fbpx
Wikipedia

Göyçə mahalı

Bu məqalə Göyçə mahalı haqqındadır. Göyçə gölü üçün Göyçə gölü səhifəsinə baxın.

Göyçə mahalıQərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan Respublikası) ərazisində, Göyçə gölü ətrafında olan tarixi mahal. Göyçə mahalı Qərbi Azərbaycanda 1988-ci ilə qədər azərbaycanlıların kompakt yaşadığı ərazilərdən biri olmuşdur. 1747–1828-ci illərdə İrəvan xanlığının mahalı olmuşdur.

Göyçə mahalı
Ölkə
Tarixi və coğrafiyası
Sahəsi
 • 4.891 km²
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Tarixi

Mahal Göyçə gölünün sahilləri boyu geniş bir ərazini əhatə edir. Bu ərazi Rusiyaya müharibə ilə birləşdirilənə qədər İrəvan xanlığının, sonralar isə İrəvan quberniyasının tərkibində olub. Sovet hakimiyyəti illərində Ermənistan SSR rayonlaşdırılarkən Göyçə mahalı süni surətdə beş inzibati rayon arasında bölünüb: Çəmbərək rayonu, Basarkeçər rayonu, Aşağı Qaranlıq rayonu, Kəvər rayonuYelenovka rayonu.

Geniş otlaqlara malik olan Göyçə mahalında yaşayan əhali daha çox əkinçilik, maldarlıq, arıçılıq, bağçılıq, xalçaçılıq və balıqçılıqla məşğul olmuşdur. Göyçə Azərbaycan aşıq sənətinin beşiklərindən biri hesab edilir. Bölgə Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniyyət tarixinə Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Şair Məmmədhüseyn, Aşıq Əsəd, Aşıq Qurban kimi məşhur ustad saz və söz sənətkarlarını bəxş etmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqda Göyçə mahalı tarixi Azərbaycan torpağı kimi onun tərkibində olub. 1918–1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının ərazisi 114 min km². olmuşdur. 1920-ci ildən ADR-i işğal edən yeni rus bolşevik imperiyası Azərbaycanın ərazisi olan Zəngəzur mahalı, Göyçə mahalı, Şərur mahalı, Dərələyəz mahalı, Dilican ərazisini qanunsuz şəkildə Ermənistana vermişdir.

Göyçə mahalı

"Kitabi-Dədə Qorqud"da rast gəlinən yer-yurd adlarının izini Göyçə gölü boyunca hər tərəfdə tapmaq olar. Bu eposda Göyçə mahalı, Göyçə gölü, Ağlağan dağı, Ayğır bulağı kimi toponimlər azərbaycanlıların qədim yaddaşının və mədəniyyətinin izidir. Göyçə mahalı cənubdan – Ağlağan təpəsi, Dəlik, Çənlibel dağları, Səlimgədiyi, şimalda isə Murğuz, Şahdağ silsiləsi ilə əhatə olunmuşdur. Şah dağından baxanda bu mahal ortasına ayna salınmış güllü bir nəlbəkini xatırladırdı. Göyçə mahalı çox qədim zamanlardan bəri el şairlərinin vətəni olmuşdur. Göyçə mahalında yaşayıb-yaratmış saz ustaları aşıq sənətinə yenilməzlik gətirmişlər. Buranın əhalisi şad günlərdə, qəmli anlarda qədim qopuzun varisi olan sazı kökləmiş və onun sədaları ilə ürək çırpıntısını, daxili sızıltısını ifadə etmişdir. Göyçənin elə bir guşəsi yoxdur ki, orada türk-oğuz izlərinə rast gəlinməsin. Toxluca kəndindəki Qanqalı dağı, Göyərçin kəndinin örüşündə Qara Quzeyadlı dağı, Zod aşırımında soyuq bulaq uzaq keçmişdən bu günə kimi oğuz türklərinin daş yaddaşı idi. Göyçə elinin şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindəki mifoloji varlıqlar haqqında inanclarının kökü qədim dövrə gedərək tanrıçılıq, şamançılıq dünyagörüşünə söykənir. Əyə inancı insanlara sağlamlıq, səadət, bərəkət gətirən ocaq hamisi sayılırdı. Qaraçuxa isə tale, bəxt tanrısıdır. Bu tanrıların simvolları xalça sənətinə də keçmiş, onun naxış-kompozisiya həllində iştirak etmişdir.

Göyçə mahalı Basarkeçər, Çəmbərək, Aşağıqaranlıq, Kəvər kimi bölgələri əhatə edirdi. Bu mahalın Çəmbərək deyilən hissəsində, Ağbulaq, Ardanış, Qaraqaya, Yanıqpəyə, Gölkənd, Toxluca, Çaykənd, Cil, Şorca kimi məşhur və böyük kəndləri var idi.

İrəvan ərazisindəki dilbər guşələrdən biri də Aşağı Qaranlıq bölgəsi idi. Tamamilə dağlıq ərazidə yerləşən bu bölgənin rəngarəng çiçəkləri sanki təbiətin özünün toxuduğu bir xalı idi. Yanıx, Yuxarı Alçalı, Əyricə, Xartlıq kəndlərində yaşayan Azərbaycan türkləri rəngarəng al-əlvan xalçalar ərsəyə gətirmiş, həmin nümunələr bu günə qədər gəlib çatmışdır.

 
Göyçə dairəsinin yaşayış məntəqələri
 
1988-ci il. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində baş qaldırmış erməni separatizminə etiraz əlaməti olaraq Göyçə mahalında gedən xalq etiraz mitinqlərindən biri

Göyçə mahalının kəndləri

Bu siyahı 1829–1832-ci illərdə İ.Şopen tərəfindən aparılmış kameral siyahıyaalınmanın nəticələrinə əsasən tərtib edilmiş siyahılardan götürülmüşdür.

Bığlı Hüseyn, Zeynalağalı, Rəhmankənd, Ağqala, Əyrivəng, Qızılcıq (Əbulkəndi), Noradüz, Qışlaq, Kəvər, Qul Əli, Kosa Məmməd, Paşakəndi, Dəliqardaş, Küzəcik, Başkənd, Heyranıs, Atamxan, Vəliağalı, Təzəkənd, Dəlikdaş, Göl, Aşağı Adyaman, Yuxarı Adyaman, Əbdülağalı, Gözəldərə, Ağqıraq, Aşağı Qaranlıq, Yuxarı Qaranlıq, Zolağac, Kolanlıqırılan, Alçalı, Qarasaqqalqışlağı, Yarpızlı, Zağalı, Qızılbulaq, Qırxbulaq, Qanlı Allahverdi, Basarkeçər, Qoşabulaq, Aşağı Keyti (Salman kəndi), Baş Keyti, Ellicə, Daşkənd, Daş Keyti, Tatlı Qışlağı, Zərzibil, Zod, Ağyoxuş, Əyricə, Böyük Məzrə, Kiçik Məzrə, Kəsəmən, Şişqaya, Cil, Ardanış, Adatəpə, Şor Əli, Ağbulaq, Toxluca, Əzizli (Qaraqoyunlu), Nərimanlı, Gölkənd (Qaraqoyunlu dərəsi).

1826–1828-ci illər Rusiya-İran və 1828–1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələri nəticəsində Göycə ərazisində dağıdılmış kəndlərin siyahısı

Buğdatəpə, Hacımumuxan, Allahverdibəy, Üçtəpə, Kərimkənd, Yuxarı Altuntaxt, Aşağı Altuntaxt, Dəmirçi Poğos, Əyricə, Atdaş, Axsaxtovuz, Karvansaray, Qasımbaşı, Mədinə, Baş Gözəldərə, Xancığazoğlu, Qızılkilsə, Böyükağa, Ağkilsə, Göyçə, Sultanəli, Sətənağac, Karvansaray, Əyricə, Kərimkənd, Dəli Harutyun, Qəməsar, 19 kəndin adı unudulub.

Tanınmış şəxsləri

Ədəbiyyat

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr 1997-ci il tarixli "1948–1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi deportasiyası haqqında" fərmanı
 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 mart 1998-ci il tarixli "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanı
 3. Петрушевский И.П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIX в., Ленинград, 1949
 4. Байбуртян В.А., Армянская колония Новой Джульфы в XYII веке, Иряван, 1969
 5. Тер-Мкртчян Л.Х., Армения под властью Надир шаха. Москва, 1963
 6. Езов Г.А., Сношение Петра Великого с Армянским народом, СПб, 1898
 7. Мамедов С.А., Азербайджан по источникам XV – первой половины XVIII вв., Бакы, 1993 Шопен И., #Шопен И., Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху его присоединения к Российской империи, СПб 1852
 8. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, Bakı, 1989
 9. Enikolopov İ.K., Qriboedov i Vostok, İrəvan 1954
 10. Qлинка Н.С., Описания переселения армян Aзербайджанских в пределы России, M.1831
 11. Kemal Beydilli, 1828–1829. Osmanlı – Rus savaşında Doğu Anadoludan Rusiyaya Köçürülen Ermeniler, X T.T.K. konqresinde sunulan tebliğ, Ankara,1986
 12. Hovannesiyan R., Armenia on the Road to Independence, Los Angeles, 1976
 13. Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топогрфическом и финансовом отношениях, СПб, 1836
 14. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края, Tiflis, 1885
 15. Величко В.Л., Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы, С.Петербург, 1904
 16. "Армянский геноцид". Миф и реальность. Справочник фактов и документов, Б.1992
 17. Hüsyin Baykara., Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tarixi, Bakı, 1992
 18. Cahangir Zeynaloğlu, Müxtəsər Azərbaycan tarixi, Bakı, 1992
 19. Заварян С., Экономические условия Карабаха и голод 1906–1907 г., Перевод с армянского, С.Петербург, 1907
 20. Готлиб В.В., Тайная дипломатия во время первой мировой войны, М.1960
 21. Suleyman Kocabas, Tarihte Turk-Rus Mucadelesi, Istanbul, 1989
 22. Шахдин И., Дашнакцутюн на службе русской белогвардейщины и английского командования на Кавказе, Bakı, 1990
 23. Cəmil Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində, 1918–1920-ci illər, Bakı, 1993
 24. Məmməd Sadıq Aran. "Qardaş köməyi" məqaləsi;1951; Bax: "Ədəbiyyət və incəsənət" qəzeti, 2 oktyabr 1990-cı il.
 25. Azərbaycan Respublikası MDSPİHA, f.276, s.8, iş 463, v.23; Bax: Bəxtiyar Nəcəfov, Лицо врага (История Армянского национализма в Закавказье в конце XIX начале XX в.), Bakı, 1993
 26. Грибоyедов А., Seçilmiş əsərləri, 2-ci cild, Moskva, 1977.
 27. Kalvalı Həsənov, "And Yerimiz", Bakı-2001

İstinadlar

 1. Шопен И.И. "Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху присоединения к Российской империи", SPb, 1852.

Mənbə

 • Vaqif Arzumanlı, Nazim Mustafa. "Tarixin qara səhifələri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq". Bakı: Qartal, 1998

Həmçinin bax


Xarici keçidlər

 • Azərbaycan Respublikasının qısa tarixi, coğrafi mövqeyi, sərhədləri
 • Daşkəsən rayonunda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının bəyanatı[ölü keçid]
 • HADISƏLƏR
 • Qərbi Azərbaycan: azərbaycanlılara qarşı genosid demoqrafik statistika güzgüsündə 2015-11-16 at the Wayback Machine
 • Qərbi Azərbaycanın türk mənşəlli toponimləri 2014-09-04 at the Wayback Machine
 • Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı. Bakı, "Təhsil", 2006, 92 səh.[ölü keçid]
 • İndiki Ermənistan qədim türk yurdu idi[ölü keçid]
 • Qərbi Azərbaycan ərazilərində yer adlarının soyqırımı[ölü keçid]
 • http://www.goyche.info/ 2011-02-17 at the Wayback Machine
 • https://www.facebook.com/subatan.info

göyçə, mahalı, məqalə, haqqındadır, göyçə, gölü, üçün, göyçə, gölü, səhifəsinə, baxın, adın, digər, istifadə, formaları, üçün, göyçə, qərbi, azərbaycanın, indiki, ermənistan, respublikası, ərazisində, göyçə, gölü, ətrafında, olan, tarixi, mahal, qərbi, azərbay. Bu meqale Goyce mahali haqqindadir Goyce golu ucun Goyce golu sehifesine baxin Bu adin diger istifade formalari ucun bax Goyce Goyce mahali Qerbi Azerbaycanin indiki Ermenistan Respublikasi erazisinde Goyce golu etrafinda olan tarixi mahal Goyce mahali Qerbi Azerbaycanda 1988 ci ile qeder azerbaycanlilarin kompakt yasadigi erazilerden biri olmusdur 1747 1828 ci illerde Irevan xanliginin mahali olmusdur Goyce mahaliOlke ErmenistanTarixi ve cografiyasiSahesi 4 891 km Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Tarixi 2 Goyce mahali 3 Goyce mahalinin kendleri 4 Taninmis sexsleri 5 Edebiyyat 6 Istinadlar 7 Menbe 8 Hemcinin bax 9 Xarici kecidlerTarixi RedakteMahal Goyce golunun sahilleri boyu genis bir erazini ehate edir Bu erazi Rusiyaya muharibe ile birlesdirilene qeder Irevan xanliginin sonralar ise Irevan quberniyasinin terkibinde olub Sovet hakimiyyeti illerinde Ermenistan SSR rayonlasdirilarken Goyce mahali suni suretde bes inzibati rayon arasinda bolunub Cemberek rayonu Basarkecer rayonu Asagi Qaranliq rayonu Kever rayonu ve Yelenovka rayonu Genis otlaqlara malik olan Goyce mahalinda yasayan ehali daha cox ekincilik maldarliq ariciliq bagciliq xalcaciliq ve baliqciliqla mesgul olmusdur Goyce Azerbaycan asiq senetinin besiklerinden biri hesab edilir Bolge Azerbaycan edebiyyat ve medeniyyet tarixine Asiq Ali Asiq Elesger Sair Memmedhuseyn Asiq Esed Asiq Qurban kimi meshur ustad saz ve soz senetkarlarini bexs etmisdir Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti yaradildiqda Goyce mahali tarixi Azerbaycan torpagi kimi onun terkibinde olub 1918 1920 ci illerde Azerbaycan Demokratik Respublikasinin erazisi 114 min km olmusdur 1920 ci ilden ADR i isgal eden yeni rus bolsevik imperiyasi Azerbaycanin erazisi olan Zengezur mahali Goyce mahali Serur mahali Dereleyez mahali Dilican erazisini qanunsuz sekilde Ermenistana vermisdir Goyce mahali Redakte Kitabi Dede Qorqud da rast gelinen yer yurd adlarinin izini Goyce golu boyunca her terefde tapmaq olar Bu eposda Goyce mahali Goyce golu Aglagan dagi Aygir bulagi kimi toponimler azerbaycanlilarin qedim yaddasinin ve medeniyyetinin izidir Goyce mahali cenubdan Aglagan tepesi Delik Cenlibel daglari Selimgediyi simalda ise Murguz Sahdag silsilesi ile ehate olunmusdur Sah dagindan baxanda bu mahal ortasina ayna salinmis gullu bir nelbekini xatirladirdi Goyce mahali cox qedim zamanlardan beri el sairlerinin veteni olmusdur Goyce mahalinda yasayib yaratmis saz ustalari asiq senetine yenilmezlik getirmisler Buranin ehalisi sad gunlerde qemli anlarda qedim qopuzun varisi olan sazi koklemis ve onun sedalari ile urek cirpintisini daxili siziltisini ifade etmisdir Goycenin ele bir gusesi yoxdur ki orada turk oguz izlerine rast gelinmesin Toxluca kendindeki Qanqali dagi Goyercin kendinin orusunde Qara Quzeyadli dagi Zod asiriminda soyuq bulaq uzaq kecmisden bu gune kimi oguz turklerinin das yaddasi idi Goyce elinin sifahi xalq edebiyyati numunelerindeki mifoloji varliqlar haqqinda inanclarinin koku qedim dovre gederek tanriciliq samanciliq dunyagorusune soykenir Eye inanci insanlara saglamliq seadet bereket getiren ocaq hamisi sayilirdi Qaracuxa ise tale bext tanrisidir Bu tanrilarin simvollari xalca senetine de kecmis onun naxis kompozisiya hellinde istirak etmisdir Goyce mahali Basarkecer Cemberek Asagiqaranliq Kever kimi bolgeleri ehate edirdi Bu mahalin Cemberek deyilen hissesinde Agbulaq Ardanis Qaraqaya Yaniqpeye Golkend Toxluca Caykend Cil Sorca kimi meshur ve boyuk kendleri var idi Irevan erazisindeki dilber guselerden biri de Asagi Qaranliq bolgesi idi Tamamile dagliq erazide yerlesen bu bolgenin rengareng cicekleri sanki tebietin ozunun toxudugu bir xali idi Yanix Yuxari Alcali Eyrice Xartliq kendlerinde yasayan Azerbaycan turkleri rengareng al elvan xalcalar erseye getirmis hemin numuneler bu gune qeder gelib catmisdir Goyce dairesinin yasayis menteqeleri 1988 ci il Azerbaycanin Dagliq Qarabag bolgesinde bas qaldirmis ermeni separatizmine etiraz elameti olaraq Goyce mahalinda geden xalq etiraz mitinqlerinden biriGoyce mahalinin kendleri RedakteBu siyahi 1829 1832 ci illerde I Sopen terefinden aparilmis kameral siyahiyaalinmanin neticelerine esasen tertib edilmis siyahilardan goturulmusdur 1 Bigli Huseyn Zeynalagali Rehmankend Agqala Eyriveng Qizilciq Ebulkendi Noraduz Qislaq Kever Qul Eli Kosa Memmed Pasakendi Deliqardas Kuzecik Baskend Heyranis Atamxan Veliagali Tezekend Delikdas Gol Asagi Adyaman Yuxari Adyaman Ebdulagali Gozeldere Agqiraq Asagi Qaranliq Yuxari Qaranliq Zolagac Kolanliqirilan Alcali Qarasaqqalqislagi Yarpizli Zagali Qizilbulaq Qirxbulaq Qanli Allahverdi Basarkecer Qosabulaq Asagi Keyti Salman kendi Bas Keyti Ellice Daskend Das Keyti Tatli Qislagi Zerzibil Zod Agyoxus Eyrice Boyuk Mezre Kicik Mezre Kesemen Sisqaya Cil Ardanis Adatepe Sor Eli Agbulaq Toxluca Ezizli Qaraqoyunlu Nerimanli Golkend Qaraqoyunlu deresi 1826 1828 ci iller Rusiya Iran ve 1828 1829 cu iller Rusiya Turkiye muharibeleri neticesinde Goyce erazisinde dagidilmis kendlerin siyahisi 1 Bugdatepe Hacimumuxan Allahverdibey Uctepe Kerimkend Yuxari Altuntaxt Asagi Altuntaxt Demirci Pogos Eyrice Atdas Axsaxtovuz Karvansaray Qasimbasi Medine Bas Gozeldere Xancigazoglu Qizilkilse Boyukaga Agkilse Goyce Sultaneli Setenagac Karvansaray Eyrice Kerimkend Deli Harutyun Qemesar 19 kendin adi unudulub Taninmis sexsleri RedakteEhmed Pasa sair publisist Azerbaycan Yazicilar Birliyinin uzvu Doyuscu Memmedov Mohlet Memmed oglu Goycede dogulub Sahmar Ehmedov Asiq Elesger Asiq Ali Ag Asiq Kerbelayi Ismayil Qemlo Neriman Eliyev Cebrayil Veliyev Elcin Suleymanov Sahmar Ehmedov Eleddin EhmedovEdebiyyat RedakteAzerbaycan Respublikasi Prezidentinin 18 dekabr 1997 ci il tarixli 1948 1953 cu illerde azerbaycanlilarin Ermenistan SSR erazisindeki tarixi etnik torpaqlarindan kutlevi deportasiyasi haqqinda fermani Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 26 mart 1998 ci il tarixli Azerbaycanlilarin soyqirimi haqqinda fermani Petrushevskij I P Ocherki po istorii feodalnyh otnoshenij v Azerbajdzhane i Armenii v XVI nachale XIX v Leningrad 1949 Bajburtyan V A Armyanskaya koloniya Novoj Dzhulfy v XYII veke Iryavan 1969 Ter Mkrtchyan L H Armeniya pod vlastyu Nadir shaha Moskva 1963 Ezov G A Snoshenie Petra Velikogo s Armyanskim narodom SPb 1898 Mamedov S A Azerbajdzhan po istochnikam XV pervoj poloviny XVIII vv Baky 1993 Shopen I Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ego prisoedineniya k Rossijskoj imperii SPb 1852 Azerbaycan tarixi uzre qaynaqlar Baki 1989 Enikolopov I K Qriboedov i Vostok Irevan 1954 Qlinka N S Opisaniya pereseleniya armyan Azerbajdzhanskih v predely Rossii M 1831 Kemal Beydilli 1828 1829 Osmanli Rus savasinda Dogu Anadoludan Rusiyaya Kocurulen Ermeniler X T T K konqresinde sunulan teblig Ankara 1986 Hovannesiyan R Armenia on the Road to Independence Los Angeles 1976 Obozrenie Rossijskih vladenij za Kavkazom v statisticheskom etnograficheskom topogrficheskom i finansovom otnosheniyah SPb 1836 Materialy dlya izucheniya ekonomicheskogo byta gosudarstvennyh krestyan Zakavkazskogo kraya Tiflis 1885 Velichko V L Kavkaz Russkoe delo i mezhduplemennye voprosy S Peterburg 1904 Armyanskij genocid Mif i realnost Spravochnik faktov i dokumentov B 1992 Husyin Baykara Azerbaycan istiqlal mucadilesi tarixi Baki 1992 Cahangir Zeynaloglu Muxteser Azerbaycan tarixi Baki 1992 Zavaryan S Ekonomicheskie usloviya Karabaha i golod 1906 1907 g Perevod s armyanskogo S Peterburg 1907 Gotlib V V Tajnaya diplomatiya vo vremya pervoj mirovoj vojny M 1960 Suleyman Kocabas Tarihte Turk Rus Mucadelesi Istanbul 1989 Shahdin I Dashnakcutyun na sluzhbe russkoj belogvardejshiny i anglijskogo komandovaniya na Kavkaze Baki 1990 Cemil Hesenov Azerbaycan beynelxalq munasibetler sisteminde 1918 1920 ci iller Baki 1993 Memmed Sadiq Aran Qardas komeyi meqalesi 1951 Bax Edebiyyet ve incesenet qezeti 2 oktyabr 1990 ci il Azerbaycan Respublikasi MDSPIHA f 276 s 8 is 463 v 23 Bax Bextiyar Necefov Lico vraga Istoriya Armyanskogo nacionalizma v Zakavkaze v konce XIX nachale XX v Baki 1993 Griboyedov A Secilmis eserleri 2 ci cild Moskva 1977 Kalvali Hesenov And Yerimiz Baki 2001Istinadlar Redakte 1 2 Shopen I I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu prisoedineniya k Rossijskoj imperii SPb 1852 Menbe RedakteVaqif Arzumanli Nazim Mustafa Tarixin qara sehifeleri Deportasiya Soyqirim Qacqinliq Baki Qartal 1998Hemcinin bax Redakte Vikianbarda Goyce mahali ile elaqeli mediafayllar var Gegarkunik Qerbi Azerbaycan Azerbaycanlilarin Qerbi Azerbaycandan deportasiyasi Ermenilerin Cenubi Qafqaza kocurulmesiXarici kecidler RedakteAzerbaycan Respublikasinin qisa tarixi cografi movqeyi serhedleri Daskesen rayonunda fealiyyet gosteren qeyri hokumet teskilatlarinin beyanati olu kecid HADISELER Qerbi Azerbaycan azerbaycanlilara qarsi genosid demoqrafik statistika guzgusunde Arxivlesdirilib 2015 11 16 at the Wayback Machine Qerbi Azerbaycanin turk menselli toponimleri Arxivlesdirilib 2014 09 04 at the Wayback Machine Vandalizm tarixi adlara qarsi soyqirimi Baki Tehsil 2006 92 seh olu kecid Indiki Ermenistan qedim turk yurdu idi olu kecid Qerbi Azerbaycan erazilerinde yer adlarinin soyqirimi olu kecid http www goyche info Arxivlesdirilib 2011 02 17 at the Wayback Machine https www facebook com subatan info Menbe https az wikipedia org w index php title Goyce mahali amp oldid 6334248, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.