fbpx
Wikipedia

Qacarlar (sülalə)

Qacarlar sülaləsi (azərb. ‎(ərəb qrafikalı): قاجارلار və ya قَجَرلر, fars. سلسله قاجاریه) — Azərbaycanindiki İran ərazisində XVIII-XX əsrlərdə hakimiyyətdə olmuş Azərbaycanlı[1][2]Türk mənşəli sülalə[3][4][5][6].

Qacarlar sülaləsi
fars. قاجاریان
Ölkə
Banisi Ağa Məhəmməd şah Qacar
Sonuncu hökmdar Sultan Əhməd şah Qacar
Hazırkı rəhbər Soltan Məhəmməd Əli Mirza
Əsası qoyulub 1789
Soyun kəsilməsi 1925
Milliyyət Azərbaycanlı
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Sülalənin mənşəyi

Oğuz türklərinin Bayat boyuna mənsub oymağı (qəbiləsi)[7][8][9][10] olan Qacarlar, Monqol işğalı zamanlarında İrəvan ətrafında kök salmışlar və Səfəvi sülaləsini Azərbaycandaİranda hakimiyyətə gətirən yeddi Qızılbaş-Türk tayfalarından biri olmuşlar[11]. XVI əsrin əvvələrində Azərbaycandaİranda hakimiyyəti ələ keçirən Səfəvilər indiki Azərbaycan Respublikasının ərazisini yerli türk xanlarına buraxmışlardır[12] və 1554-cü ildə Gəncə şəhərinin Şahverdi Soltan Ziyadoğlu Qacar tərəfindən idarə edildiyi haqda tarixi məlumatlar mövcuddur[13]. Ziyadoğulları ailəsi sonralar Qarabağa da hökmdarlıq etmişdir. 16–17-ci əsrlərdə Qacarlar Səfəvi dövlətində bir sıra rəsmi vəzifələr tutmuşlar. I Şah Abbas Səfəvi dövründə Şahsevən türk tayfaları kimi tanınan Qacarları İranın müxtəlif bölgələrinə yerləşdirmişdir və bunların bir çoxu Astarabad (hal-hazırda Qorqan) ərazisində qoyulmuşdur.

Tarixçi Ələskər Şəmim yazır: "Səfəviyyə dövründə yazılan tarixdən belə görünür ki, Səfəviyyə şahlarının anaları Qacar elindən olublar. Bu el Araz çayının sahillərində yaşayıb. Səfəvilər İran sərhədlərini özbəklərdən qorumaq üçün bunları Astrabada köçürüblər. Bu köçürülmə və seçim onu göstərir ki, el döyüşkən olub. Qacar eli Səfəviyyə şahlarına həmişə vəfalı qalıb. Qacar eli tərəfindən heç vaxt Səfəvi şahlarına qarşı etiraz, üsyan, yağılıq olmayıb. Səfəvi dövrünün bütün əhmiyyətli savaşlarında, qərbdə, şərqdə baş verən osmanlı və özbəklərə qarşı müharibələrdə Qacar elinin başçıları və döyüşçüləri iştirak ediblər. O elin səfəvilərə bağlılığının iki səbəbi vardı. Birincisi yazdığımız kimi qohumluq əlaqələri, ikincisi elin arasında olan ikitirəlik idi. Hər tirə özünü dövlətə yaxın göstərmək istədiyindən savaşlarda can-başla iştirak edirdi. Qacar eli İranın şərq hissəsində yerləşəndən sonra, heyvandarlıqla məşğul olduğundan Gürgan və Ətrək çaylarının sahillərini seçdi. Bu yer onların sabiq yurdlarına çox bənzəyirdi. Orda otlaqlar bol idi.Bu çayların kənarında hansı tarixdən yaşadıqları dəqiq deyil. Amma belə məlum olur ki, Qacar elinin qrupları arasında ixtilaflar baş verib. Bu ixtilafların ilkin səbəbi yerləşmə üstündə əmələ gəlmişdi. Onlar Gürgan çayının aşağı və yuxarı başına əyləşmişdilər. Yuxarı başda əyləşənlərə yuxarıbaşlılar, aşağı başda əyləşənlərə aşağıbaşlılar deyiblər. Türklər arasında yuxarıbaşlılar dəvəli, aşağıbaşlılar qoyunlu adlanıblar".[14].

Tarixçi Nasir Nəcmi kitabında qacarların Qarabağ bölgəsindən, Araz kənarından köçürülməsi haqqında yazır: "Türk irqinin bir qolu kimi sayılan Qacar tayfası tarixi hadisələrin və şahların siyasəti nəticəsində bir yerdən başqa yerə köçürülmüşdür. Səfəviyyə şahları zamanında Qacar tayfası birdəfəlik Araz çayının ətrafından Gürgan çayı dərəsinə köçürülmüş orada Iran hüdudlarını, sərhəd şəhərlərini qorumaq işilə məşğul olmuşdu. Get-gedə tayfa içərisində ixtilaf törənmiş, bu isə tayfanın iki hissəyə parçalanmasına səbəb olmuşdur. Beləliklə, tayfanın bir hissəsi Qoyunlu, yaxud "Aşağıbaş" qacarları, ikinci hissəsi isə "Yuxarıbaş" qacarları adını almışdır".[15].

I Şah Abbas Qarabağ qacarlarının bir hissəsini, əsasən Qovanlı, Dəvəli, Şambayatı, Ziyadlı oymaqlarını Astrabada köçürmüşdü. Onlar Gürgançay boyunca məskunlaşmışdılar. Bu oymaqlar yerləşdikləri əraziyə görə, iki qola ayrılırdı. Yuxarıbaşlı və Aşağıbaşlı qruplarına. Ayrıldılar:

Yuxarıbaşlı qolu: dəvəli, köhnəli, xəzinədarlı, qıyaxlı, kürlü, sepanlı.

Aşağıbaşlı qolu: qovanlı, izzətdinli, şambayatı, ziyadlı, qaradonlu, qaramusanlı, daşlı.

Petruşevski qeyd edir ki, Qacar elinin soy-kökündə dayanan tayfalardan biri də Cəlairdir. Biz bilirik ki, Cəlair ulusu Azərbaycana monqol-tatarların fütuhatı dönəmində gəlmişdir. Cəlair ulusunun cadaran, cat, orlat, tukaraun, karavun və başqa oymaqları vardı. Cadaran oymağının Kumun kovan, Mukali kovan, Buğa kovan, Boqol kovan adlı noyonları Çingiz xanın silahdaşları, özləri isə ata-bala, qohum əqraba idilər. Monqol qurumunda kovan ünvan, rütbə sayılırdı. Ola bilsin ki, Qovanlı oymağı öz adını bu ünvandan alıb.

Qaçar ağa Sərtaq ağanın oğlu, Sapa ağanın nəvəsi idi. Onun noyon ünvanı, rütbəsi yoxudu. Cəlair ulusunun Karavun oymağından idi. Qacarların Yuxarıbaşlı qrupunda Sapanlı adlı oymağı ola bilsin ki, öz adını Sapa ağadan alıb. Tarixçi Ələskər Şəmim yazır: "Tarixdə qoyunlu adı ilə tanınan aşağıbaşlılar Səfəvi şahlarına xidmət etdikləri üçün çox gücləniblər və nüfuz sahibi olublar. Səfəvi şahları Qacar elinin arasında olan ixtilaflardan istifadə edirdilər. Onların birləşməyinə mane olurdular. Bilirdilər ki, birləşib güclənən el mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaqdan boyun qaçıracaq. Beləliklə, hər qrup öz arasında canfəşanlıqla, şahlara vəfadarlıqla çalışdığından onların xətrini əziz tuturdular.

Aşağıbaşlılar Şah Süleyman Səfəvi zamanında İranın şimal hissəsindəki ellərin içində çox nüfuz qazandıqlarından hakimiyyətin hörmətinə səbəb olmuşdular. Elin bəzi başçıları həm məqam-mənsəb sahibi, həm də Gürgan və Dəşt ətrafında tiyul-soyurqal yiyəsi oldular. Bu şan-şöhrət yuxarıbaşlıların kin-küdurətinə səbəb oldu. Sonralar nifaın qızışmasına görə, tayfa-tirələrin arasında qanlı döyüşlər baş verdi".[16].

Qacarlar sülaləsindən olan hökmdarlar

Şəkli Adı Atası Hökmranlığı Qeydlər
Astrabad və ətraf ərazilərdə yerli əmirlik dövrü (XVIII əsrin əvvəlləri-1747)
Fətəli xan Qovanlı-Qacar Şahqulu xan XVIII əsrin əvvəlləri-1726 Astrabaddakı Mübarəkabad qalasının hakimi (XVIII əsrin əvvəlləri-1722)[17], Astrabad və ətraf ərazilərin bəylərbəyi (1722–1726)[18], Səfəvi İmperiyasının baş vəziri (1722–1726) olmuşdur.
  Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacar Fətəli xan Qacar 1726–1747 Astrabad və ətraf ərazilərdə yaşayan Aşağıbaş (Qovanlı) qacarlarının başçısı[19] olmuşdur
Müstəqil xanlıq dövrü dövrü (1747–1759; 1770–1777; 1779–1789)
  Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacar Fətəli xan Qacar 1747–1759 1747-ci ildıə mərkəzi Astrabad olan ilk müstəqil Qacar dövlətini qurmuşdur.
Hüseynqulu xan Qacar (Cahansuz şah) Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacar 1770–1777 1770-ci ildə Zəndlərdən ayrılaraq Astrabadda Qacarların müstəqilliyini bərpa etmiş, "Cahansuz şah"adı ilə tanınmışdır[20]
  Ağa Məhəmməd xan Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacar 1779–1789 1779-cu ildə Astrabadda yenidən Qacarların müstəqilliyini bərpa etmiş, 1785-ci ildə Tehran və Qumu, 1786-cı ildə İsfahanı ələ keçirmiş, 1786-cı ildə paytaxtı Tehrana köçürmüşdür[20]
Qacarlar dövləti (şahlıq dövrü) (1789–1925)
  Ağa Məhəmməd şah Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacar 1789–1797 Tacqoyması mart 1796
  Fətəli şah Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar 1797–1834
  Məhəmməd şah Abbas mirzə Qovanlı-Qacar 1834–1848
  Nasirəddin şah Məhəmməd şah 1848–1896
  Müzəffərəddin şah Nasirəddin şah 1896–1907
  Məhəmmədəli şah Müzəffərəddin şah 1907–1909
  Sultan Əhməd şah Qacar Məhəmmədəli şah 1909–1925

Qacar imperator ailəsi

Sürgündəki Qacar İmperator Ailəsinə hal-hazırda Məhəmməd Əli Şahın ən böyük nəsli Sultan Məhəmməd Əli Mirzə Qacar rəhbərlik edir, Qacar taxt-tacının varisi Məhəmməd Həsən Mirzənin nəvəsi, Sultan Əhməd Şahın qardaşı və II Məhəmməd Həsən Mirzədir.

Məhəmməd Həsən Mirzə 1943-cü ildə İngiltərədə vəfat etdi, Fransada qardaşının ölümündən sonra 1930-cu ildə sürgündə özünü şah elan etdi.

Başlıqlar və üslublar

Şah və onun həyat yoldaşı, İmperator Əlahəzrət adlanırdılar. Ən böyük oğlan şaqları Əlahəzrət adlanırdı. Uşaqların hamısı Şahzadə və ya Şahzadə Xanum titulu daşıyırdı.[21]

1925-ci ildən bəri Qacar sülaləsi

Qacar İmperator Ailəsinin başçıları

İmperator Ailəsinin rəhbərliyi Məhəmməd Əli Şahın ən böyük kişi nəslindən miras qalmışdır.

Qacar xanədanının varisləri

Şəcərəsi

Fətəli xan Qacar
 
 
 
Əminə bəyim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məhəmmədhəsən xan Qacar
(1747-59)
 
 
 
Ceyran xanım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ağa Məhəmməd şah Qacar
(1779-97)
 
Hüseynqulu xan Qacar -
Cahansuz şah (1771-77)
 
 
 
Ağabacı xanım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fətəli şah
(1797-1834)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbas Mirzə Qacar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məhəmməd Şah
(1834-48)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nəsrəddin Şah
(1848-96)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müzəffərəddin Şah
(1896-1907)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məhəmmədəli Şah
(1907-09)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sultan Əhməd Şah
(1909-25)


İstinadlar

 1. Genealogy and History of Qajar (Kadjar) Rulers and Heads of the Imperial Kadjar House
 2. Cyrus Ghani. Iran and the Rise of the Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power, I.B. Tauris, 2000, ISBN 1-86064-629-8, p. 1
 3. 1 2 Cyrus Ghani. Iran and the Rise of the Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power, I. B. Tauris, 2000, ISBN 1-86064-629-8, p. 1
 4. 1 2 William Bayne Fisher. Cambridge History of Iran, Cambridge University Press, 1993, p. 344, ISBN 0-521-20094-6
 5. 1 2 Dr Parviz Kambin, A History of the Iranian Plateau: Rise and Fall of an Empire, Universe, 2011, p.36, online edition.
 6. 1 2 Jamie Stokes and Anthony Gorman, Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East, 2010, p.707, Online Edition: "The Safavid and Qajar dynasties, rulers in Iran from 1501 to 1722 and from 1795 to 1925 respectively, were Turkic in origin."
 7. Persia: Webster’s Quotations, Facts and Phrases. Icon Group International, Inc. — ICON Group International, Inc., 2008 — ISBN 0-546-66019-3. «Agha Muhammad Khan (1742 — June 17, 1797) was the chief of a Turkic tribe, the Qajars. He became shah of Persia in 1794 and established the Qajar dynasty».
 8. Encyclopædia Iranica: Iran II. Iranian History. Islamic Period (651—1979). The Qajar dynasty (1779—1924).

  The Qajar were a Turkmen tribe who first settled during the Mongol period in the vicinity of Armenia and were among the seven Qezelbāš tribes that supported the Safavids.

 9. Britannica: Qajar-dynasty"In 1779, following the death of Moḥammad Karīm Khān Zand, the Zand dynasty ruler of southern Iran, Āghā Moḥammad Khān (reigned 1779-97), a leader of the Turkmen Qājār tribe, set out to reunify Iran."
 10. Энциклопедическій словарь: подъ ред И. Е. Андреевскаго, том 23, с.383
 11. Encyclopedia Iranica. The Qajar Dynasty. Online Edition
 12. K. M. Röhrborn, Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin, 1966, p. 4
 13. Encyclopedia Iranica. Ganja. Online Edition
 14. Ə. Şəmim, Iran dər dövreyi-səltənəti-Qacar, "Elm" nəşriyyatı, II çapı, 1370 hicri, səh.20-21.(farsca)
 15. N. Nəcmi, Abbas mirzə, Bakı, "Yazıçı", 1993, səh.5-6
 16. Ə. Şəmim, Iran dər dövreyi-səltənəti-Qacar, "Elm" nəşriyyatı, II çapı, 1370 hicri, səh.21.(farsca)
 17. Mehman Süleymanov, Gülüstan müqaviləsi. I hissə. Bakı-2014. II–V fəsillər, səh.73–367.
 18. T.Nəcəfli, G.Nəcəfli, XVI-XVIII-ci yüzilliklərdə Qacarların Azərbaycanın siyasi həyatında rolu (məqalə). 2013.
 19. Tahirə Həsənzadə, XVIII–XIX əsr Əfşarlar və Qacarlar dövrünün görkəmli Azərbaycan türkləri. Bakı-2013. Səh. 71–116.
 20. 1 2 Ədalət Tahirzadə, Ağa Məhəmməd şah Qacar (Tərcümeyi-hal oçerki). Bakı-2005.
 21. "Qajar (Kadjar) Titles and Appellations". www.qajarpages.org. İstifadə tarixi: 31 May 2020.

qacarlar, sülalə, qacarlar, sülaləsi, azərb, ərəb, qrafikalı, قاجارلار, رلر, fars, سلسله, قاجاریه, azərbaycan, indiki, iran, ərazisində, xviii, əsrlərdə, hakimiyyətdə, olmuş, azərbaycanlı, türk, mənşəli, sülalə, qacarlar, sülaləsifars, قاجاریانölkə, qacarlar, . Qacarlar sulalesi azerb ereb qrafikali قاجارلار ve ya ق ج رلر fars سلسله قاجاریه Azerbaycan ve indiki Iran erazisinde XVIII XX esrlerde hakimiyyetde olmus Azerbaycanli 1 2 ve Turk menseli sulale 3 4 5 6 Qacarlar sulalesifars قاجاریانOlke Qacarlar dovletiBanisi Aga Mehemmed sah QacarSonuncu hokmdar Sultan Ehmed sah QacarHazirki rehber Soltan Mehemmed Eli MirzaEsasi qoyulub 1789Soyun kesilmesi 1925Milliyyet Azerbaycanli Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Sulalenin menseyi 2 Qacarlar sulalesinden olan hokmdarlar 3 Qacar imperator ailesi 3 1 Basliqlar ve uslublar 3 2 1925 ci ilden beri Qacar sulalesi 3 2 1 Qacar Imperator Ailesinin bascilari 3 2 2 Qacar xanedaninin varisleri 4 Seceresi 5 IstinadlarSulalenin menseyi RedakteOguz turklerinin Bayat boyuna mensub oymagi qebilesi 7 8 9 10 olan Qacarlar Monqol isgali zamanlarinda Irevan etrafinda kok salmislar ve Sefevi sulalesini Azerbaycanda ve Iranda hakimiyyete getiren yeddi Qizilbas Turk tayfalarindan biri olmuslar 11 XVI esrin evvelerinde Azerbaycanda ve Iranda hakimiyyeti ele keciren Sefeviler indiki Azerbaycan Respublikasinin erazisini yerli turk xanlarina buraxmislardir 12 ve 1554 cu ilde Gence seherinin Sahverdi Soltan Ziyadoglu Qacar terefinden idare edildiyi haqda tarixi melumatlar movcuddur 13 Ziyadogullari ailesi sonralar Qarabaga da hokmdarliq etmisdir 16 17 ci esrlerde Qacarlar Sefevi dovletinde bir sira resmi vezifeler tutmuslar I Sah Abbas Sefevi dovrunde Sahseven turk tayfalari kimi taninan Qacarlari Iranin muxtelif bolgelerine yerlesdirmisdir ve bunlarin bir coxu Astarabad hal hazirda Qorqan erazisinde qoyulmusdur Tarixci Elesker Semim yazir Sefeviyye dovrunde yazilan tarixden bele gorunur ki Sefeviyye sahlarinin analari Qacar elinden olublar Bu el Araz cayinin sahillerinde yasayib Sefeviler Iran serhedlerini ozbeklerden qorumaq ucun bunlari Astrabada kocurubler Bu kocurulme ve secim onu gosterir ki el doyusken olub Qacar eli Sefeviyye sahlarina hemise vefali qalib Qacar eli terefinden hec vaxt Sefevi sahlarina qarsi etiraz usyan yagiliq olmayib Sefevi dovrunun butun ehmiyyetli savaslarinda qerbde serqde bas veren osmanli ve ozbeklere qarsi muharibelerde Qacar elinin bascilari ve doyusculeri istirak edibler O elin sefevilere bagliliginin iki sebebi vardi Birincisi yazdigimiz kimi qohumluq elaqeleri ikincisi elin arasinda olan ikitirelik idi Her tire ozunu dovlete yaxin gostermek istediyinden savaslarda can basla istirak edirdi Qacar eli Iranin serq hissesinde yerlesenden sonra heyvandarliqla mesgul oldugundan Gurgan ve Etrek caylarinin sahillerini secdi Bu yer onlarin sabiq yurdlarina cox benzeyirdi Orda otlaqlar bol idi Bu caylarin kenarinda hansi tarixden yasadiqlari deqiq deyil Amma bele melum olur ki Qacar elinin qruplari arasinda ixtilaflar bas verib Bu ixtilaflarin ilkin sebebi yerlesme ustunde emele gelmisdi Onlar Gurgan cayinin asagi ve yuxari basina eylesmisdiler Yuxari basda eylesenlere yuxaribaslilar asagi basda eylesenlere asagibaslilar deyibler Turkler arasinda yuxaribaslilar develi asagibaslilar qoyunlu adlaniblar 14 Tarixci Nasir Necmi kitabinda qacarlarin Qarabag bolgesinden Araz kenarindan kocurulmesi haqqinda yazir Turk irqinin bir qolu kimi sayilan Qacar tayfasi tarixi hadiselerin ve sahlarin siyaseti neticesinde bir yerden basqa yere kocurulmusdur Sefeviyye sahlari zamaninda Qacar tayfasi birdefelik Araz cayinin etrafindan Gurgan cayi deresine kocurulmus orada Iran hududlarini serhed seherlerini qorumaq isile mesgul olmusdu Get gede tayfa icerisinde ixtilaf torenmis bu ise tayfanin iki hisseye parcalanmasina sebeb olmusdur Belelikle tayfanin bir hissesi Qoyunlu yaxud Asagibas qacarlari ikinci hissesi ise Yuxaribas qacarlari adini almisdir 15 I Sah Abbas Qarabag qacarlarinin bir hissesini esasen Qovanli Develi Sambayati Ziyadli oymaqlarini Astrabada kocurmusdu Onlar Gurgancay boyunca meskunlasmisdilar Bu oymaqlar yerlesdikleri eraziye gore iki qola ayrilirdi Yuxaribasli ve Asagibasli qruplarina Ayrildilar Yuxaribasli qolu develi kohneli xezinedarli qiyaxli kurlu sepanli Asagibasli qolu qovanli izzetdinli sambayati ziyadli qaradonlu qaramusanli dasli Petrusevski qeyd edir ki Qacar elinin soy kokunde dayanan tayfalardan biri de Celairdir Biz bilirik ki Celair ulusu Azerbaycana monqol tatarlarin futuhati doneminde gelmisdir Celair ulusunun cadaran cat orlat tukaraun karavun ve basqa oymaqlari vardi Cadaran oymaginin Kumun kovan Mukali kovan Buga kovan Boqol kovan adli noyonlari Cingiz xanin silahdaslari ozleri ise ata bala qohum eqraba idiler Monqol qurumunda kovan unvan rutbe sayilirdi Ola bilsin ki Qovanli oymagi oz adini bu unvandan alib Qacar aga Sertaq aganin oglu Sapa aganin nevesi idi Onun noyon unvani rutbesi yoxudu Celair ulusunun Karavun oymagindan idi Qacarlarin Yuxaribasli qrupunda Sapanli adli oymagi ola bilsin ki oz adini Sapa agadan alib Tarixci Elesker Semim yazir Tarixde qoyunlu adi ile taninan asagibaslilar Sefevi sahlarina xidmet etdikleri ucun cox guclenibler ve nufuz sahibi olublar Sefevi sahlari Qacar elinin arasinda olan ixtilaflardan istifade edirdiler Onlarin birlesmeyine mane olurdular Bilirdiler ki birlesib guclenen el merkezi hakimiyyete tabe olmaqdan boyun qaciracaq Belelikle her qrup oz arasinda canfesanliqla sahlara vefadarliqla calisdigindan onlarin xetrini eziz tuturdular Asagibaslilar Sah Suleyman Sefevi zamaninda Iranin simal hissesindeki ellerin icinde cox nufuz qazandiqlarindan hakimiyyetin hormetine sebeb olmusdular Elin bezi bascilari hem meqam menseb sahibi hem de Gurgan ve Dest etrafinda tiyul soyurqal yiyesi oldular Bu san sohret yuxaribaslilarin kin kuduretine sebeb oldu Sonralar nifain qizismasina gore tayfa tirelerin arasinda qanli doyusler bas verdi 16 Oguz turklerinin boyu 3 4 5 6 Bayat boyuQacarlarQovanli oymagiQacarlar sulalesinin seceresiQacarlar sulalesiQacarlar sulalesinden olan hokmdarlar RedakteSekli Adi Atasi Hokmranligi QeydlerAstrabad ve etraf erazilerde yerli emirlik dovru XVIII esrin evvelleri 1747 Feteli xan Qovanli Qacar Sahqulu xan XVIII esrin evvelleri 1726 Astrabaddaki Mubarekabad qalasinin hakimi XVIII esrin evvelleri 1722 17 Astrabad ve etraf erazilerin beylerbeyi 1722 1726 18 Sefevi Imperiyasinin bas veziri 1722 1726 olmusdur Mehemmedhesen xan Qovanli Qacar Feteli xan Qacar 1726 1747 Astrabad ve etraf erazilerde yasayan Asagibas Qovanli qacarlarinin bascisi 19 olmusdurMusteqil xanliq dovru dovru 1747 1759 1770 1777 1779 1789 Mehemmedhesen xan Qovanli Qacar Feteli xan Qacar 1747 1759 1747 ci ildie merkezi Astrabad olan ilk musteqil Qacar dovletini qurmusdur Huseynqulu xan Qacar Cahansuz sah Mehemmedhesen xan Qovanli Qacar 1770 1777 1770 ci ilde Zendlerden ayrilaraq Astrabadda Qacarlarin musteqilliyini berpa etmis Cahansuz sah adi ile taninmisdir 20 Aga Mehemmed xan Mehemmedhesen xan Qovanli Qacar 1779 1789 1779 cu ilde Astrabadda yeniden Qacarlarin musteqilliyini berpa etmis 1785 ci ilde Tehran ve Qumu 1786 ci ilde Isfahani ele kecirmis 1786 ci ilde paytaxti Tehrana kocurmusdur 20 Qacarlar dovleti sahliq dovru 1789 1925 Aga Mehemmed sah Mehemmedhesen xan Qovanli Qacar 1789 1797 Tacqoymasi mart 1796 Feteli sah Huseynqulu xan Qovanli Qacar 1797 1834 Mehemmed sah Abbas mirze Qovanli Qacar 1834 1848 Nasireddin sah Mehemmed sah 1848 1896 Muzeffereddin sah Nasireddin sah 1896 1907 Mehemmedeli sah Muzeffereddin sah 1907 1909 Sultan Ehmed sah Qacar Mehemmedeli sah 1909 1925Qacar imperator ailesi RedakteSurgundeki Qacar Imperator Ailesine hal hazirda Mehemmed Eli Sahin en boyuk nesli Sultan Mehemmed Eli Mirze Qacar rehberlik edir Qacar taxt tacinin varisi Mehemmed Hesen Mirzenin nevesi Sultan Ehmed Sahin qardasi ve II Mehemmed Hesen Mirzedir Mehemmed Hesen Mirze 1943 cu ilde Ingilterede vefat etdi Fransada qardasinin olumunden sonra 1930 cu ilde surgunde ozunu sah elan etdi Basliqlar ve uslublar Redakte Sah ve onun heyat yoldasi Imperator Elahezret adlanirdilar En boyuk oglan saqlari Elahezret adlanirdi Usaqlarin hamisi Sahzade ve ya Sahzade Xanum titulu dasiyirdi 21 1925 ci ilden beri Qacar sulalesi Redakte Qacar Imperator Ailesinin bascilari Redakte Imperator Ailesinin rehberliyi Mehemmed Eli Sahin en boyuk kisi neslinden miras qalmisdir Sultan Ehmed sah Qacar 1925 1930 Firudin Mirze Qacar 1930 1975 Hemid Mirze 1975 1988 Mahmud Mirze Qacar 1988 Soltan Eli Mirze Qacar 1988 2011 Soltan Mehemmed Eli Mirza 2011 indiyedek Qacar xanedaninin varisleri Redakte Sultan Ehmed sah Qacar 1925 1930 Mehemmed Hesen Mirze 1930 1943 Firudin Mirze Qacar 1943 1975 Hemid Mirze 1975 1988 I Mehemmed Hesen Mirze 1988 Seceresi RedakteFeteli xan Qacar Emine beyim Mehemmedhesen xan Qacar 1747 59 Ceyran xanim Aga Mehemmed sah Qacar 1779 97 Huseynqulu xan Qacar Cahansuz sah 1771 77 Agabaci xanim Feteli sah 1797 1834 Abbas Mirze Qacar Mehemmed Sah 1834 48 Nesreddin Sah 1848 96 Muzeffereddin Sah 1896 1907 Mehemmedeli Sah 1907 09 Sultan Ehmed Sah 1909 25 Istinadlar Redakte Genealogy and History of Qajar Kadjar Rulers and Heads of the Imperial Kadjar House Cyrus Ghani Iran and the Rise of the Reza Shah From Qajar Collapse to Pahlavi Power I B Tauris 2000 ISBN 1 86064 629 8 p 1 1 2 Cyrus Ghani Iran and the Rise of the Reza Shah From Qajar Collapse to Pahlavi Power I B Tauris 2000 ISBN 1 86064 629 8 p 1 1 2 William Bayne Fisher Cambridge History of Iran Cambridge University Press 1993 p 344 ISBN 0 521 20094 6 1 2 Dr Parviz Kambin A History of the Iranian Plateau Rise and Fall of an Empire Universe 2011 p 36 online edition 1 2 Jamie Stokes and Anthony Gorman Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East 2010 p 707 Online Edition The Safavid and Qajar dynasties rulers in Iran from 1501 to 1722 and from 1795 to 1925 respectively were Turkic in origin Persia Webster s Quotations Facts and Phrases Icon Group International Inc ICON Group International Inc 2008 ISBN 0 546 66019 3 Agha Muhammad Khan 1742 June 17 1797 was the chief of a Turkic tribe the Qajars He became shah of Persia in 1794 and established the Qajar dynasty Encyclopaedia Iranica Iran II Iranian History Islamic Period 651 1979 The Qajar dynasty 1779 1924 The Qajar were a Turkmen tribe who first settled during the Mongol period in the vicinity of Armenia and were among the seven Qezelbas tribes that supported the Safavids Britannica Qajar dynasty In 1779 following the death of Moḥammad Karim Khan Zand the Zand dynasty ruler of southern Iran Agha Moḥammad Khan reigned 1779 97 a leader of the Turkmen Qajar tribe set out to reunify Iran Enciklopedicheskij slovar pod red I E Andreevskago tom 23 s 383 Encyclopedia Iranica The Qajar Dynasty Online Edition K M Rohrborn Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16 und 17 Jahrhundert Berlin 1966 p 4 Encyclopedia Iranica Ganja Online Edition E Semim Iran der dovreyi selteneti Qacar Elm nesriyyati II capi 1370 hicri seh 20 21 farsca N Necmi Abbas mirze Baki Yazici 1993 seh 5 6 E Semim Iran der dovreyi selteneti Qacar Elm nesriyyati II capi 1370 hicri seh 21 farsca Mehman Suleymanov Gulustan muqavilesi I hisse Baki 2014 II V fesiller seh 73 367 T Necefli G Necefli XVI XVIII ci yuzilliklerde Qacarlarin Azerbaycanin siyasi heyatinda rolu meqale 2013 Tahire Hesenzade XVIII XIX esr Efsarlar ve Qacarlar dovrunun gorkemli Azerbaycan turkleri Baki 2013 Seh 71 116 1 2 Edalet Tahirzade Aga Mehemmed sah Qacar Tercumeyi hal ocerki Baki 2005 Qajar Kadjar Titles and Appellations www qajarpages org Istifade tarixi 31 May 2020 Menbe https az wikipedia org w index php title Qacarlar sulale amp oldid 6069745, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.