fbpx
Wikipedia

Pazırıq mədəniyyəti

Pazırıq mədəniyyətiDəmir dövrünə aid arxeoloji mədəniyyət.

Tarixi

 
Atlı adam
 
Pazırıq xalısı

Altay diyarında e.ə. V-III əsrlərdə dəmir dövrünə aid arxeoloji tapıntılar hesab edilən pazırıq kurqanları əsas etibarı ilə ağacı, dəri, parça, gön, xəz, metalı və insan və at cəsədlərini əhatə edən qiymətli eksponatlardır ki, alimlərin fikrincə bütün bu mədəniyyət nümunələri yalnız uzun minilliklər ərzində buz qatının altında qaldığına görə məhv olmamışdır. Böyük Ulaqan çayının sağ sahilində Pazırıq dərəsində yerləşən bu kurqanlar Balıqtuyul bölgəsində bir neçə kilometr şimala doğru uznaraq 5 əsas böyük kurqanı əhatə edir. Üstü xırda daş, çınqıl və mamırla örtülmüş bu kurqanlar özünün taxta sütunları ilə ziyarətçiıərinin diqqətini cəlb edir. Bu qiymətli və regionda bənzəri olmayan arxeoloji abidə özünü miladdan əvvələ gedib çıxan tarixi ilə tarixsevənləri təəccübləndirdiyi kimi də baxımsız və zaman-zaman coğrafi hadisələr və regionun olduca sərt təbiəti nəticəsində sıradan çıxmağı ilə onları məyus edir.

Pazırıq kurqanları ilk dəfə (Katandin kurqanı və Qazaxıstanda Berel şəhərində Pazırıq mədəniyyətinə aid olan məqbərədə yerləşən kurqan bura daxildir) 1865-ci ıldə öz « donuq » qəbirləri ilə açılmışdır. Elə həmin vaxt ilk dəfə olaraq buzda donaraq dövrümüzə gəlib çıxmış paltarlar da aşkarlanmışdır. Bu kurqandan tapılan tapıntılar içərisində ən qiymətli tapıntı hazırda Moskva dövlət Tarix muzeyində sərgiyə çıxarılmış Katandin qaftanıdır. Həmin muzeydə saxlanılan digər nadir əşya isə samur xəzindən və çin ipəyindən tikilmiş və formasına görə fraka bəzədiyindən elə frak da adlanan bir eksponatdır.

İlk Pazırıq kurqanı 1929-cu ildə akademik S.İ.Rudenko tərəfindən, digər dördü isə 1947-1949-cu illərdə akademik S.İ.Rudenko və M.P.Qryaznov tərəfindən aşkarlanmışdır. Altay Skif dövrünün nadir tapıntısı olan bu kurqanlara pazırıq adı eyni adlı coğrafi əraziyə müvafiq olaraq verilmişdir. Kəşf olunmuş ilk pazırıq kurqanı skif dövrünün abidəsi olaraq 52 kv. m ərazini əhatə edir. Hündürlüyü isə 4 metrdən ibarətdir. Daş örtüyün altında olan quyu ikiqat divar, döşəmə, tavan və altı enli sütündan ibarətdir. İçərisində xırda kameralar olan bu kurqanın arakəsmələri daxildən enli lövhələr, xaricdən isə arakəsmələri xırdalanmış kiçik daşlardan ibarət olan bəndlərdən ibarətdir. Kurqanın daxili isə 300 belə orta ölçülü sütunlardan ibarətdir. Bu sütunların diametri isə təqribən 47 metrə çatır. Hündürlüyü isə 2,2 metrdir. Alimlərin fikrincə tarix boyu bu kurqanlar işğalçılar tərəfindən talan olunmuş və qiymətli metal, bəzək əşyaları dövrümüzə gəlib çıxmamışdır. Mütəxəsislərin rəyincə bu kurqanlardan dövrümüzə gəlib çatan zaman-zaman məhv olmuş üzvi əşyalar-gön dəri məmulatları , yun, taxta, sümük və parçalardan ibarət məmulatlardır. Qeyri münasib coğrafi şərait bu kurqanlara öz mənfi təsirini göstərmişdir. Belə ki, Payızda bu kurqanların daxilinə dolan çirkab suları hopmağa vaxt tapmamış, qışda o vəziyyətdə də donmuş, yayda isə tam əriməyərək, yenidən payızda yağıntı suları bura əlavə olunmuş və nəticədə dözülməz şərait yaratmışdır.

Arxoloqları hazırda narahat edən əsas məsələ bu qədim mədəniyyətin əsas hissəsini təşkil edən maddi mədəiyyətdir. Belə ki, bu cür üzvi materiallardan təşkil olunmuş eksponatlar izsiz soraqsız itib batmaqdadır. Əbədi olaraq itirilmiş nümunələr içərisində insanın « II cildi adlanan » onun qeydlərini təşkil edən parça məmulatlarıdır. Buna görə də möcüzə nəticəsində məhv olmayaraq tapılmış bu kostuymlar arxeoloji tapıntılar içərisində ən qiymətlisi hesab olunur. Miladdan əvvəl IV-III minillik tarixə malik qədim mədəniyyətə xas Dağlıq Altay zonasında aşkarlanmış (ötən əsrin 20,30-cu illəri ərzində Uluqan rayonunun Pazırıq dərəsində tapılan kurqanların adı ilə adlanan bu mədəniyyət qalıqları bu coğrafi rayonun adı ilə eyniyyət təşkil edir) «donuq » qəbirlər silsiləsi bu cür mədəniyyət nümunələridir.

XX əsrin 60-cı illərində Dağlıq Altay zonasında Pazırıq, Başadar, Tuektin ərazilərində böyük «çar kurqanları» adlanan qazıntı geyim baxımından ən kasad mədəniyyət sayılsa da ən qiymətlisi hesab olunur. Bu geyimlərin böyük bir hissəsi ya elə öz dövürlərində təcvüzə məruz qalmış ya da arxeoloji qazıntılar aparılarkən zədələndiyinə görə müasir atributasiyaya yaralı deyildirlər. Lakin hər halda salamat qalmış eksponatlardan kifayət qədər araşdırılaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, qədim pazırıq insanı (Altay vilayətinin şimal dağlıq hissəsi) heyvandarlıqla məşğul olmuşdur.

Nəhayət, 1990-1995-ci illərdə Ukok bəndində (Altay Respulikasının Koş-Aqaçsk rayonu) tarixdə ilk dəfə olaraq 130 illik araşdırmaların nəticəsində zadəgan Pazırıq nəslindən olan və əsirlərlə buz altında qalmış qiymətli kurqanlar aşkarlanmışdır.

Tədqiqatlar nəticəsində belə məlum olmuşdur ki, qədim Pazırıq insanları yalnız iribuynuzlu mal-qara, qoyun və keçi bəsləyən insanlar olmayıb həm də mahir əkinçilər olmuşdurlar. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində əkinçilik mədəniyyətinə xas inventarların tapılması bunu söyləməyə əsas verir. Məqbərə içərisindən tapılmış ağac gövdəsindən oyulmuş taxta məmulataları da onların oturaq həyata keçmələrindən xəbər verir. Ukok dərəsində aşkarlanmış bütün arxeoloji tapıntılar bir daha sübut etmişdır ki, üç qədim mədəniyyət bölgəsi olan Mərkəzi Asiya, Altay-Sayan, Orta Asiya mədəniyyətlərinin qovşağında yerləşən qədim Pazırıq insanı bu üç mühüm avroasiya etnogenezi mərkəzindən çox səmərəli şəkildə yararlanmışdır. Ancaq özləri də yeni mədəniyyətin formalaşmasında iştirak etmişdilər. Son arxeoloji qazıntılar həm də onu sübut etmişdir ki, qədim Pazırıq mədəniyyəti arealının episentri hazırda sərhədləri Qazaxıstan, Çin Xalq Respublikasının Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonu, Rusiyanın Tuva rayonu və Monqolustanın qərbini əhatə edən coğrafi periferiya zonası hesab edilən Altay bölgəsidir. Müasir antropoloji bərpa işlərinin nəticəsindən sonra belə məlum olmuşdur ki, qədim Pazırıq insanı hündür boylu, enli boğazlı, iri alınlı, çox enli olmayan amma iti burunlu və enli kürək olmuşdular. Özündə müxtəlif etnik əlamətləri birləşdirən qədim Pazırıq adamı Asiyalı avropoid irqinə məxsusdur. Kişilər çiyinlərinə tökülən saç, qadınlar isə enli uzun hörüklərə malik idilər. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış Ukok şahzadəsinin tapıntısı onu deməyə əsas verir ki, Pazırıq qadını pariklərdən və kosmetik vasitələrdən istifadə etmişdir.

Dağlıq Altay ərazisinin kurqanları iri daş töküntüləridən ibarət olub, onların altında, dərin çöçəklikdə doğranmış ağac tirlərdən ibarət ikiqat qəbir kamerası tikilidir. Kameranın içərisi ( birincisi ) geniş olub, heç də böyüklüyü etbarilə yaşayış evindən geri qalmırdı. İkinci kamera nisbətən kiçik olurdu. Bu kameralar arasında xüsusi boşluq vardır. Kurqanların arasında daimi soyuqluq sahəsi yaradılmış və nəticədə kurqan altında əmələ gələn nəmişlik donur, bunun nəticəsində isə oraya qoyulmuş əşyalar başqa yerdəkilərinə nisbətən daha yaxşı qalırdı. Məhz bunun nəticəsidir ki, kurqan altı kameralarda bütün ağac qurğuları, qiymətli parçalar xalılar, yundan, tükdən və dəridən düzəldilmiş mallar, balzamlanaraq ( mumiyalanaraq ) qəbirə qoyulmuş meyit və s. olduğu kimi qalmışdır.

Məlum olmuşdur ki, bu əhali (Pazırıq kurqanlarının sahibləri) yüksək ictimai və iqtisadi inkişafa malik maldarlardan ibarət olmuş və öz mədəniyətləri, həmşinin ictimai inkişaf səviyyəsi etibari ilə qonşu sak tayfalarına daha yaxın olmuşlar.

Dağlıq Altay kuqanlarından zəngin cəvahirat, o cümlədən yad ölkələrdən gətirilmiş cah-cəlal qalıqları aşkar edilmişdir. Misal üçün, bu kurqanlardan Əhəməni dövrünə aid üzərində kahin təsvir edilmiş iran parçası, Hindistan sahillərindən gətirilmiş və bəbir dərisindən hazırlanmış əşyalar, bitki toxumu, balıqqulağı və s. aşkar edilmişdir.Kurqanların dəbdəbəli düzəldilməsi və onların iri ölçülü olması, həm də zənginliyi burda basdırılmış adamın mövqeyini müəyyən etməyə imkan verir. Çox güman ki, Pazırıq vadisində əsasən tayfa ittifaqlarının başçıları dəfn edilmişdir.Bu baxımdan ikinci Pazırıq kurqanı olduca maraqlıdır. Burada dəfn olunmuş adamın uzun, həm də qara boya ilə rənglənmiş saçları vardır. Onun bədəni zəngin təsvirlərlə tatuirovka edilmişdir. Onu döş hissəsinə bədəni heyvan, başı isə quş olan fantastik təsvir çəkilmişdir. Sağ əlində fantastik, qanadlı heyvan, dağ keçisi, sifətinin sonu quş dimdiyinə oxşadılmış maral, iri dişli yırtıcı və nəhayət yalı qırxılmış maral şəkli döyülmüşdür. Sibir-skif dünyasının başqa mədəniyyətlərlə əlaqəsini öyrənmək üçün Pazırıq kurqanlarında aşkar edilmiş incəsənət materiallarının böyük əhəmiyyəti vardır. Bu materiallar içərisində heyvan və quş təsvirləri mərkəzi yer tutur.

Dağlıq Altay kurqanlarının birində dörd təkərli araba tapılmışdır. Güman edirlər ki, belə arabalarda meyid aparmışlar.

Qədim Akalakın və Pazırıq kurqanları tapıntılarına görə demək olar ki, həm kişilər həm qadınların bədənləri dünyanın üç qat quruluşa malik olması haqqında rəsmlər, balıq və digər heyvanların əksi, Yer kürəsi, yırtıcını məhv etmək səhnələri, dırnaqlı heyvana hücum sujetləri, qartal, əl və barmaq təsvirləri olan döymələrlə örtülmüşdür.

Taxta sakrofaqdan olan mumlaşdırılmış qadın və kişi cəsədləri yalnız kurqanın dibində olduğundan və daim buzlaq altında qaldığına görə dövrümüzə gəlib çatmışdır. Mütəxəsislərin rəyincə bu kişi məşhur hərbiçi həm də qəbilə başçısı. Qadın isə çox güman ki, onun həyat yoldaşı olmuşdur. Onların hər ikisinin kəllələrində beynlərini çıxarmaq üçün olan iri deşiklər aydın görünür. Onların bütün daxili orqanları və əzələləri də çıxarılmış və dərilərinin içi bərk sıxılmış quru otlarla doldurulmuşdur. Bu cəsədlərin sonda hamar at tükü ilə tikilməsi bu tapıntıların dövrümüzə gəlib çıxmasını şərtləndirən əsas amillərdəndir. Bu sakrofaqlardan cəngavərin işlətdiyi hərbi əşyalar, alçaq boylu monqol atlarının qalıqları da tapılmışdır.

Kurqanların birinin içərisindən isə ümumi sayı 10 olan və ağızlarına böyük məharətlə maska tikilmiş 4 at qalıqları diqqəti cəlb edir. Sonuncu V Pazırıq kurqanında isə arxeoloqlar çox yaxşı vəziyyətdə dövrümüzə qədər gəlib çımış fars xalçası aşkarlamışdır. Qonşu kurqanda isə yerli istehsal olduğu güman olunan və üzərində at belində atlı təsvir ounmuş nəfis xalça da tapılmışdır. Bütün bu məmulatlar onu bir daha sübut edir ki, mədəniyyətinin yüksək zirvəyə çatdığı skif dövlətinə xas pazırıq adamının nəyinki yaxın Çin dövləti hətta uzaq Persiya və başqa dövlətlərlə ticari əlaqələri olmuşdur. Təxminən hər bir kurqanın içərisindən bir zamanlar Fars körfəzi üçün xarakterik edilən müxtəlif ədviyyat otlarının və balıqqulağından ibarət bəzək, zinət əşyalarının tapılması ticari münasibətlərdə sıx əlaqə olduğunu göstərir.

Pazırıq kurqanında ən dəyərli hesab edilən və salamat aşkarlanan bəzi eksponatlar hal-hazırda Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində skif-sarmat mədəniyyəti nümunələri nümayiş olunan 7 əsas zalda təqdim olunur. Bu zallarda qonşu bölgələrdən olan ümumsibir mədəniyyəti abidələrindən hesb edilən Şimali Priçernomoriya, Minusin və digər mədəniyyət nümunələri də nümayiş olunur. Bütün bu qonşu bölgələrin vahid mənəvi yaradıcı xüsüsiyyətləri onların eyni mənşəli milliyyətə mənsub olmalarından xəbər verir. Eyni mənşəli və eyni dövrə mənsub tapıntılar Biysk və Dağlıq Altayın diyarşünaslıq muzeyində böyük əksəriyyət təşkil edir.

Alimlər böyük təəssüf hissi ilə qeyd edirlər ki, qışda temperaturun çox aşağı olduğu bu bölgələrdə yıtıcı heyvanlardan olan canavar, tülkü və s. sığınacaq mənbəyi kimi kurqanlarda daldalanmış, bəzi üzvi məmulatları zədələmiş, insanlar isə taxta sütunlardan yanacaq mənbəyi kimi istifadə edərək, bənzəri olmayan və gələcəkdə unikal eksponat hesab olunacaq bir çox tapıntıları əbədi olaraq məhv etmişlər.

Bu yaxınlarda isə Skif kurqanlarının daha maraqlı bir cəhəti aşkar olunmuşdur. Belə ki, Pazırıq əyalətində yaşayan Altaylılar mənəvi rahatlıq tapmaq üçün buranı ziyarət etdikdən sonra mənən saflaşdıqlarını, ibadət etmiş olduqlarını güman edirdilər. Altaylıların çoxusu belə hesab edir ki, ibadəti pıçıltı və heç bir səs eşidilmədən etmək lazımdır. Belə ki, əcdadların ruhu narahat ola və oyana bilərdi.

Pazırıq özü coğrafi mövqe baxımından dəniz səviyyəsindən 1600 m hündürlükdə yerləşir. Ənənəvi kurqanlara Sırdərya mərkəzi Qazaxıstan boyunca eləcə də Tyan-Şan və Altay yüksəkliklərində, Minosin aşırımında rast gəlmək mümkündür. Arxeoloqların fikrincə bütün bu abidələr vahid bir mədəniyyətin izləridir.

Eyni coğrafi məkanda yerləşən Pazırıq, Tuektin, Başadarsk abidələrinin içərisində nəyə görə Pazırıq abidələri daha üstün hesab edilir? Digər iki abidəyə nisbətən Pazırıq daha şimalda yerləşdiyindən, öncə qeyd olunduğu kimi bura daxil olan çirkab axıntı suları vaxtaşırı donaraq buzlar yaratmış və beləliklə də maddi irsi qoruyub saxlamağa müvəffəq olmuşdur. Nə qədər maraqlı olsa da burada araşdırma apararkən arxeoloqların əsas « silahı » bel və digər qazma alətləri deyil, əksinə qaynar sularla dolu vedrələr olmuşdur. Digər qonşu iki abidəyə gəlincə isə burada daim suyun altında qalan maddi mədəniyyət nümunələri elmə çox cuzi töhfə verərək zaman-zaman məhv olub itmişlər.

Əbədi buzlaq məskəni olan Pazırıq ətrafı kəndlərdə silsilə təşkil edən kurqanların hər birinin içində qəbirlərin cəsur üzvləri və onları döyüş meydanında müşayət edən hazırkı Axaltekin atlarını xatırladan atları olduğu kimi saxlamağa müvəffəq olmuşdur.

Müasir Ermitaj muzeyində Pazırıqdan gətirilmiş saysız eksponatlar içərisində misli bərabəri olmayan gözəl bir xalça xüsusi yer tutur. Hündürlüyü muzeyin döşəməsindən tavanına qədər uzanan bu gözəl xalçanın üzərində gözəl bir ilhənin qarşısında oturmuş məşhur bir atlı təsvir olunub. Xalça al-əlvan rənglərdən toxunulmuş və gözəl aplikasiyalarla bəzədilmişdir. Mütəxəssisllərin fikrincə bu personajlar bu gün bizim dövrümüzə gəlib çıxmamış, qədim Pazırıq eposunun əsas qəhrəmanlarıdır.

Ağac oduncağından yonulmuş təxminən 12 sm hündürlüyündə maral fiquru da diqqəti gəlb edir. Maralın buynuzları çox nəfis şəkildə hazılanmışdır. Alimlərin fikrincə Pazırıq adamının bu fiquru işləyib hazırlamaq üçün mükəmməl əmək alətləri olmuşdur. Maral, Qrifon və s. kimi heyvanların başını xatırladan maskalar da diqqətdən yayınmır.İnsanlar bu maskaları dini ayinləri həyata keçirmək üçün istifadə etmişdilər. Taxta, dəri, keçədən hazırlanmış gözəl bayram və maskarat paltarları da əsl sənət nümunələridir. Burada əsas diqqəti çəkən məsələ kostyumların üzərinə dəri, at tükü, qiymətli hevan buynuzları, quş lələkləri vurulan oplikasiyalardır.

Üzərində sığına hücum edən vəhşi pələng təsvir olunmuş və olduqca əlvan rənglərdən işlənmiş at yəhərinin malik olduğu dərin kompazisiya çalarları bunu hazırlayan Pazırıq adamının böyük yaradıcı drammatik hisslərə malik olduğundan xəbər verir.

Nəfis keçədən qu-quşu fiqurları da nəcib və incə bir sənətin məhsuludur. Belə hesab edilir ki, qədim pazırıq adamı vəhşi ibtidai insan olmayıb, əksinə dövrünün mahir hekəltəraşı, rəssamı, toxucusu, xəttatı olmuşdur.

Təxminən 3000 il və daha artıq illər bundan əvvəl vəfat etmiş qadın və kişi cəsədləri üzərindəki nəcib naxışlı döymələr nümunələri hər bir mütəxəssisdə böyük maraq yaradır. Bir çox alimlərin fikrincə isə Pazırıq mədəniyyəti qədim Skif mədəniyyətinin bir tərkib hissəsi olaraq qədim dünyanın dekorativ mədəniyyətinin ən parlaq nümunələridir.

Görkəmli akademik S.İ.Rudenko 1947-ci ildə e.ə. V-VI minilliklərə gedib çıxan II Pazırıq kurqanını açdı. Əvvəlki kurqandan fərqli olaraq burada saysız hesabsız bəzək nümunələri, kişi və qadın baş örtükləri tapılmışdır. Təəssüf ki, bu sənət numunələri özündə qiymətli metal və pulları ihtila etdiyindən müharibələr zamanı hərbi qənimət kimi talan olunarkən zədələnərək papaqlar yarasız hala salınmışdır. Təbiidir ki, əsrlərlə buzlaq altında qalmış bu maddi materiallar da çürümüş və məhv olmuşdur. Bu maddi mədəniyyət nümunələrini təmamilə restavrasiya etmək müşkül məsələdir.

Üç il ərzində aparılmış arxoloji qazıntılar təxminən 1950-ci ildə yekunlaşmış və əşyaların üzərində uzun illər təmir, bərpa işləri aparılmış və nəhayət işlər 2002-ci ildə bitrək, əşyalar muzey üçün tam yararlı hala salınır. Mütəxəssislər təmir, bərpa işlərini müvafiq eskiz və dublikalara əsasən aparılmışdır. Restavrasiya zamanı alternativ saplar və müvafiq rəng və boyalardan istifadə olunurdu. Görkəmli tarixçi alim N.V.Posmak təmir, bərpa işçi qrupuna rəhbərlik etmişdir. Orijinal kişi və qadın papaqları üzərində aparılan bərpa işləri ağır zəhmət tələb etmişdir və bu işin öhdəsindən muzeyin elmi-texniki ekspertiza şöbəsinin müdüri S.A.Çexova kimi mütəxəssislər böyük məharətlə gəlmişlər.

Alinlər xüsusi ilə bir ənənəvi cəngavər papağını hazırlamağa müvəffəq olmuşlar ki, onun da atı xatırladan ümumi hündürlüyü 102 sm, keçəsinin qalınlığı 4–5 mm , qəhvəyi rəngli, ucu şiş, dairəsinin uzunluğu 46 sm olmuşdur. Mütəxəssislərin fikrincə orijinalın rəngi qırmızı çalarla zəngin olmuşdur. Onun zaman keçdikcə qəhvəyi rəng almasının elmi izahını, elmi-texniki ekspertiziya şöbəsinin müdüri L.S.Qavrilenko belə izah edir ki, restavrasiya zamanı nazik cisimli xromotoqrafiya metodlarından olumuşdur ki, bu da mikroskopik və mikroximik analizləri əhatə edir. Habelə, mənşəyi nadir palıd ağacından götürülmüş kermes turşusu da istifadə olunmaqla qırmızı rəng ilkin əhəmiyyətini itirir və zaman-zaman qəhvəyi rəngə çevrilir. Eləcə də kermes turşusu antraximon sinfindən olan heyvan mənşəli üzvi maddə olduğundan arxeoloji bərpa,təmir işlərində çox geniş istifadə olunur və digər üzvi maddələrlə təmasa girdikdən sonra yalnız qəhvəyi rəng olur. Qismən kiçik papaq nümunələri isə (84 sm) Ukok dərəsindəki Ak-Alak məqbərəsi yaxılığındakı kurqandan tapılmışdır. Ümumiyyətlə Ak-Alak mədəniyyətlərini birləşdirən bir sira ümumi cəhətlər vardır ki, bunlar da qadına məxsus bəzək, zinət əşyaları, həmin adı çəkilmiş papaqlardır. Hündürlüyünə görə üçüncü yeri tutan papaq (60 sm) Subaşı vilayətindəki kurqandan tapılmışdır.

V.D.Kubarev düşünür ki, ümumiyyətlə Şərqi Altay kuqanları bələ hündür papaqlar toxumağı xoşlamış və ona xüsusi əhəmiyyət vermişdilər. Daha hündürlərini qəbilənin adlı sanlı nümayəndələri taxmış, adi üzvləri isə ümumi hündürlüyü 50 sm-dən az olmayan papaqlardan istifadə etmişlər. Bu papaqların şax durmasını təmin edən əsas şərt, onların toxunması zamanı 2,3 və daha artıq perpendikulyar çubuqların karkas şəklində papağın astarına daxil edilməsi olmuşdur.

Analoji baş örtüklərindən qəbilə qadınları da istifadə etmişlər. Qadın baş geyimləri daha bəzəkli və rəngli vasitələrdən toxunmuşdur. Kənarda konusu xatırladan bu baş geyimi qızlara ilk dəfə ailə qurarkən bağışlanılır və həmin bu papaqla da vəfat etmiş qadıları basdırırdılar. Müasir qazaxların həmin bu baş örtüyünü xatırladan « saukele » adlı baş örtüyü mövcuddur. Üzərinə adətən muncuq, borxat, biser düzülmüş bu baş geyimi hündürlüyü 70 sm-ə çatan konusvari karkasdan ibarətdir. Bu baş geyimi gündəlik olaraq istifadə olunmayıb, toy və şənliklərdə geyinilirdi. Gəlinin saçlarını iki paralel hörük hörür və toy günü başına saukele ilə taxılır. Saukele irsi olub, anadan qızına hədiyyə olunurdu. Mütəxəssislərin rəyincə bu ənənə XIX əsrin əvvəlindən məişətdən yavaş-yavaş silinmişdir. Qədim pazırıqda skif dövrü baş örtüklərinə aşağıdakıları göstərmək olar.

  • 1 - Ak-Alakdan tapılmış qadın keçə papağı-1 saylı kurqan.
  • 2 - Bərpa olunmuş qadın papaq-pariki. ( Ak-Alak-1 saylı kurqan )
  • 3 - Qızıl suyuna salınmış və tarixçi M.P.Qryaznovun rəhbərliyi altında bərpa olunmuş « ağac altında atlı ilə qadın » fiquru.
  • 4 - M.P.Qryazovun rəhbərliyi altında bərpa olunmuş qadın baş geyimi, Pazırıq 5 saylı kurqan.
  • 5 - Persopol relyefli sak döyüşçüsü
  • 6 – Sakların hərbi sərkərdəsi – Skunxa

Bütün yuxarıdakılara nəzər saldıqdan sonra bu nəticəyə gəlmək olar ki, əldə olunmuş baş geyimləri yalnız qadınlara məxsus örtüklərdir. Lakin qaynaqlar onu deməyə əsas verir ki, adətən Orta Asiya sakları və Avropa skifləri içərisində bu cür hündür, ucu şiş baş geyimlərini, yalnız kişilər istifadə ediblər. Pazırıq kurqanlarından arxeoloji tapıntı kimi muzeylərdə təqdim olunan bu eksponatların ziddinə daha bir neçə misal gətirmək olar. Məsələn, Behistun qayaları üzərində, dağlıq Persopol ərazisində (3 və 5 saylı illüstrasiyalar) təsvir olunmuşdur. Qayaüstü rəsmlərin qədim sak mənşəli olduğu sübuta yetirilib. Bu təsvirlərə saklar, başlarında, onların başının arxasını və boynunu təmamilə örtən hündürlüyü isə təxminən 70 sm-ə çatan hündür, ucuşiş, konusa bənzər papaqlarda təsvir olunur.Bu qayaların birinin üzərində yazılır. Bu sak Skunxadır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu papaq növünün görünüşü Rusiyada vətəndaş müharibəsi zamanı məşhur « budyonovka » papak növünü xatırladır. Öz növbəsində Herodot da öz «Tarix» ində bu barədə açıq deyir ki, « saklarskiflər başlarında ucu iynə kimi şiş, çox hündür papaq gəzdirirlər » (Heredot VII kitab səh.64). Bu faktı sübuta yetirən digər bir mənbə, fars mixi yazıları haqqında qaynaqlardır. Bu mənbələrin birində qeyd olunur ki, sak ailəsi qrupunu hətta sak – tiqraxanda deyə adlandırıblar ki, bu da tərcümədə başında ucu şiş papaq gəzdirən saklar deməkdir.

1969-1970 – ci illərdə Qazaxıstan ərazisində İssık kurqanında yenə bu tapıntıları xatırladan daha bir arxeoloji tapıntı tapılmışdır. Bu papaq da mütəxəssislərə görə sak – tiqraxanda mənsub olmuş zadəgana məxsus olmuşdur. Bu papaq ənənəvi papaqlardan bir qədər qısadır ( 60-65 sm ). Və yeganə fərqi ondan ibarətdir ki, onun ətəyində hər iki tərəfdən qulaq ölçüsündə çıxıntılar vardır. Bu papaq növü – kulax ənənəvi pazırıq papaqlarından baş ətrafı hissəsində dairəvi qızıl lövhələrlə bəzədilməsi ilə də fərqlənir. Ümumiyyətlə, bu bir tarixi fakdır ki, qədim sak, skiflər adları, ölçüləri fərqli olsa da təxminən eyni formalı, konusvari və keçədən olan papaqlardan istifadə etmişlər.

Ümumiyyətlə, şərqli kişilərin belə papaqlardan istifadə etməyi yenilik deyildir.Məsələn, hələ bürünc dövrünə aid tapıntılar olan e.ə. XI-IX əsrlərə aid, hündürlüyü 74,5 sm olan və hazırda Berlin muzeyində saxlanılan və təmamilə qızıla bəzədilmiş papaq bu qəbildən olan ən parlaq nümunədir.

Mütəxəssislər bu papaqları və onlardan istifadə edən kişi və qadınları müxtəlif əsaslarla izah edirlər. Məsələn qədim skif və saklar içində yalnız hərbi sərkərdələr belə hündülükdə papaqlar taxırdılar. Bu da onların qeyrət simvolu hesab olunurdu. Uzaq Sibir və Orta Asiya qadınlarına gəlincə isə onlarda bu qeyrət simvolu deyil, təmizlik və bakirəlik simvolu daşımışdır. Belə ki, subay qızlar belə papaqlardan istifadə etmirdilər. Bu cür papaqlar qızlara toy günü taxılır və onu ömürlərinin axırlarına qədər saxlayırdılar.

İçi samanla doldurulmuş və V Pazırıq kurqanından tapılmış qadın cəsədini başında maraqlı bir papaq vardı. Papaq digərlərindən o cəhəti ilə fərqlənir ki, o, çox nazik taxtadan düzəldilmiş, hündürlüyü 6,8 sm-dir. Bu papağı qadının öz saçından hörülmüş iki hörük sağ və sol tərəfdən. Arxa tərəfdən isə at saçından hörülmüş süni saç əlavə olunmuşdur. Tarixçi Rudenkonun fikrincə, bənzəri olmayan bu papaq numunəsində hər bir hörüyün uzunluğu yarım metrdir.

Ak-Alak kurqanında tapılan digər bir qadın pariki də maraq kəsb edir. Mütəxəssislərin fikrincə bu parik yalnız keçəl başa qoyulmalı idi. Böyük həcmli bu parikin əsası keçədir. Ətrafında çox sıx şəkildə at saçları yapışdırılmışdır və bu saçlar yuxarı doğru daranaraq orada gül dəstəsi şəklində sıxılır və aşağıya doğru buraxılırdı.

Altay bölgəsində tarixçilər, Kubarev, Rolosmak və s. kimi alimlərin gəldiyi qənaət budur ki, Altay qadınları saçlarını əvvəlcə yuxarıdan yığır, sonra ondan daha artıq hörük hörmək vərdişlərinə malik idi. Bu cür saç düzümünə yalnız ucu şiş papaqlar yaraya bilərdi.

II Pazırıq kurqanlarının açılması ilə elmə yeni faktlar daxil oldu. Belə ki, papaq, Pazərəq qadınının müqəddəslik atributudur. Bu onun həyatda yeni status alması ilə bərabər verilirdi.

Ayrı coğrafi rayonlarda və təxminən eyni mərhələni əhatə etdiyindən Minusin çöçəkliyində tapılan arxeoloji tapıntılar bəzi hallarda Pazırıq kurqanındakı tapıntılarla səsləşir. Minusin ərazisi sözun əsl mənasında tarixi zəngin bir diyardır. Bu torpaqlarda paliolit dövrüü insanın izləri vardır. Bu ərazidə yaşayan müxtəlif tayfalar – afanasilər, okunevlər, andronovlar, karasukslar, taqarlar, taştuklar və s. kimi icmaların hər birini özünə məxsus mədəniyyəti olmuşdur. Bu icmaların mədəniyyətləri e.ə. III minillikdən başlayaraq bizim eranın I minilliyinə kimi olan bir tarixi mərhələni əhatə edir. Təqribən 300 ildir k, dünya tarixçiləri burada (Minusində) aşkarlamış yeraltı suvarma sistemləri, qala qalıqları, qaya və daş üstü rəsmlər, qaya və daş üstü oymalar və s. kimi məsələləri açıqlamağa cəhd göstəriblər.

Məhz Pazırıq kurqanlarında tapılan insan cəsədlərinin üzərində olduğu kimi , hazırda Sibirdə Abakan yaxınlığında yerləşən ərazidəki tapıntılar içində də üzərində heyvan və onların bəzi əlmətləri, üç gözlü mifik heyvanlar və s. döymələrinin təsvir olunduğu insan cəsədləri vardır. Qayaüstü rəsmlərdən belə məlum olur ki, qədim Minusin adamı başına hündür papaqlar qoyurdu. Minusin adamının xarakterik xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, burada insan şifahi xalq ədəbiyyatında Şirin baba adlandırılan insan, Şərq qüvvə qismində olan, yırtıcı heyvana qələbə qazanan ilahi bir qüvvə kimi təqdim olunur.

Minusinlilər də pazırıqlılar kimi hevandarlıq, ovçuluq, balıqçılıqla məşğul olmuş, dəmirçilik, dəmirtökmə, mis və bürüncdən soyuq silahlar hazırlamaqla məharət qazanmışlar.

Rusiya tarixşünaslığında görkəmli Minusinşünas A.P.Okladnikov hesab olunur. Məşhur Sovet arxeoloqu M.P.Qryaznov qeyd edir ki, Orta Yenisey boyunca elə bir olmaz ki, ora kurqansız olsun. Abakandan Xakasiyanın şimalına doğru hərəkət etdikcə yolun sağında və solunda o qədər kurqan vardır ki, insan onların sayını itirir. Ən böyük kurqanlar isə taqarların dövründə əsası qoyulmuş taqar kurqanlarıdır. Bütün Cənubi Sibir ərazisinin ən böyük kurqanı 11-metrlik hündürlüyə malik, tarixi III əsrə gedib çıxan Böyük salbık məhz Xakasiyadadır.

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

  • Тайны «царских» пазырыкских курганов
  • Ukok uğrunda döyüş
  • Запад и Восток сошлись на Алтае в бронзовом веке Элементы.ру, 16 ноября 2012
  • Sib-Guide: Qədim xalqların tarixi:pazırıklılar

pazırıq, mədəniyyəti, dəmir, dövrünə, arxeoloji, mədəniyyət, tarixi, redaktə, atlı, adam, pazırıq, xalısı, altay, diyarında, əsrlərdə, dəmir, dövrünə, arxeoloji, tapıntılar, hesab, edilən, pazırıq, kurqanları, əsas, etibarı, ilə, ağacı, dəri, parça, gön, xəz, . Paziriq medeniyyeti Demir dovrune aid arxeoloji medeniyyet Tarixi Redakte Atli adam Paziriq xalisi Altay diyarinda e e V III esrlerde demir dovrune aid arxeoloji tapintilar hesab edilen paziriq kurqanlari esas etibari ile agaci deri parca gon xez metali ve insan ve at cesedlerini ehate eden qiymetli eksponatlardir ki alimlerin fikrince butun bu medeniyyet numuneleri yalniz uzun minillikler erzinde buz qatinin altinda qaldigina gore mehv olmamisdir Boyuk Ulaqan cayinin sag sahilinde Paziriq deresinde yerlesen bu kurqanlar Baliqtuyul bolgesinde bir nece kilometr simala dogru uznaraq 5 esas boyuk kurqani ehate edir Ustu xirda das cinqil ve mamirla ortulmus bu kurqanlar ozunun taxta sutunlari ile ziyaretciierinin diqqetini celb edir Bu qiymetli ve regionda benzeri olmayan arxeoloji abide ozunu miladdan evvele gedib cixan tarixi ile tarixsevenleri teeccublendirdiyi kimi de baximsiz ve zaman zaman cografi hadiseler ve regionun olduca sert tebieti neticesinde siradan cixmagi ile onlari meyus edir Paziriq kurqanlari ilk defe Katandin kurqani ve Qazaxistanda Berel seherinde Paziriq medeniyyetine aid olan meqberede yerlesen kurqan bura daxildir 1865 ci ilde oz donuq qebirleri ile acilmisdir Ele hemin vaxt ilk defe olaraq buzda donaraq dovrumuze gelib cixmis paltarlar da askarlanmisdir Bu kurqandan tapilan tapintilar icerisinde en qiymetli tapinti hazirda Moskva dovlet Tarix muzeyinde sergiye cixarilmis Katandin qaftanidir Hemin muzeyde saxlanilan diger nadir esya ise samur xezinden ve cin ipeyinden tikilmis ve formasina gore fraka bezediyinden ele frak da adlanan bir eksponatdir Ilk Paziriq kurqani 1929 cu ilde akademik S I Rudenko terefinden diger dordu ise 1947 1949 cu illerde akademik S I Rudenko ve M P Qryaznov terefinden askarlanmisdir Altay Skif dovrunun nadir tapintisi olan bu kurqanlara paziriq adi eyni adli cografi eraziye muvafiq olaraq verilmisdir Kesf olunmus ilk paziriq kurqani skif dovrunun abidesi olaraq 52 kv m erazini ehate edir Hundurluyu ise 4 metrden ibaretdir Das ortuyun altinda olan quyu ikiqat divar doseme tavan ve alti enli sutundan ibaretdir Icerisinde xirda kameralar olan bu kurqanin arakesmeleri daxilden enli lovheler xaricden ise arakesmeleri xirdalanmis kicik daslardan ibaret olan bendlerden ibaretdir Kurqanin daxili ise 300 bele orta olculu sutunlardan ibaretdir Bu sutunlarin diametri ise teqriben 47 metre catir Hundurluyu ise 2 2 metrdir Alimlerin fikrince tarix boyu bu kurqanlar isgalcilar terefinden talan olunmus ve qiymetli metal bezek esyalari dovrumuze gelib cixmamisdir Mutexesislerin reyince bu kurqanlardan dovrumuze gelib catan zaman zaman mehv olmus uzvi esyalar gon deri memulatlari yun taxta sumuk ve parcalardan ibaret memulatlardir Qeyri munasib cografi serait bu kurqanlara oz menfi tesirini gostermisdir Bele ki Payizda bu kurqanlarin daxiline dolan cirkab sulari hopmaga vaxt tapmamis qisda o veziyyetde de donmus yayda ise tam erimeyerek yeniden payizda yaginti sulari bura elave olunmus ve neticede dozulmez serait yaratmisdir Arxoloqlari hazirda narahat eden esas mesele bu qedim medeniyyetin esas hissesini teskil eden maddi medeiyyetdir Bele ki bu cur uzvi materiallardan teskil olunmus eksponatlar izsiz soraqsiz itib batmaqdadir Ebedi olaraq itirilmis numuneler icerisinde insanin II cildi adlanan onun qeydlerini teskil eden parca memulatlaridir Buna gore de mocuze neticesinde mehv olmayaraq tapilmis bu kostuymlar arxeoloji tapintilar icerisinde en qiymetlisi hesab olunur Miladdan evvel IV III minillik tarixe malik qedim medeniyyete xas Dagliq Altay zonasinda askarlanmis oten esrin 20 30 cu illeri erzinde Uluqan rayonunun Paziriq deresinde tapilan kurqanlarin adi ile adlanan bu medeniyyet qaliqlari bu cografi rayonun adi ile eyniyyet teskil edir donuq qebirler silsilesi bu cur medeniyyet numuneleridir XX esrin 60 ci illerinde Dagliq Altay zonasinda Paziriq Basadar Tuektin erazilerinde boyuk car kurqanlari adlanan qazinti geyim baximindan en kasad medeniyyet sayilsa da en qiymetlisi hesab olunur Bu geyimlerin boyuk bir hissesi ya ele oz dovurlerinde tecvuze meruz qalmis ya da arxeoloji qazintilar aparilarken zedelendiyine gore muasir atributasiyaya yarali deyildirler Lakin her halda salamat qalmis eksponatlardan kifayet qeder arasdirilaraq bele qenaete gelmek olar ki qedim paziriq insani Altay vilayetinin simal dagliq hissesi heyvandarliqla mesgul olmusdur Nehayet 1990 1995 ci illerde Ukok bendinde Altay Respulikasinin Kos Aqacsk rayonu tarixde ilk defe olaraq 130 illik arasdirmalarin neticesinde zadegan Paziriq neslinden olan ve esirlerle buz altinda qalmis qiymetli kurqanlar askarlanmisdir Tedqiqatlar neticesinde bele melum olmusdur ki qedim Paziriq insanlari yalniz iribuynuzlu mal qara qoyun ve keci besleyen insanlar olmayib hem de mahir ekinciler olmusdurlar Arxeoloji qazintilar neticesinde ekincilik medeniyyetine xas inventarlarin tapilmasi bunu soylemeye esas verir Meqbere icerisinden tapilmis agac govdesinden oyulmus taxta memulatalari da onlarin oturaq heyata kecmelerinden xeber verir Ukok deresinde askarlanmis butun arxeoloji tapintilar bir daha subut etmisdir ki uc qedim medeniyyet bolgesi olan Merkezi Asiya Altay Sayan Orta Asiya medeniyyetlerinin qovsaginda yerlesen qedim Paziriq insani bu uc muhum avroasiya etnogenezi merkezinden cox semereli sekilde yararlanmisdir Ancaq ozleri de yeni medeniyyetin formalasmasinda istirak etmisdiler Son arxeoloji qazintilar hem de onu subut etmisdir ki qedim Paziriq medeniyyeti arealinin episentri hazirda serhedleri Qazaxistan Cin Xalq Respublikasinin Sintszyan Uygur Muxtar Rayonu Rusiyanin Tuva rayonu ve Monqolustanin qerbini ehate eden cografi periferiya zonasi hesab edilen Altay bolgesidir Muasir antropoloji berpa islerinin neticesinden sonra bele melum olmusdur ki qedim Paziriq insani hundur boylu enli bogazli iri alinli cox enli olmayan amma iti burunlu ve enli kurek olmusdular Ozunde muxtelif etnik elametleri birlesdiren qedim Paziriq adami Asiyali avropoid irqine mexsusdur Kisiler ciyinlerine tokulen sac qadinlar ise enli uzun horuklere malik idiler Arxeoloji qazintilar neticesinde tapilmis Ukok sahzadesinin tapintisi onu demeye esas verir ki Paziriq qadini pariklerden ve kosmetik vasitelerden istifade etmisdir Dagliq Altay erazisinin kurqanlari iri das tokuntuleriden ibaret olub onlarin altinda derin coceklikde dogranmis agac tirlerden ibaret ikiqat qebir kamerasi tikilidir Kameranin icerisi birincisi genis olub hec de boyukluyu etbarile yasayis evinden geri qalmirdi Ikinci kamera nisbeten kicik olurdu Bu kameralar arasinda xususi bosluq vardir Kurqanlarin arasinda daimi soyuqluq sahesi yaradilmis ve neticede kurqan altinda emele gelen nemislik donur bunun neticesinde ise oraya qoyulmus esyalar basqa yerdekilerine nisbeten daha yaxsi qalirdi Mehz bunun neticesidir ki kurqan alti kameralarda butun agac qurgulari qiymetli parcalar xalilar yundan tukden ve deriden duzeldilmis mallar balzamlanaraq mumiyalanaraq qebire qoyulmus meyit ve s oldugu kimi qalmisdir Melum olmusdur ki bu ehali Paziriq kurqanlarinin sahibleri yuksek ictimai ve iqtisadi inkisafa malik maldarlardan ibaret olmus ve oz medeniyetleri hemsinin ictimai inkisaf seviyyesi etibari ile qonsu sak tayfalarina daha yaxin olmuslar Dagliq Altay kuqanlarindan zengin cevahirat o cumleden yad olkelerden getirilmis cah celal qaliqlari askar edilmisdir Misal ucun bu kurqanlardan Ehemeni dovrune aid uzerinde kahin tesvir edilmis iran parcasi Hindistan sahillerinden getirilmis ve bebir derisinden hazirlanmis esyalar bitki toxumu baliqqulagi ve s askar edilmisdir Kurqanlarin debdebeli duzeldilmesi ve onlarin iri olculu olmasi hem de zenginliyi burda basdirilmis adamin movqeyini mueyyen etmeye imkan verir Cox guman ki Paziriq vadisinde esasen tayfa ittifaqlarinin bascilari defn edilmisdir Bu baximdan ikinci Paziriq kurqani olduca maraqlidir Burada defn olunmus adamin uzun hem de qara boya ile renglenmis saclari vardir Onun bedeni zengin tesvirlerle tatuirovka edilmisdir Onu dos hissesine bedeni heyvan basi ise qus olan fantastik tesvir cekilmisdir Sag elinde fantastik qanadli heyvan dag kecisi sifetinin sonu qus dimdiyine oxsadilmis maral iri disli yirtici ve nehayet yali qirxilmis maral sekli doyulmusdur Sibir skif dunyasinin basqa medeniyyetlerle elaqesini oyrenmek ucun Paziriq kurqanlarinda askar edilmis incesenet materiallarinin boyuk ehemiyyeti vardir Bu materiallar icerisinde heyvan ve qus tesvirleri merkezi yer tutur Dagliq Altay kurqanlarinin birinde dord tekerli araba tapilmisdir Guman edirler ki bele arabalarda meyid aparmislar Qedim Akalakin ve Paziriq kurqanlari tapintilarina gore demek olar ki hem kisiler hem qadinlarin bedenleri dunyanin uc qat qurulusa malik olmasi haqqinda resmler baliq ve diger heyvanlarin eksi Yer kuresi yirticini mehv etmek sehneleri dirnaqli heyvana hucum sujetleri qartal el ve barmaq tesvirleri olan doymelerle ortulmusdur Taxta sakrofaqdan olan mumlasdirilmis qadin ve kisi cesedleri yalniz kurqanin dibinde oldugundan ve daim buzlaq altinda qaldigina gore dovrumuze gelib catmisdir Mutexesislerin reyince bu kisi meshur herbici hem de qebile bascisi Qadin ise cox guman ki onun heyat yoldasi olmusdur Onlarin her ikisinin kellelerinde beynlerini cixarmaq ucun olan iri desikler aydin gorunur Onlarin butun daxili orqanlari ve ezeleleri de cixarilmis ve derilerinin ici berk sixilmis quru otlarla doldurulmusdur Bu cesedlerin sonda hamar at tuku ile tikilmesi bu tapintilarin dovrumuze gelib cixmasini sertlendiren esas amillerdendir Bu sakrofaqlardan cengaverin isletdiyi herbi esyalar alcaq boylu monqol atlarinin qaliqlari da tapilmisdir Kurqanlarin birinin icerisinden ise umumi sayi 10 olan ve agizlarina boyuk meharetle maska tikilmis 4 at qaliqlari diqqeti celb edir Sonuncu V Paziriq kurqaninda ise arxeoloqlar cox yaxsi veziyyetde dovrumuze qeder gelib cimis fars xalcasi askarlamisdir Qonsu kurqanda ise yerli istehsal oldugu guman olunan ve uzerinde at belinde atli tesvir ounmus nefis xalca da tapilmisdir Butun bu memulatlar onu bir daha subut edir ki medeniyyetinin yuksek zirveye catdigi skif dovletine xas paziriq adaminin neyinki yaxin Cin dovleti hetta uzaq Persiya ve basqa dovletlerle ticari elaqeleri olmusdur Texminen her bir kurqanin icerisinden bir zamanlar Fars korfezi ucun xarakterik edilen muxtelif edviyyat otlarinin ve baliqqulagindan ibaret bezek zinet esyalarinin tapilmasi ticari munasibetlerde six elaqe oldugunu gosterir Paziriq kurqaninda en deyerli hesab edilen ve salamat askarlanan bezi eksponatlar hal hazirda Sankt Peterburqun Ermitaj muzeyinde skif sarmat medeniyyeti numuneleri numayis olunan 7 esas zalda teqdim olunur Bu zallarda qonsu bolgelerden olan umumsibir medeniyyeti abidelerinden hesb edilen Simali Pricernomoriya Minusin ve diger medeniyyet numuneleri de numayis olunur Butun bu qonsu bolgelerin vahid menevi yaradici xususiyyetleri onlarin eyni menseli milliyyete mensub olmalarindan xeber verir Eyni menseli ve eyni dovre mensub tapintilar Biysk ve Dagliq Altayin diyarsunasliq muzeyinde boyuk ekseriyyet teskil edir Alimler boyuk teessuf hissi ile qeyd edirler ki qisda temperaturun cox asagi oldugu bu bolgelerde yitici heyvanlardan olan canavar tulku ve s siginacaq menbeyi kimi kurqanlarda daldalanmis bezi uzvi memulatlari zedelemis insanlar ise taxta sutunlardan yanacaq menbeyi kimi istifade ederek benzeri olmayan ve gelecekde unikal eksponat hesab olunacaq bir cox tapintilari ebedi olaraq mehv etmisler Bu yaxinlarda ise Skif kurqanlarinin daha maraqli bir ceheti askar olunmusdur Bele ki Paziriq eyaletinde yasayan Altaylilar menevi rahatliq tapmaq ucun burani ziyaret etdikden sonra menen saflasdiqlarini ibadet etmis olduqlarini guman edirdiler Altaylilarin coxusu bele hesab edir ki ibadeti picilti ve hec bir ses esidilmeden etmek lazimdir Bele ki ecdadlarin ruhu narahat ola ve oyana bilerdi Paziriq ozu cografi movqe baximindan deniz seviyyesinden 1600 m hundurlukde yerlesir Enenevi kurqanlara Sirderya merkezi Qazaxistan boyunca elece de Tyan San ve Altay yuksekliklerinde Minosin asiriminda rast gelmek mumkundur Arxeoloqlarin fikrince butun bu abideler vahid bir medeniyyetin izleridir Eyni cografi mekanda yerlesen Paziriq Tuektin Basadarsk abidelerinin icerisinde neye gore Paziriq abideleri daha ustun hesab edilir Diger iki abideye nisbeten Paziriq daha simalda yerlesdiyinden once qeyd olundugu kimi bura daxil olan cirkab axinti sulari vaxtasiri donaraq buzlar yaratmis ve belelikle de maddi irsi qoruyub saxlamaga muveffeq olmusdur Ne qeder maraqli olsa da burada arasdirma apararken arxeoloqlarin esas silahi bel ve diger qazma aletleri deyil eksine qaynar sularla dolu vedreler olmusdur Diger qonsu iki abideye gelince ise burada daim suyun altinda qalan maddi medeniyyet numuneleri elme cox cuzi tohfe vererek zaman zaman mehv olub itmisler Ebedi buzlaq meskeni olan Paziriq etrafi kendlerde silsile teskil eden kurqanlarin her birinin icinde qebirlerin cesur uzvleri ve onlari doyus meydaninda musayet eden hazirki Axaltekin atlarini xatirladan atlari oldugu kimi saxlamaga muveffeq olmusdur Muasir Ermitaj muzeyinde Paziriqdan getirilmis saysiz eksponatlar icerisinde misli beraberi olmayan gozel bir xalca xususi yer tutur Hundurluyu muzeyin dosemesinden tavanina qeder uzanan bu gozel xalcanin uzerinde gozel bir ilhenin qarsisinda oturmus meshur bir atli tesvir olunub Xalca al elvan renglerden toxunulmus ve gozel aplikasiyalarla bezedilmisdir Mutexessisllerin fikrince bu personajlar bu gun bizim dovrumuze gelib cixmamis qedim Paziriq eposunun esas qehremanlaridir Agac oduncagindan yonulmus texminen 12 sm hundurluyunde maral fiquru da diqqeti gelb edir Maralin buynuzlari cox nefis sekilde hazilanmisdir Alimlerin fikrince Paziriq adaminin bu fiquru isleyib hazirlamaq ucun mukemmel emek aletleri olmusdur Maral Qrifon ve s kimi heyvanlarin basini xatirladan maskalar da diqqetden yayinmir Insanlar bu maskalari dini ayinleri heyata kecirmek ucun istifade etmisdiler Taxta deri keceden hazirlanmis gozel bayram ve maskarat paltarlari da esl senet numuneleridir Burada esas diqqeti ceken mesele kostyumlarin uzerine deri at tuku qiymetli hevan buynuzlari qus lelekleri vurulan oplikasiyalardir Uzerinde sigina hucum eden vehsi peleng tesvir olunmus ve olduqca elvan renglerden islenmis at yeherinin malik oldugu derin kompazisiya calarlari bunu hazirlayan Paziriq adaminin boyuk yaradici drammatik hisslere malik oldugundan xeber verir Nefis keceden qu qusu fiqurlari da necib ve ince bir senetin mehsuludur Bele hesab edilir ki qedim paziriq adami vehsi ibtidai insan olmayib eksine dovrunun mahir hekelterasi ressami toxucusu xettati olmusdur Texminen 3000 il ve daha artiq iller bundan evvel vefat etmis qadin ve kisi cesedleri uzerindeki necib naxisli doymeler numuneleri her bir mutexessisde boyuk maraq yaradir Bir cox alimlerin fikrince ise Paziriq medeniyyeti qedim Skif medeniyyetinin bir terkib hissesi olaraq qedim dunyanin dekorativ medeniyyetinin en parlaq numuneleridir Gorkemli akademik S I Rudenko 1947 ci ilde e e V VI minilliklere gedib cixan II Paziriq kurqanini acdi Evvelki kurqandan ferqli olaraq burada saysiz hesabsiz bezek numuneleri kisi ve qadin bas ortukleri tapilmisdir Teessuf ki bu senet numuneleri ozunde qiymetli metal ve pullari ihtila etdiyinden muharibeler zamani herbi qenimet kimi talan olunarken zedelenerek papaqlar yarasiz hala salinmisdir Tebiidir ki esrlerle buzlaq altinda qalmis bu maddi materiallar da curumus ve mehv olmusdur Bu maddi medeniyyet numunelerini temamile restavrasiya etmek muskul meseledir Uc il erzinde aparilmis arxoloji qazintilar texminen 1950 ci ilde yekunlasmis ve esyalarin uzerinde uzun iller temir berpa isleri aparilmis ve nehayet isler 2002 ci ilde bitrek esyalar muzey ucun tam yararli hala salinir Mutexessisler temir berpa islerini muvafiq eskiz ve dublikalara esasen aparilmisdir Restavrasiya zamani alternativ saplar ve muvafiq reng ve boyalardan istifade olunurdu Gorkemli tarixci alim N V Posmak temir berpa isci qrupuna rehberlik etmisdir Orijinal kisi ve qadin papaqlari uzerinde aparilan berpa isleri agir zehmet teleb etmisdir ve bu isin ohdesinden muzeyin elmi texniki ekspertiza sobesinin muduri S A Cexova kimi mutexessisler boyuk meharetle gelmisler Alinler xususi ile bir enenevi cengaver papagini hazirlamaga muveffeq olmuslar ki onun da ati xatirladan umumi hundurluyu 102 sm kecesinin qalinligi 4 5 mm qehveyi rengli ucu sis dairesinin uzunlugu 46 sm olmusdur Mutexessislerin fikrince orijinalin rengi qirmizi calarla zengin olmusdur Onun zaman kecdikce qehveyi reng almasinin elmi izahini elmi texniki ekspertiziya sobesinin muduri L S Qavrilenko bele izah edir ki restavrasiya zamani nazik cisimli xromotoqrafiya metodlarindan olumusdur ki bu da mikroskopik ve mikroximik analizleri ehate edir Habele menseyi nadir palid agacindan goturulmus kermes tursusu da istifade olunmaqla qirmizi reng ilkin ehemiyyetini itirir ve zaman zaman qehveyi renge cevrilir Elece de kermes tursusu antraximon sinfinden olan heyvan menseli uzvi madde oldugundan arxeoloji berpa temir islerinde cox genis istifade olunur ve diger uzvi maddelerle temasa girdikden sonra yalniz qehveyi reng olur Qismen kicik papaq numuneleri ise 84 sm Ukok deresindeki Ak Alak meqberesi yaxiligindaki kurqandan tapilmisdir Umumiyyetle Ak Alak medeniyyetlerini birlesdiren bir sira umumi cehetler vardir ki bunlar da qadina mexsus bezek zinet esyalari hemin adi cekilmis papaqlardir Hundurluyune gore ucuncu yeri tutan papaq 60 sm Subasi vilayetindeki kurqandan tapilmisdir V D Kubarev dusunur ki umumiyyetle Serqi Altay kuqanlari bele hundur papaqlar toxumagi xoslamis ve ona xususi ehemiyyet vermisdiler Daha hundurlerini qebilenin adli sanli numayendeleri taxmis adi uzvleri ise umumi hundurluyu 50 sm den az olmayan papaqlardan istifade etmisler Bu papaqlarin sax durmasini temin eden esas sert onlarin toxunmasi zamani 2 3 ve daha artiq perpendikulyar cubuqlarin karkas seklinde papagin astarina daxil edilmesi olmusdur Analoji bas ortuklerinden qebile qadinlari da istifade etmisler Qadin bas geyimleri daha bezekli ve rengli vasitelerden toxunmusdur Kenarda konusu xatirladan bu bas geyimi qizlara ilk defe aile qurarken bagislanilir ve hemin bu papaqla da vefat etmis qadilari basdirirdilar Muasir qazaxlarin hemin bu bas ortuyunu xatirladan saukele adli bas ortuyu movcuddur Uzerine adeten muncuq borxat biser duzulmus bu bas geyimi hundurluyu 70 sm e catan konusvari karkasdan ibaretdir Bu bas geyimi gundelik olaraq istifade olunmayib toy ve senliklerde geyinilirdi Gelinin saclarini iki paralel horuk horur ve toy gunu basina saukele ile taxilir Saukele irsi olub anadan qizina hediyye olunurdu Mutexessislerin reyince bu enene XIX esrin evvelinden meisetden yavas yavas silinmisdir Qedim paziriqda skif dovru bas ortuklerine asagidakilari gostermek olar 1 Ak Alakdan tapilmis qadin kece papagi 1 sayli kurqan 2 Berpa olunmus qadin papaq pariki Ak Alak 1 sayli kurqan 3 Qizil suyuna salinmis ve tarixci M P Qryaznovun rehberliyi altinda berpa olunmus agac altinda atli ile qadin fiquru 4 M P Qryazovun rehberliyi altinda berpa olunmus qadin bas geyimi Paziriq 5 sayli kurqan 5 Persopol relyefli sak doyuscusu 6 Saklarin herbi serkerdesi SkunxaButun yuxaridakilara nezer saldiqdan sonra bu neticeye gelmek olar ki elde olunmus bas geyimleri yalniz qadinlara mexsus ortuklerdir Lakin qaynaqlar onu demeye esas verir ki adeten Orta Asiya saklari ve Avropa skifleri icerisinde bu cur hundur ucu sis bas geyimlerini yalniz kisiler istifade edibler Paziriq kurqanlarindan arxeoloji tapinti kimi muzeylerde teqdim olunan bu eksponatlarin ziddine daha bir nece misal getirmek olar Meselen Behistun qayalari uzerinde dagliq Persopol erazisinde 3 ve 5 sayli illustrasiyalar tesvir olunmusdur Qayaustu resmlerin qedim sak menseli oldugu subuta yetirilib Bu tesvirlere saklar baslarinda onlarin basinin arxasini ve boynunu temamile orten hundurluyu ise texminen 70 sm e catan hundur ucusis konusa benzer papaqlarda tesvir olunur Bu qayalarin birinin uzerinde yazilir Bu sak Skunxadir Yeri gelmisken qeyd edek ki bu papaq novunun gorunusu Rusiyada vetendas muharibesi zamani meshur budyonovka papak novunu xatirladir Oz novbesinde Herodot da oz Tarix inde bu barede aciq deyir ki saklar ve skifler baslarinda ucu iyne kimi sis cox hundur papaq gezdirirler Heredot VII kitab seh 64 Bu fakti subuta yetiren diger bir menbe fars mixi yazilari haqqinda qaynaqlardir Bu menbelerin birinde qeyd olunur ki sak ailesi qrupunu hetta sak tiqraxanda deye adlandiriblar ki bu da tercumede basinda ucu sis papaq gezdiren saklar demekdir 1969 1970 ci illerde Qazaxistan erazisinde Issik kurqaninda yene bu tapintilari xatirladan daha bir arxeoloji tapinti tapilmisdir Bu papaq da mutexessislere gore sak tiqraxanda mensub olmus zadegana mexsus olmusdur Bu papaq enenevi papaqlardan bir qeder qisadir 60 65 sm Ve yegane ferqi ondan ibaretdir ki onun eteyinde her iki terefden qulaq olcusunde cixintilar vardir Bu papaq novu kulax enenevi paziriq papaqlarindan bas etrafi hissesinde dairevi qizil lovhelerle bezedilmesi ile de ferqlenir Umumiyyetle bu bir tarixi fakdir ki qedim sak skifler adlari olculeri ferqli olsa da texminen eyni formali konusvari ve keceden olan papaqlardan istifade etmisler Umumiyyetle serqli kisilerin bele papaqlardan istifade etmeyi yenilik deyildir Meselen hele burunc dovrune aid tapintilar olan e e XI IX esrlere aid hundurluyu 74 5 sm olan ve hazirda Berlin muzeyinde saxlanilan ve temamile qizila bezedilmis papaq bu qebilden olan en parlaq numunedir Mutexessisler bu papaqlari ve onlardan istifade eden kisi ve qadinlari muxtelif esaslarla izah edirler Meselen qedim skif ve saklar icinde yalniz herbi serkerdeler bele hundulukde papaqlar taxirdilar Bu da onlarin qeyret simvolu hesab olunurdu Uzaq Sibir ve Orta Asiya qadinlarina gelince ise onlarda bu qeyret simvolu deyil temizlik ve bakirelik simvolu dasimisdir Bele ki subay qizlar bele papaqlardan istifade etmirdiler Bu cur papaqlar qizlara toy gunu taxilir ve onu omurlerinin axirlarina qeder saxlayirdilar Ici samanla doldurulmus ve V Paziriq kurqanindan tapilmis qadin cesedini basinda maraqli bir papaq vardi Papaq digerlerinden o ceheti ile ferqlenir ki o cox nazik taxtadan duzeldilmis hundurluyu 6 8 sm dir Bu papagi qadinin oz sacindan horulmus iki horuk sag ve sol terefden Arxa terefden ise at sacindan horulmus suni sac elave olunmusdur Tarixci Rudenkonun fikrince benzeri olmayan bu papaq numunesinde her bir horuyun uzunlugu yarim metrdir Ak Alak kurqaninda tapilan diger bir qadin pariki de maraq kesb edir Mutexessislerin fikrince bu parik yalniz kecel basa qoyulmali idi Boyuk hecmli bu parikin esasi kecedir Etrafinda cox six sekilde at saclari yapisdirilmisdir ve bu saclar yuxari dogru daranaraq orada gul destesi seklinde sixilir ve asagiya dogru buraxilirdi Altay bolgesinde tarixciler Kubarev Rolosmak ve s kimi alimlerin geldiyi qenaet budur ki Altay qadinlari saclarini evvelce yuxaridan yigir sonra ondan daha artiq horuk hormek verdislerine malik idi Bu cur sac duzumune yalniz ucu sis papaqlar yaraya bilerdi II Paziriq kurqanlarinin acilmasi ile elme yeni faktlar daxil oldu Bele ki papaq Pazereq qadininin muqeddeslik atributudur Bu onun heyatda yeni status almasi ile beraber verilirdi Ayri cografi rayonlarda ve texminen eyni merheleni ehate etdiyinden Minusin cocekliyinde tapilan arxeoloji tapintilar bezi hallarda Paziriq kurqanindaki tapintilarla seslesir Minusin erazisi sozun esl menasinda tarixi zengin bir diyardir Bu torpaqlarda paliolit dovruu insanin izleri vardir Bu erazide yasayan muxtelif tayfalar afanasiler okunevler andronovlar karasukslar taqarlar tastuklar ve s kimi icmalarin her birini ozune mexsus medeniyyeti olmusdur Bu icmalarin medeniyyetleri e e III minillikden baslayaraq bizim eranin I minilliyine kimi olan bir tarixi merheleni ehate edir Teqriben 300 ildir k dunya tarixcileri burada Minusinde askarlamis yeralti suvarma sistemleri qala qaliqlari qaya ve das ustu resmler qaya ve das ustu oymalar ve s kimi meseleleri aciqlamaga cehd gosteribler Mehz Paziriq kurqanlarinda tapilan insan cesedlerinin uzerinde oldugu kimi hazirda Sibirde Abakan yaxinliginda yerlesen erazideki tapintilar icinde de uzerinde heyvan ve onlarin bezi elmetleri uc gozlu mifik heyvanlar ve s doymelerinin tesvir olundugu insan cesedleri vardir Qayaustu resmlerden bele melum olur ki qedim Minusin adami basina hundur papaqlar qoyurdu Minusin adaminin xarakterik xususiyyetleri ondan ibaretdir ki burada insan sifahi xalq edebiyyatinda Sirin baba adlandirilan insan Serq quvve qisminde olan yirtici heyvana qelebe qazanan ilahi bir quvve kimi teqdim olunur Minusinliler de paziriqlilar kimi hevandarliq ovculuq baliqciliqla mesgul olmus demircilik demirtokme mis ve buruncden soyuq silahlar hazirlamaqla meharet qazanmislar Rusiya tarixsunasliginda gorkemli Minusinsunas A P Okladnikov hesab olunur Meshur Sovet arxeoloqu M P Qryaznov qeyd edir ki Orta Yenisey boyunca ele bir olmaz ki ora kurqansiz olsun Abakandan Xakasiyanin simalina dogru hereket etdikce yolun saginda ve solunda o qeder kurqan vardir ki insan onlarin sayini itirir En boyuk kurqanlar ise taqarlarin dovrunde esasi qoyulmus taqar kurqanlaridir Butun Cenubi Sibir erazisinin en boyuk kurqani 11 metrlik hundurluye malik tarixi III esre gedib cixan Boyuk salbik mehz Xakasiyadadir Hemcinin bax RedaktePaziriq xalisiXarici kecidler Redakte Vikianbarda Paziriq medeniyyeti ile elaqeli mediafayllar var Tajny carskih pazyrykskih kurganov Ukok ugrunda doyus Zapad i Vostok soshlis na Altae v bronzovom veke Elementy ru 16 noyabrya 2012 Sib Guide Qedim xalqlarin tarixi paziriklilarMenbe https az wikipedia org w index php title Paziriq medeniyyeti amp oldid 4944171, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.