fbpx
Wikipedia

Penisillin

Penisillin1928-ci ildə Aleksandr Fleminq tərəfindən kəşf olunan antibiotik. Penisillinlər mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti məhsulları əsasında işlənib hazırlanmış ilk antimikrob dərman qrupudur. Onlar böyük β-laktam antibiotiklər (β-laktamlar) sinfinə aiddirlər. Bu sinfə həmçinin sefalosporinlər, karbapenemlər və monobaktamlar da daxildir. Bu antibiotiklərin quruluşunda dördüzvlü 《β》-laktam həlqəsi ümumidir.

Penisillinlərin təsnifatı

Təbiilər: ► Benzilpenisillinin (penisillinin) natrium və kalium duzları ► Benzilpenisillinin prokain (penisillinin novokain duzu) ► Benzatin benzilpenisillinin ► Fenoksimetilpenisillin Yarımsintetiklər: ► İzoksazolilpenisillinlər (Oksasillin) ► Aminopenisillinlər (Ampisillin, Amoksisillin) ► Karboksipenisillinlər (Karbenisillin, Tikarsillin) ► Ureidopenisillinlər (Azlosillin, Piperasillin) ► İnhibitordan müdafiə olunmuş penisillinlər (Amoksisillin/klavulanat, Ampisillin/sulbaktam, Tikarsillin/klavulanat, Piperasillin/tazobaktam)

Təsir mexanizmi

Penisillinlər (və bütün digər β-laktamlar) bakterisid təsirə malikdirlər. β-laktamları parçalayan xüsusi fermentlərin- β-laktamazaların hasil edilməsi ilə əlaqədar olaraq, mikroorqnizmlər arasında geniş yayılmış qazanılmış davamlılığı aradan götürmək üçün bu fermentlərin aktivliyini geri dönməyən ləngidən, β-laktamaz inhibitorları adlanan birləşmələr – klavulan turşusu (klavulanat), sulbaktam və tazobaktam işlənib hazırlanmışdır. Onlar kombinə edilmiş (inhibitordan müdafiə olunmuş) penisillinlərin hazırlanmasında istifadə edilirlər.

Aktivlik spektri

Təbii penisillinlər aşağıdakılara qarşı aktivdirlər:

► Qrammüsbət bakteriyalar

 • (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacillus spp., az dərəcədə- Enterococcus spp. qarşı)
 • Enterokokklar (E. faecalis)
 • listeriyalar (L. Monocytogenes)
 • erizipelotriks (E. rhusiopathiae)
 • əksəriyyət korinobakteriyalara (C.diphtheriae daxil olmaqla) və bir-birinə yaxın mikroorqanizmlərə.

► Qrammənfi bakteriyalardan: (Neisseria spp., P.multocida, H.ducreyi)

► Əksəriyyət anaerob bakteriyalara (aktnomisetlər, Peptostreptococcus spp., Clostridium spp.)

► Spiroxetlərə (Treponema, Borrelia, Leptospira)

İzoksazolilpenisillinlər (penisillinazostabil, antistafilokok penisillinlər) Bu qrupun əsas AMDV-si oksasillindir. Oksasillinin stafilokok β- laktamazasına qarşı davamlılığı əsas klinik əhəmiyyət kəsb edir. Bunun sayəsində oksasillin böyük əksəriyyət stafilokok ştamlarına (PRSA daxil olmaqla) – xəstəxanadan kənar infeksiyaların törədicilərinə qarşı yüksək aktiv olur. Aminopenisillinlər və inhibitordan müdafiə olunmuş aminopenisillinlər Aminopenisillinlər bütün β-laktamazalarla hidrolizə uğrayırlar. Aşağıdakılara qarşı aktivdirlər: ► Enterobabacteriaceae -E. coli, Shigella spp., Salmonela spp. və P. Mirabilis (Şigellalara qarşı aktivliyinə görə ampisillin bir qədər amoksisillindən üstündür). ► Haemophilus spp. ► H.pylori. Qrammüsbət bakteriyalar və anaeroblara qarşı aktivlik spektri və səviyyəsinə görə aminopenisillinlər təbii penisillinlərlə müqayisə edilə bilər. Lakin listeriyalar aminopenisillinlərə daha həssasdırlar.

İnhibitordan müdafiə olunmuş aminopenisillinlərin antimikrob spektri (amoksisillin/klavulanat, ampisillin/sulbaktam): ► Qrammənfi bakteriyalar: Klebsiella spp., P. vulgaris, C.diversus ► B.fragilis qrupundan olan anaeroblar ► β-laktamazanın hasil edilməsi ilə əlaqədar qazanılmış rezistentliyi olan mikroflora: stafilokoklar, qonokoklar, M.catarrhalis, Haemophilus spp., E. coli, P. mirabilis.

Karboksipenisillinlər və inhibitordan müdafiə olunmuş karboksipenisillinlər Qrammüsbət bakteriyalara qarşı karbenisillinin və tikarsillinin təsir spektri ümumiyyətlə digər penisillinlərə uyğun gəlir, lakin aktivlik səviyyəsi aşağıdır. Karboksipenisillinlərin effektivliyi bir çox bakteriyaların müxtəlif β-laktamazalar hasil edə bilməsi nəticəsində məhdudlaşır. Aşağıdakılara qarşı aktivdir: ► Enterobabacteriaceae ( Klebsiella spp., P. vulgaris, C.diversus müstəsna olmaqla), ► P.aeruginosa və digər ferment hasil etməyən mikroorqanizmlər. Ureidopenisillinlər və inhibitordan müdafiə olunmuş ureidopenisillinlər ► Qrammüsbət bakteriyalar: karboksipenisillinlərdən əhəmiyyətli dərəcədə üstündürlər və aminopenisillinlər və təbii penisillinlərə yaxınlaşırlar ► Qrammənfi bakteriyalar: Enterobabacteriaceae ailəsinə, P.aeruginosa, digər psevdomonad və ferment hasil etməyən mikroorqanizmlərə (S.maltophilia) qarşı yüksək aktivlik. Lakin ureidopenisillinlərin müstəqil klinik əhəmiyyəti kifayət qədər məhduddur, hansı ki, onların həm stafilokokların, həm də qrammənfi bakteriyaların böyük əksəriyyət β-laktamazalarının təsirinə labilliyi ilə izah olunur. İnhibitordan müdafiə olunmuş ureidopenisillinlər (piperasillin/tazobaktam): bütün penisillinlər arasında daha geniş spektrdə (anaeroblar daxil olmaqla) və yüksək səviyyədə antibakterial aktivliyə malikdir. Buna baxmayaraq, digər inhibitordan müdafiə olunmuş penisillinlərdə olduğu kimi C sinfindən olan β- laktamazalar hasil edən ştamlar piperasillin/tazobaktama davamlıdırlar.

Ehtiyat tələb edən hallar

► Allergiya: Penisillin qrupunun bütün AMDV-ə çarpazdır. Sefalosporinlərə allergiyası olan bəzi pasiyentlərdə penisillinlərə də allergiya qeyd edilə bilər. Allerqoloji anamnezi nəzərə almaq, şübhəli hallarda dəri sınaqları aparmaq lazımdır. Prokainə (novokainə) allergiyası olan pasiyentlərə benzilpenisillin prokain təyin etmək olmaz. ► Hamiləlik: Penisillinlər, inhibitordan müdafiə olunmuşlar daxil olmaqla hamilə qadınlarda istifadə edilirlər. ► Döşlə əmizdirmə: Baxmayaraq ki, penisillinlər ana südündə yüksək konsentrasiya yaratmırlar, südverən qadınlara onların tətbiqi yenidoğulmuşun sensibilizasiyasına, onlarda səpginin meydana gəlməsinə, kandidoz və diareyanın inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilər. ► Pediatriya: Yenidoğulmuşlarda və erkən yaşlı uşaqlarda penisillinlərin, böyrəklərin ekskresiya sisteminin yetkin olmaması ilə əlaqədar olaraq kumulyasiyası mümkündür. Qıcolmaların əmələ gəlməsi ilə neyrotoksik təsir riskinin atması qeyd edilir. Oksasillini istifadə etdikdə tranzitor hematuriya müşahidə oluna bilər. Piperasillin/tazobaktam 12 yaşa qədər uşaqlara tətbiq edilmir. ► Heriatriya: Yaşlı adamlarda böyrəklərin funksiyasının yaş dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq, penisillinlərin dozalanma rejiminin korreksiyası gərək ola bilər. ► Böyrəklərin funksiyasının pozğunluğu: Bir halda ki, penisillinlər başlıca olaraq, dəyişilməmiş halda böyrəklərlə ekskresiya olunurlar, böyrək çatışmazlığı zamanı dozalanma rejimini korreksiya etmək lazımdır. ► Qanın laxtalanmasının patologiyası: Trombositlərin aqreqasiyasını pozan karbenisillinin istifadəsi zamanı qanaxma riski arta bilər. Bu daha az dərəcədə ureidopenisillinlər üçün səciyyəvidir. ► Stomatologiya: Penisillinlərin, xüsusilə genişlənmiş spektrli və inhibitordan müdafiə olunmuşların uzun müddət tətbiqi ağız boşluğunun kandidozunun inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilər. ► Uzun müddət müalicə zamanı kandidoz və disbakterioz təzahürləri meydana gələ bilər.

Göstərişlər

Təbii penisillinlər Hal-hazırda təbii penisillinləri yalnız məlum etiologiyalı infeksiyaların empirik terapiyası üçün istifadə etmək məqsədə uyğundur. İnfeksiyanın xüsusiyyətindən və gedişinin ağırlığından asılı olaraq təbii penisillinlərin parenteral (adi və ya təsir müddəti uzadılmış) və ya peroral dərman formalarının tətbiqi mümkündür.

► S.pyogenes ilə törədilən infeksiyalar və onların nəticələri:

 • Tonzillofaringit;
 • Skarlatina;
 • Qızılyel;
 • Revmatizmin ilboyu davam edən profilaktikası.

► S.pneumoniae ilə törədilən infeksiyalar:

 • Xəstəxanadan kənar pnevmoniya;
 • Meningit;
 • Sepsis;
 • Splenektomiyadan sonra pnevmokok infeksiyalarının profilaktikası.

► Digər streptokoklar ilə törədilən infeksiyalar:

 • İnfeksion endokardit (gentamisin və ya streptomisinlə birgə)

► Meninqokok infeksiyaları (meningit, meninqokoksemiya); ► Sifilis; ► Leptospiroz; ► Gənə borreliozu (Laym xəstəliyi); ► Qazlı qanqrena; ► Aktinomikoz. Təsir müddəti uzadılmış penisillinlər: ► Tonzillofaringit; ► Sifilis (neyrosifilisdən başqa); ► Qızılyelin, skarlatinanın və revmatizmin profilaktikası.

Fenoksimetilpenisillin yüngül və orta ağırlıqda olan streptokok infeksiyalarının (tonzillofaringit, qızılyel) müalicəsində tətbiq olunur. Penisillinə qarşı qonokokların davamlılığının artması ilə əlaqədar olaraq onun qonoreyanın müalicəsində empirik tətbiqi məqsədə uyğun deyil.

Oksasillin ► Müxtəlif lokalizasiyalı stafilokok infeksiyaları (oksasillinə həssaslıq təsdiq edildikdə və ya metisillinorezistentliyin yayılmasına cüzi risk olduqda) ► Dərinin, yumşaq toxumaların, sümüklərin və oynaqların infeksiyaları ► Pnevmoniya ► İnfeksion endokardit ► Meningit ► Sepsis

Əks göstərişlər

► Penisillinlərə qarşı allergik reaksiya. Bezilpenisillin prokain həmçinin prokainə (novokainə) allergiyası olan pasiyentlərə də əks göstərişdir. İnsanların təqribən 10%-i pensilinə alergiyası olduğunu deyir. Buna baxmayaraq belə insanların 90%-i əslində pensilinə alergiyası olmayada bilər. Pensilinə ciddi alergiyalar 0.03 ehtimalla müşahidə olunur. Yəni hər 100 adamdan sadəcə 3-də belə hal qeydə alınır.

Pasiyent üçün məlumat

Penisillinləri daxilə kifayət qədər su içməklə qəbul etmək lazımdır. Ampisillin və oksasillini yeməkdən 1 saat əvvəl (ya da yeməkdən 2 saat sonra), fenoksimetilpenisillini, amoksisillini və amoksisillin/klavulanatı qida qəbulundan asılı olmayaraq qəbul etmək lazımdır. Dozanı ötürdükdə onu imkan daxilində tez qəbul etmək; təxminən digər dozanın atma vaxtı çatdıqda qəbul etməmək; dozanı artırmamaq. Terapiyanın davametmə müddətinə və rejiminə, xüsusilə streptokok infeksiyaları zamanı riayət etmək. Bir neçə gün ərzində yaxşılaşma olmadıqda və yeni əlamətlər meydana gəldikdə həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Səpgi, övrə və ya allergik reaksiyanın digər əlamətləri meydana gəldikdə DV-nin qəbulunu dayandırmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır.

Istinadlar

 1. (PDF). 2016-03-04 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-09-29.

penisillin, 1928, ildə, aleksandr, fleminq, tərəfindən, kəşf, olunan, antibiotik, lər, mikroorqanizmlərin, həyat, fəaliyyəti, məhsulları, əsasında, işlənib, hazırlanmış, antimikrob, dərman, qrupudur, onlar, böyük, laktam, antibiotiklər, laktamlar, sinfinə, aid. Penisillin 1928 ci ilde Aleksandr Fleminq terefinden kesf olunan antibiotik Penisillinler mikroorqanizmlerin heyat fealiyyeti mehsullari esasinda islenib hazirlanmis ilk antimikrob derman qrupudur Onlar boyuk b laktam antibiotikler b laktamlar sinfine aiddirler Bu sinfe hemcinin sefalosporinler karbapenemler ve monobaktamlar da daxildir Bu antibiotiklerin qurulusunda dorduzvlu b laktam helqesi umumidir Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Mundericat 1 Penisillinlerin tesnifati 2 Tesir mexanizmi 3 Aktivlik spektri 4 Ehtiyat teleb eden hallar 5 Gosterisler 5 1 Eks gosterisler 5 2 Pasiyent ucun melumat 5 3 Istinadlar Penisillinlerin tesnifati Redakte Tebiiler Benzilpenisillinin penisillinin natrium ve kalium duzlari Benzilpenisillinin prokain penisillinin novokain duzu Benzatin benzilpenisillinin Fenoksimetilpenisillin Yarimsintetikler Izoksazolilpenisillinler Oksasillin Aminopenisillinler Ampisillin Amoksisillin Karboksipenisillinler Karbenisillin Tikarsillin Ureidopenisillinler Azlosillin Piperasillin Inhibitordan mudafie olunmus penisillinler Amoksisillin klavulanat Ampisillin sulbaktam Tikarsillin klavulanat Piperasillin tazobaktam Tesir mexanizmi Redakte Penisillinler ve butun diger b laktamlar bakterisid tesire malikdirler b laktamlari parcalayan xususi fermentlerin b laktamazalarin hasil edilmesi ile elaqedar olaraq mikroorqnizmler arasinda genis yayilmis qazanilmis davamliligi aradan goturmek ucun bu fermentlerin aktivliyini geri donmeyen lengiden b laktamaz inhibitorlari adlanan birlesmeler klavulan tursusu klavulanat sulbaktam ve tazobaktam islenib hazirlanmisdir Onlar kombine edilmis inhibitordan mudafie olunmus penisillinlerin hazirlanmasinda istifade edilirler Aktivlik spektri Redakte Tebii penisillinler asagidakilara qarsi aktivdirler Qrammusbet bakteriyalar Streptococcus spp Staphylococcus spp Bacillus spp az derecede Enterococcus spp qarsi Enterokokklar E faecalis listeriyalar L Monocytogenes erizipelotriks E rhusiopathiae ekseriyyet korinobakteriyalara C diphtheriae daxil olmaqla ve bir birine yaxin mikroorqanizmlere Qrammenfi bakteriyalardan Neisseria spp P multocida H ducreyi Ekseriyyet anaerob bakteriyalara aktnomisetler Peptostreptococcus spp Clostridium spp Spiroxetlere Treponema Borrelia Leptospira Izoksazolilpenisillinler penisillinazostabil antistafilokok penisillinler Bu qrupun esas AMDV si oksasillindir Oksasillinin stafilokok b laktamazasina qarsi davamliligi esas klinik ehemiyyet kesb edir Bunun sayesinde oksasillin boyuk ekseriyyet stafilokok stamlarina PRSA daxil olmaqla xestexanadan kenar infeksiyalarin toredicilerine qarsi yuksek aktiv olur Aminopenisillinler ve inhibitordan mudafie olunmus aminopenisillinler Aminopenisillinler butun b laktamazalarla hidrolize ugrayirlar Asagidakilara qarsi aktivdirler Enterobabacteriaceae E coli Shigella spp Salmonela spp ve P Mirabilis Sigellalara qarsi aktivliyine gore ampisillin bir qeder amoksisillinden ustundur Haemophilus spp H pylori Qrammusbet bakteriyalar ve anaeroblara qarsi aktivlik spektri ve seviyyesine gore aminopenisillinler tebii penisillinlerle muqayise edile biler Lakin listeriyalar aminopenisillinlere daha hessasdirlar Inhibitordan mudafie olunmus aminopenisillinlerin antimikrob spektri amoksisillin klavulanat ampisillin sulbaktam Qrammenfi bakteriyalar Klebsiella spp P vulgaris C diversus B fragilis qrupundan olan anaeroblar b laktamazanin hasil edilmesi ile elaqedar qazanilmis rezistentliyi olan mikroflora stafilokoklar qonokoklar M catarrhalis Haemophilus spp E coli P mirabilis Karboksipenisillinler ve inhibitordan mudafie olunmus karboksipenisillinler Qrammusbet bakteriyalara qarsi karbenisillinin ve tikarsillinin tesir spektri umumiyyetle diger penisillinlere uygun gelir lakin aktivlik seviyyesi asagidir Karboksipenisillinlerin effektivliyi bir cox bakteriyalarin muxtelif b laktamazalar hasil ede bilmesi neticesinde mehdudlasir Asagidakilara qarsi aktivdir Enterobabacteriaceae Klebsiella spp P vulgaris C diversus mustesna olmaqla P aeruginosa ve diger ferment hasil etmeyen mikroorqanizmler Ureidopenisillinler ve inhibitordan mudafie olunmus ureidopenisillinler Qrammusbet bakteriyalar karboksipenisillinlerden ehemiyyetli derecede ustundurler ve aminopenisillinler ve tebii penisillinlere yaxinlasirlar Qrammenfi bakteriyalar Enterobabacteriaceae ailesine P aeruginosa diger psevdomonad ve ferment hasil etmeyen mikroorqanizmlere S maltophilia qarsi yuksek aktivlik Lakin ureidopenisillinlerin musteqil klinik ehemiyyeti kifayet qeder mehduddur hansi ki onlarin hem stafilokoklarin hem de qrammenfi bakteriyalarin boyuk ekseriyyet b laktamazalarinin tesirine labilliyi ile izah olunur Inhibitordan mudafie olunmus ureidopenisillinler piperasillin tazobaktam butun penisillinler arasinda daha genis spektrde anaeroblar daxil olmaqla ve yuksek seviyyede antibakterial aktivliye malikdir Buna baxmayaraq diger inhibitordan mudafie olunmus penisillinlerde oldugu kimi C sinfinden olan b laktamazalar hasil eden stamlar piperasillin tazobaktama davamlidirlar Ehtiyat teleb eden hallar Redakte Allergiya Penisillin qrupunun butun AMDV e carpazdir Sefalosporinlere allergiyasi olan bezi pasiyentlerde penisillinlere de allergiya qeyd edile biler Allerqoloji anamnezi nezere almaq subheli hallarda deri sinaqlari aparmaq lazimdir Prokaine novokaine allergiyasi olan pasiyentlere benzilpenisillin prokain teyin etmek olmaz Hamilelik Penisillinler inhibitordan mudafie olunmuslar daxil olmaqla hamile qadinlarda istifade edilirler Dosle emizdirme Baxmayaraq ki penisillinler ana sudunde yuksek konsentrasiya yaratmirlar sudveren qadinlara onlarin tetbiqi yenidogulmusun sensibilizasiyasina onlarda sepginin meydana gelmesine kandidoz ve diareyanin inkisaf etmesine getirib cixara biler Pediatriya Yenidogulmuslarda ve erken yasli usaqlarda penisillinlerin boyreklerin ekskresiya sisteminin yetkin olmamasi ile elaqedar olaraq kumulyasiyasi mumkundur Qicolmalarin emele gelmesi ile neyrotoksik tesir riskinin atmasi qeyd edilir Oksasillini istifade etdikde tranzitor hematuriya musahide oluna biler Piperasillin tazobaktam 12 yasa qeder usaqlara tetbiq edilmir Heriatriya Yasli adamlarda boyreklerin funksiyasinin yas deyisiklikleri ile elaqedar olaraq penisillinlerin dozalanma rejiminin korreksiyasi gerek ola biler Boyreklerin funksiyasinin pozgunlugu Bir halda ki penisillinler baslica olaraq deyisilmemis halda boyreklerle ekskresiya olunurlar boyrek catismazligi zamani dozalanma rejimini korreksiya etmek lazimdir Qanin laxtalanmasinin patologiyasi Trombositlerin aqreqasiyasini pozan karbenisillinin istifadesi zamani qanaxma riski arta biler Bu daha az derecede ureidopenisillinler ucun seciyyevidir Stomatologiya Penisillinlerin xususile genislenmis spektrli ve inhibitordan mudafie olunmuslarin uzun muddet tetbiqi agiz boslugunun kandidozunun inkisaf etmesine getirib cixara biler Uzun muddet mualice zamani kandidoz ve disbakterioz tezahurleri meydana gele biler Gosterisler RedakteTebii penisillinler Hal hazirda tebii penisillinleri yalniz melum etiologiyali infeksiyalarin empirik terapiyasi ucun istifade etmek meqsede uygundur Infeksiyanin xususiyyetinden ve gedisinin agirligindan asili olaraq tebii penisillinlerin parenteral adi ve ya tesir muddeti uzadilmis ve ya peroral derman formalarinin tetbiqi mumkundur S pyogenes ile toredilen infeksiyalar ve onlarin neticeleri Tonzillofaringit Skarlatina Qizilyel Revmatizmin ilboyu davam eden profilaktikasi S pneumoniae ile toredilen infeksiyalar Xestexanadan kenar pnevmoniya Meningit Sepsis Splenektomiyadan sonra pnevmokok infeksiyalarinin profilaktikasi Diger streptokoklar ile toredilen infeksiyalar Infeksion endokardit gentamisin ve ya streptomisinle birge Meninqokok infeksiyalari meningit meninqokoksemiya Sifilis Leptospiroz Gene borreliozu Laym xesteliyi Qazli qanqrena Aktinomikoz Tesir muddeti uzadilmis penisillinler Tonzillofaringit Sifilis neyrosifilisden basqa Qizilyelin skarlatinanin ve revmatizmin profilaktikasi Fenoksimetilpenisillin yungul ve orta agirliqda olan streptokok infeksiyalarinin tonzillofaringit qizilyel mualicesinde tetbiq olunur Penisilline qarsi qonokoklarin davamliliginin artmasi ile elaqedar olaraq onun qonoreyanin mualicesinde empirik tetbiqi meqsede uygun deyil Oksasillin Muxtelif lokalizasiyali stafilokok infeksiyalari oksasilline hessasliq tesdiq edildikde ve ya metisillinorezistentliyin yayilmasina cuzi risk olduqda Derinin yumsaq toxumalarin sumuklerin ve oynaqlarin infeksiyalari Pnevmoniya Infeksion endokardit Meningit Sepsis Eks gosterisler Redakte Penisillinlere qarsi allergik reaksiya Bezilpenisillin prokain hemcinin prokaine novokaine allergiyasi olan pasiyentlere de eks gosterisdir Insanlarin teqriben 10 i pensiline alergiyasi oldugunu deyir Buna baxmayaraq bele insanlarin 90 i eslinde pensiline alergiyasi olmayada biler Pensiline ciddi alergiyalar 0 03 ehtimalla musahide olunur Yeni her 100 adamdan sadece 3 de bele hal qeyde alinir Pasiyent ucun melumat Redakte Penisillinleri daxile kifayet qeder su icmekle qebul etmek lazimdir Ampisillin ve oksasillini yemekden 1 saat evvel ya da yemekden 2 saat sonra fenoksimetilpenisillini amoksisillini ve amoksisillin klavulanati qida qebulundan asili olmayaraq qebul etmek lazimdir Dozani oturdukde onu imkan daxilinde tez qebul etmek texminen diger dozanin atma vaxti catdiqda qebul etmemek dozani artirmamaq Terapiyanin davametme muddetine ve rejimine xususile streptokok infeksiyalari zamani riayet etmek Bir nece gun erzinde yaxsilasma olmadiqda ve yeni elametler meydana geldikde hekimle meslehetlesmek lazimdir Sepgi ovre ve ya allergik reaksiyanin diger elametleri meydana geldikde DV nin qebulunu dayandirmaq ve hekime muraciet etmek lazimdir 1 Istinadlar Redakte ANTIMIKROB DERMAN VASITELERININ ISTIFADESI UZRE KLINIK PROTOKOL Baki 2009 PDF 2016 03 04 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 2015 09 29 Menbe https az wikipedia org w index php title Penisillin amp oldid 5738407, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.