirahət günləri qan və onun komponentlərini verən donorlara il ərzində istənilən vaxtda başqa istirahət günü verilir. Qan verən zaman donorlar qan tədarükü,, ilə məşğul olan müəssisələrin hesabına pulsuz yeməklə təmin olunur və ya onun dəyərini pulla alırlar. Donorlara pulsuz yemək verilməsi və ya onun dəyərini pulla almaq qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. Maddə 12. Donorlara verilən güzəştlər İl ərzində 2 dəfədən az olmayaraq qan və onun komponentlərini verən donorlara aşağıdakı güzəştlər verilir: tələbə donorların təqaüdü 6 ay müddətində 25 faiz artırılır; il ərzində bütün xəstəliklər zamanı əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdikdə iş stajından asılı olmayaraq, tam həcmdə müavinət verilir; il ərzində iş yerindən və ya tədris müəssisəsi tərəfindən müalicə olunmaq üçün güzəştli sanatoriya-kurort müalicəsinə göndərilir. Yerli icra hakimiyyəti və özünü idarəetmə orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində donorlar üçün əlavə güzəştlər müəyyən edə bilərlər. Maddə 13. "Azərbaycan Respublikasının fəxri donoru" adı verilməsi Dəfələrlə qan və onun komponentlərini verən və donorluğa cəlb etmək üçün əhalı arasında səmərəli iş aparan donorlara "Azərbaycan Respublikasının fəxri donoru" adı verilir. "Azərbaycan Respublikasının fəxri donoru" adının verilməsi qaydası və şərtləri, "Azərbaycan Respublikasının fəxri donoru" vəsiqəsinin və döş nişanının nümunəsi müvafiq dövlət orqanı tərəfindən təsdiq edilən Əsasnamə ilə müəyyən olunur. Maddə 14. Çıxarılıb. III fəsil. Qan və onun kompanentlərinin donorluğunun təşkili Maddə 15. Donor qanı və onun komponentlərini tədarük edən, emal edən və saxlayan səhiyyə müəssisələri Donor qanı və onun komponentlərinin tədarük edilməsi, emal edilməsi və saxlanılması səhiyyə üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının, həmçinin Azərbaycan Respublikasının digər dövlət orqanlarının və idarələrinin tabeliyində olan səhiyyə müəssisələri tərəfmdən həyata keçirilir. Maddə 16. Donorların tibbi müayinəsi və onlardan qan və onun komponentlərinin götürülmə qaydası Donorlardan qan və onun komponentlərinin götürülməsi onların tibbi müayinəsindən sonra həyata keçirilir. Donorların tibbi müayinədən keçməsi, qan və onun komponentlərinin götürülmə qaydası səhiyyə üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 17. Donor qanı və onun komponentlərinin keyfiyyətinə nəzarət Qan xidməti müəssisələrində hazırlanan donor qanı, onun komponentləri, preparatları və konservləşdirici məhlullar səhiyyə üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada mütləq dövlət yoxlamasından keçirilməlidir. Qanın, onun komponentlərinin və onlardan hazırlanan preparatların resipiyentlərə köçürülməsini təmin edən tibb müəssisələri həmin məhsulların təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin göstəricilərinə əməl olunmasına nəzarəti təmin edirlər. Bu göstəricilərin siyahısı və həmin nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası səhiyyə üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 18. Səhiyyə müəssisələrinin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti Səhiyyə müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri donor qanının, onun komponentlərinin və preparatlarının tədarükündə, saxlanmasında və emalında yol verilmiş pozuntulara görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyət daşıyırlar. IV fəsil. Yekun müddəaları Maddə 19. Donor qanının, onun komponentlərinin və preparatlarının Azərbaycan Respublikasından kənara aparılması və mübadilə edilməsi qaydaları Donor qanının, onun komponentlərinin və preparatlarının xarici təşkilatlarla mübadilə edilməsi, ekstremal şəraitdə təcili humanitar yardım göstərilməsi üçün donor qanının komponentlərinin və onlardan hazırlanan preparatların Azərbaycan Respublikasından kənara aparılması qaydalarını müvafiq dövlət orqanı müəyyən edir. Donor qanının, onun komponentlərinin və preparatlarının gəlir əldə etmək məqsədilə başqa dövlətlərə satılması qadağandır. Maddə 20. Beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdə bu Qanunda müəyyən edilmiş qaydalardan fərqli qaydalar müəyyən edildikdə, beynəlxalq müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir.

İnsanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliyin (AİDS) yayılmasının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun bütün dünyada pandemiya xarakteri alan insanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliyin ağır sosial-iqtisadi nəticələrini nəzərə almaqla onun Azərbaycan Respublikası ərazisində yayılmasına yol verməmək üçün hüquqi təminatlar yaradır. I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda əsas anlayışlardan və onların beynəlxalq abbreviaturalarından istifadə edilir: HIV (Human immunodeficiency virus) — insanın immunçatışmazlığı virusu; AIDS (Acquied Immune Defıciency Syndrom) qazanılmış immunçatışmazlığı sindromu – HIV virusunun törətdiyi xəstəlik; HIV/AIDS — insanın immunçatışmazlığı virusu ilə yoluxmuş və xəstə şəxslər. Maddə 2. AIDS-in yayılmasının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi AIDS-in yayılmasının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilələrdə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqli qaydalar müəyyən edildikdə beynəlxalq müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir. Maddə 3. Qanunun tətbiq sahəsi Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, eləcə də təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslərə şamil edilir. Maddə 4. Dövlətin təminatları Dövlət təminat verir: Azərbaycan Respublikasının ərazisində AIDS-in yayılmasının qarşısının alınması üzrə Milli Proqramın qəbul edilməsi və həyata keçirilməsinə; müalicə-profilaktika müəssisələrində qanın, onun komponentlərinin, digər bioloji mayelərin, orqanların və toxumaların köçürülməsi, qanla əlaqədar müxtəlif tibbi(o cümlədən cərrahi və stomatoloji) müdaxilələr zamanı HlV-dən təhlükəsizlik hüququna; Azərbaycan Respublikasında AIDS-in profilaktikası barədə əhaliyə dolğun məlumat verilməsinə; HİV-ə tibbi müayinələrin mümkünlüyünə və təhlükəsizliyinə (müayinə olunan və müayinə aparan şəxslər üçün), ilkin və ardıcıl məsləhətlər verilməsinə; Azərbaycan Respublikasının HIV/AIDS-lə xəstələnmiş vətəndaşlarına müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ambulator və stasionar şəraitdə hər cür ixtisas-laşdırılmış və xüsusi yardım göstərilməsinə, onların dərmanla təmin olunmalarına, eləcə də Azərbaycan Respublikası hüdudları daxilində müalicə yerlərinə gedib-gəlmələrinə; azadlıqdan məhrum edilmə yerlərində cəza çəkən HIV/AIDS-lə xəstələnmiş şəxslərə hər cür pulsuz ixtisaslaşdırılmış və xüsusi yardım göstərilməsinə; HIV/AIDS-lə xəstələnmiş əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada hər cür ixtisaslaşdırılmış və xüsusi yardım göstərilməsinə. Bu təminatlan Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanları öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər. Maddə 5. AIDS-in yayılmasının qarşısının ahnması üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının ərazisində AIDS-in yayılmasının qarşısının alınması üzrə Milli Proqramm yerinə yetirilməsində iştirak edən, eləcə də AIDS-in profilaktikasını, müalicəsini, yoluxmuş və xəstə şəxslərin, habelə HIV-lə yoluxma riskinə məruz qalan tibb işçilərinin sosial müdafiəsini həyata keçirən müəssisə, idarə və təşkilatların həmin fəaliyyəti dövlət büdcəsindən ayırmalar, məqsədli fondların vəsaiti, hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri hesabına maliyyələşdirilir. II fəsil. HIV-lə yoluxmuş şəxsləri aşkar etmək üşün tibbi müayinə Maddə 6. Tibbi müayinələrin aparılmasının ümumi qay-daları Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətən-daşlığı olmayan şəxslər HIV-i aşkar etmək üçün dövlət səhiyyə sistemi müəssisələrində tibbi müayinədən keçə bilərlər. Tibb müəssisəsinin işçiləri müayinənin nəticəsinə görə müayinə olunan şəxsə müvafiq məsləhətlər verməli və HIV-lə bağlı məlumatların məxfiliyinə əməl etməlidirlər. Şəxsin müayinəsini aparan müəssisə tərəfindən HlV-in olub-olmaması haqqında müvafiq arayış verilir. Xarici ölkələrə gedən şəxsə, lazım gəldikdə, HIV-lə müayinə olunması barədə sənədi (sertifikatı) yalnız səhiyyə sahəsində dövlət idarəetməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi tibb müəssisələri verirlər. HIV-ə müayinə olunmuş şəxs səhiyyə müəssisələrinin və təşkilatlarının müayinənin nəticəsinə dair rəyi ilə razılaşmazsa təkrar müayinədən keçə, yaxud yuxan səhiyyə orqanlarına və ya məhkəməyə müraciət edə bilər. Şəxsə HIV-lə yoluxduğunu tibbi müayinə aparmış müəssisənin məsul işçisi bildirir. Belə şəxsə xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması üçün ehtiyat tədbirlərinə riayət etmək tapşırılır, hüquqi təminatlar izah olunur və yoluxdurma təhlükəsi yaratma və ya qəsdən başqasını yoluxdurma üstündə cinayət məsuliyyəti daşıdığı haqqında yazılı xəbərdarlıq edilir. 14 yaşadək uşaqların, eləcə də iş qabiliyyəti olmayan şəxslərin HIV-lə yoluxmaları barədə onların valideynlərinə və ya yaxın adamlarına məlumat verilir. HIV-ə tibbi müayinə və profilaktik müşahidə qaydaları səhiyyə sahəsində dövlət idarəetməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir və mətbuatda dərc olunur. Maddə 7. Məcburi tibbi müayinə Qanın, onun komponentlərinin, digər bioloji mayelərin, orqanların və toxumaların donorları HIV-ə məcburi tibbi müayinədən keçirlər. HIV-ə tibbi müayinədən imtina edən şəxslər donor ola bilməzlər. Maddə 8. Könüllü tibbi müayinə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətən-daşlığı olmayan şəxslər könüllü surətdə HIV-ə tibbi müayinədən keçə bilərlər və onların arzusu ilə belə müayinə anonim keçirilir. Maddə 9. Epidemioloji nəzarət qaydasında tibbi müayinə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətən-daşlığı olmayan şəxslər epidemioloji nəzarət (gizli skrininq) məqsədilə səhiyyə sahəsində dövlət idarəetməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi qaydada HIV-ə tibbi müayinədən keçirilirlər. III fəsil. HIV-lə yoluxmuş şəxslərin və onların ailə üzlərinin sosial müdafiəsi Maddə 10. HIV-lə yoluxmuş şəxslərin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına yol verilməməsi HIV-lə yoluxmuş şəxslərin, onların ailə üzvlərinin bu xəstəliklə əlaqədar işdən azad edilməsinə, onları işə, habelə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinə, təhsil müəssisələrinə və tibbi yardım göstərən təşkilatlara qəbul etməkdən imtina olunmasına, başqa hüquqlarının və mənafelərinin məhdudlaşdırılmasına yol verilmir. Maddə 11. HIV-lə yoluxmuş yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin sosial müdafiəsi HIV-lə yoluxmuş yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində əlil uşaqlar üçün nəzərdə tutulan pensiya, müavinət və güzəştlər təyin edilir. HTV-lə yoluxmuş yetkinlik yaşına çatmayanlara xidmət edən şəxslərə isə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada maddi təminat və güzəştlər verilir. Maddə 12. Tibbi yardım göstərilərkən HIV-lə yoluxmadan dəymiş zərərin ödənilməsi Tibbi yardım göstərən müəssisələrdə bu Qanunun 4-cü maddəsində göstərilən tibbi müdaxilələrin həyata keçirilməsi zamanı HIV-lə yoluxmuş şəxslərin sağlamlığına dəyən zərər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənilməlidir. Maddə 13. HIV-lə yoluxmuş yetkinlik yaşına çatmayanların valideynlərinin, yaxud onların qanuni nümayəndələrinin hüquqları HIV-lə yoluxmuş yetkinlik yaşına çatmayanların valideynlərindən birinin, yaxud onların qanuni nümayəndəsinin: tibbi yardım göstərən stasionar müəssisədə 14 yaşınadək uşaqlarla birgə qalmaq və bu müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada dövlət sosial sığorta vəsaiti almaq; Azərbaycan Respublikası daxilində müalicə yerlərinə dövlət hesabına gedib-gəlmək; yoluxmuş şəxsə xidmət etmək üçün müvəqqəti işləmədiyi dövrdə iş stajının saxlanılması və ümumi staja daxil edilməsi hüquqları vardır. HIV-lə yoluxmuş şəxslər və onların ailə üzvləri üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə əlavə güzəştlər və kompensasiyalar nəzərdə tutula bilər. IV fəsil. Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən HİV-ə yoluxma riskinə məruz qalan tibb işçilərinin sosial müdafiəsi Maddə 14. Dövlət hesabına sığortalanma AIDS-in diaqnostikası və müalicəsini təmin edən, habelə HIV-i saxlayan materiallarla işləyən şəxslər öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən HIV-lə yoluxma riskinə görə dövlət hesabına icbari qaydada sığortalanırlar. Dövlət hesabına icbari sığortalanan tibb işçilərinin kateqoriyaları, sığorta qaydaları və sığorta ödənişlərinin məbləği Azərbaycan Respublikasının müvafiq Qanunu ilə müəyyən edilir. Maddə 15. Əmək münasibətləri sahəsində güzəştlər Səhiyyə sistemi idarələrinin AIDS-in diaqnostika və müalicəsini həyata keçirən, habelə işi HlV-i saxlayan materiallarla əlaqədar olan işçilərinə verilən güzəştlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. V fəsil. HİV-i yoluxdurmaya və HİV-ə yoluxma sirrinin yayılmasına görə məsuliyyət Maddə 16. HIV-lə yoluxmuş şəxslərin məsuliyyəti HIV-lə yoluxmuş şəxsin başqasını HIV-lə qəsdən yoluxdurma təhlükəsi yaratması və ya yoluxdurması Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Maddə 17. Tibb işçilərinin məsuliyyəti Öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirməməsi və ya lazımınca yerinə yetirməməsi nəticəsində HIV-lə yoluxmanın baş verməsində təqsiri olan tibb işçiləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq məsuliyyətə cəlb edilirlər. Maddə 18. HIV-lə yoluxma sirrinin yayılmasına görə məsuliyyət Səhiyyə və digər dövlət orqanlarının və təşkilatlarının işçiləri vəzifələrini yerinə yetirərkən tibbi müayinədən keçən şəxsdə HlV-in aşkar edildiyini, eləcə də bununla bağlı digər məlumatlan məxfi saxlamağa borcludurlar və onu yaydıqlarına görə məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 19. Bu qanunun pozulmasına görə məsuliyyət Fiziki və hüquqi şəxslər bu qanunun pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq məsuliyyət daşıyırlar.

Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri tənzimləyir. I fəsil. Ümumi müddəalar Maddə l. Tibbi sığorta və onun formaları Tibbi sığorta sağlamlığın qorunması sahəsində əhalinin sosial müdafiəsi forması olmaqla, sığorta hadisəsi baş verdikdə Azərbaycan Respublikası əhalisinin tibbi və dərman yardımı almasına təminat verir. Tibbi sığorta icbari və könüllü formada həyata keçirilir. İcbari tibbi sığorta dövlət sosial sığortasının tərkib hissəsi olmaqla, icbari tibbi sığorta proqramına müvafiq həcmdə əhalinin tibbi və dərman yardımı almasını təmin edir. Könüllü tibbi sığorta icbari tibbi sığorta proqramında müəyyənləşdirildiyindən əlavə könüllü tibbi sığorta müqaviləsi əsasında əhalinin tibbi və digər xidmətlər almasını təmin edir. Maddə 2. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun-vericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, digər normativ-hüquqi aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdən ibarətdir. II fəsil. Tibbi sığortanın sistemi Maddə 3. Tibbi sığortanın subyektləri Tibbi sığortanın subyektləri sığorta olunanlar, sığorta edənlər, tibbi sığorta təşkilatları, tibb müəssisələri və qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada fərdi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdir. İcbari tibbi sığorta sistemində sığorta edənlər: işləməyən vətəndaşlar üçün — müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və müvafiq sosial proqramlar çərçivəsində yerli özünü-idarə orqanları; işləyən vətəndaşlar üçün – mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslər və qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər. Könüllü tibbi sığortada sığorta edənlər — vətəndaşlar və vətəndaşların mənafeyini ifadə edən hüquqi şəxslərdir. Tibbi sığorta sistemindəki tibb müəssisələrinə xüsusi razılığı olan müalicə-profilaktika, elmi-tədqiqat müəssisələri, eləcə də qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada tibbi yardım göstərən digər hüquqi şəxslər daxildirlər. Tibbi sığortanın subyektləri arasındakı mübahisələr qanun-vericilikdə müəyyən olunmuş qaydada həll edilir. Maddə 4. Tibbi sığorta müqaviləsi Tibbi sığorta onun subyektləri arasında bağlanmış müqavilələr formasında həyata keçirilir. Tibbi sığorta müqaviləsi-qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada sığorta edənlə tibbi sığorta təşkilatları arasında bağlanan və sığorta olunana tibbi sığorta proqramına uyğun olaraq göstərilən tibbi yardımın maliyyələşdirilməsini və təşkilini müəyyən edən, sığorta olunanın digər mənafelərini müdafiə edən yazılı sazişdir. Tibbi sığorta müqaviləsi ilk sığorta haqqı ödənildiyi andan qüvvəyə minmiş hesab edilir. Tibbi sığorta müqaviləsinin forması və bağlanma qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Tibbi sığortanın ayrı-ayrı növlərinə aid qaydalar və icbari tibbi sığorta münasibətlərinin şamil edilmədiyi şəxslərin kateqoriyaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 5. Tibbi sığorta şəhadətnaməsi Tibbi sığorta şəhadətnaməsi – sığorta olunana yaşayış yerindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində, habelə Azərbaycan Respublikası ilə tibbi sığorta sahəsində müqavilə bağlayan digər dövlətin ərazisində tibbi sığorta proqramında göstərildiyindən az olmayan həcmdə tibbi yardım almağa təminat verən sənəddir. İcbari və könüllü tibbi sığorta müqaviləsinin subyekti olan vətəndaşlar tibbi sığorta şəhadətnaməsi almalıdırlar. Tibbi sığorta şəhadətnaməsi sığorta olunanın özündə olur və tibb müəssisəsinə müraciət edərkən təqdim olunur. Tibbi sığorta şəhadətnaməsinin forması və onun tətbiqi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Maddə 6. Sığorta edənin hüquq və vəzifələri Sığorta edənin hüquqları aşağıdakılardır: müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada tibbi sığorta müqaviləsi bağlamaq və ya onu ləğv etmək; tibbi sığorta təşkilatmı sərbəst seçmək; tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək. Sığorta edənin vəzifələri aşağıdakılardır: İcbari tibbi sığorta proqramına uyğun olaraq sığorta haqlarını vaxtında ödəmək; sığorta olunanların sağlamlığının vəziyyətinin göstəriciləri haqqında tibbi sığorta təşkilatına məlumat vermək; sığorta haqlarının tam məbləğdə və vaxtında ödənilməsi barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat vermək. Tibbi sığorta müqaviləsində sığorta edən üçün digər vəzifələr də nəzərdə tutula bilər. Maddə 7. Tibbi sığorta sistemində sığorta olunan vətəndaşların hüquqları Tibbi sığorta sistemində sığorta olunan vətəndaşların hüquqları aşağıdakılardır: tibbi sığorta şəhadətnaməsini aldıqları andan qanunvericilikdə müəyyən olunmuş hüquqlardan istifadə etmək; tibbi sığorta müqaviləsi ilə müəyyən edilən tibbi yardım növlərinə və həcminə uyğun olaraq tibbi sığorta sisteminə daxil olan tibb müəssisələrindən hər hansı birini və həkimi seçmək; profilaktik yardım da daxil olmaqla, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində icbari tibbi sığorta proqramındakından az olmayan həcmdə tibbi yardım almaq; icbari tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olan tibbi xidmətdən istifadə etmək; tibbi sığorta müqaviləsinə əsasən müraciət etdiyi tibb müəssisəsindən sağlamlığının vəziyyəti, eləcə də tətbiq olunan müalicə metodları və onların nəticələri barədə məlumat almaq; sığorta edənə, tibbi sığorta təşkilatına, tibb müəssisəsinə, tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərindən asılı olmayaraq, onların təqsiri üzündən vurulmuş zərərin ödənilməsi də daxil olmaqla, qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada iddia qaldırmaq; könüllü tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərində müəyyən edilmişsə, istifadə edilməyən sığorta haqqının bir hissəsini geri almaq. Vətəndaşların tibbi sığorta ilə bağlı mənafeyini müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, tibbi sığorta təşkilatları, həmkarlar ittifaqı təşkilatları və digər ictimai birliklər müdafiə edir. Azərbaycan Respublikasından kənarda yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının tibbi sığortası Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrə əsasən həyata keçirilir. Maddə 8. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və əcnəbilərin tibbi sığortası Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər tibbi sığorta sistemində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə eyni hüquq və vəzifələrə malikdirlər. Azərbaycan Respublikasında əcnəbilər tibbi sığorta sahəsində, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdə başqa qaydalar nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə eyni hüquq və vəzifələrə malikdirlər. Maddə 9. İcbari tibbi sığorta sisteminin maliyyələşdirilməsi İcbari tibbi sığorta sistemi dövlət büdcəsindən, sığorta edənin (mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin) ödəmələri, icbari tibbi sığorta haqlarının ödəmə qaydasının pozulması hallarında tətbiq olunan cərimə və dəbbə pulu, qanunvericilikdə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. icbari tibbi sığorta sisteminin maliyyələşdirilməsi, icbari tibbi sığorta haqlarının saxlanması və maliyyə vəsaitinin məqsədli istifadəsinə nəzarət müvafıq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Maddə 10. Tibbi sığorta sistemində sığorta haqları İcbari tibbi sığorta sistemində sığorta edənlər işləyən vətən-daşlar üçün məbləği və ödənilmə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən icbari tibbi sığorta haqları ödəyirlər. İcbarı tibbi sığorta haqları icbari tibbi sığorta proqramının yerinə yetirilməsini təmin edən məbləğdə müəyyən edilir. İşləməyən təqaüdçü, idarə və təşkilat ləğv olunduqda müvəqqəti işsizlər, əmək qabiliyyəti olmayanlar, uşaqlar, tələbələr və büdcə təşkilatlarının işçiləri üçün icbari tibbi sığorta haqları tibbi xidmətlər üçün qiymətlərin indeksasiyası nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən büdcə və sosial müdafiə fondlarının vəsaiti hesabına ödənilir. Könüllü tibbi sığortada sığorta-haqlarının məbləği könüllü tibbi sığorta proqramına uyğun olaraq tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir. Maddə 11. İcbari tibbi sığorta proqramı İcbari tibbi sığorta proqramı vətəndaşlara göstərilən tibbi xidmətin şərtlərini, növünü, həcmini müəyyən edir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Bu proqram vətəndaşların müəyyən olunmuş həcmdə və keyfiyyətdə tibbi yardım almasını nəzərdə tutur. III fəsil. Tibbi sığorta təşkilatlarının fəaliyyəti Maddə 12. Tibbi sığorta təşkilatı Tibbi sığorta təşkilatı — mülkiyyət formasından asılı olma-yaraq tibbi sığortanı həyata keçirmək üçün qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada xüsusi razılıq almaqla fəaliyyət göstərən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən zəruri nizamnamə fonduna malik olan – sığorta təşkilatıdır. Tibbi sığorta təşkilatları səhiyyə sisteminə daxil deyil. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və tibb müəssisələri tibbi sığorta təşkilatının təsisçiləri ola bilməzlər. Tibbi sığorta təşkilatından vergi tutulması Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir. Tibbi sığorta təşkilatının yaradılması, yenidən təşkili və ləğv olunması qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirdir. Maddə 13. Tibbi sığorta təşkilatının hüquq və vəzifələri Tibbi sığorta təşkilatının hüquqları aşağıdakılardır: tibbi sığorta müqavilələri üzrə tibbi yardım və xidmətlər göstərilməsi üçün tibb müəssisəsini seçmək; tibb müəssisələrinin akkreditasiyasında iştirak etmək; tibbi xidmətlər üçün tariflərin müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək; tibb müəssisələri tərəfindən müqavilənin şərtlərinin pozulduğu hallarda tibbi xidmətlərə çəkilən xərcləri qismən ödəmək; tibb müəssisəsinin və (və ya) tibb işçisinin təqsiri üzündən sığorta olunana vurulmuş zərərin ödənilməsi üçün qanun-vericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət etmək; zərərin sığorta olunan tərəfindən vurulduğu hallar istisna olmaqla, vətəndaşın sağlamlığına vurulmuş zərər üçün cavabdeh olan fiziki və ya hüquqi şəxslərdən qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada sığorta olunana tibbi yardım göstərilməsinə sərf olunmuş xərclərin ödənilməsini tələb etmək. Tibbi sığorta təşkilatı sabit fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydada ehtiyat fondu yarada bilər. Tibbi sığorta təşkilatının vəzifələri aşağıdakılardır: tibbi sığorta olunanlara tibbi sığorta proqramına uyğun tibbi yardım göstərilməsi üçün qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş qaydada fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri ilə müqavilələr bağlamaq; tibbi sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi andan sığorta olunana tibbi sığorta şəhadətnaməsini vermək; tibb müəssisələrinə tibbi xidmətin haqqını müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə ödəmək; könüllü tibbi sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuşsa, sığorta haqlarının bir hissəsini sığorta olunana qaytarmaq; müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq tibbi yardımın həcminə, müddətinə və keyfiyyətinə nəzarət etmək; sığorta olunanın mənafelərini müdafiə etmək. IV fəsil. Tibbi sığorta sistemində tibb müəssisələrinin fəaliyyəti Maddə 14. Tibb müəssisələrinin və fərdi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin hüquq və vəzifələri Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinin və fərdi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin tibbi sığorta sistemində tibbi xidmətlər göstərmək hüququ vardır. Tibbi sığorta proqramlarım yerinə yetirən tibb müəssisələrinin tibbi sığorta sistemindən kənarda da tibbi yardım göstərmək hüququ vardır. Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada tibbi sığorta proqramını yerinə yetirən tibb müəssisələrinin və ya fərdi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin tibbi sığorta təşkilatını seçmək hüququ vardır. Tibbi sığorta sistemində mülkiyyət formasından asılı olma-yaraq tibb müəssisələri sığorta olunanların əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsini təsdiq edən sənəd vermək hüququna malikdirlər. İcbari tibbi sığorta sistemində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq tibb müəssisələri və ya fərdi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər tibbi sığorta proqramlarını yerinə yetirərkən: sığorta olunana tibbi sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş müddətdə, həcmdə və keyfiyyətdə tibbi yardım göstərməli; sığorta olunanın xəstəliyi ilə əlaqədar baş verə biləcək, eyni zamanda sığorta olunanın təqsirindən üzə çıxmış hər hansı fəsadlar barədə tibbi sığorta təşkilatına məlumat verməli; sığorta olunanın sağlamlığının vəziyyətinə və ya şəxsi həyatına dair məlumatlar barədə xidməti sirri qorumalıdırlar. İcbari tibbi sığorta sistemində tibb müəssisələri və ya qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada fərdi tibbi fəaliyyət göstərən şəxslər tibbi sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan tibbi xidmətlərə görə sığorta olunandan əlavə haqq tələb edə bilməzlər. Maddə 15. Tibbi sığorta sistemində tibbi xidmətlər üçün tariflər İcbari tibbi sığorta sistemində tibbi xidmətlər üçün tariflər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Tariflər tibb müəssisələrinin rentabelliyini və tibbi sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan tibbi xidmətin müasir səviyyəsini təmin etməlidir. Könüllü tibbi sığorta üzrə tibbi xidmətlər üçün tariflər sığorta təşkilatı ilə bu xidmətləri göstərən tibb müəssisəsi (və ya fərdi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs) arasında razılaşmaya əsasən müəyyən edilir. V fəsil. Yekun müddəaları Maddə 16. Tibbi sığorta sistemində tərəflərin məsuliyyəti Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisə, idarə və təşkilatların sığorta haqqının ödəyiciləri kimi qeydiyyatdan keçməkdən imtina edilməsinə, sığorta haqlarının hesablanması üçün məbləğlərin gizlədilməsinə və ya aşağı salınmasına, ödənilmə müddətlərinin pozulmasına görə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir. Tibb müəssisəsi və ya fərdi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərinə və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq göstərilən tibbi xidmətin həcminə və keyfiyyətinə görə, eləcə də sığorta olunana tibbi xidmət göstərməkdən imtina etməyə görə məsuliyyət daşıyırlar. Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri və ya fərdi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərini pozduqda tibbi sığorta təşkilatı göstərilən tibbi xidmətin haqqını tam və ya qismən ödəməmək hüququna malikdir. Tibbi sığorta müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməsinə görə tibbi sığorta təşkilatı sığorta olunan və ya sığorta edən qarşısında məsuliyyət daşıyır. Tibbi sığorta sistemində mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada məhkəmə tərəfindən həll edilir. Maddə 17. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət Bu Qanunun pozulmasında təqsirli olan hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

tibb, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqa. Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz iyul 2021 Tibb Erebce طبي insan saglamligini qorumaq ve mohkemlendirmek ucun muxtelif xestelikleri ve patoloji veziyyetleri oyrenen insan orqanizminde normal ve patoloji proseslerin tedqiqati uzre elmi ve praktik fealiyyet sahesidir Tibb qeyri deqiq elmdir bu riyaziyyat deyil Derslikler ve vesaitler cox sey oyretmekle yanasi butun saheleri ehate ede bilmez Hec bir muhazire ve ya monoqrafiya tecrubeni evez ede bilmez ona gore de her bir sexs oz ozluyunde unikal ve tekrarolunmazdir onun xesteliye ve mualiceye reaksiyasi cox vaxt proqnozlasdirila bilmir Bizim vezifemiz azerbaycanli hekimleri birlesdirmek onlara unsiyyet ve fikir mubadilesi ucun serait yaratmaqdir Mundericat 1 Tibbi qanunlar 1 1 Ehalinin saglamliginin qorunmasi haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu 1 2 Sanitariya epidemioloji salamatliq haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu 1 3 Qan ve onun kompanentlerinin donorlugu haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu 1 4 Insanin immuncatismazligi virusunun toretdiyi xesteliyin AIDS yayilmasinin qarsisinin alinmasi haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu 1 5 Tibbi sigorta haqqinda Azerbaycan Respublikasinin QanunuTibbi qanunlar RedakteEhalinin saglamliginin qorunmasi haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu Redakte Ehalinin saglamliginin qorunmasi her bir insanin fiziki ve ruhi saglamliginin muhafizesine onun feal uzun omurluyunun artirilmasina tibbi yardimla teminatma yoneldilmis siyasi iqtisadi huquqi elmi tibbi sanitariya gigiyena xarakterli tedbirlerin mecmusundan ibaretdir Bu Qanun ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde veten daslarla dovlet orqanlari elece de dovlet ve qeyri dovlet sehiyye sistemlerinin subyektleri arasinda yaranan munasibetleri tenzimleyir I fesil Umumi muddealar Madde 1 Ehalinin saglamliginin qorunmasinin esas prinsipleri Ehalinin saglamliginin qorunmasinin esas prinsipleri asagida kilardir ehalinin saglamhginin qorunmasi sahesinde insan ve vetendas huquqlarina dovlet teminative bu teminatla baglihuquqi ve fiziki sexslerin mesuliyyeti ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde profilaktik tedbir lerin heyata kecirilmesi tibbi sosial yardimin hami ucun mumkunluyu saglamligin itirilmesi zamani vetendaslarm sosial mudafiesi Madde 2 Ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi Ehalinin saglamliginm qorunmasi sahesinde Azerbaycan Res publikasinin qanunvericiliyi Azerbaycan Respublikasinin Kons titusiyasindan bu Qanundan Azerbaycan Respublikasinin diger 4 muvafiq qanunvericilik aktlanndan ve Azerbaycan Respub likasinin istirakcisi oldugu beynelxalq muqavilelerden ibaretdir Madde 3 Ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde dovletin vezifeleri Ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde dovletin vezifeleri asagidakilardir ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde dovlet siyasetinin esaslarinin mueyyen edilmesi insan ve vetendas huquq ve azadliqlarinin mudafiesi saglamligin qorunmasi sahesinde dovlet proqramlarinin hazirlanmasi ve heyata kecirilmesi sehiyye sisteminin teskili qaydalarinin ve fealiyyetinin mueyyenlesdirilmesi dovlet sehiyye sisteminin maliyyelesdirilmesi etraf muhitin qorunmasinin ekoloji tehlukesizliyin temin edilmesi mecburi sigorta uzre sigorta mebleginin ve sigorta haqqinin odenilmesi qaydasinin mueyyenlesdirilmesi ehalinin xususi qruplari ucun tibbi sosial yardim gosterilme sine teminat verilmesi dovlet ve qeyri dovlet sehiyye sistemi muessiseleri arasinda saglam reqabete teminat verilmesi ailenin valideynlerin ve usaqlarin muhafizesi sehiyye sahesinde beynelxalq emekdasligin heyata keciril mesi II fesil Ehalinin saglamliginin qorunmasinin teskili Madde 4 Dovlet sehiyye sistemi Azerbaycan Respublikasinin muvafiq icra hakimiyyeti orqani dovlet tabeciliyindeki mualice profilaktika elmi tedqiqat tedris eczaciliq sanitariya profilaktika muessiseleri elece de sehiyyenin maddi texniki techizati ile mesgul olan tibbi texnika ve derman vasiteleri istehsal eden muessiseler sanitariya epidemiologiya xidmeti mehkeme tibb ekspertizasi daxildir Madde 5 Qeyri dovlet sehiyye sistemi Qeyri dovlet sehiyye sistemine qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada fealiyyet gosteren ve emlakini xususi o cumleden belediyye mulkiyyeti teskil eden tibb ve eczaciliq muessiseleri sexsi tibb ve eczaciliq fealiyyeti ile mesgul olan fiziki sexsler daxildir Madde 6 Tibb muessiselerinin ozellesdirilmesi ve icareye verilmesi Tibb muessiseleri qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada ozellesdirile ve icareye verile biler Madde 7 Sehiyye muessiselerinin dovlet qeydiyyati Sehiyye muessiselerinin dovlet qeydiyyati qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada aparilir Madde 8 Ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligi Ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligi dovlet sanitariya epidemioloji xidmetinin nezareti altinda butun huquqi ve fiziki sexsler terefinden gigiyenik eksepidemik tedbirler kompleksini heyata kecirmekle muvafiq qanunvericiliye uygun olaraq temin edilir Madde 9 Dovlet sehiyye sisteminin maliyyelesdirilmesi Dovlet sehiyye sistemi esasen dovlet budcesi elece de icbari tibbi sigorta vesaitleri muessise idare ve teskilatlarin gelirlerinden konullu ayirmalar huquqi ve fiziki sexslerin ianeleri ve istifadesi qanunvericiliye zidd olmayan diger menbeler hesabina maliyyelesdirilir Dovlet sehiyye sisteminin vesaitleri sehiyyenin meqsedli kompleks proqramlarinin islenib hazir lanmasina ve yerine yetirilmesine dovlet sehiyye muesselerinin maddi texniki bazasinm inki safina mualice profilaktika ve sanitariya epidemioloji muessiselerin saxlanilmasina guzestli tibbi xidmetin gosterilmesine tibb ve eczaciliq iscilerinin hazirlanmasina ve ixtisaslarinin artirilmasina tibb elminin inkisafina ve tetbiqine epidemiyalarin aradan qaldirilmasina yoneldilir III fesil Saglamligin qorunmasi sahesinde vetendaslarin ecnebilerin ve vetendasligi olmayan sexslerin huquqlari Madde 10 Vetendaslarin ecnebilerin ve vetendasligi olmayan sexslerin saglamliginin qorunmasi huququ Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin saglamligini qorun maq ve tibbi yardim almaq huququ vardir Dovlet tibb muessiselerinde tibbi xidmet pulsuzdur yalniz bu Qanunda nezerde tutulan hallar istisna olmaqla pullu ixtisaslasdirilmis tibbi yardimin novleri muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Dovlet etraf muhitin qorunmasina vetendaslarin emek ve istiraheti ucun elverisli serait yaradilmasina elece de tibbi sanitariya ve tibbi sosial yardima teminat verir Xaricde olan Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin saglamliginin qorunmasi Azerbaycan Respublikasinin beynelxalq muqavilelerine uygun olaraq heyata kecirilir Azerbaycan Respublikasinda daimi yasayan vetendasligi ol mayan sexslerin ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari ile beraber huquqlari vardir Azerbaycan Respublikasinin istirakcisi oldugu beynelxalq muqavilelerde nezerde tutulmus qaydada ecnebilerin saglamligin qorunmasi huququ vardir Madde 11 Saglamliga tesir gosteren amiller haqqinda vetendaslarin melumat almaq huququ Vetendaslarin saglamliga tesir gosteren amiller haqqinda muntezem ve duzgun melumat almaq huququ vardir ve bu melumatlar vetendaslara kutlevi informasiya vasiteleri ile yaxud bilavasite onlarin sorgularina esasen muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden verilir Insanlarin heyat ve saglamligi ucun tehluke toreden faktlari ve hallari gizleden vezifeli sexsler qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mesuliyyete celb edilirler Madde 12 Vetendaslarin tibbi sosial yardim almaq huququ Xestelendikde emek qabiliyyetini itirdikde ve diger hallarda vetendaslarin tibbi sosial yardim almaq huququ vardir Tibbi sosial yardim dovlet ve qeyri dovlet sehiyye sistemi elece de sosial mudafie sistemi muessiselerinde gosterilir Vetendaslar tibbi sigorta sistemindeki tibb muessiselerinde qanunvericiliye uygun olaraq icbari tibbi sigorta esasinda tibbi yardimla temin edilirler Vetendaslarin konullu tibbi sigorta esasinda elece de muessiselerin teskilatlarin ayn ayn sexslerin vesaitleri ve qanunvericilikde qadagan edilmeyen diger menbeler hesabina tibbi yardim almaq ve diger elave tibbi xidmet novleri ile temin olunmaq huququ vardir Guzestli sertlerle protez ortopedik memulatlar esitme aparatlari hereketetme ve diger reabilitasiya vasiteleri ile temin olunmaq huququ olan vetendaslarin kateqoriyalari ve guzestlerle teminat qaydalari qanunvericilikde mueyyen edilir Vetendaslarin ixtisaslasdirilmis muessiselerde tibbi sosial ekspertizadan kecmek huququ vardir Idmanla mesgul olan usaqlarin yeniyetmelerin telebelerin elillerin ve pensiyacilarin dovlet tibb muessiselerinde pulsuz tibbi nezaret olunmaq huququ vardir Muvafiq icra hakimiyyeti orqanlari tehsil muessiselerinin vesaiti hesabina eyani tehsil alan telebelerin her il kompleks tibbi muayineden kecirilmesini temin edirler Yoluxucu xestelikler askar edildikde etrafdakilari xestelenmekden qorumaq meqsedile isden kenarlasdirilmis sexslerin karantinle elaqedar muavinet almaq huququ vardir Madde 13 Vetendaslarin tibbi sigortasi Vetendaslarin tibbi sigortasi icbari ve konullu Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinde mueyyen edilmis qaydada heyata kecirilir Madde 14 Derman vasiteleri ile teminat Ehalinin derman vasiteleri ile teminati Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinde mueyyen edilmis qaydada heyata kecirilir Madde 15 Pese fealiyyetinin bezi novleri ile mesgul olan vetendaslarin saglamliginin qorunmasi huququ Yoluxucu ve pese xesteliklerinin qarsisinin alinmasi meqsedile muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden tesdiq edilmis siyahi esasinda bezi pese sahibleri ise qebul edilerken ve islediyi muddetde isegoturenin vesaiti hesabina mecburi dovri tibbi muayineden kecirler Madde 16 Ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde ailenin huquqlari Dovlet aile uzvlerinin saglamligini qorumaq qaygisini oz ohdesine goturur Her bir vetendas ailenin planlasdirilmasi etrafdakilar ucun tehluke toreden xesteliklerin movcudlugu meselelerine ve aile nigah munasibetlerinin tibbi psixoloji cehetlerine dair habele nesilde mumkun olan irsi xesteliklere yol vermemek meqsedile dovlet sehiyye sisteminin muessiselerinde pulsuz meslehetler almaq ve muayineden kecmek huququna malikdir Usaqli ailelerin ilk novbede elil usaqlari ve valideyn himayesinden mehrum usaqlari boyuden natamam ailelerin ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde qanunvericilikde mueyyen edilmis guzestlerden istifade etmek huququ vardir 14 yasina catmayan xeste usaga qulluq edilmesine gore ister ambulator isterse de stasionar mualice zamani usagin qulluga ehtiyaci olan muddetedek valideynlerden birine ve ya ailenin basqa bir uzvune qanunvericilikde mueyyen edilmis muavinet verilir Madde 17 Ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde hamile qadinlarin ve analarin huquq lari Her bir qadin hamilelik dovrunde dogus ve dogusdan sonraki dovrde dovlet sehiyye sisteminin muessiselerinde ixtisaslasdirilmis tibbi yardimla pulsuz temin olunur Madde 18 Ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde yetkinlik yasina catmayanlarin huquqlari Yetkinlik yasina catmayanlarin muvafiq icra hakimiyyeti orqaninin mueyyen etdiyi qaydada dovlet sehiyye sisteminin usaq ve yeniyetme tibb xidmeti muessiselerinde pulsuz dispanser nezaretinde olmaq ve mualice olun maq sanitariya gigiyena teleblerine cavab veren seraitde tehsil almaq ve emekle mesgul olmaq pese yararligi mueyyenlesdirilerken pulsuz tibbi meslehetler almaq budce vesaitleri hesabina muvafiq icra hakimiyyeti orqaninin mueyyen etdiyi qaydada guzestli sertlerle qidalanmaq ve tibbi sosial yardim almaq huququ vardir Fiziki ve ya ruhi catismazliqlari olan yetkinlik yasina catma yanlar valideynlerinin ve ya qanuni numayendelerinin muracieti ile sosial mudafie sistemi muessiselerinde saxlanila bilerler Madde 19 Ehalinin saglamliginin qorunmasi sahe sinde herbi qulluqcularin herbi xidmete cagirilanlarin ve muqavile kontrakt uzre herbi xidmete daxil olanlarin huquqlari Herbi qulluqcularin herbi xidmete cagirilanlarin ve muqavile kontrakt uzre herbi xidmete daxil olanlarin herbi xidmete yararli yararsiz olmalarinin mueyyenlesdirilmesi meqsedile tibbi muayineden kecmek yaxud herbi hekim komissiyasinin reyi esasinda vaxtindan evvel herbi xidmetden azad olunmaq huququ vardir Herbi hekim komissiyasinin reyi ile razilasmadiqda herbi qulluqcularin herbi xidmete cagirilanlarin ve muqavile kontrakt uzre herbi xidmete daxil olanlarin qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mehkemeye muraciet etmek huququ vardir Herbi xidmete cagirilanlarin ve muqavile kontrakt uzre herbi xidmete daxil olanlarin tibbi muayineden ve sehadetlendirilmeden kecib herbi qulluga yararliq yaxud cagirisin texire salinmasi ondan azad olunmaq ucun tibbi gosterisler ve eksgosterisler haqqinda tam melumat almaq huququ vardir Herbi qulluqcularin herbi xidmete cagirilanlarin ve muqavile kontrakt uzre herbi xidmete daxil olanlarin dovlet sehiyye sisteminin muessiselerinde tibbi yardim almaq huququ vardir ve onlarin tibbi teminati muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden tenzimlenir Herbi qulluqcularin aile uzvlerinin tibbi teminati basqa vetendaslarla umumi esaslarda heyata kecirilir Mulki sehiyye muessiselerinde tibbi yardim almaq mumkun olmadiqda onlar herbi tibb hisse ve muessiselerinde tibbi yardimin butun novleri ile temin edilirler Madde 20 Ehalinin saglamliginin qorunmasi sahesinde pensiyacilarin huquqlari Teqaudculerin evde dovlet sehiyye sisteminin muessiselerin de tibbi yardimla elece de sosial mudafie sistemi muessiselerin de tibbi sosial yardimla pulsuz temin olunmaq tibbi rey esasin da sosial sigorta ve ya sosial mudafie orqanlarinin vesaitleri hesabina guzestli sertlerle sanatoriya kurort mualicesi almaq ve reabilitasiya olunmaq huquqlari vardir Madde 21 Elillerin tibbi sosial yardim almaq huququ E Hllere tibbi sosial yardimin gosterilmesi qaydalari ve bu sahedeki guzestler qanunvericilikde mueyyenlesdirilir Madde 22 Fovqelade hallarda ziyan cekmis ve ekoloji seraitin elverissiz oldugu erazilerde yasayan vetendaslarin saglamligin qorunmasi sahesinde huquqlari Fovqelade veziyyet elan olunmus yerlerde ziyan cekmis ve ekoloji seraitin elverissiz oldugu erazilerde yasayan vetendaslarin qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada pulsuz tibbi yardim sanatoriya kurort berpa mualicesi almaq derman vasiteleri immunobioloji preparatlar ve tibbi memulatlarla temin olunmaq elece de heyat ve saglamliq ucun tehlukeli amillerin aradan qaldirilmasi meqsedile gigiyenik ve eksepidemik tedbirlerden istifade etmek huquqlari vardir Fovqelade hallarda insanlarin xilas edilmesinde ve tibbi yardim gosterilmesinde istirak ederken ziyan cekmis veten daslarin pulsuz mualice o cumleden sanatoriya kurort mualicesi ve reabilitasiyanin butun novleri ile temin olunmaq qanun vericilikde mueyyen edilmis qaydada muavinet almaq huquqlari vardir Madde 23 Tutulmus hebs edilmis azadliqdan mehrum edilme yerlerinde ceza ceken vetendaslarin tibbi yardim almaq huququ Tutulmus hebs edilmis azadliqdan mehrum edilme yerlerinde ceza ceken vetendaslarin tibbi yardim almaq o cumleden zeruri hallarda dovlet sehiyye sisteminin muessiselerinde budce vesaitleri hesabina tibbi yardimla temin olunmaq huququ vardir Bu kateqoriyadan olan qadinlarin hamilelik dovrunde dogus zamani ve dogusdan sonraki dovrde ixtisaslasdirilmis tibbi yardim almaq huququ vardir Azadliqdan mehrum etmeye mehkum olunmus qadinlar 3 yasinadek usaqlarini korpeler evine vere bilerler Tutulmus hebs edilmis azadliqdan mehrum edilme yerlerinde ceza ceken vetendaslarin obyekt seklinde her hansi biotibbi tedqiqata celb edilmesi qadagandir Tutulmus hebs edilmis azadliqdan mehrum edilme yerlerinde ceza ceken vetendaslara tibbi yardimin gosterilmesi qaydalari qanunvericilikde mueyyen edilir IV fesil Tibbi sosial yardim sahesinde vetendaslarin huquqlari Madde 24 Pasiyentin huquqlari Pasiyentin texiresalinmaz tibbi yardim gosterilmesi hallan istisna olmaqla hekimin oz raziligi ile hekimi o cumleden mualice hekimini ve mualice profilaktika muessisesini secmek sanitariya gigiyena teleblerine uygun olan seraitde muayine ve mualice olunmaq stasionar mualice olundugu tibb muessisesinin mutexessislerinin istiraki ile konsilium ve meslehetlesmeler aparilmasini teleb etmek tibbi yardim ucun muraciet faktmi mualice saglamliq veziyyeti xesteliyin diaqnozu baresinde elece de muayine ve mualice zamani elde edilen diger melumatlari etrafdakilardan gizli saxla maq tibbi mudaxileye sifahi ve ya yazili konullu raziliq vermek tibbi mudaxileden imtina etmek huquq ve vezifeleri haqqinda saglamliginin veziyyeti barede melumat almaq ve oz menafeyi baximindan bu melumati vermek mumkun olan sexsi secmek daxili qaydalar pozulmamaq sertile xestexanada dini merasimin icra edilmesi ucun ayrica yerle temin olunmaq huququ vardir Pasiyentin huquqlari pozulduqda o mualice profilaktika muessisesinin rehberliyine muvafiq icra hakimiyyeti orqanina ve ya qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mehkemeye muraciet ede biler Madde 25 Saglamliginin veziyyeti barede vetendaslarin melumat almaq huququ Her bir vetendas muayinenin neticesi xesteliyin diaqnoz ve proqnozu mualice usullari ve bununla bagli risk dereceleri aparilmis mualicenin neticesi haqqinda melumatlar da daxil olmaqla saglamliginin veziyyeti barede Ozu ucun semereli formada melumat almaq huququna malikdir Vetendasin saglamliginin veziyyeti barede melumat onun ozune qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada fealiyyet qabiliyyeti olmayan hesab edilen sexslerin ve ya yetkinlik yasina catmayanlarin saglamliqlarinin veziyyeti barede melumat ise onlarin valideynlerine ve ya qanuni numayendelerine muayine ve mualicede bilavasite istirak eden mutexessisler terefinden verilir Xesteliyin inkisaf proqnozu menfi olduqda bu barede melumat xestenin yaxin qohumlarina ve ya qanuni numayendelerine xeste teleb etdikde ise bu melumat ehtiyatli formada onun Ozune catdirila biler Vetendas onun saglamliginin veziyyetini eks etdiren tibbi senedlerle bilavasite tanis olmaq ve onlarla bagli basqa mutexessislerden meslehet almaq huququna malikdir Vetendasin telebi ile ona saglamliginin veziyyetini eks etdiren tibbi senedlerin suretleri teqdim olunur Madde 26 Texiresalinmaz hallarda tibbi mudaxile sertleri Tibbi mudaxile heyati gosterisler esasinda texiresalinmaz hesab edildikde ve ya xeste veziyyeti ile elaqedar oz qerarini bildirmek iqtidarinda olmadiqda mesele konsilium terefinden hell olunur Consilium mumkun olmayan hallarda tibbi mudaxile haqqinda qerar mualice profilaktika muessisesinin rehberlerine melumat vermekle ve ya bilavasite mualice novbetci hekimi terefinden qebul edilir Qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada fealiyyet qabiliyyeti olmayan hesab edilen sexslere ve yetkinlik yasina catmayanlara tibbi mudaxilenin aparilmasi zeruri olduqda onlarin valideynlerinin ve ya qanuni numayendelerinin bu barede raziligi olmalidir Madde 27 Tibbi mudaxileden imtina edilmesi Qanunvericilikde nezerde tutulan hallar tecili ve texiresalinmaz tibbi yardimin zeruri oldugu hallar istisna olmaqla vetendasin ve ya onun qanuni numayendesinin tibbi mudaxileden imtina etmek yaxud onun dayandirilmasini teleb etmek huququ vardir Tibbi mudaxileden imtina etdikde vetendasa yaxud onun qanuni numayendesine mumkun olan neticeler barede izahat verilmelidir Tibbi mudaxileden imtina edilmesi ve onun gelecek neticeleri barede izahat vetendasin tibbi senedlerinde qeyd olunur ve onun ozu yaxud qanuni numayendesi elece de tibb iscisi terefinden imzalanir Qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada fealiyyet qabiliyyeti olmayan hesab edilen sexslerin ve ya yetkinlik yasina catma yanlarin valideynleri ve ya qanuni numayendeleri gosterilen sexslerin heyati ucun zeruri tibbi mudaxileden imtina etdikde onlarin saglamliginin qorunmasi ucun sehiyye muessiseleri mehkemeye muraciet ede bilerler Madde 28 Raziligi teleb olunmadan vetendasa tibbi yardim gosterilmesi Ozunun ve ya qanuni numayendesinin raziligi teleb olunma dan vetendasa qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada tibbi yardim tibbi muayine hospitalizasiya nezaret etmek izolyasiya etmek gosterilmesi etrafdakilar ucun tehlukeli xesteliklere tutulan agir ruhi pozuntulardan ezab ceken yaxud ruhi xestelik neticesinde ictimai tehlukeli emel toreden sexslere aid edilir Hemin sexslere tibbi yardim gosterilmesi haqqinda qerar hekim terefinden qebul edilir Vetendasin raziligi olmadiqda qanuni numayendelerin ise raziligi olduqda eksepidemik tedbirlerin heyata kecirilmesi ile bagli tibbi yardimin gosterilmesi qanunvericilikle tenzimlenir Agir ruhi pozuntulara ducar olmus sexslerin muayinesi ve hospitalizasiyasi qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada aparilir Xestelik neticesinde ictimai tehlukeli emel toreden sexsler barede qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mecburi tibbi tedbirler tetbiq oluna biler Vetendasin yaxud qanuni numayendenin raziligi teleb olunmayan ve ya mehkemenin qerari ile mueyyen olunan hallarda hospitalizasiyanin sebebleri aradan qaldirilanadek vetendas mualice profilaktika muessisesinde saxlanilir V fesil Ailenin planlasdirilmasi ve insanin reproduktiv funksiyalarinin tenzimlenmesi Madde 29 Suni mayalanma ve embrionun implantasiyasi Yetkinlik yasina catan her bir qadinin suni mayalanma ve ona embrionun implantasiyasi huququ vardir Suni mayalanma ve embrionun implantasiyasi er ve arvadin tenha qadinin resmi raziligi olduqda aparilir Suni mayalanma embrionun implantasiyasi elece de donorun sexsiyyeti hekim sirridir Qadin suni mayalanmanin embrionun implantasiyasinin tibbi ve huquqi neticeleri tibbi genetik muayine donorun milliyyeti xarici gorkemi barede melumat almaq huququna malikdir ve bu melumat tibbi mudaxile aparan hekim terefinden verilir Qanunsuz suni mayalanmada ve embrionun implantasiyasinda teqsiri olan sexsler qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mesuliyyet dasiyirlar Madde 30 Hamileliyin suni suretde pozulmasi Her bir qadinin analiq barede meseleni tekbasina hell etmek huququ vardir Hamileliyin suni suretde pozulmasi qadinin arzusu ile hamileliyin 12 heftelik muddetinedek aparilir Sosial gosterisler uzre suni pozulma hamileliyin 22 hefteliyinedek aparila biler Tibbi gosterislere esasen ve qadinin raziligi olduqda hamilelik muddetinden asili olmayaraq suni suretde pozula biler Hamileliyin suni suretde pozulmasi dovlet ve qeyri dovlet tibb muessiselerinde ixtisasli hekimler terefinden aparilir Hamileliyin suni suretde pozulmasina dair tibbi ve sosial gosterislerin siyahilari muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyenlesdirilir Hekim terefinden xestexanalardan ve ya basqa tibb muessiselerinden kenarda hamileliyin suni suretde pozulmasi qadagandir Madde 31 Tibbi sterilizasiya Tibbi sterilizasiya insani nesil artimi vermek qabiliyyetinden mehrum etmek yaxud qadini hamilelikden qorumaq meqsedile tetbiq edilir Tibbi sterilizasiyaya dair gosterisler muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir ve dovlet yaxud qeyri dovlet tibb muessiselerinde aparilir Tibbi sterilizasiyanin qeyri qanuni aparilmasina gore teqsirli olan sexsler qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mesuliyyet dasiyirlar VI fesil Vetendaslara tibbi sosial yardimin heyata kecirilmesine zemanetler Madde 32 Ilkin tibbi sanitariya yardimi Ilkin tibbi sanitariya yardimi her vetendas ucun pulsuz gosterilen tibbi xidmet novudur Bu xidmete genis yayilmis xesteliklerin elece de travmalarin zeherlen melerin ve diger texiresalinmaz yardim teleb eden xesteliklerin mualicesi sanitariya gigiyenik ve eksepidemik tedbirlerin kecirilmesi ictimai tehlukeli xesteliklerin tibbi profilaktikasi ailenin valideynlerin usaqlarin muhafizesi ve yasayis yerinde tibbi sanitariya yardiminin gosterilmesine dair diger tedbirler daxildir Ilkin tibbi sanitariya yardimi dovlet sehiyye sisteminin muessiseleri elece de sanitariya epidemioloji xidmet muessiseleri terefinden temin olunur Qeyri dovlet sehiyye sisteminin muessiseleri ehaliye ilkin tibbi sanitariya yardiminin gosterilmesinde istirak ede bilerler Ilkin tibbi sanitariya yardiminin gosterilmesi qaydasi muvafiq icra hakImiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Madde 33 Tecili ve texiresalinmaz tibbi yardim Vetendaslara tecili ve texiresalinmaz tibbi yardim tecili tibbi mudaxile teleb eden hallarda bedbext hadiseler travmalar zeherlenmeler ve diger xestelikler mulkiyyet formasindan asili olmayaraq tecili yardim tibb muessiseleri elece do qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada ilkin tibbi yardim etmeye borclu olan sexsler terefinden gosterilir Dovlet tibb muessiselerinde tecili ve texiresalinmaz tibbi yardim pulsuzdur Ixtisasli tecili ve texiresalinmaz tibbi yardim tecili yardim ve sanitar aviasiya xidmeti terefinden teskil edilir Tecili ve texiresalinmaz tibbi yardimin gosterilmesi qaydasi muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edIlir Vetendasin heyati ucun tehluke yarandiqda onu yaxinliqdaki tibb muessisesine catdirmaq ucun tibb iscisi her hansi neqliyyat vasitesinden pulsuz istifade etmek huququna malikdir Vetendasin tibb muessisesine catdirilmasi baresinde tibb iscisinin qanuni telebinden imtina eden neqliyyat vasitesinin sahibleri yaxud diger vezifeli sexsler qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mesuliyyet dasiyirlar Yol neqliyyat hadiseleri zamani muvafiq polis xidmeti emek daslan zerercekenlere tecili ve texiresalinmaz tibbi yardim gostermeye ve onlari tibb muessiselerine catdirmaga borcludurlar Madde 34 Ixtisaslasdirilmis tibbi yardim Ixtisaslasdirilmis tibbi yardim vetendasin xesteliyi xususi muayine mualice ve murekkeb tibb texnologiyalarinin tetbiqini teleb etdiyi hallarda dovlet ve qeyri dovlet tibb muessiselerinde ixtisasli hekimler terefinden gosterilir Ixtisaslasdirilmis tibbi yardimin novleri hecmi keyfiyyet standartlari ve gosterilmesi qaydasi muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Madde 35 Ictimai tehlukeli xesteliklere tutulmus vetendaslara tibbi sosial yardim Siyahisi muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilen ictimai tehlukeli xesteliklere tutulmus vetendaslara dovlet sehiyye sisteminin mualice profilaktika muessiselerinde pulsuz tibbi sosial yardim gosterilir onlar qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada stasionar mualice ve dispanser musahidesi ile temin olunurlar Ictimai tehlukeli xesteliklere tutulmus vetendaslarin bezi kateqoriyalari ucun emek qabiliyyetinin muveqqeti itirilmesi muddetinde is yerleri saxlanilir ve qanunvericilikde mueyyen edilmis diger guzestler nezerde tutulur Gosterilen tibbi sosial yardimin novleri ve hecmi muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Madde 36 Yeni profilaktik diaqnostika ve mualice usullarinin derman ve dezinfeksiya vasitelerinin immunobioloji preparatlarin tetbiqi Sehiyyede tetbiq edilen profilaktika diaqnostika ve mualice usullarindan tibbi texnologiyalardan derman ve dezinfeksiya vasitelerinden immunobioloji preparatlardan qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada istifade edilir Tetbiqine icaze verilmeyen lakin mueyyen edilmis qaydada baxilmaqda olan diaqnostika ve mualice usullarindan derman vasitelerinden pasiyentin yazili raziligi ile elece de yetkinlik yasina catmayanlarin ve qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada fealiyyet qabiliyyeti olmayan hesab edilen sexslerin heyati tehlukede olduqda onlarin valideynlerinin ve ya qanuni numayendelerinin yazili raziligi ile istifade edile biler Madde 37 Biotibbi tedqiqatlarin aparilmasi qaydalari Kecirilmis laboratoriya eksperimentinin neticelerine esaslanaraq dovlet ve qeyri dovlet sehiyye muessiselerinde biotibbi tedqiqatlarin aparilmasina icaze verilir Insanin obyekt seklinde her hansi biotibbi tedqiqata celb olunmasi yalniz onun raziligi ile aparila biler Biotibbi tedqiqata raziliq alindiqda muayinenin meqsedleri kenar tesirleri bas vere bilecek risk derecesi muddeti ve neticesi barede vetendasa melumat verilmelidir Tedqiqatin merhelesinden asili olmayaraq vetendasin istenilen vaxt ondan imtina etmek huququ vardir Mueyyen edilmis qaydada yoxlamadan kecmemis profilaktika diaqnostika ve mualice usullarinin derman vasitelerinin kutlevi informasiya vasiteleri ile tebligi qadagandir Madde 38 Evtanaziyanin qadagan olunmasi Evtanaziya yeni xestenin xahisi ile onun olumunu her hansi vasite yaxud hereketle tezlesdirmek heyatin davam etmesine komek eden suni tedbirlerin dayandirilmasi qadagandir Xesteni bilerekden evtanaziyaya meyl etdiren ve ya evtanaziya eden sexs qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mesuliyyet dasiyir Madde 39 Insanin olum aninin mueyyen edilmesi Insanin olum anini tibb iscisi hekim feldser tesdiq edir Insanin olum aninin mueyyen edilmesi reanimasiya tedbirlerinin dayandirilmasi meyarlari ve qaydasi muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Madde 40 Transplantasiya meqsedile insan toxumalarinin ve orqanlarinin goturulmesi Tibbi gosterisler esasinda transplantasiya meqsedile insan toxumalarinin ve orqanlarinin goturulmesine icaze verilir Transplantasiya meqsedi ile insani onun orqan ve toxumalarinin goturulmesine mecbur etmek qadagandir Insanin orqan ve toxumalari alqi satqi obyekti ola bilmez ve onlarin alqi satqisinda istirak eden sexsler qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mesuliyyet dasiyirlar Madde 41 Patoloji anatomik yarma Patoloji anatomik yarma olumun sebebleri ve xesteliyin diaqnozu haqqinda melumat elde etmek meqsedile hekim terefinden aparilir ve onun aparilmasi qaydalari muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Patoloji anatomik yarmanin aparilmasinin mecburi hesab edildiyi hallar hamilelik ve dogusla elaqedar bas vermis ana olumleri infeksion xestelikler ve onlar baresinde subhe hallarinda tibbi muayine ve mudaxile zamani bas veren ve sebebleri arasdirila bilmeyen olum hallarinda zoraki olum baresinde subhe ve qanunvericilikde nezerde tutulmus diger hallar olmadiqda olenin aile uzvlerinin qohumlarinin ve ya qanuni numayendelerinin resmi xahisi ile patoloji anatomik muayine aparilmaya biler Olumun sebebleri ve xesteliyin diaqnozu haqqinda rey olenin aile uzvlerine onlar olmadiqda ise yaxin qohumlarina ve ya qanuni numayendelerine elece de zeruri hallarda huquq muhafize orqanlarina verilir Olenin aile uzvleri onlar olmadiqda ise yaxin qohumlari ve ya qanuni numayendeleri muvafiq profilli mutexessisi onun raziligi ile patoloji anatomik yarmanin aparilmasinda istirak etmek ucun devet ede bilerler Onlarin telebi ile qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mehkeme tibb ekspertizasi kecirile biler Madde 41 Patoloji anatomik yarma Patoloji anatomik yarma olumun sebebleri ve xesteliyin diaqnozu haqqinda melumat elde etmek meqsedile hekim terefinden aparilir ve onun aparilmasi qaydalari muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Patoloji anatomik yarmanin aparilmasinin mecburi hesab edildiyi hallar hamilelik ve dogusla elaqedar bas vermis ana olumleri infeksion xestelikler ve onlar baresinde subhe hallarinda tibbi muayine ve mudaxile zamani bas veren ve sebebleri arasdirila bilmeyen olum hallarinda zoraki olum baresinde subhe ve qanunvericilikde nezerde tutulmus diger hallar olmadiqda olenin aile uzvlerinin qohumlarinin ve ya qanuni numayendelerinin resmi xahisi ile patoloji anatomik muayine aparilmaya biler Olumun sebebleri ve xesteliyin diaqnozu haqqinda rey olenin aile uzvlerine onlar olmadiqda ise yaxin qohumlarina ve ya qanuni numayendelerine elece de zeruri hallarda huquq muhafize orqanlarina verilir Olenin aile uzvleri onlar olmadiqda ise yaxin qohumlari ve ya qanuni numayendeleri muvafiq profilli mutexessisi onun raziligi ile patoloji anatomik yarmanin aparilmasinda istirak etmek ucun devet ede bilerler Onlarin telebi ile qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mehkeme tibb ekspertizasi kecirile biler VII fesil Tibbi ekspertiza Madde 42 Emek qabiliyyetinin muveqqeti itirilmesinin ekspertizasi Xestelik zedelenmeler hamilelik dogus xeste aile uzvune qulluq protezlesdirme sanatoriya kurort mualicesi zamani ve diger hallarda dovlet ve qeyri dovlet tibb muessiselerinin mualice hekimleri terefinden qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada emek qabiliyyetinin muveqqeti itirilmesinin ekspertizasi aparilir Emek qabiliyyetinin muveqqeti itirilmesinin ekspertizasinda iscinin basqa ise muveqqeti yaxud daimi kecirilmesinin zeruriliyi ve muddeti mueyyenlesdirilir elece de vetendasin tibbi sosial ekspert komissiyasina gonderilmesi barede qerar qebul edilir Emek qabiliyyetinin muveqqeti itirilmesinin ekspertizasini aparan muessisenin qerari ile razilasmadiqda vetendas ve ya onun qanuni numayendesi qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mehkemeye muraciet ede biler Madde 43 Tibbi sosial ekspertiza Tibbi sosial ekspertiza orqanizmin funksiyalarinin davamli pozulmalari neticesinde heyat fealiyyetinin mehdudlasdirilmasinin qiymetlendirilmesi esasinda vetendasin sosial mudafie tedbirlerine olan ehtiyaclarinin mueyyen edilmesidir Vetendaslarin ise duzelmesine dair tibbi sosial ekspertizanin reyini nezere almaq mulkiyyet formasindan asili olmayaraq butun idare muessise ve teskilat rehberleri ucun mecburidir Tibbi sosial ekspertizanin teskili ve aparilma qaydalari qanun vericilikde mueyyen edilir Vetendasin yaxud onun qanuni numayendesinin tibbi sosial ekspertizada istirak etmek ucun her hansi mutexessisi onun raziligi ile devet etmek huququ vardir Tibbi sosial ekspertiza aparan muessisenin qerari ile razilasmadiqda vetendas yaxud onun qanuni numayendesi qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada muvafiq icra hakimiyyeti orqanina ve ya mehkemeye muraciet ede biler Madde 43 1 Psixoloji tibbi pedaqoji komissiya Usaqlarda fiziki catismazliqlarin eqli ve ve ya psixi lengi melerin diaqnostikasinin aparilmasini bunun esasinda onlarin xususi tehsile celb olunmasi barede qerar qebul edilmesini valideynlerine ve ya diger qanuni numayendelerine muvafiq meslehetler verilmesini mubahiseli meselelere baxilmasini muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden yaradilan ve daimi fealiyyet gosteren psixoloji tibbi pedaqoji komissiya heyata kecirir Saglamliq imkanlari mehdud sexslerin valideynlerinin ve ya diger qanuni numayendelerinin psixoloji tibbi pedaqoji komissiya terefinden aparilan muayinede ve mayine neticelerinin muzakiresinde istirak etmek huquqlari vardir Madde 44 Herbi hekim ekspertizasi Herbi hekim ekspertizasi herbi xidmete cagirilanlarin muqavile kontrakt uzre herbi xidmete daxil olanlarin silahli quvvelerin ve milli tehlukesizlik orqanlarinin serhed qosunlarinin habele daxili qosunlarin ehtiyatlarinda olan vetendaslarin ve herbi qulluqcularin saglamliginin veziyyeti ile bagli herbi xidmete yararligini mueyyen edir Herbi hekim ekspertizasi herbi qulluqcularda herbi toplanti kecen vetendaslarda herbi qulluqdan azad olunanlarda herbi xidmet herbi toplanti zamani bas veren xesteliklerin yaralanmalarin travmalarin sebeb elaqesini teyin edir ve herbi qulluqculara lazimi tibbi sosial yardimin berpa mualicesinin novlerini hecmini ve muddetini mueyyenlesdirir Herbi hekim ekspertizasinin teskiline ve aparilmasina dair qaydalar elece de herbi qulluqcularin herbi xidmete cagirilan larin muqavile kontrakt uzre herbi qulluga daxil olanlarin saglamliginin veziyyetine dair telebler muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Herbi hekim ekspertizasi reyinin icrasi vezifeli sexsler ucun mecburidir Madde 45 Mehkeme tibb ekspertizasi Mehkeme tibb ekspertizasi qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada teyin edilir ve muvafiq icra hakimiyyeti orqaninin xususi tibbi ekspertiza muessisesinde aparilir Vetendasin yaxud onun qanuni numayendesinin ekspertizada istirak etmek meqsedile muvafiq mutexessisin onun raziligi ile ekspert komissiyasina elave olaraq daxil olmasi ucun ekspertizani teyin eden teskilat qarsisinda vesatet qaldirmaq huququ vardir Mehkeme tibb ekspertizasinin teskili ve aparilmasi qaydalari qanunvericilikde mueyyen edilir Vetendas ve ya onun qanuni numayendesi mehkeme tibb ekspertizasi aparan muessisenin reyi ile razilasmadiqda qanun vericilikde mueyyen edilmis qaydada mehkemeye muraciet ede biler VIII fesil Tibb ve eczaciliq iscilerinin huquqlari ve sosial mudafiesi Madde 46 Tibb ve eczaciliq fealiyyeti ile mesgul olmaq huququ Azerbaycan Respublikasinda ali ve ya orta ixtisas tibb mekteblerinde tehsil almis sexsler muvafiq diploma yaxud xususi rutbeye malik olan mutexessisler tibb ve eczaciliq fealiyyeti ile mesgul olmaq huququna malikdirler Ali tibb ve eczaciLIq tehsilini basa vurmamis sexsler muvafiq icra hakimiyyeti orqaninin mueyyenlesdirdiyi qaydada orta tibb tehsilli isci vezifesinde tibb ve eczaciliq fealiyyeti ile mesgul ola bilerler Fasilesiz olaraq ixtisaslan uzre bes ilden cox islememis hekimler ve eczacilar muvafiq tedris muessiselerinde hazirliq kecdikden sonra yaxud yoxlama imtahanlarinin neticeleri esasin da praktik tibb ve ya eczaciliq fealiyyeti ile mesgul ola bilerler Ixtisaslari uzre bes ilden cox islememis orta tibb ve ya eczaciliq tehsili olan isciler dovlet sehiyye sisteminin muvafiq muessiselerinde ixtisaslarinin tesdiq olunmasindan sonra praktiki tibb ve eczaciliq fealiyyeti ile mesgul ola bilerler Azerbaycan Respublikasinin istirakcisi oldugu beynelxalq muqavilelerde diger qaydalar nezerde tutulmadiqda xarici olkelerde hazirliq kecmis tibb ve eczaciliq iscileri muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilmis qaydada muvafiq tedris muessisesinde imtahan verdikden sonra tibb ve eczaciliq fealiyyeti ile mesgul ola bilerler Madde 47 Sehiyye mutexessislerinin pese secme huququ Azerbaycan Respublikasinin ali mekteblerinde tibb ve eczaciliq ixtisaslari uzre tehsil almis sexsler konulluluk esasinda secdikleri pese uzre ixtisasartirma ve kadrlarin yeniden hazirligi muessiselerine qebul edilerek muvafiq pese sertifikati ala bilerler Madde 48 Sehiyye mutexessislerinin pese bilik ve bacariginin tekmillesdirilmesi Sehiyye muessiselerinin ve orqanlarinin rehberleri sehiyye mutexessislerinin pese bilik ve bacariqlarinin tekmillesdirilmesinin teskili ucun mesuliyyet dasiyirlar Dovlet sehiyye sistemi mutexessislerinin ixtisasartirma xercleri dovlet budcesi qeyri dovlet sehiyye sisteminin mutexessisleri ucun oz vesaitleri hesabina odenilir Sehiyye mutexessislerinin pese bilik ve bacariqlarinin dovlet standartlari tibb ve eczaciliq peselerinin nomenklaturasina uygun fealiyyet ucun vacib olan diaqnostika mualice profilaktika ve saglamligi mohkemlendirme metodlarinin mecmusu muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Mulkiyyet formasindan asili olmayaraq sehiyye muessiselerinin mutexessisleri pese secdikde peselerini deyisdikde ve fealiyyet gosterdiyi pese uzre bes ilde bir defeden az olmayaraq ixtisasartirma ve kadrlarin hazirligi muessiselerinde mueyyen proqram uzre tehsil aldiqdan ve imtahan verdikden sonra muvafiq sertifikat almalidirlar Madde 49 Sexsi tibbi fealiyyet Sexsi tibbi fealiyyet muessiselerin teskilatlarin vetendas larin vesaitleri hesabina o cumleden tibbi sigorta muessiseleri ile muqavile esasinda tibb iscileri terefinden gosterilen tibbi xidmetdir Sexsi tibbi fealiyyet qanunvericiliye uygun olaraq heyata kecirilir Qanunvericilikde nezerde tutulan hallardan basqa muvafiq icra hakimiyyeti orqaninin sexsi tibb ve eczaciliq fealiyyeti ile mesgul olan sexslerin fealiyyetine qarismagina yol verilmir Madde 50 Xalq tebabeti ile mesgul olmaq huququ Xalq tebabeti qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada qeydiyyatdan kecmemis lakin xalq enenelerinde tesdiqini tapmis sagaltma profilaktika muayine ve mualice usullaridir Xalq tebabetinden istifade qaydalari qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada yalniz qeyri dovlet sehiyye sistemi muessiselerinde tetbiq edile biler Tebiblik fealiyyeti ucun icaze vetendasin erizesi ve qeyri dovlet tibb muessisesinin vesateti esasinda muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden verilir Kutlevi tebiblik seanslarinin kecirilmesi o cumleden kutlevi informasiya vasitelerinin bu islere celb olunmasi qadagandir Tebiblik fealiyyetinin dayandirilmasi haqqinda qerar bu fealiyyete icaze veren orqan terefinden qebul edilir ve bu qerarla razilasmadiqda qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mehkemeye muraciet edile biler Tebiblik fealiyyeti ile qanunsuz mesgul olan sexsler qanun vericilikde mueyyen edilmis qaydada mesuliyyet dasiyirlar Madde 51 Mualice hekimi Mualice hekimi ambulator poliklinika muessisesinde yaxud xestexanada musahide ve mualice muddetinde pasiyente tibbi yardim gosteren hekimdir Mualice hekimi pasiyentin isteyi ile muessise bolme rehberi terefinden teyin edilir Pasiyent mualice hekiminin deyisdirilme sini teleb etdiyi hallarda muossise rehberi bu telebi yerine yetirmelidir Mualice hekimi pasiyentin vaxtinda ixtisasli muayine ve mualicesini teskil edir sehheti barede ona melumat verir xestenin yaxud onun qanuni numayendesinin tekidi ile meslehetci mutexessisleri devet edir ve konsilium teskil edir Xestenin heyati tehluke altinda oldugu hallar ve texiresalinmaz veziyyetler istisna edilmekle diger hallarda konsilium terefinden verilen meslehetler yalniz mualice hekimi ile razilasdirildiqdan sonra heyata kecirilir Pasiyentin heyati tehluke altinda olmadiqda ve o hekim teyinatmi yerine yetirmedikde yaxud muessisenin daxili qaydalarim pozduqda muvafiq rehber sexsle raziliq esasinda mualice hekimi pasiyenti musahide ve mualice etmekden imtina ede biler Pese vezifelerinin lazimi seviyyede yerine yetirilmemesine gore mualice hekimi qanunvericilikde nezerde tutulmus qaydada mesuliyyet dasiyir Madde 52 Hekim andi Azerbaycan Respublikasinin ali tibb tehsili muessiselerini bitirmis ve hekim diplomu almis sexsler Hippokrat andi icirler Hekim andmi pozan hekimler qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada mesuliyyet dasiyirlar Madde 53 Hekim sirri Vetendasin tibbi yardim ucun muraciet etmesi fakti onun xesteliyinin diaqnozu saglamliginin veziyyeti muayine ve mualice vaxti elde edilen diger melumatlar barede informasiya hekim sirrini teskil edir Vetendasin vereceyi melumatin gizli saxlanilmasi haqqinda ona zemanet verilir Vetendasin ve ya onun qanuni numayendesinin raziligi ile hekim sirrini teskil eden melumat pasiyentin muayine ve mualicesinin menafeyi namine elmi tedqiqatlarin aparilmasi elmi edebiyyatda nesr edilmesi tedris ve diger meqsedlerle istifade olunmasi ucun basqa vetendaslara vezifeli sexslere verile biler Hekim sirrini teskil eden melumat vetendasin yaxud onun qanuni numayendesinin raziligi olmadan asagidaki hallarda verile biler vetendas oz veziyyetini izah etmek qabiliyyetine malik olmadiqda vetendasi muayine ve mualice etmek meqsedile yoluxucu xesteliklerin yayilmasi tehlukesi olduqda kutlevi zeherlenmeler ve zedelenmeler bas verdikde istintaq ve tehqiqat orqanlarinin prokurorun ve mehkemenin sorgusu ile yetkinlik yasina catmayanlarin valideynlerine yaxud qanuni numayendelerine melumat vermek meqsedile huquqa zidd hereketler ve vetendasin saglamligina vurulan zerer barede subhe olduqda Hekim sirrine qanuni qaydada yiyelenen sexsler onun yayilmasina ve bununla elaqedar vetendasa deyen zerere gore qanun vericiliye uygun olaraq tibb ve eczaciliq iscilerine beraber mesuliyyet dasiyirlar Madde 54 Tibb ve eczaciliq pesesi uzre birlikler Tibb ve eczaciliq iscilerinin muvafiq qanunvericiliye uygun olaraq pese uzre birlikler yaratmaq huququ vardir Onlar tibb ve eczaciliq tecrubesinin inkisaf etdirilmesi elmi tedqiqatlarin aparilmasina komeklik gosterilmesi ve tibbi etika normalarinin islenib hazirlanmasi meqsedile konulluluk esasinda yaradilir Madde 55 Tibb ve eczaciliq iscilerinin sosial ve huquqi mudafiesi Tibb ve eczaciliq iscilerinin emeyin muhafizesi teleblerine uygun olaraq onlarin fealiyyeti ucun is seraitinin temin edilmesi emek muqavilesi uzre fealiyyet gostermek seref ve leyaqetinin qorunmasi nezeri ve praktik hazirliq seviyyesine uygun ixtisas kateqoriyasina yiyelenmek pese biliklerini tekmillesdirmek huquqlari vardir Madde 56 Emek haqqi ve kompensasiyalar Tibb ve eczaciliq iscilerinin habele elmi iscilerin ali ve orta tibb ve eczaciliq tehsili muessiselerinin universitetlerin tibb fakultelerinin professor muellim heyetinin emek haqqi onlarin ixtisas derecesine stajina ve yerine yetirdikleri vezifelere uygun olaraq odenilir ve bu emek muqavilesinde sazisinde nezerde tutulur Tibb ve eczaciliq iscilerinin emek seraitleri tehlukeli zererli amillerle bagli olduqda onlar vezife maaslarina elave olaraq kompensasiya almaq elece de qanunvericilikde mueyyen edilmis diger guzestlerden istifade etmek huququna malikdirler Emek haqqinin artirilmasina elave odemelerin verilmesine diger kompensasiyalar ve guzestler almaq huququna malik olan tibb iscilerinin siyahisi muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefin den mueyyen edilir Heyat ve saglamliq ucun tehlukeli seraitde dovlet sehiyye sisteminde fealiyyet gosteren mutexessislerin vezife siyahisi ve sigorta mebleginin miqdari muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden tesdiq edilir Dovlet sehiyye muessiselerinde xidmeti vezifelerini yerine yetirerken helak olmus tibb ve eczaciliq iscilerinin ailelerine miqdari muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilen birdefelik muavinet verilir IX fesil Vetendaslarin saglamligina vurulan zerere gore mesuliyyet Madde 57 Vetendaslarin saglamligina vurulan ziyanin odenilmesi Vetendaslarin saglamligina zerer vurulduqda teqsirkar sexsler qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada ve hecmde ziyani odemeye borcludurlar Vurulan ziyanin odenilmesi tibb ve eczaciliq iscilerini qanunvericilikde nezerde tutulmus intizam inzibati yaxud cinayet mesuliyyetinden azad etmir Vetendaslarin saglamligina zerer vurulmasinda teqsirkar olan yetkinlik yasina catmayanlar yaxud qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada fealiyyet qabiliyyeti olmayan hesab edilen sexsler terefinden ziyanin odenilmesi qanunvericiliye uygun olaraq heyata kecirilir Etraf muhitin cirklenmesi neticesinde vetendaslarin saglam ligina vurulan ziyan qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada ziyan vuran huquqi ve fiziki sexsler terefinden odenilir Madde 58 Huquqa zidd hereketler neticesinde zerer cekmis vetendaslara tibbi yardim gosterilmesi uzre xerclerin odenilmesi Huquqa zidd hereketler neticesinde zerer cekmis vetendaslara gosterilen tibbi yardimin xercleri teqsirkar idare muessise ve teskilatlar terefinden xerc ceken dovlet ve qeyri dovlet sehiyye sistemlerinin muessiselerine odenilir Vetendaslarin saglamligina birlikde ziyan vuran sexsler qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada ziyanin odenilmesi ile elaqedar birge mesuliyyet dasiyirlar Madde 59 Saglamligin qorunmasi sahesinde vetendaslarin huquqlarinin pozulmasina gore tibb ve eczaciliq iscilerinin mesuliyyeti Tibb ve eczaciliq iscileri oz pese vezifelerini lazimi seviyyede yerine yetirmedikde saglamligin qorunmasi sahesinde vetendaslarin huquqlarinin pozulmasi hallarinda qanunvericiliye uygun olaraq mesuliyyet dasiyirlar Madde 60 Dovlet orqanlarinin ve vezifeli sexslerin saglamliginin qorunmasi sahesinde vetendaslarin huquq ve azadliqlarini mehdudlasdiran hereketlerinden sikayet etmek huququ Dovlet orqanlarinin ve vezifeli sexslerin saglamligin qorunmasi sahesinde vetendaslarin huquq ve azadliqlarini mehdudlasdiran hereketlerinden qanunvericilikde mueyyen edilmis qaydada yuxari orqanlara ve ya mehkemeye muraciet edile biler X fesil Yekun muddealari Madde 61 Kecid muddealari Bu Qanunun tibbi sigortaya aid muddealari tibbi sigortanin huquqi tenzimlenmesi meseleleri uzre muvafiq qanunvericilik akti qebul edildikden sonra quvveye minir Madde 62 Bu Qanunun quvveye minmesi Bu Qanun derc olundugu gunden quvveye minir Sanitariya epidemioloji salamatliq haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu Redakte Madde 1 Ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligi ve onun temin edilmesinin esaslan 1 Ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligi ictimai saglamligin ve insanlarin yasayis muhitinin ele bir halidir ki bu muhitin amilleri insan orqanizmine tehlukeli ve zererli tesir gostermir ve insanin heyat fealiyyeti ucun elverisli serait vardir 2 Azerbaycan Respublikasi ehalisinin sanitariya epidemioloji salamatligi asagidakilarin vasitesile temin olunur ehalinin saglamligini mohkemletmeye xesteliklerin profilaktikasina insanlarin yasayis muhitini ve heyat fealiyyeti seraitini saglamlasdirmaga dair dovlet regional ve yerli proqramlarin yerine yetirilmesi dovlet orqanlari ve ictimai birlikler tabeliyinden ve mulkiyyet formasindan asili olmayaraq muessiseler teskilatlar ve idareler vezifeli sexsler ve vetendaslar terefinden fealiyyetlerinin terkib hissesi kimi sanitariya qaydalarina ve normalarina gigiyena normativlerine emel edilmesini ehali arasinda saglam heyat terzinin yuksek sanitariya medeniyyetinin yaranmasina yoneldilmis gigiyena telim terbiyesi islerinin gorulmesi ehalinin saglamliq veziyyeti gigiyena ve epidemiologiya seraiti profilaktika sanitariya gigiyena tedbirleri ve epidemiya eleyhine tedbirler baresinde ehaliye genis melumat verilmesi dovlet ve idare sanitariya nezareti istehsalat nezareti ve ictimai nezaret sistemi Madde 2 Azerbaycan Respublikasinin sanitariya qanun vericiliyi ve onun esas vezifeleri 1 Azerbaycan Respublikasinin sanitariya qanunvericiliyi Ehalinin saglamliginin qorunmasi haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunundan bu Qanundan ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligi meseleleri baresinde Azerbaycan Respublikasinin diger qanunvericilik aktlarindan ibaretdir 2 Azerbaycan Respublikasinin sanitariya qanunvericiliyi Azerbaycan Respublikasi erazisinde adamlarin saglamliginin qorunmasinda ve mohkemlendirilmesinde cismen ve ruhen inkisafinda feal uzunomurluyunde vetendaslarin ve cemiyyetin huquq ve menafelerini heyata kecirmeyin zeruri serti kimi ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligi sahesinde ictimai munasibetleri tenzimleyir 3 Azerbaycan Respublikasi sanitariya qanunvericiliyinin esas vezifeleri asagidakilardir dovlet orqanlarinin ictimai birliklerin tabeliyinden ve mulkiyyet formasindan asili olmayaraq muessiselerin teskilat larin idarelerin vezifeli sexslerin ve vetendaslarin bu sahede huquq ve vezifeleri sisteminin mueyyen edilmesi insanlarin saglamligim etraf muhit amillerinin menfi tesirinden qorumaq ve mohkemlendirmek meqsedile onlarin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin edilmesi sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel edilmesine elecede sanitariya gigiyena ve epidemiya eleyhine tedbirlerin gorulmesine nezaret sisteminin yaradilmasi gigiyena tenzimlenmesi ve epidemioloji tenzimleme qayda sinin mueyyenlesdirilmesi sanitariya normalarinin ve qayda larinin hazirlanmasi ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligini temin eden iqtisadi mexanizmin yaradilmasi sanitariya normalarini ve qaydalarini gigiyena normativlerini pozmaga gore mesuliyyet derecelerinin mueyyen edilmesi vetendaslarin salamatliginin qorunmasi huququnu temin etmeye yoneldilen qanunvericilik huquqi ve teskilati tedbirler kompleksinin yaradilmasi Madde 3 Sanitariya normalari ve qaydalari gigiyena normativleri Sanitariya normalan ve qaydalari gigiyena normativleri etraf muhit amillerinin insan ucun tehlukesizliyi ve ya zerersizliyi meyarlarini ve insanin heyat ve fealiyyeti ucun elverisli serait yaradilmasi teleblerini mueyyen eden normativ aktlardir Azerbaycan Respublikasi erazisinde respublikanin sanitariya normalari ve qaydalari gigiyena normativleri quvvededir Lazim geldikde Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyinin mueyyen etdiyi qayda esasinda Naxcivan Muxtar Respublikasinin seherlerin ve rayonlarin erazisinde muveqqeti yerli sanitariya qaydalari tetbiq edile biler Butun dovlet orqanlari ictimai birlikler tabeliyinden ve mulkiyyet formasindan asili olmayaraq muessiseler idareler teskilatlar vezifeli sexsler ve vetendaslar sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine hokmen emel etmelidirler Respublika ve yerli sanitariya qaydalarinin ve normalarinin gigiyena normativlerinin hazirlanmasi tesdiq nesr edilmesi quvveye minmesi ve deyisdirilmesi qaydasini habele beynelxalq sanitariya qaydalarinin ve normalarinin gigiyena normativlerinin Azerbaycan Respublikasi erazisinde quvvede olmasi qaydasini Azerbaycan Respublikasinin bas dovlet sanitariya hekimi mueyyen edir sanitariya normalan ve qaydalari gigiyena normativleri serbest yayilmalidir Madde 4 Ehalinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin edilmesi sahesinde Azerbaycan Respublikasi ali dovlet hakimiyyeti ve idareetme orqanlarinin Naxcivan Muxtar Respublikasi ali ve yerli dovlet hakimiyyeti ve idareetme orqanlarinin Azerbaycan Respublikasi seherlerinin ve rayonlarinin yerli hakimiyyet orqanlarinin selahiyyeti 1 Azerbaycan Respublikasi ali dovlet hakimiyyeti ve idareetme orqanlarinin selahiyyetine asagidakilar aiddir Azerbaycan Respublikasi ehalisinin sanitariya epidemioloji salamatligi meselelerine dair respublika qanunlarinin diger normativ aktlarin hazirlanmasi ve qebul edilmesi ehalinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin edilmesi sahesinde meqsedyonlu respublika kompleks proqramlarinin hazirlanmasi ve qebul olunmasi onlarin maliyyelesdirilmesi ve heyata kecirilmesine nezaret edilmesi dovlet orqanlari terefinden sanitariya qanunvericiliyine emel olunmasina nezaret edilmesi Azerbaycan Respublikasinin erazisinde ehalinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin olunmasi sahesinde vahid dovlet siyasetinin mueyyenlesdirilmesi ve heyata kecirilmesi dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren orqanlarin ve idarelerin sisteminin ve huquqi statusunun mueyyen edilmesi Azerbaycan Respublikasinin erazisinde ehali arasinda yoluxucu ve qeyri yoluxucu kutlevi xesteliklerin zeherlenmelerin yayilmasinin qarsisini almaga ve legv edilmesine yoneldilmis xususi tehsil hereket dasima ve emek rejimi sertlerinin qoyulmasi ve legv edilmesi insanlarin heyati ve saglamligi ucun tehlukeli olan erazide ehalinin yasamasinin kend teserrufati islerinin diger teserrufat islerinin qadagan edilmesi sanitariya qanunvericiliyine emel olunmamasi neticesinde deymis zererin hesablanmasi ve odenilmesi qaydasinin mueyyenlesdirilmesi ehalinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin edilmesi sahesinde elmi tedqiqatlarin istiqametlendirilmesi elaqelendiril mesi ve maliyyelesdirilmesi 2 Oz ali ve yerli dovlet hakimiyyeti ve idareetme orqanlarinin simasinda Naxcivan Muxtar Respublikasinin Azerbaycan Respublikasi seherlerinin ve rayonlarinin selahiyyetine asagidakilar daxildir oz inzibati erazisinde ehalinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin olunmasi sahesinde normativ huquq aktlarinin qebul olunmasi ve dovlet idareetmesinin heyata kecirilmesi muessiselerin teskilatlarin idarelerin ve vetendaslarin kompleks gigiyena tedbirlerini ve epidemiya eleyhine tedbirleri heyata kecirmesi sahesinde fealiyyetin elaqelendirilmesi ehalinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin olunmasina dair regional ve yerli proqramlarin hazirlanmasi ve tesdiqi onlarin yerine yetirilmesine nezaret habele bu meselelere dair dovlet proqramlarinin heyata kecirilmesinin teskili ehali arasinda yoluxucu xestelik epidemiyalarinin qeyri yoluxucu kutlevi xesteliklerin ve zeherlenmelerin qarsisinin alinmasinda ve legvinde operativ tedbirlerin teskili habele muvafiq erazide karantinin ve ya mehdudlasdirici tedbirlerin tetbiqine ve legvine dair qerarlarin qebul edilmesi II fesil Azerbaycan Respublikasi ehalisinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin edilmesinde vetendaslarin dovlet orqanlarinin ictimai birliklerin muessiselerin teskilatlarin ve idarelerin huquqlari Madde 5 Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin elverisli etraf muhitde yasamaq huququ Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari indiki ve gelecek nesillerin sehhetine menfi tesir gostermeyen ve onlarin sanitariya epidemioloji salamatligini temin eden elverisli etraf muhitde yasamaq huququna malikdirler Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin bu huququ habele onunla bagli olan ve bu Qanunun 6 ci ve 8 ci maddelerinde nezerde tutulan huquqlari Azerbaycan Respublikasinin erazisine gelmis xarici vetendaslara ve vetendasligi olmayan sexslere bu Qanunun 6 ci maddesinde nezerde tutulan huquqlari ise Azerbaycan Respublikasinin erazisinde daimi yasayan xarici vetendaslara ve vetendasligi olmayan sexslere de samil edilir Vetendaslarin 5 8 ci maddelerde gosterilen huquqlarinin heyata kecirilmesi qaydasi Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen olunur Madde 6 Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin melumat almaq huququ Azerbaycan Respublikasi vetendaslari xestelenme derecesi epidemioloji veziyyet ve radiasiya seraiti etraf muhitin veziyyeti ve bunlarin insan saglamligina tesiri aparilmis gigiyena ekspertizalarinin diger xususi ekspertizalarin neticeleri dovlet orqanlarinin ve vezifeli sexslerin qebul etdiyi heyata kecirilmesi ehalinin saglamligina ve etraf muhite tesirle bagli olan qerarlar haqqinda tam duzgun ve pulsuz melumat almaq huququna malikdirler Madde 7 Heyata kecirilmesi saglamliga ve etraf muhite tesirle bagli olan qerarlarin hazirlanmasinda Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin istirak etmek huququ Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari teskilatlar ve vezifeli sexsler terefinden ister tekbasina isterse de kollegial qebul olunan heyata kecirilmesi ehalinin saglamligina ve etraf muhite tesirle bagli olan qerarlarin hazirlanmasina ve icrasina nezaretde istirak etmek huququna malikdirler Madde 8 Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin saglamligina deyen zererin evezinin odenilmesi huququ Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari etraf muhitin kimyevi fiziki bioloji ve diger amillerinin habele qida mehsullarinin tesiri neticesinde saglamliga deyen zererin evezinin quvvede olan qanunvericiliye muvafiq suretde tamamile odenilmesi huququna malikdirler Zererin evezinin odenilmesi barede mubahiseleri qanunla mueyyen edilmis qaydada baxilir Madde 9 Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin huquqlarinin mehkeme vasitesile mudafiesi Dovlet idareetme orqanlarinin ve vezifeli sexslerin vetendaslarin bu Qanunun 5 8 ci maddelerinde nezerde tutulmus huquqlarina toxunan qerarlarindan ve hereketlerinden vetendaslar Azerbaycan Respublikasinin muvafiq qanunvericiliyine uygun olaraq bilavasite ali dovlet idareetme orqanlarina ve ya mehkemeye sikayet ede bilerler Madde 10 Dovlet orqanlarinin ictimai birliklerin muessiselerin teskilatlarin ve idarelerin huquqlari Dovlet orqanlarinin ictimai birliklerin muessiselerin teskilatlarin ve idarelerin asagidaki huquqlari vardir sanitariya epidemioloji veziyyet ve etraf muhitin veziyyeti ehalinin xestelenme derecesi quvvede olan sanitariya normalari ve qaydalari gigiyena normativleri haqqinda melumat almaq Azerbaycan Respublikasi ehalisinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin edilmesine dair proqramlarin hazirlanmasin da istirak etmek III fesil Sanitariya epidemioloji salamatligin temin edilmesi sahesinde dovlet orqanlarinin ictimai birliklerin muessiselerin teskilatlarin idarelerin vezifeli sexslerin ve vetendaslarin vezifeleri Madde 11 Dovlet orqanlarinin ictimai birliklerin muessiselerin teskilatlarin idarelerin vezifeli sexslerin ve vetendaslarin vezifeleri 1 Dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler vezifeli sexsler ve vetendaslar tesdiq edilmis sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel etmeli sanitariya epidemioloji salamatligin temin edilmesine xestelenme hallarinin qarsisinin alinmasina ve azaldilmasina etraf muhitin saglamlasdirilmasina yoneldilen sanitariya gigiyena tedbirleri ve epidemiya eleyhine tedbirler gormeli dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren vezifeli sexslerin teleblerine emel etmeli dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren orqanlara ve idarelere sanitariya epidemioloji veziyyet radiasiya seraiti ve qezalar haqqinda deqiq ve dolgun melumat vermelidirler Bu vezifeler Azerbaycan Respublikasinin erazisinde daimi yaxud muveqqeti yasayan xarici vetendaslara ve vetendasligi olmayan sexslere de aiddir 2 Yerli idareetme orqanlari ve nazirlikler oz erazilerinde ve tabeliklerinde olan muessiselerin teskilatlarin idarelerin kooperativlerin ve vetendaslarin sanitariya qanunvericiliyine emel etmelerine cavabdehdirler Madde 12 Vetendaslarin saglamliginin qorunmasi elverisli etraf muhitde yasamasi ve melumat almasi huquqlarinin temin edilmesi sahesinde vezifeler Dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar ve idareler ehalinin saglamligini qorumaq ve mohkemlendirmek etraf muhitin insana menfi tesirinin qarsisinin alinmasina komek etmek ucun mumkun olan butun tedbirleri gormeli Azerbaycan Respublikasinin qanunvericilik aktlarina esasen dovlet xidmet yaxud kommersiya sirri dasiyan hallar istisna olmaqla bu Qanunun 6 ci maddesine muvafiq suretde vetendas larin telebi ile onlara tam ve deqiq melumat vermeli heyata kecirilmesi ehalinin saglamligina ve ya etraf muhite menfi tesirle bagli olan qerarlarin hazirlanmasinda qebul olunmasinda ve icrasina nezaretde vetendaslarin istiraki ucun serait yaratmali saglam heyat terzini formalasdirmaq ucun seraiti temin etmeli o cumleden beden terbiyesi idman muessiselerinin saglamlasdirma komplekslerinin saglamliq merkezlerinin turist ve idman bazalarinin sanatoriya profilaktoriyalarin ve ehalinin istiraheti saglamliginin mohkemlendirilmesi ile mesgul olan diger muessiselerin semereli islemesinden otru muasir maddi texniki baza yaratmali saglam heyat terzini formalasdirmaq meqsedile ehali arasinda gigiyena biliklerini teblig etmeli gigiyena telim terbiyesi islerini yerine yetirmelidirler Saglam heyat terzinin tebligi o cumleden kutlevi informasiya vasiteleri ile tebligi dovlet ve diger maliyyelesdirme menbeleri hesabina heyata kecirmelidir Madde 13 Normativ texniki senedleri hazirlanmasinin vezifeleri Normativ texniki senedleri hazirlayan dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar immunoloji bioloji ve derman preparatlarinin butun novleri haqqinda normativ texniki senedleri Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyinin tesdiqine vermeli yeni nov xammal materiallar maddeler memulat ve diger xalq teserrufati mehsullari tetbiq edilenedek ehalinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin edilmesine yoneldilen normativler uzre esaslandirilmis teklifleri hazirlayib Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyinin tesdiqine vermeli maddelerin materiallarin xasselerini texnologiyalarin tehlukesizliyini herterefli qiymetlendirmek ucun dovlet sanitariya nezareti orqanlarina ve idarelerine lazimi melumat vermelidirler Madde 14 Layihelesdirme ve tikinti dovrunde vezifeler Tikinti ucun torpaq sahesi ayrilarken muessiseler onlarin buraxilis kompleksleri binalari ve qurgulari layihelesdirilerken yerlesdirilerken tikilerken yeniden qurularken modernles dirilerken yeni texnika ile techiz edilerken yasayis menteqeleri kurortlar senaye ve kend teserrufati obyektleri su techizati kanalizasiya cirkab sulan temizleme sistemleri ve hidrotexniki qurgular perspektiv ucun tikilerken ve yerlesdirilerken neqliyyat vasiteleri texnoloji prosesler memulat avadanliq aletler ve s hazirlanarken dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar ehalinin sanitariya epidemioloji salamatliginin temin olunmasina yoneldilen sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel etmelidirler Torpaq sahelerinin ayrilmasi tikinti yenidenqurma modernlesdirme yeni texnika ile techizetme layihelerinin dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti orqanlari ve idareleri ile razilasdirilmasi qaydasi Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyine uygun olaraq mueyyenlesdiriler Madde 15 Obyektlerin istismara qebul edilmesi dovrunde vezifeler Dovlet ve isci qebul komissiyalarinin sedrleri ve uzvleri o cumleden dovlet sanitariya epidemioloji orqanlarinin ve idarelerinin numayendeleri tikintisi basa catdirilmis yeniden qurulmus genislendirilmis obyektleri yalniz sanitariya normalarinin ve qaydalarinin gigiyena normativlerinin teleblerine emel olunduqda istismara qebul etmelidirler Madde 16 Otaqlarin binalarin qurgularin avadanligin erazinin neqliyyat vasitelerinin saxlanilmasi ve istismari sahesinde vezifeler Ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar istehsalat ve sanitariya meiset otaqlarinin is yerlerinin ictimai binalarin komplekslerin ve qurgularin yasayis evlerinin texnoloji ve basqa avadanligin erazinin neqliyyat vasitelerinin sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine tikinti standartlarina normalarina ve qaydalarina bu saheye aid diger senedlerin teleblerine muvafiq suretde saxlanilmasini ve istismar olunmasini temin etmelidirler Madde 17 Kimyevi maddelerin bioloji vasitelerin ve materiallarin tetbiqi istifadesi zerersizlesdirilmesi ve basdirilmasi sahesinde vezifeler Ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar kimyevi maddeler bioloji vasiteler ve materiallar tetbiq istifade edilerken zerersizlesdirilerken ve basdirilarken sanitariya epidemioloji salamatligi ve tehlukesizliyi temin etmek teleblerini nezerde tutan sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine standartlara ve diger senedlere emel etmeli kimyevi maddeleri bioloji vasiteleri materiallari mineral gubreleri boy maddelerini ve bitkiqoruyucu bioloji vasiteleri polimer ve plastik kutleleri etriyyat kosmetika mehsullarini diger kimyevi ve bioloji vasiteleri yalniz toksikoloji gigiyena reyi verildikden gigiyena normativleri mueyyen olunduqdan sonra immunoloji bioloji preparatlari ve derman vasitelerini ise mueyyenlesdirilmis qaydada ve Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyinin icazesi ile tetbiq etmelidirler Madde 18 Radiasiya tehlukesizliyini temin etmek sahesinde vezifeler Dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar radioaktiv maddelerle ve diger ionlasdirici sualanma menbeleri ile isleyerken radiasiya tehlukesizliyi normalarina ve sanitariya qaydalarina habele radioaktiv maddelerin ve diger ionlasdirici sualanma menbelerinin cixarilmasi alinmasi hazirlanmasi istifade olunmasi emali dasinmasi saxlanilmasi isledilmesi ve basdirilmasi zamani radiasiya tehlukesizliyini temin etmek baresinde diger normativ senedlerde gosterilmis teleblere emel etmelidirler Radiasiya tehlukesizliyi normalari ve radioaktiv maddelerle diger ionlasdirici sualanma menbeleri ile isin sanitariya qaydalari teleblerinin pozuldugu butun hallar hokmen dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren vezifeli sexslerin istiraki ile xususi muzakire edilmelidir Madde 19 Menzil sahesine sakinlerin kocurulmesi ve yasamasi sahesinde vezifeler Yasayis ucun menzil sahesi veren dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar sakinleri menzil sahesine kocurerken quvvede olan sanitariya teleblerini yerine yetirmelidirler Madde 20 Erzaq xammalinin ve qida mehsullarinin istehsali dasinmasi saxlanilmasi ve satisi zamani vezifeler Ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve veten daslar erzaq xammalinin ve qida mehsullarinin istehsali dasinmasi saxlanilmasi ve satisi zamani tibbi bioloji teleblere sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel etmeli qida mehsullarina yeni elaveleri xususi qatilan bioloji feal maddeleri yeni istehsal texnologiyalarmi istehsal xammalmi ve qida mehsullarmi habele erzaq xammali ve qida mehsullari ile temasda olan qablari polimer ve basqa materiallari yalniz toksikoloji gigiyena reyi verildikden sonra ve Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyinin icazesi ile mueyyenlesdirilmis qaydada tetbiq etmelidirler Madde 21 Teserrufat icmeli su techizatina ve ehalinin medeni meiset meqsedile sudan istifade etdiyi yerlere olan sanitariya teleblerine emel etmek sahesinde vezifeler Dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar merkezlesdirilmis teserrufat icmeli su techizati sistemleri ile verilen suyun keyfiyyetinin gigiyena teleblerine ve dovlet standartlarina uygun gelmesini merkezlesdirilmemis su techizati zamani habele sututarlarda ve denizin sahilboyu zolaginda ehalinin medeni meiset meqsedleri ucun istifade etdiyi yerlerde ise muvafiq sanitariya normalarinin ve qaydalarinin teleblerine uygun gelmesini temin etmelidirler Merkezlesdirilmis teserrufat icmeli su kemerleri ve onlarin menbeleri ucun suyun lazimi keyfiyyetini temin eden xususi rejimli sanitariya muhafize zonalari mueyyen edilmelidir Su kemerlerinin ve onlari techiz eden menbelerin sanitariya muhafize zonalarinin teyin edilmesi qaydasi habele bu zonalarin sanitariya rejimi Azerbaycan Respublikasinin qanun vericiliyi ile mueyyen olunur Madde 22 Xaricden satin alinan mehsulun gonderilmesi satisi ve istifadesi zamani vezifeler Dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar xaricden satin aldiqlari xammali materiallari maddeleri memulati ve diger mehsullari onlarin istehsali texnologiyalarini gondererken saxlayarken satarken ve istifade ederken Azerbaycan Respublikasinda quvvede olan sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel etmelidirler Madde 23 Usaqlarin ve yeniyetmelerin terbiyesi tehsili ve istehsalat tecrubesi sertlerine emel edilmesi sahesinde vezifeler Dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar mektebeqeder usaq terbiye muessiselerinde orta mekteblerde ve texniki pese mekteblerinde diger idare ve muessiselerde usaqlarin ve yeniyetmelerin tehsili ve terbiyesi istehsalat tecrubesi sertlerini onlarin iasesi sanitariya meiset teminati emek ve istirahet seraiti uzre sanitariya qanunvericiliyinin teleblerini tenzimleyen sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine eme olunmasini temin etmelidirler Madde 24 Tibbi muayinelerden kecmek vezifesi Ehalinin saglamligini qorumaq yoluxucu ve parazitar xesteliklerin yayilmasina yol vermemek pese xesteliklerinin ve zeherlenmelerin bedbext hadiselerin qarsisini almaq emeyin tehlukesizliyini temin etmek meqsedile muessiselerin teskilatlarin idarelerin iscileri ve vetendaslar ise qebul olunmazdan evvel ve vaxtasiri tibbi muayineden kecmelidirler Zererli maddelerin menfi amillerin ve muvafiq islerin siyahisini tibbi muayinelerin kecirilmesi qaydasini Azerbaycan Respublikasinin Sehiyye Nazirliyi mueyyen edir Muessiselerin teskilatlarin ve idarelerin rehberleri ve diger vezifeli sexsleri tibbi muayineden kecmeyen yaxud saglamliq veziyyetine gore yararsiz hesab edilen sexslerin ise buraxilmamasi ve iscilerin vaxtasasiri tibbi muayineden vaxtinda kecmesi ucun mesuliyyet dasiyalar Madde 25 Xesteliklerin emele gelmesinin ve yayilmasinin qarsisini almaq sahesinde vezifeler Dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar yoluxucu parazitar pese xesteliklerinin ve kutlevi qeyri yoluxucu xesteliklerin o cumleden radiasiya amili ile bagli olan xesteliklerin emele gelmesinin ve yayilmasinin qarsisini almaq habele bele xestelikler emele geldikde onlari legv etmek ucun vaxtinda tedbirler gorulmesini temin etmelidirler Yoluxucu ve parazitar xesteliklerin emele gelmesinin ve yayilmasinin qarsisini almaga yoneldilen profilaktik peyvendler vurulmasinin ve diger tedbirler gorulmesinin qaydasini Azerbaycan Respublikasinin Sehiyye Nazirliyi mueyyen edir Yoluxucu parazitar kutlevi qeyri yoluxucu xesteliklerin emele gelmesi yaxud yayilmasi tehlukesi yarandiqda Azerbaycan Respublikasinin hokumeti bas dovlet sanitariya hekimleri ozlerinin selahiyyetleri daxilinde muvafiq erazilerde ve ya obyektlerde mueyyen olunmus qaydada xususi emek tehsil hereket dasima seraiti ve rejimleri tetbiq edir lazim geldikde ise bele xesteliklerin emele gelmesinin yayilmasinin qarsisini almaga ve onlari legv etmeye yoneldilen zerersizlesdirme dezinfeksiya dezinseksiya deratizasiya ve dezaktivasiya isleri gorurler Yoluxucu ve parazitar xestelik menbelerinde karantin teskilat profilaktika tedbirlerinin gorulmesi yoluxucu xesteliklere tutulmus sexslerin xestexanalara yerlesdirilmesi qaydasini ve muddetlerini Azerbaycan Respublikasinin hokumeti Azerbaycan Respublikasinin Sehiyye Nazirliyi mueyyen edir Madde 26 Elmi tedqiqat idarelerinin ve teskilatlarinin xususi ekspertizalar kecirmek sahesinde vezifeleri Elmi tedqiqat idareleri ali mektebler diger teskilatlar ve idareler elmi texniki tereqqinin muasir seviyyesini nezere almaqla ozlerinin selahiyyeti daxilinde ehalinin ve ayri ayri vetendaslarin saglamliq ve xestelenme veziyyetini layihe senedlerini texniki ve basqa senedleri xammali materiallari maddeleri memulati ve diger xalq teserrufati mehsullarini onlarin istehsali texnologiyasini ve tibbi immunoloji bioloji preparatlari sanitariya gigiyena tibbi bioloji texniki sosioloji statistika ekspertizalarindan ve diger nov xususi ekspertizalardan kecirmelidirler Bu ekspertizalar dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti orqanlarinin ve idarelerinin gonderisleri uzre muqavile esasinda ve ya basqa esasda kecirilir Elmi tedqiqat idareleri ali mektebler diger teskilatlar ve idareler ekspertizalarin duzgun kecirilmesi ucun mesuliyyet dasiyirlar IV fesil Azerbaycan Respublikasinda dovlet sanitariya nezaretinin teskili Madde 27 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmetinin vezifeleri Azerbaycan Respublikasinin dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti ehalinin saglamligini qorumaq ve mohkemlendirmek saglam heyat terzi formalasdirmaq ve xesteliklerin profilaktikasini temin etmek meqsedile etraf muhitin zererli amillerinin ehalinin saglamligina tesirinin qarsisinin alinmasina askara cixarilib legv olunmasina yoneldilmis asagidaki vezifeleri yerine yetirir dovlet sanitariya nezareti ve epidemioloji tedqiqatlar aparilmasi etraf muhit amillerinin ehalinin saglamligina tesirinin ucotu statistikasi ve sosial gigiyena monitorinqi ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligini temin eden proqramlarin hazirlanmasi onlarin heyata kecirilmesine teskilati metodik rehberlik ve nezaret edilmesi ehalinin saglamliginin qorunmasi ve mohkemlendirilmesi yoluxucu parazitar xesteliklerin ve qida zeherlenmelerinin profilaktikasi ve legvi sahesinde habele ekstremal veziyyetler yarandiqda sanitariya gigiyena tedbirlerinin epidemiya eleyhine tedbirlerin teskili ve heyata kecirilmesi etraf muhitin zererli amillerin gigiyena baximindan normalasdirilmasi ve tenzimlenmesi saglam heyat terzini formalasdirmaq ehalinin sanitariya medeniyyetini yukseltmek ucun gigiyena biliklerinin teblig edil mesi Azerbaycan Respublikasi erazisinin karantin infeksiyalari getirilmesinden ve yayilmasindan saglamliq ucun tehlukeli erzaq mehsullari ve istehlak esyalari idxalindan sanitariya muhafizesi dovriyyede olan derman vasiteleri baresinde mueyyen olunmus sanitariya gigiyena teleblerine emel olunmasina nezaretin heyata kecirilmesi Madde 28 Dovlet sanitariya nezareti Dovlet sanitariya nezareti ehalinin sanitariya epidemioloji salamatligini elverisli etraf muhiti temin eden ve ehalinin saglamligini qoruyub mohkemlendirmek adamlarin feal omrunu uzatmaq meqsedi guden sanitariya gigiyena tedbirleri ve epidemiya eleyhine tedbirler kompleksinin dovlet orqanlari ictimai birlikler muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar terefinden yerine yetirilmesi prosesinde dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti orqanlarinin ve idarelerinin ele bir fealiyyetidir ki bu fealiyyet sanitariya qanunvericiliyinin insanin saglamliginin qorunmasi sahesinde beynelxalq ve dovlet standartlarinin teleblerinin yerine yetirilmesini temin etmeye sanitariya qaydalari ve normalari gigiyena normativleri pozuntularinin qarsisini almaga bunlari vaxtinda askara cixarib legv etmeye teqsirli sexsleri mesuliyyete celb etmeye yoneldilmisdir Madde 29 Idare sanitariya nezareti Azerbaycan Respublikasi mudafie milli tehlukesizlik ve daxili isler nazirliklerinin obyektlerinde habele demiryol neqliyyatinda sanitariya epidemioloji salamatligin temin edilmesine idare sanitariya nezaretini bu nazirliklerin xususi sanitariya xidmetleri heyata kecirir Bu xidmetlerin fealiyyeti Azerbaycan Respublikasinin sanitariya qanunvericiliyine zidd olmamalidir Madde 30 Istehsalat nezareti Istehsal prosesinde sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel edilmesine etraf muhitin cirklenmesinin qarsisini almaq ve saglamlasdirmaq meqsedi guden tedbirlerin gorulmesine insanlarin emek meiset istirahet tehsil ve terbiye seraitine istehsal olunan mehsulun gigiyena gostericilerine istehsalat nezaretini temin etmek vezifesi muessiselerin teskilatlarin idarelerin rehberlerine ve ferdi emek fealiyyeti ile mesgul olan vetendaslara hevale edilir Istehsalat nezaretinin heyata kecirilmesi ucun mesul orqanlar ve sexsler attestasiyadan kecmeli mueyyenlesdirilmis mutereqqi tedqiq usullarim isde tetbiq etmelidirler Madde 31 Ictimai sanitariya nezareti Ictimai birlikler emek kollektivleri ve vetendaslar oz nizam namelerine ve onlarin fealiyyetini tenzimleyen diger normativ aktlara uygun olaraq sanitariya qanunvericiliyine emel edil mesine sanitariya gigiyena tedbirlerinin ve epidemiya eleyhine tedbirlerin gorulmesine nezaret edirler Ictimai nezaretin heyata kecirilmesi qaydasi ve teminatlari Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilir Madde 32 Dovlet ve idare sanitariya nezareti istehsalat nezareti ve ictimai nezaret heyata kecirilerken qarsiliqli elaqe Bu Qanunun 29 31 ci maddelerine uygun olaraq idare sanitariya nezaretini istehsalat nezaretini ve ictimai nezareti temin eden nazirliklerin ve bas idarelerin xususi xidmetleri muessiseler teskilatlar idareler ve vetendaslar Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmetinin orqanlari ve idareleri ile qarsiliqli elaqe seraitinde fealiyyet gosterirler V fesil Azerbaycan Respublikasinin dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti Madde 33 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmetinin teskili 1 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti orqanlarinin ve idarelerinin vahid sistemine asagidakilar daxildir Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyinin Sanitariya Epidemioloji Nezareti Bas Idaresi Respublika Gigiyena ve Epidemiologiya Merkezi Naxcivan Muxtar Respublikasi seher ve rayon habele hava ve su neqliyyati gigiyena ve epidemiologiya merkezleri gigiyena ve epidemiologiya profilli elmi tedqiqat idareleri gigiyena ve epidemiologiya profilli respublika seher ve rayon ixtisaslasdirilmis merkezleri taun eleyhine idareler diger sanitariya profilaktika idareleri 2 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti orqanlarina ve idarelerine rehberlik etmek muvafiq suretde Azerbaycan Respublikasinin bas dovlet sanitariya hekimine ve onun muavinlerine Naxcivan Muxtar Respublikasi seher ve rayon habele hava ve su neqliyyati bas dovlet sanitariya hekimlerine ve onlarin muavinlerine hevale olunur 3 Dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren sexsler asagidaki qaydada vezifeye teyin edilir ve vezifeden azad olunurlar Azerbaycan Respublikasinin bas dovlet sanitariya hekimini Azerbaycan Respublikasi sehiyye nazirinin muavinini Azerbaycan Respublikasi sehiyye nazirinin teqdimati uzre Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti vezifeye teyin edir ve vezifeden azad edir Naxcivan Muxtar Respublikasinin bas dovlet sanitariya hekimini Azerbaycan Respublikasinin Sehiyye Nazirliyi ile razilasdirildiqdan sonra Naxcivan Muxtar Respublikasinin Nazirler Kabineti vezifeye teyin edir ve vezifeden azad edir seher rayon bas dovlet sanitariya hekimlerini yerli icra hakimiyyeti orqanlari ile razilasdirildiqdan sonra Azerbaycan Respublikasinin sehiyye naziri vezifeye teyin edir ve vezifeden azad edir idare sanitariya nezareti uzre bas sanitariya hekimleri ve onlarin muavinleri respublika bas dovlet sanitariya hekimi ile razilasdirildiqdan sonra vezifeye teyin edilir ve vezifeden azad olunurlar 4 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmetinin mueyyenlesdirilmesi ve maddi texniki teminati respublika budcesi ve mueyyenlesdirilmis qaydada daxil olan budcedenkenar vesait hesabina heyata kecirilir Fovqelade veziyyetlerde yoluxucu ve diger kutlevi xestelikleri ve zeherlenmeleri legv etmek ve onlarin yayilmasinin qarsisini almaq ucun sanitariya gigiyena tedbirlerine ve epidemiya eleyhine tedbirlere cekilen xercleri maliyyelesdirmek meqsedile Respublika Gigiyena ve Epidemiologiya Merkezi yaninda xususi fond yaradilir Madde 34 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti vezifeli sexslerinin huquqlari 1 Azerbaycan Respublikasinin bas dovlet sanitariya hekimi Naxcivan Muxtar Respublikasi seher ve rayon hava ve su neqliyyati bas dovlet sanitariya hekimleri ve onlarin muavinleri asagidaki huquqlara malikdirler 1 Azerbaycan Respublikasi sanitariya qanunvericiliyinin yerine yetirilmesini sanitariya gigiyena tedbirleri ve epidemiya eleyhine tedbirler gorulmesini quvvede olan sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel edilmesini yoxlamaq meqsedile tabeliyinden ve mulkiyyet formasindan asili olmayaraq muessiselere teskilatlara ve idarelere maneesiz gedib mueyyen edilmis numuneli xidmet vesiqesini gostermekle yoxlama aparmaq vetendaslarin yasayis seraitini ferdi emek fealiyyeti ile mesgul olan sexslerin is seraitini yoxlamaq ve sanitariya normalari ve qaydalari gigiyena normativleri pozuntularini aradan qaldirmagi onlardan teleb etmek 2 zeruri hallarda elmi tedqiqat idarelerine laboratoriyalarina ali mekteblere diger muessiselere xususi ekspertizalar ve meslehetlesmeler kecirmeyi tapsirmaq 3 layihelesdirme ve tikinti islerini habele tikintisi yeniden qurulmasi basa catdirilmis obyektlerin ve onlarin buraxilis komplekslerinin istismara verilmesini isleyen muessiselerin teskilatlarin ayri ayri istehsal sexlerinin sahelerinin otaqlarinin binalarinin qurgularinin avadanliginin neqliyyat vasitelerinin istismarini elece de ayri ayn is ve istehsal fealiyyeti novlerinin yerine yetirilmesinin xalq teserrufati mehsullarinin istehsalina baslanmasini ve tetbiqini erzaq xammalinin ve qida mehsullarinin istehsalini saxlanmasini dasinmasini ve satilmasini icmeli su menbelerinden ve teserrufat medeni saglamlasdirma meqsedleri ucun su menbelerinden istifade olunmasini zeruri tedbirler gorulenedek ve sanitariya normalarinin ve qaydalarinin gigiyena normativlerinin movcud pozuntulari aradan qaldirilanadek dayandirmaq bu normalara ve qaydalara normativlere emel etmek mumkun olmadiqda ise hemin islere xitam vermek 4 sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine uygun gelmeyen torpaq sahesinin secilmesine yasayis ictimai istehsal obyektlerinin ve diger xalq teserrufati obyektlerinin tikilmesine yeniden qurulmasina ve genislendirilmesine dair ay ile qabagi senedleri ve layihe senedlerini razilasdirilmaq ucun qebul etmemek 5 yasayis menteqelerinin planlasdirilmasi tikintisi layiheleri ve xalq teserrufati obyektlerinin yerlesdirilmesine dair perspektiv planlarin layiheleri baresinde tikinti ucun torpaq saheleri verilmesi ehalinin sudan istifade yerlerinin ve sertlerinin mueyyenlesdirilmesi cirkab sularin axidilmasi zeherli kimyevi radioaktiv ve basqa maddelerin isledilmesi ve basdirilmasi qaydasi baresinde muessiselerin binalarin ve qurgularin tikintisi yeniden qurulmasi layiheleri baresinde dovlet orqanlarina ictimai birliklere muessiselere teskilatlara idarelere ve vetendaslara quvvede olan sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine esaslanmaqla hazirlanan hokmen yerine yetirilmeli olan reyleri mueyyen edilmis qaydada vermek 6 yeni nov xammal materiallar maddeler memulat diger xalq teserrufati mehsullari onlarin istehsali texnologiyalari erzaq xammali ve qida mehsullari standartlarinin ve texniki sertlerinin layihelerine baxib rey vermek 7 senaye ictimai ve yasayis binalarinin komplekslerinin kend teserrufati muessiselerinin ve qurgularinin diger muessiselerin ve qurgularin quvvede olan sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine uygun olub olmamasi barede rey vermek 8 calisdiqlari istehsalatin ve ya gordukleri isin xususiyyetleri ile elaqedar olaraq yoluxucu ve parazitar xestelikleri yaymaq tehlukesi yaradan sexslerin habele sanitariya normalarini ve qaydalarim gigiyena normativlerini muntezem yerine yetirmeyen sexslerin isden kenar edilmesini yoluxucu ve parazitar xesteliklere tutulan etrafdakilar ucun tehluke yaradan sexslerin xestexanaya yerlesdirilmesini epidemiya eleyhine ve profilaktika tedbirleri gorulmesini ictimai birliklerin muessiselerin teskilatlarin idarelerin rehberlerinden vezifeli sexslerden ve vetendaslardan teleb etmek 9 obyektlerin sanitariya veziyyetini aydinlasdirmaq ve saglamliq veziyyetinin epidemioloji analizini kecirmek ucun zeruri olan ayri ayri senedleri melumati ve izahati vezifeli sexslerden ve vetendaslardan teleb etmek 10 laboratoriya analizinin ve gigiyena ekspertizasinin kecirilmesi ucun qida mehsullarini memulati esyalari ve materiallari goturmek habele bilavasite nezaret obyektlerinde zeruri laboratoriya tedqiqatlari ve aletler vasitesile tedqiqatlar olcmeler aparmaq 11 epidemioloji gostericiler esasinda ehaliye ve ya vetendaslarin ayri ayri qruplarina profilaktik peyvendler vurmaq haqqinda profilaktika meqsedile ve yoluxucu xestelik menbelerinde habele bu xesteliklerin emele gelmesi ucun serait olan binalarda ve erazide dezinfeksiya dezinseksiya deratizasiya ve dezaktivasiya aparmaq haqqinda qerar qebul etmek 12 Azerbaycan Respublikasi sanitariya qanunvericiliyinin sanitariya normalarinin ve qaydalarinin gigiyena normativlerinin pozulmasi faktlari barede materiallara baxilmasi ucun vezifeli sexsleri ve vetendaslar dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti idarelerine cagirmaq 13 vezifeli sexslerin ve vetendaslarin sanitariya sahesinde huquq pozuntulari baresinde islere baxmaq inzibati tenbeh etmek cinayet islerinin qaldirilmasi ucun materiallari istintaq orqanlarina vermek inzibati tesir tedbirleri gorulmesine dair idareetme orqanlarina teklifler vermek ve gorulmus is baresinde onlardan melumat teleb etmek 14 ehalinin kutlevi xestelenmesi ve zeherlenmesi zamani sanitariya gigiyena tedbirlerinin epidemiya eleyhine ve diger tibbi tedbirlerin gorulmesi ucun mualice profilaktika ve sanitariya profilaktika muessiselerinin cekdikleri xerclerin odenilmesi barede telebler ireli surmek 2 Naxcivan Muxtar Respublikasinin seherlerin ve rayonlarin bas dovlet sanitariya hekimleri mueyyenlesdirilmis qaydada muveqqeti yerli sanitariya qaydalarini tesdiq nesr ve tetbiq etmek huququna da malikdirler 3 Bu maddenin 1 9 10 ve 11 ci bendlerinde nezerde tutulmus huquqlar Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti orqanlarinin ve idarelerinin mutexessislerine de samil edilir Madde 35 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti vezifeli sexslerinin ve mutexessislerinin vezifeleri ve mesuliyyeti 1 Ozlerinin selahiyyeti daxilinde dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmetinin bas dovlet sanitariya hekimleri diger vezifeli sexsleri ve mutexessisleri sanitariya sahesinde huquq pozuntularinin qarsisini almaq onlari askara cixarmaq ve legv etmek ucun verilmis selahiyyetden vaxtinda ve tam istifade etmeli ehalinin saglamliginin qorunmasi ve mohkemlendirilmesi onun sanitariya epidemioloji salamatliginin temin edilmesi sahesinde ozlerinin fealiyyetini vetendaslarin ve cemiyyetin huquq ve menafelerinin mudafiesi isinde maragi olan dovlet hakimiyyeti ve idareetme orqanlari ictimai birlikler ile elaqelendirmeli ehaliye sanitariya qanunvericiliyinin yerine yetirilmesi ve sanitariya medeniyyetinin artirilmasi meselelerinde komek etmeli onlara belli ola bilen melumat baresinde dovlet xidmet ve kommersiya sirrini qorumalidirlar 2 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmetinin vezifeli sexsleri ve mutexessisleri oz vezifelerini laziminca yerine yetirmemeye vezifelerinden sui istifade etmeye gore Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen olunmus qaydada mesuliyyet dasiyirlar Madde 36 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti vezifeli sexslerinin ve mutexessislerinin hereketlerinden sikayet edilmesi Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti bas dovlet sanitariya hekimlerinin diger vezifeli sexslerinin ve mutexessislerinin hereketlerinden bir ay muddetinde tabelik uzre yuxari vezifeli bas dovlet sanitariya hekimine sikayet etmek olar Sikayetlere alindigi vaxtdan 30 gun kecenedek baxilir ve onlarin baresinde qerar qebul edilir Qebul edilen qerardan nara ziliq olduqda vezifeli sexslerin ve mutexessislerin hereketlerinden Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyenlesdirilmis qaydada mehkemeye sikayet edile biler Sikayet edilmesi sikayet olunan hereketi dayandirmir Madde 37 Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti vezifeli sexslerinin ve mutexessislerinin huquqi veziyyeti ve sosial mudafiesi Dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren bas dovlet sanitariya hekimleri diger vezifeli sexsler dovlet idareetme orqan larinin numayendeleridir ve dovlet terefinden mudafie olunurlar Onlar oz fealiyyetlerinde musteqildirler ve yalniz Azerbaycan Respublikasinin quvvede olan sanitariya qanunvericiliyini esas tuturlar Dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren vezifeli sexslerin ve mutexessislerin oz pese vezifelerini yerine yetirmelerine mane olmaq ucun onlara her hansi sekilde tesir gostermek yaxud onlarin fealiyyetine qarismaq qadagandir Bele hereketlere yol veren vezifeli sexsler ve vetendaslar Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyenles dirilmis qaydada mesuliyyet dasiyirlar VI fesil Azerbaycan Respublikasinin sanitariya qanunvericiliyini pozmaga gore mesuliyyet Madde 38 Sanitariya sahesinde huquq pozuntulari ve onlari toretmeye gore mesuliyyetin novleri Azerbaycan Respublikasinin sanitariya qanunvericiliyine o cumleden quvvede olan sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel edilmemesi epidemiya eleyhine tedbirlerin gorulmemesi Azerbaycan Respublikasi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti orqanlari ve idareleri vezifeli sexslerinin reylerinin qerarlarinin ve gosterislerinin yerine yetirilmemesi ile elaqedar vetendaslarin huquqlarina ve cemiyyetin menafeyine toxunan qeyri huquqi teqsirli hereket sanitariya sahesinde huquq pozuntusu sayilir Sanitariya sahesinde huquq pozuntularina yol vermis vezifeli sexsler ve vetendaslar inzibati cinayet ve mulki huquq mesuliyyetine celb edile bilerler Azerbaycan Respublikasi erazisinde olan xarici vetendaslar ve vetendasligi olmayan sexsler Azerbaycan Respublikasinin sanitariya qanunvericiliyini pozmaga gore Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari ile eyni mesuliyyet dasiyirlar Madde 39 Sanitariya qanunvericiliyini pozmaga gore mesuliyyet Asagida gosterilenlerde teqsiri olan vezifeli sexsler ve veten daslar Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyine uygun olaraq inzibati cinayet ve mulki huquq mesuliyyeti dasiyirlar qida mehsullarinin ehalinin medeni meiset meqsedleri ucun istifade etdiyi aciq ve yeralti su techizati menbelerinin sututarlarin ve denizin sahilboyu zolaginin torpagin atmosfer hava sinin is zonasi havasinin kimyevi fiziki bioloji ve basqa sekilde cirklendirilmesi ehalinin saglamliginin qorunmasini sanitariya epidemioloji salamatligini ve radiasiya tehlukesizliyini temin etmeye yoneldilmis normalara ve qaydalara normativlere emel etmeden normativ texniki senedlerin hazirlanmasi habele bu normalara ve qaydalara normativlere zidd olan senedlerden istifade edil mesi gigiyena ekspertizasi ve dovlet nezareti olmadan yeni nov xammala materiallara maddelere memulata diger xalq teserrufati mehsullarina onlarin istehsali texnologiyasina erzaq xammalina qida mehsullarina dair normativ texniki sened layihelerinin hazirlanmasi sanitariya epidemioloji salamatligi temin etmeye yoneldilmis normalara ve qaydalara normativlere emel etmeden dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren orqanlar ve idareler ile razilasdirmadan muessiselerin onlarin buraxilis komplekslerinin binalarinin qurgularinin layihelesdirilmesi tikilmesi yeniden qurulmasi tekmillesdirilmesi yeni texnika ile techiz olunmasi yasayis menteqelerinin senaye ve kend teserrufati obyektlerinin su techizati kanalizasiya cirkab sulan temizleme sistemlerinin ve hidrotexniki qurgularin perspektiv tikintisi ve yerlesdirilmesi neqliyyat vasitelerinin texnoloji proseslerin ve avadanligin yerlesdirilmesi dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren orqanlar ve idareler ile razilasdirilmadan torpaq sahesinin ayrilmasi ve torpaq sahesinden yeni tikinti obyektlerin yeniden qurulmasi ve ya genislendirilmesi ucun istifade edilmesi dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren orqanlarin ve idarelerin icazesi olmadan obyektlerin qebul edilmesi ve istismara verilmesi sanitariya normalarina ve qaydalarina gigiyena normativlerine emel etmeden toksikoloji gigiyena reyi almadan yeni nov xammalin materiallarin maddelerin diger xalq teserrufati mehsullarinin onlarin istehsali texnologiyalarinin erzaq xammalinin qida mehsullarinin immunoloji bioloji tibb preparatlarinin istehsali ve tetbiqi erzaq xammalinin ve qida mehsullarinin keyfiyyetine verilen teleblere emel edilmemesi habele onlarin terkibinde mueyyen edilmis gigiyena normativlerinden artiq radionuklidler zeherli insanlarin heyati ve saglamligi ucun tehlukeli olan bioloji kimyevi maddeler diger maddeler ve birlesmeler olmasi erzaq xammalinin ve qida mehsullarinin istehsali saxlanmasi dasinmasi ve satisi zamani sanitariya normalarinin ve qaydalarinin gigiyena normativlerinin pozulmasi dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren orqanlarin ve idarelerin icazesi olmadan ve Azerbaycan Respublikasinin Sehiyye Nazirliyi ile razilasdirilmadan yemeli kend teserrufati bitkileri ve heyvanlar ucun boy maddelerinin bitkiqoruyucu kimyevi ve bioloji vasitelerin erzaq xammali qida mehsullari ve derman vasiteleri ile temasda olan qablarin polimer ve basqa materiallarin heyvan yemine elavelerin tetbiqi xarici texnologiyalarin materiallarin xammalin ve mehsullarin gonderilmesi satisi ve istifadesi zamani sanitariya norma larinin ve qaydalarinin gigiyena normativlerinin pozulmasi merkezlesdirilmis teserrufat icmeli su techizati sistemleri ile verilen suyun keyfiyyetinin gigiyena teleblerine beynelxalq ve dovlet standartlarina uygunlugunun temin edilmemesi merkezlesdirilmemis su techizatinda sututarlarda ve denizin sahilboyu zolaginda ehalinin medeni meiset meqsedleri ile sudan istifade etdiyi yerlerde suyun keyfiyyetinin muvafiq sanitariya normalarina ve teleblerine uygunlugunun temin edilmemesi yasayis menteqelerinin ve erazilerinin saxlanilmasina senaye o cumleden radioaktiv ve zeherli maddelerin kend teserrufati ve teserrufat meiset tullantilarinin yigilmasina saxlanilmasina dasinmasina ve istifade olunmasina dair sanitariya qaydalarinin pozulmasi atmosfer havasinin qorunmasi sahesinde sanitariya normalarinin ve qaydalarinin gigiyena normativlerinin pozulmasi usaq terbiye ve yeniyetme muessiselerinde texniki pese mekteblerinde habele muessiselerde telim terbiye istehsalat tecrubesi seraitini sanitariya gigiyena ve epidemiya eleyhine rejimleri radiasiya tehlukesizliyi ve muvafiq sanitariya qaydalari teleblerini usaqlarin ve yeniyetmelerin emek iase ve istirahet sanitariya meiset teminati seraitini tenzimleyen normalara ve qaydalara normativlere emel edilmemesi sehiyye idarelerinde ve basqa idarelerde sanitariya gigiyena ve epidemiya eleyhine rejimlere emel edilmemesi radioaktiv maddelerle ve diger ionlasdirici sualanma menbeleri ile isleyerken habele radioaktiv tullantilari basdirarken sanitariya normalarinin ve qaydalarinin pozulmasi yoluxucu parazitar xesteliklerin yayilmasi qarsisini almaq ve onlari legv etmek ucun tedbirlerin gorulmemesi dovlet sanitariya epidemioloji xidmeti orqanlarinin ve idarelerinin gonderisleri uzre sanitariya gigiyena tibbi bioloji texniki sosioloji statistik ve diger xususi ekspertizalar aparilmasindan esassiz imtina edilmesi tibbi muayineden kecmeyen yaxud sehhetine gore yararsiz hesab edilen sexslerin ise buraxilmasi iscilerin ayri ayri kateqoriyalarin mecburi tibbi muayinelerden kecmemesi yaxud muayineden kecme muddetlerini pozmasi dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren orqanlarin ve idarelerin mecburi reylerinin qerarlarinin ve gosterislerinin yeri ne yetirilmemesi obyektde sanitariya gigiyena seraitinin ve epidemioloji veziyyeti mueyyenlesdirmek ucun lazimi materiallari ve melumati vermekden imtina olunmasi dovlet sanitariya nezaretini heyata keciren orqanlarin ve idarelerin bagladiqlari obyektlerde istehsal xetlerinde ve sahelerinde plombun qirilmasi yaxud orada isin yeniden baslanmasi qezalar sanitariya epidemioloji serait ve ehalinin saglamliq veziyyeti haqqinda melumatin qesden gizledilmesi ve ya tehrif edilmesi Qan ve onun kompanentlerinin donorlugu haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu Redakte Bu qanun qan ve onun komponentlerinin donorlugunun inkisafi ile elaqedar munasibetleri qan ve onun komponentlerinin donorlugunun teskilinde kompleks tedbirlerin temin edilmesini tenzim edir qan ve onun komponentleri donorlarinin statusunun esaslarini mueyyen edir I fesil Umumi muddealar Madde 1 Qan ve onun komponentlerinin donorlugu haqqinda anlayis Qan ve onun komponentlerinin donorlugu sexsin konullu suretde yuksek humanizm ve xeyirxahliq gostererek Azerbaycan Respublikasi ehalisinin saglamliginin qorunmasinda serefli is kimi tibbi meqsedler ucun oz qanini ve onun komponentlerini vermesi demekdir Qan ve onun komponentlerinin donorlugu evezsiz ve pullu ola biler Madde 2 Qan ve onun komponentlerinin donorlari Qan ve onun komponentlerinin donorlari qanini ve onun komponentlerini tibbi meqsedler ucun konullu veren sexslerdir Milliyetinden cinsinden irqinden dini eqidesinden asili olmayaraq Azerbaycan Respublikasinin tibbi muayineden kecmis qan ve onun komponentlerinin donorluguna hec bir eks gosterisleri olmayan 18 60 yasli her bir saglam fealiyyet qabiliyyeti olan vetendasi qan ve onun komponentlerinin donoru ola biler Oz qanini ve onun komponentlerini vermek arzusunda olan ecnebiler ve vetendasligi olmayan sexsler Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinde mueyyen olunmus qaydada sehiyye muessiselerinde muayineden kecerek donor ola bilerler Onlar Azerbaycan Respublikasi donorlari ucun nezerde tutulmus huquqlardan istifade edirler ve vezifeleri yerine yetirirler Madde 3 Qan ve onun komponentlerinin donorlugu haqqinda Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi Qan ve onun komponentlerinin donorlugu haqqinda Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi bu Qanundan ve Azerbaycan Respublikasinin diger qanunvericilik aktlarindan ibaretdir Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile asagidakilar mueyyen edilir qan ve onun komponentlerinin donorlugunun teskilinin esas prinsipleri qan ve onun komponentlerinin donorlarinin huquq ve vezifeleri donorlara verilen kompensasiyalar ve guzestler dovlet ve qeyri dovlet muessise idare ve teskilatlarin sehiyye muessiselerinin qan ve onun komponentlerinin donorlugunun teskilinde ve inkisafinda huquq ve vezifeleri qan ve onun komponentlerinin donorlugunun inkisafi ucun dovlet proqraminin tesdiq edilmesi ve maliyyelesdirilmesi qaydasi donor qaninin onun komponentlerinin onlardan hazirlanan preparatlarin ve konservlesdirici mehlullarin keyfiyyetine nezaretin teskili ve heyata kecirilmesi qaydasi donor qani ve onun komponentlerini tedaruk eden saxlayan ve emalini heyata keciren sehiyye muessiselerinin fealiyyeti maliyyelesdirilmesi ve maddi texniki teminati qaydasi qan ve onun komponentlerinin donorlugu haqqinda donor qaninin onun komponentlerinin ve onlardan hazirlanan preparat larin mubadilesi hemcinin donor qanindan preparat istehsali barede Azerbaycan Respublikasinin beynelxalq muqavilelerinin baglanilmasi qaydasi Madde 4 Qan ve onun komponentlerinin donorlugunun inkisaf etdirilmesi uzre dovlet proqrami Qan ve onun komponentlerinin donorlugunun inkisaf etdiril mesi uzre dovlet proqrami muvafiq dovlet orqani terefinden tesdiq olunur ve sehiyye uzre merkezi icra hakimiyyeti orqani terefinden heyata kecirilir Madde 5 Qan ve onun komponentlerinin donorlugunun tebligi teskili ve inkisafi ucun gorulen tedbirlerin maliyyelesdirilmesi Qan ve onun komponentlerinin donorlugunun tebligi teskili ve inkisafi ucun gorulen tedbirler respublika budcesi ve yerli budceler hemcinin qan tedaruku ile mesgul olan muessiselerin tibb muessiselerine verdikleri qan ve onun komponentleri muqabilinde elde etdikleri vesait huquqi ve fiziki sexslerin ianeleri hesabina maliyyelesdirilir Madde 6 Teskilat rehberlerinin herbi hisselerin komandirlerinin reislerinin qan ve onun komponentlerinin donorluguna komeyi Dovlet ve qeyri dovlet muessise idare ve teskilatlarin rehberleri herbi hisselerin komandirleri reisleri vetendaslarin donorluga celb olunmasinda sehiyye muessiselerine komek etmelidirler qan ve onun komponentlerinin donoru olmaq arzusunu evvelceden rehberliye bildiren sexsleri hemin sexslerin qan verecekleri gunlerde is tehsil ve ya xidmet yerlerinde olmama sinin insanlarin heyat ve saglamliqlarina dovletin mudafiesinin tehlukesizliyinin ve ictimai qaydanin pozulmasina serait yarada cagi kulli miqdarda maddi ziyana ve diger agir neticelere sebeb ola bileceyi hallardan basqa tibbi muayineden kecmek ucun sehiyye muessisesine maneesiz buraxilmalidirlar qan goturulmesi ucun evezsiz lazimi serait yaratmalidirlar donor olan isci herbi qulluqcu yaxud telebe terefinden Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinde nezerde tutulan guzest ve kompensasiyalardan istifade olunmasini temin etmelidirler Madde 7 Qan ve onun komponentlerinin donorlugunun tebligi teskili ve inkisafi uzre sehiyye orqanlari ve muessiselerinin vezifesi Butun sehiyye orqanlari ve muessiseleri qan ve onun komponentlerinin donorlugunun tebligi teskili ve inkisafi uzre tedbirlerin heyata kecirilmesini temin etmeye borcludurlar Madde 8 Qan ve onun komponentlerinin donorlugunun ehali arasinda tebliginde ve teskilinde ictimai birliklerin istiraki Nizamnamelerinde esasnamelerinde ehalinin saglamliginin qorunmasina yardim etmeyi nezerde tutan ictimai birlikler qan ve onun komponentlerinin tibbi meqsedler ucun evezsiz verilmesinin tebliginde tedarukunde ve bununla elaqedar tedbirlerin maliyyelesdirilmesinde sehiyye orqanlari ile birlikde istirak ede bilerler II fesil Donorlarin huquq ve vezifeleri donorlara verilen guzestler ve kompensasiyalar Madde 9 Donorlarin huquqlari Donorun asagidaki huquqlari var qan ve onun komponentlerini verdiyi gun isden tehsilden xidmetden azad edilmek ve elave istirahet gunu almaq qan verdiyi gun pulsuz yemek ve ya yemeyin deyerini pulla almaq verdiyi qan ve onun komponentleri ucun haqq almaq pullu donorluq zamani donorluq funksiyasini yerine yetirmesi ile elaqedar saglamliginin pozulmasi neticesinde ona deymis zererin evezini o cumleden mualice tibbi sosial ekspertiza sosial emek reabilitasiya xerclerini Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilmis qaydada almaq Donor donorluqla elaqedar elil olduqda onun elilliyi emek xesareti neticesinde emele gelen elilliye beraber tutulur Madde 10 Donorlarin vezifeleri Donor olmaq arzusunu bildiren sexs kecirdiyi ve hazirki xestelikleri hemcinin narkotik maddeler qebul edib etmemesi barede duzgun melumat vermelidir Sexsin donorluq funksiyasini mehdudlasdiran xesteliklerin siyahisi sehiyye uzre merkezi icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen olunur Sexs qesden oz xesteliyini gizletdikde ve bu hereketin neticesinde resipiyentin qan kocurulen sexsin saglamliginda pozuntular deyisiklikler emele gelerse o Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilmis mesuliyyet dasiyir Madde 11 Donorlara verilen teminatlar ve kompensasiyalar Donorlar tibbi muayineden kecdikleri ve qan onun komponentlerini verdikleri gun mulkiyyet formasindan asili olma yaraq isledikleri muessise idare ve teskilatlarda orta emek haqqi saxlanilmaqla isden azad olunurlar Qan vermis telebeler qan verdikleri gun mesgelelerden herbi qulluqcular ise herbi xidmetin butun formalarindan azad olunurlar Her defe qan ve onun komponentleri verilenden sonra donorlara orta emek haqqi saxlanilmaqla elave istirahet gunu verilir Hemin istirahet gunu donorun arzusu ile onun illik mezuniyyetine elave edile ve ya il erzinde istenilen vaxtda istifade edile biler Mezuniyyet vaxti ve istirahet gunleri qan ve onun komponentlerini veren donorlara il erzinde istenilen vaxtda basqa istirahet gunu verilir Qan veren zaman donorlar qan tedaruku ile mesgul olan muessiselerin hesabina pulsuz yemekle temin olunur ve ya onun deyerini pulla alirlar Donorlara pulsuz yemek verilmesi ve ya onun deyerini pulla almaq qaydasini muvafiq icra hakimiyyeti orqani mueyyen edir Madde 12 Donorlara verilen guzestler Il erzinde 2 defeden az olmayaraq qan ve onun komponentlerini veren donorlara asagidaki guzestler verilir telebe donorlarin teqaudu 6 ay muddetinde 25 faiz artirilir il erzinde butun xestelikler zamani emek qabiliyyetini muveqqeti itirdikde is stajindan asili olmayaraq tam hecmde muavinet verilir il erzinde is yerinden ve ya tedris muessisesi terefinden mualice olunmaq ucun guzestli sanatoriya kurort mualicesine gonderilir Yerli icra hakimiyyeti ve ozunu idareetme orqanlari oz selahiyyetleri cercivesinde donorlar ucun elave guzestler mueyyen ede bilerler Madde 13 Azerbaycan Respublikasinin fexri donoru adi verilmesi Defelerle qan ve onun komponentlerini veren ve donorluga celb etmek ucun ehali arasinda semereli is aparan donorlara Azerbaycan Respublikasinin fexri donoru adi verilir Azerbaycan Respublikasinin fexri donoru adinin verilmesi qaydasi ve sertleri Azerbaycan Respublikasinin fexri donoru vesiqesinin ve dos nisaninin numunesi muvafiq dovlet orqani terefinden tesdiq edilen Esasname ile mueyyen olunur Madde 14 Cixarilib III fesil Qan ve onun kompanentlerinin donorlugunun teskili Madde 15 Donor qani ve onun komponentlerini tedaruk eden emal eden ve saxlayan sehiyye muessiseleri Donor qani ve onun komponentlerinin tedaruk edilmesi emal edilmesi ve saxlanilmasi sehiyye uzre merkezi icra hakimiyyeti orqaninin hemcinin Azerbaycan Respublikasinin diger dovlet orqanlarinin ve idarelerinin tabeliyinde olan sehiyye muessiseleri terefmden heyata kecirilir Madde 16 Donorlarin tibbi muayinesi ve onlardan qan ve onun komponentlerinin goturulme qaydasi Donorlardan qan ve onun komponentlerinin goturulmesi onlarin tibbi muayinesinden sonra heyata kecirilir Donorlarin tibbi muayineden kecmesi qan ve onun komponentlerinin goturulme qaydasi sehiyye uzre merkezi icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Madde 17 Donor qani ve onun komponentlerinin keyfiyyetine nezaret Qan xidmeti muessiselerinde hazirlanan donor qani onun komponentleri preparatlari ve konservlesdirici mehlullar sehiyye uzre merkezi icra hakimiyyeti orqaninin mueyyen etdiyi qaydada mutleq dovlet yoxlamasindan kecirilmelidir Qanin onun komponentlerinin ve onlardan hazirlanan preparatlarin resipiyentlere kocurulmesini temin eden tibb muessiseleri hemin mehsullarin tehlukesizliyinin ve keyfiyyetinin gostericilerine emel olunmasina nezareti temin edirler Bu gostericilerin siyahisi ve hemin nezaretin heyata kecirilmesi qaydasi sehiyye uzre merkezi icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Madde 18 Sehiyye muessiselerinin vezifeli sexslerinin mesuliyyeti Sehiyye muessiselerinin vezifeli sexsleri donor qaninin onun komponentlerinin ve preparatlarinin tedarukunde saxlanmasinda ve emalinda yol verilmis pozuntulara gore Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilmis mesuliyyet dasiyirlar IV fesil Yekun muddealari Madde 19 Donor qaninin onun komponentlerinin ve preparatlarinin Azerbaycan Respublikasindan kenara aparilmasi ve mubadile edilmesi qaydalari Donor qaninin onun komponentlerinin ve preparatlarinin xarici teskilatlarla mubadile edilmesi ekstremal seraitde tecili humanitar yardim gosterilmesi ucun donor qaninin komponentlerinin ve onlardan hazirlanan preparatlarin Azerbaycan Respublikasindan kenara aparilmasi qaydalarini muvafiq dovlet orqani mueyyen edir Donor qaninin onun komponentlerinin ve preparatlarinin gelir elde etmek meqsedile basqa dovletlere satilmasi qadagandir Madde 20 Beynelxalq muqavileler Azerbaycan Respublikasinin istirakcisi oldugu beynelxalq muqavilelerde bu Qanunda mueyyen edilmis qaydalardan ferqli qaydalar mueyyen edildikde beynelxalq muqavilelerin qaydalari tetbiq edilir Insanin immuncatismazligi virusunun toretdiyi xesteliyin AIDS yayilmasinin qarsisinin alinmasi haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu Redakte Bu Qanun butun dunyada pandemiya xarakteri alan insanin immuncatismazligi virusunun toretdiyi xesteliyin agir sosial iqtisadi neticelerini nezere almaqla onun Azerbaycan Respublikasi erazisinde yayilmasina yol vermemek ucun huquqi teminatlar yaradir I fesil Umumi muddealar Madde 1 Esas anlayislar Bu Qanunda esas anlayislardan ve onlarin beynelxalq abbreviaturalarindan istifade edilir HIV Human immunodeficiency virus insanin immuncatismazligi virusu AIDS Acquied Immune Deficiency Syndrom qazanilmis immuncatismazligi sindromu HIV virusunun toretdiyi xestelik HIV AIDS insanin immuncatismazligi virusu ile yoluxmus ve xeste sexsler Madde 2 AIDS in yayilmasinin qarsisinin alinmasi haqqinda Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi AIDS in yayilmasinin qarsisinin alinmasi haqqinda Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi bu Qanundan ve Azerbaycan Respublikasinin diger qanunvericilik aktlarindan ibaretdir Azerbaycan Respublikasinin istirak etdiyi beynelxalq muqavilelerde bu Qanunda nezerde tutulmus qaydalardan ferqli qaydalar mueyyen edildikde beynelxalq muqavilelerin qaydalari tetbiq edilir Madde 3 Qanunun tetbiq sahesi Bu Qanun Azerbaycan Respublikasinin vetendaslarina ecnebilere ve vetendasligi olmayan sexslere elece de teskilati huquqi formasindan asili olmayaraq butun huquqi sexslere samil edilir Madde 4 Dovletin teminatlari Dovlet teminat verir Azerbaycan Respublikasinin erazisinde AIDS in yayilmasinin qarsisinin alinmasi uzre Milli Proqramin qebul edilmesi ve heyata kecirilmesine mualice profilaktika muessiselerinde qanin onun komponentlerinin diger bioloji mayelerin orqanlarin ve toxumalarin kocurulmesi qanla elaqedar muxtelif tibbi o cumleden cerrahi ve stomatoloji mudaxileler zamani HlV den tehlukesizlik huququna Azerbaycan Respublikasinda AIDS in profilaktikasi barede ehaliye dolgun melumat verilmesine HIV e tibbi muayinelerin mumkunluyune ve tehlukesizliyine muayine olunan ve muayine aparan sexsler ucun ilkin ve ardicil meslehetler verilmesine Azerbaycan Respublikasinin HIV AIDS le xestelenmis vetendaslarina muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilmis qaydada ambulator ve stasionar seraitde her cur ixtisas lasdirilmis ve xususi yardim gosterilmesine onlarin dermanla temin olunmalarina elece de Azerbaycan Respublikasi hududlari daxilinde mualice yerlerine gedib gelmelerine azadliqdan mehrum edilme yerlerinde ceza ceken HIV AIDS le xestelenmis sexslere her cur pulsuz ixtisaslasdirilmis ve xususi yardim gosterilmesine HIV AIDS le xestelenmis ecnebilere ve vetendasligi olmayan sexslere Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilmis qaydada her cur ixtisaslasdirilmis ve xususi yardim gosterilmesine Bu teminatlan Azerbaycan Respublikasinin muvafiq dovlet orqanlari oz selahiyyetleri daxilinde heyata kecirirler Madde 5 AIDS in yayilmasinin qarsisinin ahnmasi uzre tedbirlerin maliyyelesdirilmesi Azerbaycan Respublikasinin erazisinde AIDS in yayilmasinin qarsisinin alinmasi uzre Milli Proqramm yerine yetirilmesinde istirak eden elece de AIDS in profilaktikasini mualicesini yoluxmus ve xeste sexslerin habele HIV le yoluxma riskine meruz qalan tibb iscilerinin sosial mudafiesini heyata keciren muessise idare ve teskilatlarin hemin fealiyyeti dovlet budcesinden ayirmalar meqsedli fondlarin vesaiti huquqi ve fiziki sexslerin ianeleri hesabina maliyyelesdirilir II fesil HIV le yoluxmus sexsleri askar etmek usun tibbi muayine Madde 6 Tibbi muayinelerin aparilmasinin umumi qay dalari Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari ecnebiler ve veten dasligi olmayan sexsler HIV i askar etmek ucun dovlet sehiyye sistemi muessiselerinde tibbi muayineden kece bilerler Tibb muessisesinin iscileri muayinenin neticesine gore muayine olunan sexse muvafiq meslehetler vermeli ve HIV le bagli melumatlarin mexfiliyine emel etmelidirler Sexsin muayinesini aparan muessise terefinden HlV in olub olmamasi haqqinda muvafiq arayis verilir Xarici olkelere geden sexse lazim geldikde HIV le muayine olunmasi barede senedi sertifikati yalniz sehiyye sahesinde dovlet idareetmesini heyata keciren merkezi icra hakimiyyeti orqaninin mueyyenlesdirdiyi tibb muessiseleri verirler HIV e muayine olunmus sexs sehiyye muessiselerinin ve teskilatlarinin muayinenin neticesine dair reyi ile razilasmazsa tekrar muayineden kece yaxud yuxan sehiyye orqanlarina ve ya mehkemeye muraciet ede biler Sexse HIV le yoluxdugunu tibbi muayine aparmis muessisenin mesul iscisi bildirir Bele sexse xesteliyin yayilmasinin qarsisinin alinmasi ucun ehtiyat tedbirlerine riayet etmek tapsirilir huquqi teminatlar izah olunur ve yoluxdurma tehlukesi yaratma ve ya qesden basqasini yoluxdurma ustunde cinayet mesuliyyeti dasidigi haqqinda yazili xeberdarliq edilir 14 yasadek usaqlarin elece de is qabiliyyeti olmayan sexslerin HIV le yoluxmalari barede onlarin valideynlerine ve ya yaxin adamlarina melumat verilir HIV e tibbi muayine ve profilaktik musahide qaydalari sehiyye sahesinde dovlet idareetmesini heyata keciren merkezi icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyenlesdirilir ve metbuatda derc olunur Madde 7 Mecburi tibbi muayine Qanin onun komponentlerinin diger bioloji mayelerin orqanlarin ve toxumalarin donorlari HIV e mecburi tibbi muayineden kecirler HIV e tibbi muayineden imtina eden sexsler donor ola bilmezler Madde 8 Konullu tibbi muayine Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari ecnebiler ve veten dasligi olmayan sexsler konullu suretde HIV e tibbi muayineden kece bilerler ve onlarin arzusu ile bele muayine anonim kecirilir Madde 9 Epidemioloji nezaret qaydasinda tibbi muayine Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari ecnebiler ve veten dasligi olmayan sexsler epidemioloji nezaret gizli skrininq meqsedile sehiyye sahesinde dovlet idareetmesini heyata keciren merkezi icra hakimiyyeti orqaninin mueyyenlesdirdiyi qaydada HIV e tibbi muayineden kecirilirler III fesil HIV le yoluxmus sexslerin ve onlarin aile uzlerinin sosial mudafiesi Madde 10 HIV le yoluxmus sexslerin huquqlarinin mehdudlasdirilmasina yol verilmemesi HIV le yoluxmus sexslerin onlarin aile uzvlerinin bu xestelikle elaqedar isden azad edilmesine onlari ise habele mektebeqeder terbiye muessiselerine tehsil muessiselerine ve tibbi yardim gosteren teskilatlara qebul etmekden imtina olunmasina basqa huquqlarinin ve menafelerinin mehdudlasdirilmasina yol verilmir Madde 11 HIV le yoluxmus yetkinlik yasina catmayan sexslerin sosial mudafiesi HIV le yoluxmus yetkinlik yasina catmayan sexslere Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinde elil usaqlar ucun nezerde tutulan pensiya muavinet ve guzestler teyin edilir HTV le yoluxmus yetkinlik yasina catmayanlara xidmet eden sexslere ise Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilmis qaydada maddi teminat ve guzestler verilir Madde 12 Tibbi yardim gosterilerken HIV le yoluxmadan deymis zererin odenilmesi Tibbi yardim gosteren muessiselerde bu Qanunun 4 cu maddesinde gosterilen tibbi mudaxilelerin heyata kecirilmesi zamani HIV le yoluxmus sexslerin saglamligina deyen zerer Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilmis qaydada odenilmelidir Madde 13 HIV le yoluxmus yetkinlik yasina catmayanlarin valideynlerinin yaxud onlarin qanuni numayendelerinin huquqlari HIV le yoluxmus yetkinlik yasina catmayanlarin valideynlerinden birinin yaxud onlarin qanuni numayendesinin tibbi yardim gosteren stasionar muessisede 14 yasinadek usaqlarla birge qalmaq ve bu muddet erzinde Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinde mueyyen edilmis qaydada dovlet sosial sigorta vesaiti almaq Azerbaycan Respublikasi daxilinde mualice yerlerine dovlet hesabina gedib gelmek yoluxmus sexse xidmet etmek ucun muveqqeti islemediyi dovrde is stajinin saxlanilmasi ve umumi staja daxil edilmesi huquqlari vardir HIV le yoluxmus sexsler ve onlarin aile uzvleri ucun Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile elave guzestler ve kompensasiyalar nezerde tutula biler IV fesil Xidmeti vezifelerini yerine yetirerken HIV e yoluxma riskine meruz qalan tibb iscilerinin sosial mudafiesi Madde 14 Dovlet hesabina sigortalanma AIDS in diaqnostikasi ve mualicesini temin eden habele HIV i saxlayan materiallarla isleyen sexsler oz xidmeti vezifelerini yerine yetirerken HIV le yoluxma riskine gore dovlet hesabina icbari qaydada sigortalanirlar Dovlet hesabina icbari sigortalanan tibb iscilerinin kateqoriyalari sigorta qaydalari ve sigorta odenislerinin meblegi Azerbaycan Respublikasinin muvafiq Qanunu ile mueyyen edilir Madde 15 Emek munasibetleri sahesinde guzestler Sehiyye sistemi idarelerinin AIDS in diaqnostika ve mualicesini heyata keciren habele isi HlV i saxlayan materiallarla elaqedar olan iscilerine verilen guzestler Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilir V fesil HIV i yoluxdurmaya ve HIV e yoluxma sirrinin yayilmasina gore mesuliyyet Madde 16 HIV le yoluxmus sexslerin mesuliyyeti HIV le yoluxmus sexsin basqasini HIV le qesden yoluxdurma tehlukesi yaratmasi ve ya yoluxdurmasi Azerbaycan Respublikasinin Cinayet Mecellesinde nezerde tutulmus mesuliyyete sebeb olur Madde 17 Tibb iscilerinin mesuliyyeti Oz xidmeti vezifelerini yerine yetirmemesi ve ya laziminca yerine yetirmemesi neticesinde HIV le yoluxmanin bas vermesinde teqsiri olan tibb iscileri Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile mueyyen edilmis qaydada muvafiq mesuliyyete celb edilirler Madde 18 HIV le yoluxma sirrinin yayilmasina gore mesuliyyet Sehiyye ve diger dovlet orqanlarinin ve teskilatlarinin iscileri vezifelerini yerine yetirerken tibbi muayineden kecen sexsde HlV in askar edildiyini elece de bununla bagli diger melumatlan mexfi saxlamaga borcludurlar ve onu yaydiqlarina gore mesuliyyet dasiyirlar Madde 19 Bu qanunun pozulmasina gore mesuliyyet Fiziki ve huquqi sexsler bu qanunun pozulmasina gore Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinde nezerde tutulmus qaydada muvafiq mesuliyyet dasiyirlar Tibbi sigorta haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanunu Redakte Bu Qanun ehalinin tibbi sigortasinin teskilati huquqi ve iqtisadi esaslarini mueyyen edir tibbi sigortanin subyektleri arasindaki munasibetleri tenzimleyir I fesil Umumi muddealar Madde l Tibbi sigorta ve onun formalari Tibbi sigorta saglamligin qorunmasi sahesinde ehalinin sosial mudafiesi formasi olmaqla sigorta hadisesi bas verdikde Azerbaycan Respublikasi ehalisinin tibbi ve derman yardimi almasina teminat verir Tibbi sigorta icbari ve konullu formada heyata kecirilir Icbari tibbi sigorta dovlet sosial sigortasinin terkib hissesi olmaqla icbari tibbi sigorta proqramina muvafiq hecmde ehalinin tibbi ve derman yardimi almasini temin edir Konullu tibbi sigorta icbari tibbi sigorta proqraminda mueyyenlesdirildiyinden elave konullu tibbi sigorta muqavilesi esasinda ehalinin tibbi ve diger xidmetler almasini temin edir Madde 2 Tibbi sigorta haqqinda Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi Tibbi sigorta haqqinda Azerbaycan Respublikasinin qanun vericiliyi Azerbaycan Respublikasinin Konstitusiyasindan bu Qanundan diger normativ huquqi aktlardan ve Azerbaycan Respublikasinin terefdar cixdigi dovletlerarasi muqavilelerden ibaretdir II fesil Tibbi sigortanin sistemi Madde 3 Tibbi sigortanin subyektleri Tibbi sigortanin subyektleri sigorta olunanlar sigorta edenler tibbi sigorta teskilatlari tibb muessiseleri ve qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada ferdi tibbi fealiyyetle mesgul olan sexslerdir Icbari tibbi sigorta sisteminde sigorta edenler islemeyen vetendaslar ucun muvafiq icra hakimiyyeti orqanlari ve muvafiq sosial proqramlar cercivesinde yerli ozunu idare orqanlari isleyen vetendaslar ucun mulkiyyet formasindan asili olmayaraq butun huquqi sexsler ve qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada sahibkarliq fealiyyeti ile mesgul olan fiziki sexsler Konullu tibbi sigortada sigorta edenler vetendaslar ve vetendaslarin menafeyini ifade eden huquqi sexslerdir Tibbi sigorta sistemindeki tibb muessiselerine xususi raziligi olan mualice profilaktika elmi tedqiqat muessiseleri elece de qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada tibbi yardim gosteren diger huquqi sexsler daxildirler Tibbi sigortanin subyektleri arasindaki mubahiseler qanun vericilikde mueyyen olunmus qaydada hell edilir Madde 4 Tibbi sigorta muqavilesi Tibbi sigorta onun subyektleri arasinda baglanmis muqavileler formasinda heyata kecirilir Tibbi sigorta muqavilesi qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada sigorta edenle tibbi sigorta teskilatlari arasinda baglanan ve sigorta olunana tibbi sigorta proqramina uygun olaraq gosterilen tibbi yardimin maliyyelesdirilmesini ve teskilini mueyyen eden sigorta olunanin diger menafelerini mudafie eden yazili sazisdir Tibbi sigorta muqavilesi ilk sigorta haqqi odenildiyi andan quvveye minmis hesab edilir Tibbi sigorta muqavilesinin formasi ve baglanma qaydasi muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Tibbi sigortanin ayri ayri novlerine aid qaydalar ve icbari tibbi sigorta munasibetlerinin samil edilmediyi sexslerin kateqoriyalari muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Madde 5 Tibbi sigorta sehadetnamesi Tibbi sigorta sehadetnamesi sigorta olunana yasayis yerinden asili olmayaraq Azerbaycan Respublikasinin butun erazisinde habele Azerbaycan Respublikasi ile tibbi sigorta sahesinde muqavile baglayan diger dovletin erazisinde tibbi sigorta proqraminda gosterildiyinden az olmayan hecmde tibbi yardim almaga teminat veren seneddir Icbari ve konullu tibbi sigorta muqavilesinin subyekti olan vetendaslar tibbi sigorta sehadetnamesi almalidirlar Tibbi sigorta sehadetnamesi sigorta olunanin ozunde olur ve tibb muessisesine muraciet ederken teqdim olunur Tibbi sigorta sehadetnamesinin formasi ve onun tetbiqi qaydalari muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden tesdiq edilir Madde 6 Sigorta edenin huquq ve vezifeleri Sigorta edenin huquqlari asagidakilardir muvafiq icra hakimiyyeti orqaninin mueyyen etdiyi qaydada tibbi sigorta muqavilesi baglamaq ve ya onu legv etmek tibbi sigorta teskilatmi serbest secmek tibbi sigorta muqavilesinin sertlerinin yerine yetirilmesine nezaret etmek Sigorta edenin vezifeleri asagidakilardir Icbari tibbi sigorta proqramina uygun olaraq sigorta haqlarini vaxtinda odemek sigorta olunanlarin saglamliginin veziyyetinin gostericileri haqqinda tibbi sigorta teskilatina melumat vermek sigorta haqlarinin tam meblegde ve vaxtinda odenilmesi barede muvafiq icra hakimiyyeti orqanina melumat vermek Tibbi sigorta muqavilesinde sigorta eden ucun diger vezifeler de nezerde tutula biler Madde 7 Tibbi sigorta sisteminde sigorta olunan vetendaslarin huquqlari Tibbi sigorta sisteminde sigorta olunan vetendaslarin huquqlari asagidakilardir tibbi sigorta sehadetnamesini aldiqlari andan qanunvericilikde mueyyen olunmus huquqlardan istifade etmek tibbi sigorta muqavilesi ile mueyyen edilen tibbi yardim novlerine ve hecmine uygun olaraq tibbi sigorta sistemine daxil olan tibb muessiselerinden her hansi birini ve hekimi secmek profilaktik yardim da daxil olmaqla Azerbaycan Respublikasinin butun erazisinde icbari tibbi sigorta proqramindakindan az olmayan hecmde tibbi yardim almaq icbari tibbi sigorta muqavilesinin sertlerine uygun olan tibbi xidmetden istifade etmek tibbi sigorta muqavilesine esasen muraciet etdiyi tibb muessisesinden saglamliginin veziyyeti elece de tetbiq olunan mualice metodlari ve onlarin neticeleri barede melumat almaq sigorta edene tibbi sigorta teskilatina tibb muessisesine tibbi sigorta muqavilesinin sertlerinden asili olmayaraq onlarin teqsiri uzunden vurulmus zererin odenilmesi de daxil olmaqla qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada iddia qaldirmaq konullu tibbi sigorta muqavilesinin sertlerinde mueyyen edilmisse istifade edilmeyen sigorta haqqinin bir hissesini geri almaq Vetendaslarin tibbi sigorta ile bagli menafeyini muvafiq icra hakimiyyeti orqani tibbi sigorta teskilatlari hemkarlar ittifaqi teskilatlari ve diger ictimai birlikler mudafie edir Azerbaycan Respublikasindan kenarda yasayan Azerbaycan Respublikasi vetendaslarinin tibbi sigortasi Azerbaycan Respublikasinin terefdar cixdigi dovletlerarasi muqavilelere esasen heyata kecirilir Madde 8 Azerbaycan Respublikasinda daimi yasayan vetendasligi olmayan sexslerin ve ecnebilerin tibbi sigortasi Azerbaycan Respublikasinda daimi yasayan vetendasligi olmayan sexsler tibbi sigorta sisteminde Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari ile eyni huquq ve vezifelere malikdirler Azerbaycan Respublikasinda ecnebiler tibbi sigorta sahesinde Azerbaycan Respublikasinin terefdar cixdigi dovletlerarasi muqavilelerde basqa qaydalar nezerde tutulmayibsa Azerbaycan Respublikasinin vetendaslari ile eyni huquq ve vezifelere malikdirler Madde 9 Icbari tibbi sigorta sisteminin maliyyelesdirilmesi Icbari tibbi sigorta sistemi dovlet budcesinden sigorta edenin mulkiyyet formasindan asili olmayaraq huquqi sexslerin ve sahibkarliq fealiyyeti ile mesgul olan fiziki sexslerin odemeleri icbari tibbi sigorta haqlarinin odeme qaydasinin pozulmasi hallarinda tetbiq olunan cerime ve debbe pulu qanunvericilikde qadagan olunmayan diger menbeler hesabina maliyyelesdirilir icbari tibbi sigorta sisteminin maliyyelesdirilmesi icbari tibbi sigorta haqlarinin saxlanmasi ve maliyye vesaitinin meqsedli istifadesine nezaret muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden heyata kecirilir Madde 10 Tibbi sigorta sisteminde sigorta haqlari Icbari tibbi sigorta sisteminde sigorta edenler isleyen veten daslar ucun meblegi ve odenilme qaydasi muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilen icbari tibbi sigorta haqlari odeyirler Icbari tibbi sigorta haqlari icbari tibbi sigorta proqraminin yerine yetirilmesini temin eden meblegde mueyyen edilir Islemeyen teqaudcu idare ve teskilat legv olunduqda muveqqeti issizler emek qabiliyyeti olmayanlar usaqlar telebeler ve budce teskilatlarinin iscileri ucun icbari tibbi sigorta haqlari tibbi xidmetler ucun qiymetlerin indeksasiyasi nezere alinmaqla muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden budce ve sosial mudafie fondlarinin vesaiti hesabina odenilir Konullu tibbi sigortada sigorta haqlarinin meblegi konullu tibbi sigorta proqramina uygun olaraq tereflerin raziligi ile mueyyen edilir Madde 11 Icbari tibbi sigorta proqrami Icbari tibbi sigorta proqrami vetendaslara gosterilen tibbi xidmetin sertlerini novunu hecmini mueyyen edir ve muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden tesdiq edilir Bu proqram vetendaslarin mueyyen olunmus hecmde ve keyfiyyetde tibbi yardim almasini nezerde tutur III fesil Tibbi sigorta teskilatlarinin fealiyyeti Madde 12 Tibbi sigorta teskilati Tibbi sigorta teskilati mulkiyyet formasindan asili olma yaraq tibbi sigortani heyata kecirmek ucun qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada xususi raziliq almaqla fealiyyet gosteren ve muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyenlesdirilen zeruri nizamname fonduna malik olan sigorta teskilatidir Tibbi sigorta teskilatlari sehiyye sistemine daxil deyil Muvafiq icra hakimiyyeti orqani ve tibb muessiseleri tibbi sigorta teskilatinin tesiscileri ola bilmezler Tibbi sigorta teskilatindan vergi tutulmasi Azerbaycan Respublikasinin muvafiq qanunvericiliyine uygun olaraq tenzimlenir Tibbi sigorta teskilatinin yaradilmasi yeniden teskili ve legv olunmasi qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada heyata kecirdir Madde 13 Tibbi sigorta teskilatinin huquq ve vezifeleri Tibbi sigorta teskilatinin huquqlari asagidakilardir tibbi sigorta muqavileleri uzre tibbi yardim ve xidmetler gosterilmesi ucun tibb muessisesini secmek tibb muessiselerinin akkreditasiyasinda istirak etmek tibbi xidmetler ucun tariflerin mueyyenlesdirilmesinde istirak etmek tibb muessiseleri terefinden muqavilenin sertlerinin pozuldugu hallarda tibbi xidmetlere cekilen xercleri qismen odemek tibb muessisesinin ve ve ya tibb iscisinin teqsiri uzunden sigorta olunana vurulmus zererin odenilmesi ucun qanun vericilikde mueyyen edilmis qaydada mehkemeye muraciet etmek zererin sigorta olunan terefinden vuruldugu hallar istisna olmaqla vetendasin saglamligina vurulmus zerer ucun cavabdeh olan fiziki ve ya huquqi sexslerden qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada sigorta olunana tibbi yardim gosterilmesine serf olunmus xerclerin odenilmesini teleb etmek Tibbi sigorta teskilati sabit fealiyyetini temin etmek meqsedile Azerbaycan Respublikasi qanunvericiliyinde mueyyen olunmus qaydada ehtiyat fondu yarada biler Tibbi sigorta teskilatinin vezifeleri asagidakilardir tibbi sigorta olunanlara tibbi sigorta proqramina uygun tibbi yardim gosterilmesi ucun qanunvericilikde mueyyenlesdirilmis qaydada fealiyyet gosteren tibb muessiseleri ile muqavileler baglamaq tibbi sigorta muqavilesinin quvveye mindiyi andan sigorta olunana tibbi sigorta sehadetnamesini vermek tibb muessiselerine tibbi xidmetin haqqini muqavilede nezerde tutulmus qaydada ve muddetde odemek konullu tibbi sigorta muqavilesinde nezerde tutulmussa sigorta haqlarinin bir hissesini sigorta olunana qaytarmaq muqavilenin sertlerine uygun olaraq tibbi yardimin hecmine muddetine ve keyfiyyetine nezaret etmek sigorta olunanin menafelerini mudafie etmek IV fesil Tibbi sigorta sisteminde tibb muessiselerinin fealiyyeti Madde 14 Tibb muessiselerinin ve ferdi tibbi fealiyyetle mesgul olan sexslerin huquq ve vezifeleri Mulkiyyet formasindan asili olmayaraq qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada fealiyyet gosteren tibb muessiselerinin ve ferdi tibbi fealiyyetle mesgul olan sexslerin tibbi sigorta sisteminde tibbi xidmetler gostermek huququ vardir Tibbi sigorta proqramlarim yerine yetiren tibb muessiselerinin tibbi sigorta sisteminden kenarda da tibbi yardim gostermek huququ vardir Qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada tibbi sigorta proqramini yerine yetiren tibb muessiselerinin ve ya ferdi tibbi fealiyyetle mesgul olan sexslerin tibbi sigorta teskilatini secmek huququ vardir Tibbi sigorta sisteminde mulkiyyet formasindan asili olma yaraq tibb muessiseleri sigorta olunanlarin emek qabiliyyetinin muveqqeti itirilmesini tesdiq eden sened vermek huququna malikdirler Icbari tibbi sigorta sisteminde mulkiyyet formasindan asili olmayaraq tibb muessiseleri ve ya ferdi tibbi fealiyyetle mesgul olan sexsler tibbi sigorta proqramlarini yerine yetirerken sigorta olunana tibbi sigorta muqavilesinde nezerde tutulmus muddetde hecmde ve keyfiyyetde tibbi yardim gostermeli sigorta olunanin xesteliyi ile elaqedar bas vere bilecek eyni zamanda sigorta olunanin teqsirinden uze cixmis her hansi fesadlar barede tibbi sigorta teskilatina melumat vermeli sigorta olunanin saglamliginin veziyyetine ve ya sexsi heyatina dair melumatlar barede xidmeti sirri qorumalidirlar Icbari tibbi sigorta sisteminde tibb muessiseleri ve ya qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada ferdi tibbi fealiyyet gosteren sexsler tibbi sigorta muqavilesinde nezerde tutulan tibbi xidmetlere gore sigorta olunandan elave haqq teleb ede bilmezler Madde 15 Tibbi sigorta sisteminde tibbi xidmetler ucun tarifler Icbari tibbi sigorta sisteminde tibbi xidmetler ucun tarifler muvafiq icra hakimiyyeti orqani terefinden mueyyen edilir Tarifler tibb muessiselerinin rentabelliyini ve tibbi sigorta muqavilesinde nezerde tutulan tibbi xidmetin muasir seviyyesini temin etmelidir Konullu tibbi sigorta uzre tibbi xidmetler ucun tarifler sigorta teskilati ile bu xidmetleri gosteren tibb muessisesi ve ya ferdi tibbi fealiyyetle mesgul olan sexs arasinda razilasmaya esasen mueyyen edilir V fesil Yekun muddealari Madde 16 Tibbi sigorta sisteminde tereflerin mesuliyyeti Mulkiyyet formasindan asili olmayaraq muessise idare ve teskilatlarin sigorta haqqinin odeyicileri kimi qeydiyyatdan kecmekden imtina edilmesine sigorta haqlarinin hesablanmasi ucun mebleglerin gizledilmesine ve ya asagi salinmasina odenilme muddetlerinin pozulmasina gore qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada maliyye sanksiyalari tetbiq edilir Tibb muessisesi ve ya ferdi tibbi fealiyyetle mesgul olan sexs tibbi sigorta muqavilesinin sertlerine ve qanunvericiliyin teleblerine uygun olaraq gosterilen tibbi xidmetin hecmine ve keyfiyyetine gore elece de sigorta olunana tibbi xidmet gostermekden imtina etmeye gore mesuliyyet dasiyirlar Qanunvericilikde mueyyen olunmus qaydada fealiyyet gosteren tibb muessiseleri ve ya ferdi tibbi fealiyyetle mesgul olan sexsler tibbi sigorta muqavilesinin sertlerini pozduqda tibbi sigorta teskilati gosterilen tibbi xidmetin haqqini tam ve ya qismen odememek huququna malikdir Tibbi sigorta muqavilesinin sertlerinin yerine yetirilmesine gore tibbi sigorta teskilati sigorta olunan ve ya sigorta eden qarsisinda mesuliyyet dasiyir Tibbi sigorta sisteminde mubahiseler Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinde mueyyen edilmis qaydada mehkeme terefinden hell edilir Madde 17 Bu Qanunun pozulmasina gore mesuliyyet Bu Qanunun pozulmasinda teqsirli olan huquqi ve fiziki sexsler Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyine uygun olaraq mesuliyyet dasiyirlar Menbe https az wikipedia org w index php title Tibb amp oldid 5993839, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.