fbpx
Wikipedia

Alfred Radklif-Braun

Alfrеd Radklif – Brаun (1881-1955)—Böyük Britaniya etnoqrafı, sosial antropoloqu.

Alfred Recinald Radklif - Braun
Redkliff - Braun
Doğum tarixi
Doğum yeri Aston, İngiltərə
Vəfat tarixi (74 yaşında)
Vəfat yeri London, İngiltərə
Vətəndaşlığı
Atası Alfred Brown
Anası Hannah
İş yeri
Təhsili
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Həyatı

Alferd Recinald Radklif Braun (1881-1955) – ingilis sosioloqu və XX əsrin birinci yarısının ən məşhur antropoloqlarından biri 

Radklif Braun Birminqemdə Kral Edvard orta məktəbində oxumuş, həmin məktəbin təqaüdçüsü olmuşdur. İmtahandan lazımı nəticəni toplayan Braun, Tirinti kollecinə qəbul olur və 1906-cı ildə oranı fərqlənmə ilə bitirir. Əvvəllər təbiətşünaslığı seçsə də, onun tyutoru U. Rauz Ball onu sosial elmlərə yönəltmişdir. 1905-ci ildə o, sinif siyahısında birinci olmaqla bakalavr dərəcisini aldı. Universitetdə oxuyarkən, Redkliff Braun belə qənaətə gəldi ki, sosial elmlərdə təbitərşünaslığın metodlarından istifadə oluna bilər.

O bir müddət İngiltərədə işlədikdən sonra, Keyptaun, Sidney, ÇikaqoOksford universitetlərində kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır.  Radklif Braun həmçinin Çin və Brazilya universitetlərində mühazirələr oxumuş İsgəndiyyədə sosial tədqiqatlar instituna başçılıq etmişdir. Hələ Sidneydə olarkən Avstraliya milli tədqiqat şurası ilə birlikdə “Okeaniya” jurnalını çap etdirmiş, jurnala bir müddət rəhbərlik etmişdir.1937-ci ildə Londona qayıtmış və Oksford universitetində Sosial Antropologiya kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1946-cı ilə qədər bu vəzifəni icra etmiş, 1955 -ci ildə isə vəfat etmişdir.

Gənc yaşlarında  o Peter Kropotkinin təsirinə düşmüş, anarxist düşüncəyə malik olduğu üçün, öz üzərində çalışmış və natiqlik bacarığı ilə yanaşı yaxşı yazı üslubu da qazanmışdı.  Yaşı artdıqca o, bu bacarıqlarından müəllimlik peşəsində istifadə etmişdir. Özünə heç vaxt tələbə axtarmasa da, gənc sosioloqlar və antropoloqlar daima onun ətrafına yığılar, onun mühazirələrini dinləmək üçün dərnəklər qurardılar.

Metodologiyası

Əslən ingilis оlаn Radklif-Brаun Rivеrsin tələbəsi оlmuş və «Kеmbric məktəbi»nin mеtоdоlоji istiqаmətini mənimsəmişdi. Radklif - Braunun metodologiyası daha çox Bronislav Malinovskinin metodologiyasının klassik varinatına bənzəyirdi. O, antropologiyaya Emil Dürkheymin banisi olduğu Fransız sosiologiyasını gətirdi. Ümumiyyətlə hələ təhsil alarkən Emil Dürkheymin tədqiqatlarından çox təsirlənmişdi. Düşünürdü ki, cəmiyyəti, tək - tək fərd şəklində öyrənməklə yanaşı onu bütöv vücudun fərqli- fərqli orqanları kimi öyrənmək və son nəticəni həmin vücuda yəni cəmiyyətə uyğunlaşdırmaq lazımdır.

Radklif-Brаun bu əsərlərində öz nəzəri bахışlаrını və mеtоdunu tаm ifаdə еdir. О, yаzır ki, аntrpоlоgiyа еlmi insаn və insаn həyаtının bütün аspеktləri hаqdа еlm kimi 3 sаhəyə bölünür:

1) insаn biоlоgiyаsı, yəni, sоmаtik аntrpоlоgiyа;

2)tаriхə qədərki аrхеоlоgiyа;

3) qеyri-Аvrоpа, хüsusilə də yаzılı tаriхi оlmаyаn хаlqlаrın dilinin və mədəniyyətinin öyrənilməsi.

О, bildirirdi ki, еtnоlоgiyа kоnkrеt хаlqlаrı, оnlаrın dахili inkişаfını, оnlаr аrаsındа mədəni əlаqələrin tаriхini öyrənir. Еtnоlоgiyаnın əsаs mеtоdu insаn mədəniyyətinin tаriхi bərpаsıdır. Bu işi müvаfiq хаlqın kоnkrеt mədəniyyəti çərçivəsindən kənаrа çıхmаyаrаq yаzılı mənbələrin birbаşа iştirаkınа, еyni zаmаndа nəzəri bərpаyа əsаslаnır. Sоsiаl аntrоpоlоgiyа isə müхtəlif хаlqlаrın mədəniyyətlərinin bərpаsı ilə dеyil sоsiаl və mədəni inkişаfın ümumi qаnunlаrının ахtаrışı ilə məşğuldur.1931-ci ilədək Rаdklif – Brаun «mədəniyyət»tеrmininindən, sоnrа isə sоsiаl аntrоpоlоgiyаdа «sоsiаl quruluş» ifаdəsindən çох istifаdə еdirdi.Qеyd еtmək оlаr ki, Rаdklif Brаunun funksiоnаlizm nəzəriyyəsinin əsаsını хаlqlаrın mədəniyyəti təşkil еdirdt.Mаlinоvskiyə görə, ibtidаi хаlqlаrın mədəniyyətinin öyrənilməsinin qеyri-mümkünlüyü оnlаrın yаzısının оlmаmаsı ilə bаğlıdır.Mаlinоvski və Radklif – Brаunun bir çох ölkələrdə dаvаmçılаrı vаr idi. Оnlаrın idеyаlаrı dаhа çох kеçmiş Britаniyа impеriyаsı ölkələri, İngiltərə, Cənubi Аfrikа,Аvstrаliyа. Yеni Zеllаndiyаdа dаhа gеniş yаyılmış, аmеrikаn və frаnsız еtnоlоgiyаsınа dа müəyyən təsir göstərmişdir.

Sosial konsepsiyası

Metodoloji baxımdan onun sosial konsepsiyasında müxtəlif elementlərin sintezi olmuşdur: Heraklitin reallıq nəzəriyyəsi, H. Spenserin proses nəzəriyyəsi, E. Dürkheymin epistomoloji nəzəriyyəsi. Əlavə olaraq, ona əhəmiyyətli dərəcədə Yum, Semuel Aleksandr, Uaythed, Ralf Barton Perri və Çin fəlsəfəsi təsir göstərmişdir. Bütün elementlərin sintezi  Redkliff - Braunun sosial strukturların növləri və formaları haqqında konsepsiyalarının yaradılması ilə nəticələndi.

Fəaliyyəti

О, Cənubi Аfrikа, Аvstrаliyа, АBŞ, İngiltərə və Misirdə mühаzirələr охumuşdur. Şimаl-qərbi Аvstrаliyаdа Аndаmаn аdаlаrındа, Аfrikаdа, Pоlinеziyаdа аpаrdığı tədqiqаtlаrının nəticəsində аrdıcıl kitаblаr nəşr еtdirmişdir.

Özünə məxsus elmi araşdırma 1905-ci ildə, hələ aspiranturada oxuyarkən meydana gəlmişdi. Onun fikrincə, insan cəmiyyəti haqqında elmə üç əsas tələb var: sosial hadisələrin təbii fakt olduğunu, beləliklə də labüd şərait və qanunların təsirinə məruz qalmaq ehtimalını qəbul etmək  yalnız yoxlamadan sonra, təbii elmlərin metodologiyasına sadiq olmaq, verifikasiyadan keçə biləcək ümumiləşdirmələrdən istifadə etmək. Öz əsərlərində Radklif – Braun bu qaydalara həmişə riayət edirdi.

Onun metodoloji və ideoloji araşdırmaları ilk əsərlərində: “Andaman sakinləri” (1922), “Etiologiya və sosial antropologiya metodları” (1923), “Cənubi Afrikada ananın qardaşı” (1924) əsərlərində özünü göstərməyə başlamışdı. Klassik yaradıcılıq qabiliyyətini isə “Sosial elmdə funksiya anlayışı”, “Sosial struktur haqqında” və “Avstraliya tayfalarının sosial təşkili” adlı əsərlərində göstərmişdir. Radklif – Braun, sosial hadisələrin tarixi və psixoloji terminlərlə izahını mümkünsüz saydığı üçün, bunları adaptasiya, koadaptasiya və inteqrasiyanın sabit sistemləri kimi izah etməyi təklif etmişdir.

O, hələ 1914-cü ildə  “sosial struktur” anlayışını tətbiq etmiş, 30-cu illərdə isə bu anlayışı daha dəqiq və dərindən işləyib hazırlamışdı. O Radklif- Braun tədqiqatlarının nəticəsi olaraq  “sosial sistem” anlayışını “mədəniyyət” anlayışı əvəz etdi və cəmiyyəti sosial birlik kimi yox mədəni birlik kimi araşdırmağa başladı. Levi-Stross sosial əsasların və sosial münasibətlərin sosial həyatı modelləşdirmədə istifadə olunan nəzəri əsaslar olduğunu iddia edərkən Radklif - Braun buna qismən qatıldı. O sosial əlaqələrin birbaşa müşahidə etməyin mümkün olduğunu lakin sosial strukturun eyni ilə sosial münasibətlərdə istiadə olunan nəzəri və praktik tədqiqat üsulları müşahidə etmək mümkün olmadığını iddia etdi və elm adamları arasında belə bir müzakirə başlatdı. Sosial strukturlar arasında sabit münasibəti müəyyənləşdirən Radklif- Braun daha sonra bütün toplumların sosial strukturunu müəyyənləşdirmək üçün "ümumi sosial struktur" anlayışından istifadə etməyə başladı

Ümumilikdə 70-dən çox elmi əsər yazmışdır. Əsərlərində bir çox ifadələri yenidən işləmiş və onlara yeni mənalar qazandırmışdır. Məsələn, o "Patera" və "Qenitora"nı, "in rem" hüququ və "in personaem" hüquqlarını bir-birindən fərqləndirir.

Radkliff - Braun və sosial antropologiya

Radklif – Braunun antropologiya və sosiologiya sahəsində biliyi onun sosial antropologiyada metdoloji yeniliklər etməsinə səbəb olmuşdu. Ənənəvi antropoloji metodlardan fərqli olaraq, Braun hesab edirdi ki, nizamlanmış biliyin əldə edilməsinin yeganə mümkün metodu faktların köməyi ilə ardıcıl şəkildə irəli sürülən hipotezlərin yoxlanılmasıdır. Dövrün tədqiqatçılar onun emprik və analitik tədqiqatlarına heyran qalsa da, burada istifadə olunan yeni tip metodologiyanın mahiyyətini anlaya bilməmişdilər. Belə təsəvvür yaranırdı ki, Braunun tədqiqatları irreal xarakter daşıyır və onun dediyi kimi məsələn çöl tədqiqatları ilə bağlı hipotezləri yenidən yoxlamaq mümkün deyildi. Bu konpsepsiyanı digər tarixi, genetik və yaxud psixoloji yanaşmaların tərəfdarları olan antropoloqlar, o cümlədən Malinovski məktəbinin nümayəndələri  qəbul edə bilməzdilər. Həqiqətən də fundamental xarakterli təbii nəzəri fənn sayıla biləcək, sosial antropologiyanın müqayisəli sosiologiya olduğu ideyası, müəllifin gözlədiyi kimi, müsbət qəbul olunmadı. Səbəbi odur ki, bir çox əldə edilən emprik və analitik kəşflər qeyd edilən konsepsiya üzərində qurulmuşdur; müəllifin qəbul etdiyi struktur - funksional təhlilin ümumi prinsipləri də geniş tətbiqini öz metodlarından uzaq olan metodların istifadəsi ilə səciyyələnən elmi konsepsiyalarda tapmışdır.

Radklif - Braunun fikrincə, sosial antropolgiya bütövlükdə ümumi nəzəriyyədən və mərkəzi nəzəriyyədən ibarətdir. Ümumi nəzəriyyəyə üç qrup problem daxildir. Birinci qrup statik və yaxud morfoloji problemlərdən ibarətdir: oxşar və fərqli cəhətlər necədir, onları necə müqayisə etmək və təsnifatlandırmaq olar. İkinci sahə- sosial dinamikadır: müxtəlif cəmiyyətlər necə fəaliyət göstərir, necə öz mövcudluğunu təmin edir. Üçüncü qrup – inkişaf problemləridir: cəmiyyət necə öz növünü dəyişdirir, yeni cəmiyyətləri yaradır, sosial dəyişikliklərin ümumi qanunauyğunluqları hansılarıdır. Bu zaman ümumi nəzəriyyə, bu sualları araşdırmaq üçün Spenser  tərəfindən formalaşdırılmış adaptasiyanın üç aspektinə işin ağırlığını istiqamətləndirir: fiziki mühitə  ekoloji adaptasiyaya, sosial adaptasiyaya (yəni sosial qayda- qanuna riayət olunmasını təmin edən institusional təşkilata), bir də sosiallaşmaya və yaxud fərdləri “mədəni adaptasiya”. Mərkəzi nəzəriyyədə sosial münasibətlərin bütün növlərinin determinantları cəmlənir. Radklif – Braun burada koadaptasiyaya aid terminlərə müraciət edir, nəticədə fərdi maraqlar və yaxud dyərlərin uyğunlaşdırılması və harmonizasiyası şəraitində “assosiasiya münasibətləri” və “sosial dəyərlər” mümkünlüyü yaranır. Bu nəzəriyyə H.Spenserin qarşılıqlı fəaliyyəti bağlı irəli sürdüyü “bazar” modelini xatırladır.

Hər iki nəzəriyyəni mahiyyətini belə bir fikirlə ifadə etmək olar: cəmiyyətin həyatını assosiasiya münasibətləri sistemi kimi öyrənmək lazımdır; konkret sosial struktur, institusional normalar şəklində ifadə olunmuş dünyagörüşü ilə bağlı “sosial dəyərlər” çərçivəsində fərdlər və yaxud qrupların maraqları və yaxud dəyərləri koapadtasiya edilmiş münasibətlərin təşkilidir.

Koadaptasiya ideyası

Koadaptasiya ideyası Radklifin konsepsiyasında mühüm rol oynamışdır, lakin onun məntiqi və konseptual çalışmaları kifayət deyil; bunu, koadaptasiya prosesinin statistik və dinamik aspektləri haqqında da demək olar. O, öz ən vacib vəzifəsini sosial strukturların öyrənilməsində görürdü; bununla belə bir fikri də istisna etmirdi ki, "sosial strukturun öyrənilməsi bizi, birbaşa sosial münasibətlərin determinantları olan maraqlar və sosial münasibətlərin öyrənilməsinə doğru aparır". Sosial sistemin özü isə dəyərlər sistemi kimi öyrənilməli və təhlil edilməlidir.

Əsərləri

 • «Аndаmаn аdаlаrı», (1922)
 • «Еtnоlоgiyа və sоsiаl аntrоpоlоgiyаnın mеtоdu» (1950),
 • «Mədəniyyətin tаriхi və funksiоnаl şərhi», (1952)
 • «Аntrоpоlоji tədqiqаtlаrdа hаzırkı vəziyyət»

İstinadlar

 1. David Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, Chicago, 2004, p.16.
 2. Radcliffe-Brown, A.R., (1957) A Natural Science of Society
 3. Adam Kuper, Anthropology and Anthropologists: The Modern British School, London, Penguin, 1973, pp. 45–46)
 4. George W. Stocking Jr., After Tylor, British Social Anthropology, 1888–1951, Madison, Univ Wisconsin, 1995, p. 305.
 5. Kuper, Anthropology and Anthropologists, p. 34.
 6. Kuper, Anthropology and Anthropologists, p. 36.
 7. Lévi-Strauss, C. Anthropologie structurale (1958, Structural Anthropology, trans. Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf, 1963)
 8. Qərbi Avropa və ABŞ-da sosiologiya tarixi. Bakı 2010. s 355
 9. "The Distribution of Native Tribes in Part of Western Australia", Man, 12: 143-146
 10. http://adb.anu.edu.au/biography/radcliffe-brown-alfred-reginald-8146/text14233
 11. Radcliffe-Brown, A.R. (1940). "Preface". African Political Systems. London: Oxford University Press. p 11-23
 12. Alfred Radcliffe-Brown- Structure and function in primitive society, essays and addresses. N.Y Free Press 1964. p 105

Xarici keçidlər

alfred, radklif, braun, alfrеd, radklif, brаun, 1881, 1955, böyük, britaniya, etnoqrafı, sosial, antropoloqu, alfred, recinald, radklif, braunredkliff, braundoğum, tarixi, yanvar, 1881doğum, yeri, aston, ingiltərəvəfat, tarixi, oktyabr, 1955, yaşında, vəfat, y. Alfred Radklif Braun 1881 1955 Boyuk Britaniya etnoqrafi sosial antropoloqu Alfred Recinald Radklif BraunRedkliff BraunDogum tarixi 17 yanvar 1881Dogum yeri Aston IngiltereVefat tarixi 24 oktyabr 1955 74 yasinda Vefat yeri London IngiltereVetendasligi Boyuk BritaniyaAtasi Alfred BrownAnasi HannahIs yeri Sidney UniversitetiCikaqo UniversitetiOksford UniversitetiTehsili Triniti Kolleci Kembric Universiteti Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Heyati 2 Metodologiyasi 3 Sosial konsepsiyasi 4 Fealiyyeti 5 Radkliff Braun ve sosial antropologiya 6 Koadaptasiya ideyasi 7 Eserleri 8 Istinadlar 9 Xarici kecidlerHeyati RedakteAlferd Recinald Radklif Braun 1881 1955 ingilis sosioloqu ve XX esrin birinci yarisinin en meshur antropoloqlarindan biri Radklif Braun Birminqemde Kral Edvard orta mektebinde oxumus hemin mektebin teqaudcusu olmusdur Imtahandan lazimi neticeni toplayan Braun Tirinti kollecine qebul olur ve 1906 ci ilde orani ferqlenme ile bitirir Evveller tebietsunasligi secse de onun tyutoru U Rauz Ball onu sosial elmlere yoneltmisdir 1905 ci ilde o sinif siyahisinda birinci olmaqla bakalavr derecisini aldi Universitetde oxuyarken Redkliff Braun bele qenaete geldi ki sosial elmlerde tebitersunasligin metodlarindan istifade oluna biler 1 2 O bir muddet Ingilterede isledikden sonra Keyptaun Sidney Cikaqo ve Oksford universitetlerinde kafedra mudiri vezifesinde calismisdir Radklif Braun hemcinin Cin ve Brazilya universitetlerinde muhazireler oxumus Isgendiyyede sosial tedqiqatlar instituna basciliq etmisdir Hele Sidneyde olarken Avstraliya milli tedqiqat surasi ile birlikde Okeaniya jurnalini cap etdirmis jurnala bir muddet rehberlik etmisdir 1937 ci ilde Londona qayitmis ve Oksford universitetinde Sosial Antropologiya kafedrasina rehberlik etmisdir 1946 ci ile qeder bu vezifeni icra etmis 1955 ci ilde ise vefat etmisdir 3 Genc yaslarinda o Peter Kropotkinin tesirine dusmus anarxist dusunceye malik oldugu ucun oz uzerinde calismis ve natiqlik bacarigi ile yanasi yaxsi yazi uslubu da qazanmisdi Yasi artdiqca o bu bacariqlarindan muellimlik pesesinde istifade etmisdir Ozune hec vaxt telebe axtarmasa da genc sosioloqlar ve antropoloqlar daima onun etrafina yigilar onun muhazirelerini dinlemek ucun dernekler qurardilar 4 Metodologiyasi RedakteEslen ingilis olan Radklif Braun Riversin telebesi olmus ve Kembric mektebi nin metodoloji istiqametini menimsemisdi Radklif Braunun metodologiyasi daha cox Bronislav Malinovskinin metodologiyasinin klassik varinatina benzeyirdi 5 O antropologiyaya Emil Durkheymin banisi oldugu Fransiz sosiologiyasini getirdi 6 Umumiyyetle hele tehsil alarken Emil Durkheymin tedqiqatlarindan cox tesirlenmisdi Dusunurdu ki cemiyyeti tek tek ferd seklinde oyrenmekle yanasi onu butov vucudun ferqli ferqli orqanlari kimi oyrenmek ve son neticeni hemin vucuda yeni cemiyyete uygunlasdirmaq lazimdir Radklif Braun bu eserlerinde oz nezeri bahislarini ve metodunu tam ifade edir O yazir ki antrpologiya elmi insan ve insan heyatinin butun aspektleri haqda elm kimi 3 saheye bolunur 1 insan biologiyasi yeni somatik antrpologiya 2 tarihe qederki arheologiya 3 qeyri Avropa hususile de yazili tarihi olmayan halqlarin dilinin ve medeniyyetinin oyrenilmesi O bildirirdi ki etnologiya konkret halqlari onlarin dahili inkisafini onlar arasinda medeni elaqelerin tarihini oyrenir Etnologiyanin esas metodu insan medeniyyetinin tarihi berpasidir Bu isi muvafiq halqin konkret medeniyyeti cercivesinden kenara cihmayaraq yazili menbelerin birbasa istirakina eyni zamanda nezeri berpaya esaslanir Sosial antropologiya ise muhtelif halqlarin medeniyyetlerinin berpasi ile deyil sosial ve medeni inkisafin umumi qanunlarinin ahtarisi ile mesguldur 1931 ci iledek Radklif Braun medeniyyet terminininden sonra ise sosial antropologiyada sosial qurulus ifadesinden coh istifade edirdi Qeyd etmek olar ki Radklif Braunun funksionalizm nezeriyyesinin esasini halqlarin medeniyyeti teskil edirdt Malinovskiye gore ibtidai halqlarin medeniyyetinin oyrenilmesinin qeyri mumkunluyu onlarin yazisinin olmamasi ile baglidir Malinovski ve Radklif Braunun bir coh olkelerde davamcilari var idi Onlarin ideyalari daha coh kecmis Britaniya imperiyasi olkeleri Ingiltere Cenubi Afrika Avstraliya Yeni Zellandiyada daha genis yayilmis amerikan ve fransiz etnologiyasina da mueyyen tesir gostermisdir 7 Sosial konsepsiyasi RedakteMetodoloji baximdan onun sosial konsepsiyasinda muxtelif elementlerin sintezi olmusdur Heraklitin realliq nezeriyyesi H Spenserin proses nezeriyyesi E Durkheymin epistomoloji nezeriyyesi Elave olaraq ona ehemiyyetli derecede Yum Semuel Aleksandr Uaythed Ralf Barton Perri ve Cin felsefesi tesir gostermisdir Butun elementlerin sintezi Redkliff Braunun sosial strukturlarin novleri ve formalari haqqinda konsepsiyalarinin yaradilmasi ile neticelendi 8 Fealiyyeti RedakteO Cenubi Afrika Avstraliya ABS Ingiltere ve Misirde muhazireler ohumusdur Simal qerbi Avstraliyada Andaman adalarinda Afrikada Polineziyada apardigi tedqiqatlarinin neticesinde ardicil kitablar nesr etdirmisdir Ozune mexsus elmi arasdirma 1905 ci ilde hele aspiranturada oxuyarken meydana gelmisdi Onun fikrince insan cemiyyeti haqqinda elme uc esas teleb var sosial hadiselerin tebii fakt oldugunu belelikle de labud serait ve qanunlarin tesirine meruz qalmaq ehtimalini qebul etmek yalniz yoxlamadan sonra tebii elmlerin metodologiyasina sadiq olmaq verifikasiyadan kece bilecek umumilesdirmelerden istifade etmek Oz eserlerinde Radklif Braun bu qaydalara hemise riayet edirdi 9 Onun metodoloji ve ideoloji arasdirmalari ilk eserlerinde Andaman sakinleri 1922 Etiologiya ve sosial antropologiya metodlari 1923 Cenubi Afrikada ananin qardasi 1924 eserlerinde ozunu gostermeye baslamisdi Klassik yaradiciliq qabiliyyetini ise Sosial elmde funksiya anlayisi Sosial struktur haqqinda ve Avstraliya tayfalarinin sosial teskili adli eserlerinde gostermisdir Radklif Braun sosial hadiselerin tarixi ve psixoloji terminlerle izahini mumkunsuz saydigi ucun bunlari adaptasiya koadaptasiya ve inteqrasiyanin sabit sistemleri kimi izah etmeyi teklif etmisdir 10 O hele 1914 cu ilde sosial struktur anlayisini tetbiq etmis 30 cu illerde ise bu anlayisi daha deqiq ve derinden isleyib hazirlamisdi O Radklif Braun tedqiqatlarinin neticesi olaraq sosial sistem anlayisini medeniyyet anlayisi evez etdi ve cemiyyeti sosial birlik kimi yox medeni birlik kimi arasdirmaga basladi Levi Stross sosial esaslarin ve sosial munasibetlerin sosial heyati modellesdirmede istifade olunan nezeri esaslar oldugunu iddia ederken Radklif Braun buna qismen qatildi O sosial elaqelerin birbasa musahide etmeyin mumkun oldugunu lakin sosial strukturun eyni ile sosial munasibetlerde istiade olunan nezeri ve praktik tedqiqat usullari musahide etmek mumkun olmadigini iddia etdi ve elm adamlari arasinda bele bir muzakire baslatdi Sosial strukturlar arasinda sabit munasibeti mueyyenlesdiren Radklif Braun daha sonra butun toplumlarin sosial strukturunu mueyyenlesdirmek ucun umumi sosial struktur anlayisindan istifade etmeye basladi 7 Umumilikde 70 den cox elmi eser yazmisdir Eserlerinde bir cox ifadeleri yeniden islemis ve onlara yeni menalar qazandirmisdir Meselen o Patera ve Qenitora ni in rem huququ ve in personaem huquqlarini bir birinden ferqlendirir 8 Radkliff Braun ve sosial antropologiya RedakteRadklif Braunun antropologiya ve sosiologiya sahesinde biliyi onun sosial antropologiyada metdoloji yenilikler etmesine sebeb olmusdu Enenevi antropoloji metodlardan ferqli olaraq Braun hesab edirdi ki nizamlanmis biliyin elde edilmesinin yegane mumkun metodu faktlarin komeyi ile ardicil sekilde ireli surulen hipotezlerin yoxlanilmasidir Dovrun tedqiqatcilar onun emprik ve analitik tedqiqatlarina heyran qalsa da burada istifade olunan yeni tip metodologiyanin mahiyyetini anlaya bilmemisdiler Bele tesevvur yaranirdi ki Braunun tedqiqatlari irreal xarakter dasiyir ve onun dediyi kimi meselen col tedqiqatlari ile bagli hipotezleri yeniden yoxlamaq mumkun deyildi Bu konpsepsiyani diger tarixi genetik ve yaxud psixoloji yanasmalarin terefdarlari olan antropoloqlar o cumleden Malinovski mektebinin numayendeleri qebul ede bilmezdiler Heqiqeten de fundamental xarakterli tebii nezeri fenn sayila bilecek sosial antropologiyanin muqayiseli sosiologiya oldugu ideyasi muellifin gozlediyi kimi musbet qebul olunmadi Sebebi odur ki bir cox elde edilen emprik ve analitik kesfler qeyd edilen konsepsiya uzerinde qurulmusdur muellifin qebul etdiyi struktur funksional tehlilin umumi prinsipleri de genis tetbiqini oz metodlarindan uzaq olan metodlarin istifadesi ile seciyyelenen elmi konsepsiyalarda tapmisdir 8 Radklif Braunun fikrince sosial antropolgiya butovlukde umumi nezeriyyeden ve merkezi nezeriyyeden ibaretdir Umumi nezeriyyeye uc qrup problem daxildir Birinci qrup statik ve yaxud morfoloji problemlerden ibaretdir oxsar ve ferqli cehetler necedir onlari nece muqayise etmek ve tesnifatlandirmaq olar Ikinci sahe sosial dinamikadir muxtelif cemiyyetler nece fealiyet gosterir nece oz movcudlugunu temin edir Ucuncu qrup inkisaf problemleridir cemiyyet nece oz novunu deyisdirir yeni cemiyyetleri yaradir sosial deyisikliklerin umumi qanunauygunluqlari hansilaridir Bu zaman umumi nezeriyye bu suallari arasdirmaq ucun Spenser terefinden formalasdirilmis adaptasiyanin uc aspektine isin agirligini istiqametlendirir fiziki muhite ekoloji adaptasiyaya sosial adaptasiyaya yeni sosial qayda qanuna riayet olunmasini temin eden institusional teskilata bir de sosiallasmaya ve yaxud ferdleri medeni adaptasiya Merkezi nezeriyyede sosial munasibetlerin butun novlerinin determinantlari cemlenir Radklif Braun burada koadaptasiyaya aid terminlere muraciet edir neticede ferdi maraqlar ve yaxud dyerlerin uygunlasdirilmasi ve harmonizasiyasi seraitinde assosiasiya munasibetleri ve sosial deyerler mumkunluyu yaranir Bu nezeriyye H Spenserin qarsiliqli fealiyyeti bagli ireli surduyu bazar modelini xatirladir 8 Her iki nezeriyyeni mahiyyetini bele bir fikirle ifade etmek olar cemiyyetin heyatini assosiasiya munasibetleri sistemi kimi oyrenmek lazimdir konkret sosial struktur institusional normalar seklinde ifade olunmus dunyagorusu ile bagli sosial deyerler cercivesinde ferdler ve yaxud qruplarin maraqlari ve yaxud deyerleri koapadtasiya edilmis munasibetlerin teskilidir 8 Koadaptasiya ideyasi RedakteKoadaptasiya ideyasi Radklifin konsepsiyasinda muhum rol oynamisdir lakin onun mentiqi ve konseptual calismalari kifayet deyil bunu koadaptasiya prosesinin statistik ve dinamik aspektleri haqqinda da demek olar O oz en vacib vezifesini sosial strukturlarin oyrenilmesinde gorurdu bununla bele bir fikri de istisna etmirdi ki sosial strukturun oyrenilmesi bizi birbasa sosial munasibetlerin determinantlari olan maraqlar ve sosial munasibetlerin oyrenilmesine dogru aparir 11 Sosial sistemin ozu ise deyerler sistemi kimi oyrenilmeli ve tehlil edilmelidir 12 Eserleri Redakte Andaman adalari 1922 Etnologiya ve sosial antropologiyanin metodu 1950 Medeniyyetin tarihi ve funksional serhi 1952 Antropoloji tedqiqatlarda hazirki veziyyet Istinadlar Redakte David Graeber Fragments of an Anarchist Anthropology Chicago 2004 p 16 Radcliffe Brown A R 1957 A Natural Science of Society Adam Kuper Anthropology and Anthropologists The Modern British School London Penguin 1973 pp 45 46 George W Stocking Jr After Tylor British Social Anthropology 1888 1951 Madison Univ Wisconsin 1995 p 305 Kuper Anthropology and Anthropologists p 34 Kuper Anthropology and Anthropologists p 36 1 2 Levi Strauss C Anthropologie structurale 1958 Structural Anthropology trans Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf 1963 1 2 3 4 5 Qerbi Avropa ve ABS da sosiologiya tarixi Baki 2010 s 355 The Distribution of Native Tribes in Part of Western Australia Man 12 143 146 http adb anu edu au biography radcliffe brown alfred reginald 8146 text14233 Radcliffe Brown A R 1940 Preface African Political Systems London Oxford University Press p 11 23 Alfred Radcliffe Brown Structure and function in primitive society essays and addresses N Y Free Press 1964 p 105Xarici kecidler RedakteMenbe https az wikipedia org w index php title Alfred Radklif Braun amp oldid 5505990, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.