fbpx
Wikipedia

Milliyətçilik

Milliyətçilik ― müəyyən bir millətin maraqlarını müdafiə edən, xüsusilə həmin millətin öz vətəni üzərindəki suverenliyini qoruması və ya qazanması üçün mübarizə aparan ideologiya və ya hərəkat.

Milliyətçilik hər bir millətin kənar müdaxilədən (öz müqəddəratını təyin etmə) azad olaraq özünü idarə etməsini, bir millətin qurumsal struktur üçün təbii və ideal bir əsas olduğunu, millətin siyasi gücün yeganə haqlı mənbəyi olduğunu (xalq suverenliyi) müdafiə edir. Bundan əlavə, milliyətçilik mədəniyyət, dil, din, siyasət və ortaq tarixə inanc kimi paylaşılan sosial xüsusiyyətlərə əsaslanaraq, tək bir milli kimlik yaratmağı və ya həmin kimliyi davam etdirməyi, milli birliyi və həmrəyliyi dəstəkləməyi hədəfləyir. Buna görə də, milliyətçilik millətin qəbul edilmiş mədəniyyətini qorumağa və inkişaf etdirməyə çalışır və mədəni canlanmalar millətçi hərəkatlarla əlaqələndirilir. Milliyətçilik həmçinin, milli nailiyyətləri qürur mənbəyi kimi təşviq edir və vətənpərvərliklə yaxın əlaqələrə sahibdir. Milliyətçilik tez-tez digər ideologiyalarla birləşə bilir. Bunlara misal olaraq konservatizmi (milli konservatizm) və ya sosializmi (sosialist millətçiliyi) göstərmək olar.

Tarix boyunca insanlar öz qohumluq əlaqələrinə, adət-ənənələrinə, territorial rəhbərliklərinə və öz ətənlərinə müəyyən qədər bağlı olsalar da, milliyətçilik XVIII əsrin sonuna qədər geniş yayılmış konsepsiya ola bilmədi. Millətçiliyin mənşəyini və əsasını anlamaq üçün üç paradiqma mövcuddur. Primordializm (perennializm) hər zaman millətlərin mövcud olduğunu və millətçiliyin təbii bir fenomen olduğunu irəli sürür. Etnosimvolizm millətçiliyi dinamik, təkamül hadisəsi kimi izah edir və millətlərin və millətçiliyin inkişafında simvolların, miflərin və ənənələrin əhəmiyyətini vurğulayır. Modernizm isə millətçiliyin son dövrlərə aid sosial fenomen olduğunu və onun mövcud olmaq üçün müasir cəmiyyətin sosio-iqtisadi strukturuna ehtiyyacı olduğunu iddia edir.

Millətin müxtəlif tərifləri vardır, bu da millətçiliyin müxtəlif növlarının yaranmasına gətirib çıxarır. Etnik milliyətçilik milləti ortaq etnik mənsubiyyət, irs və kültür əsasında formalaşdığını iddia edir. Vətəndaş millətçiliyi isə millətin ortaq vətəndaşlıq, dəyərlər, inistitutlar əsasında formalaşdığını və konstitutsional vətənpərvərliklə əlaqələndiyini iddia edir. Tarixi inkişaf boyunca milli kimliyin qəbul edilməsi təsirli qrupların müəyyən sosial nizamla həmin sosial nizamın üzvləri arasındakı təcrübə arasındakı narazılıqdan qeyri-məmnun olmasından qaynaqlanır və ortaya millətçilərin həll etməyə çalışdığı anomie meydana çıxır. Bu anomie vahid cəmiyyət yaratmaq üçün sosial olaraq kimliyin yenidən şərh edilməsinə, qəbul edilməsi lazım hesab edilən elementlərin saxlanılmasına, əksinə olduqda isə ortadan qaldırılmasına səbəb olur. Bu inkişaf daxili struktur məsələlərinin və ya mövcud bir qrup və ya qrupların digər icmalara, xüsusən də onları idarə edən (və ya idarə etdiyi hesab edilən) xarici güclərə qarşı narazılığının nəticəsi ola bilər. Milli rəmzlər və bayraqlar, dövlət himnləri, milli dillər, milli miflər və digər milli kimlik rəmzləri milliyətçilikdə olduqca vacibdir.

Təcrübədə milliyətçilik, kontekstdən və fərdi dünyagörüşündən asılı olaraq müsbət və ya mənfi olaraq göstərilə bilər. Milliyətçilik Yunan inqilabında, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında, İrland inqilabında, müasir İsrailin yaranması ilə nəticələnən Sionizm hərəkatında və Sovet ittifaqının süqut etməsində mühüm rol oynamışdır. Bütün bu müsbət cəhətlərlə yanaşı, irqi milliyətçilik Nasist Almaniyasının həyata keçirdiyi Holokostda əsas faktorlardan biri olmuşdur. Bu yaxınlarda, Krımın Rusiyaya mübahisəli ilhaqında da milliyətçilik mühüm rol oynadı.

Terminologiya

"Millət", "suverenlik" və bununla əlaqəli digər terminoloji konseptlərdən ilk dəfə XVII əsrdə Hüqo Qrotiusun "De Jure Belli ac Pacis" kitabında istifadə edilmişdir. İspaniya və Niderland arasındakı Səksənillik müharibə və katolik və protestant millətləri (Katolik Fransa protestant düşərgədə idi) arasındakı Otuzillik müharibə dövrlərində yaşayan Hüqonun dini fərqliliklərdən qaynaqlanan müxalifətlər fonunda millətlər arasındakı toqquşmalarla dərindən maraqlanması təəccübləndirici deyildir. Millət sözü 1800-cü ilə qədər Avropada bir ölkənin sakinlərinə, həm də ortaq tarixə, qanuna, dilə, siyasi hüquqlara, din və adət-ənənələrə sahib olan kollektiv kimlikləri müasir dövrdəki konsepsiyaya bir qədər uyğun şəkildə ifadə etmək üçün işlədilirdi.

Millət sözündən törəmiş milliyətçilik sözü nisbətən yeni bir sözdür. Milliyətçilik konsepsiya olaraq daha əvvəlki dövrlərə aid olsa da, ingilis dilində söz kimi ilk dəfə 1844-cü ildə işlədilmişdir. Milltəçilik elə həmin əsrdə də xeyli vacib rol oynadı. XX əsrdə baş vermiş iki dünya müharibəsindən sonra insanların bunun günahkarı kimi millətçiliyi görməyə başladılar. Bundan sonra siyasi və fəlsəfi sahədə gələcəyin qloballaşmanınmı, yoxsa millətçiliyinmi olacağı böyük mübahisə mənbəyinə çevrilmişdir.

Tarix

Amerika filosofu olan Hans Kohnun 1944-cü ildə yazdığına görə, milliyətçilik XVIII əsrdə meydana çıxmışdır. Lakin hər halda, tarixdən bir neçə milliyətçilik örnəyi də göstərmək mümkündür. Bunlara misal olaraq I və II əsrlərdəki yəhudi üsyanlarını, Sasanilər dövründə fars mədəniyyətinin, IV və V əsrdə Qərbi Roma imperiyasında latın mədəniyyətinin yenidən dirilişini və digər çox saylı nümunələri göstərmək olar. Müasir dövrdən örnək göstərmək lazım gələrsə isə, 1805-1814-cü illərdə mövcud olan və Almaniyanı Napoleon idarəçiliyinə tabe edən Reyn Konfederasiyasına cavab olaraq yüksələn alman millətçiliyini göstərmək olar. Linda Kolli özünün Britonlar - Milləti formalaşdırmaq 1707-1837 (ing. Britons, Forging the Nation 1707–1837 ) adlı əsərində millətçiliyin 1700-cü illərdə hansı şəraitdə ortaya çıxmasını və 1830-cu illərdə özünün pik nöqtəsinə çatmasını araşdırmışdır. Əksər tarixçilər millətçiliyin başlanğıc tarixi kimi Böyük Fransa burjua inqilabını hesab edirlər. Bu tarix inqilabın təkcə fransız millətçiliyi üzərindəki təsirinə görə yox, həmçinin italyanlar, almanlar və Avropanın digər intelektualları arasında oynadığı rola görə götürülür. Milliyətçilik şablonu tədricən xalq suverenliyinə əsaslanan yeni dövlət qurmaq ətrafında ictimai rəyi səfərbər etmək metodu olaraqdan 1789-cu ildən daha da irəli getdi. Russo və Volter kimi ideyaları ilə Fransa inqilabına təsir etmiş filosofların özləri də erkən konstitusionalist azadlıq hərəkatları olan Korsika Respublikasından (1755-1768) və Amerika inqilabından (1765-1783) təsirlənmişdilər.

Sənaye inqilabı zamanı cəmiyyətdə güclü inteqrasiya prosesi başladı. Milləti əhatə edən iqtisadiyyatın və milli ictimai sferanın formalaşması nəticəsində britaniyalılar artıq özlərini kiçik birliklər, əyalətlər, bölgə və ailəylə identifikasiya etməkdən daha irəli gedərək bütün ölkəylə identifikasiya etməyə başladılar. Vətənpərvər millətçiliyin ilkin meydana çıxış tarixi XVIII əsr olaraq qəbul edilir və bu milliyətçilik Britaniya hakimiyyəti, o dövrün ziyalıları və yazıçıları tərəfindən güclü dəstəyə sahib olmuşdur. Milli simvollar, himnlər, miflər və hekayələr millətçilərin səyləri nəticəsində qurulmuş və geniş şəkildə qəbul edilmişdir. Union Jack milli rəmz kimi 1801-ci ildə qəbul edilmişdi. Tomas Arn 1740-cı ildə "Hökm et, Britaniya" mahnısını bəstələmiş, 1712-ci ildə karikaturaçı Con Arbusnot ingilis milli ruhunu təmsil edən "Con Bull" xarakterini yaratmışdır.

XVIII əsrin sonlarında amerikan və fransız inqilabları ilə əlaqəli olaraq artan siyasi toqquşmalar vətənpərvər millətçiliyin yayqın cazibəsini daha da artırdı.

Bu termindən Prussiya alimi Yohann Qotfridd Herder (1744-1803) 1772-ci ildə yazdığı "Dilin kökəni ilə bağla incələmə" adlı əsərində bəhs etmiş və ümumi dilin rolunu vurğulamışdır. O, milliyyəti və vətənpərliyi xüsusi vurğulayırdı. Deyirdi, "vətənpərvər ruhunu itirmiş kəs özünü və özü haqqındakı bütün dünyanı itirmişdir. Müəyyən bir anlamda hər bir insan mükəmməlliyi millidir."

XIX əsr

Millətçiliyin siyasi baxımdan inkişafı və xalq suverenliyini önə çəkməsi Avropanın etnik/milli inqilabları ilə özünün kulminasiya nöqtəsinə çatdı. XIX əsr tarixi boyunca milliyətçilik ən güclü və ən mühüm siyasi-sosial qüvvə oldu.

Napoleonun 1800-1806-cı illərdə alman və italyan dövlətlərini işğal etməsi millətçiliyin stimullaşdırılmasında və milli birlik tələblərinin yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır.

Fransa

Fransada hələ inqilabın erkən dövrlərində belə milliyətçilik özünə yer tapa bilmişdi. 1793-cü ildə fransız hökumətinin elan etdiyi kütləvi səfərbərlik çağırışında deyilirdi:

Bundan sonra bütün düşmənlər respublikanın sərhədlərindən qovulana qədər ütün fransızlar daimi hərbi xidmətə çağırılırlar. Gənclər döyüşə gedəcək; evli kişilər xəstəxanalarda silah düzəldəcəklər; uşaqlar köhnə kətanları lintə çevirəcəklər; yaşlı adamlar ictimai yerləri təmir edəcək, döyüşçülərin cəsarətini artıracaq, respublikanın birliyini və padşahlara nifrətini təbliğ edəcəklər.

Fransız inqilabının sona çatmasından sonra milliyətçilik hərəkatı daha da sürətləndi. Müharibədə məğlub olmaq, ərazi itirmək millətçiliyi daha da gücləndirdi. 1871-ci ildə Almaniya tərəfindən məğlub edilmək millətçiliyi geniş şəkildə yayılmasına səbəb oldu. Bunu qısas hissi və Elzas-Lotaringiyanın geri almaq istəyi təhrik edirdi. Lakin 1895-ci ildən sonra fransız millətçiləri Dreyfus işinə və daxili məsələlərə fokuslanmışdılar və Elzas problemi geri plana salınmışdı.

Fransızların reaksiyası milli vətənə "aid" olan itirilmiş ərazilərin qaytarılmasını tələb edən məşhur Revanşizm davası idi. Revanşizm gücünü vətənpərvər və qisasçı düşüncələrdən alır və çox zaman iqtisadi və geopolitik faktorlar tərəfindən dəstəklənir. İfrat revanşistlər itirilmiş mövqeyin və ya torpağın yeni bir müharibədə qazanılacaq qələbə ilə yenidən əldə edilə biləcəyinə inanırlar. Bu da onu irredentizmlə əlaqələndirir. İrredentizm ana vətəndən və aid olduğu millətin sərhədlərindən kənarda qalmış millətin və ya torpağın "qurtarılmasını" özündə ehtiva edir. Revanşist siyasət tez-tez milləti millət-dövlətlə identifikasiya edir. Revanşizm dövlətin sərhədlərindən kənarda yaşayan və eyni millətdən olduğu iddia edən qrupu azad etmək üçün etnik millətçiliyi səfərbər edir və məqsədi uğrunda dəstək qazanmaq üçün sərt milliyətçilikdən istifadə edir. Revanşizm çox zaman qədim və hətta, xatırlanması çətin olan zamanlardakı yerli işğallara əsaslanır və irredentizmlə, revanşizmlə bağlı iddialar rəqiblərinin qarşısında bu əsaslarla haqlı çıxardılır.

Fransada 1894-1906-cı illəri əhatə edən Dreyfus işi vətən xainliyini və katolik, mühafizəkar fransız millətçiliyinə sədaqətsizliyi əsas mövzu halına gətirdi. Dreyfus yəhudi və millətçilərə görə qıraqdan biri idi və əsl fransız ola bilməzdi, ona inanmaq olmazdı və ondan şübhələnmək üçün yetərli qədər əsas var idi. Mühafizəkar baxımdan millətə həqiqi sədaqət, ölkəni fəlakətə aparan liberal, respublika azadlığı və bərabərlik prinsipləri ilə təhdid edilirdi.

Rusiya

1815-ci ildən əvvəl rus millətçiliyi zəif idi və əsasən, çara loyallığa fokuslanmışdı. Rus şüarı bu idi - "provoslavlıq, mütləqiyyət və milliyyət". Bu şüar knyaz Sergey Uvarov tərəfindən hazırlanmış və I Nikolay tərəfindən rəsmi ideologiya halına gətirilmişdi. Uvarovun üçlüsünün komponentləri bunlar idi:

  • Ortodoks xristianlıq (provoslavlıq) — provoslavlığın və Rus Pravoslav Kilsəsinin qorunması.
  • Mütləqiyyət — bütün sosial təbəqələr üçün paternalist qoruma qarşılığında Romanovlar sülaləsinə şərtsiz sədaqət.
  • Milliyyət (rus. Narodnost, həmçinin milli ruh kimi də tərcümə oluna bilər) — rus milləti üzərində dövlətin qurucu rolunun tanınması.

1860-cı illərdə təhsil sisteminin və Qərbi Avropadan gələn ideologiyalara və ideyalara mühafizəkar müqavimətin nəticəsi olaraq panslavyanizm meydana çıxdı. Panslavyanizm həm rus millətçiliyini tətikləyirdi və onu millətçi missiya kimi panslavyanizmi dəstəkləməyə və qorumağa təşviq edirdi. Slavofil hərəkat XIX əsr boyunca Rusiyada xeyli məşhur oldu. Rusiya imperiyasının Osmanlıya qarşı müharibələri zamanı provoslav xalqların - bulqarların, rumınların, serblərin, yunanların - azad edilməsi bu hərəkatı daha ilhamlandırdı. Bu hərəkatatın üzvləri Qərbi Avropanın Rusiyaya təsirinə qarşı idilər və rus mədəniyyətini, adət-ənənəsini qorumağı hədəfləyirdilər. Aleksey Xomyakov, İvan Kireyevski və Konstantin Aksakov hərəkatın qurucularından hesab edilirlər.

Almaniya

Alman millətçiliyi (alm. Deutscher Nationalismus‎ və ya alm. Deutschnationalismus‎) alman milləti, dəyərləri, kimliyi və kültürü üzərindəki yüksəlmişdir. Alman millətçiliyinin ilk toxumları Reformasiya zamanında atılmışdır. Martin Lüter ilə alman kültürü və ədəbiyyatı yayqınlaşdı və sosial olaraq gücləndi. Xüsusilə, Napoleon müharibələri dövründə pangermanizm ortaya atıldı və bununla bərabər milliyətçilik hərəkatı gücləndi və böyüdü.

Pangermanizm (alm. Der Pangermanismus‎) German xalqlarını tək bir hakimiyyət altında toplamanı hədəfləyən fəlsəfi və siyasi axındır. İlk pangermanistlər sadəcə XIX əsr almancası danışılan yox, german dilləri danışılan başqa torpaqları da Böyük Almaniya (alm. Großdeutschland‎) adındakı millət-dövlət hakimiyyəti altında toplamaq istəyirdilər. Bu dövrdə german dillərində danışılan torpaqları sözüylə nəzərdə tutulan yerlər bunlar idi - Flandriya dilində, frizcə danışılan bölgələr, Benilüksün hollandca danışılan yerləri və bəzən. Skandinaviya.

Pangermanizm bütün XIX və XX əsrin ilk yarısı boyunca alman siyasətində çox təsirli idi. 1891-ci ildə Pangerman Cəmiyyətini quran XIX əsrin bir pangermanist filosofu, etnosentrik ideologiyaları mənimsəmişdilər. Bu ideologiyalar ən sonunda Vətən, imperiyaya ! (alm. Heim ins Reich‎) siyasətinin çox güclü formaya gəlməsi ilə nəticələndi.

XIX əsr boyunca alman dövlətlərində pangermanizmlə yanaşı və bir çox zaman eyni yerdə alman millətçiliyi də durmadan inkişaf edirdi. Napoleon müharibələri bunu daha da təşviq edirdi.

1806-cı ildə Napoleon Prussiyanın qərbindəki bir neçə orta əsrlərdən qalmış dövlət qurumlarını ləğv etdi. Ləğv edilən qurumların arasında Müqəddəs Roma imperiyası da var idi. O, rasional hüquq sistemi yaratdı və mümkün olan bütün dramatik dəyişiklikləri həyata keçirdi. Onun 1806-cı ildə yaratdığı Reyn Konfederasiyası almanlar arasında milliyətçilik hissinin yüksəlməsinə səbəb oldu.

Millətçilər çox zaman özlərinin birləşmə və güc axtarışı mübarizəsində bir şəxsin ətrafında birləşməyə çalışırlar. Danimarka, Avstriya və Fransaya qarşı qısa müddətli müharibələr nəticəsində uuğr qazanaraq Almaniyanı birləşdirən Otto fon Bismark da belə şəxslərdən idi və onun qələbələri digər kiçik alman dövlətlərindəki millətçilərin şövqə gəlməsinə səbəb olurdu. Onlar Bismarkın müharibələrində savaşır və 1871-ci ildə Avropada güc və qüvvələr balansını təmin edən Almaniya imperiyasına qatılmağa çalışırdılar.

XIX əsrdəki alman millətçiliyi Hegeliyan mərkəzli akademik tarixçilər tərəfindən inkişaf etdirilirdi. Onlar Prussiyanı həqiqi alman ruhunun daşıyıcısı kimi qəbul edir və millətçiliyin son hədəfi kimi dövlətin güclü olmasını görürdülər. 3 əsas tarixçi bunlar idi - İohann Qustav Droysen (1808-1884), Henrix fon Sibel (1817-1895) və Henrix fon Treytşke (1834-1896). Droysen liberallıqdan millətçiliyə keçmişdi və millətçiliyində Prussiya protestanlığını xüsusi vurğulayıb, Avstriya katolikliyinə, gücsüzlüyünə və geridəqalmışlığına nifrət edirdi. O, Prussiya kralları olan Hohensollernlərini ideallaşdırırdı. Onun 14 cildlik "Prussiya siyasətinin tarixi" əsəri milliyətçilik araşdırmaçıları və alimləri üçün funtamental əsərlərdən biridir. Fon Sibel akademik tarix jurnalı olan Historische Zeitschrift-in yaradıcısı və rəhbəri olmuşdur. O, uzun müddət Prussiya arxiv idarəsinin müdiri kimi xeyli sayda sənəd yayımlamış və bu sənədlər milliyətçilik alimləri tərəfindən istifadə edilmişdir.

Bu alimlərdən ən təsirlisi alman millətçi tarixçisi Treytşkedir. Onun Heydelberq və Berlin universitetlərinin elit təbəqədən olan tələbələri üzərində nəhəng nüfuzu var idi. O, parlamentarizmin, sosializmin, pasifizmin, ingilislərin, fransızların, yəhudilərin və kosmopolitanların alovlu tənqidçisi idi. Onun ideallarının nüvəsi Prussiya rəhbərliyi altında birləşmiş güclü Almaniya idi. O, deyirdi:

  Dövlətin ən ali öhdəliyi öz gücünü artırmaqdır.  

Çex əsilli ailədən gəlməsinə baxmayaraq, özünü Slavyan yox, German hesab edirdi:

  Mən bir professordan min dəfə çox vətənpərvərəm.  

Nasizm ideologiyası ilə ifadə olunan alman millətçiliyi təbiətən transmilli olaraq başa düşülə bilər. Bu aspekt ilk dəfə sonradan Nasist partiyasının rəhbəri olmuş Adolf Hitler tərəfindən müdafiə edilmişdi. Partiya Avstriya, Norveç, Danimarka, İsveç, Birləşmiş Krallıq, Çexoslovakiyanın və Latviyanın bir neçə hissəsində yaşadığı iddia edilən ariyan irqinə xitab edirdi.

Bu arada, nasistlər bu ölkələrdəki bəzi qrupları vətəndaş kimi qəbul etmirdilər. Bunlara misal olaraq qaraçıları, yəhudiləri göstərmək olar. Əsas nasist doktrinlərindən biri olan Yaşam sahəsi və ya Lebensrauma görə ariyanlar Polşaya, Şərqi Avropaya, Baltik yani ölkələrə, Qərbi Rusiyaya və Ukraynaya yerləşdirilməli idi. Lebensraum ariyan irqini hər hansısa millətin və ya milli sərhədin çox irəlisinə aparmaq üçün hazırlanmış böyük bir layihə idi. Nasistlərin məqsədləri ariyan irqini özlərinin qəbul etdikləri kimi irəlilətməyə, insan irqinin xüsusi modifikasiyasına və daha aşağı hesab etdikləri insanları məhv etməyə yönəlmişdi. Lakin məqsədləri transmilli idi və nail ola biləcəkləri qədər dünyanın hər tərəfinə yayılmaq niyyətində idi. Lakin məqsədləri transmilli idi və nail ola biləcəkləri qədər dünyanın hər tərəfinə yayılmaq niyyətində idi. Nasistlər alman tarixini xüsusi tərifləsə də, Hindistan daxil olmaqla, digər ölkələrdə ariyan irqinin ehtimal olunan fəzilətlərini və nailiyyətlərini də əhatə etmişdir.

İtaliya

İtalyan millətçiliyi XIX əsrdə meydana çıxmışdı. İtalyan millətçiliyi İtaliyanın birləşdirilməsinin və ya Risorgimento (oyanış, dircəlmə) hərəkatının əsas aparıcı qüvvəsi idi. İtalyan millətçiliyi siyasi və intelektual axım idi və Apenin yarımadasındakı müxtəlif italyan dövlətlərində yaranmışdı. Bu hərəkat nəticəsində 1861-ci ildə İtaliya krallığı yaradıldı. Risorgimentonun xatirəsi italyan millətçiliyinin mərkəzində dayanır. Bu hərəkat yarandığı zaman liberal orta sinfə əsaslanırdı. İki əsas qrup əks qütblərdə qalır - cənub və ya "Mezzogiorno" (keçmiş iki Siciliya krallıqları) və dindar katoliklər. Yeni hökumət yenicə birləşdirilmiş cənubla işğal edilmiş region kimi davranırdı. Bu bölgənin kasıblığı, geridəqalmışlığı və standart italyancanı yaxşı qavraya bilməmələri problemə çevrildi. Liberallar həmişə Papanın və yaxşı təşkil edilmiş Katolik Kilsəsinin rəqibləri idilər. Papa İtaliyanın mərkəzinin siyasi hakimiyyətini uzun müddət öz əlində saxlaya bilmişdi. Lakin 1860-cı ildə mərkəzi İtaliyadakı ərazilərini, 1870-ci ildə isə Romadakı hakimiyyətini itirdi. Papa uzun müddət modern liberalizmə qarşı oldu və yeni italyan hpkumətin təkliflərini rədd etdi. Papa özünün Vatikanda əsir hesab edirdi və katoliklərə siyasətə qarışmağı, səs verməyi qadağan etmişdi. Katoliklərin uzaq tutulması 1929-cu ilə qədər davam etdi. Siciliyalı Françesko Krispinin liberal hakimiyyəti zamanı Otto fon Bismarkdan ilhamlanaraq o, xarici siyasətdə aqressiv olmağa başladı və bunu edərkən millətçiliyə əsaslanırdı. Tarixçi R.J.B. Bosvort onun millətçi xarici siyasətini belə əsaslandırırdı:

  Krispi faşist rejiminə qədər heç bir hökumətlə müqayisə oluna bilməyəcək dərəcədə aqressiv siyasət yeridirdi. O, hərbi xərcləri artırmış və Avropadakı münaqişələrdən şadyanalıqla bəhs edirdi. O, britaniyalı və almaniyalı dostlarını düşmənlərinə önləyici hücum edəcəyi ilə bağlı həyəcanlandırmışdı. Onun siyasəti həm İtaliyanın Fransa ilə ticarəti üçün, həm də Şərqi Afrikadakı müstəmləkə ambisiyaları üçün viran edici idi. Krispinin torpaq istəyi 1 mart 1896-cı ildə Efiopiya kralı Menelik tərəfindən önləndi. Adova döyüşündə modern ordu fəlakətlə üzləşdi. Krispi şəxsi həyatına və maliyyə mənbələrinə görə alçaldıcı tərzdə təqaüdə getməyə məcbur oldu.  

Bu dövrdə sənayeləşmiş şimalda millətçiliyə qarşı olan üçüncü qrup meydana çıxdı. Bu qrup liberalizmə də qarşı idi. İtaliya Birinci Dünya müharibəsinə torpaq vədindən sonra Antanta tərəfindən daxil oldu. Lakin müharibə fiasko ilə nəticələndi və vədlər yerinə yetirilmədi. Bu liberalizmin etibarını itirməsinə səbəb oldu və meydana özünün yaratdığı faşizm ideyası ilə Benito Mussolini çıxdı. Mussolininin 20 illik diktaturası bir sıra müharibələrə, Hitler Almaniyası ilə ittifaqa və İkinci Dünya Müharibəsində məğlubiyyətə və əziyyətə səbəb olan son dərəcə təcavüzkar bir millətçiliyə xarakterizə olunur. 1945-ci ildən sonra katoliklər hökumətə qayıtdılar və gərginliklər bir qədər azaldıldı, lakin əvvəlki keçmiş iki Siciliya kasıb və istehza mənbəyi olaraq qaldı. İşçi sinfi İkinci Dünya müharibəsindən sonra Kommunist partiyasınnın nəzarətinə keçmiş və Romadan çox Moskvanın tabeliyində idi. Onlar şimaldakı sənaye şəhərlərinə nəzarətə almalarına baxmayaraq, milli hökumətləri ələ keçirə bilmədilər. XXI əsrdə kommunizm İtaliyada artıq marjinallaşmış qüvvədir və dəstəkçisi xeyli azdır. Lakin İtaliya siyasətindəki gərginliklər hələ də davam edir. Buna misal olaraq, 1980-cı illərdəki Umberko Bossinin Padanism hərəkatını göstərmək olar. Padanizm şimali və mərkəzi İtaliyaya muxtariyyət tələb edirdi və zaman keçdikcə italyan millətçiliyinin orta xətti ilə qaynaşdı. Bu dövr ərzində İtaliyada başqa separatçı hərəkatlar da mövcud olmuşdur.

Yunanıstan

XIX əsrin başlanğıcında Romantizm, Klassisizm, yunan millətçiliyinin keçmiş hərəkatlarından və Osmanlı imperiyasına qarşı yunanların qaldırdığı üsyanlardan (1770-ci ildə baş vermiş Cənubi Yunanıstanda Orlofika üsyanı, 1575-ci ildə Şimali Yunanıstanda baş vermiş Epirus-Makedoniya üsyanı və s.) ilhamlanaraq yunan millətçiliyi Yunanıstan İstiqlaliyyət müharibəsinə başladı. 1820-ci illərdə baş vermiş istiqlaliyyət müharibəsində yunanlar Osmanlı imperiyasının hakimiyyətindən azad olmağa çalışırdı və onu xristian Avropa, xüsusilə də Britaniya dəstəkləyirdi. Britaniyanın yunanları dəstəkləməsinin bir səbəbi də o dövrdə Britaniyada Klassik Yunanıstanın ideallaşdırılması və romantizm cərəyanının geniş yayılması idi. Fransa, Rusiya və İngiltərə bu millətçi cəhdin uğurunu təmin etmək üçün hadisələrə kəskin formada müdaxilə etmişdi.

Serbiya

Əsrlər boyunca provoslav serblər müsəlman Osmanlı imperiyası tərəfindən idarə olunmuşdur. 1817-ci ildə Osmanlıya qarşı Serb inqilabının uğurlu olması nəticəsində Serb knyazlığı yaradıldı. Bu knyazlıq 1867-ci ildə de-fakto, nəhayət, 1878-ci ildə de-yure müstəqillik qazandı. Serbiya müstəqillik qazandıqdan sonra qərbdə yerləşən Bosniya və Hersoqovinanı, cənubda yerləşən Qədim Serbiyanı (Kosovo və Vardar Makedoniyası) özlərinə birləşdirməyə çalışırdılar. Serbiya və Xorvatiyadakı (o dövrdə Avstriya-Macarıstanın bir hissəsi idi) millətçi dairələr 1860-cı illərdə Cənubi Slavyan birliyi qurmağa çalışırdılar və Bosniyanı eyni dilə və ənənələlərə görə özlərinin ümumi torpağı hesab edirdilər. 1914-cü ildə serb inqilabçıları Bosniyada Avstriya-Macarıstanın vəliəhd şahzadəsi Ferdinandı qətlə yetirdilər. Almaniya imperiyası tərəfindən dəstəklənən Avstriya-Macarıstan bundan sonra Serbiyanı məhv etməyə çalışdı. Nəticədə, Birinci Dünya müharibəsi başladı və sonda Avstriya-Macarıstan imperiyası millət-dövlətlərə parçalandı.

1918-ci ildə Banat, Baçka və Baranca serb ordusunun tabeliyinə keçdi. Bundan sonra serblərin, bunyekcilərin və digər slavyanların Böyük Ali Məclisi Serbiyaya birləşmək qərarına gəldi. 1 dekabr 1918-ci ildə Serbiya krallığı Slovenlərin, Xorvatların və Serblərin Dövlətinə birləşdi və dövlət Serblərin, Xorvatların və Slovenlərin Krallığı adlandırıldı. Krallığın adı sonradan Yuqoslaviya olaraq yenidən dəyişdirildi və ən sonda uğursuz olan yuqoslav kimliyi dəstəklənməyə başlandı. İkinci Dünya müharibəsindən sonra yuqoslav kommunistləri Yuqoslaviya Respublikasının əsasını qoydular. Bu dövlət 1990-cı illərdə dağıldı.

Polşa

Polyak millətçiliyi 1918-ci ildən əvvəl bir neçə dəfə uğursuzluğa məruz qalmışdır. 1790-cı ildə Habsburq monarxiyası, Prussiya və Rusiya Polşanı işğal etdi və öz aralarında böldü. Napoleon Varşava hersoqluğunu qurdu və bu da polyak millətçiliyinin alovlanmasına səbəb oldu. 1815-ci ildə Polşa Konqresi Rusiya kralını Polşa kralı elan etdi. BPolyak millətçiləri 1830 və 1863-1865-ci illərdə Rusiyaya qarşı üsyana qalxdılar. Lakin üsyanlar Polşanı rus mədəniyyəti, dini əsasında yenidən təşkil etmək istəyən Rusiya tərəfindən qəddar formada yatırıldı. Rusiya imperiyasının Birinci Dünya müharibəsinin sonunda məğlub olması nəticəsində böyük dövlətlər 1939-cü ilə qədər mövcud olan müstəqil Polşa dövlətini yaratdılar. Almaniya tabeliyindəki Polşa torpaqları ağır sənaye dövrünə daxil olsa da, Kulturkampf dövründə Bismarkın dini təzyiqlərinə məruz qaldılar. Bu zaman katolik polyaklar Mərkəz Partiyasına qoşuldular və siyasi olaraq Bismarkı məğlub etdilər. Bismark təzyiqləri dayandırıb, əməkdaşlıq etməyə məcbur oldu.

XIX əsrin sonlarında və XX əsrin əvvəllərində bir çox polyak millətçi lideri Piast konsepsiyasına qoşuldular. Min il əvvələ aid Piast sülaləsi altında polyak ütopiyası qurulmuşdu və modern polyak millətçilərinin bu dəyərlər əsasında polyaklar üçün Polşanı yenidən qurmalı olduqları vurğulanırdı. Jan Poplavski Piast konsepsiyasını 1890-cı ildə inkişaf etdirdi və bu konsepsiya polyak millətçilərinin əsas konsepsiyası halına gəldi. Roman Dmovskinin rəhbərlik etdiyi Endecja və ya Milli Demokratiya Partiyası bu konsepsiyaya əsaslanırdı. Jagiellon konsepsiyası ilə müqayisədə, bu konsepsiyada multi-etnik Polşa ideyası yox idi.

Piast konsepsiyası Jagiellon konsepsiyasına qarşı idi. Jagiellon konsepsiyası multi-etnik Polşanın yaranmasına isti yanaşırdı və Kresi kimi azlıqların yaşadığı bölgələrində Polşaya daxil edilməsinə tərəf idi. Jagiellon konpseisyası 1920-1930-cu illərdə hökumətin rəsmi ideologiyası idi. Sovet İttifaqı diktatoru İosif Stalin1943-cü ildə Tehran bu planı rədd etmişdi. Çünki bu plan ukraynalılar və belorusiyalılar üzərində polyak hakimiyyətini özündə ehtiva edirdi. O, Piast konsepsiyasını müdafiə etdi, çünki bu konsepsiya çərçivəsində polyak sərhədləri bir xeyli qərbə çəkilirdi. 1945-ci ildən sonra Sovet İttifaqı dəstəkli Polşa kommunist kukla dövləti Piast konsepsiyasını əsas gətirərək özlərini "əsl polyak millətçiliyinin varisləri" elan etmişdilər. Bütün qətlə yeirilmələrdən, Nasist Almaniyası işğalından, Polşadakı terrordan, müharibə dövründə və müharibədən sonrakı dövrdəki əhali transferlərindən sonra polşa əhalisinin 99 faizi rəsmi olaraq etnik polyak oldu.

Yəhudi millətçiliyi

Yəhudi millətçiliyi XIX əsrin II yarısında yüksəlməyə başladı və əsasən, Sionist hərəkatı formasında təzahür etdi. Bu hərəkatın mənası Sion szöündən gəlir. Sion Tövratda Yerusəlim şəhərinə verilənadlardan biridir. Sionistlərin və millətçilərin son hədəfi Fələstin torpaqlarında İsrail dövləti qurmaq idi. Məbədin birinci və ikinci dəfə dağıdılması, Tövratın kəhanətləri yəhudi millətçiliyinə xeyli dərəcədə təsir etmişdir. Yəhudi teologiyası və eskatologiyasında önə çıxan bir çox nəzəriyyə bu dövrdə hərəkatın dəstəkçiləri və müxalifləri tərəfindən formalaşdırılmışdı.

1789-cu il Fransız Burjua inqilabı Avropada idarəetmə və suveenliklə bağlı yeni düşüncələrin yayılmasına səbəb oldu. Adət edilmiş iyerarxiya təməlli sistemdən siyasi individualizmə və vətəndaş dövlətlərinə keçid yəhudilər üçün dilemma yaratdı. Vətəndaşlıq əsas qanuni və yaşayış hüquqlarını təmin etmək üçün gəldikdə vacib idi. Bu getdikcə daha çox yəhudinin bu hüquqlarını qorumaq üçün müəyyən millətlərlə özünü identifikasiya etməsi ilə nəticələndi. Məntiqlə yanaşsaq, dil, həyat tərzi və tarixi keçmiş baxımından digər millətlərlə öz aralarında böyük fərq olduğunu görən yəhudilərdə bu proses çətin gedirdi, çünki bu millətlərdə artıq millət əsaslı dövlət modelinə keçmişdilər. Tarixçi David Engel bildirir ki, Sionizm qədim dini kəhanətlərin yerinə yetirilməsi üçün çalışmaqdan, tarixi mətinlərə əməl etməkdən çox dünya üzərindəki yəhudilərin daha dağınıqlaşacağından və qorumasız qalacağından meydana çıxmışdır.

XX əsr

Çin

Asiyada millətçiliyin oyanması qitənin tarixinin formalaşmasına kömək etdi. Əsas hadisə 1905-ci ildə modern müharibədə avropalı ordunun qeyri-avropalı ordu tərəfindən məğlub edilməsi oldu. Bu məğlubiyyətdən Çində, Türkiyədə və İranda millətçiliyə yeni maraqların yaranmasına səbəb oldu. Çində Sun Yat Sen (1866-1925) özünün Homindan (Milli Xalq Partiyası) partiyasını qurdu. O, köhnəlmiş imperiyanın xarici qüvvələr tərəfindən idarə olunmasına qarşı çıxırdı. Partiya bunları vəd edirdi:

  Bu andan etibarən mən köhnəni dağıdır və yenini inşa edirəm, mən insanların öz müqəddaratını təyin etməsi üğrunda döyüşəcəm və gücümü Çin Respublikasını dəstəkləmək üçün sərf edəcəm. "Üç prinsip" vasitəsiylə yaxşı hökumətin tərəqqisi, insanların xoşbəxtliyi və əbədi sülhü, bütün dünyada sülh naminə dövlətin əsaslarının möhkəmləndirilməsi üçün demokratiyanı reallaşdıracam.  

Homindan partiyası əsasən 1949-cu ildə kommunistlər hakimiyyəti ələ alana qədər Çini idarə etmişdir. Lakin Çindəki kommunizm Sun Yat Senin millətçiliyindən və 1919-cu ildə baş vermiş 4 may hərəkatından təsirlənmişdir. Etirazlar Çinin geridəqalmışlığına qarşı idi və tez-tez Çin kommunizminin intelektual əsasını formalaşdıran hadisələrdən hesab edilir. 1920-1930-cu illərdə davam etmiş Yeni Mədəniyyət Hərəkatı 4 may hərəkatından ilhamlanmışdı . Tarixçi Patrisiya Ebreyə görə:

  Milliyətçilik, vətənpərvərlik, inkişaf, elm, demokratiya və azadlıq hədəflər idi, imperializm, feodalizm, dərəbəylik, avtokratiya, adət-ənənələrə kor-koranə itaət düşmənlər idi. Ziyalılar necə güclü və müasir ola bilmək məsələsi və rəqib millətlər qarşısında Çinin siyasi birliyini neçə qoruyacaqları barədə mübarizə aparırdılar.  

Yunanıstan

Millətçi irredentist hərəkat Yunanıstanda XIX əsrdən çox geniş yayılmışdı və Enozis adlanırdı. Enozis etnik yunan ərazilərinin birləşmiş yunan dövlətində birləşməsini nəzərdə tuturdu. Bu ideyadan hələ də Kipr məsələsində istifadə olunur və bəzən, Megali ideya da adlanır. Megali ideya qədim yunan əraziləri olduğu iddia olunan ərazilərin (Krit, İoniya, Pont, Şimali Epirus, Kappadokiya, Frakiya və s.) Osmanlı imperiyasından alınmasını və Yunanıstana birləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. Bu ideya XIX və XX əsr boyunca xeyli dərəcədə məşhur oldu və bu ərazilərin bəziləri Yunanıstana birləşdirildi. Həmçinin bu ideya 1919-cu ildə Türk-Yunan müharibəsinə səbəb oldu.

4 avqust rejimi əsasında Yunanıstanda qurulmuş hakimiyyət faşist millətçi hakimiyyət idi və onu quranlar Mussolinin İtaliyasından və Hitlerin Almaniyasından ilhamlanmışdılar. 1936-cı ildə İoannis Meksas 1941-ci ilə - ölümünə qədər hakimiyyətdə qalmışdır. Metaksasın ideyasına görə Qədim Yunanıstan və Bizans imperiyası birinci və ikinci böyük yunan sivilizasiyası idi və onun Yunanıstanı Üçüncü Hellenik Sivilizasiya olmalı idi. Rejim yunan adət-ənənələrini, xalq musiqisini və rəqslərini, klassikliyi, eləcə də orta əsrləri təbliğ edirdi.

Afrika

1880-ci illərdə Efiopiya və Liberiya istisna olmaqla, Afrika Avropa qüvvələri arasında bölünmüşdü. Onlar Afrikanı İkinci Dünya müharibəsinin sonlarına qədər idarə edə bildilər. Müharibədən sonra Afrikadakı yerli əhali arasında milliyətçilik hissi geniş yayıldı və onlar avropalıları qova bildilər. 1950 və 1960-cı illərdə keçmiş kolonial birliklər müstəqil respublikalar oldular. Proses çox zaman sülh şəraitində həyata keçirdi, lakin Əlcəzair, Keniya kimi yerlərdə müstəqillik uzun müddət davam edən qanlı müharibələr fonunda əldə edildi. Afrikadakı millətçiliyin təşkilalanma bacarıqları dünya müharibəsi zamanı Britaniya, Fransa və digər ordularda öyrəndikləri biliklərə əsaslanırdı. Bu nə yerli, nə də xarici qüvvələrlə əməkdaşlıq etməyən və ilhamlanmayan, onlardan tərəfindən təqtiqlənməyən qüvvələrin meydana çıxmasına gətirib çıxardı. Millətçi təşkilatlar həm yeni kolonial rəhbərliklərlə, həm də yerli rəhbərliklərlə mübarizə aaprmağa başladı və sonda onların hər ikisini də məğlub edə bildi. Millətçi hərəkatların liderləri avropalılar çıxarılan kimi hakimiyyəti ələ aldılar. Onlardan bəziləri on illərlə, bəziləri isə ölənə qədər hakimiyyətdə qaldı. Bu strukturlara siyasi, təhsil, dini və digər ictimai təşkilatlar daxil idi. Son onilliklərdə bir çox Afrika ölkəsi mərkəzləşdirilən hakimiyyətin və patrimonial dövlətin mövqelərini dəyişdirərək millətçi hərarətin zəfərini və məğlubiyyətini yaşamışdır.

Britaniya koloniyası olan Cənubi Afrika 1931-ci ildə demək olar ki, müstəqil olmuşdu və bu xüsusiyyətinə görə Afrikada istisna idi. Lakin Cənubi Afrika irqi ayrı-seçkiliyə əsaslanan və ağdərili azlıq tərəfindən idarə olunurdu. Bu rəsmi səviyyədə də təsbit edilmişdi. Bu vəziyyət 1994-cü ilə qədər davam etdi və bu ildə seçkilər keçirildi. Qaradərili millətçi hərəkat müvəffəqiyyət əldə olunana qədər mübarizə apardı və Nelson Mandela prezident seçildi.

Orta Şərq

Ərəb millətçiliyi Orta Şərqdəki ərəb xalqını müstəqil etmə və gücləndirmə hərəkatı idi. Hərəkat XIX əsrdə XVIIx və XIX əsrin digər azadlıq hərəkatlarından ilhamlanaraq meydana çıxmışdı. Osmanlı imperiyası dağıldıqdan və Orta Şərq Avropanın böyük qüvvələri tərəfindən parçalandıqdan sonra ərəb xalqları da öz müstəqilliklərini qazanmaq və onları xaricilərin yox, özlərinin idarə etməsi üçün mübarizəyə başladılar. Suriya 1920-ci ildə yaradıldı, Transiordaniya (sonradan İordaniya) 1921-1946-cı illər arasında tədricən müstəqilliyini qazandı, Səudiyyə Ərəbistanı 1932-ci ildə müstəqil oldu, Misir isə 1922-1952-i illər arasında tədricən müstəqilliyini qazandı. 1945-ci ildə ərəb dövlətləri arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və maraqları tənzimləmək üçün Ərəb Liqası quruldu.

Bu hadisələrlə yanaşı XIX əsr boyunca Avropadakı yəhudilər arasında Sionizm hərəkatı genişlənirdi. 1882-ci ildən başlayaraq yəhudilər Avropadan Osmanlı Fələstininə köç etməyə başladılarş Bu köçdə məqsəd Fələstini yeni yəhudi vətəni halına gətirmək idi. Bu istək 1948-ci ildə İsrail dövlətinin elan edilməsi ilə özünün kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Fələstinin ərəb millətinə mənsub olduğunu inanan ərəb millətçilərlə yəhudilərin hərəkətləri toqquşurdu. Nəticədə qonşu ərəblər yəhudilərlə müharibəyə başladı. Hücum yalnız qismən müvəffəq oldu və ərəblərlə yəhudi milliyətçilik ideologiyaları arasında on illər boyunca davam edən toqquşmalara səbəb oldu.

Postkommunizm

1989-cu il iqilablarından sonra 1990-cı illərin əvvəllərində kommunzim süqut etməyə başladı. Kommunizmin çöküşü bir çox insanı kimliksiz buraxdı. Kommunist hakimiyyəti altında olan insanlar inteqrasiya etməli idilər və özləri seçim etməkdə azad olaraq tapdılar. Sərbəst seçimi nəzərə alsaq, uzun davam edən münaqişələr başladı və ciddi münaqişə mərkəzləri meydana çıxdı. Yuqoslaviyada kommunizm süqut etdikdə, millətçiliyin həddindən artıq artmasına səbəb olan ciddi qarşıdurma yarandı.

1992-ci ildə yazdığı məqaləsində Benjamin Barber bildirirdi ki, kommunizmin çöküşü çox sayl insanların birlik axtarmasına, kiçik ölçülü müharibələrin geniş yayılmasına, qrupların öz sərhədlərini, kimliklərini, mədəniyyətlərini və ideologiyalarını yenidən qurmağa cəhd etməsinə səbəb olacaqdır. Həmçinin, kommunizm "biz və onlar" düşüncə tərzinin geniş yayılmasına da şərait yaratdı. Hökumətlər sosial maraqlar üçün vasitə halına gəldi və ölkələr məsələn mədəniyyət, din və etnos majoritarlığına əsaslanan milli siyasət formalaşdırmağa başladı. Yeni cücərən demokratiyalar arasında insan haqlarında, miqrasiyada, ticarətdə, kommersiyada böyük fərqlər mövcud idi.

Akademik Stiven Berq millətçi konfliktlərin əsasında muxtariyyət və separat mövcud olma tələblərinin dayandığını bildirir. Bu milliyətçilik, xüsusilə kommunizmin çöküşündən sonra etnik sərhədlərin milli sərhədlərlə düz gəlmədiyi yerlərdə müəyyən qruplarda "xilas olma arzusunun" meydana gəlməsinə səbəb olurdu. Şəxslərin və ya qrupların öz inanclarına uyğun hərəkat etməsi toqquşmalara səbəb olurdu və bu toqquşmalar tez bir zamanda lokal müharibələrə gətirib çıxarırdı. bu baş verdikdə münaqişəni dayandıra bilməyən dövlətlər demokratikləşmə prosesinin dayandırılması təhlükəsi ilə üzləşdilər.

Yuqoslaviya Birinci Dünya müharibəsindən sonra yaradılmış və 3 müstəqil etnik qrupdan ibarət idi: serblər, xorvatlar və slovenlər. 1971-ci ildən 1981-ci illər arasındakı milli suyahıyaalmalar göstərir ki, özünü yuqoslav olaraq identifikasiya edənlərin sayı yalnız 1,3 faizdən 5,4 faizə yüksələ bilmişdi. Bu bütövlükdə ölkənin təxminən 50 ildən sonra fərqli dini, etnik və ya milli kimliyə bölünəcəyi demək idi.

Yuqoslaviya daxilində Xorvatiya və Sloveniyanın Yuqoslaviyanın yerdə qlaannıdan ayrılması regionun əvvəlki fəth tarixinin görünməyən xəttinə əsaslanırdı. Xorvatiya və Sloveniya əvvəllər katoliklər və ya protestantlar tərəfindən işğal edilmişdi və Avropa tarixi, İntibah dövrü, Fransa inqilabı, Sənaye inqilabı ilə bağlı idi. Eləbu səbəblərə görə də, demorkatiyaya meyilli idi. Yuqoslaviyanın yerdə qalan hissəsi isə ya Osmanlı imperiyası, ya da Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edilmişdi və iqtisadi olaraq zəif inkişaf etmişdi. Bu səbəblərə görə də demokratiyaya bir o qədər də meyilli deyildi.

1970-ci illərdə Yuqoslaviyanın tərkibindəki ayrı-ayrı ərazilərin rəhbərliyi digər ərazilərin hesabına yalnız ərazi maraqlarını qoruyurdu. Xorvatiyada, serblər və xorvatlar arasında demək olar ki, bir ərazidə parçalanma var idi. Xorvatiyada hər hansısa səbəbdən yarana biləcək toqquşma qonşu ərazilər olan Bosniya və Hersoqovinaya sıçraya bilərdi. Bosniya daxilində çoxluğu olan bir qrup yox idi; müsəlman, Serb, Xorvat və Yuqoslav kimlikləri burada təxminən bərabər idi. Buna görədir ki, rəhbərlik burada güclənə bilmədi. Siyasi təşkilatlar bu cür mçox saylı millətçiliyin öhdəsindən uğurla gələ bilmədilər. Ərazilərdəki rəhbərlik güzəştə getmirdi. Bir etnosun qalib, digərinin məğlub olması bütün regionu əhatə edə biləcək müharibə təhlükəsi meydana çıxarırdı. Bu etnik kimliyi təşviq edən siyasi mövqeyi gücləndirdi və Yuqoslaviyada gərgin, bölünmüş siyasi rəhbərliyin meydana çıxmasına səbəb oldu.

1980-ci illərdə Yuqoslaviya parçalara bölünməyə başladı. Ölkə daxilindəki iqtisadi şərtlər pisə doğru gedirdi. Mübahisəli ərazilərdəki toqquşmalar kütləvi millətçiliyinin və etnoslar arası düşmənliklərin yüksəlməsinə səbəb oldu. Ölkənin şimal hissəsindəki Xorvatiya və Sloveniyada adam başına düşən gəlir cənub hissə ilə müqayisədə bir neçə dəfə yüksək idi. Həmçinin ölkənin cənubunda etnik albanlarla serblər arasında Kosova ərazisində etnik zəminli toqquşmaların artması iqtisadi vəziyyəti daha da çətinləşdirdi. Bu münaqişə Yuqoslaviyadakı və Serbiyadakı serblər arasında ifrat millətçiliyin yayılmasına və güclənməsinə səbəb oldu. Kommunist serb Slobodan Miloşoviç davam edən münaqişədən propaqanda məhsulu kimi istifadə edərək serb millətçilyinin yayılmasına çalışırdı. Bildirildiyi kimi, Voyvodinadakı, Serbiyadakı, Çernoqoriyadakı və Kosovodakı toqquşmalar emosional hisslərə əsaslanaraq etnik serblər arasında milliyətçilik hissinin artmasına səbəb oldu. Serb millətçiliyi çox yüksəlmişdi və Slobodan Miloşeviç bundan istifadə edərək Voyvodinadakı və Çernoqoriyadakı liderləri devirdi və Kosovodakı albanları represiyaya məruz qoydu. Bütün bunlardan sonra, nəhayət, 8 regionun idarəçiliyini öz əlində cəmləşdirə bildi. Sloveniya kommunist nəzarətində olmayan dörd bölgədən biri idi və demokratik bir dövlətə üstünlük verirdi.

Sloveniya daxilindəki qorxu getdikcə artırdı, çünki Miloşeviç Kosovodakı narazılıqları yatırmaq üçün hərbi gücdən istifadə etmişdi və bunu Sloveniyada da təkrarlaya bilərdi. Yuqoslaviyanın yarısı demokratik dövlətdə, digər yarısı isə millətçi avtokratik rejimdə yaşamaq istəyirdi. 1989-cu ildə gərginlik pik nöqtədə idi və Sloveniya özünün Yuqoslaviyadan mütəqilliyini elan etdi. 1990-cı ilin yanvarında Yuqoslaviya Kommunistlər Liqasında Serbiya ilə bağlı ümumi qırılma oldu. Bu qurum Miloşeviç tərəfindən birliyi gücləndirmək üçün yaradılmışdı. Bu qurumun da çökməsindən sonra Yuqoslaviyada kommunizmin tamamilə çöküşü üçün münbit şərait yarandı.

1990-cı ilin avqustunda etnik cəhətdən bölünmüş qruplar hökumət quruluşunu dəyişdirməyə çalışdıqda bölgəyə xəbərdarlıq edildi. Müharibədən sonrakı dövrdə kommunist rejimi tərəfindən qurulan respublika sərhədləri etnik icmaların iddialarına və ya sərhədlərinə qarşı son dərəcə həssas idi. Etnik icmalar yeni postkommunist dövründə özlərinin kimliklərini heç kimlə paylaşmamaq üçün ayağa qalxmışdılar. Bu hal yeni hökumətləri təhdid edirdi. Eyni mübahisələr Miloşeviçdən əvvəlki dövrdə də zaman-zaman baş qaldırmışdı.

Ayrıca ərazidə xorvatlar və serblər hökuməti idarə etmək üçün birbaşa rəqabət aparırdılar. Seçkilər keçirildi, nəticədə Serb və Xorvat millətçiliyi arasında potensial qarşıdurmalar artdı. Serbiya öz etnik mənzərəsinə uyğun şəkildə müstəqil olmaq istəyirdi. Lakin bu istək Kosovanı Serbiyadan müstəqil olmağa təşviq edə bilərdi. Onsuzda Kosovadakı etnik albanlar artıq Kosovaya aid deyildi. Serbiya Kosovaya müstəqillik vermək istəmirdi. Müsəlman millətçilər də öz ərazilərində müstəqil olmaq istəyirdilər, lakin bu müstəqillik reallaşacağı təqdirdə xəritəni yenidən çəkmək lazım idi və bu halda qonşu bölgələrlə ərazi münaqişələri meydana çıxacaqdı. Yuqoslaviyada kommunizmin çöküşündən sonra ciddi konfliktlər meydana çıxdı və ifrat milliyətçilik yüksəldi.

Milliyətçilik bəzi çətin hallarda meydana çıxan duyğunun yaranmasına, inandığın şey və aid olduğun qrup uğrunda ölmək istəyinni meydana çıxmasına səbəb oldu. Kommunizmin sonu uzun müddət davam edən konfliktə və müharibəyə səbəb oldu. Çöküşdən keçən 6 il ərzində Bosniya müharibəsində 200.000-500.000 insan qətlə yetirildi. Bosniyalı müsəlmanlar həm serblərdən, həm də xorvatlardan xeyli əziyyət gördülər. Müharibə bir neçə ölkə və qruplardan dəstək alırdı. Bunlara misal olaraq müsəlmanları, pravoslavları, qərb xristianlrını göstrəmək olar. Səudiyyə ərəbistan və İran Bosniyaya, Rusiya Serbiyaya, Mərkəzi Avropa və ABŞ da daxil olmaqla Qərb dünyası Xorvatiyaya dəstək göstərirdi. Papa isə Sloveniya və Xorvatiyanı dəstəkləyirdi.

XXI əsr

XXI əsrdə ərəb millətçiliyi təsirini azaltmağa başladı və daha çox lokal millətçiliyə keçdi. 2010-2012-ci illərdə avtoritar rejimlərə qarşı yönəlmiş və mövcud şərtləri bir o qədər yaxşılaşdıra bilməyən çıxışlardan sonra (Ərəb baharı) ərəb millətçiliyi, hətta lokal milliyətçilik belə zəiflədi. Ərəb baharı ilə yanaşı 2003-cü ildə İraqın işğalı, iraq və Suriyadakı vətəndaş müharibələri baş verdi və hələ də davam edir. Hər halda, Ərəb qışının zəifləməsi fonunda Misir prezidenti Əbdül Fəttah əs-Sisi, Səudiyyə şahzadəsi Məhəmməd ibn Salman, BƏƏ lideri Məhəmməd ibn Zayedin inkişaf etdirdiyi milliyətçilik də var.

Qloballaşmanın XX əsrin sonlarında güclənməsi Avropada və Şimali Amerikada milliyətçilik və populizmin yüksəlişinə səbəb oldu. Bu trend Qərbdəki terror hücumlarından (11 sentyabr hücumu buna misal ola bilər), Orta Şərqdəki vətəndaş müharibələrindən və narahatlıqlardan, Avropaya gələn müsəlman qaçqın axınlarından (2016-cı ildə baş vermiş qaçqın problemi bunnu pik nöqtəsi olmuşdur) təsirlənmişdi. Almaniyanın Pegida, Fransanın Milli Cəbhəsi və İngiltərə İstiqlal Partiyası kimi millətçi qruplar, yerli əhalini qorumaq üçün immiqrasiya məhdudiyyətlərini müdafiə edərək öz milləti arasında məşhurlaşdılar.

Rusiyada millətçi düşüncələrin istismarı Vladimir Putinə hakimiyyəti gücləndirməyə imkan verdi. Bu millətçi yanaşmadan 2014-cü ildəki Krımın ilhaqında və Ukraynadakı başqa hadisələrdə istifadə edildi. Millətçi hərəkat son dövrlərdə Mərkəzi Avropada, xüsusən Polşada inkişaf edir. Polşada bu hərəkata hakimiyyətdə olan Qanun və Ədalət partiyası rəhbərlik edir. Rəhbəri Yaroslav Kaçinskidir. Macarıstanda Viktor Orbanın rəhbərlik etdiyi Fidesz partiyası antimiqrant ritorikası ilə məşhurdur və öz xalqı içində yüksək nüfuza malikdir. Onlar həmçinin, xarici təsirə qarşı da mübarizə aparırlar. Millətçi partiyalar həmçinin, Bolqarıstanda, Slovakiyada, Latviyada və Ukraynada koalisiya hökumətlərində iştirak edirlər.

Hindistanda Raştriya Svayamsevak Sanqx partiyasının və baş nazir Marendra Modinin yaxından əlaqəli olduğu Bharatiya Canata partiyası yüksəlişi ilə hindu millətçiliyi də yüksəlişdədir. Onlar Hindistanın qurucularının dünyəvi olmasına baxmayaraq, hinduizmin ölkənin qurulmasında təməl faktorlardan biri olaraq vurğulayırlar. Hindu millətçiliyi Hindutvanı müdafiə edir və təşkilatın bir çox üzvlərinin adları Hindistanda dini azlıqlara qarşı işlənmiş cinayətlərlə birgə hallanır. Bu növdə cinayətlər həmçinin, aşakı kasta nümayəndələrinə qarşı da baş verir. Militarist ruhlu buddist millətçiliyi Myanmarda, Taylandda və Şri-Lankada da yüksəlişdədir.

Şotlandiyanın müstəqilliyi haqqında referendum 2014-cü il 18 sentyabrda keçirilmişdi. Təklif seçicilər tərəfindən 55.3% səslə rədd edildi. 2016-cı ildə Britaniya əhalisi referendumda Birləşmiş Krallığın Avropa İttifaqından çıxmasının lehinə səs verdi. Bu nəticə gözlənilməz idi və populizmin qələbəsi kimi qəbul edildi. Şotlandiyadakı referendum kompaniyası zamanı Aİ üzvlüyünün davam etdiriləcəyi əsas təbliğat mövzularından biri idi. Buna görə də, hal-hazırda Şotlandiyada müstəqillik barədə ikinci referendum keçirilməsi tələb edilir.

2016-cı ildə ABŞ prezident seçkiləri zamanı heç bir siyasi təcrübəsi olmayan, öz partiyasında belə müxalifətlə qarşılaşan Donald Tramp böyük siyasi təcrübəyə malik rəqiblərini məğlub edə bildi. Trampın əsas şüarları "Amerikanı yenidən böyük edəcəyik" və "Amerika birinci" açıq-aşkar antiqlobalist yanaşma nümunəsidir və millətçi şüar olaraq qəbul edilir. Onun seçkidə gözlənilməz qələbəsi Breksit səsverməsinə səbəb olmuş eyni cərəyanın bir hissəsi kimi görülür. 22 oktyabr 2018-ci ildə orta müddət seçkilərindən əvvəl prezident Tramp Tekasda kemiş rəqibi senator Ted Kruzun seçki kompaniyasında açıq formada özünün millətçi olduğunu elan etdi. 29 oktyabr 2018-ci ildə o, vətənpərvərliklə millətçiliyi eyniləşdirdi və dedi:

  Mən bu ölkə ilə fəxr edirəm və mən bunu "milliyətçilik" adlandırıram.  

Yaponiyada hökumətdəki millətçi təsirlər XXI əsrin əvvəllərində əsasən Nippon Kaiqi təşkilatı sayəsində inkişaf etmişdir. Yeni hərəkat Yaponiyanı yenidən hərbi güc etmək, tarixi narrativlərdən Yapon əxlaqını inkişaf etdirmək və güclü Yaponiya yaratmaq üçün mübarizə aparır.

2016-cı ildə açıq-aşkar millətçi seçi kompaniyası aparan Rodriqo Duterte Flippin prezidenti seçildi. Sələflərinin siyasətinin əksinə olaraq, o, ölkəni keçmiş "hökmdarı" olan olan ABŞ-dan uzaqlaşdırdı və Çinlə, həmçinin Rusiya ilə yaxın münasibətlər qurdu.

2017-ci ildə Rəcəb Tayyib Ərdoğan milli referendumda qalib gəldi və əvvəl görülməmiş bir gücü əlinə keçirdi. Dünya liderlərindən gələn münasibətlər fərqli idi. Qərbi Avropa liderləri daha çox narahatlıqlarını dilə gətirərkən, bir çox avtoritar rejim liderləri və ABŞ Ərdoğanı təbrik etdi. Rəcəb Tayyib Ərdoğana qarşı Türkiyə daxilindəki münasibət də fərqlidir. Ənənəvi millətçi hərəkat Olan MHP son dövrlərdə onu dəstəkləyir, lakin bir çox böyük millətçi təşkilatlar və ya partiyalar isə ona müxalifdir.

2010-cu ildən Katalon millətçiliyi yenilənmiş və Katoloniyanın müstəqilliyini elan etmişdir. Bu hərəkat İspan millətçilərinin müqaviməti ilə qarşılaşdı.

2010-cu illərdə Yunanıstan iqtisadi böhranının və miqrant axınının nəticəsi olaraq orada faşizmdə və Yunan millətçiliyində xeyli dərəcədə yüksəliş baş verdi. Bu tendensiya xüsusil, gənclər arasında yayılmışdı.

Siyasi elm

Bir çox siyasət alimləri müasir millət-dövlətin təməlləri və suverenliyin konsepsiyası ilə bağlı müxtəlif nəzəriyyələr yaratmışdırlar. Siyasət elmində milliyətçilik anlayışı bu nəzəri əsaslardan irəli gəlir. Makiavelli, Lokk, Hobbs və Russo kimi filosoflar dövləti hökmdar və fərdlər arasında "ictimai müqavilə"nin nəticəsi olaraq konseptləşdirirlər. Veber dövlətin ən çox işlədilən təriflərindən biri vermişdir. O, deyirdi ki, "dövlət müəyyən ərazidə legitim fiziki güc tətbiqini öz monopoliyasına aldığını iddia edən müəyyən insan icmasıdır." Benedikt Andersona görə millətlər "xəyal edilmiş icmalar" və ya "inşa edilmiş inistitutlar"dır.

Bir çox alimlər iddia edir ki, dövlət quruculuğu, müharibə və milliyətçilik arasında əlaqə vardır. Bir çox alim inanır ki, Avropadakı millətçiliyin inkişafı və sonradan müasir millət-dövlətlərin qurulması müharibə qorxusundan qaynaqlanır. Xarici təhdidlər milliyətçilik üzərində güclü təsirə malikdir, çünki insanlar abaş düşür ki, onlar millət olaraq təhdid altındadırlar. Belə hallarda insanlar başa düşürlər ki, bunu uğurlu formada dəf edə bilməyin millət olaraq yeganə yolu milliyətçilikdədir. Xarici təhdidlərin artması ilə dövlətin hasiletmə imkanları artır. Cefri Herbst iddia edir ki, subsahara Afrikasında dövlət millətçiliyinin və hasiletməsinin zəifliyi burada xarici təhdidlərin az olmasından qaynaqlanır. Berri Posen millətçiliyin müharibənin intensivliyini artırdığını və dövlətlərin hərbi güclərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qəsdən millətçiliyi təşviq etdiyini iddia edir

Sosiologiya

Millətçiliyin və millət-quruculuğunun sosioloji və modernist şərhi iddia edir ki, milliyətçilik yetərli qədər iqtisadi inkişaf edən, mərkəzi ali hakimiyyəti və birliyi olan modern cəmiyyətlərdə yüksələ və inkişaf edə bilər. Modernist nəzəriyyəçilər qeyd edirlər ki, bu yalnız müasir cəmiyyətlərdə mümkündür, ənənəvi cəmiyyətlərdə adətən millətçiliyin əsas şərtləri yoxdur. Belə cəmiyyətlərdə özü-özünü davam etdirə bilən iqtisadiyyat yoxdur, idarəçilik parçalanmış halda olur və müxtəlif dillərdən istifadə olunur. Nəticədə bir-biriləri ilə ünsiyyət saxlaya bilmirlər.

Millətlərin və millətçiliyin modernist şərhinin gprkəmli nəzəriyyəçiləri bunlardır: Karlton J. H. Hayes, Henri Mayn, Ferdinand Tönnies, Rabindranat Taqor, Emil Durkhaym, Maks Veber, Arnold Cozef Toynbi, Talkott Parsons və Ernest Gellner.

Henri Mayn insan cəmiyyətinin inkişafını və tarixi dəyişikliyini araşdıran əsərində ənənəvi cəmiyyətlərlə müasir cəmiyyətlər arasındakı əsas fərqdən bəhs edir. Ona görə ənənəvi cəmiyyətlər "status" adını verdiyi ailə assosiasiyasına əsaslanır və funksional olaraq fərdlərə rollar paylayır. Henri müasir cəmiyyətləri müqavilə cəmiyyətləri olaraq və oradakı sosial münasibətləri fərdlərin maraqlarına uyğun formada inkişaf etmək üçün rasional müqavilələr olaraq tərif edir. Henri cəmiyyətlərin inkişafını ənənəvi status cəmiyyətlərindən müasir müqavilə cəmiyyətlərinə keçmək kimi görürdü.

Ferdinand Tönnies özünün İcma və Cəmiyyət (alm. Gemeinschaft und Gesellschaft‎) (1887) kitabında icmanı (alm. ‎) ənənəvi cəmiyyətlərə aid edilən emosional bağlara əsaslanan, cəmiyyəti isə (alm. ‎) şəxssiz müasir cəmiyyət olaraq tərif edirdi. O, modern cəmiyyətlərin üstünlükləri ilə yanaşı mənfi xüsusiyyətlərini də vurğulayırdı. O, müasir cəmiyyətləri yadlaşmaya səbəb olan soyuqluğuna və şəxsi olmayan münasibətlərə görə tənqid edir və ənənəvi cəmiyyətlərdə bunun belə olmadığını iddia edirdi.

Emil Durkhaym Tönniesin yadlaşma tərifini bir qədər də genişlətmiş, ənənəvi və müasir cəmiyyətlər arasındakı fərqi müəyyən etmişdir. Ona görə ortadakı fərq bu cəmiyyətlərdən birinin "mexaniki həmrəyliyə", digərinin isə "təbii həmrəyliyə" əsaslanmasındadır. Durkhaym mexaniki həmrəyliyi paylaşılan aspektlərin qorunması və davam etdirilməsi üçün adət-ənənə və repressiyanı özündə ehtiva edən kimi tərif etmişdi. Durkhaym təbii həmrəyliyə əsaslanan cəmiyyətlərə yadlaşmaya səbəb olan ictimai fərqliləşməyə əsaslanan əmək bölgüsü olan modern cəmiyyətlər olaraq tərif vermişdir. Durkhaym adət edilmiş cəmiyyətdəki sosial inteqrasiyanın ictimai nizamın qəbul edilməsini ehtiva edən avtoritar mədəniyyət gərəkdirdiyini iddia etmişdi. Durkhaym modern cəmiyyətdək inteqrasiyanın əmək bölgüsünün qarşılıqlı yararlarına əsaslandığını iddia etsə də, şəxssiz müasir şəhər həyatı xarakterinin yadlaşmaya və anomi hissinin meydana çıxmasına səbəb olduğunu yazmışdır.

Maks Veber müasir cəmiyyəti və millətləri inkişaf etdirən dəyişikliyin xarizmatik liderin cəmiyyətdə hakimiyyətə gəlməsinin nəticəsi olduğunu yazmışdır. Veberə görə həmin xarizmatik şəxs sonda dövlətin avtoritetinin güclənməsinə səbəb olan adət-ənənə və rasional-hüquqi sistemin yaratmışdır.

Primordialist təkamül şərhi

Bioloji və psixoloji baxışa görə milliyətçilik uzunmüddətli təkamül prosesinin nəticəsidir. Primordialist perspektiv təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanır.

Primordialist yanaşma geniş ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilsə də, adətən mütəxəsislər tərəfindən rədd edilir. Laland və Braun bildirir ki, sosial elmlərdəki peşəkar akademiklərin mütləq əksəriyyəti nəinki təkamül metodlarını rədd edir, həm də bir çox hallarda olduqca məhdud faktlar əsasında geniş ümumiləşdirmələr edərək arqumentlərə ifrat dərəcədə düşmənlik edirlər.

Millətçiliyin təkamül nəzəriyyəsi millətçiliyin insan təkamülünün nəticəsində insanın özünü bir etnk qrup kimi qruplarla identifikasiya etməsi nəticəsində meydana çıxdığını iddia edir. Rocer Masters özünün "Siyasətin təbiəti" əsərində etnik və milli qruplarının kökünün primordial izahını həmin qrupun özlərini bənzərsiz, hissi baxımdan eyni, sıx və davamlı olduqlarını düşünmələrində görür. Bu düşüncə tərzi də qrup kimliyinin qohumluq üzərində qurulduğu və ortaq əcdadın xətti boyunca inkişaf etdirildiyi üçün meydana çıxır.

İstinadlar

  1. Moran, Daniel; Waldron, Arthur, eds. (2003). The People in Arms: Military Myth and National Mobilization since the French Revolution. Cambridge: Cambridge University Press. 14.
  2. R.J.B. Bosworth (2013). Italy and the Wider World: 1860–1960. Routledge. səh. 29. ISBN 978-1-134-78088-4.

Qeydlər

  1. Fərddə və ya qrupda adət edilmiş sosial və etnik standartların əskikliyi

milliyətçilik, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqaləyə, uyğun, formada, mənbələr, əlavə, edib, vikipediyanı, zənginləşdirə, bilərsiniz, avqust, 2021, məqaləni, vi. Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Milliyetcilik mueyyen bir milletin maraqlarini mudafie eden xususile hemin milletin oz veteni uzerindeki suverenliyini qorumasi ve ya qazanmasi ucun mubarize aparan ideologiya ve ya herekat Milliyetcilik her bir milletin kenar mudaxileden oz muqedderatini teyin etme azad olaraq ozunu idare etmesini bir milletin qurumsal struktur ucun tebii ve ideal bir esas oldugunu milletin siyasi gucun yegane haqli menbeyi oldugunu xalq suverenliyi mudafie edir Bundan elave milliyetcilik medeniyyet dil din siyaset ve ortaq tarixe inanc kimi paylasilan sosial xususiyyetlere esaslanaraq tek bir milli kimlik yaratmagi ve ya hemin kimliyi davam etdirmeyi milli birliyi ve hemreyliyi desteklemeyi hedefleyir Buna gore de milliyetcilik milletin qebul edilmis medeniyyetini qorumaga ve inkisaf etdirmeye calisir ve medeni canlanmalar milletci herekatlarla elaqelendirilir Milliyetcilik hemcinin milli nailiyyetleri qurur menbeyi kimi tesviq edir ve vetenperverlikle yaxin elaqelere sahibdir Milliyetcilik tez tez diger ideologiyalarla birlese bilir Bunlara misal olaraq konservatizmi milli konservatizm ve ya sosializmi sosialist milletciliyi gostermek olar Tarix boyunca insanlar oz qohumluq elaqelerine adet enenelerine territorial rehberliklerine ve oz etenlerine mueyyen qeder bagli olsalar da milliyetcilik XVIII esrin sonuna qeder genis yayilmis konsepsiya ola bilmedi Milletciliyin menseyini ve esasini anlamaq ucun uc paradiqma movcuddur Primordializm perennializm her zaman milletlerin movcud oldugunu ve milletciliyin tebii bir fenomen oldugunu ireli surur Etnosimvolizm milletciliyi dinamik tekamul hadisesi kimi izah edir ve milletlerin ve milletciliyin inkisafinda simvollarin miflerin ve enenelerin ehemiyyetini vurgulayir Modernizm ise milletciliyin son dovrlere aid sosial fenomen oldugunu ve onun movcud olmaq ucun muasir cemiyyetin sosio iqtisadi strukturuna ehtiyyaci oldugunu iddia edir Milletin muxtelif terifleri vardir bu da milletciliyin muxtelif novlarinin yaranmasina getirib cixarir Etnik milliyetcilik milleti ortaq etnik mensubiyyet irs ve kultur esasinda formalasdigini iddia edir Vetendas milletciliyi ise milletin ortaq vetendasliq deyerler inistitutlar esasinda formalasdigini ve konstitutsional vetenperverlikle elaqelendiyini iddia edir Tarixi inkisaf boyunca milli kimliyin qebul edilmesi tesirli qruplarin mueyyen sosial nizamla hemin sosial nizamin uzvleri arasindaki tecrube arasindaki naraziliqdan qeyri memnun olmasindan qaynaqlanir ve ortaya milletcilerin hell etmeye calisdigi anomie a meydana cixir Bu anomie vahid cemiyyet yaratmaq ucun sosial olaraq kimliyin yeniden serh edilmesine qebul edilmesi lazim hesab edilen elementlerin saxlanilmasina eksine olduqda ise ortadan qaldirilmasina sebeb olur Bu inkisaf daxili struktur meselelerinin ve ya movcud bir qrup ve ya qruplarin diger icmalara xususen de onlari idare eden ve ya idare etdiyi hesab edilen xarici guclere qarsi naraziliginin neticesi ola biler Milli remzler ve bayraqlar dovlet himnleri milli diller milli mifler ve diger milli kimlik remzleri milliyetcilikde olduqca vacibdir Tecrubede milliyetcilik kontekstden ve ferdi dunyagorusunden asili olaraq musbet ve ya menfi olaraq gosterile biler Milliyetcilik Yunan inqilabinda Azerbaycan Xalq Cumhuriyyetinin yaradilmasinda Irland inqilabinda muasir Israilin yaranmasi ile neticelenen Sionizm herekatinda ve Sovet ittifaqinin suqut etmesinde muhum rol oynamisdir Butun bu musbet cehetlerle yanasi irqi milliyetcilik Nasist Almaniyasinin heyata kecirdiyi Holokostda esas faktorlardan biri olmusdur Bu yaxinlarda Krimin Rusiyaya mubahiseli ilhaqinda da milliyetcilik muhum rol oynadi Mundericat 1 Terminologiya 2 Tarix 2 1 XIX esr 2 1 1 Fransa 2 1 2 Rusiya 2 1 3 Almaniya 2 1 4 Italiya 2 1 5 Yunanistan 2 1 6 Serbiya 2 1 7 Polsa 2 1 8 Yehudi milletciliyi 2 2 XX esr 2 2 1 Cin 2 2 2 Yunanistan 2 2 3 Afrika 2 2 4 Orta Serq 2 2 5 Postkommunizm 2 3 XXI esr 3 Siyasi elm 4 Sosiologiya 4 1 Primordialist tekamul serhi 5 Istinadlar 6 QeydlerTerminologiya Redakte Millet suverenlik ve bununla elaqeli diger terminoloji konseptlerden ilk defe XVII esrde Huqo Qrotiusun De Jure Belli ac Pacis kitabinda istifade edilmisdir Ispaniya ve Niderland arasindaki Seksenillik muharibe ve katolik ve protestant milletleri Katolik Fransa protestant dusergede idi arasindaki Otuzillik muharibe dovrlerinde yasayan Huqonun dini ferqliliklerden qaynaqlanan muxalifetler fonunda milletler arasindaki toqqusmalarla derinden maraqlanmasi teeccublendirici deyildir Millet sozu 1800 cu ile qeder Avropada bir olkenin sakinlerine hem de ortaq tarixe qanuna dile siyasi huquqlara din ve adet enenelere sahib olan kollektiv kimlikleri muasir dovrdeki konsepsiyaya bir qeder uygun sekilde ifade etmek ucun isledilirdi Millet sozunden toremis milliyetcilik sozu nisbeten yeni bir sozdur Milliyetcilik konsepsiya olaraq daha evvelki dovrlere aid olsa da ingilis dilinde soz kimi ilk defe 1844 cu ilde isledilmisdir Milltecilik ele hemin esrde de xeyli vacib rol oynadi XX esrde bas vermis iki dunya muharibesinden sonra insanlarin bunun gunahkari kimi milletciliyi gormeye basladilar Bundan sonra siyasi ve felsefi sahede geleceyin qloballasmaninmi yoxsa milletciliyinmi olacagi boyuk mubahise menbeyine cevrilmisdir Tarix RedakteAmerika filosofu olan Hans Kohnun 1944 cu ilde yazdigina gore milliyetcilik XVIII esrde meydana cixmisdir Lakin her halda tarixden bir nece milliyetcilik orneyi de gostermek mumkundur Bunlara misal olaraq I ve II esrlerdeki yehudi usyanlarini Sasaniler dovrunde fars medeniyyetinin IV ve V esrde Qerbi Roma imperiyasinda latin medeniyyetinin yeniden dirilisini ve diger cox sayli numuneleri gostermek olar Muasir dovrden ornek gostermek lazim gelerse ise 1805 1814 cu illerde movcud olan ve Almaniyani Napoleon idareciliyine tabe eden Reyn Konfederasiyasina cavab olaraq yukselen alman milletciliyini gostermek olar Linda Kolli ozunun Britonlar Milleti formalasdirmaq 1707 1837 ing Britons Forging the Nation 1707 1837 adli eserinde milletciliyin 1700 cu illerde hansi seraitde ortaya cixmasini ve 1830 cu illerde ozunun pik noqtesine catmasini arasdirmisdir Ekser tarixciler milletciliyin baslangic tarixi kimi Boyuk Fransa burjua inqilabini hesab edirler Bu tarix inqilabin tekce fransiz milletciliyi uzerindeki tesirine gore yox hemcinin italyanlar almanlar ve Avropanin diger intelektuallari arasinda oynadigi rola gore goturulur Milliyetcilik sablonu tedricen xalq suverenliyine esaslanan yeni dovlet qurmaq etrafinda ictimai reyi seferber etmek metodu olaraqdan 1789 cu ilden daha da ireli getdi Russo ve Volter kimi ideyalari ile Fransa inqilabina tesir etmis filosoflarin ozleri de erken konstitusionalist azadliq herekatlari olan Korsika Respublikasindan 1755 1768 ve Amerika inqilabindan 1765 1783 tesirlenmisdiler Senaye inqilabi zamani cemiyyetde guclu inteqrasiya prosesi basladi Milleti ehate eden iqtisadiyyatin ve milli ictimai sferanin formalasmasi neticesinde britaniyalilar artiq ozlerini kicik birlikler eyaletler bolge ve aileyle identifikasiya etmekden daha ireli gederek butun olkeyle identifikasiya etmeye basladilar Vetenperver milletciliyin ilkin meydana cixis tarixi XVIII esr olaraq qebul edilir ve bu milliyetcilik Britaniya hakimiyyeti o dovrun ziyalilari ve yazicilari terefinden guclu desteye sahib olmusdur Milli simvollar himnler mifler ve hekayeler milletcilerin seyleri neticesinde qurulmus ve genis sekilde qebul edilmisdir Union Jack milli remz kimi 1801 ci ilde qebul edilmisdi Tomas Arn 1740 ci ilde Hokm et Britaniya mahnisini bestelemis 1712 ci ilde karikaturaci Con Arbusnot ingilis milli ruhunu temsil eden Con Bull xarakterini yaratmisdir XVIII esrin sonlarinda amerikan ve fransiz inqilablari ile elaqeli olaraq artan siyasi toqqusmalar vetenperver milletciliyin yayqin cazibesini daha da artirdi Bu terminden Prussiya alimi Yohann Qotfridd Herder 1744 1803 1772 ci ilde yazdigi Dilin kokeni ile bagla inceleme adli eserinde behs etmis ve umumi dilin rolunu vurgulamisdir O milliyyeti ve vetenperliyi xususi vurgulayirdi Deyirdi vetenperver ruhunu itirmis kes ozunu ve ozu haqqindaki butun dunyani itirmisdir Mueyyen bir anlamda her bir insan mukemmelliyi millidir XIX esr Redakte Milletciliyin siyasi baximdan inkisafi ve xalq suverenliyini one cekmesi Avropanin etnik milli inqilablari ile ozunun kulminasiya noqtesine catdi XIX esr tarixi boyunca milliyetcilik en guclu ve en muhum siyasi sosial quvve oldu Napoleonun 1800 1806 ci illerde alman ve italyan dovletlerini isgal etmesi milletciliyin stimullasdirilmasinda ve milli birlik teleblerinin yukselmesinde muhum rol oynamisdir Fransa Redakte Fransada hele inqilabin erken dovrlerinde bele milliyetcilik ozune yer tapa bilmisdi 1793 cu ilde fransiz hokumetinin elan etdiyi kutlevi seferberlik cagirisinda deyilirdi Bundan sonra butun dusmenler respublikanin serhedlerinden qovulana qeder utun fransizlar daimi herbi xidmete cagirilirlar Gencler doyuse gedecek evli kisiler xestexanalarda silah duzeldecekler usaqlar kohne ketanlari linte cevirecekler yasli adamlar ictimai yerleri temir edecek doyusculerin cesaretini artiracaq respublikanin birliyini ve padsahlara nifretini teblig edecekler 1 Fransiz inqilabinin sona catmasindan sonra milliyetcilik herekati daha da suretlendi Muharibede meglub olmaq erazi itirmek milletciliyi daha da guclendirdi 1871 ci ilde Almaniya terefinden meglub edilmek milletciliyi genis sekilde yayilmasina sebeb oldu Bunu qisas hissi ve Elzas Lotaringiyanin geri almaq isteyi tehrik edirdi Lakin 1895 ci ilden sonra fransiz milletcileri Dreyfus isine ve daxili meselelere fokuslanmisdilar ve Elzas problemi geri plana salinmisdi Fransizlarin reaksiyasi milli vetene aid olan itirilmis erazilerin qaytarilmasini teleb eden meshur Revansizm davasi idi Revansizm gucunu vetenperver ve qisasci dusuncelerden alir ve cox zaman iqtisadi ve geopolitik faktorlar terefinden desteklenir Ifrat revansistler itirilmis movqeyin ve ya torpagin yeni bir muharibede qazanilacaq qelebe ile yeniden elde edile bileceyine inanirlar Bu da onu irredentizmle elaqelendirir Irredentizm ana vetenden ve aid oldugu milletin serhedlerinden kenarda qalmis milletin ve ya torpagin qurtarilmasini ozunde ehtiva edir Revansist siyaset tez tez milleti millet dovletle identifikasiya edir Revansizm dovletin serhedlerinden kenarda yasayan ve eyni milletden oldugu iddia eden qrupu azad etmek ucun etnik milletciliyi seferber edir ve meqsedi ugrunda destek qazanmaq ucun sert milliyetcilikden istifade edir Revansizm cox zaman qedim ve hetta xatirlanmasi cetin olan zamanlardaki yerli isgallara esaslanir ve irredentizmle revansizmle bagli iddialar reqiblerinin qarsisinda bu esaslarla haqli cixardilir Fransada 1894 1906 ci illeri ehate eden Dreyfus isi veten xainliyini ve katolik muhafizekar fransiz milletciliyine sedaqetsizliyi esas movzu halina getirdi Dreyfus yehudi ve milletcilere gore qiraqdan biri idi ve esl fransiz ola bilmezdi ona inanmaq olmazdi ve ondan subhelenmek ucun yeterli qeder esas var idi Muhafizekar baximdan millete heqiqi sedaqet olkeni felakete aparan liberal respublika azadligi ve beraberlik prinsipleri ile tehdid edilirdi Rusiya Redakte 1815 ci ilden evvel rus milletciliyi zeif idi ve esasen cara loyalliga fokuslanmisdi Rus suari bu idi provoslavliq mutleqiyyet ve milliyyet Bu suar knyaz Sergey Uvarov terefinden hazirlanmis ve I Nikolay terefinden resmi ideologiya halina getirilmisdi Uvarovun uclusunun komponentleri bunlar idi Ortodoks xristianliq provoslavliq provoslavligin ve Rus Pravoslav Kilsesinin qorunmasi Mutleqiyyet butun sosial tebeqeler ucun paternalist qoruma qarsiliginda Romanovlar sulalesine sertsiz sedaqet Milliyyet rus Narodnost hemcinin milli ruh kimi de tercume oluna biler rus milleti uzerinde dovletin qurucu rolunun taninmasi 1860 ci illerde tehsil sisteminin ve Qerbi Avropadan gelen ideologiyalara ve ideyalara muhafizekar muqavimetin neticesi olaraq panslavyanizm meydana cixdi Panslavyanizm hem rus milletciliyini tetikleyirdi ve onu milletci missiya kimi panslavyanizmi desteklemeye ve qorumaga tesviq edirdi Slavofil herekat XIX esr boyunca Rusiyada xeyli meshur oldu Rusiya imperiyasinin Osmanliya qarsi muharibeleri zamani provoslav xalqlarin bulqarlarin ruminlarin serblerin yunanlarin azad edilmesi bu herekati daha ilhamlandirdi Bu herekatatin uzvleri Qerbi Avropanin Rusiyaya tesirine qarsi idiler ve rus medeniyyetini adet enenesini qorumagi hedefleyirdiler Aleksey Xomyakov Ivan Kireyevski ve Konstantin Aksakov herekatin qurucularindan hesab edilirler Almaniya Redakte Alman milletciliyi alm Deutscher Nationalismus ve ya alm Deutschnationalismus alman milleti deyerleri kimliyi ve kulturu uzerindeki yukselmisdir Alman milletciliyinin ilk toxumlari Reformasiya zamaninda atilmisdir Martin Luter ile alman kulturu ve edebiyyati yayqinlasdi ve sosial olaraq guclendi Xususile Napoleon muharibeleri dovrunde pangermanizm ortaya atildi ve bununla beraber milliyetcilik herekati guclendi ve boyudu Pangermanizm alm Der Pangermanismus German xalqlarini tek bir hakimiyyet altinda toplamani hedefleyen felsefi ve siyasi axindir Ilk pangermanistler sadece XIX esr almancasi danisilan yox german dilleri danisilan basqa torpaqlari da Boyuk Almaniya alm Grossdeutschland adindaki millet dovlet hakimiyyeti altinda toplamaq isteyirdiler Bu dovrde german dillerinde danisilan torpaqlari sozuyle nezerde tutulan yerler bunlar idi Flandriya dilinde frizce danisilan bolgeler Beniluksun hollandca danisilan yerleri ve bezen Skandinaviya Pangermanizm butun XIX ve XX esrin ilk yarisi boyunca alman siyasetinde cox tesirli idi 1891 ci ilde Pangerman Cemiyyetini quran XIX esrin bir pangermanist filosofu etnosentrik ideologiyalari menimsemisdiler Bu ideologiyalar en sonunda Veten imperiyaya alm Heim ins Reich siyasetinin cox guclu formaya gelmesi ile neticelendi XIX esr boyunca alman dovletlerinde pangermanizmle yanasi ve bir cox zaman eyni yerde alman milletciliyi de durmadan inkisaf edirdi Napoleon muharibeleri bunu daha da tesviq edirdi 1806 ci ilde Napoleon Prussiyanin qerbindeki bir nece orta esrlerden qalmis dovlet qurumlarini legv etdi Legv edilen qurumlarin arasinda Muqeddes Roma imperiyasi da var idi O rasional huquq sistemi yaratdi ve mumkun olan butun dramatik deyisiklikleri heyata kecirdi Onun 1806 ci ilde yaratdigi Reyn Konfederasiyasi almanlar arasinda milliyetcilik hissinin yukselmesine sebeb oldu Milletciler cox zaman ozlerinin birlesme ve guc axtarisi mubarizesinde bir sexsin etrafinda birlesmeye calisirlar Danimarka Avstriya ve Fransaya qarsi qisa muddetli muharibeler neticesinde uugr qazanaraq Almaniyani birlesdiren Otto fon Bismark da bele sexslerden idi ve onun qelebeleri diger kicik alman dovletlerindeki milletcilerin sovqe gelmesine sebeb olurdu Onlar Bismarkin muharibelerinde savasir ve 1871 ci ilde Avropada guc ve quvveler balansini temin eden Almaniya imperiyasina qatilmaga calisirdilar XIX esrdeki alman milletciliyi Hegeliyan merkezli akademik tarixciler terefinden inkisaf etdirilirdi Onlar Prussiyani heqiqi alman ruhunun dasiyicisi kimi qebul edir ve milletciliyin son hedefi kimi dovletin guclu olmasini gorurduler 3 esas tarixci bunlar idi Iohann Qustav Droysen 1808 1884 Henrix fon Sibel 1817 1895 ve Henrix fon Treytske 1834 1896 Droysen liberalliqdan milletciliye kecmisdi ve milletciliyinde Prussiya protestanligini xususi vurgulayib Avstriya katolikliyine gucsuzluyune ve gerideqalmisligina nifret edirdi O Prussiya krallari olan Hohensollernlerini ideallasdirirdi Onun 14 cildlik Prussiya siyasetinin tarixi eseri milliyetcilik arasdirmacilari ve alimleri ucun funtamental eserlerden biridir Fon Sibel akademik tarix jurnali olan Historische Zeitschrift in yaradicisi ve rehberi olmusdur O uzun muddet Prussiya arxiv idaresinin mudiri kimi xeyli sayda sened yayimlamis ve bu senedler milliyetcilik alimleri terefinden istifade edilmisdir Bu alimlerden en tesirlisi alman milletci tarixcisi Treytskedir Onun Heydelberq ve Berlin universitetlerinin elit tebeqeden olan telebeleri uzerinde neheng nufuzu var idi O parlamentarizmin sosializmin pasifizmin ingilislerin fransizlarin yehudilerin ve kosmopolitanlarin alovlu tenqidcisi idi Onun ideallarinin nuvesi Prussiya rehberliyi altinda birlesmis guclu Almaniya idi O deyirdi Dovletin en ali ohdeliyi oz gucunu artirmaqdir Cex esilli aileden gelmesine baxmayaraq ozunu Slavyan yox German hesab edirdi Men bir professordan min defe cox vetenperverem Nasizm ideologiyasi ile ifade olunan alman milletciliyi tebieten transmilli olaraq basa dusule biler Bu aspekt ilk defe sonradan Nasist partiyasinin rehberi olmus Adolf Hitler terefinden mudafie edilmisdi Partiya Avstriya Norvec Danimarka Isvec Birlesmis Kralliq Cexoslovakiyanin ve Latviyanin bir nece hissesinde yasadigi iddia edilen ariyan irqine xitab edirdi Bu arada nasistler bu olkelerdeki bezi qruplari vetendas kimi qebul etmirdiler Bunlara misal olaraq qaracilari yehudileri gostermek olar Esas nasist doktrinlerinden biri olan Yasam sahesi ve ya Lebensrauma gore ariyanlar Polsaya Serqi Avropaya Baltik yani olkelere Qerbi Rusiyaya ve Ukraynaya yerlesdirilmeli idi Lebensraum ariyan irqini her hansisa milletin ve ya milli serhedin cox irelisine aparmaq ucun hazirlanmis boyuk bir layihe idi Nasistlerin meqsedleri ariyan irqini ozlerinin qebul etdikleri kimi ireliletmeye insan irqinin xususi modifikasiyasina ve daha asagi hesab etdikleri insanlari mehv etmeye yonelmisdi Lakin meqsedleri transmilli idi ve nail ola bilecekleri qeder dunyanin her terefine yayilmaq niyyetinde idi Lakin meqsedleri transmilli idi ve nail ola bilecekleri qeder dunyanin her terefine yayilmaq niyyetinde idi Nasistler alman tarixini xususi teriflese de Hindistan daxil olmaqla diger olkelerde ariyan irqinin ehtimal olunan feziletlerini ve nailiyyetlerini de ehate etmisdir Italiya Redakte Italyan milletciliyi XIX esrde meydana cixmisdi Italyan milletciliyi Italiyanin birlesdirilmesinin ve ya Risorgimento oyanis dircelme herekatinin esas aparici quvvesi idi Italyan milletciliyi siyasi ve intelektual axim idi ve Apenin yarimadasindaki muxtelif italyan dovletlerinde yaranmisdi Bu herekat neticesinde 1861 ci ilde Italiya kralligi yaradildi Risorgimentonun xatiresi italyan milletciliyinin merkezinde dayanir Bu herekat yarandigi zaman liberal orta sinfe esaslanirdi Iki esas qrup eks qutblerde qalir cenub ve ya Mezzogiorno kecmis iki Siciliya kralliqlari ve dindar katolikler Yeni hokumet yenice birlesdirilmis cenubla isgal edilmis region kimi davranirdi Bu bolgenin kasibligi gerideqalmisligi ve standart italyancani yaxsi qavraya bilmemeleri probleme cevrildi Liberallar hemise Papanin ve yaxsi teskil edilmis Katolik Kilsesinin reqibleri idiler Papa Italiyanin merkezinin siyasi hakimiyyetini uzun muddet oz elinde saxlaya bilmisdi Lakin 1860 ci ilde merkezi Italiyadaki erazilerini 1870 ci ilde ise Romadaki hakimiyyetini itirdi Papa uzun muddet modern liberalizme qarsi oldu ve yeni italyan hpkumetin tekliflerini redd etdi Papa ozunun Vatikanda esir hesab edirdi ve katoliklere siyasete qarismagi ses vermeyi qadagan etmisdi Katoliklerin uzaq tutulmasi 1929 cu ile qeder davam etdi Siciliyali Francesko Krispinin liberal hakimiyyeti zamani Otto fon Bismarkdan ilhamlanaraq o xarici siyasetde aqressiv olmaga basladi ve bunu ederken milletciliye esaslanirdi Tarixci R J B Bosvort onun milletci xarici siyasetini bele esaslandirirdi Krispi fasist rejimine qeder hec bir hokumetle muqayise oluna bilmeyecek derecede aqressiv siyaset yeridirdi O herbi xercleri artirmis ve Avropadaki munaqiselerden sadyanaliqla behs edirdi O britaniyali ve almaniyali dostlarini dusmenlerine onleyici hucum edeceyi ile bagli heyecanlandirmisdi Onun siyaseti hem Italiyanin Fransa ile ticareti ucun hem de Serqi Afrikadaki mustemleke ambisiyalari ucun viran edici idi Krispinin torpaq isteyi 1 mart 1896 ci ilde Efiopiya krali Menelik terefinden onlendi Adova doyusunde modern ordu felaketle uzlesdi Krispi sexsi heyatina ve maliyye menbelerine gore alcaldici terzde teqaude getmeye mecbur oldu 2 Bu dovrde senayelesmis simalda milletciliye qarsi olan ucuncu qrup meydana cixdi Bu qrup liberalizme de qarsi idi Italiya Birinci Dunya muharibesine torpaq vedinden sonra Antanta terefinden daxil oldu Lakin muharibe fiasko ile neticelendi ve vedler yerine yetirilmedi Bu liberalizmin etibarini itirmesine sebeb oldu ve meydana ozunun yaratdigi fasizm ideyasi ile Benito Mussolini cixdi Mussolininin 20 illik diktaturasi bir sira muharibelere Hitler Almaniyasi ile ittifaqa ve Ikinci Dunya Muharibesinde meglubiyyete ve eziyyete sebeb olan son derece tecavuzkar bir milletciliye xarakterize olunur 1945 ci ilden sonra katolikler hokumete qayitdilar ve gerginlikler bir qeder azaldildi lakin evvelki kecmis iki Siciliya kasib ve istehza menbeyi olaraq qaldi Isci sinfi Ikinci Dunya muharibesinden sonra Kommunist partiyasinnin nezaretine kecmis ve Romadan cox Moskvanin tabeliyinde idi Onlar simaldaki senaye seherlerine nezarete almalarina baxmayaraq milli hokumetleri ele kecire bilmediler XXI esrde kommunizm Italiyada artiq marjinallasmis quvvedir ve destekcisi xeyli azdir Lakin Italiya siyasetindeki gerginlikler hele de davam edir Buna misal olaraq 1980 ci illerdeki Umberko Bossinin Padanism herekatini gostermek olar Padanizm simali ve merkezi Italiyaya muxtariyyet teleb edirdi ve zaman kecdikce italyan milletciliyinin orta xetti ile qaynasdi Bu dovr erzinde Italiyada basqa separatci herekatlar da movcud olmusdur Yunanistan Redakte XIX esrin baslangicinda Romantizm Klassisizm yunan milletciliyinin kecmis herekatlarindan ve Osmanli imperiyasina qarsi yunanlarin qaldirdigi usyanlardan 1770 ci ilde bas vermis Cenubi Yunanistanda Orlofika usyani 1575 ci ilde Simali Yunanistanda bas vermis Epirus Makedoniya usyani ve s ilhamlanaraq yunan milletciliyi Yunanistan Istiqlaliyyet muharibesine basladi 1820 ci illerde bas vermis istiqlaliyyet muharibesinde yunanlar Osmanli imperiyasinin hakimiyyetinden azad olmaga calisirdi ve onu xristian Avropa xususile de Britaniya destekleyirdi Britaniyanin yunanlari desteklemesinin bir sebebi de o dovrde Britaniyada Klassik Yunanistanin ideallasdirilmasi ve romantizm cereyaninin genis yayilmasi idi Fransa Rusiya ve Ingiltere bu milletci cehdin ugurunu temin etmek ucun hadiselere keskin formada mudaxile etmisdi Serbiya Redakte Esrler boyunca provoslav serbler muselman Osmanli imperiyasi terefinden idare olunmusdur 1817 ci ilde Osmanliya qarsi Serb inqilabinin ugurlu olmasi neticesinde Serb knyazligi yaradildi Bu knyazliq 1867 ci ilde de fakto nehayet 1878 ci ilde de yure musteqillik qazandi Serbiya musteqillik qazandiqdan sonra qerbde yerlesen Bosniya ve Hersoqovinani cenubda yerlesen Qedim Serbiyani Kosovo ve Vardar Makedoniyasi ozlerine birlesdirmeye calisirdilar Serbiya ve Xorvatiyadaki o dovrde Avstriya Macaristanin bir hissesi idi milletci daireler 1860 ci illerde Cenubi Slavyan birliyi qurmaga calisirdilar ve Bosniyani eyni dile ve enenelelere gore ozlerinin umumi torpagi hesab edirdiler 1914 cu ilde serb inqilabcilari Bosniyada Avstriya Macaristanin veliehd sahzadesi Ferdinandi qetle yetirdiler Almaniya imperiyasi terefinden desteklenen Avstriya Macaristan bundan sonra Serbiyani mehv etmeye calisdi Neticede Birinci Dunya muharibesi basladi ve sonda Avstriya Macaristan imperiyasi millet dovletlere parcalandi 1918 ci ilde Banat Backa ve Baranca serb ordusunun tabeliyine kecdi Bundan sonra serblerin bunyekcilerin ve diger slavyanlarin Boyuk Ali Meclisi Serbiyaya birlesmek qerarina geldi 1 dekabr 1918 ci ilde Serbiya kralligi Slovenlerin Xorvatlarin ve Serblerin Dovletine birlesdi ve dovlet Serblerin Xorvatlarin ve Slovenlerin Kralligi adlandirildi Kralligin adi sonradan Yuqoslaviya olaraq yeniden deyisdirildi ve en sonda ugursuz olan yuqoslav kimliyi desteklenmeye baslandi Ikinci Dunya muharibesinden sonra yuqoslav kommunistleri Yuqoslaviya Respublikasinin esasini qoydular Bu dovlet 1990 ci illerde dagildi Polsa Redakte Polyak milletciliyi 1918 ci ilden evvel bir nece defe ugursuzluga meruz qalmisdir 1790 ci ilde Habsburq monarxiyasi Prussiya ve Rusiya Polsani isgal etdi ve oz aralarinda boldu Napoleon Varsava hersoqlugunu qurdu ve bu da polyak milletciliyinin alovlanmasina sebeb oldu 1815 ci ilde Polsa Konqresi Rusiya kralini Polsa krali elan etdi BPolyak milletcileri 1830 ve 1863 1865 ci illerde Rusiyaya qarsi usyana qalxdilar Lakin usyanlar Polsani rus medeniyyeti dini esasinda yeniden teskil etmek isteyen Rusiya terefinden qeddar formada yatirildi Rusiya imperiyasinin Birinci Dunya muharibesinin sonunda meglub olmasi neticesinde boyuk dovletler 1939 cu ile qeder movcud olan musteqil Polsa dovletini yaratdilar Almaniya tabeliyindeki Polsa torpaqlari agir senaye dovrune daxil olsa da Kulturkampf dovrunde Bismarkin dini tezyiqlerine meruz qaldilar Bu zaman katolik polyaklar Merkez Partiyasina qosuldular ve siyasi olaraq Bismarki meglub etdiler Bismark tezyiqleri dayandirib emekdasliq etmeye mecbur oldu XIX esrin sonlarinda ve XX esrin evvellerinde bir cox polyak milletci lideri Piast konsepsiyasina qosuldular Min il evvele aid Piast sulalesi altinda polyak utopiyasi qurulmusdu ve modern polyak milletcilerinin bu deyerler esasinda polyaklar ucun Polsani yeniden qurmali olduqlari vurgulanirdi Jan Poplavski Piast konsepsiyasini 1890 ci ilde inkisaf etdirdi ve bu konsepsiya polyak milletcilerinin esas konsepsiyasi halina geldi Roman Dmovskinin rehberlik etdiyi Endecja ve ya Milli Demokratiya Partiyasi bu konsepsiyaya esaslanirdi Jagiellon konsepsiyasi ile muqayisede bu konsepsiyada multi etnik Polsa ideyasi yox idi Piast konsepsiyasi Jagiellon konsepsiyasina qarsi idi Jagiellon konsepsiyasi multi etnik Polsanin yaranmasina isti yanasirdi ve Kresi kimi azliqlarin yasadigi bolgelerinde Polsaya daxil edilmesine teref idi Jagiellon konpseisyasi 1920 1930 cu illerde hokumetin resmi ideologiyasi idi Sovet Ittifaqi diktatoru Iosif Stalin1943 cu ilde Tehran bu plani redd etmisdi Cunki bu plan ukraynalilar ve belorusiyalilar uzerinde polyak hakimiyyetini ozunde ehtiva edirdi O Piast konsepsiyasini mudafie etdi cunki bu konsepsiya cercivesinde polyak serhedleri bir xeyli qerbe cekilirdi 1945 ci ilden sonra Sovet Ittifaqi destekli Polsa kommunist kukla dovleti Piast konsepsiyasini esas getirerek ozlerini esl polyak milletciliyinin varisleri elan etmisdiler Butun qetle yeirilmelerden Nasist Almaniyasi isgalindan Polsadaki terrordan muharibe dovrunde ve muharibeden sonraki dovrdeki ehali transferlerinden sonra polsa ehalisinin 99 faizi resmi olaraq etnik polyak oldu Yehudi milletciliyi Redakte Yehudi milletciliyi XIX esrin II yarisinda yukselmeye basladi ve esasen Sionist herekati formasinda tezahur etdi Bu herekatin menasi Sion szounden gelir Sion Tovratda Yeruselim seherine verilenadlardan biridir Sionistlerin ve milletcilerin son hedefi Felestin torpaqlarinda Israil dovleti qurmaq idi Mebedin birinci ve ikinci defe dagidilmasi Tovratin kehanetleri yehudi milletciliyine xeyli derecede tesir etmisdir Yehudi teologiyasi ve eskatologiyasinda one cixan bir cox nezeriyye bu dovrde herekatin destekcileri ve muxalifleri terefinden formalasdirilmisdi 1789 cu il Fransiz Burjua inqilabi Avropada idareetme ve suveenlikle bagli yeni dusuncelerin yayilmasina sebeb oldu Adet edilmis iyerarxiya temelli sistemden siyasi individualizme ve vetendas dovletlerine kecid yehudiler ucun dilemma yaratdi Vetendasliq esas qanuni ve yasayis huquqlarini temin etmek ucun geldikde vacib idi Bu getdikce daha cox yehudinin bu huquqlarini qorumaq ucun mueyyen milletlerle ozunu identifikasiya etmesi ile neticelendi Mentiqle yanassaq dil heyat terzi ve tarixi kecmis baximindan diger milletlerle oz aralarinda boyuk ferq oldugunu goren yehudilerde bu proses cetin gedirdi cunki bu milletlerde artiq millet esasli dovlet modeline kecmisdiler Tarixci David Engel bildirir ki Sionizm qedim dini kehanetlerin yerine yetirilmesi ucun calismaqdan tarixi metinlere emel etmekden cox dunya uzerindeki yehudilerin daha daginiqlasacagindan ve qorumasiz qalacagindan meydana cixmisdir XX esr Redakte Cin Redakte Asiyada milletciliyin oyanmasi qitenin tarixinin formalasmasina komek etdi Esas hadise 1905 ci ilde modern muharibede avropali ordunun qeyri avropali ordu terefinden meglub edilmesi oldu Bu meglubiyyetden Cinde Turkiyede ve Iranda milletciliye yeni maraqlarin yaranmasina sebeb oldu Cinde Sun Yat Sen 1866 1925 ozunun Homindan Milli Xalq Partiyasi partiyasini qurdu O kohnelmis imperiyanin xarici quvveler terefinden idare olunmasina qarsi cixirdi Partiya bunlari ved edirdi Bu andan etibaren men kohneni dagidir ve yenini insa edirem men insanlarin oz muqeddaratini teyin etmesi ugrunda doyusecem ve gucumu Cin Respublikasini desteklemek ucun serf edecem Uc prinsip vasitesiyle yaxsi hokumetin tereqqisi insanlarin xosbextliyi ve ebedi sulhu butun dunyada sulh namine dovletin esaslarinin mohkemlendirilmesi ucun demokratiyani reallasdiracam Homindan partiyasi esasen 1949 cu ilde kommunistler hakimiyyeti ele alana qeder Cini idare etmisdir Lakin Cindeki kommunizm Sun Yat Senin milletciliyinden ve 1919 cu ilde bas vermis 4 may herekatindan tesirlenmisdir Etirazlar Cinin gerideqalmisligina qarsi idi ve tez tez Cin kommunizminin intelektual esasini formalasdiran hadiselerden hesab edilir 1920 1930 cu illerde davam etmis Yeni Medeniyyet Herekati 4 may herekatindan ilhamlanmisdi Tarixci Patrisiya Ebreye gore Milliyetcilik vetenperverlik inkisaf elm demokratiya ve azadliq hedefler idi imperializm feodalizm derebeylik avtokratiya adet enenelere kor korane itaet dusmenler idi Ziyalilar nece guclu ve muasir ola bilmek meselesi ve reqib milletler qarsisinda Cinin siyasi birliyini nece qoruyacaqlari barede mubarize aparirdilar Yunanistan Redakte Milletci irredentist herekat Yunanistanda XIX esrden cox genis yayilmisdi ve Enozis adlanirdi Enozis etnik yunan erazilerinin birlesmis yunan dovletinde birlesmesini nezerde tuturdu Bu ideyadan hele de Kipr meselesinde istifade olunur ve bezen Megali ideya da adlanir Megali ideya qedim yunan erazileri oldugu iddia olunan erazilerin Krit Ioniya Pont Simali Epirus Kappadokiya Frakiya ve s Osmanli imperiyasindan alinmasini ve Yunanistana birlesdirilmesini nezerde tuturdu Bu ideya XIX ve XX esr boyunca xeyli derecede meshur oldu ve bu erazilerin bezileri Yunanistana birlesdirildi Hemcinin bu ideya 1919 cu ilde Turk Yunan muharibesine sebeb oldu 4 avqust rejimi esasinda Yunanistanda qurulmus hakimiyyet fasist milletci hakimiyyet idi ve onu quranlar Mussolinin Italiyasindan ve Hitlerin Almaniyasindan ilhamlanmisdilar 1936 ci ilde Ioannis Meksas 1941 ci ile olumune qeder hakimiyyetde qalmisdir Metaksasin ideyasina gore Qedim Yunanistan ve Bizans imperiyasi birinci ve ikinci boyuk yunan sivilizasiyasi idi ve onun Yunanistani Ucuncu Hellenik Sivilizasiya olmali idi Rejim yunan adet enenelerini xalq musiqisini ve reqslerini klassikliyi elece de orta esrleri teblig edirdi Afrika Redakte 1880 ci illerde Efiopiya ve Liberiya istisna olmaqla Afrika Avropa quvveleri arasinda bolunmusdu Onlar Afrikani Ikinci Dunya muharibesinin sonlarina qeder idare ede bildiler Muharibeden sonra Afrikadaki yerli ehali arasinda milliyetcilik hissi genis yayildi ve onlar avropalilari qova bildiler 1950 ve 1960 ci illerde kecmis kolonial birlikler musteqil respublikalar oldular Proses cox zaman sulh seraitinde heyata kecirdi lakin Elcezair Keniya kimi yerlerde musteqillik uzun muddet davam eden qanli muharibeler fonunda elde edildi Afrikadaki milletciliyin teskilalanma bacariqlari dunya muharibesi zamani Britaniya Fransa ve diger ordularda oyrendikleri biliklere esaslanirdi Bu ne yerli ne de xarici quvvelerle emekdasliq etmeyen ve ilhamlanmayan onlardan terefinden teqtiqlenmeyen quvvelerin meydana cixmasina getirib cixardi Milletci teskilatlar hem yeni kolonial rehberliklerle hem de yerli rehberliklerle mubarize aaprmaga basladi ve sonda onlarin her ikisini de meglub ede bildi Milletci herekatlarin liderleri avropalilar cixarilan kimi hakimiyyeti ele aldilar Onlardan bezileri on illerle bezileri ise olene qeder hakimiyyetde qaldi Bu strukturlara siyasi tehsil dini ve diger ictimai teskilatlar daxil idi Son onilliklerde bir cox Afrika olkesi merkezlesdirilen hakimiyyetin ve patrimonial dovletin movqelerini deyisdirerek milletci heraretin zeferini ve meglubiyyetini yasamisdir Britaniya koloniyasi olan Cenubi Afrika 1931 ci ilde demek olar ki musteqil olmusdu ve bu xususiyyetine gore Afrikada istisna idi Lakin Cenubi Afrika irqi ayri seckiliye esaslanan ve agderili azliq terefinden idare olunurdu Bu resmi seviyyede de tesbit edilmisdi Bu veziyyet 1994 cu ile qeder davam etdi ve bu ilde seckiler kecirildi Qaraderili milletci herekat muveffeqiyyet elde olunana qeder mubarize apardi ve Nelson Mandela prezident secildi Orta Serq Redakte Ereb milletciliyi Orta Serqdeki ereb xalqini musteqil etme ve guclendirme herekati idi Herekat XIX esrde XVIIx ve XIX esrin diger azadliq herekatlarindan ilhamlanaraq meydana cixmisdi Osmanli imperiyasi dagildiqdan ve Orta Serq Avropanin boyuk quvveleri terefinden parcalandiqdan sonra ereb xalqlari da oz musteqilliklerini qazanmaq ve onlari xaricilerin yox ozlerinin idare etmesi ucun mubarizeye basladilar Suriya 1920 ci ilde yaradildi Transiordaniya sonradan Iordaniya 1921 1946 ci iller arasinda tedricen musteqilliyini qazandi Seudiyye Erebistani 1932 ci ilde musteqil oldu Misir ise 1922 1952 i iller arasinda tedricen musteqilliyini qazandi 1945 ci ilde ereb dovletleri arasinda emekdasligi inkisaf etdirmek ve maraqlari tenzimlemek ucun Ereb Liqasi quruldu Bu hadiselerle yanasi XIX esr boyunca Avropadaki yehudiler arasinda Sionizm herekati genislenirdi 1882 ci ilden baslayaraq yehudiler Avropadan Osmanli Felestinine koc etmeye basladilars Bu kocde meqsed Felestini yeni yehudi veteni halina getirmek idi Bu istek 1948 ci ilde Israil dovletinin elan edilmesi ile ozunun kulminasiya noqtesine catdi Felestinin ereb milletine mensub oldugunu inanan ereb milletcilerle yehudilerin hereketleri toqqusurdu Neticede qonsu erebler yehudilerle muharibeye basladi Hucum yalniz qismen muveffeq oldu ve ereblerle yehudi milliyetcilik ideologiyalari arasinda on iller boyunca davam eden toqqusmalara sebeb oldu Postkommunizm Redakte 1989 cu il iqilablarindan sonra 1990 ci illerin evvellerinde kommunzim suqut etmeye basladi Kommunizmin cokusu bir cox insani kimliksiz buraxdi Kommunist hakimiyyeti altinda olan insanlar inteqrasiya etmeli idiler ve ozleri secim etmekde azad olaraq tapdilar Serbest secimi nezere alsaq uzun davam eden munaqiseler basladi ve ciddi munaqise merkezleri meydana cixdi Yuqoslaviyada kommunizm suqut etdikde milletciliyin heddinden artiq artmasina sebeb olan ciddi qarsidurma yarandi 1992 ci ilde yazdigi meqalesinde Benjamin Barber bildirirdi ki kommunizmin cokusu cox sayl insanlarin birlik axtarmasina kicik olculu muharibelerin genis yayilmasina qruplarin oz serhedlerini kimliklerini medeniyyetlerini ve ideologiyalarini yeniden qurmaga cehd etmesine sebeb olacaqdir Hemcinin kommunizm biz ve onlar dusunce terzinin genis yayilmasina da serait yaratdi Hokumetler sosial maraqlar ucun vasite halina geldi ve olkeler meselen medeniyyet din ve etnos majoritarligina esaslanan milli siyaset formalasdirmaga basladi Yeni cuceren demokratiyalar arasinda insan haqlarinda miqrasiyada ticaretde kommersiyada boyuk ferqler movcud idi Akademik Stiven Berq milletci konfliktlerin esasinda muxtariyyet ve separat movcud olma teleblerinin dayandigini bildirir Bu milliyetcilik xususile kommunizmin cokusunden sonra etnik serhedlerin milli serhedlerle duz gelmediyi yerlerde mueyyen qruplarda xilas olma arzusunun meydana gelmesine sebeb olurdu Sexslerin ve ya qruplarin oz inanclarina uygun herekat etmesi toqqusmalara sebeb olurdu ve bu toqqusmalar tez bir zamanda lokal muharibelere getirib cixarirdi bu bas verdikde munaqiseni dayandira bilmeyen dovletler demokratiklesme prosesinin dayandirilmasi tehlukesi ile uzlesdiler Yuqoslaviya Birinci Dunya muharibesinden sonra yaradilmis ve 3 musteqil etnik qrupdan ibaret idi serbler xorvatlar ve slovenler 1971 ci ilden 1981 ci iller arasindaki milli suyahiyaalmalar gosterir ki ozunu yuqoslav olaraq identifikasiya edenlerin sayi yalniz 1 3 faizden 5 4 faize yuksele bilmisdi Bu butovlukde olkenin texminen 50 ilden sonra ferqli dini etnik ve ya milli kimliye boluneceyi demek idi Yuqoslaviya daxilinde Xorvatiya ve Sloveniyanin Yuqoslaviyanin yerde qlaannidan ayrilmasi regionun evvelki feth tarixinin gorunmeyen xettine esaslanirdi Xorvatiya ve Sloveniya evveller katolikler ve ya protestantlar terefinden isgal edilmisdi ve Avropa tarixi Intibah dovru Fransa inqilabi Senaye inqilabi ile bagli idi Elebu sebeblere gore de demorkatiyaya meyilli idi Yuqoslaviyanin yerde qalan hissesi ise ya Osmanli imperiyasi ya da Rusiya imperiyasi terefinden isgal edilmisdi ve iqtisadi olaraq zeif inkisaf etmisdi Bu sebeblere gore de demokratiyaya bir o qeder de meyilli deyildi 1970 ci illerde Yuqoslaviyanin terkibindeki ayri ayri erazilerin rehberliyi diger erazilerin hesabina yalniz erazi maraqlarini qoruyurdu Xorvatiyada serbler ve xorvatlar arasinda demek olar ki bir erazide parcalanma var idi Xorvatiyada her hansisa sebebden yarana bilecek toqqusma qonsu eraziler olan Bosniya ve Hersoqovinaya sicraya bilerdi Bosniya daxilinde coxlugu olan bir qrup yox idi muselman Serb Xorvat ve Yuqoslav kimlikleri burada texminen beraber idi Buna goredir ki rehberlik burada guclene bilmedi Siyasi teskilatlar bu cur mcox sayli milletciliyin ohdesinden ugurla gele bilmediler Erazilerdeki rehberlik guzeste getmirdi Bir etnosun qalib digerinin meglub olmasi butun regionu ehate ede bilecek muharibe tehlukesi meydana cixarirdi Bu etnik kimliyi tesviq eden siyasi movqeyi guclendirdi ve Yuqoslaviyada gergin bolunmus siyasi rehberliyin meydana cixmasina sebeb oldu 1980 ci illerde Yuqoslaviya parcalara bolunmeye basladi Olke daxilindeki iqtisadi sertler pise dogru gedirdi Mubahiseli erazilerdeki toqqusmalar kutlevi milletciliyinin ve etnoslar arasi dusmenliklerin yukselmesine sebeb oldu Olkenin simal hissesindeki Xorvatiya ve Sloveniyada adam basina dusen gelir cenub hisse ile muqayisede bir nece defe yuksek idi Hemcinin olkenin cenubunda etnik albanlarla serbler arasinda Kosova erazisinde etnik zeminli toqqusmalarin artmasi iqtisadi veziyyeti daha da cetinlesdirdi Bu munaqise Yuqoslaviyadaki ve Serbiyadaki serbler arasinda ifrat milletciliyin yayilmasina ve guclenmesine sebeb oldu Kommunist serb Slobodan Milosovic davam eden munaqiseden propaqanda mehsulu kimi istifade ederek serb milletcilyinin yayilmasina calisirdi Bildirildiyi kimi Voyvodinadaki Serbiyadaki Cernoqoriyadaki ve Kosovodaki toqqusmalar emosional hisslere esaslanaraq etnik serbler arasinda milliyetcilik hissinin artmasina sebeb oldu Serb milletciliyi cox yukselmisdi ve Slobodan Milosevic bundan istifade ederek Voyvodinadaki ve Cernoqoriyadaki liderleri devirdi ve Kosovodaki albanlari represiyaya meruz qoydu Butun bunlardan sonra nehayet 8 regionun idareciliyini oz elinde cemlesdire bildi Sloveniya kommunist nezaretinde olmayan dord bolgeden biri idi ve demokratik bir dovlete ustunluk verirdi Sloveniya daxilindeki qorxu getdikce artirdi cunki Milosevic Kosovodaki naraziliqlari yatirmaq ucun herbi gucden istifade etmisdi ve bunu Sloveniyada da tekrarlaya bilerdi Yuqoslaviyanin yarisi demokratik dovletde diger yarisi ise milletci avtokratik rejimde yasamaq isteyirdi 1989 cu ilde gerginlik pik noqtede idi ve Sloveniya ozunun Yuqoslaviyadan muteqilliyini elan etdi 1990 ci ilin yanvarinda Yuqoslaviya Kommunistler Liqasinda Serbiya ile bagli umumi qirilma oldu Bu qurum Milosevic terefinden birliyi guclendirmek ucun yaradilmisdi Bu qurumun da cokmesinden sonra Yuqoslaviyada kommunizmin tamamile cokusu ucun munbit serait yarandi 1990 ci ilin avqustunda etnik cehetden bolunmus qruplar hokumet qurulusunu deyisdirmeye calisdiqda bolgeye xeberdarliq edildi Muharibeden sonraki dovrde kommunist rejimi terefinden qurulan respublika serhedleri etnik icmalarin iddialarina ve ya serhedlerine qarsi son derece hessas idi Etnik icmalar yeni postkommunist dovrunde ozlerinin kimliklerini hec kimle paylasmamaq ucun ayaga qalxmisdilar Bu hal yeni hokumetleri tehdid edirdi Eyni mubahiseler Milosevicden evvelki dovrde de zaman zaman bas qaldirmisdi Ayrica erazide xorvatlar ve serbler hokumeti idare etmek ucun birbasa reqabet aparirdilar Seckiler kecirildi neticede Serb ve Xorvat milletciliyi arasinda potensial qarsidurmalar artdi Serbiya oz etnik menzeresine uygun sekilde musteqil olmaq isteyirdi Lakin bu istek Kosovani Serbiyadan musteqil olmaga tesviq ede bilerdi Onsuzda Kosovadaki etnik albanlar artiq Kosovaya aid deyildi Serbiya Kosovaya musteqillik vermek istemirdi Muselman milletciler de oz erazilerinde musteqil olmaq isteyirdiler lakin bu musteqillik reallasacagi teqdirde xeriteni yeniden cekmek lazim idi ve bu halda qonsu bolgelerle erazi munaqiseleri meydana cixacaqdi Yuqoslaviyada kommunizmin cokusunden sonra ciddi konfliktler meydana cixdi ve ifrat milliyetcilik yukseldi Milliyetcilik bezi cetin hallarda meydana cixan duygunun yaranmasina inandigin sey ve aid oldugun qrup ugrunda olmek isteyinni meydana cixmasina sebeb oldu Kommunizmin sonu uzun muddet davam eden konflikte ve muharibeye sebeb oldu Cokusden kecen 6 il erzinde Bosniya muharibesinde 200 000 500 000 insan qetle yetirildi Bosniyali muselmanlar hem serblerden hem de xorvatlardan xeyli eziyyet gorduler Muharibe bir nece olke ve qruplardan destek alirdi Bunlara misal olaraq muselmanlari pravoslavlari qerb xristianlrini gostremek olar Seudiyye erebistan ve Iran Bosniyaya Rusiya Serbiyaya Merkezi Avropa ve ABS da daxil olmaqla Qerb dunyasi Xorvatiyaya destek gosterirdi Papa ise Sloveniya ve Xorvatiyani destekleyirdi XXI esr Redakte XXI esrde ereb milletciliyi tesirini azaltmaga basladi ve daha cox lokal milletciliye kecdi 2010 2012 ci illerde avtoritar rejimlere qarsi yonelmis ve movcud sertleri bir o qeder yaxsilasdira bilmeyen cixislardan sonra Ereb bahari ereb milletciliyi hetta lokal milliyetcilik bele zeifledi Ereb bahari ile yanasi 2003 cu ilde Iraqin isgali iraq ve Suriyadaki vetendas muharibeleri bas verdi ve hele de davam edir Her halda Ereb qisinin zeiflemesi fonunda Misir prezidenti Ebdul Fettah es Sisi Seudiyye sahzadesi Mehemmed ibn Salman BEE lideri Mehemmed ibn Zayedin inkisaf etdirdiyi milliyetcilik de var Qloballasmanin XX esrin sonlarinda guclenmesi Avropada ve Simali Amerikada milliyetcilik ve populizmin yukselisine sebeb oldu Bu trend Qerbdeki terror hucumlarindan 11 sentyabr hucumu buna misal ola biler Orta Serqdeki vetendas muharibelerinden ve narahatliqlardan Avropaya gelen muselman qacqin axinlarindan 2016 ci ilde bas vermis qacqin problemi bunnu pik noqtesi olmusdur tesirlenmisdi Almaniyanin Pegida Fransanin Milli Cebhesi ve Ingiltere Istiqlal Partiyasi kimi milletci qruplar yerli ehalini qorumaq ucun immiqrasiya mehdudiyyetlerini mudafie ederek oz milleti arasinda meshurlasdilar Rusiyada milletci dusuncelerin istismari Vladimir Putine hakimiyyeti guclendirmeye imkan verdi Bu milletci yanasmadan 2014 cu ildeki Krimin ilhaqinda ve Ukraynadaki basqa hadiselerde istifade edildi Milletci herekat son dovrlerde Merkezi Avropada xususen Polsada inkisaf edir Polsada bu herekata hakimiyyetde olan Qanun ve Edalet partiyasi rehberlik edir Rehberi Yaroslav Kacinskidir Macaristanda Viktor Orbanin rehberlik etdiyi Fidesz partiyasi antimiqrant ritorikasi ile meshurdur ve oz xalqi icinde yuksek nufuza malikdir Onlar hemcinin xarici tesire qarsi da mubarize aparirlar Milletci partiyalar hemcinin Bolqaristanda Slovakiyada Latviyada ve Ukraynada koalisiya hokumetlerinde istirak edirler Hindistanda Rastriya Svayamsevak Sanqx partiyasinin ve bas nazir Marendra Modinin yaxindan elaqeli oldugu Bharatiya Canata partiyasi yukselisi ile hindu milletciliyi de yukselisdedir Onlar Hindistanin qurucularinin dunyevi olmasina baxmayaraq hinduizmin olkenin qurulmasinda temel faktorlardan biri olaraq vurgulayirlar Hindu milletciliyi Hindutvani mudafie edir ve teskilatin bir cox uzvlerinin adlari Hindistanda dini azliqlara qarsi islenmis cinayetlerle birge hallanir Bu novde cinayetler hemcinin asaki kasta numayendelerine qarsi da bas verir Militarist ruhlu buddist milletciliyi Myanmarda Taylandda ve Sri Lankada da yukselisdedir Sotlandiyanin musteqilliyi haqqinda referendum 2014 cu il 18 sentyabrda kecirilmisdi Teklif seciciler terefinden 55 3 sesle redd edildi 2016 ci ilde Britaniya ehalisi referendumda Birlesmis Kralligin Avropa Ittifaqindan cixmasinin lehine ses verdi Bu netice gozlenilmez idi ve populizmin qelebesi kimi qebul edildi Sotlandiyadaki referendum kompaniyasi zamani AI uzvluyunun davam etdirileceyi esas tebligat movzularindan biri idi Buna gore de hal hazirda Sotlandiyada musteqillik barede ikinci referendum kecirilmesi teleb edilir 2016 ci ilde ABS prezident seckileri zamani hec bir siyasi tecrubesi olmayan oz partiyasinda bele muxalifetle qarsilasan Donald Tramp boyuk siyasi tecrubeye malik reqiblerini meglub ede bildi Trampin esas suarlari Amerikani yeniden boyuk edeceyik ve Amerika birinci aciq askar antiqlobalist yanasma numunesidir ve milletci suar olaraq qebul edilir Onun seckide gozlenilmez qelebesi Breksit sesvermesine sebeb olmus eyni cereyanin bir hissesi kimi gorulur 22 oktyabr 2018 ci ilde orta muddet seckilerinden evvel prezident Tramp Tekasda kemis reqibi senator Ted Kruzun secki kompaniyasinda aciq formada ozunun milletci oldugunu elan etdi 29 oktyabr 2018 ci ilde o vetenperverlikle milletciliyi eynilesdirdi ve dedi Men bu olke ile fexr edirem ve men bunu milliyetcilik adlandiriram Yaponiyada hokumetdeki milletci tesirler XXI esrin evvellerinde esasen Nippon Kaiqi teskilati sayesinde inkisaf etmisdir Yeni herekat Yaponiyani yeniden herbi guc etmek tarixi narrativlerden Yapon exlaqini inkisaf etdirmek ve guclu Yaponiya yaratmaq ucun mubarize aparir 2016 ci ilde aciq askar milletci seci kompaniyasi aparan Rodriqo Duterte Flippin prezidenti secildi Seleflerinin siyasetinin eksine olaraq o olkeni kecmis hokmdari olan olan ABS dan uzaqlasdirdi ve Cinle hemcinin Rusiya ile yaxin munasibetler qurdu 2017 ci ilde Receb Tayyib Erdogan milli referendumda qalib geldi ve evvel gorulmemis bir gucu eline kecirdi Dunya liderlerinden gelen munasibetler ferqli idi Qerbi Avropa liderleri daha cox narahatliqlarini dile getirerken bir cox avtoritar rejim liderleri ve ABS Erdogani tebrik etdi Receb Tayyib Erdogana qarsi Turkiye daxilindeki munasibet de ferqlidir Enenevi milletci herekat Olan MHP son dovrlerde onu destekleyir lakin bir cox boyuk milletci teskilatlar ve ya partiyalar ise ona muxalifdir 2010 cu ilden Katalon milletciliyi yenilenmis ve Katoloniyanin musteqilliyini elan etmisdir Bu herekat Ispan milletcilerinin muqavimeti ile qarsilasdi 2010 cu illerde Yunanistan iqtisadi bohraninin ve miqrant axininin neticesi olaraq orada fasizmde ve Yunan milletciliyinde xeyli derecede yukselis bas verdi Bu tendensiya xususil gencler arasinda yayilmisdi Siyasi elm RedakteBir cox siyaset alimleri muasir millet dovletin temelleri ve suverenliyin konsepsiyasi ile bagli muxtelif nezeriyyeler yaratmisdirlar Siyaset elminde milliyetcilik anlayisi bu nezeri esaslardan ireli gelir Makiavelli Lokk Hobbs ve Russo kimi filosoflar dovleti hokmdar ve ferdler arasinda ictimai muqavile nin neticesi olaraq konseptlesdirirler Veber dovletin en cox isledilen teriflerinden biri vermisdir O deyirdi ki dovlet mueyyen erazide legitim fiziki guc tetbiqini oz monopoliyasina aldigini iddia eden mueyyen insan icmasidir Benedikt Andersona gore milletler xeyal edilmis icmalar ve ya insa edilmis inistitutlar dir Bir cox alimler iddia edir ki dovlet quruculugu muharibe ve milliyetcilik arasinda elaqe vardir Bir cox alim inanir ki Avropadaki milletciliyin inkisafi ve sonradan muasir millet dovletlerin qurulmasi muharibe qorxusundan qaynaqlanir Xarici tehdidler milliyetcilik uzerinde guclu tesire malikdir cunki insanlar abas dusur ki onlar millet olaraq tehdid altindadirlar Bele hallarda insanlar basa dusurler ki bunu ugurlu formada def ede bilmeyin millet olaraq yegane yolu milliyetcilikdedir Xarici tehdidlerin artmasi ile dovletin hasiletme imkanlari artir Cefri Herbst iddia edir ki subsahara Afrikasinda dovlet milletciliyinin ve hasiletmesinin zeifliyi burada xarici tehdidlerin az olmasindan qaynaqlanir Berri Posen milletciliyin muharibenin intensivliyini artirdigini ve dovletlerin herbi guclerini yaxsilasdirmaq meqsedi ile qesden milletciliyi tesviq etdiyini iddia edirSosiologiya RedakteMilletciliyin ve millet quruculugunun sosioloji ve modernist serhi iddia edir ki milliyetcilik yeterli qeder iqtisadi inkisaf eden merkezi ali hakimiyyeti ve birliyi olan modern cemiyyetlerde yuksele ve inkisaf ede biler Modernist nezeriyyeciler qeyd edirler ki bu yalniz muasir cemiyyetlerde mumkundur enenevi cemiyyetlerde adeten milletciliyin esas sertleri yoxdur Bele cemiyyetlerde ozu ozunu davam etdire bilen iqtisadiyyat yoxdur idarecilik parcalanmis halda olur ve muxtelif dillerden istifade olunur Neticede bir birileri ile unsiyyet saxlaya bilmirler Milletlerin ve milletciliyin modernist serhinin gprkemli nezeriyyecileri bunlardir Karlton J H Hayes Henri Mayn Ferdinand Tonnies Rabindranat Taqor Emil Durkhaym Maks Veber Arnold Cozef Toynbi Talkott Parsons ve Ernest Gellner Henri Mayn insan cemiyyetinin inkisafini ve tarixi deyisikliyini arasdiran eserinde enenevi cemiyyetlerle muasir cemiyyetler arasindaki esas ferqden behs edir Ona gore enenevi cemiyyetler status adini verdiyi aile assosiasiyasina esaslanir ve funksional olaraq ferdlere rollar paylayir Henri muasir cemiyyetleri muqavile cemiyyetleri olaraq ve oradaki sosial munasibetleri ferdlerin maraqlarina uygun formada inkisaf etmek ucun rasional muqavileler olaraq terif edir Henri cemiyyetlerin inkisafini enenevi status cemiyyetlerinden muasir muqavile cemiyyetlerine kecmek kimi gorurdu Ferdinand Tonnies ozunun Icma ve Cemiyyet alm Gemeinschaft und Gesellschaft 1887 kitabinda icmani alm enenevi cemiyyetlere aid edilen emosional baglara esaslanan cemiyyeti ise alm sexssiz muasir cemiyyet olaraq terif edirdi O modern cemiyyetlerin ustunlukleri ile yanasi menfi xususiyyetlerini de vurgulayirdi O muasir cemiyyetleri yadlasmaya sebeb olan soyuqluguna ve sexsi olmayan munasibetlere gore tenqid edir ve enenevi cemiyyetlerde bunun bele olmadigini iddia edirdi Emil Durkhaym Tonniesin yadlasma terifini bir qeder de genisletmis enenevi ve muasir cemiyyetler arasindaki ferqi mueyyen etmisdir Ona gore ortadaki ferq bu cemiyyetlerden birinin mexaniki hemreyliye digerinin ise tebii hemreyliye esaslanmasindadir Durkhaym mexaniki hemreyliyi paylasilan aspektlerin qorunmasi ve davam etdirilmesi ucun adet enene ve repressiyani ozunde ehtiva eden kimi terif etmisdi Durkhaym tebii hemreyliye esaslanan cemiyyetlere yadlasmaya sebeb olan ictimai ferqlilesmeye esaslanan emek bolgusu olan modern cemiyyetler olaraq terif vermisdir Durkhaym adet edilmis cemiyyetdeki sosial inteqrasiyanin ictimai nizamin qebul edilmesini ehtiva eden avtoritar medeniyyet gerekdirdiyini iddia etmisdi Durkhaym modern cemiyyetdek inteqrasiyanin emek bolgusunun qarsiliqli yararlarina esaslandigini iddia etse de sexssiz muasir seher heyati xarakterinin yadlasmaya ve anomi hissinin meydana cixmasina sebeb oldugunu yazmisdir Maks Veber muasir cemiyyeti ve milletleri inkisaf etdiren deyisikliyin xarizmatik liderin cemiyyetde hakimiyyete gelmesinin neticesi oldugunu yazmisdir Vebere gore hemin xarizmatik sexs sonda dovletin avtoritetinin guclenmesine sebeb olan adet enene ve rasional huquqi sistemin yaratmisdir Primordialist tekamul serhi Redakte Bioloji ve psixoloji baxisa gore milliyetcilik uzunmuddetli tekamul prosesinin neticesidir Primordialist perspektiv tekamul nezeriyyesine esaslanir Primordialist yanasma genis ictimaiyyet terefinden qebul edilse de adeten mutexesisler terefinden redd edilir Laland ve Braun bildirir ki sosial elmlerdeki pesekar akademiklerin mutleq ekseriyyeti neinki tekamul metodlarini redd edir hem de bir cox hallarda olduqca mehdud faktlar esasinda genis umumilesdirmeler ederek arqumentlere ifrat derecede dusmenlik edirler Milletciliyin tekamul nezeriyyesi milletciliyin insan tekamulunun neticesinde insanin ozunu bir etnk qrup kimi qruplarla identifikasiya etmesi neticesinde meydana cixdigini iddia edir Rocer Masters ozunun Siyasetin tebieti eserinde etnik ve milli qruplarinin kokunun primordial izahini hemin qrupun ozlerini benzersiz hissi baximdan eyni six ve davamli olduqlarini dusunmelerinde gorur Bu dusunce terzi de qrup kimliyinin qohumluq uzerinde quruldugu ve ortaq ecdadin xetti boyunca inkisaf etdirildiyi ucun meydana cixir Istinadlar Redakte Moran Daniel Waldron Arthur eds 2003 The People in Arms Military Myth and National Mobilization since the French Revolution Cambridge Cambridge University Press 14 R J B Bosworth 2013 Italy and the Wider World 1860 1960 Routledge seh 29 ISBN 978 1 134 78088 4 Qeydler Redakte Ferdde ve ya qrupda adet edilmis sosial ve etnik standartlarin eskikliyiMenbe https az wikipedia org w index php title Milliyetcilik amp oldid 6112584, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.