fbpx
Wikipedia

Qeylani Pənahov

Pənahov Qeylani Minhac oğluAMEA-nın müxbir üzvü (2014) [1], texnika elmlər doktoru, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Maye və qaz mexanikası şöbəsinin müdiri [2]

Pənahov Qeylani
Pənahov Qeylani Minhac oğlu
Doğum tarixi (67 yaş)
Doğum yeri Qusar
Elmi dərəcəsi texnika elmləri doktoru
İş yeri AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Həyatı

Pənahov Qeylani Minhac oğlu 1954-cü ilin 25 avqustunda Azərbaycan SSR Qusar rayonu Ənix kəndində anadan olmuşdur.1971-ci ildə Ənix kənd orta məktəbini bitirib, həmin il Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti - ADNSU) daxil olub,1976-cı ildə həmin institutun Neft və Mədən fakultəsinin dağ mühəndisi ixtisasını almışdır.

İnstitutu qurtardıqdan sonra 1976-cı ildə Dağıstan Geoloji Ekspedisiyasında, 1977-1979-cu illərdə Ukraynanın Krivoy Roq şəhərində müxtəlif şaxtalarda usta vəzifəsində və Təhlükəsizlik Texnikası İnstitunda böyük mühəndis vəzifəsində işləmişdir.

1979-cu ildən 1988-ci ilə kimi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda (indiki ADNSU) kiçik elmi işçidən başlayaraq baş elmi işçiyə kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1984-1986-cı illərdə həmən İnstitutun aspiranturasında oxumuş və 1986-cı ildə texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

1988-ci ildən konkurs üzrə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu “Neft və qazın qeyri xətti mexanikası” şöbəsinə böyük elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir. 1996-cı ildə texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

1999-2002 ci illərdə "Maye və qaz axınlarında fiziki mexaniki proseslər laboratoriyasının" müdiri vəzifəsində işləmişdir.

2002-ci ildən "Maye və qaz mexanikası" şöbəsinin müdiridir.

İnstitutda işlədiyi müddət ərzində Pənahov Q.M. bir çox elmi qrant layihələrinə rəhbərlik edərək başa çatdırmışdır.

Pənahov Q.M. 180 elmi məqalənin müəllifidir ki, bunların 55-i Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının patentini almışdır.

1999-2001-ci illər ərzində Azərbaycan Ali Attestasiya Komitəsində Riyaziyyat və Mexanika üzrə ekspert şurasının, 1998-ci ildən indiyə kimi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Elmi Şurasının və Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında namizədlik və doktorluq müdafiəsi üzrə İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasının üzvüdür.

Pənahov Q.M.TRANSACTIONS ISSUE MECHANICS Series of physical-technical & mathematics science Azerbaijan National Academy of Science jurnalının baş redaktoru [3] 2018-09-14 at the Wayback Machine, Azərbaycan Neft Təsərrüfatı və Нефтегазовое дело jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.

20 iyul 1999-cu ildən Rusiya Federasiyasında İxtiralar üzrə Akademiyasının və 2003-cü ilin martından Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi xarici üzvü seçilmişdir.

1991,2007-2009 cu illərdə ABŞ-da, 1993-cü ildə Türkiyədə, 2002-2013 cü illərdə Çin Xalq Respublikasında elmi məzuniyyətlərdə olub. 180-dən artıq elmi məqaləsi dərc olunub.

Bakı və Moskva, Ufa, Tyümen, Ankara, Xyüston və s. şəhərlərdə keçirilən elmi konfrans və seminarlarda çıxışlar etmişdir.

Mükafatları

 1. Akademik V.İ.Vernadski adına RTEA-nın fəxri gümüş medalı – 2004;
 2. AMEA-nın Fəxri Fərmanı - 2004;
 3. Elmin və İqtisadiyyatın İnkişafındıkı nailiyyətlərə görə RTEA-nın Fəxri Nişanı – 2009.
 4. Akademik Azad Mirzəcanzadə adına gümüş medalı – 2015.

Əsas elmi nəticələri

Tədqiqat işlərində Pənahov Q.M. müxtəlif məhlulların süzülməsi prosesində hidrodinamik məsələlərdə elektrokinetik effektlərin nəzərə alınmasının vacibliyini göstərmiş, dispers sistemləri axınlarında qapanma mexanizmini vermiş, neftqazçıxarmada prosesləri tənzimləmək üçün, reokimyəvi əmələgəlmələrin müəyyən termobarik şəraitdə rolunu açıqlamışdır. O, həmçinin tədqiqatlar nəticəsində bir sıra tənzimlənə bilən özlü-elastik tərkiblər üçün təkliflər vermişdir ki, bunların əsasında müvəffəqiyyətlə tətbiq olunan sənaye texnologiyaları yaratmışdır. Bu texnologiyalar hal-hazırda Azərbaycan, Rusiya Federasıyası, ABŞ, Çin Xalq Respublikası və Vyetnamda öz tətbiqini tapmışdır. Məsaməli mühitlərdə sıxışdırma prosesində yaranan qeyri müntəzəmlilik, mayelərdə özlülüklərdə və xüsusi çəkilərdə fərqlər və bunun nəticəsində yaranan fraktal strukturlar tədqiq olunmuş və bunların da laylarda neftveriminin artırılmasında problemlərin yaratdığı göstərilmişdir. Onları tənzimləmək üçün yeni effektiv sənaye texnologiyaları təklif olunmuşdur. Mayelərin sərhəddində yaranan fluktuasiyanın tənzimlənməsinin lokal təzyiq vasitəsi ilə mümkünlüyü göstərmiş və bunun üçün yeni texnoloji metod açıqlamışdır. Neft yataqlarında sıxışdırmada istifadə olunan qeyri tarazlıq və ya eynifazalı halı tənzimləyən fazadəyişməsinə nail olunmuş və ünvanlı təsir üsulu hazırlamışdır. Bunlardan əlavə o, ekoloji məsələlər üçün yeni texnologiyalar yaradaraq onlar üçün nəzəri və praktiki əsaslandırmalar vermişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti

Pənahov Q.M. 1996-2002-ci illər ərzində Azərbaycan Neft Akademiyasında «Neftin-qazın nəqli və saxlanması» və «Neft yataqların işlənməsi və istismarı» kafedralarında professor vəzifəsində, bir sıra fənlərdən mühazirələr oxumuşdur.

Elmi əsərləri

 1. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Гусейнов В.Г., Мусеибли П.Т. Влияние газовыделения на гидравлические характеристики течения жидкости в трубопроводе // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья, №2,2015.с.19-22
 2. R.Yu.Amanzade, Panahov G.M., Abbasov E.M., Museibli P.T. Pulsating flow of two-phase viscous bubbly fluid in an elastic semi-infinite cylindirical tapering tube // Transactions of NAS of Azerbaijan,Issue Mechanics,XXXV,No7,2015,p.22-31
 3. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Renqi Jiang, Аббасов Э.М., Денисов А.В. Эффективность реогазохимической технологии ПНП на основе внутрипластовой генерации СО2 (опыт применения на месторождениях КНР) // Вестник РАЕН, №4, 2012. – С. 73-81.
 4. Panahov G.M., Abbasov E.M., Agayeva G.R., Aliyev G.A., Rasulova S.R. Systems bed stimulation on the basis of natural gas generating minerals // Azerbaijan Oil Industry Journal (International issue), №2, 2012. – pp. 20-25.
 5. Мандрик И.Э., Панахов Г.М., Шахвердиев А.Х. Научно-методические и технологические основы оптимизации процесса повышения нефтеотдачи пластов, M.: изд-во «Нефтяное хозяйство», 2010. – 288 с.
 6. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Аббасов Г.М., Абдoлнасер Омрани Газодинамическая десорбция газа в условиях внутрипластовой генерации диоксида углерода // Вестник РАЕН, №1, 2010. – С.25-28.
 7. Panahov Q.M., Abbasov N.M. Numerical modeling of a problem on radial spread of variable viscosity oil spill // ANAS Transactions, Issue mathematics and mechanics. Series of Physical-Technical and Mathematical Science, XXVII, 2007, Baku, p.217-220.
 8. Bakhtiyarov S. I., Panahov G.M., Shakhverdiyev А.Kh., Abbasov E. M. Volume and Pressure Measurements in Oil Recovery by In-Situ Gas Generation // International Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol. 1, No. 1, June 2007. – pp. 1-11.
 9. Bakhtiyarov S.I., Panakhov G.M., Shakhverdiyev A.Kh., Abbasov E.M. Oil Recovery by In-Situ Gas Generation: Volume and Pressure Measurements, ASME Joint U.S.-European Fluids Engineering Summer Meeting, Miami, FL, July 17-20, 2006, Paper # FEDSM2006-983596.
 10. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Шахвердиев А.Х., Мандрик И.Э., Бахтияров И.С. Интегративная эффективность воздействия на пласт при внутрипластовой генерации газа // Нефтяное Хозяйство, №11, 2006, Москва.
 11. Panahov Q.M., Abbasov A.N. Modelling process of water-oil mixture demulsifation in deep-well pump Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics and Mechanics series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, №7, 2005.
 12. Panahov G.M., Shakhverdiev A.Kh. Rheochemical Technologies for Stimulation of Oil Production // Istvan Lakatos (ed): Novelities in Enhanced Oil and Gas Recovery – Progress in Mining and Oil Chemistry / Akademiai Kiado, Budapest, 2000, Vol.2.
 13. Panahov G.M., Shakhverdiev A.Kh. et al. New In-Situ Carbon Dioxide Generating Enhance Oil Recovery Technology Proceedings of 10th European Symposium on Improved Oil Recovery, 18-20 August 1999, Brighton, UK, p. 106.
 14. Amenzadeh R.Yu., Pənahov G.M., Abbasov E.M. Wave in an elastic tube of variable cross section with a two-phase viscous fluid flows // International Conference “Continuum mechanics and related problems of analysis” dedicated to the 120-th birthday anniversary of academician N.Muskhelishvili, Georgia, Tbilisi, September 9-14, 2011.
 15. Panahov G.M., Abbasov E.M., Museibli P.T., Abbasova N.N. Wall effects under non-Newtonian fluid flow in a circular pipe // Transactions of NAS of Azerbaijan,Issue Mechanics,XXXVI,No7,2016,p.68-73

Mənbə

 • AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
 • AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu haqqında
 • AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu şöbələr

Həmçinin bax

 • Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

qeylani, pənahov, pənahov, qeylani, minhac, oğlu, amea, nın, müxbir, üzvü, 2014, texnika, elmlər, doktoru, amea, nın, riyaziyyat, mexanika, institutunun, maye, mexanikası, şöbəsinin, müdiri, pənahov, qeylanipənahov, qeylani, minhac, oğludoğum, tarixi, avqust, . Penahov Qeylani Minhac oglu AMEA nin muxbir uzvu 2014 1 texnika elmler doktoru AMEA nin Riyaziyyat ve Mexanika Institutunun Maye ve qaz mexanikasi sobesinin mudiri 2 Penahov QeylaniPenahov Qeylani Minhac ogluDogum tarixi 25 avqust 1954 67 yas Dogum yeri QusarElmi derecesi texnika elmleri doktoruIs yeri AMEA Riyaziyyat ve Mexanika Institutu Mundericat 1 Heyati 2 Mukafatlari 3 Esas elmi neticeleri 4 Pedaqoji fealiyyeti 5 Elmi eserleri 6 Menbe 7 Hemcinin baxHeyati RedaktePenahov Qeylani Minhac oglu 1954 cu ilin 25 avqustunda Azerbaycan SSR Qusar rayonu Enix kendinde anadan olmusdur 1971 ci ilde Enix kend orta mektebini bitirib hemin il Azerbaycan Neft ve Kimya Institutuna indiki Azerbaycan Dovlet Neft ve Senaye Universiteti ADNSU daxil olub 1976 ci ilde hemin institutun Neft ve Meden fakultesinin dag muhendisi ixtisasini almisdir Institutu qurtardiqdan sonra 1976 ci ilde Dagistan Geoloji Ekspedisiyasinda 1977 1979 cu illerde Ukraynanin Krivoy Roq seherinde muxtelif saxtalarda usta vezifesinde ve Tehlukesizlik Texnikasi Institunda boyuk muhendis vezifesinde islemisdir 1979 cu ilden 1988 ci ile kimi Azerbaycan Neft ve Kimya Institutunda indiki ADNSU kicik elmi isciden baslayaraq bas elmi isciye kimi muxtelif vezifelerde calisib 1984 1986 ci illerde hemen Institutun aspiranturasinda oxumus ve 1986 ci ilde texnika elmleri namizedi alimlik derecesini almaq ucun dissertasiya mudafie etmisdir 1988 ci ilden konkurs uzre Azerbaycan Elmler Akademiyasi Riyaziyyat ve Mexanika Institutu Neft ve qazin qeyri xetti mexanikasi sobesine boyuk elmi isci vezifesine secilmisdir 1996 ci ilde texnika elmleri doktoru alimlik derecesini almaq ucun dissertasiya mudafie etmisdir 1999 2002 ci illerde Maye ve qaz axinlarinda fiziki mexaniki prosesler laboratoriyasinin mudiri vezifesinde islemisdir 2002 ci ilden Maye ve qaz mexanikasi sobesinin mudiridir Institutda islediyi muddet erzinde Penahov Q M bir cox elmi qrant layihelerine rehberlik ederek basa catdirmisdir Penahov Q M 180 elmi meqalenin muellifidir ki bunlarin 55 i Rusiya Federasiyasinin ve Azerbaycan Respublikasinin patentini almisdir 1999 2001 ci iller erzinde Azerbaycan Ali Attestasiya Komitesinde Riyaziyyat ve Mexanika uzre ekspert surasinin 1998 ci ilden indiye kimi Riyaziyyat ve Mexanika Institutunun Elmi Surasinin ve Azerbaycan Dovlet Neft Akademiyasinda namizedlik ve doktorluq mudafiesi uzre Ixtisaslasdirilmis Elmi Surasinin uzvudur Penahov Q M TRANSACTIONS ISSUE MECHANICS Series of physical technical amp mathematics science Azerbaijan National Academy of Science jurnalinin bas redaktoru 3 Arxivlesdirilib 2018 09 14 at the Wayback Machine Azerbaycan Neft Teserrufati ve Neftegazovoe delo jurnalinin redaksiya heyetinin uzvudur 20 iyul 1999 cu ilden Rusiya Federasiyasinda Ixtiralar uzre Akademiyasinin ve 2003 cu ilin martindan Rusiya Tebiet Elmleri Akademiyasinin heqiqi xarici uzvu secilmisdir 1991 2007 2009 cu illerde ABS da 1993 cu ilde Turkiyede 2002 2013 cu illerde Cin Xalq Respublikasinda elmi mezuniyyetlerde olub 180 den artiq elmi meqalesi derc olunub Baki ve Moskva Ufa Tyumen Ankara Xyuston ve s seherlerde kecirilen elmi konfrans ve seminarlarda cixislar etmisdir Mukafatlari RedakteAkademik V I Vernadski adina RTEA nin fexri gumus medali 2004 AMEA nin Fexri Fermani 2004 Elmin ve Iqtisadiyyatin Inkisafindiki nailiyyetlere gore RTEA nin Fexri Nisani 2009 Akademik Azad Mirzecanzade adina gumus medali 2015 Esas elmi neticeleri RedakteTedqiqat islerinde Penahov Q M muxtelif mehlullarin suzulmesi prosesinde hidrodinamik meselelerde elektrokinetik effektlerin nezere alinmasinin vacibliyini gostermis dispers sistemleri axinlarinda qapanma mexanizmini vermis neftqazcixarmada prosesleri tenzimlemek ucun reokimyevi emelegelmelerin mueyyen termobarik seraitde rolunu aciqlamisdir O hemcinin tedqiqatlar neticesinde bir sira tenzimlene bilen ozlu elastik terkibler ucun teklifler vermisdir ki bunlarin esasinda muveffeqiyyetle tetbiq olunan senaye texnologiyalari yaratmisdir Bu texnologiyalar hal hazirda Azerbaycan Rusiya Federasiyasi ABS Cin Xalq Respublikasi ve Vyetnamda oz tetbiqini tapmisdir Mesameli muhitlerde sixisdirma prosesinde yaranan qeyri muntezemlilik mayelerde ozluluklerde ve xususi cekilerde ferqler ve bunun neticesinde yaranan fraktal strukturlar tedqiq olunmus ve bunlarin da laylarda neftveriminin artirilmasinda problemlerin yaratdigi gosterilmisdir Onlari tenzimlemek ucun yeni effektiv senaye texnologiyalari teklif olunmusdur Mayelerin serheddinde yaranan fluktuasiyanin tenzimlenmesinin lokal tezyiq vasitesi ile mumkunluyu gostermis ve bunun ucun yeni texnoloji metod aciqlamisdir Neft yataqlarinda sixisdirmada istifade olunan qeyri tarazliq ve ya eynifazali hali tenzimleyen fazadeyismesine nail olunmus ve unvanli tesir usulu hazirlamisdir Bunlardan elave o ekoloji meseleler ucun yeni texnologiyalar yaradaraq onlar ucun nezeri ve praktiki esaslandirmalar vermisdir Pedaqoji fealiyyeti RedaktePenahov Q M 1996 2002 ci iller erzinde Azerbaycan Neft Akademiyasinda Neftin qazin neqli ve saxlanmasi ve Neft yataqlarin islenmesi ve istismari kafedralarinda professor vezifesinde bir sira fenlerden muhazireler oxumusdur Elmi eserleri RedaktePanahov G M Abbasov E M Gusejnov V G Museibli P T Vliyanie gazovydeleniya na gidravlicheskie harakteristiki techeniya zhidkosti v truboprovode Transport i hranenie nefteproduktov i uglevodorodnogo syrya 2 2015 s 19 22 R Yu Amanzade Panahov G M Abbasov E M Museibli P T Pulsating flow of two phase viscous bubbly fluid in an elastic semi infinite cylindirical tapering tube Transactions of NAS of Azerbaijan Issue Mechanics XXXV No7 2015 p 22 31 Shahverdiev A H Panahov G M Renqi Jiang Abbasov E M Denisov A V Effektivnost reogazohimicheskoj tehnologii PNP na osnove vnutriplastovoj generacii SO2 opyt primeneniya na mestorozhdeniyah KNR Vestnik RAEN 4 2012 S 73 81 Panahov G M Abbasov E M Agayeva G R Aliyev G A Rasulova S R Systems bed stimulation on the basis of natural gas generating minerals Azerbaijan Oil Industry Journal International issue 2 2012 pp 20 25 Mandrik I E Panahov G M Shahverdiev A H Nauchno metodicheskie i tehnologicheskie osnovy optimizacii processa povysheniya nefteotdachi plastov M izd vo Neftyanoe hozyajstvo 2010 288 s Shahverdiev A H Panahov G M Abbasov E M Abbasov G M Abdolnaser Omrani Gazodinamicheskaya desorbciya gaza v usloviyah vnutriplastovoj generacii dioksida ugleroda Vestnik RAEN 1 2010 S 25 28 Panahov Q M Abbasov N M Numerical modeling of a problem on radial spread of variable viscosity oil spill ANAS Transactions Issue mathematics and mechanics Series of Physical Technical and Mathematical Science XXVII 2007 Baku p 217 220 Bakhtiyarov S I Panahov G M Shakhverdiyev A Kh Abbasov E M Volume and Pressure Measurements in Oil Recovery by In Situ Gas Generation International Journal of Manufacturing Science and Technology Vol 1 No 1 June 2007 pp 1 11 Bakhtiyarov S I Panakhov G M Shakhverdiyev A Kh Abbasov E M Oil Recovery by In Situ Gas Generation Volume and Pressure Measurements ASME Joint U S European Fluids Engineering Summer Meeting Miami FL July 17 20 2006 Paper FEDSM2006 983596 Panahov G M Abbasov E M Shahverdiev A H Mandrik I E Bahtiyarov I S Integrativnaya effektivnost vozdejstviya na plast pri vnutriplastovoj generacii gaza Neftyanoe Hozyajstvo 11 2006 Moskva Panahov Q M Abbasov A N Modelling process of water oil mixture demulsifation in deep well pump Transactions of NAS of Azerbaijan Issue Mathematics and Mechanics series of Physical Technical and Mathematical Sciences 7 2005 Panahov G M Shakhverdiev A Kh Rheochemical Technologies for Stimulation of Oil Production Istvan Lakatos ed Novelities in Enhanced Oil and Gas Recovery Progress in Mining and Oil Chemistry Akademiai Kiado Budapest 2000 Vol 2 Panahov G M Shakhverdiev A Kh et al New In Situ Carbon Dioxide Generating Enhance Oil Recovery Technology Proceedings of 10th European Symposium on Improved Oil Recovery 18 20 August 1999 Brighton UK p 106 Amenzadeh R Yu Penahov G M Abbasov E M Wave in an elastic tube of variable cross section with a two phase viscous fluid flows International Conference Continuum mechanics and related problems of analysis dedicated to the 120 th birthday anniversary of academician N Muskhelishvili Georgia Tbilisi September 9 14 2011 Panahov G M Abbasov E M Museibli P T Abbasova N N Wall effects under non Newtonian fluid flow in a circular pipe Transactions of NAS of Azerbaijan Issue Mechanics XXXVI No7 2016 p 68 73Menbe RedakteAMEA Riyaziyyat ve Mexanika Institutu AMEA Riyaziyyat ve Mexanika Institutu haqqinda AMEA Riyaziyyat ve Mexanika Institutu sobelerHemcinin bax RedakteRiyaziyyat ve Mexanika InstitutuMenbe https az wikipedia org w index php title Qeylani Penahov amp oldid 5739781, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.