fbpx
Wikipedia

Faşizm

Faşizm


Faşizm (lat. fascio, it. fascismo, tərc. "dəstə", "birlik") — Birinci dünya müharibəsindən sonra meydana gəlmiş siyasi cərəyan. Faşizm İtaliyada yaranmışdır. 1919–1945-ci illәrdә İtaliyada totalitar tipli sağ radikal siyasi hәrәkat. Xalqın maddi vәziyyәtinin pislәşmәsi, cәmiyyәtin müxtәlif qruplarının gәlir sәviyyәsi arasında artan fәrq, 4 il davam edәn vә milyonlarla insanın hәyatına son qoyan qanlı ümumavropa müharibәsinin qeyri-insaniliyinin vә mәnasızlığının dәrki kütlәvi narazılığa sәbәb olmuşdu. Müharibәnin nәticәlәrinin vә müharibәdәnsonrakı sosial reallığın doğurduğu dәrin mәyusluq hissi keçmiş döyüşçülәri zorakı hәrәkәtlәrә sövq edirdi. İtaliyada sosialist partiyasının sol qanadının sabiq lideri, hәlә o zamanlar duçe (rәhbәr) titulu daşıyan B.Mussolini onların maraqlarının carçısına çevrildi. O, 1919 ilin mart ayından onları faşilәrdә birlәşdirmәyә (әvvәlcә Milanda) başladı; faşi üzvlәri özlәrini faşist, hәrәkatı isә faşizm adlandırırdılar.

İtalyan faşistlәrinin proqramı bütün sosial qruplara ünvanlanmışdı: kәndlilәrә torpaq, fәhlәlәrә müәssisәlәrin texniki rәhbәrliyindә iştirak, xırda burjuaziyaya ucuz kredit, qadınlara seçkilәrdә iştirak hüququ, әmәkçi italyanlara iri korporasiyaların hәrbi gәlirlәrinin 85%-nin müsadirә olunması vә kapitala mütәrәqqi vergi tәtbiqi vәd edilirdi. Bu şüarlar xaosa vә liberal hökumәtlәrin vә parlamentin gücsüzlüyünә son qoymaq, güclü hakimiyyәt qurmaq vә İtaliyaya әvvәlki qüdrәtini qaytarmaq vәdlәri ilә müşayiәt olunurdu. Mussolini iddia edirdi ki, qayda-qanunu vә sosial әdalәti tәmin etmәyәn köhnә liberal quruluş yenisi ilә әvәzlәnmәlidir, bunu isә italyanlara faşizm vermәyә hazır idi.

Faşist hәrәkatı bütün İtaliyaya yayıldı. Şәhәr vә kәndin xırda burjuaziyası, sinfi simasını itirmiş elementlәr, fәhlә, mәmur vә ziyalıların bir hissәsi hәrәkata qoşuldu. Onları faşistlәrin antikapitalist demaqogiyasından ehtiyat etmәyәn vә F.-ә inqilabi hәrәkatın qarşısını ala bilәcәk real qüvvә kimi baxan iri maliyyә strukturları vә sәnaye qrupları dәstәklәyirdi. B.Mussolini hakimiyyәt uğrunda mübarizәdә hәm zorakılığa, hәm dә demokratik mexanizmlәrdәn istifadәyә әsaslanırdı. Faşistlәr әvvәl döyüş dәstәlәri (skvadralar) formalaşdıraraq fәhlәlәrә, demokratik tәşkilatlara vә onların liderlәrinә qarşı bütün ölkәdә kütlәvi terrora başladılar. 1921 ildә faşistlәr parlamentә keçә bildilәr vә öz partiyalarını yaratdılar. 1922 ilin oktyabr ayında silahlı faşistlәrin dörd dәstәsi "Romaya yürüş"ә çıxdı. Lakin ordu ilә birbaşa toqquşmalar baş vermәdi, çünki kral III Viktor Emmanuil mühasirә vәziyyәti haqqında dekreti imzalamadı vә Mussolinini baş nazir tәyin etdi. "Faşist inqilabı"nın uğurunu liberal dövlәtin zәifliyi vә fәhlә partiyaları olan sosialistlәrlә kommunistlәr arasındakı düşmәnçilik şәrtlәndirdi.

1922-ci ildə burada Benito Mussolininin rəhbərliyindəki faşist partiyası hakimiyyətə gələ bilmişdir. Sonralar bu hərəkat dünyanın bir sıra ölkələrinə yayılmışdır. Benito Mussolininin hakimiyyәtә gәlişindәn sonra İtaliyada intotalitar rejimә transformasiyası başladı. Duçenin rәhbәrliyi altında faktiki olaraq qanunverici hakimiyyәt rolunu oynayan Böyük faşist şurası (BFŞ) vә faşist skvadraları әsasında Könüllü milli tәhlükәsizlik milisi yaradıldı. Dövlәtin transformasiyası Faşizmin sәrt siyasi böhranı ("Matteotti böhranı") dәf etmәsindәn vә 1926-cı ildә "fövqәladә qanunlar"ın qәbulundan sonra daha da sürәtlәndi. İtaliyada vәtәndaşların demokratik hüquqları vә mәtbuat azadlığı lәğv edildi, qeyri-faşist tәşkilat vә partiyaları dağıdıldı, tәtillәrә qadağa qoyuldu, vәtәndaş cәmiyyәti üzәrindә sәrt polis nәzarәti bәrqәrar edildi, müxalif әhvali-ruhiyyәni vә fәaliyyәti әzmәk üçün xüsusi dövlәt sistemi yaradıldı. Antifaşistlәri mәhkәmәyә cәlb etmәk üçün Xüsusi tribunal vә gizli siyasi polis tәsis edildi. Dövlәt quruluşu islahatlarının әsas istiqamәti hakimiyyәt institutlarının faşistlәşdirilmәsi oldu. Dövlәt aparatı mütlәq qaydada faşist partiyasının üzvlәrindәn formalaşdırılır, Mussolinin başçılıq etdiyi hökumәt parlament qarşısında deyil, kral qarşısında cavabdehlik daşıyırdı. Parlament dә islahatlara mәruz qalmışdı: deputatlığa namizәdlәrin siyahısı BFŞ tәrәfindәn tәsdiqlәnir, onların irәli sürülmәsi hüququ yalnız faşist tәşkilatlarına verilirdi. 1939-cu ildә parlamentin seçkili olması lәğv edildi, әvәzindә isә Faşist partiyası milli şurasının vә Milli korporasiyalar şurasının tәyin edilәn üzvlәrindәn ibarәt faşi vә korporasiyalar palatası yaradıldı. Faşistlәrin fikrincә, dövlәt korporativ olmalıdır, yәni sinfi qarşıdurma istehsal sahәlәri üzrә korporasiyalarda birlәşәn istehsalçıların maraqlarının harmoniyası ilә әvәzlәnmәli vә belә korporasiyalarda fәhlәdәn tutmuş mülkiyyәtçiyә qәdәr bütün üzvlәr "ümumi milli maraqlar" naminә işlәmәlidir. Korporativlik dövlәtin bazar iqtisadiyyatına vә sosial münasibәtlәrә fәal müdaxilәsi üsuluna çevrildi vә xüsusi mülkiyyәt prinsiplәrinә toxunmadan onlar üzәrindә nәzarәt yaratmağa imkan verdi. Dövlәt sәnaye rekonstruksiyası institutunun yaradılması, ictimai işlәrin tәşkili, fәal tarif siyasәti, milli monopoliyalara maliyyә yardımı, qarışıq dövlәtözәl müәssisәlәrinin yaradılması vә digәr tәdbirlәr İtaliyaya da ağır zәrbә vurmuş dünya iqtisadi böhranının nәticәlәrini aradan qaldırmağa yönәlmişdi. Bu tәdbirlәr әsasında iqtisadiyyatın vә sosial münasibәtlәrin totalitar tәnzimlәmә modeli tәşәkkül tapdı.

BFŞ-nin tәsdiqlәdiyi "Əmәk xartiyası"nda (1927) millәtin tәrifi italyanların hәm ümumi, hәm dә fәrdi iradәsini ifadә edәn faşist dövlәtindә reallaşmış "әxlaqi, siyasi vә iqtisadi vәhdәti" kimi verilirdi. İtaliyada mәhz dövlәt әsas mәqsәdә — cәmiyyәtin vә fәrdin total faşistlәşmәsinә nail olmaq üçün faşistlәrin әlindә başlıca vasitәyә çevrildi. Cәmiyyәtin tam tabe edilmәsinә yönәlmiş kurs "Hәr şey dövlәtdәdir, dövlәtdәn kәnarda heç nә yoxdur, dövlәtә qarşı heç nә yoxdur" formulu ilә ifadә olunurdu. Yeni dövrdә sabitlәşmiş liberal azadlıq vә bәrabәrlik idealına әks olaraq, "faşizm doktrinası" azadlığı onun inkarı hesabına tәsbit edirdi, çünki onun qarantı qismindә totalitar dövlәtin özü çıxış edirdi. Dövlәtin sәciyyәvi cәhәtlәri faşist, korporativ, unitar ideologiya; ilahilәşdirilmәsi 1930-cu illәrin ortalarında әn yüksәk zirvәyә çatan xarizmatik rәhbәrin — duçenin kultu; mәqsәdi rejimin möhkәm bünövrәsinin vә tarixi varisliyinin tәminatı olan kütlәvi tәşkilatlar (faşist partiyası, hәmkarlar ittifaqları, ideologiyalaşdırılmış qadın, uşaq, gәnclәr tәşkilatları, asudә vaxtın inhisarlaşdırılması strukturları) sistemi; iqtisadiyyatın vә mülki hәyatın hәrbilәşdirilmәsi idi. Avtoritar rejimlәrdәn fәrqli olaraq, Faşizm hakimiyyәtin әqidәli adeptlәrindәn ("Mussolini dövrünün yeni insanı") ibarәt kütlәvi sosial bazanı formalaşdırmağa çalışırdı. Ölkәdәki faşist tәrbiyәsinin çoxprofilli sistemi — ali mәktәb müәllimlәrinin sәdaqәt andı, mәktәb müәllimlәrinin mütlәq qaydada partiya üzvlüyü, "faşist mәdәniyyәti" vә yeni davranış qaydalarının ("faşist şәnbәlәri", "faşist toyları", müxtәlif "döyüşlәr", faşist üslubu, Qәdim Roma atributikası) tәbliği, kütlәvi hәrbi-idman hazırlığı vә mәişәtin hәrbilәşdirilmәsi mәhz buna yönәldilmişdi.

Bütünlükdə faşizmin inkişafı dalğavari şəkildə genişlənmişdir. Onun inkişaf dalğasının ən yüksək dövrü 1933-cü ildə onun Almaniyada hakimiyyət başına gəlməsindən sonra başlanmışdır. Faşizm və ya nasionalsosializm Avropada bir hərəkat kimi qalib gəlir. Avropa ölkələrinin yarıdan çoxuna yayılır, hakim siyasi qüvvəyə çevrilir. 1933-cü ilin oktyabrında artıq faşizm bir hərəkat kimi 23 ölkədə fəaliyyət göstərirdi. 1936-cı ildə 20 Avropa ölkəsində 49 faşist təşkilatı mövcud idi.

İtaliyada Mussolininin və Almaniyada Hitlerin başçılığı ilə faşist diktaturalarının yaradılması faşizm hərəkatında yeni rejimin yaranması demək idi. Faşist rejimi İkinci dünya müharibəsindən sonra da mövcud idi. 1974-cü ildə Portuqaliyada Salazar rejiminin, bir il sonra isə İspaniyada Franko rejiminin devrilməsi ilə Avropada faşizm dövrü başa çatmışdır.

Bütün milli xüsusiyyətləri ilə yanaşı faşizmin mahiyyəti hər yerdə eyni olaraq qalmışdır: o, kapitalizm cəmiyyətinin ən irticaçı dairələrinin mənafeyini əks etdirmişdir. Onlar faşizmə maliyyə və siyasi yardım göstərərək hərəkatdan kütlələrin etiraz çıxışlarının qarşısını almaq, mövcud rejimi saxlamaq və beynəlxalq arenada qəsbkarlıq niyyətlərini həyata keçirmək üçün istifadə etmişlər.

Faşizmin və ya milli-sosializm ideya əsasını ifrat antidemokratizm, rasizm, şovinizm, sosial-darvinizm təşkil edir. O, həm fiziki, həm də mənəvi mənada bütün fərdlərin taleyini həll etmək məsuliyyətini öz üzərinə götürən və "milli birliyə" hər hansı müdaxiləni qəti şəkildə aradan qaldıran totalitar dövlət quruluşunu ilahiləşdirir. Faşizm güclü, hətta qəddar, amansız hakimiyyəti təbliğ edir.

Faşizm ideologiyasında millətin qan ümumiliyinə əsaslanan ən ali və əbədi varlıq olmasından ibarət konsepsiya xüsusi yer tutur. Buradan da qanın və irqin təmizliyinin qorunub saxlanılması vəzifəsi fetişləşdirilir. Millətlər aşağı və ali kateqoriyalara bölünür. Faşist cəmiyyətində ali millətlərin digərləri üzərində ağalıq etməsi nəzərdə tutulur. Bu müddəalar faşizmin təcavüzkar xarici siyasətinə, başqa ölkələrin və xalqların əsarət altına alınması praktikasına bəraət qazandırmaq məqsədi güdürdü. Faşist ideoloqları öz qarşılarına böyük vəzifələr (Mussolininin Aralıq dənizi imperiyası, Hitlerin minillik "böyük reyx"i) qoymuşdular. Onların yerinə yetirilməsi üçün isə nəhəng, hər cəhətdən təmin olunmuş orduların yaradılması nəzərdə tutulurdu.

Faşizm sinifləri və sinfi mübarizəni qəti şəkildə rədd edir, onların irqi və yaxud korporativ birliklərdə inteqrasiya edilməsi uğrunda mübarizə aparır. O, tətil, mitinq və digər etiraz formalarını yolverilməz hesab edir. Əlbəttə, bu, onun hakimiyyətə gələndən sonrakı dövrü üçün nəzərdə tutulur. Hakimiyyətə gələnə qədər isə bu vasitələrdən yetərincə istifadə edir, yeri gəldikcə isə hətta təhriketmə hallarından da imtina etmir. Faşizmin tarixi praktikası göstərir ki, o, yalnız bütün demokratik azadlıqları və institutları ləğv edərək totalitar terrorist rejim yaratmağa qadirdir. İctimai həyatın bütün sahələri hərbiləşdirilir, onun bütün istiqamətləri dövlət tərəfindən ən ciddi nəzarətə götürülür. Həm də bu nəzarət təkcə dövlət strukturları tərəfindən deyil, həmçinin hərbi təşkilatlar, hərbiləşdirilmiş partiya dəstələri (İtaliyada "skuadre" dəstələri, Almaniyada SS və digər hissələr)vasitəsi ilə həyata keçirilir. Faşizm cəmiyyətinə xas olan xüsusiyyətlərdən biri ümumi zorakılıq praktikası və zorakılıq kultunun yaradılmasından ibarətdir.

Bu hal cəmiyyətin gündəlik həyatına elə hopdurulur, elə təşviq edilir ki, müəyyən dövrdə qeyri-ixtiyari olaraq adi vətəndaşların yaşayış normasına, həyat tərzinə çevrilir.

Faşizm cəmiyyətində "ümummilli mənafe" deyilən mücərrədləşdirilmiş ideya hər şeyi özünə tabe edir, bütün başqa hissləri əvəz edir. Fərdi fikir, şəxsi mənafe, etik və mənəvi baxışlar arxa plana keçir. Fərdlərin bir-biri, həmçinin cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hissi, ailə, uşaq və valideynlərə qarşı borc hissi öldürülür. İnsanlar ümumi ideyanın tələblərini yerinə yetirməli olan icraçılara, "vint"ciklərə çevrilirlər.

Faşizm İkinci dünya müharibəsi illərində özünün həqiqi mahiyyətini açıb göstərmişdir. Ölüm düşərgələri, soyqırımları, krematoriyalar, bəşəriyyətə qarşı kütləvi cinayət aksiyaları ilə faşizm işə keçirdi. Faşizm İkinci dünya müharibəsinin başlanmasında həlledici rol oynadı, sonra isə misilsiz hərbi və mənəvi-siyasi məğlubiyyətə düçar oldu. Onun cinayətləri Nyurnberq məhkəməsi ilə ittiham və məhkum edildi. Lakin bu qələbə faşizmin ideya-siyasi cərəyan kimi tam sıradan çıxarılmasını təmin edə bilmədi.

Müharibədən sonra tezliklə o, neofaşizm şəklində yenidən dirçəlməyə başladı. O, faşizmlə genetik əlaqələrini saxlayır. Belə ki, neofaşizm də uyğun ideoloji və siyasi baxışları rəhbər tutur, zorakılıq və dağıdıcılığı təbliğ edirlər. Onun arxalana biləcəyi sosial baza da mövcuddur. Elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı kapitalist ölkələrində baş verən sosial dəyişikliklər həyatın dibinə atılmış xüsusi təbəqəni- marginalların yaranmasına gətirib çıxarır. Bu təbəqənin nümayəndələri neofaşistlərin ekstremist çağırışlarını asanlıqla qəbul edir və onların təşkilatlarına daxil olurlar. İndi neofaşistlərin təşkilatlarında ikinci və hətta üçüncü nəsil "rəhbər"lər fəaliyyət göstərirlər.

Bu gün dirçəlməkdə olan neofaşizm kifayət qədər təhlükəlidir. O, bir sıra ölkələrdə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilməkdədir. Fransada ultra-sağ irticaçı "Milli Cəbhə" partiyası fəaliyyət göstərir. Onun lideri Le Pen 80-ci illərdən faşizmi açıq şəkildə təbliğ edir və müasir Fransanın real siyasi liderlərindən biridir. Rusiyada da faşist ideologiyası möhkəmlənir. Bu, əsasən gənclərdən ibarət ayrı-ayrı faşist dəstə və qruplarından başqa, V.Jirinovskinin Liberal- Demokrat partiyası ilə təmsil olunur. V.Jirinovski and içir ki, Hitlerin səhvlərini təkrar etməyəcəkdir və əgər hakimiyyətə gələ bilsə, Rusiya əsgərləri cənub dənizlərinin sularında çiməcəklər. Almaniyada faşistlərə F.Şonxuber, Rumıniyada G.Funar, Serbiyada Z.Raznyatoviç başçılıq edir. Avropa ölkələrində keçirilən son seçkilərdə faşistlərin populyarlığının artdığını göstərir. Almaniyada faşist yönümlü iki partiya — F.Şonxuberin rəhbərlik etdiyi Respublika partiyası və G.Freyler başda olmaqla Xalq hərəkatı partiyası seçicilərin səsinin 28%, Fransada Le Penin "Milli Cəbhə" partiyası 12,4%, İtaliyada J.F.Fininin neofaşist partiyası 11% və s. almışlar. Faşizm Latın Amerikası ölkələrində də mövqeyini möhkəmləndirir.

Mütəxəssislər faşizmin dirçəlişinin səbəblərini iqtisadi böhran, əhalinin orta təbəqələrinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi, sosial təminatların zəifləməsi və buradan da hökumətlərə inamsızlığın, avtoritar, güclü rejimə isə inamın güclənməsi ilə əsaslandırırlar.

Nasist Almaniyası

Nasist Almaniyasının tәzyiqi ilә İtaliyada ölkәnin yәhudi әhalisinin hüquqlarını pozan irqi qanunlar (1938) qәbul edildi. Lakin faşist tәbliğatı vә repressiyaları İtaliyanın demokratik qüvvәlәrinin iradәsini sarsıtmadı. 1943-cü ilin payızında ölkәdә yaranan milli qurtuluş komitәlәrinә kommunistlәr vә sosialistlәrlә yanaşı, demokrat xristianların, "Ədalәt vә azadlıq" tәşkilatının vә digәr müxalif siyasi qrupların nümayәndәlәri daxil oldular. İtaliya Müqavimәt Hәrәkatı vә onun yaratdığı partizan ordusu alman nasizmi ilә sıx ittifaqda olan vә xarici siyasәt avantüralarına girişәn Faşizmin mәğlubiyyәtinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә yardım etdi. 2-ci dünya müharibәsi başa çatdıqdan sonra İtaliyada "hәr hansı formada faşist partiyasının" ölkәdә bәrpasını qadağan edәn demokratik Konstitusiya (1947) qәbul olundu.

2) İfrat sağ tәmayüllü ictimai-siyasi hәrәkat vә ideologiya, hәmçinin onlara müvafiq dövlәt idarәçiliyi forması. Faşizm ideologiya kimi hәrbcu millәtçiliyә, sosial darvinizmә, korporativçiliyә, irqçiliyә, militarizmә, liberalizmin, sosial-demokratiyanın vә kommunizmin qәti inkarına әsaslanır. Faşizm dövlәt idarәçiliyi forması kimi öz hökmranlığını qoruyub saxlamaq üçün zorakılıq metodlarını vә icbari konsensusu istifadә edәn, güc strukturlarına vә çoxprofilli kütlәvi tәşkilatlara dayaqlanan, fәal şәkildә daxili vә xarici düşmәnlәrә nifrәt, hәmçinin rәhbәr kultunu aşılayan, cәmiyyәtdә yeni tipli münasibәtlәri formalaşdırdığını vә "yeni insan" yetişdirdiyini iddia edәn, iqtisadiyyatı vә sosial münasibәtlәri sәrt tәnzimlәyәn, әrazi ekspansiyasına vә dünya ağalığına can atan totalitar sistem kimi üzә çıxır. Yarandığı ilk mәrhәlәdә Faşizm, әsasәn, әhalinin orta tәbәqәlәrinә, hәmçinin fәhlә sinfinin, kәndlilәrin müәyyәn hissәsinә dayaqlanır, ehtiyat qüvvәlәrini marginal mühitdәn alır, mühafizәkar elitanın vә bәzi maliyyә-sәnaye dairәlәrinin bir hissәsindәn dәstәk qazanır.

Faşizmin tәriflәri vә onun tәdqiq olunmasına yanaşmalar çoxdur. Cәmiyyәtin "әxlaqi xәstәliyi" (B.Kroçe), "sağ mühafizәkar inqilabçılıq" (A.A.Qalkin), maliyyә kapitalının irticaçı dairәlәrinin "terrorçu diktatura"sı (G.Dimitrov), "totalitarizm forması" (H.Arendt, Z.Bjezinski) vә s. Faşizmin әn çox yayılmış tәriflәridir.

Faşizmin ideya mәnbәyi 19,20-ci әsrlәrin ayrıcında, Avropada vә Şimali Amerikada әnәnәvi әlaqәlәrin qırılması, sosial strukturun mürәkkәblәşmәsi, radikal sosial vә siyasi dәyişikliklәr tәlәb edәn ideologiyaların yaranması vә yayılması ilә müşayiәt olunan sәnaye cәmiyyәtinin möhkәmlәnmәsi dövründә formalaşmışdır. Faşistlәr sindikalistlәrdәn (J.Sorel) birbaşa inqilabi fәaliyyәt vә siyasi zorakılığın legitimliyi ideyasını; radikal millәtçilәrdәn (E.Korradini) "proletar millәti" vә plutokratik rejimlәrlә mübarizәnin zәruriliyi haqqında tәlimi; sosial darvinizmdәn fәrdlәrin yaşamaq uğrunda mübarizәsinә dair tәsәvvürü vә bu tәsәvvürü dәstәklәyәn "fövqәlinsan" konsepsiyasını (F.Nitsşe); elita nәzәriyyәlәrindәn (Q.Moska, V.Pareto) seçilmiş azlığın hakimiyyәtini әsaslandıran arqumentlәri әxz etmişdilәr. "Hәyat mәkanı" haqqında geosiyasi nәzәriyyәlәr (F.Ratsel) dә onların ehtiyaclarına cavab verirdi. Eyni zamanda romantizm dövrünün "milli ruh" haqqında mifologemlәri, "nordik" tipli insanların irqi üstünlüyünә dair mülahizәlәr (H.S.Çemberlen) vә hәtta okkult tәsәvvürlәr dә Faşizmin formalaşmasına tәsir göstәrmişdir. Birinci dünya müharibәsindәn (1914–18) sonra inqilabi әhvali-ruhiyyә daha böyük qüvvә ilә Rusiyada özünü göstәrmәklә, bütün Avropanı bürüdü. Qәrbi Avropada böhran fonunda şüurun radikallaşması, kütlәlәrin etiraz fәallığı, onların antisistem hәrәkәtlәrә hazırlığı artırdı. Millәtçi vә sinfi şüarlara müraciәt edәn vә problemlәrin sadә, hәm dә daha radikal hәlli yollarını tәklif edәn hәrәkat vә partiyalar bu әhvali-ruhiyyәlәrdәn daha uğurla istifadә edirdilәr. Geniş xalq kütlәlәrinin sosial problemlәrinin müharibәdә mәğlubiyyәtdәn (Almaniya), yaxud onun nәticәlәrindәn narazılıqdan (İtaliya) doğan hәyәcan vә mәyusluq hissi ilә birlәşdiyi ölkәlәrdә xüsusilә ağır vәziyyәt yaranmışdı. Rusiyada baş vermiş 1917-ci il Oktyabr inqilabı Qәrbi Avropada istәr qızğın tәrәfdarlarını, istәrsә dә sәrt әleyhdarlarını tapmaqla, kütlәlәrin radikallaşmasını stimullaşdırırdı.

Radikallaşmış әhali kütlәsinә silahlı zorakılığın tәtbiqinә vә әmrlәrin sözsüz yerinә yetirilmәsinә öyrәşmiş keçmiş hәrbçilәr dә әlavә olundu. Cәbhәçilәrin dinc hәyata adaptasiyası münaqişәli sәciyyә daşıyır vә müharibәdә verilmiş qurbanların mәnasızlığının dәrki ilә daha da ağırlaşırdı. Gözlәnilәn "sosial cәnnәt" әvәzinә güclü vәtәndaş münaqişәlәri dövrü başladı (İtaliyada "Qırmızı ikiillik", Almaniyada Noyabr inqilabı, Macarıstanda, Slovakiyada inqilabi döyüşlәr vә s.).

Sağ siyasi cinahda millәtçi ideya vә şüarlar irәli sürәn radikal qruplar meydana gәldi. 1919 ilin yazında İtaliyada faşist hәrәkatı formalaşdı. Oxşar ekstremist qruplar Almaniyada yarandı. 1919-cu ilin әvvәllәrindә onlar vahid tәşkilatda birlәşәrәk, 1920 ildәn Nasional-sosialist alman fәhlә partiyası (NSDAP) adlanmağa başladılar.

Faşistlәrin İtaliyada (1922), nasistlәrin Almaniyada (1933) hakimiyyәtә gәlmәlәri başqa ölkәlәrdә dә bu tipli hәrәkatları fәallaşdırdı. 1930-cu illәrin ortalarında Avropanın vә Amerikanın 20-dәn çox dövlәtindә 40-a qәdәr faşist partiyası vә qrupu mövcud idi. Danimarkada, Yunanıstanda, Niderlandda ("Nasional-sosialist hәrәkatı"), Finlandiyada ("Vәtәnpәrvәr xalq hәrәkatı"), Macarıstanda ("Çarpazlaşmış oxlar" partiyası) vә bir sıra digәr ölkәdә faşistlәr parlamentdә vә yerli hakimiyyәt orqanlarında tәmsil olunurdular.

Hәrbi tәcavüz faşist dövlәtlәrinin tәbiәtinә xas cәhәt idi; onlar "Aralıq dәnizini İtaliya gölünә çevirmәyi" vә "almanlar üçün hәyat mәkanı"nı әlә keçirmәyi qarşılarına mәqsәd qoymuşdular. İtaliya 1935-ci ildә Efiopiyaya müdaxilә etmәklә әrazi işğallarına başladı. Almaniya Versal sülh müqavilәsini (1919) pozmaqla yenidәn silahlanmaya başladı vә 1938–1939-cu illәrdә Avstriya ilә Çexiyanı de-fakto işğal etdi. 1939-cu ildә Almaniya vә İtaliya istәnilәn hәrbi münaqişәdә qeyd-şәrtsiz bir-birinin tәrәfindә çıxış etmәk öhdәliyi götürmәklә, "Polad pakt" imzaladılar. Onların başladığı müharibә tarixdә әn qanlı vә amansız münaqişә oldu. Nәticәdә faşist rejimlәri mәğlub olaraq çökdülәr vә öz ölkәlәrini milli faciәyә düçar etdilәr.

Lakin dünya faşizminin mәğlubiyyәti onun tam vә qeyd-şәrtsiz kökündәn yox olması demәk deyildi. 2-ci dünya müharibәsindәn sonra ideoloji vә siyasi cәhәtdәn Faşizmin varislәrinә çevrilәn radikal sağ millәtçi partiya vә qruplaşmalar yaranmağa başladı. Onlar öz tәrkiblәrinә, proqram müddәalarına, mәqsәdlәrinә vә onlara nailolma metodlarına görә fәrqlәnir. Bir çoxuna Faşizmin tipik cәhәtlәri — hәrbcu antikommunizm, güclü icraedici hakimiyyәtә canatma, populist sosial demaqoqluq, ifrat millәtçilik vә şovinizm, bir sıra halda antisemitizm vә irqçilik (bax Neonasizm) vә s. xasdır. Radikal neofaşistlәr üçün terror aktları da daxil olmaqla zorakı hәrәkәtlәr sәciyyәvidir; onlar faşist atributlarından vә mәrasimlәrindәn istifadә edir, faşist keçmişini ideallaşdırırlar (Faşizmin apologiyasının vә faşist partiyalarının bәrpasının qanunla qadağan olunmasına baxmayaraq). Onlar hökumәtlәri hәyata keçirdiklәri kursdan (neoliberal, sosial-islahatçı) asılı olmayaraq tәnqid atәşinә tutur, demokratik rejimlәri plutokratik hakimiyyәt, kütlәlәrlә manipulyasiya edәn mason diktaturası hesab edirlәr. Ən radikalları silahlı birlәşmәlәr yaradırlar. Bәzi neofaşist tәşkilatlar sağ partiyalar daxilindәki ekstremist qruplarla qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrir, bәzilәri isә kriminal alәmlә sıx bağlıdır.

20-ci әsrin 2-ci yarısında neofaşist tәşkilatları İtaliya, AFR, B.Britaniya, Fransa, Belçika, İsveç vә Macarıstanda, daha kiçik qrupları Norveç, Danimarka, İslandiya, İsveçrә, Avstriya, ABŞ, İrlandiya vә Latın Amerikasının bәzi ölkәlәrindә yarandı. Onların bir qismi Malmö internasionalı adlanan Avropanın neofaşist, neonasist, millәtçi, irqçi tәşkilatları birliyinә daxil oldu.

Leqal neofaşist qrup vә partiyalar demokratik cәmiyyәt çәrçivәsindә mövcudluq şәraitinә fәal uyğunlaşırdılar. Onlar Faşizmin әn mәnfur müddәalarından vә cinayәtkar fәaliyyәtinә bәraәt qazandırmaqdan imtina edir, özlәrini sistemli sağ tәşkilatlar kimi göstәrirdilәr. Neofaşizmin sosial-psixoloji köklәri bir sıra ölkәlәrin müәyyәn tәbәqәlәrindә hәlә dә qalır vә sosial-iqtisadi, siyasi böhranların sәrt kәskinlәşmәsi şәraitindә yenidәn dirçәlә bilәr.

Həmçinin bax

faşizm, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqaləyə, uyğun, formada, mənbələr, əlavə, edib, vikipediyanı, zənginləşdirə, bilərsiniz, avqust, 2021, əlaqəli, mövzular, . Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Fasizm Elaqeli movzular Milletcilik Vetenperverlik Totalitarizm Militarizm Sovinizm Rasizm Antikommunizm Anti kapitalizm Populizm Korporatizm Irredentizm Ucuncu yol Sosial darvinizm Istiqametler Italyan fasizmi Nasizm Falangizm Avstriya Fasizmi Peronizm Reksizm Yapon milletciliyi Yeni Dovlet Neofasizm Neonasizm Doktrinalar Fasizmin Doktrinasi Mein Kampf Teskilatlar PartiyalarMilli Fasist Partiyasi Cumhuriyyetci Fasist PartiyasiNasional Sosialist Alman Fehle Partiyasi Ustaji Demir qvardiya Silahli birlesmelerQara koynekliler Sturmabteilung Schutzstaffel Hitlerjugend Gestapo Metbuat yayim orqanlariIl Popolo d Italia Volkischer Beobachter Fasist liderler Benito Mussolini Adolf Hitler Fransisko Franko Ion Antonesku Antoniu Salazar Xuan Peron Ante Pavelic Fasist dovletler Ucuncu Reyx Italiya Sosial Respublikasi Franko Ispaniyasi Antonesku Ruminiyasi Boyuk Albaniya Xorvatiya Musteqil Dovleti baxmuzakireredakteFasizm lat fascio it fascismo terc deste birlik Birinci dunya muharibesinden sonra meydana gelmis siyasi cereyan Fasizm Italiyada yaranmisdir 1919 1945 ci illәrdә Italiyada totalitar tipli sag radikal siyasi hәrәkat Xalqin maddi vәziyyәtinin pislәsmәsi cәmiyyәtin muxtәlif qruplarinin gәlir sәviyyәsi arasinda artan fәrq 4 il davam edәn vә milyonlarla insanin hәyatina son qoyan qanli umumavropa muharibәsinin qeyri insaniliyinin vә mәnasizliginin dәrki kutlәvi naraziliga sәbәb olmusdu Muharibәnin nәticәlәrinin vә muharibәdәnsonraki sosial realligin dogurdugu dәrin mәyusluq hissi kecmis doyusculәri zoraki hәrәkәtlәrә sovq edirdi Italiyada sosialist partiyasinin sol qanadinin sabiq lideri hәlә o zamanlar duce rәhbәr titulu dasiyan B Mussolini onlarin maraqlarinin carcisina cevrildi O 1919 ilin mart ayindan onlari fasilәrdә birlәsdirmәyә әvvәlcә Milanda basladi fasi uzvlәri ozlәrini fasist hәrәkati isә fasizm adlandirirdilar Italyan fasistlәrinin proqrami butun sosial qruplara unvanlanmisdi kәndlilәrә torpaq fәhlәlәrә muәssisәlәrin texniki rәhbәrliyindә istirak xirda burjuaziyaya ucuz kredit qadinlara seckilәrdә istirak huququ әmәkci italyanlara iri korporasiyalarin hәrbi gәlirlәrinin 85 nin musadirә olunmasi vә kapitala mutәrәqqi vergi tәtbiqi vәd edilirdi Bu suarlar xaosa vә liberal hokumәtlәrin vә parlamentin gucsuzluyunә son qoymaq guclu hakimiyyәt qurmaq vә Italiyaya әvvәlki qudrәtini qaytarmaq vәdlәri ilә musayiәt olunurdu Mussolini iddia edirdi ki qayda qanunu vә sosial әdalәti tәmin etmәyәn kohnә liberal qurulus yenisi ilә әvәzlәnmәlidir bunu isә italyanlara fasizm vermәyә hazir idi Fasist hәrәkati butun Italiyaya yayildi Sәhәr vә kәndin xirda burjuaziyasi sinfi simasini itirmis elementlәr fәhlә mәmur vә ziyalilarin bir hissәsi hәrәkata qosuldu Onlari fasistlәrin antikapitalist demaqogiyasindan ehtiyat etmәyәn vә F ә inqilabi hәrәkatin qarsisini ala bilәcәk real quvvә kimi baxan iri maliyyә strukturlari vә sәnaye qruplari dәstәklәyirdi B Mussolini hakimiyyәt ugrunda mubarizәdә hәm zorakiliga hәm dә demokratik mexanizmlәrdәn istifadәyә әsaslanirdi Fasistlәr әvvәl doyus dәstәlәri skvadralar formalasdiraraq fәhlәlәrә demokratik tәskilatlara vә onlarin liderlәrinә qarsi butun olkәdә kutlәvi terrora basladilar 1921 ildә fasistlәr parlamentә kecә bildilәr vә oz partiyalarini yaratdilar 1922 ilin oktyabr ayinda silahli fasistlәrin dord dәstәsi Romaya yurus ә cixdi Lakin ordu ilә birbasa toqqusmalar bas vermәdi cunki kral III Viktor Emmanuil muhasirә vәziyyәti haqqinda dekreti imzalamadi vә Mussolinini bas nazir tәyin etdi Fasist inqilabi nin ugurunu liberal dovlәtin zәifliyi vә fәhlә partiyalari olan sosialistlәrlә kommunistlәr arasindaki dusmәncilik sәrtlәndirdi 1922 ci ilde burada Benito Mussolininin rehberliyindeki fasist partiyasi hakimiyyete gele bilmisdir Sonralar bu herekat dunyanin bir sira olkelerine yayilmisdir Benito Mussolininin hakimiyyәtә gәlisindәn sonra Italiyada intotalitar rejimә transformasiyasi basladi Ducenin rәhbәrliyi altinda faktiki olaraq qanunverici hakimiyyәt rolunu oynayan Boyuk fasist surasi BFS vә fasist skvadralari әsasinda Konullu milli tәhlukәsizlik milisi yaradildi Dovlәtin transformasiyasi Fasizmin sәrt siyasi bohrani Matteotti bohrani dәf etmәsindәn vә 1926 ci ildә fovqәladә qanunlar in qәbulundan sonra daha da surәtlәndi Italiyada vәtәndaslarin demokratik huquqlari vә mәtbuat azadligi lәgv edildi qeyri fasist tәskilat vә partiyalari dagidildi tәtillәrә qadaga qoyuldu vәtәndas cәmiyyәti uzәrindә sәrt polis nәzarәti bәrqәrar edildi muxalif әhvali ruhiyyәni vә fәaliyyәti әzmәk ucun xususi dovlәt sistemi yaradildi Antifasistlәri mәhkәmәyә cәlb etmәk ucun Xususi tribunal vә gizli siyasi polis tәsis edildi Dovlәt qurulusu islahatlarinin әsas istiqamәti hakimiyyәt institutlarinin fasistlәsdirilmәsi oldu Dovlәt aparati mutlәq qaydada fasist partiyasinin uzvlәrindәn formalasdirilir Mussolinin basciliq etdiyi hokumәt parlament qarsisinda deyil kral qarsisinda cavabdehlik dasiyirdi Parlament dә islahatlara mәruz qalmisdi deputatliga namizәdlәrin siyahisi BFS tәrәfindәn tәsdiqlәnir onlarin irәli surulmәsi huququ yalniz fasist tәskilatlarina verilirdi 1939 cu ildә parlamentin seckili olmasi lәgv edildi әvәzindә isә Fasist partiyasi milli surasinin vә Milli korporasiyalar surasinin tәyin edilәn uzvlәrindәn ibarәt fasi vә korporasiyalar palatasi yaradildi Fasistlәrin fikrincә dovlәt korporativ olmalidir yәni sinfi qarsidurma istehsal sahәlәri uzrә korporasiyalarda birlәsәn istehsalcilarin maraqlarinin harmoniyasi ilә әvәzlәnmәli vә belә korporasiyalarda fәhlәdәn tutmus mulkiyyәtciyә qәdәr butun uzvlәr umumi milli maraqlar naminә islәmәlidir Korporativlik dovlәtin bazar iqtisadiyyatina vә sosial munasibәtlәrә fәal mudaxilәsi usuluna cevrildi vә xususi mulkiyyәt prinsiplәrinә toxunmadan onlar uzәrindә nәzarәt yaratmaga imkan verdi Dovlәt sәnaye rekonstruksiyasi institutunun yaradilmasi ictimai islәrin tәskili fәal tarif siyasәti milli monopoliyalara maliyyә yardimi qarisiq dovlәtozәl muәssisәlәrinin yaradilmasi vә digәr tәdbirlәr Italiyaya da agir zәrbә vurmus dunya iqtisadi bohraninin nәticәlәrini aradan qaldirmaga yonәlmisdi Bu tәdbirlәr әsasinda iqtisadiyyatin vә sosial munasibәtlәrin totalitar tәnzimlәmә modeli tәsәkkul tapdi BFS nin tәsdiqlәdiyi Emәk xartiyasi nda 1927 millәtin tәrifi italyanlarin hәm umumi hәm dә fәrdi iradәsini ifadә edәn fasist dovlәtindә reallasmis әxlaqi siyasi vә iqtisadi vәhdәti kimi verilirdi Italiyada mәhz dovlәt әsas mәqsәdә cәmiyyәtin vә fәrdin total fasistlәsmәsinә nail olmaq ucun fasistlәrin әlindә baslica vasitәyә cevrildi Cәmiyyәtin tam tabe edilmәsinә yonәlmis kurs Hәr sey dovlәtdәdir dovlәtdәn kәnarda hec nә yoxdur dovlәtә qarsi hec nә yoxdur formulu ilә ifadә olunurdu Yeni dovrdә sabitlәsmis liberal azadliq vә bәrabәrlik idealina әks olaraq fasizm doktrinasi azadligi onun inkari hesabina tәsbit edirdi cunki onun qaranti qismindә totalitar dovlәtin ozu cixis edirdi Dovlәtin sәciyyәvi cәhәtlәri fasist korporativ unitar ideologiya ilahilәsdirilmәsi 1930 cu illәrin ortalarinda әn yuksәk zirvәyә catan xarizmatik rәhbәrin ducenin kultu mәqsәdi rejimin mohkәm bunovrәsinin vә tarixi varisliyinin tәminati olan kutlәvi tәskilatlar fasist partiyasi hәmkarlar ittifaqlari ideologiyalasdirilmis qadin usaq gәnclәr tәskilatlari asudә vaxtin inhisarlasdirilmasi strukturlari sistemi iqtisadiyyatin vә mulki hәyatin hәrbilәsdirilmәsi idi Avtoritar rejimlәrdәn fәrqli olaraq Fasizm hakimiyyәtin әqidәli adeptlәrindәn Mussolini dovrunun yeni insani ibarәt kutlәvi sosial bazani formalasdirmaga calisirdi Olkәdәki fasist tәrbiyәsinin coxprofilli sistemi ali mәktәb muәllimlәrinin sәdaqәt andi mәktәb muәllimlәrinin mutlәq qaydada partiya uzvluyu fasist mәdәniyyәti vә yeni davranis qaydalarinin fasist sәnbәlәri fasist toylari muxtәlif doyuslәr fasist uslubu Qәdim Roma atributikasi tәbligi kutlәvi hәrbi idman hazirligi vә mәisәtin hәrbilәsdirilmәsi mәhz buna yonәldilmisdi Butunlukde fasizmin inkisafi dalgavari sekilde genislenmisdir Onun inkisaf dalgasinin en yuksek dovru 1933 cu ilde onun Almaniyada hakimiyyet basina gelmesinden sonra baslanmisdir Fasizm ve ya nasionalsosializm Avropada bir herekat kimi qalib gelir Avropa olkelerinin yaridan coxuna yayilir hakim siyasi quvveye cevrilir 1933 cu ilin oktyabrinda artiq fasizm bir herekat kimi 23 olkede fealiyyet gosterirdi 1936 ci ilde 20 Avropa olkesinde 49 fasist teskilati movcud idi Italiyada Mussolininin ve Almaniyada Hitlerin basciligi ile fasist diktaturalarinin yaradilmasi fasizm herekatinda yeni rejimin yaranmasi demek idi Fasist rejimi Ikinci dunya muharibesinden sonra da movcud idi 1974 cu ilde Portuqaliyada Salazar rejiminin bir il sonra ise Ispaniyada Franko rejiminin devrilmesi ile Avropada fasizm dovru basa catmisdir Butun milli xususiyyetleri ile yanasi fasizmin mahiyyeti her yerde eyni olaraq qalmisdir o kapitalizm cemiyyetinin en irticaci dairelerinin menafeyini eks etdirmisdir Onlar fasizme maliyye ve siyasi yardim gostererek herekatdan kutlelerin etiraz cixislarinin qarsisini almaq movcud rejimi saxlamaq ve beynelxalq arenada qesbkarliq niyyetlerini heyata kecirmek ucun istifade etmisler Fasizmin ve ya milli sosializm ideya esasini ifrat antidemokratizm rasizm sovinizm sosial darvinizm teskil edir O hem fiziki hem de menevi menada butun ferdlerin taleyini hell etmek mesuliyyetini oz uzerine goturen ve milli birliye her hansi mudaxileni qeti sekilde aradan qaldiran totalitar dovlet qurulusunu ilahilesdirir Fasizm guclu hetta qeddar amansiz hakimiyyeti teblig edir Nasist Almaniyasinin bayragi Fasizm ideologiyasinda milletin qan umumiliyine esaslanan en ali ve ebedi varliq olmasindan ibaret konsepsiya xususi yer tutur Buradan da qanin ve irqin temizliyinin qorunub saxlanilmasi vezifesi fetislesdirilir Milletler asagi ve ali kateqoriyalara bolunur Fasist cemiyyetinde ali milletlerin digerleri uzerinde agaliq etmesi nezerde tutulur Bu muddealar fasizmin tecavuzkar xarici siyasetine basqa olkelerin ve xalqlarin esaret altina alinmasi praktikasina beraet qazandirmaq meqsedi gudurdu Fasist ideoloqlari oz qarsilarina boyuk vezifeler Mussolininin Araliq denizi imperiyasi Hitlerin minillik boyuk reyx i qoymusdular Onlarin yerine yetirilmesi ucun ise neheng her cehetden temin olunmus ordularin yaradilmasi nezerde tutulurdu Fasizm sinifleri ve sinfi mubarizeni qeti sekilde redd edir onlarin irqi ve yaxud korporativ birliklerde inteqrasiya edilmesi ugrunda mubarize aparir O tetil mitinq ve diger etiraz formalarini yolverilmez hesab edir Elbette bu onun hakimiyyete gelenden sonraki dovru ucun nezerde tutulur Hakimiyyete gelene qeder ise bu vasitelerden yeterince istifade edir yeri geldikce ise hetta tehriketme hallarindan da imtina etmir Fasizmin tarixi praktikasi gosterir ki o yalniz butun demokratik azadliqlari ve institutlari legv ederek totalitar terrorist rejim yaratmaga qadirdir Ictimai heyatin butun saheleri herbilesdirilir onun butun istiqametleri dovlet terefinden en ciddi nezarete goturulur Hem de bu nezaret tekce dovlet strukturlari terefinden deyil hemcinin herbi teskilatlar herbilesdirilmis partiya desteleri Italiyada skuadre desteleri Almaniyada SS ve diger hisseler vasitesi ile heyata kecirilir Fasizm cemiyyetine xas olan xususiyyetlerden biri umumi zorakiliq praktikasi ve zorakiliq kultunun yaradilmasindan ibaretdir Bu hal cemiyyetin gundelik heyatina ele hopdurulur ele tesviq edilir ki mueyyen dovrde qeyri ixtiyari olaraq adi vetendaslarin yasayis normasina heyat terzine cevrilir Fasizm cemiyyetinde umummilli menafe deyilen mucerredlesdirilmis ideya her seyi ozune tabe edir butun basqa hissleri evez edir Ferdi fikir sexsi menafe etik ve menevi baxislar arxa plana kecir Ferdlerin bir biri hemcinin cemiyyet qarsisinda mesuliyyet hissi aile usaq ve valideynlere qarsi borc hissi oldurulur Insanlar umumi ideyanin teleblerini yerine yetirmeli olan icracilara vint ciklere cevrilirler Fasizm Ikinci dunya muharibesi illerinde ozunun heqiqi mahiyyetini acib gostermisdir Olum dusergeleri soyqirimlari krematoriyalar beseriyyete qarsi kutlevi cinayet aksiyalari ile fasizm ise kecirdi Fasizm Ikinci dunya muharibesinin baslanmasinda helledici rol oynadi sonra ise misilsiz herbi ve menevi siyasi meglubiyyete ducar oldu Onun cinayetleri Nyurnberq mehkemesi ile ittiham ve mehkum edildi Lakin bu qelebe fasizmin ideya siyasi cereyan kimi tam siradan cixarilmasini temin ede bilmedi Muharibeden sonra tezlikle o neofasizm seklinde yeniden dircelmeye basladi O fasizmle genetik elaqelerini saxlayir Bele ki neofasizm de uygun ideoloji ve siyasi baxislari rehber tutur zorakiliq ve dagidiciligi teblig edirler Onun arxalana bileceyi sosial baza da movcuddur Elmi texniki tereqqi ile bagli kapitalist olkelerinde bas veren sosial deyisiklikler heyatin dibine atilmis xususi tebeqeni marginallarin yaranmasina getirib cixarir Bu tebeqenin numayendeleri neofasistlerin ekstremist cagirislarini asanliqla qebul edir ve onlarin teskilatlarina daxil olurlar Indi neofasistlerin teskilatlarinda ikinci ve hetta ucuncu nesil rehber ler fealiyyet gosterirler Bu gun dircelmekde olan neofasizm kifayet qeder tehlukelidir O bir sira olkelerde ciddi siyasi quvveye cevrilmekdedir Fransada ultra sag irticaci Milli Cebhe partiyasi fealiyyet gosterir Onun lideri Le Pen 80 ci illerden fasizmi aciq sekilde teblig edir ve muasir Fransanin real siyasi liderlerinden biridir Rusiyada da fasist ideologiyasi mohkemlenir Bu esasen genclerden ibaret ayri ayri fasist deste ve qruplarindan basqa V Jirinovskinin Liberal Demokrat partiyasi ile temsil olunur V Jirinovski and icir ki Hitlerin sehvlerini tekrar etmeyecekdir ve eger hakimiyyete gele bilse Rusiya esgerleri cenub denizlerinin sularinda cimecekler Almaniyada fasistlere F Sonxuber Ruminiyada G Funar Serbiyada Z Raznyatovic basciliq edir Avropa olkelerinde kecirilen son seckilerde fasistlerin populyarliginin artdigini gosterir Almaniyada fasist yonumlu iki partiya F Sonxuberin rehberlik etdiyi Respublika partiyasi ve G Freyler basda olmaqla Xalq herekati partiyasi secicilerin sesinin 28 Fransada Le Penin Milli Cebhe partiyasi 12 4 Italiyada J F Fininin neofasist partiyasi 11 ve s almislar Fasizm Latin Amerikasi olkelerinde de movqeyini mohkemlendirir Mutexessisler fasizmin dircelisinin sebeblerini iqtisadi bohran ehalinin orta tebeqelerinin heyat seviyyesinin asagi dusmesi sosial teminatlarin zeiflemesi ve buradan da hokumetlere inamsizligin avtoritar guclu rejime ise inamin guclenmesi ile esaslandirirlar Nasist Almaniyasi RedakteNasist Almaniyasinin tәzyiqi ilә Italiyada olkәnin yәhudi әhalisinin huquqlarini pozan irqi qanunlar 1938 qәbul edildi Lakin fasist tәbligati vә repressiyalari Italiyanin demokratik quvvәlәrinin iradәsini sarsitmadi 1943 cu ilin payizinda olkәdә yaranan milli qurtulus komitәlәrinә kommunistlәr vә sosialistlәrlә yanasi demokrat xristianlarin Edalәt vә azadliq tәskilatinin vә digәr muxalif siyasi qruplarin numayәndәlәri daxil oldular Italiya Muqavimәt Hәrәkati vә onun yaratdigi partizan ordusu alman nasizmi ilә six ittifaqda olan vә xarici siyasәt avanturalarina girisәn Fasizmin mәglubiyyәtinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә yardim etdi 2 ci dunya muharibәsi basa catdiqdan sonra Italiyada hәr hansi formada fasist partiyasinin olkәdә bәrpasini qadagan edәn demokratik Konstitusiya 1947 qәbul olundu 2 Ifrat sag tәmayullu ictimai siyasi hәrәkat vә ideologiya hәmcinin onlara muvafiq dovlәt idarәciliyi formasi Fasizm ideologiya kimi hәrbcu millәtciliyә sosial darvinizmә korporativciliyә irqciliyә militarizmә liberalizmin sosial demokratiyanin vә kommunizmin qәti inkarina әsaslanir Fasizm dovlәt idarәciliyi formasi kimi oz hokmranligini qoruyub saxlamaq ucun zorakiliq metodlarini vә icbari konsensusu istifadә edәn guc strukturlarina vә coxprofilli kutlәvi tәskilatlara dayaqlanan fәal sәkildә daxili vә xarici dusmәnlәrә nifrәt hәmcinin rәhbәr kultunu asilayan cәmiyyәtdә yeni tipli munasibәtlәri formalasdirdigini vә yeni insan yetisdirdiyini iddia edәn iqtisadiyyati vә sosial munasibәtlәri sәrt tәnzimlәyәn әrazi ekspansiyasina vә dunya agaligina can atan totalitar sistem kimi uzә cixir Yarandigi ilk mәrhәlәdә Fasizm әsasәn әhalinin orta tәbәqәlәrinә hәmcinin fәhlә sinfinin kәndlilәrin muәyyәn hissәsinә dayaqlanir ehtiyat quvvәlәrini marginal muhitdәn alir muhafizәkar elitanin vә bәzi maliyyә sәnaye dairәlәrinin bir hissәsindәn dәstәk qazanir Fasizmin tәriflәri vә onun tәdqiq olunmasina yanasmalar coxdur Cәmiyyәtin әxlaqi xәstәliyi B Kroce sag muhafizәkar inqilabciliq A A Qalkin maliyyә kapitalinin irticaci dairәlәrinin terrorcu diktatura si G Dimitrov totalitarizm formasi H Arendt Z Bjezinski vә s Fasizmin әn cox yayilmis tәriflәridir Fasizmin ideya mәnbәyi 19 20 ci әsrlәrin ayricinda Avropada vә Simali Amerikada әnәnәvi әlaqәlәrin qirilmasi sosial strukturun murәkkәblәsmәsi radikal sosial vә siyasi dәyisikliklәr tәlәb edәn ideologiyalarin yaranmasi vә yayilmasi ilә musayiәt olunan sәnaye cәmiyyәtinin mohkәmlәnmәsi dovrundә formalasmisdir Fasistlәr sindikalistlәrdәn J Sorel birbasa inqilabi fәaliyyәt vә siyasi zorakiligin legitimliyi ideyasini radikal millәtcilәrdәn E Korradini proletar millәti vә plutokratik rejimlәrlә mubarizәnin zәruriliyi haqqinda tәlimi sosial darvinizmdәn fәrdlәrin yasamaq ugrunda mubarizәsinә dair tәsәvvuru vә bu tәsәvvuru dәstәklәyәn fovqәlinsan konsepsiyasini F Nitsse elita nәzәriyyәlәrindәn Q Moska V Pareto secilmis azligin hakimiyyәtini әsaslandiran arqumentlәri әxz etmisdilәr Hәyat mәkani haqqinda geosiyasi nәzәriyyәlәr F Ratsel dә onlarin ehtiyaclarina cavab verirdi Eyni zamanda romantizm dovrunun milli ruh haqqinda mifologemlәri nordik tipli insanlarin irqi ustunluyunә dair mulahizәlәr H S Cemberlen vә hәtta okkult tәsәvvurlәr dә Fasizmin formalasmasina tәsir gostәrmisdir Birinci dunya muharibәsindәn 1914 18 sonra inqilabi әhvali ruhiyyә daha boyuk quvvә ilә Rusiyada ozunu gostәrmәklә butun Avropani burudu Qәrbi Avropada bohran fonunda suurun radikallasmasi kutlәlәrin etiraz fәalligi onlarin antisistem hәrәkәtlәrә hazirligi artirdi Millәtci vә sinfi suarlara muraciәt edәn vә problemlәrin sadә hәm dә daha radikal hәlli yollarini tәklif edәn hәrәkat vә partiyalar bu әhvali ruhiyyәlәrdәn daha ugurla istifadә edirdilәr Genis xalq kutlәlәrinin sosial problemlәrinin muharibәdә mәglubiyyәtdәn Almaniya yaxud onun nәticәlәrindәn naraziliqdan Italiya dogan hәyәcan vә mәyusluq hissi ilә birlәsdiyi olkәlәrdә xususilә agir vәziyyәt yaranmisdi Rusiyada bas vermis 1917 ci il Oktyabr inqilabi Qәrbi Avropada istәr qizgin tәrәfdarlarini istәrsә dә sәrt әleyhdarlarini tapmaqla kutlәlәrin radikallasmasini stimullasdirirdi Radikallasmis әhali kutlәsinә silahli zorakiligin tәtbiqinә vә әmrlәrin sozsuz yerinә yetirilmәsinә oyrәsmis kecmis hәrbcilәr dә әlavә olundu Cәbhәcilәrin dinc hәyata adaptasiyasi munaqisәli sәciyyә dasiyir vә muharibәdә verilmis qurbanlarin mәnasizliginin dәrki ilә daha da agirlasirdi Gozlәnilәn sosial cәnnәt әvәzinә guclu vәtәndas munaqisәlәri dovru basladi Italiyada Qirmizi ikiillik Almaniyada Noyabr inqilabi Macaristanda Slovakiyada inqilabi doyuslәr vә s Sag siyasi cinahda millәtci ideya vә suarlar irәli surәn radikal qruplar meydana gәldi 1919 ilin yazinda Italiyada fasist hәrәkati formalasdi Oxsar ekstremist qruplar Almaniyada yarandi 1919 cu ilin әvvәllәrindә onlar vahid tәskilatda birlәsәrәk 1920 ildәn Nasional sosialist alman fәhlә partiyasi NSDAP adlanmaga basladilar Fasistlәrin Italiyada 1922 nasistlәrin Almaniyada 1933 hakimiyyәtә gәlmәlәri basqa olkәlәrdә dә bu tipli hәrәkatlari fәallasdirdi 1930 cu illәrin ortalarinda Avropanin vә Amerikanin 20 dәn cox dovlәtindә 40 a qәdәr fasist partiyasi vә qrupu movcud idi Danimarkada Yunanistanda Niderlandda Nasional sosialist hәrәkati Finlandiyada Vәtәnpәrvәr xalq hәrәkati Macaristanda Carpazlasmis oxlar partiyasi vә bir sira digәr olkәdә fasistlәr parlamentdә vә yerli hakimiyyәt orqanlarinda tәmsil olunurdular Hәrbi tәcavuz fasist dovlәtlәrinin tәbiәtinә xas cәhәt idi onlar Araliq dәnizini Italiya golunә cevirmәyi vә almanlar ucun hәyat mәkani ni әlә kecirmәyi qarsilarina mәqsәd qoymusdular Italiya 1935 ci ildә Efiopiyaya mudaxilә etmәklә әrazi isgallarina basladi Almaniya Versal sulh muqavilәsini 1919 pozmaqla yenidәn silahlanmaya basladi vә 1938 1939 cu illәrdә Avstriya ilә Cexiyani de fakto isgal etdi 1939 cu ildә Almaniya vә Italiya istәnilәn hәrbi munaqisәdә qeyd sәrtsiz bir birinin tәrәfindә cixis etmәk ohdәliyi goturmәklә Polad pakt imzaladilar Onlarin basladigi muharibә tarixdә әn qanli vә amansiz munaqisә oldu Nәticәdә fasist rejimlәri mәglub olaraq cokdulәr vә oz olkәlәrini milli faciәyә ducar etdilәr Lakin dunya fasizminin mәglubiyyәti onun tam vә qeyd sәrtsiz kokundәn yox olmasi demәk deyildi 2 ci dunya muharibәsindәn sonra ideoloji vә siyasi cәhәtdәn Fasizmin varislәrinә cevrilәn radikal sag millәtci partiya vә qruplasmalar yaranmaga basladi Onlar oz tәrkiblәrinә proqram muddәalarina mәqsәdlәrinә vә onlara nailolma metodlarina gorә fәrqlәnir Bir coxuna Fasizmin tipik cәhәtlәri hәrbcu antikommunizm guclu icraedici hakimiyyәtә canatma populist sosial demaqoqluq ifrat millәtcilik vә sovinizm bir sira halda antisemitizm vә irqcilik bax Neonasizm vә s xasdir Radikal neofasistlәr ucun terror aktlari da daxil olmaqla zoraki hәrәkәtlәr sәciyyәvidir onlar fasist atributlarindan vә mәrasimlәrindәn istifadә edir fasist kecmisini ideallasdirirlar Fasizmin apologiyasinin vә fasist partiyalarinin bәrpasinin qanunla qadagan olunmasina baxmayaraq Onlar hokumәtlәri hәyata kecirdiklәri kursdan neoliberal sosial islahatci asili olmayaraq tәnqid atәsinә tutur demokratik rejimlәri plutokratik hakimiyyәt kutlәlәrlә manipulyasiya edәn mason diktaturasi hesab edirlәr En radikallari silahli birlәsmәlәr yaradirlar Bәzi neofasist tәskilatlar sag partiyalar daxilindәki ekstremist qruplarla qarsiliqli fәaliyyәt gostәrir bәzilәri isә kriminal alәmlә six baglidir 20 ci әsrin 2 ci yarisinda neofasist tәskilatlari Italiya AFR B Britaniya Fransa Belcika Isvec vә Macaristanda daha kicik qruplari Norvec Danimarka Islandiya Isvecrә Avstriya ABS Irlandiya vә Latin Amerikasinin bәzi olkәlәrindә yarandi Onlarin bir qismi Malmo internasionali adlanan Avropanin neofasist neonasist millәtci irqci tәskilatlari birliyinә daxil oldu Leqal neofasist qrup vә partiyalar demokratik cәmiyyәt cәrcivәsindә movcudluq sәraitinә fәal uygunlasirdilar Onlar Fasizmin әn mәnfur muddәalarindan vә cinayәtkar fәaliyyәtinә bәraәt qazandirmaqdan imtina edir ozlәrini sistemli sag tәskilatlar kimi gostәrirdilәr Neofasizmin sosial psixoloji koklәri bir sira olkәlәrin muәyyәn tәbәqәlәrindә hәlә dә qalir vә sosial iqtisadi siyasi bohranlarin sәrt kәskinlәsmәsi sәraitindә yenidәn dircәlә bilәr Hemcinin bax RedakteAdolf Hitler Nasional Sosialist Alman Fehle Partiyasi Sovinizm Ucuncu Reyx Ikinci dunya muharibesi PopulizmMenbe https az wikipedia org w index php title Fasizm amp oldid 6056711, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.