fbpx
Wikipedia

Yusif Yusifov (tarixçi)

Yusif Bəhlul oğlu Yusifov (23 sentyabr 1929(1929-09-23), Vedi4 yanvar 1998(1998-01-04), Bakı) — görkəmli Azərbaycan tarixçisi, şərqşünas, türkoloq, dilçi, mixi yazılar üzrə mütəxəssis, toponimikaçı, elamşünas, Azərbaycanda qədim Şərq tarixinin tədqiqinin əsasını qoyan, nadir ixtisaslı alimlərdən biri.

Yusif Yusifov
Yusif Bəhlul oğlu Yusifov
Doğum tarixi
Doğum yeri SSRİ
Ermənistan SSR, Vedi mahalı
Vəfat tarixi (68 yaşında)
Vəfat yeri Azərbaycan, Bakı
Vətəndaşlığı SSRİ Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycanlı
Elmi dərəcəsi tarix elmləri doktoru
Elmi adı professor
Təhsili
 • Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsi[d]

Elam tarixinə aid araşdırmaları onu dünyanın tanınmış şərqşünas alimləri ilə bir sıraya qoydu, Azərbaycan tarixi üzrə çoxsaylı əsərləri isə tariximizin bir çox qaranlıq səhifələrinə işıq saçdı və yeni istiqamətdə əvəzsiz rol oynadı.

Həyatı

Yusif Bəhlul oğlu Yusifov 1929-cu il sentyabrın 23-də Qərbi Azərbaycanın (hazırkı Ermənistan) Böyük Vedi mahalında anadan olmuşdur. Qədim Oğuz yurdu Vedidə boya-başa çatan Yusif Yusifov 1946-cı ildə İrəvanda Azərbaycan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra təhsilini dünyanın tanınmış şərqşünaslıq mərkəzlərindən olan Leninqrad (hazırda Sankt-Peterburq) Universitetində davam etdirmiş və orada qədim Şərq dilləri (şumer, akkad, elam, iran) üzrə yüksək filoloji hazırlıq keçmişdi. 1952-ci ildə Universitetin İran filologiyası şöbəsini bitirən Yusif Yusifov vətənə qayıdır və 1952-1953-cü illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix və Fəlsəfə İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlayır. Lakin tezliklə qədim Şərq tarixinə maraq və Universitetdə aldığı zəngin biliyi elmi-tədqiqat sahəsində reallaşdırmaq arzusu gənc Yusifi yenidən Leninqrada çəkir. 1953-1956-cı illərdə o, Leninqrad Dövlət Ermitajında görkəmli şumerşünas və assurşünas İ. M. Dyakonovun rəhbərliyi ilə aspiranturada təhsilini davam etdirir, dünya tarixşünaslığında az öyrənilmiş mövzulardan olan Elam tarixini mövzusu kimi seçir. Yusif Yusifovun Elam tarixinin son dövrünə aid ilk irihəcmli məqalələri və 1958-ci ildə müdafiə etdiyi namizədlik dissertasiyası görkəmli şərgşünas alimlərin diqqətini cəlb edir, onu nüfuzlu elamşünas alim kimi tanıdır.

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra vətənə tanınmış, elimdə öz sözü və istiqaməti olan alim kimi dönən Yusif Yusifov 1967-ci ilədək Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda çalışır. Qısa müddətdə o, Elam, Midiya, AssuriyaUrartu tarixinin mühüm problemlərinə aid respublika, ittifaq və xarici ölkələrin jurnallarında məqalələr nəşr etdirir, Elamın ictimai-iqtisadi tarixinə aid doktorluq dissertasiyasını başa çatdırır və 1965-ci il tarixində Tbilisidə uğurla müdafiə edir. 1968-ci ildə Yusif Yusifov Moskvada Elamın ictimai-iqtisadi tarixinə həsr olunmuş irihəcmli monoqrafiyası nəşr olundu. Uzun illərin zəhmətinin nəticəsi olan bu əsər dünya tarixşünaslığında yüksək qiymətləndirildi və müəllifi Avropa və Amerikanın görkəmli elamşünas alimləri ilə bir sıraya qoydu.

1967-ci ildən pedaqoji fəaliyyətə başlayan Yusif Yusifov M. F. Axundov adına Pedaqoji Dillər İnstitutunun Azərbaycan tarixi kafedrasında professor, 1971-ci ildən ömrünün sonunadək isə Azərbaycan Pedaqoji Universitetində professor, kafedra müdiri, fakültə dekanı vəzifələrində işləmiş, elmi və pedaqoji kadrların yetişdirilməsinə böyük əmək sərf etmişdir.

Qədim Şərq tarixini dərindən bilən və böyük pedaqoji təcrübəyə malik olan Yusif Yusifov 1993-ci ildə ömrünün ən dəyərli kitablarından birini - ali məktəblər üçün "Qədim Şərq tarixi" dərsliyini nəşr etdirmişdir.

Yusif Yusifov Şərqin və Azərbaycanın qədim tarixi üzrə onlarla mütəxəssis yetişdirmiş, ali və orta məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaiti yazıb çap etmişdir, o cümlədən Azərbaycan toponimikasına dair bir sıra elmi məqalələrin və S. Kərimovla birlikdə dərsliyin müəllifidir. Bu dərslik ali məktəblərin humanitar fakültələrində müasir dövrdə də tədris vəsaiti olaraq qalmaqdadır.

Yusif Yusifovun maraq dairəsi Azərbaycan tarixinin demək olaraq ki, dörd min illik (e.ə. III min. – b.e. I min.) dövrünü əhatə edirdi. O, hazırda ali məktəblərdə fundamental elmi vəsait olan "Azərbaycan tarixi" dərsliyinin redaktoru (akad. Z. Bünyadovla birlikdə) və müəlliflərindən idi.

Haqqında

Böyük Sovet Ensiklopediyasının 1981-ci il tarixli nəşrinə Yusif Yusifov Azərbaycan SSR-nin görkəmli tarixçi alimi, ilk və yeganə elamşünası kimi daxil edilmişdir.

Əsas elmi əsərləri

1956

 • Царское ремесленное хозяйство в Мидии и Эламе (VI в. до н. э.). Автореф. канд. дисс. Ленинград. – 16 стр.

1958

 • Хозяйственные документы из Суз и хронология ранних Ахеменидов // Вестник Древней Истории, №3, с. 18-32.
 • Царское ремесленное хозяйство в Эламе Мидийско-персидского времени // Труды Института Истории АН Азерб. ССР. Т.XIII, с. 80-108.

1959

 • К вопросу о деятельности Гауматы // Доклады АН Азерб. ССР, №3, с. 251-257.
 • О государственном ремесленном хозяйстве в Мидии // Доклады АН Азерб. ССР, №3, с. 373-377.
 • Эламские долговые документы из Суз (II тыс. до н. э.) // Вестник Древней Истории, №2, с. 45-56.

1960

 • Характер организации ремесла в Ассирии, Урарту и Мидии // Труды Института Истории АН. Азерб. ССР. T.XIV, c. 5-34.
 • Важное исследование по эламскому языку. Рец. на кн.: “H. H. Paper. The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite. Ann Arbor. The University of Michigan Press. 1955. (199 стр.) // Палестинский сборник, №5, с. 142-147.
 • Долговые документы из Суз (VII в. до н. э.) // Исследования по истории культуры народов Востока. Сборник в честь академика И. А. Орбели. Москва, Ленинград, с. 518-524.
 • Купля-продажа недвижимой собственности и частное землевладение в Эламе // Клио. Вып. 38. Берлин, с. 5-22.
 • Частное землевладение в Эламе (II тыс. до н. э.) // XXV Всемирный Конгресс Востоковедов. Доклады советской делегации. Москва, с. 1-11.
 • Azərbaycan tarixinə aid qiymətli tədqiqat // “Kommunist” qəzeti, 18, IX.
 • On private landownership in Elam in the second millennium B. C. // XXV International Congress of Orientalists. Moscow, p. 1-13.

1961

 • О названиях “Алван” и “Арран” // Известия АН Азерб. ССР. Серия обществ. Наук, №10, с. 23-31.
 • Термины для рабов в Эламе, Мидии и Персии в середине I тыс. до н. э. // Вестник Древней Истории, №4, с. 32-49.
 • Azərbaycanda ən qədim insan məskəni // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 20. I.
 • Yeni tədqiqat // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 26.VIII.

1962

 • Nə üçün aprelin 1-i aldatma günüdür // Elm və Həyat, №4, s. 5.
 • Salamlaşma necə yaranmışdır // Elm və Həyat, №8, s. 20.
 • Знаки на камне // Газ “Бакинский рабочий”, 10.III.

1963

 • Эламские хозяйственные документы из Суз (начало) // Вестник Древней Истории, №2, с. 191-222.
 • Эламские хозяйственные документы из Суз (окончание) // Вестник Древней Истории, №3, с. 201-261.
 • Эламское sugir // Палестинский сборник, №2, с. 9-15.
 • Всесоюзное совещание историков и задачи исторической науки в Азербайджане (хроника) // Известия АН Азерб. ССР. Серия обществ. наук, №3, с. 123-126.
 • Bizim era // Elm və Həyat, №2, s. 18.
 • Yer adları necə yaranmışdır // Elm və Həyat, №10, s. 14.

1965

 • Элам. Социально-экономическая история. // Автореф. докт. дисс. Баку, 1965, 59 с.
 • Храмовое хозяйство в Эламе // Клио, №46, Берлин, с. 5-25.
 • Общие черты наследования в гражданской и царской семьях Элама // Академия Унгарика. Будапешт, с. 48-49 (тезисы доклада).
 • Qədim kitabələr necə oxunmuşdur // Elm və Həyat, №2, s. 5-8.
 • Qədim kitabələr necə oxunmuşdur // Elm və Həyat, №3, s. 26-28.
 • Nə üçün qitələrin adları “A” hərfi ilə başlayır və qurtarır // Elm və Həyat, №8, s. 14.
 • “Quba” və “Xaçmaz” // Elm və Həyat, №9, s. 10.

1966

 • Договор о “Братстве” в Эламе // Вестник Древней Истории, №4, с. 3-16.
 • Рецензия на кн.: “К. Каракашлы. Материальная культура азербайджанцев северо-восточной и центральной зон Малого Кавказа. Баку, 1964. – 280 стр.” // Советская Этнография, №4, с. 183-187.
 • Слушая востоковеда // Газета “Баку”, 09.X.

İstinadlar

 1. Manna dövrünə aid türkcə yazı nümunəsi
 2. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - Ümumi Tarix Kafedrası[ölü keçid]
 3. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - UNİVERSİTETİN TARİX FAKÜLTƏSİ[ölü keçid]
 4. Azərbaycan Milli Kitabxanası

yusif, yusifov, tarixçi, vikipediyada, soyadlı, digər, şəxslər, haqqında, məqalələr, yusif, yusifov, yusif, bəhlul, oğlu, yusifov, sentyabr, 1929, 1929, vedi, yanvar, 1998, 1998, bakı, görkəmli, azərbaycan, tarixçisi, şərqşünas, türkoloq, dilçi, mixi, yazılar,. Vikipediyada bu ad soyadli diger sexsler haqqinda da meqaleler var bax Yusif Yusifov Yusif Behlul oglu Yusifov 23 sentyabr 1929 1929 09 23 Vedi 4 yanvar 1998 1998 01 04 Baki gorkemli Azerbaycan tarixcisi serqsunas turkoloq dilci mixi yazilar uzre mutexessis 1 toponimikaci elamsunas Azerbaycanda qedim Serq tarixinin tedqiqinin esasini qoyan nadir ixtisasli alimlerden biri Yusif YusifovYusif Behlul oglu YusifovDogum tarixi 23 sentyabr 1929Dogum yeri SSRI Ermenistan SSR Vedi mahaliVefat tarixi 4 yanvar 1998 68 yasinda Vefat yeri Azerbaycan BakiVetendasligi SSRI AzerbaycanMilliyyeti AzerbaycanliElmi derecesi tarix elmleri doktoruElmi adi professorTehsili Sankt Peterburq Dovlet Universitetinin Serqsunasliq fakultesi d Elam tarixine aid arasdirmalari onu dunyanin taninmis serqsunas alimleri ile bir siraya qoydu Azerbaycan tarixi uzre coxsayli eserleri ise tariximizin bir cox qaranliq sehifelerine isiq sacdi ve yeni istiqametde evezsiz rol oynadi Mundericat 1 Heyati 2 Haqqinda 3 Esas elmi eserleri 4 IstinadlarHeyati RedakteYusif Behlul oglu Yusifov 1929 cu il sentyabrin 23 de Qerbi Azerbaycanin hazirki Ermenistan Boyuk Vedi mahalinda anadan olmusdur Qedim Oguz yurdu Vedide boya basa catan Yusif Yusifov 1946 ci ilde Irevanda Azerbaycan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikden sonra tehsilini dunyanin taninmis serqsunasliq merkezlerinden olan Leninqrad hazirda Sankt Peterburq Universitetinde davam etdirmis ve orada qedim Serq dilleri sumer akkad elam iran uzre yuksek filoloji hazirliq kecmisdi 1952 ci ilde Universitetin Iran filologiyasi sobesini bitiren Yusif Yusifov vetene qayidir ve 1952 1953 cu illerde Azerbaycan Elmler Akademiyasinin Tarix ve Felsefe Institutunda emek fealiyyetine baslayir Lakin tezlikle qedim Serq tarixine maraq ve Universitetde aldigi zengin biliyi elmi tedqiqat sahesinde reallasdirmaq arzusu genc Yusifi yeniden Leninqrada cekir 1953 1956 ci illerde o Leninqrad Dovlet Ermitajinda gorkemli sumersunas ve assursunas I M Dyakonovun rehberliyi ile aspiranturada tehsilini davam etdirir dunya tarixsunasliginda az oyrenilmis movzulardan olan Elam tarixini movzusu kimi secir Yusif Yusifovun Elam tarixinin son dovrune aid ilk irihecmli meqaleleri ve 1958 ci ilde mudafie etdiyi namizedlik dissertasiyasi gorkemli sergsunas alimlerin diqqetini celb edir onu nufuzlu elamsunas alim kimi tanidir Namizedlik dissertasiyasini mudafie etdikden sonra vetene taninmis elimde oz sozu ve istiqameti olan alim kimi donen Yusif Yusifov 1967 ci iledek Azerbaycan Elmler Akademiyasinin Tarix Institutunda calisir Qisa muddetde o Elam Midiya Assuriya ve Urartu tarixinin muhum problemlerine aid respublika ittifaq ve xarici olkelerin jurnallarinda meqaleler nesr etdirir Elamin ictimai iqtisadi tarixine aid doktorluq dissertasiyasini basa catdirir ve 1965 ci il tarixinde Tbiliside ugurla mudafie edir 1968 ci ilde Yusif Yusifov Moskvada Elamin ictimai iqtisadi tarixine hesr olunmus irihecmli monoqrafiyasi nesr olundu Uzun illerin zehmetinin neticesi olan bu eser dunya tarixsunasliginda yuksek qiymetlendirildi ve muellifi Avropa ve Amerikanin gorkemli elamsunas alimleri ile bir siraya qoydu 1967 ci ilden pedaqoji fealiyyete baslayan Yusif Yusifov M F Axundov adina Pedaqoji Diller Institutunun Azerbaycan tarixi kafedrasinda professor 1971 ci ilden omrunun sonunadek ise Azerbaycan Pedaqoji Universitetinde professor kafedra mudiri 2 fakulte dekani 3 vezifelerinde islemis elmi ve pedaqoji kadrlarin yetisdirilmesine boyuk emek serf etmisdir Qedim Serq tarixini derinden bilen ve boyuk pedaqoji tecrubeye malik olan Yusif Yusifov 1993 ci ilde omrunun en deyerli kitablarindan birini ali mektebler ucun Qedim Serq tarixi dersliyini nesr etdirmisdir 4 Yusif Yusifov Serqin ve Azerbaycanin qedim tarixi uzre onlarla mutexessis yetisdirmis ali ve orta mektebler ucun derslikler ve ders vesaiti yazib cap etmisdir o cumleden Azerbaycan toponimikasina dair bir sira elmi meqalelerin ve S Kerimovla birlikde dersliyin muellifidir Bu derslik ali mekteblerin humanitar fakultelerinde muasir dovrde de tedris vesaiti olaraq qalmaqdadir Yusif Yusifovun maraq dairesi Azerbaycan tarixinin demek olaraq ki dord min illik e e III min b e I min dovrunu ehate edirdi O hazirda ali mekteblerde fundamental elmi vesait olan Azerbaycan tarixi dersliyinin redaktoru akad Z Bunyadovla birlikde ve muelliflerinden idi Haqqinda RedakteBoyuk Sovet Ensiklopediyasinin 1981 ci il tarixli nesrine Yusif Yusifov Azerbaycan SSR nin gorkemli tarixci alimi ilk ve yegane elamsunasi kimi daxil edilmisdir Esas elmi eserleri Redakte1956 Carskoe remeslennoe hozyajstvo v Midii i Elame VI v do n e Avtoref kand diss Leningrad 16 str 1958 Hozyajstvennye dokumenty iz Suz i hronologiya rannih Ahemenidov Vestnik Drevnej Istorii 3 s 18 32 Carskoe remeslennoe hozyajstvo v Elame Midijsko persidskogo vremeni Trudy Instituta Istorii AN Azerb SSR T XIII s 80 108 1959 K voprosu o deyatelnosti Gaumaty Doklady AN Azerb SSR 3 s 251 257 O gosudarstvennom remeslennom hozyajstve v Midii Doklady AN Azerb SSR 3 s 373 377 Elamskie dolgovye dokumenty iz Suz II tys do n e Vestnik Drevnej Istorii 2 s 45 56 1960 Harakter organizacii remesla v Assirii Urartu i Midii Trudy Instituta Istorii AN Azerb SSR T XIV c 5 34 Vazhnoe issledovanie po elamskomu yazyku Rec na kn H H Paper The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite Ann Arbor The University of Michigan Press 1955 199 str Palestinskij sbornik 5 s 142 147 Dolgovye dokumenty iz Suz VII v do n e Issledovaniya po istorii kultury narodov Vostoka Sbornik v chest akademika I A Orbeli Moskva Leningrad s 518 524 Kuplya prodazha nedvizhimoj sobstvennosti i chastnoe zemlevladenie v Elame Klio Vyp 38 Berlin s 5 22 Chastnoe zemlevladenie v Elame II tys do n e XXV Vsemirnyj Kongress Vostokovedov Doklady sovetskoj delegacii Moskva s 1 11 Azerbaycan tarixine aid qiymetli tedqiqat Kommunist qezeti 18 IX On private landownership in Elam in the second millennium B C XXV International Congress of Orientalists Moscow p 1 13 1961 O nazvaniyah Alvan i Arran Izvestiya AN Azerb SSR Seriya obshestv Nauk 10 s 23 31 Terminy dlya rabov v Elame Midii i Persii v seredine I tys do n e Vestnik Drevnej Istorii 4 s 32 49 Azerbaycanda en qedim insan meskeni Azerbaycan gencleri qezeti 20 I Yeni tedqiqat Edebiyyat ve incesenet qezeti 26 VIII 1962 Ne ucun aprelin 1 i aldatma gunudur Elm ve Heyat 4 s 5 Salamlasma nece yaranmisdir Elm ve Heyat 8 s 20 Znaki na kamne Gaz Bakinskij rabochij 10 III 1963 Elamskie hozyajstvennye dokumenty iz Suz nachalo Vestnik Drevnej Istorii 2 s 191 222 Elamskie hozyajstvennye dokumenty iz Suz okonchanie Vestnik Drevnej Istorii 3 s 201 261 Elamskoe sugir Palestinskij sbornik 2 s 9 15 Vsesoyuznoe soveshanie istorikov i zadachi istoricheskoj nauki v Azerbajdzhane hronika Izvestiya AN Azerb SSR Seriya obshestv nauk 3 s 123 126 Bizim era Elm ve Heyat 2 s 18 Yer adlari nece yaranmisdir Elm ve Heyat 10 s 14 1965 Elam Socialno ekonomicheskaya istoriya Avtoref dokt diss Baku 1965 59 s Hramovoe hozyajstvo v Elame Klio 46 Berlin s 5 25 Obshie cherty nasledovaniya v grazhdanskoj i carskoj semyah Elama Akademiya Ungarika Budapesht s 48 49 tezisy doklada Qedim kitabeler nece oxunmusdur Elm ve Heyat 2 s 5 8 Qedim kitabeler nece oxunmusdur Elm ve Heyat 3 s 26 28 Ne ucun qitelerin adlari A herfi ile baslayir ve qurtarir Elm ve Heyat 8 s 14 Quba ve Xacmaz Elm ve Heyat 9 s 10 1966 Dogovor o Bratstve v Elame Vestnik Drevnej Istorii 4 s 3 16 Recenziya na kn K Karakashly Materialnaya kultura azerbajdzhancev severo vostochnoj i centralnoj zon Malogo Kavkaza Baku 1964 280 str Sovetskaya Etnografiya 4 s 183 187 Slushaya vostokoveda Gazeta Baku 09 X Istinadlar Redakte Manna dovrune aid turkce yazi numunesi Azerbaycan Dovlet Pedaqoji Universiteti Umumi Tarix Kafedrasi olu kecid Azerbaycan Dovlet Pedaqoji Universiteti UNIVERSITETIN TARIX FAKULTESI olu kecid Azerbaycan Milli KitabxanasiMenbe https az wikipedia org w index php title Yusif Yusifov tarixci amp oldid 6071583, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.