fbpx
Wikipedia

Səyyad Ağayev

Səyyad İsaq oğlu Ağayev – İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitunun 4.3 saylı "Sosial-iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi" laboratoriyasının böyük elmi işçisi

Səyyad Ağayev
Səyyad İsaq oğlu Ağayev

250 px
Doğum tarixi (45 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan, Masallı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan
Elm sahəsi iqtisadçı
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri AMEA İdarəetmə Sistemləri (Kibernetika) İnstitutu
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti

Həyatı

Səyyad İsaq oğlu Ağayev 25 aprel 1976-cı ildə Masallı rayonunun Kubın kəndinə anadan olmuşdur. 1982-1993-ci illərdə Kubin kənd E.Xamiyev adına əsas məktəbdə, 1991-1993-cü illərdə Hişkədərə kənd E.Ağayev adına orta məktəbdə təhsil almışdır. • 1993–1997: Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsi, bakalavr; • 2001–2003: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyaziyyat” fakültəsi, informatika ixtisası, magistr; • 2007–2010: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun “Ekonometrika” ixtisası üzrə əyani doktoranturası. Mövzu: “Vergidən yayınma risklərinin modelləşdirilməsi”, Elmi rəhbər iqtisad elmləri doktoru, professor Y.H.Həsənli. www.aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/pdf_to_mudaf/iqt/iqt_n_asi_30_05_13.pdf • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 5 fevral 2014-cü il tarixli (protokol N03) qərarı ilə İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Ailəlidir. İki oğlu var.

Elmi fəaliyyəti

Azərbaycan Republikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş və əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanması qanunları test edilmiş və vergidən yayınma riskləri qiymətləndirilmişdir

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Republikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş və əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanması qanunları test edilmiş və vergidən yayınma riskləri qiymətləndirilmişdir

Pedaqoji fəaliyyəti

• Bakı Dövlət Universiteti (”Ekonometrika” və “Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi” fənni) • Azərbaycan Universiteti (Ümumi iqtisadiyyat kafedrası 0,5 ş.v. müəllim. “Statistika” fənni); • Milli Aviasiya Akademiyası (“Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında 0,5 ş.v. müəllim. ”Ekonometrika”, “Makroiqtisadiyyat” və “Beynəlxalq biznes” fənləri); • 2014–hal hazıradək: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC Biznes Məktəbində “Biznes statistikası”, “Beynəlxalq maliyyə” və “Qlobal mühitdə biznes” fənlərini tədris edir).

Digər fəaliyyəti

• 2011-2012 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun (EİF-2011-1(3)-82/76/5-M-77) nömrəli qrantında icraçı; • 2013-2015 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu tərəfindən 2013-cü il üçün elan olunmuş elmi-tədqiqat layihələri üzrə müsabiqəsinə təqdim olunmuş “Neft-qaz ehtiyatlarının istismarının dayanıqlı inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusu üzrə layihədə icraçı; • 2015-2017 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elmi-Tədqiqat Proqramlarının “Ölkələrarası qarşılıqlı borcların təhlili və modelləşdirilməsi” mövzusu üzrə layihədə icraçı.

Dərc olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

 1. Risklərin qiymətləndirilməsi modelləşdirilməsinin bəzi məsələləri.//AMEA-nın aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 26 may 2010, səh.116-119;
 2. Qiymətlərin dəyişməsinin vergi daxilolmalarına təsirinin ekonometrik qiymət-ləndirilməsi.//“Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika konfransı,  24 noyabr 2010, BDU, səh.113-120, həmmüəllif: Y.H. Həsənli.
 3. Sadələşdirilmiş vergi ödəyi-cilərinin fəaliyyətinin statis-tik göstəricilərinin paylan-masının statistik qiymətlən-dirilməsi.//; “İpək Yolu”, Beynəlxalq elmi jurnal, 2011, №1,səh.53-59, həmmüəllif: Y.H. Həsənli.
 4. Анализ распределений  показателей деятельности налогоплательщиков.// Сб. статей 11-ой Межд. научно-практич. Конф.«Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких техно-логий в промышленности», 27–29 апрель  2011, Санкт-Петербург, “Высокие технологии, oбразование, промышленность”,т.2, cтр. 50-56., соавтор: Я.Г.Гасанлы
 5. Sadələşdirilmiş vergi  ödə-yicilərinin göstəricilərinin statistik təhlili.//; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası doktorantlarının elmi konfransının materialları, may 2011, səh. 30-33.
 6. Sadələşdirilmiş vergi ödə-yicilərinin audit məqsədi ilə vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsi.// AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş ”Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyaların rolu” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 24-25 noyabr 2011,  səh. 461-464.
 7. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin paylanma qanunu və vergidən yayınma riski.//"Azərbaycanın Vergi Jurnalı", 2012, № 2, səh.177-194. http://vergijurnali.az/az/main-view/0/142/
 8. Əlavə dəyər vergisi ödə-yicilərinin vergi bəyanna-məsi göstəricilərinin paylan-masının qiymətləndirilməsi.// “İpək Yolu”, Azərbaycan Universitetinin elmi jurnalı, 2012, №2, səh.67-73. həmmüəllif:Y. H. Həsənli.
 9. Cтатистический анализ товарооборота налогоплательщиков.// “Аграрная экономика” Ежемесячный научный жур-нал, Минск,2012, №10,с.64-67. http://csl.bas-net.by/xfile/agroeco/2012/10/8q5y2q.pdf.
 10. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinə vergi hesablanması// “AMEA-nın Xəbərləri, Elm və innovasiya seriyası”, 2012, № 3(11), səh.23-28.;
 11. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin dövriyyəsinin  paylanmasının qiymətləndirilməsi// “Gənc alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərçivəsində keçirilmiş  “Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ  tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları”  adlı Gənc alimlərin elmi konf. materialları, II cild, 25-27 iyul 2012, Bakı, səh.68-78. http://www.sdf.gov.az/development/uploads/cild_2_gam_yarmarka_mundericat.pdf.
 12. ƏDV ödəyicilərinin göstəricilərinin reprezentativliyinin statistik təhlili.// "Azərbaycanın Vergi Jurnalı", resenziyalı  elmi jurnal, 2012. №6, səh.159-168. http://vergijurnali.az/upload/File/N6-2012-7.pdf 2014-07-01 at the Wayback Machine, həmmüəllif:C.A.Abbasov
 13. Оценка рисков уклонения от налога при осуществленииаудита налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения.// Вестник Воронежского Госу-дарственного Университета, научный журнал, серия: «Экономика и управление», 2012, №2, с.203-206. http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2012/02/2012-02-36.pdf соавтор: Иманов Р.А. ,Гасанлы Я.Г.
 14. Vergidən yayınma risklə-rinin modelləşdirilməsi.// İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin  avtoreferatı. www.aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/pdf_to_mudaf/iqt/iqt_n_asi_30_05_13.pdf, соавтор: Атакишиева М.К., Ибрагимов О.В.
 15. Assessment Of Tax Evasion Risks Of Tax Payers.// Almaniyanın “LAMBERT Academic Publishing” nəşriyyatı, 2013 соавтор:Yadulla Hasanli
 16. Assessment of tax evasion risks for vat payers.// Actual Problems of Economics 2014, № 3(153), pp. 487–495. http://eco-science.net/archive2014/307--3153.html, соавтор: Yadulla Hasanli
 17. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin borc göstəricisinin paylanmasının analizi.// Azərbaycanın davamlı inkişa-finda vergi siyasətinin rolu, Elmi-praktik konfransın materialları, Şamaxı 5 iyun 2015-ci il, səh. 248-250. http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/Konfrans-2015-total.pdf.
 18. Анализ распределений  предоплаты деятельности НДС налогоплательщиков.// Сб. статей 19-ой Межд. научно-практич. конф. "Высокие технологии в индустрии и экономике" 20-22 мая 2015, Санкт-Петербург т.2, cтр. 98-103.
 19. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat sistemi: ekonometrik təhlil.// "Azərbaycanın Vergi Jurnalı", №5-6(131-132)/2016, səh.115-142. http://vergijurnali.az/az/main-view/0/371/.
 20. Xarici ticarətin liberallığı və əhalinin sağlamlıq səviyyəsi .// “İS(S)İ-2015 İqtisadiyyatın libe-rallıq potensialı” (Monoqra-fiya), AMEA İqtisadiyyat İnsti-tutu, Bakı, 2017, səh.206-222. http://economics.com.az/images/fotos/Kitablar/%C4%B0S(S)%C4%B0_2015_kitab.pdf, həmmüəllif: Samirə Əhmədova
 21. Либеральность внешней торговли и уровень здоровья населения.// “ИЛ(П)Э–2015 Потенциал Либеральности Экономики” (Монография), Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Экономики, Баку 2017 стр.229-247 http://economics.com.az/images/fotos/Kitablar/rus/%C4%B0LPE_2015_kitab.pdf, соавтор: Самира Ахмедова

Mənbə

 1. . 2017-05-21 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-02.

Həmçinin bax

 1. [1]

səyyad, ağayev, səyyad, isaq, oğlu, ağayev, iqtisad, üzrə, fəlsəfə, doktoru, amea, idarəetmə, sistemləri, institunun, saylı, sosial, iqtisadi, proseslərin, modelləşdirilməsi, laboratoriyasının, böyük, elmi, işçisi, səyyad, isaq, oğlu, ağayev250, pxdoğum, tarix. Seyyad Isaq oglu Agayev Iqtisad uzre felsefe doktoru AMEA Idareetme Sistemleri Institunun 4 3 sayli Sosial iqtisadi proseslerin modellesdirilmesi laboratoriyasinin boyuk elmi iscisi 1 Seyyad AgayevSeyyad Isaq oglu Agayev250 pxDogum tarixi 25 aprel 1976 45 yas Dogum yeri Azerbaycan Masalli seheriVetendasligi AzerbaycanElm sahesi iqtisadciElmi derecesi Iqtisad uzre felsefe doktoruIs yeri AMEA Idareetme Sistemleri Kibernetika InstitutuTehsili Baki Dovlet Universiteti Mundericat 1 Heyati 2 Elmi fealiyyeti 3 Esas elmi nailiyyetleri 4 Pedaqoji fealiyyeti 5 Diger fealiyyeti 6 Derc olunmus elmi eserlerinin siyahisi 7 Menbe 8 Hemcinin baxHeyati RedakteSeyyad Isaq oglu Agayev 25 aprel 1976 ci ilde Masalli rayonunun Kubin kendine anadan olmusdur 1982 1993 ci illerde Kubin kend E Xamiyev adina esas mektebde 1991 1993 cu illerde Hiskedere kend E Agayev adina orta mektebde tehsil almisdir 1993 1997 Baki Dovlet Universitetinin Tetbiqi riyaziyyat ve kibernetika fakultesi bakalavr 2001 2003 Azerbaycan Dovlet Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat fakultesi informatika ixtisasi magistr 2007 2010 Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin Kibernetika Institutunun Ekonometrika ixtisasi uzre eyani doktoranturasi Movzu Vergiden yayinma risklerinin modellesdirilmesi Elmi rehber iqtisad elmleri doktoru professor Y H Hesenli www aak gov az avtoref to mudaf pdf to mudaf iqt iqt n asi 30 05 13 pdf Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Ali Attestasiya Komissiyasinin 5 fevral 2014 cu il tarixli protokol N03 qerari ile Iqtisad uzre felsefe doktoru elmi derecesi verilmisdir Ailelidir Iki oglu var Elmi fealiyyeti RedakteAzerbaycan Republikasinda fealiyyet gosteren sadelesdirilmis ve elave deyer vergisi EDV odeyicilerinin gostericilerinin paylanmasi qanunlari test edilmis ve vergiden yayinma riskleri qiymetlendirilmisdirEsas elmi nailiyyetleri RedakteAzerbaycan Republikasinda fealiyyet gosteren sadelesdirilmis ve elave deyer vergisi EDV odeyicilerinin gostericilerinin paylanmasi qanunlari test edilmis ve vergiden yayinma riskleri qiymetlendirilmisdirPedaqoji fealiyyeti Redakte Baki Dovlet Universiteti Ekonometrika ve Optimallasdirma usullarinin iqtisadi meselelere tetbiqi fenni Azerbaycan Universiteti Umumi iqtisadiyyat kafedrasi 0 5 s v muellim Statistika fenni Milli Aviasiya Akademiyasi Dunya iqtisadiyyati kafedrasinda 0 5 s v muellim Ekonometrika Makroiqtisadiyyat ve Beynelxalq biznes fenleri 2014 hal haziradek Azerbaycan Dovlet Iqtisad Universiteti UNEC Biznes Mektebinde Biznes statistikasi Beynelxalq maliyye ve Qlobal muhitde biznes fenlerini tedris edir Diger fealiyyeti Redakte 2011 2012 Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Elmin Inkisafi Fondunun EIF 2011 1 3 82 76 5 M 77 nomreli qrantinda icraci 2013 2015 Azerbaycan Respublikasi Dovlet Neft Sirketinin Elm Fondu terefinden 2013 cu il ucun elan olunmus elmi tedqiqat layiheleri uzre musabiqesine teqdim olunmus Neft qaz ehtiyatlarinin istismarinin dayaniqli inkisafa tesirinin qiymetlendirilmesi movzusu uzre layihede icraci 2015 2017 Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Elmi Tedqiqat Proqramlarinin Olkelerarasi qarsiliqli borclarin tehlili ve modellesdirilmesi movzusu uzre layihede icraci Derc olunmus elmi eserlerinin siyahisi RedakteRisklerin qiymetlendirilmesi modellesdirilmesinin bezi meseleleri AMEA nin aspirantlarinin elmi konfransinin materiallari Baki Elm 26 may 2010 seh 116 119 Qiymetlerin deyismesinin vergi daxilolmalarina tesirinin ekonometrik qiymet lendirilmesi Riyaziyyat informatika ve iqtisadiyyatin muasir problemleri movzusunda Respublika konfransi 24 noyabr 2010 BDU seh 113 120 hemmuellif Y H Hesenli Sadelesdirilmis vergi odeyi cilerinin fealiyyetinin statis tik gostericilerinin paylan masinin statistik qiymetlen dirilmesi Ipek Yolu Beynelxalq elmi jurnal 2011 1 seh 53 59 hemmuellif Y H Hesenli Analiz raspredelenij pokazatelej deyatelnosti nalogoplatelshikov Sb statej 11 oj Mezhd nauchno praktich Konf Fundamentalnye i prikladnye issledovaniya razrabotka i primenenie vysokih tehno logij v promyshlennosti 27 29 aprel 2011 Sankt Peterburg Vysokie tehnologii obrazovanie promyshlennost t 2 ctr 50 56 soavtor Ya G Gasanly Sadelesdirilmis vergi ode yicilerinin gostericilerinin statistik tehlili Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi doktorantlarinin elmi konfransinin materiallari may 2011 seh 30 33 Sadelesdirilmis vergi ode yicilerinin audit meqsedi ile vergiden yayinma risklerinin qiymetlendirilmesi AMEA nin Elmi Innovasiyalar Merkezinin Azerbaycanin musteqilliyinin berpasinin 20 illiyine hesr olunmus Olke iqtisadiyyatinin inkisafinda elmi innovasiyalarin rolu Beynelxalq elmi praktiki konfransin materiallari 24 25 noyabr 2011 seh 461 464 Sadelesdirilmis vergi odeyicilerinin paylanma qanunu ve vergiden yayinma riski Azerbaycanin Vergi Jurnali 2012 2 seh 177 194 http vergijurnali az az main view 0 142 Elave deyer vergisi ode yicilerinin vergi beyanna mesi gostericilerinin paylan masinin qiymetlendirilmesi Ipek Yolu Azerbaycan Universitetinin elmi jurnali 2012 2 seh 67 73 hemmuellif Y H Hesenli Ctatisticheskij analiz tovarooborota nalogoplatelshikov Agrarnaya ekonomika Ezhemesyachnyj nauchnyj zhur nal Minsk 2012 10 s 64 67 http csl bas net by xfile agroeco 2012 10 8q5y2q pdf Elave deyer vergisi odeyicilerine vergi hesablanmasi AMEA nin Xeberleri Elm ve innovasiya seriyasi 2012 3 11 seh 23 28 Elave deyer vergisi odeyicilerinin dovriyyesinin paylanmasinin qiymetlendirilmesi Genc alimlerin II Respublika Innovativ Ideya Yarmarkasi cercivesinde kecirilmis Yeni cagirislar muasir seraitde elmi innovativ tedqiqat islerinin tecrubi ve tetbiqi esaslari adli Genc alimlerin elmi konf materiallari II cild 25 27 iyul 2012 Baki seh 68 78 http www sdf gov az development uploads cild 2 gam yarmarka mundericat pdf EDV odeyicilerinin gostericilerinin reprezentativliyinin statistik tehlili Azerbaycanin Vergi Jurnali resenziyali elmi jurnal 2012 6 seh 159 168 http vergijurnali az upload File N6 2012 7 pdf Arxivlesdirilib 2014 07 01 at the Wayback Machine hemmuellif C A Abbasov Ocenka riskov ukloneniya ot naloga pri osushestvleniiaudita nalogoplatelshikov na uproshennoj sisteme nalogooblozheniya Vestnik Voronezhskogo Gosu darstvennogo Universiteta nauchnyj zhurnal seriya Ekonomika i upravlenie 2012 2 s 203 206 http www vestnik vsu ru pdf econ 2012 02 2012 02 36 pdf soavtor Imanov R A Gasanly Ya G Vergiden yayinma riskle rinin modellesdirilmesi Iqtisad uzre felsefe doktoru elmi derecesi almaq ucun dissertasiya isinin avtoreferati www aak gov az avtoref to mudaf pdf to mudaf iqt iqt n asi 30 05 13 pdf soavtor Atakishieva M K Ibragimov O V Assessment Of Tax Evasion Risks Of Tax Payers Almaniyanin LAMBERT Academic Publishing nesriyyati 2013 soavtor Yadulla Hasanli Assessment of tax evasion risks for vat payers Actual Problems of Economics 2014 3 153 pp 487 495 http eco science net archive2014 307 3153 html soavtor Yadulla Hasanli Elave deyer vergisi odeyicilerinin borc gostericisinin paylanmasinin analizi Azerbaycanin davamli inkisa finda vergi siyasetinin rolu Elmi praktik konfransin materiallari Samaxi 5 iyun 2015 ci il seh 248 250 http tedris taxes gov az assets upload files Konfrans 2015 total pdf Analiz raspredelenij predoplaty deyatelnosti NDS nalogoplatelshikov Sb statej 19 oj Mezhd nauchno praktich konf Vysokie tehnologii v industrii i ekonomike 20 22 maya 2015 Sankt Peterburg t 2 ctr 98 103 Azerbaycan Respublikasinin neqliyyat sistemi ekonometrik tehlil Azerbaycanin Vergi Jurnali 5 6 131 132 2016 seh 115 142 http vergijurnali az az main view 0 371 Xarici ticaretin liberalligi ve ehalinin saglamliq seviyyesi IS S I 2015 Iqtisadiyyatin libe ralliq potensiali Monoqra fiya AMEA Iqtisadiyyat Insti tutu Baki 2017 seh 206 222 http economics com az images fotos Kitablar C4 B0S S C4 B0 2015 kitab pdf hemmuellif Samire Ehmedova Liberalnost vneshnej torgovli i uroven zdorovya naseleniya IL P E 2015 Potencial Liberalnosti Ekonomiki Monografiya Nacionalnaya Akademiya Nauk Azerbajdzhana Institut Ekonomiki Baku 2017 str 229 247 http economics com az images fotos Kitablar rus C4 B0LPE 2015 kitab pdf soavtor Samira AhmedovaMenbe Redakte Arxivlenmis suret 2017 05 21 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 06 02 Hemcinin bax Redakte 1 Menbe https az wikipedia org w index php title Seyyad Agayev amp oldid 5743611, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.