fbpx
Wikipedia

Bibliya antropologiyası

Xristianlıq


Xristianlıq

Bibliya antropologiyası, teoloji antropologiya yaxud xristian antropologiyası – xristian teologiyasının bir hissəsi, Bibliya əsasında insanın təbiətini tədqiq edən elm.

Ümumi antropologiyada Bibliya antropologiyasının yeri

Antropologiya nisbətən yeni elmdir. ХIХ əsrin ortalarında bəşəriyyət və cəmiyyətdən daha çox insan şəxsiyyətinə önəm verilməsi ilə əlaqədar olaraq formalaşdı. Antropologiya təbii və süni mühitdə insan varlığının fundamental problemlərini tədqiq edən elmi idrak sahəsidir. Fəlsəfi, mədəni, sosial, teoloji və s. antropologiya vardır. Psixologiya elmi antropologiyaya daxildir. Antropogenez insanın meydana gəlməsini, inkişafını tədqiq edir. Teoloji antropologiya insanın İlahi varlıqla münasibətləri ilə məşğuldur.

Bibliyada antropogenez

Bibliyanın ilk səhifələri kainatıninsanın yaranmasından bəhs edir. Tövratın Yaradılış Kitabının 1-2-ci fəsillərində kosmogenez və antropogenez haqqında yeddi müddəa verilir:

 • təbiət qüvvələri İlahi deyildir; yalnız Allah kainatı yaradandır;
 • Allah Özünü Şəxsiyyət olaraq zühur etdirir;
 • Allah Özünü əməllərində zühur etdirir;
 • Allah Öz Sözü ilə dünyanı yaradır və dünyada hərəkət edir;
 • Allah yaradarkən birbaşa işlədiyi kimi, dolayı şəkildə, təbiət vasitəsilə də işləyə bilər;
 • kainatın yaranması dərhal deyil, mərhələ-mərhələ baş verən proses idi; bu prosesdə bəsit olandan mürəkkəb olana, cansızdan canlıya, heyvandan insana inkişaf baş vermişdir;
 • Allah insanı Öz surətində, bənzərinə görə yaratdı, belə ki insan bütün məxluqata hökmran oldu.

Dünyanın yaranmasının bütün mərhələlərində Allah söz söyləyib yaradırdı, lakin insanı yaratmazdan əvvəl əsrarəngiz bir “məşvərət” baş verdi:

“Sonra Allah dedi: «Öz surətimizə və bənzərimizə görə insanı yaradaq. Qoy o, dənizdəki heyvanlara, göydəki quşlara, yerdəki heyvanlara, bütün yer üzünə və yerdə sürünən canlıların hamısına hökmranlıq etsin»”.

İnsanın Allahın planında xüsusi, mərkəzi yeri açıq-aşkardır. Məxluqlar arasında təkcə insan Allahın surətində, bənzərinə görə yarandı.

Bibliya insanın Allah tərəfindən yaradıldığını təsdiqləyir, lakin onun necə yarandığını dəqiq bildirmir. Müasir xristianlıqda insanın meydana gəlməsinə məxsus, kreatsionisttəkamülçü olmaq üzrə, iki konsepsiya mövcuddur. Kreatsionist (xəlqə inanan) xristianlar Yaradılış Kitabının 2-ci fəslində insanın yaranması hekayəsini hərfi mənada başa düşürlər; xristian təkamülçüləri (ateist təkamülçülərdən fərqli olaraq) xəlqə inana-inana Allahın Adəmi Öz əlləri ilə düzəltməsi hekayəsini məcazi mənada anlayırlar.

Rus Pravoslav Kilsəsində təkamülçülük konsepsiyası hələ Darvindən əvvəl səsləndirilmişdi. Feofan Govorov belə yazmışdır: "Bir heyvan olub ki, surəti insan surəti, ruhu isə heyvan ruhu idi. Sonra Allah bu heyvana Öz nəfəsini üfürəndə, heyvan insana döndü"; Serafim Sarovskiy də belə demişdir: "Allah Adəmə ruhu üfürənə kimi Adəm heyvana bənzər idi". Hal-hazırda Rus Pravoslav Kilsəsində təkamülçülüyün tərəfdarları arasında biologiya elmləri namizədi keşiş Aleksandr Borisovu qeyd etmək olar.

Katolik kilsəsində hələ XX əsrin əvvəllərindən məşhur fransız xristian mütəfəkkiri, paleontoloq Teyyar de Şarden (Teilhard de Chardin, 1881-1955) təkamül nəzəriyyəsinin xristian təliminə uyğun gəldiyini müdafiə edirdi. 12 avqust 1950-ci ildə Roma Papası XII Piyin "Humani Generis" ensiklikasında təkamül nəzəriyyəsinə qarşı açıq fikirli yanaşmağa icazə verildi: “Kilsənin səlahiyyəti humanitar elmlərdə və müqəddəs teologiyada təcrübəli alimlər tərəfindən təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı olan tədqiqat və müzakirələrin keçirilməsini qadağan etmir; bir şərtlə ki, təkamül yalnız insanın bədəninə aid olaraq nəzərdən keçirilsin, çünki katolik inancı bizi insan ruhlarının birbaşa Allah tərəfindən yaradıldığına inanmağa vadar edir”

Protestantların arasında da həm kreatsionizmin, həm də təkamülçülüyün tərəfdarları vardır. Avqustus Stronqun “Sistematik Teologiya”sı bütün kainatın, o cümlədə insanın da Allah tərəfindən yaranmasını mütləq bir həqiqət olaraq qəbul etməklə yanaşı, bunun nə üsulla gerçəkləşdiyinin Bibliyada aşkar bildirilmədiyini təsdiq edir. Müasir təkamülçü protestantlarından Amerikadakı Point Loma Nazarin universitetinin biologiya professoru, BioLoqos Fondunun presidenti Darrel R. Falkı qeyd etmək olar.

Allahın surəti

Bibliyanın ilk antropoloji tezisi insanın Allahın surətində, bənzərinə görə yaranmasıdır. Bu ifadənin mənası Allah-Taalanın qeyri-maddi təbiətinə görə fiziki şəkildə başa düşülməməlidir. Xristian ənənəsində Allahın surəti fiziki, zahiri şəkildə heç vaxt şərh edilməmişdir.

“Rəbb Allah yerin torpağından insanı düzəltdi və onun burnuna həyat nəfəsi üfürdü” sözləri insanın bədənruh olaraq yarandığını, nəticə etibari ilə həm təbii, həm də fövqəltəbii məxluq olduğunu təsvir edir. İnsanın bədəni bu dünyadan (yerin torpağından) istifadə olunaraq düzəlir, ruhu isə bu dünyadan deyil, birbaşa Yaradandan verilir. Beləliklə, insanın bütün digər məxluqlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyi təsdiq olunur.

Lakin insanın “ikili” təbiəti qədim antropologiyaya xas qəti bədən-can dualizmindən uzaqdır. Qədim ibrani dilində "bədən" sözü yoxdur, onun yerində בּשׂר “basar” (müqayisə et: ərəbcə بشر “bəşər”) kəlməsi işlənir ki, bu da canlı varlığın psixofiziki kontinuuma işarə edir (qədim ibrani dilində כל־בשׂר "kol basar" (ərəbcə كل البشر “kullü-l-bəşər”) – hərfən “hər bədən” – Bibliyada “bütün bəşər” mənasında işlənir). "Həyat" və "can" kəlmələri Əhdi-Cədiddə də eyni mənasa işlənir. Beləliklə, בּשׂר “basar” (bədən və can) bütün heyvanlar aləminə məxsusdur və Allahın surəti ola bilməz. Bibliya alimləri Allahın surətini insanın ruhunda (qədim ibrani dilində רוח "ruax") görürlər. İnsanın Allaha bənzər xüsusiyyətlərini da onun ruhunda axtarmaq lazım olur.

Allahın surəti hər şeydən öncə insanın bütün məxluqatın üzərində hökmranlıq etməsində zahir olur. Bibliyada insan bütün kainata hökmran olaraq təsvir olunur. Adəmin bütün heyvanlara ad verməsində insanın bu dünyada hökmranlığı xüsusilə vurğulanır. Şərq adətinə görə, ağalar öz qullarına ad verərdilər. Lakin eyni zamanda Allahın bütün heyvanları Adəmin yanına gətirdiyi yazılıb: “Sonra onları insanın yanına gətirdi ki, onun bunları necə adlandıracağını görsün”. Beləliklə, Adəmin hökmranlığının Yaradanın iradəsindən qaynaqlandığını görmək olar.

“Adam” məfhumu

Bibliya antropologiyasında korporativ yaxud toplu şəxs konsepsiyasının xüsusi yeri vardır. Əhdi-Ətiqdə bir nəfər çox vaxt qrup, tayfa, xalq mənasında işlənir. Bu yolla xalqların, millətlərin, bütün bəşəriyyətin vəhdətinə iman ifadə olunur.

Adəm (ibranicə אדם “adam”) təkcə tarixi bir şəxsiyyət deyil, bütün bəşəriyyəti təmsil edən “adam” olaraq başa düşülə bilir. İbrani dilində “Adəm” və “adam” eyni sözdür. "Adam" sözü Əhdi-Ətiqdə çox vaxt toplu isim olaraq işlənir. Buna misallar:

“Sonra Allah dedi: «Öz surətimizə və bənzərimizə görə insanı (ibranicə אדם adam) yaradaq. Qoy o (ibranicə əvəzlik yoxdur), dənizdəki heyvanlara, göydəki quşlara, yerdəki heyvanlara, bütün yer üzünə və yerdə sürünən canlıların hamısına hökmranlıq etsin (ibranicə וירדו ve-yiredu “hökmranlıq etsinlər” feli cəm formasında işlənmişdir)»”.

“Rəbb adamları (ibranicə את־האדם et-ha-adam “adamı” – tək formasında) çox uzaqlara sürgün edəcək, ölkənin çox yerləri viran qalacaq”.

Kilsə ataları arasında da Adəmi belə obrazlı şəkildə anlayan və şərh edənlər olub. Müqəddəs Nissalı Gregorius «De hominis opificio» risaləsində Adəmi bütün bəşəriyyətin təcəssümü olaraq təsvir etmişdir. Müqəddəs Avqustin Adəmi "bütün bəşəriyyət” (totum genus humanum) adlandırırdı. Nazianzlı Qregorios, Misirli Makarios, Yeni ilahiyyatçı Simeon kimi məşhur və möhtərəm kilsə atalarının əsərlərində də Adəm ilə bəşəriyyətin eyni mənada qəbul edildiyini görmək olar.

Günaha batma olayı

Xristian antropologiyasının ən mühüm məsələlərindən biri də insanın günaha batması və günahkar halıdır. Tövratın ilk kitabı olan Yaradılış insanların arasında şərin meydana gəlməsini təsvir edir. Tövrat Allahın şərin mənbəyi olmadığını təsdiq edir; insan öz iradəsi, azad seçimi ilə, şüurlu surətdə günah edib, Allahın yolundan azmağı qərara aldı. Günaha batma hekayəsi belə sözlərlə başlanır:

"Rəbb Allahın yaratdığı bütün çöl heyvanlarının ən hiyləgəri ilan idi".

Bu ilanın qadınla söhbət etdiyinə görə, həqiqi mənada ilan olmadığı bəlli olur. İlanın xarici görkəmi MisirinBabilin abidələrindəki əjdəhanı xatırladır. Tövratın ilk oxucuları bu hekayəni oxuyanda bütpərəstlərin sürünən heyvanlara pərəstişlərini təsəvvürlərinə gətirə bilirdilər. İlanın başqa heyvanlarla müqayisə edilməsi ilə onun yaradılmış təbiəti vurğulanır. Əhdi-Cədiddə əjdəha açıq şəkildə ilanla müqayisə edilir:

“O böyük əjdaha – iblis və Şeytan deyilən, bütün dünyanı aldadan qədim ilan yer üzünə atıldı...”

Həvvanın yoldan çıxarılması Bibliyada belə nəql edilir:

"İlan qadına dedi: «Doğrudanmı, Allah sizə “bağda olan heç bir ağacın bəhrələrindən yeməyin” deyib?» Qadın ilana dedi: «Bağdakı ağacların bəhrələrindən yeyə bilərik. Amma bağın ortasındakı ağacın meyvələri barədə Allah deyib: “Ondan yeməyin və ona toxunmayın, yoxsa öləcəksiniz!”» İlan qadına dedi: «Yox, əsla ölməzsiniz. Əksinə, Allah bilir ki, o meyvələrdən yediyiniz gün gözləriniz açılacaq və xeyirlə şəri bilərək Allah kimi olacaqsınız». Qadın gördü ki, ağacın meyvəsi yemək üçün yaxşıdır, gözə xoş görünür və bu ağac insana dərrakə verməyi vəd edir. Buna görə də o həmin meyvədən dərib yedi. Sonra yanında olan ərinə də verdi, o da yedi. O vaxt ikisinin də gözləri açıldı və çılpaq olduqlarını bildilər. Buna görə də əncir yarpaqlarını bir-birinə hörüb özlərinə fitə düzəltdilər".

İlan Allahın qarşısında insanlara iftira edir, qadın aldanaraq Allahın sözündən çıxır və əri ilə birlikdə qadağan olunan meyvədən yeyir.

Günaha batmanın nəticələri:

 • İlk insanların cinsiyyətlərindən utanmaları kişi ilə qadının arasındakı intim əlaqənin günah olduğu mənasını vermir. Çünki Allah Özü təzəcə yaratdığı insana törəyib çoxalmağı buyurdu. Əksər xristian şərhçilər bunda insanın artıq öz bədəninə hakim ola bilmədiyi gerçəkliyini görür.
 • İnsan Allaha inamını itirdi. İnsan Allahdan gizlənmək, günahının əsl səbəbini (Allah kimi olmaq istəyi) gizlətmək istədi.
 • İnsan öz ürəyində və başqa insanlarla münasibətlərində ahəngi itirdi.
 • İnsan ilə təbiət arasında ahəng pozuldu. Təbiət artıq insana tabe olmur.
 • Adəm və Həvvanın Edən bağından qovulması ilə insanların Allahla yaxınlığı itirmələri təsvir olunur. İnsan ruhən öldü və bədəninin də öləcəyini bildi.
 • Ölümün hökmranlığı. Allahla ünsiyyətdə qalaraq, insan ölümə qalib gələ bilərdi (həyat ağacının meyvəsindən dərib yeməsinin mənası). Yaradanla əlaqəsini itirən Adəm ölümə düçar olur. Fiziki ölüm ruhun Yaradana qayıtması olduğu halda, ruhun ölümü əbədi cəza mənasına gəlir.

Əhdi-Cədiddə insan haqqında təlim

Əhdi-Cədiddə teoloji antropologiyaya ən çox toxunan Həvari Pauldur. O, insan bədənini Allah tərəfindən yaradılan məbəd (Ruhun məskəni) və möminlərin bədənlərini Məsihin bədəninin üzvləri hesab edirdi:

"Bilmirsiniz ki, bədənləriniz Məsihin üzvləridir?..."

"Məgər bilmirsiniz ki, bədəniniz Allahdan aldığınız, sizdə yaşayan Müqəddəs Ruhun məbədidir? Siz özünüzə məxsus deyilsiniz".

Həvari Platondan fərqli olaraq insanın fiziki təbiətinə mənfi yanaşmır, əksinə, Tövratın da təsdiqlədiyi kimi, müsbət yanaşır. Can və bədən canlı vəhdət təşkil edir; insan öləndə məhv olan və dirilmədə bərpa ediləcəyi gözlənilən bu can-bədən vəhdəti Əhdi-Cədiddə "cismani təbiət" adlandırılır. İnsanın yüksək təbiəti ruhdur. İnsan bütövlükdə ruh və "cismani təbiət"dən (prixofiziki can-bədən vəhdəti) ibarətdir.

Bibliyada bəşəriyyətin gələcəyi

Bibliyaya əsasən, ölümə və əzab-əziyyətlərə düçar olan fani bəşərin taleyi çürüməzlik, ölməzlikdir. Bəşərlə birlikdə bütün yaradılış da puçluğa təslim edildi və əziyyətlə doğuş ağrısı çəkir. Lakin yaradılış azad olacağını ümid edir. Bəşəriyyətin və bütün canlı aləmin son düşməni olan ölüm aradan götürüləcək və Allah hər şeydə hər şey olacaqdır. Bibliyada bunlar Həvari Paulun Korinflilərə 1-ci Məktubunda yazılmışdır:

Aradan götürüləcək son düşmən isə ölümdür.

Çünki Allah «hər şeyi Onun ayağının altına qoydu». Amma Məsihə hər şey tabe oldu deyiləndə aydın olur ki, hər şeyi Ona tabe etdirən Allah buraya daxil deyil.

Hər şey Oğula tabe olandan sonra Oğul Özü də Ona hər şeyi tabe etdirən Ataya tabe olacaq ki, Allah hər şeydə hər şey olsun.

Gələcək “qiyamət günü”ndən, yəni “ölülərin diriləcəyi gün”dən İsa Məsih dəfələrlə danışdı:

Ona görə ki ölülər diriləndə insanlar nə evlənir, nə də ərə gedirlər. Ancaq səmadakı mələklər kimi olurlar. Bəs ölülərin dirilməsinə gəlincə, Allah tərəfindən sizə “Mən İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və Yaqubun Allahıyam” deyə söylənən sözü oxumamısınızmı? Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır.

Çünki Atamın iradəsi budur ki, Oğulu görüb Ona iman edən hər şəxs əbədi həyata malik olsun və Mən onu son gündə dirildim.

Əgər Məni göndərən Ata bir kəsi cəzb etməsə, o Mənim yanıma gələ bilməz. Yanıma gələni isə Mən son gündə dirildəcəyəm.

Mənim ətimdən yeyib qanımdan içən əbədi həyata malikdir və Mən onu son gündə dirildəcəyəm.

Həvari Paulun Korinflilərə 1-ci məktubunda insanların gələcək dirilməsi haqqında daha ətraflı təlim verilir:

Lakin bir nəfər belə deyə bilər: «Ölülər necə diriləcək? Onlar nə cür bədənlə gələcəklər?»

Ey ağılsız insan! Sənin əkdiyin toxum ölməsə, həyata qovuşmaz!
Əkərkən hasil olacaq bədəni deyil, yalnız toxumu – bəlkə buğdanın ya digər bitkinin toxumunu əkirsən.
Amma Allah o toxuma istədiyi quruluşu verir. O hər bir bitən toxuma özünə məxsus quruluş verir.
Hər canlı məxluqun əti eyni deyil. İnsan əti başqa, heyvan əti başqa, quş əti başqa, balıq əti başqadır.
Səma cisimləri var, dünya cisimləri də var. Amma səmavi olanların ehtişamı başqa, dünyəvi olanların da başqadır.
Günəşin ehtişamı başqa, ayın ehtişamı başqa, ulduzların ehtişamı başqadır. Ulduz da digər ulduzdan ehtişamına görə fərqlənir.
Ölülərin dirilməsi də belədir. Əkilən toxum çürüyər, ondan əmələ gəlib dirilən bədən çürüməz;
əkilən toxum hörmətsiz, dirilən bədən izzətlidir; əkilən toxum zəif, dirilən bədən qüvvətlidir;
əkilən toxum təbii, dirilən bədən ruhanidir. Təbii bədən varsa, ruhani bədən də var.
Necə ki yazılıb: ilk insan Adəm «canlı bir varlıq oldu». Sonuncu Adəm isə həyat verən ruh oldu.
Amma ilkin ruhani deyil, təbii bədəndir. Ruhani isə sonra gəlir.
İlk insan yerin torpağından, ikinci İnsan göydən yarandı.
Torpaqdan yaranan adam necədirsə, torpaqdan yarananlar da elədir; səmavi Adam necədirsə, səmavilər də elədir.
Biz torpaqdan yarananın surətini necə gəzdiririksə, səmavi Olanın surətini də elə gəzdirəcəyik.
Ey qardaşlar, bunu demək istəyirəm ki, ət və qan Allahın Padşahlığını irs olaraq ala bilməz, eləcə də çürüyən bədən çürüməzliyi irs olaraq almaz.
Baxın sizə bir sirr açmaq istəyirəm: hamımız vəfat etməyəcəyik,
amma son şeypur çalınanda bir andaca, bir göz qırpımındaca hamımız dəyişiləcəyik. Çünki şeypur çalınacaq, ölülər çürüməzliklə diriləcək, bizsə dəyişiləcəyik.
Çünki bu çürüyən bədən çürüməzliyə, bu ölümə düçar olan bədən ölməzliyə bürünməlidir.
Çürüyən bədən çürüməzliyə və ölümə düçar olan bədən ölməzliyə büründükdə

«Ölüm yox edildi, onun üzərində qələbə çalındı!» deyə yazılmış söz yerinə yetəcək.

Beləliklə, Bibliyada insanların cismən diriləcəkləri və artıq ölümə düçar olmadan, bədəndə əbədi yaşayacaqları təsdiq olunur. Bununla bərabər, insanlara veriləcək yeni bədənlərin bizim indi bildiyimiz təbii insan bədənindən daha üstün, əbədi yaşamağa qabil, çürüməkdən və həyatın “heyvani” cəhətlərindən (məs.: cinsi həvəs, xəstəlik, göz yaşı) azad səmavi və ruhani həyat yaşamağa qabil olan “ruhani” bədənlər olacağına etiqad edilir.

İstinadlar

 1. Bax: http://alizadeh.narod.ru/kitablar/Xristianliq/1.2.html
 2. Yaradılış Kitabı 1:26
 3. Bax: Свящ. Александр Мень, Исагогика., §18. Создание человека согласно 2 главе Книги Бытия. http://www.bible-center.ru/book/isagogika/001/002/001
 4. Bax: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Борисов,_Александр_Ильич
 5. Humani Generis. Bax: №36 http://www.ewtn.com/library/ENCYC/P12HUMAN.HTM
 6. Bax: http://biologos.org/
 7. Yaradılış Kitabı 2:7
 8. Bax: Yaradılış Kitabı 2:19
 9. Yaradılış Kitabı 1:26
 10. Yeşaya 6:12
 11. Bax: Aydın Əlizadə. Xristianlıq: Tarix və fəlfəsə (ilk çağlar). Nissalı Qreqorios (Gregorios Nysses); Cв. Григорий Нисский. Об устроении человека, гл. ХVI http://www.vehi.net/nissky/nissky.html
 12. Yaradılış Kitabı 3:1
 13. Vəhy Kitabı 12:9
 14. Yaradılış Kitabı 3:1-7
 15. Yaradılış Kitabı 3:1-7: "O vaxt ikisinin də gözləri açıldı və çılpaq olduqlarını bildilər. Buna görə də əncir yarpaqlarını bir-birinə hörüb özlərinə fitə düzəltdilər".
 16. Bax: Yaradılış Kitabı 1:28: "Allah onlara xeyir-dua verərək dedi: «Törəyib çoxalın və yer üzünü bürüyüb ona sahib olun"; 2:24: "Buna görə də kişi öz ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq və onlar bir bədən olacaq".
 17. Bax: Yaradılış Kitabı 3:16: "Sonra Rəbb Allah qadına dedi: «Hamilə olanda sənə çox əziyyət verəcəyəm, uşaqlarını ağrı içində doğacaqsan. Ərinə meylli olacaqsan, o sənə ağalıq edəcək».
 18. Bax: Yaradılış Kitabı 3:17-19: "Sonra Rəbb Allah Adəmə dedi: «Arvadının sözünə qulaq asdığın üçün, qadağan etdiyim, “meyvəsini yemə” dediyim ağacdan yediyin üçün sənə görə torpaq lənətlənir. Ömrün boyu zəhmətlə torpaqdan yemək əldə edəcəksən. O sənə tikan və qanqal bitirəcək, sən də çöldəki ot-ələfi yeyəcəksən. Alın tərinlə çörək yeyəcəksən...».
 19. Bax: Yaradılış Kitabı 3:19: "Ona görə ki yerin torpağısan, torpağa da qayıdacaqsan".
 20. 1 Korinflilərə Məktub 6:15
 21. 1 Korinflilərə Məktub 6:19
 22. Bax: 1 Saloniklilərə Məktub 5:23: "Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun".
 23. Bax: Romalılara Məktub 8:18-30
 24. 1 Korinflilərə Məktub 15:26-28
 25. Matta Müjdəsi 22:30-31
 26. Yəhya Müjdəsi 6:40
 27. Yəhya Müjdəsi 6:44
 28. Yəhya Müjdəsi 6:54
 29. 1 Korinflilərə 15:35-54

Mənbə

 • Müqəddəs Kitab (Əhdi-Ətiq və Əhdi-Cədid). Müqəddəs Kitab şirkəti. Bakı, 2009
 • Словарь библейского богословия. Под редакцией Ксавье Леон-Дюфура и Жана Люпласи, Августина Жоржа, Пьера Грело, Жака Гийе, Марка-Франсуа Лакана. Перевод со второго французского издания. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. Статья «Человек». http://krotov.info/spravki/essays_bible/comments/23ch.htm#ch3 2012-05-15 at the Wayback Machine
 • Мень А. протоиерей «Библиологический словарь в 3-х т.». Москва: Фонд имени Александра Меня, 2002. «Антропология библейская»
 • Александр Мень. Человек в библейской аксиологии. http://krotov.info/library/13_m/myen/2_trud_19.html 2012-05-15 at the Wayback Machine
 • Systematic Theology, by Augustus Hopkins Strong. Philadelphia American Baptist Publication Society, 1907. Volume II, Part V. Anthropology, or the Doctrine of Man.

bibliya, antropologiyası, xristianlıq, bakirə, məryəmin, doğması, isanın, çarmıxa, çəkilməsi, isanın, dirilməsi, pasxa, xristianlıqda, erkən, dövr, həvari, kilsə, inanc, incil, allahın, padşahlığı, septuaginta, yeni, əhd, bibliya, əhdi, ətiq, əhdi, cədid, xris. Xristianliq Isa Bakire Meryemin dogmasi Isanin carmixa cekilmesi Isanin dirilmesi Pasxa Isa Xristianliqda Erken Dovr Hevari Kilse Inanc Incil Allahin Padsahligi Septuaginta Yeni Ehd Bibliya Ehdi Etiq Ehdi Cedid Xristian kanonlari Apokrif Teologiya Bagislanma Veftiz Xristologiya Ata Ogul Muqeddes Ruh Insan Xilas Esxatologiya Uc uqnum Tarix ve Eneneler Xronologiya Meryem Pyotr Pavel Erken I Konstantin Kilse meclisi Xristianliqda bolunme Xac yurusleri Reformasiya Mezhebler ve Herekatlar QerbiAdventist Anabaptist Anglikan Baptist Kalvinizm Evangelizm Muqeddeslik Luteran Medotist Qedim Kilse Protestant Ellinci Katolik kilsesiSerqiPravoslav Katolik kilsesi Serqi Pravoslav Konstantinopol Pravoslav KilsesiHerekatlarYehovanin Sahidleri Sonuncu gun Unitarianizm Kristafel Birlik pentekostalizmi Esas movzular Medeniyyet Xristianligin tenqidi Ekumenizm Ayin ili Liturgiya Musiqi Veftiz Diger dinler Dua Vez SimvolizmXristianliqbaxmuzakireredakteBibliya antropologiyasi teoloji antropologiya yaxud xristian antropologiyasi xristian teologiyasinin bir hissesi Bibliya esasinda insanin tebietini tedqiq eden elm Mundericat 1 Umumi antropologiyada Bibliya antropologiyasinin yeri 2 Bibliyada antropogenez 3 Allahin sureti 4 Adam mefhumu 5 Gunaha batma olayi 6 Ehdi Cedidde insan haqqinda telim 7 Bibliyada beseriyyetin geleceyi 8 Istinadlar 9 MenbeUmumi antropologiyada Bibliya antropologiyasinin yeri RedakteAntropologiya nisbeten yeni elmdir HIH esrin ortalarinda beseriyyet ve cemiyyetden daha cox insan sexsiyyetine onem verilmesi ile elaqedar olaraq formalasdi Antropologiya tebii ve suni muhitde insan varliginin fundamental problemlerini tedqiq eden elmi idrak sahesidir Felsefi medeni sosial teoloji ve s antropologiya vardir Psixologiya elmi antropologiyaya daxildir Antropogenez insanin meydana gelmesini inkisafini tedqiq edir Teoloji antropologiya insanin Ilahi varliqla munasibetleri ile mesguldur 1 Bibliyada antropogenez RedakteBibliyanin ilk sehifeleri kainatin ve insanin yaranmasindan behs edir Tovratin Yaradilis Kitabinin 1 2 ci fesillerinde kosmogenez ve antropogenez haqqinda yeddi muddea verilir tebiet quvveleri Ilahi deyildir yalniz Allah kainati yaradandir Allah Ozunu Sexsiyyet olaraq zuhur etdirir Allah Ozunu emellerinde zuhur etdirir Allah Oz Sozu ile dunyani yaradir ve dunyada hereket edir Allah yaradarken birbasa islediyi kimi dolayi sekilde tebiet vasitesile de isleye biler kainatin yaranmasi derhal deyil merhele merhele bas veren proses idi bu prosesde besit olandan murekkeb olana cansizdan canliya heyvandan insana inkisaf bas vermisdir Allah insani Oz suretinde benzerine gore yaratdi bele ki insan butun mexluqata hokmran oldu Dunyanin yaranmasinin butun merhelelerinde Allah soz soyleyib yaradirdi lakin insani yaratmazdan evvel esrarengiz bir mesveret bas verdi Sonra Allah dedi Oz suretimize ve benzerimize gore insani yaradaq Qoy o denizdeki heyvanlara goydeki quslara yerdeki heyvanlara butun yer uzune ve yerde surunen canlilarin hamisina hokmranliq etsin 2 Insanin Allahin planinda xususi merkezi yeri aciq askardir Mexluqlar arasinda tekce insan Allahin suretinde benzerine gore yarandi Bibliya insanin Allah terefinden yaradildigini tesdiqleyir lakin onun nece yarandigini deqiq bildirmir Muasir xristianliqda insanin meydana gelmesine mexsus kreatsionist ve tekamulcu olmaq uzre iki konsepsiya movcuddur Kreatsionist xelqe inanan xristianlar Yaradilis Kitabinin 2 ci feslinde insanin yaranmasi hekayesini herfi menada basa dusurler xristian tekamulculeri ateist tekamulculerden ferqli olaraq xelqe inana inana Allahin Ademi Oz elleri ile duzeltmesi hekayesini mecazi menada anlayirlar Rus Pravoslav Kilsesinde tekamulculuk konsepsiyasi hele Darvinden evvel seslendirilmisdi Feofan Govorov bele yazmisdir Bir heyvan olub ki sureti insan sureti ruhu ise heyvan ruhu idi Sonra Allah bu heyvana Oz nefesini ufurende heyvan insana dondu Serafim Sarovskiy de bele demisdir Allah Ademe ruhu ufurene kimi Adem heyvana benzer idi 3 Hal hazirda Rus Pravoslav Kilsesinde tekamulculuyun terefdarlari arasinda biologiya elmleri namizedi kesis Aleksandr Borisovu 4 qeyd etmek olar Katolik kilsesinde hele XX esrin evvellerinden meshur fransiz xristian mutefekkiri paleontoloq Teyyar de Sarden Teilhard de Chardin 1881 1955 tekamul nezeriyyesinin xristian telimine uygun geldiyini mudafie edirdi 12 avqust 1950 ci ilde Roma Papasi XII Piyin Humani Generis ensiklikasinda tekamul nezeriyyesine qarsi aciq fikirli yanasmaga icaze verildi Kilsenin selahiyyeti humanitar elmlerde ve muqeddes teologiyada tecrubeli alimler terefinden tekamul nezeriyyesi ile bagli olan tedqiqat ve muzakirelerin kecirilmesini qadagan etmir bir sertle ki tekamul yalniz insanin bedenine aid olaraq nezerden kecirilsin cunki katolik inanci bizi insan ruhlarinin birbasa Allah terefinden yaradildigina inanmaga vadar edir 5 Protestantlarin arasinda da hem kreatsionizmin hem de tekamulculuyun terefdarlari vardir Avqustus Stronqun Sistematik Teologiya si butun kainatin o cumlede insanin da Allah terefinden yaranmasini mutleq bir heqiqet olaraq qebul etmekle yanasi bunun ne usulla gerceklesdiyinin Bibliyada askar bildirilmediyini tesdiq edir Muasir tekamulcu protestantlarindan Amerikadaki Point Loma Nazarin universitetinin biologiya professoru BioLoqos Fondunun 6 presidenti Darrel R Falki qeyd etmek olar Allahin sureti RedakteBibliyanin ilk antropoloji tezisi insanin Allahin suretinde benzerine gore yaranmasidir Bu ifadenin menasi Allah Taalanin qeyri maddi tebietine gore fiziki sekilde basa dusulmemelidir Xristian enenesinde Allahin sureti fiziki zahiri sekilde hec vaxt serh edilmemisdir Rebb Allah yerin torpagindan insani duzeltdi ve onun burnuna heyat nefesi ufurdu 7 sozleri insanin beden ve ruh olaraq yarandigini netice etibari ile hem tebii hem de fovqeltebii mexluq oldugunu tesvir edir Insanin bedeni bu dunyadan yerin torpagindan istifade olunaraq duzelir ruhu ise bu dunyadan deyil birbasa Yaradandan verilir Belelikle insanin butun diger mexluqlardan ehemiyyetli derecede ferqlendiyi tesdiq olunur Lakin insanin ikili tebieti qedim antropologiyaya xas qeti beden can dualizminden uzaqdir Qedim ibrani dilinde beden sozu yoxdur onun yerinde ב ש ר basar muqayise et erebce بشر beser kelmesi islenir ki bu da canli varligin psixofiziki kontinuuma isare edir qedim ibrani dilinde כל בש ר kol basar erebce كل البشر kullu l beser herfen her beden Bibliyada butun beser menasinda islenir Heyat ve can kelmeleri Ehdi Cedidde de eyni menasa islenir Belelikle ב ש ר basar beden ve can butun heyvanlar alemine mexsusdur ve Allahin sureti ola bilmez Bibliya alimleri Allahin suretini insanin ruhunda qedim ibrani dilinde רוח ruax gorurler Insanin Allaha benzer xususiyyetlerini da onun ruhunda axtarmaq lazim olur Allahin sureti her seyden once insanin butun mexluqatin uzerinde hokmranliq etmesinde zahir olur Bibliyada insan butun kainata hokmran olaraq tesvir olunur Ademin butun heyvanlara ad vermesinde insanin bu dunyada hokmranligi xususile vurgulanir 8 Serq adetine gore agalar oz qullarina ad vererdiler Lakin eyni zamanda Allahin butun heyvanlari Ademin yanina getirdiyi yazilib Sonra onlari insanin yanina getirdi ki onun bunlari nece adlandiracagini gorsun Belelikle Ademin hokmranliginin Yaradanin iradesinden qaynaqlandigini gormek olar Adam mefhumu RedakteBibliya antropologiyasinda korporativ yaxud toplu sexs konsepsiyasinin xususi yeri vardir Ehdi Etiqde bir nefer cox vaxt qrup tayfa xalq menasinda islenir Bu yolla xalqlarin milletlerin butun beseriyyetin vehdetine iman ifade olunur Adem ibranice אדם adam tekce tarixi bir sexsiyyet deyil butun beseriyyeti temsil eden adam olaraq basa dusule bilir Ibrani dilinde Adem ve adam eyni sozdur Adam sozu Ehdi Etiqde cox vaxt toplu isim olaraq islenir Buna misallar Sonra Allah dedi Oz suretimize ve benzerimize gore insani ibranice אדם adam yaradaq Qoy o ibranice evezlik yoxdur denizdeki heyvanlara goydeki quslara yerdeki heyvanlara butun yer uzune ve yerde surunen canlilarin hamisina hokmranliq etsin ibranice וירדו ve yiredu hokmranliq etsinler feli cem formasinda islenmisdir 9 Rebb adamlari ibranice את האדם et ha adam adami tek formasinda cox uzaqlara surgun edecek olkenin cox yerleri viran qalacaq 10 Kilse atalari arasinda da Ademi bele obrazli sekilde anlayan ve serh edenler olub Muqeddes Nissali Gregorius De hominis opificio risalesinde Ademi butun beseriyyetin tecessumu olaraq tesvir etmisdir 11 Muqeddes Avqustin Ademi butun beseriyyet totum genus humanum adlandirirdi Nazianzli Qregorios Misirli Makarios Yeni ilahiyyatci Simeon kimi meshur ve mohterem kilse atalarinin eserlerinde de Adem ile beseriyyetin eyni menada qebul edildiyini gormek olar Gunaha batma olayi RedakteXristian antropologiyasinin en muhum meselelerinden biri de insanin gunaha batmasi ve gunahkar halidir Tovratin ilk kitabi olan Yaradilis insanlarin arasinda serin meydana gelmesini tesvir edir Tovrat Allahin serin menbeyi olmadigini tesdiq edir insan oz iradesi azad secimi ile suurlu suretde gunah edib Allahin yolundan azmagi qerara aldi Gunaha batma hekayesi bele sozlerle baslanir Rebb Allahin yaratdigi butun col heyvanlarinin en hiylegeri ilan idi 12 Bu ilanin qadinla sohbet etdiyine gore heqiqi menada ilan olmadigi belli olur Ilanin xarici gorkemi Misirin ve Babilin abidelerindeki ejdehani xatirladir Tovratin ilk oxuculari bu hekayeni oxuyanda butperestlerin surunen heyvanlara perestislerini tesevvurlerine getire bilirdiler Ilanin basqa heyvanlarla muqayise edilmesi ile onun yaradilmis tebieti vurgulanir Ehdi Cedidde ejdeha aciq sekilde ilanla muqayise edilir O boyuk ejdaha iblis ve Seytan deyilen butun dunyani aldadan qedim ilan yer uzune atildi 13 Hevvanin yoldan cixarilmasi Bibliyada bele neql edilir Ilan qadina dedi Dogrudanmi Allah size bagda olan hec bir agacin behrelerinden yemeyin deyib Qadin ilana dedi Bagdaki agaclarin behrelerinden yeye bilerik Amma bagin ortasindaki agacin meyveleri barede Allah deyib Ondan yemeyin ve ona toxunmayin yoxsa oleceksiniz Ilan qadina dedi Yox esla olmezsiniz Eksine Allah bilir ki o meyvelerden yediyiniz gun gozleriniz acilacaq ve xeyirle seri bilerek Allah kimi olacaqsiniz Qadin gordu ki agacin meyvesi yemek ucun yaxsidir goze xos gorunur ve bu agac insana derrake vermeyi ved edir Buna gore de o hemin meyveden derib yedi Sonra yaninda olan erine de verdi o da yedi O vaxt ikisinin de gozleri acildi ve cilpaq olduqlarini bildiler Buna gore de encir yarpaqlarini bir birine horub ozlerine fite duzeltdiler 14 Ilan Allahin qarsisinda insanlara iftira edir qadin aldanaraq Allahin sozunden cixir ve eri ile birlikde qadagan olunan meyveden yeyir Gunaha batmanin neticeleri Ilk insanlarin cinsiyyetlerinden utanmalari 15 kisi ile qadinin arasindaki intim elaqenin gunah oldugu menasini vermir Cunki Allah Ozu tezece yaratdigi insana toreyib coxalmagi buyurdu 16 Ekser xristian serhciler bunda insanin artiq oz bedenine hakim ola bilmediyi gercekliyini gorur Insan Allaha inamini itirdi Insan Allahdan gizlenmek gunahinin esl sebebini Allah kimi olmaq isteyi gizletmek istedi Insan oz ureyinde ve basqa insanlarla munasibetlerinde ahengi itirdi 17 Insan ile tebiet arasinda aheng pozuldu Tebiet artiq insana tabe olmur 18 Adem ve Hevvanin Eden bagindan qovulmasi ile insanlarin Allahla yaxinligi itirmeleri tesvir olunur Insan ruhen oldu ve bedeninin de oleceyini bildi Olumun hokmranligi 19 Allahla unsiyyetde qalaraq insan olume qalib gele bilerdi heyat agacinin meyvesinden derib yemesinin menasi Yaradanla elaqesini itiren Adem olume ducar olur Fiziki olum ruhun Yaradana qayitmasi oldugu halda ruhun olumu ebedi ceza menasina gelir Ehdi Cedidde insan haqqinda telim RedakteEhdi Cedidde teoloji antropologiyaya en cox toxunan Hevari Pauldur O insan bedenini Allah terefinden yaradilan mebed Ruhun meskeni ve mominlerin bedenlerini Mesihin bedeninin uzvleri hesab edirdi Bilmirsiniz ki bedenleriniz Mesihin uzvleridir 20 Meger bilmirsiniz ki bedeniniz Allahdan aldiginiz sizde yasayan Muqeddes Ruhun mebedidir Siz ozunuze mexsus deyilsiniz 21 Hevari Platondan ferqli olaraq insanin fiziki tebietine menfi yanasmir eksine Tovratin da tesdiqlediyi kimi musbet yanasir Can ve beden canli vehdet teskil edir insan olende mehv olan ve dirilmede berpa edileceyi gozlenilen bu can beden vehdeti Ehdi Cedidde cismani tebiet adlandirilir Insanin yuksek tebieti ruhdur Insan butovlukde ruh ve cismani tebiet den prixofiziki can beden vehdeti ibaretdir 22 Bibliyada beseriyyetin geleceyi RedakteBibliyaya esasen olume ve ezab eziyyetlere ducar olan fani beserin taleyi curumezlik olmezlikdir Beserle birlikde butun yaradilis da pucluga teslim edildi ve eziyyetle dogus agrisi cekir Lakin yaradilis azad olacagini umid edir 23 Beseriyyetin ve butun canli alemin son dusmeni olan olum aradan goturulecek ve Allah her seyde her sey olacaqdir Bibliyada bunlar Hevari Paulun Korinflilere 1 ci Mektubunda yazilmisdir Aradan goturulecek son dusmen ise olumdur Cunki Allah her seyi Onun ayaginin altina qoydu Amma Mesihe her sey tabe oldu deyilende aydin olur ki her seyi Ona tabe etdiren Allah buraya daxil deyil Her sey Ogula tabe olandan sonra Ogul Ozu de Ona her seyi tabe etdiren Ataya tabe olacaq ki Allah her seyde her sey olsun 24 Gelecek qiyamet gunu nden yeni olulerin dirileceyi gun den Isa Mesih defelerle danisdi Ona gore ki oluler dirilende insanlar ne evlenir ne de ere gedirler Ancaq semadaki melekler kimi olurlar Bes olulerin dirilmesine gelince Allah terefinden size Men Ibrahimin Allahi Ishaqin Allahi ve Yaqubun Allahiyam deye soylenen sozu oxumamisinizmi Allah olulerin deyil dirilerin Allahidir 25 Cunki Atamin iradesi budur ki Ogulu gorub Ona iman eden her sexs ebedi heyata malik olsun ve Men onu son gunde dirildim 26 Eger Meni gonderen Ata bir kesi cezb etmese o Menim yanima gele bilmez Yanima geleni ise Men son gunde dirildeceyem 27 Menim etimden yeyib qanimdan icen ebedi heyata malikdir ve Men onu son gunde dirildeceyem 28 Hevari Paulun Korinflilere 1 ci mektubunda insanlarin gelecek dirilmesi haqqinda daha etrafli telim verilir Lakin bir nefer bele deye biler Oluler nece dirilecek Onlar ne cur bedenle gelecekler Ey agilsiz insan Senin ekdiyin toxum olmese heyata qovusmaz Ekerken hasil olacaq bedeni deyil yalniz toxumu belke bugdanin ya diger bitkinin toxumunu ekirsen Amma Allah o toxuma istediyi qurulusu verir O her bir biten toxuma ozune mexsus qurulus verir Her canli mexluqun eti eyni deyil Insan eti basqa heyvan eti basqa qus eti basqa baliq eti basqadir Sema cisimleri var dunya cisimleri de var Amma semavi olanlarin ehtisami basqa dunyevi olanlarin da basqadir Gunesin ehtisami basqa ayin ehtisami basqa ulduzlarin ehtisami basqadir Ulduz da diger ulduzdan ehtisamina gore ferqlenir Olulerin dirilmesi de beledir Ekilen toxum curuyer ondan emele gelib dirilen beden curumez ekilen toxum hormetsiz dirilen beden izzetlidir ekilen toxum zeif dirilen beden quvvetlidir ekilen toxum tebii dirilen beden ruhanidir Tebii beden varsa ruhani beden de var Nece ki yazilib ilk insan Adem canli bir varliq oldu Sonuncu Adem ise heyat veren ruh oldu Amma ilkin ruhani deyil tebii bedendir Ruhani ise sonra gelir Ilk insan yerin torpagindan ikinci Insan goyden yarandi Torpaqdan yaranan adam necedirse torpaqdan yarananlar da eledir semavi Adam necedirse semaviler de eledir Biz torpaqdan yarananin suretini nece gezdiririkse semavi Olanin suretini de ele gezdireceyik Ey qardaslar bunu demek isteyirem ki et ve qan Allahin Padsahligini irs olaraq ala bilmez elece de curuyen beden curumezliyi irs olaraq almaz Baxin size bir sirr acmaq isteyirem hamimiz vefat etmeyeceyik amma son seypur calinanda bir andaca bir goz qirpimindaca hamimiz deyisileceyik Cunki seypur calinacaq oluler curumezlikle dirilecek bizse deyisileceyik Cunki bu curuyen beden curumezliye bu olume ducar olan beden olmezliye burunmelidir Curuyen beden curumezliye ve olume ducar olan beden olmezliye burundukde Olum yox edildi onun uzerinde qelebe calindi deye yazilmis soz yerine yetecek 29 Belelikle Bibliyada insanlarin cismen dirilecekleri ve artiq olume ducar olmadan bedende ebedi yasayacaqlari tesdiq olunur Bununla beraber insanlara verilecek yeni bedenlerin bizim indi bildiyimiz tebii insan bedeninden daha ustun ebedi yasamaga qabil curumekden ve heyatin heyvani cehetlerinden mes cinsi heves xestelik goz yasi azad semavi ve ruhani heyat yasamaga qabil olan ruhani bedenler olacagina etiqad edilir Istinadlar Redakte Bax http alizadeh narod ru kitablar Xristianliq 1 2 html Yaradilis Kitabi 1 26 Bax Svyash Aleksandr Men Isagogika 18 Sozdanie cheloveka soglasno 2 glave Knigi Bytiya http www bible center ru book isagogika 001 002 001 Bax http ru wikipedia org wiki Borisov Aleksandr Ilich Humani Generis Bax 36 http www ewtn com library ENCYC P12HUMAN HTM Bax http biologos org Yaradilis Kitabi 2 7 Bax Yaradilis Kitabi 2 19 Yaradilis Kitabi 1 26 Yesaya 6 12 Bax Aydin Elizade Xristianliq Tarix ve felfese ilk caglar Nissali Qreqorios Gregorios Nysses Cv Grigorij Nisskij Ob ustroenii cheloveka gl HVI http www vehi net nissky nissky html Yaradilis Kitabi 3 1 Vehy Kitabi 12 9 Yaradilis Kitabi 3 1 7 Yaradilis Kitabi 3 1 7 O vaxt ikisinin de gozleri acildi ve cilpaq olduqlarini bildiler Buna gore de encir yarpaqlarini bir birine horub ozlerine fite duzeltdiler Bax Yaradilis Kitabi 1 28 Allah onlara xeyir dua vererek dedi Toreyib coxalin ve yer uzunu buruyub ona sahib olun 2 24 Buna gore de kisi oz ata anasini terk edib arvadina qovusacaq ve onlar bir beden olacaq Bax Yaradilis Kitabi 3 16 Sonra Rebb Allah qadina dedi Hamile olanda sene cox eziyyet vereceyem usaqlarini agri icinde dogacaqsan Erine meylli olacaqsan o sene agaliq edecek Bax Yaradilis Kitabi 3 17 19 Sonra Rebb Allah Ademe dedi Arvadinin sozune qulaq asdigin ucun qadagan etdiyim meyvesini yeme dediyim agacdan yediyin ucun sene gore torpaq lenetlenir Omrun boyu zehmetle torpaqdan yemek elde edeceksen O sene tikan ve qanqal bitirecek sen de coldeki ot elefi yeyeceksen Alin terinle corek yeyeceksen Bax Yaradilis Kitabi 3 19 Ona gore ki yerin torpagisan torpaga da qayidacaqsan 1 Korinflilere Mektub 6 15 1 Korinflilere Mektub 6 19 Bax 1 Saloniklilere Mektub 5 23 Qoy sulh qaynagi olan Allahin Ozu sizi tamamile teqdis etsin ve Rebbimiz Isa Mesihin zuhurunda ruhunuz caniniz ve bedeniniz noqsansiz olaraq qorunsun Bax Romalilara Mektub 8 18 30 1 Korinflilere Mektub 15 26 28 Matta Mujdesi 22 30 31 Yehya Mujdesi 6 40 Yehya Mujdesi 6 44 Yehya Mujdesi 6 54 1 Korinflilere 15 35 54Menbe RedakteMuqeddes Kitab Ehdi Etiq ve Ehdi Cedid Muqeddes Kitab sirketi Baki 2009 Slovar biblejskogo bogosloviya Pod redakciej Ksave Leon Dyufura i Zhana Lyuplasi Avgustina Zhorzha Pera Grelo Zhaka Gije Marka Fransua Lakana Perevod so vtorogo francuzskogo izdaniya Bryussel Zhizn s Bogom 1990 Statya Chelovek http krotov info spravki essays bible comments 23ch htm ch3 Arxivlesdirilib 2012 05 15 at the Wayback Machine Men A protoierej Bibliologicheskij slovar v 3 h t Moskva Fond imeni Aleksandra Menya 2002 Antropologiya biblejskaya Aleksandr Men Chelovek v biblejskoj aksiologii http krotov info library 13 m myen 2 trud 19 html Arxivlesdirilib 2012 05 15 at the Wayback Machine Systematic Theology by Augustus Hopkins Strong Philadelphia American Baptist Publication Society 1907 Volume II Part V Anthropology or the Doctrine of Man Menbe https az wikipedia org w index php title Bibliya antropologiyasi amp oldid 5873753, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.