fbpx
Wikipedia

Lüğət

Lüğət — müəyyən üslubla düzülən, mənası və ya tərcüməsi verilən və tələffüzü göstərilən sözlərin toplusudur. Müasir lüğətlər adətən əlifba sırası ilə düzülür. Lüğətlər praktik xarakter daşısa da, onlarda ədəbiyyat nəzəriyyəsinin inkişafı da öz əksini tapır və elmin normativ vəziyyətini əks edən mənbəyə çevrilir.

Lüğət
Avstriyanın Qrats Universitetinin çoxcildli lüğəti

Tarixçəsi

Lüğətlər həm Şərqdə, həm də Qərbdə qədim tarixi vardır. Lüğətlərdə adətən ədəbi və fəlsəfi terminlərin şərhi verilirdi. Ensiklopediya lüğətin izahlı forması idi. Şərqdə daha çox təriqət terminlərini şərh edən lüğətlər məşhurdur. Sufi poeziyası simvol, rəmz və alleqoriyalar üzərində qurulduğundan sufi mütəfəkkirləri geniş sufi lüğətləri yazırdılar.

Orta əsrlərin lüğətləri dini ehkama əsaslanırdı. Maarifçilik dövründən bəri yeni ideologiyaların hakim olmasının ardınsa yeni ensiklopediyaların yaranması ənənəsi yaranmışdır. Yeni lüğət və ensiklopediyalar terminləri yeni ideologiyaya uyğun yozaraq şərh edirdi.

Sovet dövründə ədəbiyyata dair marksist nöqteyi-nəzəri əks edən ədəbi və ensiklopedik lüğətlərin hazırlanması böyük miqyas almışdı.

İlk türk dilli lüğət Mahmud Kaşğarinin yazdığı "Divanü Lüğat-it-Türk"dür.

Lüğətlər iki cür olur:

 1. Ensiklopedik lüğətlər (başqa sözlə Ensiklopediya)
 2. Filoloji lüğətlər: izahlı, terminoloji, ikidilli, orfoqrafik, orfoepik, etimoloji lüğətləri filoloji lüğətlər adlanır.

İzahlı lüğətlər

Filoloji lüğətlər

 • Behbudov Sefi. Azərbaycan dili şivələrinin omonimlər lüğəti. AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı: "Nurlan", 2003.
 • Həsənov Həsrət. Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007.
 • Həsənov Həsrət. Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007.
 • Manafoğlu Rafiq, Tağısoy Nizami, Rüstəm Kamal. İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti 2014-12-22 at the Wayback Machine. - Bakı, Mütərcim, 2010.
 • Məmmədli N.. Çağdaş türk ədəbi dilinin izahlı omonimlər sözlüyü (1995).
 • Məmmədli N.. Adını mən verdim, yaşını Allah versin (türk şəxs adları lüğəti) (1995).
 • Orucov Ə., Axundov A., Bəhruz Abdullayev, Nərgiz Rəhimzadə. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: onlayn 2013-08-05 at the Wayback Machine, online, endirmə: , , , . - Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
 • Paşayev A., Bəşirova A.Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: onlayn 2013-08-05 at the Wayback Machine Bakı: "Mütərcim", 2011.
 • Paşayev A. "Xəmsə"də işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti. Bakı: AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2013.
 • Seyidəliyev N.. Səməd Vurğunun bədii dilinin izahlı lüğəti. Bakı: AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, 2011.
 • Seyidəliyev N.. Dini terminlər lüğəti. Bakı, 1996. —
 • Seyidəliyev N., Qurbanova T. Sinonimlər lüğəti. Bakı, 2003. — 328 səh.
 • Seyidəliyev N.. Frazeologiya lüğəti. Bakı, “Çıraq”, 2004. — 272 səh.
 • Seyidəliyev N., Məşədiyev Q. İzahlı onomastik terminlər lüğəti. Bakı, 2005. — 120 səh.
 • Seyidəliyev N., Abdullayev S., Əhmədov B. İxtisarlar lüğəti. Bakı, 2005. — 204 s.
 • Seyidəliyev N.. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Bakı, “Şərq-qərb”, 2007. —477 səh.
 • Azerbaycanda ilk onlayn izahlı lügət
 • Türk Dil Kurumu. Büyük Türkce Sözlük (online) 2013-03-28 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Kaşgarlı Mahmut - Dîvânu Lugâti't-Türk Veri Tabanı (online) 2013-04-17 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. XIII yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan tanıklarıyla tarama Sözlüğü (online) 2013-05-02 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Güncel Türkce Sözlük (online) 2013-05-01 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Sesli Türkce Sözlük (online) 2013-05-01 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Kişi Adları Sözlüğü (online) 2013-05-02 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Türk Dilleri Sözlüğü (online) 2013-05-03 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü (online) 2013-05-01 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde Söz Arama (online) 2013-05-01 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (online) 2013-05-01 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü (online) 2013-05-03 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Türk İşaret Dili Sözlüğü (online) 2013-05-01 at the Wayback Machine.
 • Türk Dil Kurumu. Büyük Türkce Sözlük (online) 2013-03-28 at the Wayback Machine.
 • Veysəlli F.. Dilçilik ensiklopediyası: I cild 2016-02-10 at the Wayback Machine. Bakı: Mütərcim, 2006: I cild 2016-02-10 at the Wayback Machine, II cild.

Dialektoloji lüğətlər

 • Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu və Türk Dil Kurumu. Behbudov S. Azərbaycan dialektoloji lüğəti: A-L, M-Z. - Ankara, 1999.
 • Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu və Türk Dil Kurumu. Axundov A., Kazımov Q., Behbudov S. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. - Bakı: "Şərq-Qərb", 2007. online (Obastan.com)

Tarixi, etnoqrafik lüğətlər

 • Borçalı Müşviq. Borçalı ensiklopediyası 4 cilddə. «Azərbaycan» nəşriyyatı, 2002-ci il.
 • Budaqov B., Qeybullayev Q.. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti: I hissə 2012-05-26 at the Wayback Machine, II hissə 2014-09-01 at the Wayback Machine, III hissə 2014-09-01 at the Wayback Machine, IV hissə 2015-06-10 at the Wayback Machine. - 1998.
 • Budaqov B., Məmmədov N.. Azərbaycanın Lənkəran regionu toponimlərinin izahlı lüğəti, 2007, 140 səh. Kitabxana.net E-nəşr, 2012.
 • Budaqov B., Qeybullayev Q.. Gürcüstanda türk mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti 2012-05-26 at the Wayback Machine. - 2008.
 • Bünyadov Z. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər (ensiklopedik soraq kitabı). Bakı: "Şərq-Qərb", 2007.
 • Əliyeva Rübabə, Meşədiyev Qara, İnanc Etibar, Baxşıyeva Tünzalə, Qocayeva Şəms, Məmmədov İsmayıl, Xalıqov Fikrət. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti, 2 cilddə: I cild 2012-05-06 at the Wayback Machine, II cild. - Bakı: "Şərq-Qərb", 2007.
 • Qocayev Əkbər, Quliyeva Şəhla, Əliyeva Sevda. Tarixi anlayış və terminlərin lüğəti (orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait). - Bakı: "Maarif" nəşriyyatı, 2003.
 • Məlikov Rauf, İbrahimov Nizami. Məktəblinin tarixi lüğəti. - Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2004.
 • Zeynalov İ.. İzahlı tarix terminləri lüğəti 2013-06-16 at the Wayback Machine. Bakı, "Azərnəşr", 2006, 284 səh.
 • Tapdıqoğlu N.. Laçın rayonu və onun toponomiyası: qısa ensiklopedik lüğət. Bakı: "Araz", 2005.
 • Tapdıqoğlu N.. Şəmkir rayonu və onun toponimiyası: qısa ensiklopedik dərgi. Bakı: "Adiloğlu", 2005.
 • Tapdıqoğlu N.. Zərdab ensiklopediyası. Bakı: "Gənclik", 2009.

Terminologiya lüğətləri

İncəsənət terminləri lüğətləri

 • Bədəlbəyli Ə.. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti (online, 3 dildə).
 • Əliqızı Sevda. Hekayəli musiqi lüğəti A hərfi; B hərfi; C, Ç hərfləri; Ə, F, H, X hərfləri; İ, K hərfləri. "Musiqi Dünyası" jurnalı.
 • Əzimli F. Azərbaycan xalq musiqisinin qısa lüğəti. Bakı: "Hərbi nəşriyyat", 2000.
 • Э. М. Эльдарова. Музыкально-поэтический словарь азербайджанских ашыгов. — В сб.: Искусство Азербайджана. XII. Б., 1968, с. 94—110.
 • Məhərrəmli Q.. Kino, televiziya, radio terminləri. İzahlı lüğət. 2013-06-16 at the Wayback Machine"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Bakı, 2002, 352 səh., ISBN 89600-337-4
 • Məhərrəmli Q.. Mediada işlənən alınma sözlər. İzahlı lüğət[ölü keçid]. Bakı, "Elm", 2008, 256 səh., ISBN 5-8066-1757-2.
 • Nəcəfzadə A.. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. «Min bir mahnı» nəşr., 2004.
 • Türk Dil Kurumu. Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü (online) 2013-05-02 at the Wayback Machine.
 • Vəliyev Ədalət. Azərbaycan teatr ensiklopediyası 2013-12-08 at the Wayback Machine. - 2012.
 • Xaliqzadə Fəttah. "Kitabi-Dədə Qorqud"un musiqi sözlüyü. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası. "Dədə Qorqud" məqalələr məcmuəsi.

Riyaziyyat, fizika, kimya, informatika terminləri lüğətləri

 • Azərbaycan maarif komissarlığı. Kimya istilahları. - B.: Azərnəşr, 1927.- 34 s.
 • Azərbaycan dilinin virtual qatları - müxtəsər kompüter - İKT terminləri e-sözlüyü
 • Baxşəliyev Valeh. Mexanikadan izahlı lüğət terminlər, teoremlər, qanunlar Azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərində. Bakı: "Elmin İnkişaf Fondu", 2012.
 • Əliyev Həmid . Qaynaq istehsalına aid izahlı terminlər lüğəti 2013-08-10 at the Wayback Machine, Bakı, 2004, 110 səh.
 • Əliquliyev R., Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər 2013-06-16 at the Wayback Machine. Bakı, "İnformasiya Texnologiyaları", 2009, 201 səh., ISBN 978-9952-434-12-5
 • Quliyev Təhmasib. Neft terminlərinin izahlı lüğəti. - Bakı: Himayədar Humanitar Təşkilatı, 2005.
 • Sadıqov O. M., Musayev Z. S. Elektronika (ingilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət: I cild (A-L) II cild (M-S). Bakı: "Elm", 2013.
 • Salahov M. S., Əfəndiyev A. A., Məhərrəmov A. M., Salahova R. S. İzahlı fəzavi kimya terminləri: I kitab.- Bakı: Elm, 2006.- 164 s.
 • Sadıqova S.. Azərbaycan dilində izahlı fizika-riyaziyyat terminləri lüğəti 2013-08-10 at the Wayback Machine. Bakı, "Elm", 1998, 116 səh., ISBN 5-8066-0995-2.
 • Şərifov A. R., Rəsulov T. C., Nurəliyev M. V. Ensiklopedik texniki lüğət. Bakı, 2009.
 • Türk Dil Kurumu. Bilim ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü (online) 2013-05-28 at the Wayback Machine.
 • Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu. I və II hissələr, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012.

Biotibbi, aqrar terminləri lüğətləri

 • Abdullayev M.. Beş dildə tibb terminləri lüğəti. «Nurlan» nəşr., 2004.
 • Azərbaycan Maarif komissarlığı yanında istilah komisyonu. Gistoloji istilahları. - Bakı: Azərnəşr, 1926.- 30 s.
 • Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutu Dil, Ədəbiyyat və Sənət İstilah Komitəsi. Balakişiyev K. Ə. Anatomiya istilahları latınca- türkcə- rusca. Bakı: Azərnəşr, 1931.
 • Azərbaycan Maarif Komissarlığı yanında İstilah komissiyası. Nəbatat istilahları. - Bakı: Azərnəşr, 1926.- 35 s.
 • Axundov M. A., Mehrəliyev Ə. Ə., Əliyev A. R., Muradova E.Ə. Bioloji terminlər lüğəti. Bakı: MBM, 2005.
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Azərbaycanca- rusca- ingiliscə bitki fiziologiyası terminlərinin və anlayışlarının izahlı lüğəti. - Bakı: Elm, 2005.- 408 s.
 • Barxalov Ş. Ə. Botanika terminləri lüğəti. Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1963.
 • Əhmədov C. (h. e. n.). Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin izahlı sözlüyü 2013-08-10 at the Wayback Machine, Bakı, 2008, 84 səh., ISBN 5-86106-014-2
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminlərinin izahlı lüğəti 2013-08-10 at the Wayback Machine, Bakı, "Elm", 2008, 252 səh., ISBN 5-8066-1765-3
 • Sultanlı Hacı Qulamhüseyn. Rusca-Azərbaycanca arıçılıq terminləri lüğəti, 2010.
 • Məhərrəmov M. C. İzahlı psixoloji lüğət. Bakı Universiteti nəşriyyatı, B.: 1960.- 85 s.
 • Məmmədov N.. Rusca-Azərbaycanca fövqəladə hallarla bağlı işlənən terminlərin izahlı lüğəti 2013-08-10 at the Wayback Machine, Bakı, 2003.
 • Mərdanov Ə., Şirvani T. və b. Bitki fiziologiyası terminlərinin və anlayışlarının izahlı lüğəti (Azərbaycanca-rusca-ingiliscə) / AMEA Botanika İnstitutu. Bakı: "Elm", 2005.- 408 s.
 • Cəfərov O., Hidayətov H., Yaqubov Q. Ş., Xudaverdiyeva A. Q.. Torpaqların səhralaşması üzrə izahlı lüğət 2012-06-02 at the Wayback Machine. - Bakı, 2008.
 • İbadlı O.. Nəbatat terminlərinin izahlı lüğəti (onlayn). - Bakı, 2011.

Coğrafiya, geologiya lüğətləri

 • Ş.G. Həsənov, Q.Ş.Məmmədov, S.B.Məmmədov və b. Altıdilli izahlı ensiklopedik coğrafiya terminləri lüğəti: Azərbaycan-Rus-İngilis-Alman-Fransız-Türk dilləri. / Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2005.- 235 s.
 • Məmmədov Q. Ş., Xəlilov M. Y. Ekoloqların məlumat kitabı. Ekoloji lüğət. Bakı: Elm, 2003.
 • Fuad Məmmədov, Ülviyyə Səmədova, Qafar Hüseynov. , 7 dildə. - Bakı, 2009.
 • Əhməd qızı Nəsibə. Hidrometeoroloji lüğət[ölü keçid]. - Bakı, "Nafta Press" nəşriyyatı, 2005.

Mühasibat, ticarət, təsərrüfat lüğətləri

 • Ağayev A. Q.. Maliyyə terminlərinin izahlı və tərcümə lüğəti. Bakı: Ziya, 2005.- 422 s.
 • Məhərrəmov M. Sığorta işi haqqında qısa məlumat və terminlərin lüğəti. - B.: "Vektor" Nəşrlər Evi, 2003.- 261 s.
 • Rüstəmov V., Camalov F., Dayıyev R. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı terminlərinin lüğəti 2015-09-25 at the Wayback Machine. Bakı-2008.
 • Əhmədov İ., Aslanlı K., Əhmədov Ş. Dövlət Maliyyəsi terminləri lüğəti[ölü keçid]. Bakı-2008.
 • Türk Dil Kurumu. Ekonometri Terimleri Sözlüğü (online) 2013-05-02 at the Wayback Machine.

Hüquqşünaslıq lüğətləri

 • Atakişiyev Bəxtiyar. İnzibati hüquq və terminlər. Bakı, 2008.

Hərbi lüğətlər

 • Məhərrəmov Mustafa. Rusca-azərbaycanca qısa hərbi lüğət.-Bakı: Gənclik, 1975.- 127, [1] s.

İdman lüğətləri

 • Ellada Tağıyeva, Fərhad Hüseynov. Rusca-Azərbaycanca basketbol terminləri lüğəti. «Mütərcim» nəşr., 2004.

Orfoqrafik lüğətlər

Söyüd

  Əsas məqalə: Etimoloji lüğət

Tərcümə lüğətləri

  Əsas məqalə: Tərcümə lüğəti

İkidilli lüğətlər

İngilis dili və Azərbaycan dili

 • İngiliscə-azərbaycanca lüğət Bakı: Şərq-Qərb, 2004.
 • İngiliscə-Azərbaycanca lüğət (Q. Rzayevin redaktəsi ilə). Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1994, 20000-ə yaxın söz və ifadə
 • Azərbaycanca-İngiliscə Lüğət. (O. İ. Türksevər. ) Bakı: Addi, 1998. s. 646. Cild I.
 • Məktəblinin İngiliscə-Azərbaycanca lüğəti. Bakı: Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, 2000.
 • A. Hacıyeva. Ingiliscə-Azərbaycanca Zoometaforizmlər lüğəti, 2004.
 • İngiliscə-azərbaycanca kardioloji lüğət[ölü keçid].
 • Əsgər Tağızadə, Firəngiz Hacıməmmədova, Nuriyyə Rzayeva, Mehriban Muradova, Yeganə Qurbanova, Ellada Hacıyeva. İngiliscə-Azərbaycanca avtomobil terminləri lüğəti 2016-03-05 at the Wayback Machine. Bakı, 2012.
 • Məmməd Nuriyev. Ingiliscə-azərbaycanca, azərbaycanca-ingiliscə layihələrin idarə edilməsi terminləri qısa lüğəti 2015-03-19 at the Wayback Machine. Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2012, 150 səh.
 • İngiliscə-Azərbaycanca Avropa İnsan Hüquqları məhkəməsinin terminlərinin izahlı lüğəti 2015-03-19 at the Wayback Machine.
 • Azlingo. Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca onlayn lüğət (online)

Rus dili və Azərbaycan dili

 • Xələcibeqov Əzizbəy. Türk-Rusi və Rusi-Türk Lüğəti 2013-06-08 at the Wayback Machine. - Arşad, 1907.
 • Əzizbəyov X. Azərbaycanca-rusca lüğət, 20000-ə yaxın söz. - Bakı: 1984.
 • Orucov Ə. . - Rusca-Azərbaycanca lüğət, 90000-ə yaxın söz və 8000 ifadə. - Bakı: AMEA Dilçilik İnstitutu, 1990.
 • Məhərrəmov M. Rusca-azərbaycanca qısa hərbi lüğət. -Bakı: Gənclik, 1975.- 127, [1] s.
 • Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)
 • Rusca-azərbaycanca lüğət (qısa)
 • Azərbaycanca-rusca lüğət, online (obastan.com) 4 cilddə: I cild (A-Ə), II cild (E-K), III cild (Q-R), IV cild (S-Z). Bakı: Şərq-Qərb, 2005.
 • Rusca-azərbaycanca lüğət, 3 cilddə: I cild (A-K), II cild (L-P), III cild (R-Ya). Bakı: "Şərq-Qərb", 2005.
 • Azerdict Azərbaycanca onlayn lüğət saytı
 • Obastan. Azərbaycan dilinin lüğətləri (online) 2013-03-31 at the Wayback Machine

Rus dili və ləzgi dili

Alman dili və Azərbaycan dili

 • Nəriman Seyidəliyev, Abdullayev S. Alman atalar sözləri və onların qarşılıqları. Bakı, 2001. — 180 səh.
 • Babayeva R. və b. Almanca-Azərbaycanca lüğət (təxm. 40000 söz və söz birləşməsi). Bakı: "Şərq-Qərb", 2007.

Fransız dili və Azərbaycan dili

 • Əmirbəyov İ., Yusifov X. , İsmayılov R., Mövlüyarova M. Fransızca-Azərbaycanca neft terminləri lüğəti. «Nurlan» nəşr., 2004.

Çoxdilli lüğətlər

 • Voroşil Qukasyan. Udincə-Azərbaycanca-Rusca lüğət. - Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 1974.

Çoxdilli terminoloji lüğətlər

 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Azərbaycanca- rusca- ingiliscə bitki fiziologiyası terminlərinin və anlayışlarının izahlı lüğəti. - Bakı: Elm, 2005.- 408 s.
 • Babayev B., Hüseynov P. Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə astronomiya terminləri lüğəti 2013-06-21 at the Wayback Machine. - 1989.
 • Rus-İngilis-Azərbaycan-Qırğız-Türkmən-Özbək Avtomatik idarə etmə üzrə terminologiya lüğəti. - Bakı, 1977.
 • Həsənov Ş. G., Məmmədov Q. Ş., Məmmədov S. B. və b. Altıdilli izahlı ensiklopedik coğrafiya terminləri lüğəti: Azərbaycan-Rus-İngilis-Alman-Fransız-Türk dilləri. / Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2005.- 235 s.
 • Sadıqov O. M., Musayev Z. S. Elektronika (ingilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət: I cild (A-L) II cild (M-S). Bakı: "Elm", 2013.
 • Salahov Z., Məmmədov E. , Həsənova A.Rusca-İngiliscə-Azərbaycanca baytarlıq terminləri lüğəti 2013-06-16 at the Wayback Machine. Bakı, "Elm", 2001, 250 səh., ISBN 5-8066-1124-8

İstinadlar

 1. Rəhim Əliyеv. Ədəbiyyаt nəzəriyyəsi. Bаkı: Mütərcim, 2008. 360 səh.

Xarici keçidlər

 • azerdict.com - İngiliscə-Azərbaycanca, Azərbaycanca-İngiliscə, Rusca-Azərbaycanca, Azərbaycanca-Rusca Orfoqrafiya və İzahlı onlayn lüğət
 • Obastan. Azərbaycan dilinin lüğətləri (İzahlı lüğət, Azərbaycanca-rusca lüğət, Azərbaycanca-rusca lüğət, Rusca-azərbaycanca lüğət) (online) 2013-03-31 at the Wayback Machine
 • Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb-fars sözlərinin lüğəti. İki cilddə. I cild, II cild
 • Azlingo. Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca onlayn lüğət (online)
 • Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti - Android platformalı telefonlar üçün (offline)
 • Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya lüğəti - Android platformalı telefonlar üçün (offline)
 • Azərbaycan dilinin Dialektoloji lüğəti - Android platformalı telefonlar üçün (offline)
 • Azərbaycan dilinin Antonimlər lüğəti - Android platformalı telefonlar üçün (offline)

Həmçinin bax

lüğət, müəyyən, üslubla, düzülən, mənası, tərcüməsi, verilən, tələffüzü, göstərilən, sözlərin, toplusudur, müasir, lüğətlər, adətən, əlifba, sırası, ilə, düzülür, lər, praktik, xarakter, daşısa, onlarda, ədəbiyyat, nəzəriyyəsinin, inkişafı, əksini, tapır, elmi. Luget mueyyen uslubla duzulen menasi ve ya tercumesi verilen ve teleffuzu gosterilen sozlerin toplusudur Muasir lugetler adeten elifba sirasi ile duzulur Lugetler praktik xarakter dasisa da onlarda edebiyyat nezeriyyesinin inkisafi da oz eksini tapir ve elmin normativ veziyyetini eks eden menbeye cevrilir 1 Luget Avstriyanin Qrats Universitetinin coxcildli lugeti Mundericat 1 Tarixcesi 2 Izahli lugetler 2 1 Filoloji lugetler 2 2 Dialektoloji lugetler 2 3 Tarixi etnoqrafik lugetler 2 4 Terminologiya lugetleri 2 4 1 Incesenet terminleri lugetleri 2 4 2 Riyaziyyat fizika kimya informatika terminleri lugetleri 2 4 3 Biotibbi aqrar terminleri lugetleri 2 4 4 Cografiya geologiya lugetleri 2 4 5 Muhasibat ticaret teserrufat lugetleri 2 4 6 Huquqsunasliq lugetleri 2 4 7 Herbi lugetler 2 4 8 Idman lugetleri 3 Orfoqrafik lugetler 4 Soyud 5 Tercume lugetleri 5 1 Ikidilli lugetler 5 1 1 Ingilis dili ve Azerbaycan dili 5 1 2 Rus dili ve Azerbaycan dili 5 1 3 Rus dili ve lezgi dili 5 1 4 Alman dili ve Azerbaycan dili 5 1 5 Fransiz dili ve Azerbaycan dili 5 2 Coxdilli lugetler 5 2 1 Coxdilli terminoloji lugetler 6 Istinadlar 7 Xarici kecidler 8 Hemcinin baxTarixcesi RedakteLugetler hem Serqde hem de Qerbde qedim tarixi vardir Lugetlerde adeten edebi ve felsefi terminlerin serhi verilirdi Ensiklopediya lugetin izahli formasi idi Serqde daha cox teriqet terminlerini serh eden lugetler meshurdur Sufi poeziyasi simvol remz ve alleqoriyalar uzerinde quruldugundan sufi mutefekkirleri genis sufi lugetleri yazirdilar Orta esrlerin lugetleri dini ehkama esaslanirdi Maarifcilik dovrunden beri yeni ideologiyalarin hakim olmasinin ardinsa yeni ensiklopediyalarin yaranmasi enenesi yaranmisdir Yeni luget ve ensiklopediyalar terminleri yeni ideologiyaya uygun yozaraq serh edirdi Sovet dovrunde edebiyyata dair marksist noqteyi nezeri eks eden edebi ve ensiklopedik lugetlerin hazirlanmasi boyuk miqyas almisdi Ilk turk dilli luget Mahmud Kasgarinin yazdigi Divanu Lugat it Turk dur Lugetler iki cur olur Ensiklopedik lugetler basqa sozle Ensiklopediya Filoloji lugetler izahli terminoloji ikidilli orfoqrafik orfoepik etimoloji lugetleri filoloji lugetler adlanir Izahli lugetler RedakteFiloloji lugetler Redakte Behbudov Sefi Azerbaycan dili sivelerinin omonimler lugeti AMEA Nesimi adina Dilcilik Institutu Baki Nurlan 2003 Hesenov Hesret Azerbaycan dilinin antonimler lugeti Baki Serq Qerb 2007 Hesenov Hesret Azerbaycan dilinin omonimler lugeti Baki Serq Qerb 2007 Manafoglu Rafiq Tagisoy Nizami Rustem Kamal Izahli tercumesunasliq terminleri lugeti Arxivlesdirilib 2014 12 22 at the Wayback Machine Baki Mutercim 2010 Memmedli N Cagdas turk edebi dilinin izahli omonimler sozluyu 1995 Memmedli N Adini men verdim yasini Allah versin turk sexs adlari lugeti 1995 Orucov E Axundov A Behruz Abdullayev Nergiz Rehimzade Azerbaycan dilinin izahli lugeti onlayn Arxivlesdirilib 2013 08 05 at the Wayback Machine online endirme I cild II cild III cild IV cild Baki Serq Qerb 2006 Pasayev A Besirova A Azerbaycan sexs adlarinin izahli lugeti Azerbaycan dilinin izahli lugeti onlayn Arxivlesdirilib 2013 08 05 at the Wayback Machine Baki Mutercim 2011 Pasayev A Xemse de islenen xususi adlarin izahli lugeti Baki AMEA Nesimi adina Dilcilik Institutu 2013 Seyideliyev N Semed Vurgunun bedii dilinin izahli lugeti Baki AMEA Nesimi adina Dilcilik Institutu 2011 Seyideliyev N Dini terminler lugeti Baki 1996 Seyideliyev N Qurbanova T Sinonimler lugeti Baki 2003 328 seh Seyideliyev N Frazeologiya lugeti Baki Ciraq 2004 272 seh Seyideliyev N Mesediyev Q Izahli onomastik terminler lugeti Baki 2005 120 seh Seyideliyev N Abdullayev S Ehmedov B Ixtisarlar lugeti Baki 2005 204 s Seyideliyev N Azerbaycan dilinin sinonimler lugeti Baki Serq qerb 2007 477 seh Azerbaycanda ilk onlayn izahli luget Turk Dil Kurumu Buyuk Turkce Sozluk online Arxivlesdirilib 2013 03 28 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Kasgarli Mahmut Divanu Lugati t Turk Veri Tabani online Arxivlesdirilib 2013 04 17 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu XIII yuzyildan beri Turkiye Turkcesiyle yazilmis kitaplardan toplanan taniklariyla tarama Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 02 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Guncel Turkce Sozluk online Arxivlesdirilib 2013 05 01 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Sesli Turkce Sozluk online Arxivlesdirilib 2013 05 01 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Kisi Adlari Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 02 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Turk Dilleri Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 03 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Turkcede Bati Kokenli Kelimeler Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 01 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Turkiye Turkcesi Agizlari Sozlugu nde Soz Arama online Arxivlesdirilib 2013 05 01 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Atasozleri ve Deyimler Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 01 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Zit Anlamli Kelimeler Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 03 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Turk Isaret Dili Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 01 at the Wayback Machine Turk Dil Kurumu Buyuk Turkce Sozluk online Arxivlesdirilib 2013 03 28 at the Wayback Machine Veyselli F Dilcilik ensiklopediyasi I cild Arxivlesdirilib 2016 02 10 at the Wayback Machine Baki Mutercim 2006 I cild Arxivlesdirilib 2016 02 10 at the Wayback Machine II cild Dialektoloji lugetler Redakte Nesimi adina Dilcilik Institutu ve Turk Dil Kurumu Behbudov S Azerbaycan dialektoloji lugeti A L M Z Ankara 1999 Nesimi adina Dilcilik Institutu ve Turk Dil Kurumu Axundov A Kazimov Q Behbudov S Azerbaycan dilinin dialektoloji lugeti Baki Serq Qerb 2007 online Obastan com Tarixi etnoqrafik lugetler Redakte Borcali Musviq Borcali ensiklopediyasi 4 cildde Azerbaycan nesriyyati 2002 ci il Budaqov B Qeybullayev Q Ermenistanda Azerbaycan menseli toponimlerin izahli lugeti I hisse Arxivlesdirilib 2012 05 26 at the Wayback Machine II hisse Arxivlesdirilib 2014 09 01 at the Wayback Machine III hisse Arxivlesdirilib 2014 09 01 at the Wayback Machine IV hisse Arxivlesdirilib 2015 06 10 at the Wayback Machine 1998 Budaqov B Memmedov N Azerbaycanin Lenkeran regionu toponimlerinin izahli lugeti 2007 140 seh Kitabxana net E nesr 2012 Budaqov B Qeybullayev Q Gurcustanda turk menseli toponimlerin izahli lugeti Arxivlesdirilib 2012 05 26 at the Wayback Machine 2008 Bunyadov Z Dinler teriqetler mezhebler ensiklopedik soraq kitabi Baki Serq Qerb 2007 Eliyeva Rubabe Mesediyev Qara Inanc Etibar Baxsiyeva Tunzale Qocayeva Sems Memmedov Ismayil Xaliqov Fikret Azerbaycan toponimlerinin ensiklopedik lugeti 2 cildde I cild Arxivlesdirilib 2012 05 06 at the Wayback Machine II cild Baki Serq Qerb 2007 Qocayev Ekber Quliyeva Sehla Eliyeva Sevda Tarixi anlayis ve terminlerin lugeti orta mekteb sagirdleri ve abituriyentler ucun vesait Baki Maarif nesriyyati 2003 Melikov Rauf Ibrahimov Nizami Mekteblinin tarixi lugeti Baki Ayna Metbu Evi 2004 Zeynalov I Izahli tarix terminleri lugeti Arxivlesdirilib 2013 06 16 at the Wayback Machine Baki Azernesr 2006 284 seh Tapdiqoglu N Lacin rayonu ve onun toponomiyasi qisa ensiklopedik luget Baki Araz 2005 Tapdiqoglu N Semkir rayonu ve onun toponimiyasi qisa ensiklopedik dergi Baki Adiloglu 2005 Tapdiqoglu N Zerdab ensiklopediyasi Baki Genclik 2009 Terminologiya lugetleri Redakte Incesenet terminleri lugetleri Redakte Bedelbeyli E Izahli monoqrafik musiqi lugeti online 3 dilde Eliqizi Sevda Hekayeli musiqi lugeti A herfi B herfi C C herfleri E F H X herfleri I K herfleri Musiqi Dunyasi jurnali Ezimli F Azerbaycan xalq musiqisinin qisa lugeti Baki Herbi nesriyyat 2000 E M Eldarova Muzykalno poeticheskij slovar azerbajdzhanskih ashygov V sb Iskusstvo Azerbajdzhana XII B 1968 s 94 110 Meherremli Q Kino televiziya radio terminleri Izahli luget Arxivlesdirilib 2013 06 16 at the Wayback Machine Azerbaycan Milli Ensiklopediyasi Nesriyyat Poliqrafiya Birliyi Baki 2002 352 seh ISBN 89600 337 4 Meherremli Q Mediada islenen alinma sozler Izahli luget olu kecid Baki Elm 2008 256 seh ISBN 5 8066 1757 2 Necefzade A Azerbaycan calgi aletlerinin izahli lugeti Min bir mahni nesr 2004 Turk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 02 at the Wayback Machine Veliyev Edalet Azerbaycan teatr ensiklopediyasi Arxivlesdirilib 2013 12 08 at the Wayback Machine 2012 Xaliqzade Fettah Kitabi Dede Qorqud un musiqi sozluyu Azerbaycan Respublikasi Elmler Akademiyasi Dede Qorqud meqaleler mecmuesi Riyaziyyat fizika kimya informatika terminleri lugetleri Redakte Azerbaycan maarif komissarligi Kimya istilahlari B Azernesr 1927 34 s Azerbaycan dilinin virtual qatlari muxteser komputer IKT terminleri e sozluyu Baxseliyev Valeh Mexanikadan izahli luget terminler teoremler qanunlar Azerbaycan rus ingilis ve alman dillerinde Baki Elmin Inkisaf Fondu 2012 Eliyev Hemid Qaynaq istehsalina aid izahli terminler lugeti Arxivlesdirilib 2013 08 10 at the Wayback Machine Baki 2004 110 seh Eliquliyev R Sukurlu S Kazimova S Elmi fealiyyetde istifade olunan esas terminler Arxivlesdirilib 2013 06 16 at the Wayback Machine Baki Informasiya Texnologiyalari 2009 201 seh ISBN 978 9952 434 12 5 Quliyev Tehmasib Neft terminlerinin izahli lugeti Baki Himayedar Humanitar Teskilati 2005 Sadiqov O M Musayev Z S Elektronika ingilis rus ve azerbaycan dillerinde izahli terminoloji luget I cild A L II cild M S Baki Elm 2013 Salahov M S Efendiyev A A Meherremov A M Salahova R S Izahli fezavi kimya terminleri I kitab Baki Elm 2006 164 s Sadiqova S Azerbaycan dilinde izahli fizika riyaziyyat terminleri lugeti Arxivlesdirilib 2013 08 10 at the Wayback Machine Baki Elm 1998 116 seh ISBN 5 8066 0995 2 Serifov A R Resulov T C Nureliyev M V Ensiklopedik texniki luget Baki 2009 Turk Dil Kurumu Bilim ve Muhendislik Terimleri Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 28 at the Wayback Machine Rezo Eliyev Masinqayirma leksikonu I ve II hisseler Baki Appostrof nesriyyati 2012 Biotibbi aqrar terminleri lugetleri Redakte Abdullayev M Bes dilde tibb terminleri lugeti Nurlan nesr 2004 Azerbaycan Maarif komissarligi yaninda istilah komisyonu Gistoloji istilahlari Baki Azernesr 1926 30 s Azerbaycan Dovlet Elmi Tedqiqat Institutu Dil Edebiyyat ve Senet Istilah Komitesi Balakisiyev K E Anatomiya istilahlari latinca turkce rusca Baki Azernesr 1931 Azerbaycan Maarif Komissarligi yaninda Istilah komissiyasi Nebatat istilahlari Baki Azernesr 1926 35 s Axundov M A Mehreliyev E E Eliyev A R Muradova E E Bioloji terminler lugeti Baki MBM 2005 Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Azerbaycanca rusca ingilisce bitki fiziologiyasi terminlerinin ve anlayislarinin izahli lugeti Baki Elm 2005 408 s Barxalov S E Botanika terminleri lugeti Baki Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasi 1963 Ehmedov C h e n Soyuq silahin kriminalistik ekspertizasi uzre xususi terminlerin izahli sozluyu Arxivlesdirilib 2013 08 10 at the Wayback Machine Baki 2008 84 seh ISBN 5 86106 014 2 Torpaqsunasliq ve aqrokimya terminlerinin izahli lugeti Arxivlesdirilib 2013 08 10 at the Wayback Machine Baki Elm 2008 252 seh ISBN 5 8066 1765 3 Sultanli Haci Qulamhuseyn Rusca Azerbaycanca ariciliq terminleri lugeti 2010 Meherremov M C Izahli psixoloji luget Baki Universiteti nesriyyati B 1960 85 s Memmedov N Rusca Azerbaycanca fovqelade hallarla bagli islenen terminlerin izahli lugeti Arxivlesdirilib 2013 08 10 at the Wayback Machine Baki 2003 Merdanov E Sirvani T ve b Bitki fiziologiyasi terminlerinin ve anlayislarinin izahli lugeti Azerbaycanca rusca ingilisce AMEA Botanika Institutu Baki Elm 2005 408 s Ceferov O Hidayetov H Yaqubov Q S Xudaverdiyeva A Q Torpaqlarin sehralasmasi uzre izahli luget Arxivlesdirilib 2012 06 02 at the Wayback Machine Baki 2008 Ibadli O Nebatat terminlerinin izahli lugeti onlayn Baki 2011 Cografiya geologiya lugetleri Redakte S G Hesenov Q S Memmedov S B Memmedov ve b Altidilli izahli ensiklopedik cografiya terminleri lugeti Azerbaycan Rus Ingilis Alman Fransiz Turk dilleri Azerbaycan Respublikasi Tehsil Merkezi Baki Tehsil 2005 235 s Memmedov Q S Xelilov M Y Ekoloqlarin melumat kitabi Ekoloji luget Baki Elm 2003 Fuad Memmedov Ulviyye Semedova Qafar Huseynov Gunes energetikasi terminleri lugeti 7 dilde Baki 2009 Ehmed qizi Nesibe Hidrometeoroloji luget olu kecid Baki Nafta Press nesriyyati 2005 Muhasibat ticaret teserrufat lugetleri Redakte Agayev A Q Maliyye terminlerinin izahli ve tercume lugeti Baki Ziya 2005 422 s Meherremov M Sigorta isi haqqinda qisa melumat ve terminlerin lugeti B Vektor Nesrler Evi 2003 261 s Rustemov V Camalov F Dayiyev R Umumdunya Ticaret Teskilati terminlerinin lugeti Arxivlesdirilib 2015 09 25 at the Wayback Machine Baki 2008 Ehmedov I Aslanli K Ehmedov S Dovlet Maliyyesi terminleri lugeti olu kecid Baki 2008 Turk Dil Kurumu Ekonometri Terimleri Sozlugu online Arxivlesdirilib 2013 05 02 at the Wayback Machine Huquqsunasliq lugetleri Redakte Atakisiyev Bextiyar Inzibati huquq ve terminler Baki 2008 Herbi lugetler Redakte Meherremov Mustafa Rusca azerbaycanca qisa herbi luget Baki Genclik 1975 127 1 s Idman lugetleri Redakte Ellada Tagiyeva Ferhad Huseynov Rusca Azerbaycanca basketbol terminleri lugeti Mutercim nesr 2004 Orfoqrafik lugetler RedakteAxundov A Azerbaycan dilinin orfoqrafiya lugeti online endirme Arxivlesdirilib 2012 09 03 at the Wayback Machine Baki Lider 2004 Soyud Redakte Esas meqale Etimoloji lugetTercume lugetleri Redakte Esas meqale Tercume lugetiIkidilli lugetler Redakte Ingilis dili ve Azerbaycan dili Redakte Ingilisce azerbaycanca luget Baki Serq Qerb 2004 Ingilisce Azerbaycanca luget Q Rzayevin redaktesi ile Baki Azerbaycan Tercume Merkezi 1994 20000 e yaxin soz ve ifade Azerbaycanca Ingilisce Luget O I Turksever Baki Addi 1998 s 646 Cild I Mekteblinin Ingilisce Azerbaycanca lugeti Baki Telebe Qebulu uzre Dovlet Komissiyasi 2000 A Haciyeva Ingilisce Azerbaycanca Zoometaforizmler lugeti 2004 Ingilisce azerbaycanca kardioloji luget olu kecid Esger Tagizade Firengiz Hacimemmedova Nuriyye Rzayeva Mehriban Muradova Yegane Qurbanova Ellada Haciyeva Ingilisce Azerbaycanca avtomobil terminleri lugeti Arxivlesdirilib 2016 03 05 at the Wayback Machine Baki 2012 Memmed Nuriyev Ingilisce azerbaycanca azerbaycanca ingilisce layihelerin idare edilmesi terminleri qisa lugeti Arxivlesdirilib 2015 03 19 at the Wayback Machine Baki Xezer Universiteti nesriyyati 2012 150 seh Ingilisce Azerbaycanca Avropa Insan Huquqlari mehkemesinin terminlerinin izahli lugeti Arxivlesdirilib 2015 03 19 at the Wayback Machine Azlingo Azerbaycanca ingilisce ingilisce azerbaycanca onlayn luget online Rus dili ve Azerbaycan dili Redakte Xelecibeqov Ezizbey Turk Rusi ve Rusi Turk Lugeti Arxivlesdirilib 2013 06 08 at the Wayback Machine Arsad 1907 Ezizbeyov X Azerbaycanca rusca luget 20000 e yaxin soz Baki 1984 Orucov E Rusca Azerbaycanca luget 90000 e yaxin soz ve 8000 ifade Baki AMEA Dilcilik Institutu 1990 Meherremov M Rusca azerbaycanca qisa herbi luget Baki Genclik 1975 127 1 s Azerbaycanca rusca luget qisa Rusca azerbaycanca luget qisa Azerbaycanca rusca luget online obastan com 4 cildde I cild A E II cild E K III cild Q R IV cild S Z Baki Serq Qerb 2005 Rusca azerbaycanca luget 3 cildde I cild A K II cild L P III cild R Ya Baki Serq Qerb 2005 Azerdict Azerbaycanca onlayn luget sayti Obastan Azerbaycan dilinin lugetleri online Arxivlesdirilib 2013 03 31 at the Wayback MachineRus dili ve lezgi dili Redakte Onlayn rusca lezgice luget Arxivlesdirilib 2013 05 02 at the Wayback MachineAlman dili ve Azerbaycan dili Redakte Neriman Seyideliyev Abdullayev S Alman atalar sozleri ve onlarin qarsiliqlari Baki 2001 180 seh Babayeva R ve b Almanca Azerbaycanca luget texm 40000 soz ve soz birlesmesi Baki Serq Qerb 2007 Fransiz dili ve Azerbaycan dili Redakte Emirbeyov I Yusifov X Ismayilov R Movluyarova M Fransizca Azerbaycanca neft terminleri lugeti Nurlan nesr 2004 Coxdilli lugetler Redakte Vorosil Qukasyan Udince Azerbaycanca Rusca luget Baki Elm nesriyyati 1974 Coxdilli terminoloji lugetler Redakte Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Azerbaycanca rusca ingilisce bitki fiziologiyasi terminlerinin ve anlayislarinin izahli lugeti Baki Elm 2005 408 s Babayev B Huseynov P Rusca Azerbaycanca Ingilisce astronomiya terminleri lugeti Arxivlesdirilib 2013 06 21 at the Wayback Machine 1989 Rus Ingilis Azerbaycan Qirgiz Turkmen Ozbek Avtomatik idare etme uzre terminologiya lugeti Baki 1977 Hesenov S G Memmedov Q S Memmedov S B ve b Altidilli izahli ensiklopedik cografiya terminleri lugeti Azerbaycan Rus Ingilis Alman Fransiz Turk dilleri Azerbaycan Respublikasi Tehsil Merkezi Baki Tehsil 2005 235 s Sadiqov O M Musayev Z S Elektronika ingilis rus ve azerbaycan dillerinde izahli terminoloji luget I cild A L II cild M S Baki Elm 2013 Salahov Z Memmedov E Hesenova A Rusca Ingilisce Azerbaycanca baytarliq terminleri lugeti Arxivlesdirilib 2013 06 16 at the Wayback Machine Baki Elm 2001 250 seh ISBN 5 8066 1124 8Istinadlar Redakte Rehim Eliyev Edebiyyat nezeriyyesi Baki Mutercim 2008 360 seh Xarici kecidler Redakteazerdict com Ingilisce Azerbaycanca Azerbaycanca Ingilisce Rusca Azerbaycanca Azerbaycanca Rusca Orfoqrafiya ve Izahli onlayn luget Obastan Azerbaycan dilinin lugetleri Izahli luget Azerbaycanca rusca luget Azerbaycanca rusca luget Rusca azerbaycanca luget online Arxivlesdirilib 2013 03 31 at the Wayback Machine Klassik Azerbaycan edebiyyatinda islenen ereb fars sozlerinin lugeti Iki cildde I cild II cild Azlingo Azerbaycanca ingilisce ingilisce azerbaycanca onlayn luget online Azerbaycan dilinin izahli lugeti Android platformali telefonlar ucun offline Azerbaycan dilinin Orfoqrafiya lugeti Android platformali telefonlar ucun offline Azerbaycan dilinin Dialektoloji lugeti Android platformali telefonlar ucun offline Azerbaycan dilinin Antonimler lugeti Android platformali telefonlar ucun offline Hemcinin bax RedakteEtimoloji luget Divanu Lugat it Turk Ferhengi turki lugeti Ensiklopediya Edebiyyat ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Menbe https az wikipedia org w index php title Luget amp oldid 5983839, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.