fbpx
Wikipedia

Azərbaycan musiqisi

Azərbaycan musiqisiAzərbaycan mədəniyyətinin bir qolu olub, Azərbaycan milli folklorunu təmsil edən, xalq və ya ayrı-ayrı azərbaycanlı bəstəkarlar tərəfindən yaradılmışdır. Azərbaycan musiqisi çoxəsrlik inkişaf yolu keçmişdir. Onun kökləri əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxır. Çox qədim zamanlardan – Qobustanda qayaüstü rəsmlərdən (yallı-rəqs) – başlayaraq Azərbaycanda melodiya və ritm zənginliyi ilə fərqlənən çoxlu sayda mahnılar, müxtəlif rəqslər, çobanların tütəkdə çaldığı havalar səslənir.

Azərbaycan musiqisi
Ümumi mövzular
Janrlar
Xüsusi formalar
Milli musiqi
Alt janrlar
Media və təqdim etmə
Musiqi festivalları
Musiqi mediasıMədəniyyət TV
Millətçilik və vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar
Milli himnAzərbaycan himni

Klassik musiqi

Azərbaycan klassik musiqisi — klassik musiqinin qollarından biri. XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi və mədəni yüksəliş şəraitində Üzeyir Hacıbəyov müasir Azərbaycan peşəkar musiqi mədəniyyətinin əsasını qoydu və şifahi ənənəli milli sənətlə bəstəkar yaradıcılığının sintezini yaratdı.

Azərbaycan operası

 
˝Leyli və Məcnun˝ muğam operası
  Əsas məqalə: Azərbaycan operası

Azərbaycan operası — operanın qollarından biri. 1908-ci il yanvar ayının 12-də ilk milli Azərbaycan operası – Üzeyir HacıbəyovunLeyli və Məcnun” operasının ilk tamaşası, 1913-cü il oktyabrın 25-də isə ilk milli musiqili komediya “Arşın mal alan” operettasının premyerası oldu.

Azərbaycan baleti

  Əsas məqalə: Azərbaycan baleti

Azərbaycan baleti — baletin qollarından biri. Azərbaycan baletinin yaranma tarixi 1940-cı ildən – Əfrasiyab BədəlbəylininQız qalası” baletinin səhnələşdirildiyi tarixdən hesablansa da, əslində onun rüşeymləri 1920-ci illərin əvvəllərində qoyulub.

Xalq musiqisi

Azərbaycan xalq musiqisi — Azərbaycan və onun AvropaAsiyada olan keçmiş ərazilərində yaşamış bütün sivilizasiyaların fərqli mədəni dəyərlərini özündə birləşdirir. Onun unikal quruluşuna bir çətir altında regional fərqlər daxildir. Azərbaycan xalqının musiqi-poetik yaradıcılığının ən qədim və önəmli janrlarından olan mahnılarda onun pak, yüksək mənəviyyatı, daxili aləmi, arzuları, ümidləri əks olunmuşdur.

Azərbaycan musiqi alətləri

Azərbaycan musiqi alətləri — Azərbaycanda, ilk növbədə xalq çalğı alətləri ansamblında istifadə edilən musiqi alətləri.

Azərbaycan aşıq sənəti

Aşıq musiqisi — şifahi әnәnәli Azәrbaycan musiqi mәdәniyyәtinin әn qәdim sahәlәrindәn biri olan aşıq sәnәtinin mühüm tәrkib hissәsidir. Aşıq sәnәtindә musiqi, poeziya, tәhkiyә, rәqs, pantomima, teatr sәnәti elementlәri üzvi şәkildә birlәşmişdir. Aşıq şeirinin janrları olan qoşma, gəraylı, müxəmməs, ustadnamə, qıfılbəndlə yanaşı, qoşmanın təcnis, cığalı təcnis növlərindən ibarətdir.

Aşıq musiqisinin әn geniş yayılmış növlәrindәn biri sazın müşayiәtilә solo oxumaqdır. Sazda çalmaq tarixi inkişaf prosesindә tәdricәn müstәqil bәdii әһәmiyyәt kәsb etmişdir. 2009-cu ildə Azərbaycan aşıq yaradıcılığı UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir.

Meyxana

  Əsas məqalə: Meyxana

Meyxana (fars. فیثک یاج) — Azərbaycana məxsus, zərb alətinin müşayiəti ilə oxunan və ya deklamasiya edilən metrikləşdirilmiş musiqi-poetik janrı. Meyxanada iki və daha artıq meyxanaçı müşairə şəklində bədahətən söyləyir. Meyxananın quruluş xüsusiyyətləri bayatı, qoşma, gəraylı və başqa xalq, eləcə də, aşıq poeziyasının formalarına dəqiq olmasa da, meyxananın özünəməxsusluğu janra əlvanlıq artırır. Meyxanaya bu təkraredilməz görkəmi verən amil – müşayiətdə zərb alətinin metroritmik əsasının ostinat formullu təşkilidir.

Muğam

 
Sadıqcanın ansamblı
  Əsas məqalə: Muğam

Muğam və ya muğamat — mürəkkəb, ideya, emosional məna daşıyan, dərin və bitkin təfəkkür, bədii həyəcan və müxtəlif musiqi obrazlarının inkişafını ifadə edən musiqi janrı. Muğam yarandığı ən qədim zamanlardan başlayaraq, əsrlər boyu davam edən tədrici inkişaf və təkamül prosesi nəticəsində yetkinləşmiş, formalaşmış və kamilləşmişdir.

Azərbaycanda muğamı adətən, muğam üçlüyün müşayiəti ilə xanəndə ifa edir. Belə ansamblın ifa etdiyi vokal instrumental bütöv muğam dəsgahı adlanır. Dəsgah muğamın küll halında, yəni, onun dəramədinin, bütün şöbə və guşələrinin, eləcə də hər şöbənin təsnif və rəng, yaxud diringələrinin ardıcıl ifa olunması deməkdir. Muğam kompazisiyasına daxil olan şöbələr əsərin musiqi-poetik məzmununu müəyyənləşdirən improvizə reçitavit səpkili vokal melodiyalardan ibarətdir. Bunlar dəqiq ritmə malik mahnı və rəqs epizodları ilə əvəzlənir. Mahnı epizodları təsnif, rəqsinki isə rəng adlanır.

Muğamların monumental, silsilə formaları, eyni zamanda, ən kiçik detalların son dərəcə cilalanması melodiyanın ifadəlilik imkanlarının əks etdirilməsindəki çoxplanlılıqla fərqlənir. Vokal – instrumental muğamdan fərqli olaraq çox vaxt rəngdə ifa edilmir. Muğamın ifası alətdə mükəmməl çalmağı bacarmaqla yanaşı, həm bütün kompozisiyanın quruluşunun qanunauyğunluqlaqrına, həm də şöbədən-şöbəyə keçidin məntiqinə bələd olmağı tələb edir. 2008-ci ildə Azərbaycan muğamları UNESCO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir.

Populyar musiqi

Azərbaycan pop musiqisi — Azərbaycanda yaranan pop musiqisinin növü. Azərbaycan pop musiqisinin yaranması XX əsrin ortalarına təsadüf edir. Müasir Azərbaycan pop musiqisi ənənəvi Azərbaycan xalq musiqisindən öz köklərini götürür.

2010-cu illərdə qloballaşmanın təsiri nəticəsində elektropop, dans-pop, sinti pop və elektrohop, 1980-cı illərində başlayan rəqs, elektronika və pop musiqisinin digər formaları ilə yanaşı Azərbaycan pop musiqisinə təsir etmişdir. 2011-ci ildə Eldar QasımovNigar Camal duetinin ifa etdiyi "Running Scared" adlı mahnı Azərbaycanın ilk qalibiyyəti olaraq Avroviziya tarixinə düşdü.

Azərbaycan cazı

  Əsas məqalə: Azərbaycan cazı

Azərbaycan cazı — caz musiqisinin qollarından biri. 1960-cı illərdə Vaqif Mustafazadə muğamın klassik Amerikan caz musiqisi ilə sintezini yaratmış və bu janrı "caz-muğam" adlandırmşdır. 2000-ci illərdə Bakı Beynəlxalq Caz FestivalıQəbələ Musiqi Festivalı kimi caz festivalları Azərbaycanda cazın inkişafında müsbət dönüş yaratdı.

Azərbaycan roku

  Əsas məqalə: Azərbaycan roku

Azərbaycan roku — rok musiqisinin qollarından biri. Azərbaycanda rok janrı 1960-cı illərdən yaranmağa başlayıb. 1970-ci illərdə "Üç alov” qrupu ilə Azərbaycanda rok-musiqisinin yaranmasında ən əsas rolu peşəkar qruplarla rəqabət aparan iki qrup - "Eksperiment OK" və "Aşıqlar" qrupu oynayıb.

Azərbaycan hip-hopu

  Əsas məqalə: Azərbaycan hip-hopu

Azərbaycan hip-hopu və ya Azərbaycan repi — hip-hop musiqi janrının növü. 1983-cü ildə ildə Çingiz Mustafayev dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində "Dünənki keçdi" rep janrlı mahnını səsləndirib. 1990-cı illərin ortasında Azərbaycan hip-hopu ölkədə məşhurluq qazanmışdır.

Elektronik rəqs musiqisi

Azərbaycanda, xüsusi ilə Bakı regionunda bir çox musiqili gecə klubları fəaliyyət göstərir. Alternativ musiqi səhnəsi, əsasən Bakının inkişaf edən yeraltı klubu səhnəsindən gəlir.

Digər janrlar

Azərbaycan hərbi musiqisi

Azərbaycan hərbi musiqisi — Azərbaycanda yaranan hərbi musiqinin növü. Azərbaycan hərbi musiqisi əsasən hərbi mahnılar və marşlardan ibarətdir.

Azərbaycan dini musiqisi

Azərbaycan dini musiqisi — Azərbaycanda yaranan dini musiqinin növü. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında həm Qərbdə yaranmış, əsasən Xristianlıqla bağlı dua mətnlərindən (məsələn, “Ave Maria”) və janrlardan (rekviyem, misteriya və s.) istifadə olunması, həmçinin, Şərqdə yayılmış qədim dinlərin – Zərdüştiliklə bağlı mövzuların, təriqətlərin (Dərvişlik, Sufilik, Mövləvilik), İslam dininə xas olan dini oxuma və janrların (dua mətnləri, mərsiyə, qəsidə, şəbeh və s.) istifadə olunması nəticəsində bəstəkarların özünəməxsus musiqi üslubu formalaşmışdır. Dini musiqinin bəstəkar yaradıcılığına sirayət etməsi, demək olar ki, bütün sahələrdə - musiqili teatr, vokal-instrumental, xor, simfonik və kamera instrumental musiqi sahələrində özünü müxtəllif cəhətlərdən göstərir.

Qalereya

İstinadlar

 1. . www.azerbaijan.az. www.azerbaijan.az. 9 January 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 14 January 2016.
 2. Qarabağlı S. Şərqin 95 yaşlı ilk operası [«Leyli və Məcnun»]. «Musiqi Dünyası», № 1-2, 2003, s.58-61.
 3. Tamaşaçı. Məcnun obrazının traktovkası haqqında. «Ədəbiyyat qəzeti». № 15, 1939, 17 aprel, s.14.
 4. Qubad. Sönməyən şöhrət: («Leyli və Məcnun» operasının tamaşaya qoyulmasının 60 illiyi münasibəti ilə). 1968.
 5. Ələsgərov S. Layiqli töhfə: (Ü.Hacıbəyovun musiqi əsərləri küliyyatının ilk nəşrinin I cildi. «Leyli və Məcnun» operasının partiturası). «Kommunist», № 284, 1983. 11 dekabr, s.4.
 6. . www.ensonxeber.com. www.ensonxeber.com. 4 November 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 24 January 2016.
 7. "Aşıq musiqisi". uzeyirbook.musigi-dunya.az. uzeyirbook.musigi-dunya.az. 24 sentyabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 24 sentyabr 2016.
 8. "Muğam - Muğam ensiklopediyası". mugam.musigi-dunya.az. mugam.musigi-dunya.az. İstifadə tarixi: 19 January 2016.
 9. Əhməd, Vüqar (2010). Elmi-filoloji qaynaqlar, ədəbi simalar haqqında düşüncələr (PDF). Bakı. İstifadə tarixi: 19 January 2016.
 10. . echo.az. 3 March 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 June 2014.
 11. Huseynova, Aida (2016). Music of Azerbaijan: From Mugham to Opera. Indiana University Press. səh. 195. 11 oktyabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 11 oktyabr 2016.
 12. Kərimova, Rövşanə. "DİNİ MUSİQİ VƏ BƏSTƏKAR YARADICILIĞININ QARŞILIQLI TƏSİRİNİN TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ" (PDF). www.rastmd.com. www.rastmd.com. 1 iyul 2016 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 1 iyul 2016.

Xarici keçidlər

 • Azərbaycanın ənənəvi musiqisi
 • Üzeyir Hacıbəyov - Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları
 • Tarıyel Məmmədov. Azərbaycan xalq-peşəkar musiqisi: Aşıq sənəti. Bakı: "Musiqi Dünyası" elektron nəşriyyatı, 2003.
 • Zemfira Səfərova. Azərbaycan musiqi elmi (XIII-XX əsrlər). Bakı: "Azərnəşr", 2006.
 • Azərbaycanın səs xəzinəsi (kataloq). Səs yaddaşımız. Bakı, 2011.
 • Muğam Ensiklopediyası

azərbaycan, musiqisi, azərbaycan, mədəniyyətinin, qolu, olub, azərbaycan, milli, folklorunu, təmsil, edən, xalq, ayrı, ayrı, azərbaycanlı, bəstəkarlar, tərəfindən, yaradılmışdır, çoxəsrlik, inkişaf, yolu, keçmişdir, onun, kökləri, əsrlərin, dərinliklərinə, ged. Azerbaycan musiqisi Azerbaycan medeniyyetinin bir qolu olub Azerbaycan milli folklorunu temsil eden xalq ve ya ayri ayri azerbaycanli bestekarlar terefinden yaradilmisdir Azerbaycan musiqisi coxesrlik inkisaf yolu kecmisdir Onun kokleri esrlerin derinliklerine gedib cixir Cox qedim zamanlardan Qobustanda qayaustu resmlerden yalli reqs baslayaraq Azerbaycanda melodiya ve ritm zenginliyi ile ferqlenen coxlu sayda mahnilar muxtelif reqsler cobanlarin tutekde caldigi havalar seslenir Azerbaycan musiqisiUmumi movzularBalet Mugam ucluyu Musiqi aletleri Reqsler Tar ifaciliq seneti Boyuk simfonik orkestr ucun konsert Soltan Hacibeyov Boyuk simfonik orkestr ucun uvertura Soltan Hacibeyov Fuzuli kantatasi Gulustan Bayati Siraz Min bir gece balet Sevil opera JanrlarCaz Dini Herbi Hip hop Klassik Opera Pop Rok Xalq musiqisiXususi formalarMilli musiqiAsiq musiqisi Meyxana MugamAlt janrlarCaz mugam Mugam operasi Simfonik mugamMedia ve teqdim etmeMusiqi festivallariBaki Caz Festivali Baki payizi Xari bulbul festivali Beynelxalq mugam festivali Hacibeyov musiqi festivali Qebele Musiqi Festivali Qizil payiz 69Musiqi mediasiMedeniyyet TVMilletcilik ve vetenperverlik movzusunda mahnilarMilli himnAzerbaycan himnibmr Mundericat 1 Klassik musiqi 1 1 Azerbaycan operasi 1 2 Azerbaycan baleti 2 Xalq musiqisi 2 1 Azerbaycan musiqi aletleri 2 2 Azerbaycan asiq seneti 2 3 Meyxana 2 4 Mugam 3 Populyar musiqi 3 1 Azerbaycan cazi 3 2 Azerbaycan roku 3 3 Azerbaycan hip hopu 3 4 Elektronik reqs musiqisi 4 Diger janrlar 4 1 Azerbaycan herbi musiqisi 4 2 Azerbaycan dini musiqisi 5 Qalereya 6 Istinadlar 7 Xarici kecidlerKlassik musiqi Redakte Esas meqale Azerbaycan klassik musiqisiAzerbaycan klassik musiqisi klassik musiqinin qollarindan biri XX esrin evvellerinde ictimai siyasi ve medeni yukselis seraitinde Uzeyir Hacibeyov muasir Azerbaycan pesekar musiqi medeniyyetinin esasini qoydu ve sifahi eneneli milli senetle bestekar yaradiciliginin sintezini yaratdi 1 Azerbaycan operasi Redakte Leyli ve Mecnun mugam operasi Esas meqale Azerbaycan operasiAzerbaycan operasi operanin qollarindan biri 1908 ci il yanvar ayinin 12 de ilk milli Azerbaycan operasi Uzeyir Hacibeyovun Leyli ve Mecnun operasinin ilk tamasasi 1913 cu il oktyabrin 25 de ise ilk milli musiqili komediya Arsin mal alan operettasinin premyerasi oldu 2 3 4 5 Azerbaycan baleti Redakte Esas meqale Azerbaycan baletiAzerbaycan baleti baletin qollarindan biri Azerbaycan baletinin yaranma tarixi 1940 ci ilden Efrasiyab Bedelbeylinin Qiz qalasi baletinin sehnelesdirildiyi tarixden hesablansa da eslinde onun ruseymleri 1920 ci illerin evvellerinde qoyulub Xalq musiqisi Redakte Esas meqale Azerbaycan xalq musiqisiAzerbaycan xalq musiqisi Azerbaycan ve onun Avropa ve Asiyada olan kecmis erazilerinde yasamis butun sivilizasiyalarin ferqli medeni deyerlerini ozunde birlesdirir Onun unikal qurulusuna bir cetir altinda regional ferqler daxildir Azerbaycan xalqinin musiqi poetik yaradiciliginin en qedim ve onemli janrlarindan olan mahnilarda onun pak yuksek meneviyyati daxili alemi arzulari umidleri eks olunmusdur 6 Azerbaycan musiqi aletleri Redakte Esas meqale Azerbaycan musiqi aletleriAzerbaycan musiqi aletleri Azerbaycanda ilk novbede xalq calgi aletleri ansamblinda istifade edilen musiqi aletleri Azerbaycan asiq seneti Redakte Esas meqale Azerbaycan asiq senetiAsiq musiqisi sifahi әnәnәli Azәrbaycan musiqi mәdәniyyәtinin әn qәdim sahәlәrindәn biri olan asiq sәnәtinin muhum tәrkib hissәsidir 7 Asiq sәnәtindә musiqi poeziya tәhkiyә rәqs pantomima teatr sәnәti elementlәri uzvi sәkildә birlәsmisdir 7 Asiq seirinin janrlari olan qosma gerayli muxemmes ustadname qifilbendle yanasi qosmanin tecnis cigali tecnis novlerinden ibaretdir 7 Asiq musiqisinin әn genis yayilmis novlәrindәn biri sazin musayiәtilә solo oxumaqdir 7 Sazda calmaq tarixi inkisaf prosesindә tәdricәn mustәqil bәdii әһәmiyyәt kәsb etmisdir 7 2009 cu ilde Azerbaycan asiq yaradiciligi UNESCO nun Qeyri maddi medeni irsin Reprezentativ Siyahisina daxil edilmisdir Meyxana Redakte Esas meqale MeyxanaMeyxana fars فیثک یاج Azerbaycana mexsus zerb aletinin musayieti ile oxunan ve ya deklamasiya edilen metriklesdirilmis musiqi poetik janri Meyxanada iki ve daha artiq meyxanaci musaire seklinde bedaheten soyleyir Meyxananin qurulus xususiyyetleri bayati qosma gerayli ve basqa xalq elece de asiq poeziyasinin formalarina deqiq olmasa da meyxananin ozunemexsuslugu janra elvanliq artirir Meyxanaya bu tekraredilmez gorkemi veren amil musayietde zerb aletinin metroritmik esasinin ostinat formullu teskilidir Mugam Redakte Sadiqcanin ansambli Esas meqale MugamMugam ve ya mugamat murekkeb ideya emosional mena dasiyan derin ve bitkin tefekkur bedii heyecan ve muxtelif musiqi obrazlarinin inkisafini ifade eden musiqi janri 8 Mugam yarandigi en qedim zamanlardan baslayaraq esrler boyu davam eden tedrici inkisaf ve tekamul prosesi neticesinde yetkinlesmis formalasmis ve kamillesmisdir Azerbaycanda mugami adeten mugam ucluyun musayieti ile xanende ifa edir 9 Bele ansamblin ifa etdiyi vokal instrumental butov mugam desgahi adlanir 9 Desgah mugamin kull halinda yeni onun deramedinin butun sobe ve guselerinin elece de her sobenin tesnif ve reng yaxud diringelerinin ardicil ifa olunmasi demekdir 9 Mugam kompazisiyasina daxil olan sobeler eserin musiqi poetik mezmununu mueyyenlesdiren improvize recitavit sepkili vokal melodiyalardan ibaretdir 9 Bunlar deqiq ritme malik mahni ve reqs epizodlari ile evezlenir 9 Mahni epizodlari tesnif reqsinki ise reng adlanir 9 Mugamlarin monumental silsile formalari eyni zamanda en kicik detallarin son derece cilalanmasi melodiyanin ifadelilik imkanlarinin eks etdirilmesindeki coxplanliliqla ferqlenir 9 Vokal instrumental mugamdan ferqli olaraq cox vaxt rengde ifa edilmir 9 Mugamin ifasi aletde mukemmel calmagi bacarmaqla yanasi hem butun kompozisiyanin qurulusunun qanunauygunluqlaqrina hem de sobeden sobeye kecidin mentiqine beled olmagi teleb edir 9 2008 ci ilde Azerbaycan mugamlari UNESCO nun Qeyri maddi Medeni Irsin Reprezentativ Siyahisina daxil edilmisdir Populyar musiqi Redakte Esas meqale Azerbaycan pop musiqisiAzerbaycan pop musiqisi Azerbaycanda yaranan pop musiqisinin novu Azerbaycan pop musiqisinin yaranmasi XX esrin ortalarina tesaduf edir Muasir Azerbaycan pop musiqisi enenevi Azerbaycan xalq musiqisinden oz koklerini goturur 2010 cu illerde qloballasmanin tesiri neticesinde elektropop dans pop sinti pop ve elektrohop 1980 ci illerinde baslayan reqs elektronika ve pop musiqisinin diger formalari ile yanasi Azerbaycan pop musiqisine tesir etmisdir 2011 ci ilde Eldar Qasimov ve Nigar Camal duetinin ifa etdiyi Running Scared adli mahni Azerbaycanin ilk qalibiyyeti olaraq Avroviziya tarixine dusdu Azerbaycan cazi Redakte Esas meqale Azerbaycan caziAzerbaycan cazi caz musiqisinin qollarindan biri 1960 ci illerde Vaqif Mustafazade mugamin klassik Amerikan caz musiqisi ile sintezini yaratmis ve bu janri caz mugam adlandirmsdir 2000 ci illerde Baki Beynelxalq Caz Festivali ve Qebele Musiqi Festivali kimi caz festivallari Azerbaycanda cazin inkisafinda musbet donus yaratdi Azerbaycan roku Redakte Esas meqale Azerbaycan rokuAzerbaycan roku rok musiqisinin qollarindan biri Azerbaycanda rok janri 1960 ci illerden yaranmaga baslayib 1970 ci illerde Uc alov qrupu ile Azerbaycanda rok musiqisinin yaranmasinda en esas rolu pesekar qruplarla reqabet aparan iki qrup Eksperiment OK ve Asiqlar qrupu oynayib Azerbaycan hip hopu Redakte Esas meqale Azerbaycan hip hopuAzerbaycan hip hopu ve ya Azerbaycan repi hip hop musiqi janrinin novu 1983 cu ilde ilde Cingiz Mustafayev dunyada ilk defe olaraq Azerbaycan dilinde Dunenki kecdi rep janrli mahnini seslendirib 1990 ci illerin ortasinda Azerbaycan hip hopu olkede meshurluq qazanmisdir Elektronik reqs musiqisi Redakte Azerbaycanda xususi ile Baki regionunda bir cox musiqili gece klublari fealiyyet gosterir 10 Alternativ musiqi sehnesi esasen Bakinin inkisaf eden yeralti klubu sehnesinden gelir 11 Diger janrlar RedakteAzerbaycan herbi musiqisi Redakte Esas meqale Azerbaycan herbi musiqisiAzerbaycan herbi musiqisi Azerbaycanda yaranan herbi musiqinin novu Azerbaycan herbi musiqisi esasen herbi mahnilar ve marslardan ibaretdir Azerbaycan dini musiqisi Redakte Esas meqale Azerbaycan dini musiqisiAzerbaycan dini musiqisi Azerbaycanda yaranan dini musiqinin novu Azerbaycan bestekarlarinin yaradiciliginda hem Qerbde yaranmis esasen Xristianliqla bagli dua metnlerinden meselen Ave Maria ve janrlardan rekviyem misteriya ve s istifade olunmasi hemcinin Serqde yayilmis qedim dinlerin Zerdustilikle bagli movzularin teriqetlerin Dervislik Sufilik Movlevilik Islam dinine xas olan dini oxuma ve janrlarin dua metnleri mersiye qeside sebeh ve s istifade olunmasi neticesinde bestekarlarin ozunemexsus musiqi uslubu formalasmisdir 12 Dini musiqinin bestekar yaradiciligina sirayet etmesi demek olar ki butun sahelerde musiqili teatr vokal instrumental xor simfonik ve kamera instrumental musiqi sahelerinde ozunu muxtellif cehetlerden gosterir 12 Qalereya Redakte Mesedi Emirovun ansambli Bulbulcanin ansambliIstinadlar Redakte MUSIQI SENETININ INKISAFI TARIXI www azerbaijan az www azerbaijan az 9 January 2016 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 14 January 2016 Qarabagli S Serqin 95 yasli ilk operasi Leyli ve Mecnun Musiqi Dunyasi 1 2 2003 s 58 61 Tamasaci Mecnun obrazinin traktovkasi haqqinda Edebiyyat qezeti 15 1939 17 aprel s 14 Qubad Sonmeyen sohret Leyli ve Mecnun operasinin tamasaya qoyulmasinin 60 illiyi munasibeti ile 1968 Elesgerov S Layiqli tohfe U Hacibeyovun musiqi eserleri kuliyyatinin ilk nesrinin I cildi Leyli ve Mecnun operasinin partiturasi Kommunist 284 1983 11 dekabr s 4 Milli musiqi tariximiz www ensonxeber com www ensonxeber com 4 November 2016 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 24 January 2016 1 2 3 4 5 Asiq musiqisi uzeyirbook musigi dunya az uzeyirbook musigi dunya az 24 sentyabr 2016 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 24 sentyabr 2016 Mugam Mugam ensiklopediyasi mugam musigi dunya az mugam musigi dunya az Istifade tarixi 19 January 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ehmed Vuqar 2010 Elmi filoloji qaynaqlar edebi simalar haqqinda dusunceler PDF Baki Istifade tarixi 19 January 2016 Bitva elektronikov echo az 3 March 2016 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 26 June 2014 Huseynova Aida 2016 Music of Azerbaijan From Mugham to Opera Indiana University Press seh 195 11 oktyabr 2016 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 11 oktyabr 2016 1 2 Kerimova Rovsane DINI MUSIQI VE BESTEKAR YARADICILIGININ QARSILIQLI TESIRININ TEDQIQI MESELELERI PDF www rastmd com www rastmd com 1 iyul 2016 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 1 iyul 2016 Xarici kecidler RedakteAzerbaycanin enenevi musiqisi Uzeyir Hacibeyov Azerbaycan xalq musiqisinin esaslari Tariyel Memmedov Azerbaycan xalq pesekar musiqisi Asiq seneti Baki Musiqi Dunyasi elektron nesriyyati 2003 Zemfira Seferova Azerbaycan musiqi elmi XIII XX esrler Baki Azernesr 2006 Azerbaycanin ses xezinesi kataloq Ses yaddasimiz Baki 2011 Mugam EnsiklopediyasiMenbe https az wikipedia org w index php title Azerbaycan musiqisi amp oldid 5969689, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.