fbpx
Wikipedia

Psixoanaliz

Psixoanaliz

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində bəşəriyyət ictimai – sosial mü­hit­­də baş verən qlobal çevrilişlərin yeni dalğası ilə üz-üzə gəldi. Ka­pi­ta­lizm cə­miyyətini xarakterizə edən sənaye çevrilişləri, dünya xəritəsini iki də­fə kök­lü surətdə dəyişən iri miqyaslı dünya müharibələri və onlardan son­ra mey­dana çıxan “müharibə sindromu”, psixi travmalar Psixologiya və psi­xi­at­riya elmini yenidən və tamamilə fərqli bir məzmunda diqqət mərkəzinə gə­­tirdi. Bir tərəfdən, tibbin bu yeni sahəsi Psixologiyadan ayrılıb özünün kli­­nik sahələrini yaratmalı oldu, digər tərəfdən isə, Psixologiyanın ictimai dü­­şüncə sahələri ilə kontaktları, elmi - nəzəri tədqiqatlara yeni bir istiqamət ver­­di. Psixiatriya, Psixologiya sosiallaşdıqca, incəsənət, hüquq, din və digər ic­­timai şüur sahələrinin məzmununda açıq-aydın deformasiyalar gö­rü­nür­dü. Ar­­tıq psixoanalizin meydana çıxması üçün tarixi şərait yaranmışdı. Karl Yas­persin tarixi periodizasiya ilə ictimai – sosial hadisələri əlaqələndirən xü­susi mühitin mövcudluğu haqqındakı fikirləri özünü doğruldurdu, onun za­man müstəvisində müvəqqəti dayanıqlıq kimi xarakterizə etdiyi “məh­sul­dar dövr”, (“osoboye vremya”) gəlib çatmışdı. Uzun müddətli təkamülün nə­­ticələrini ümumiləşdirmək üçün ərəfə yetişmişdi. Məhz buna görə Ziqmund Freyd (1856-1939) Psixologiyanın tibbin çərçivəsindən qopub ictimai həyat sahələrinə tətbiqində peripetik çevriliş edə bildi.

Üçüncü və daha vacib bir cəhət isə ondan ibarət idi ki, böyük sürətlə yaranmaqda olan modernist düşüncələr hələ qarşıda dövrün fəlsəfə cərə­yan­la­rına yenidən baxacaqdı. Bu modern yanaşmaların cücərtilərində klas­siz­min və müasirliyin sərhədləri yavaş – yavaş dağılırdı, dünyanı fərqli şəkildə çar­pazlaşdıran, kumulyativ bir mənzərə yaranmaqda idi.

O, Şpenqlerin (1880-1936) dediyi kimi Yunan incəsənətindəki sim­met­­­riya axtarışları gözəllik kultunu formalaşdırdı, Şərqdəki sonsuzluq ax­ta­rışları isə mistik düşüncənin, fəlsəfi təfəkkürün özülünü yaratdı. Qərb böyük iqtisadi bazis üzərində elmi təfəkkürü inkişaf etdirdikcə, insan – dünya mü­na­sibətlərini də diqqətdə saxlayırdı, ölməzliyin, əbədiyyətin axtarış yol­la­rın­da müdriklik ilahəsinin adını ictimai – sosial düşüncənin atributuna çevirdi. Be­ləliklə, Şərq təfəkkür proseslərinin dinamikasını həlledici amilə çevirdi, fəl­səfəni yaratdı. Qərb isə təfəkkür aktına abstrakt yanaşmanın, müdrikliyin adı­nı müəyyənləşdirməklə onu dirçəltdi, ona əbədi həyat verdi.

MetaPsixologiyanın fonunda varlıq təlimini yenidən işləmək, bütün ic­ti­mai düşüncə sahələrini nəzərdən keçirmək, onları tamamilə fərqli bir şə­kil­də dəyərləndirmək zərurəti yaranmışdı. Çox yəqin ki, bu məntiqdən çıxış edən rus alimi A.F. Zotov göstərir ki, “öz dövrü üçün Ziqmund Freyd bütün ic­ti­mai düşüncə sahələrini metafizik (ontoloji) çərçivəyə salmışdır”. “Psi­xo­a­na­lizin özünə gəldikdə isə, orada əvvəlcə “Mən”nin genetik modeli mey­da­na çıxır”.(17, 300) Əslində bu proses Ziqmund Freyddən xeyli əvvəl başlamışdı.

XX əsrin birinci yarısında Almaniyada meydana çıxan “geştaltPsixologiya” adlanan fəlsəfi təlim intensiyanın, predmetləşənin motivasiyasını möv­cud fəlsəfi fikirlərin üzərində formalaşdırmışdı. M. Verthaymer, O. Kö­ler, K. Koffka kimi geştaltpçılar ilk dəfə təfəkkür aktının bütün ele­ment­lə­ri­ni vahid sistem kimi qəbul etdilər, idrakı prosesləri bir baxış altına yığaraq abs­trakt məzmuna üstünlük verdilər. Onların yaradıcılığında heç bir detali­za­siyaya yol verilmədən, insan varlığına münasibət bildirilirdi. İnsanların ay­rı-ayrılıqda götürülən duyğu, qavrayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül akt­la­rın­dan doğan impulsiv hisslər, situativ momentlər onların iç dünyası fonunda əri­yib gedirdi, insan dünya ilə qarşılaşmaq üçün dünyadan ayrılırdı. Bu hi­per­­bolik yanaşmada, bu ümumiləşdirmədə cılız hisslər görünmürdü, hətta in­­sana münasibətdə dünyəvi istəklər də kiçildilirdi, arzular sıxışdırılırdı, in­san varlığına o dərəcədə mücərrəd yanaşılırdı ki, o dünya ilə təkbətək qal­dığı zaman, bəzən bu nəhayətsizlikdə azırdı. Geştaltpçılar bir tərəfdən, ato­mis­tik yanaşmanın çatmazlığını, onun inteqrativ məzmunla müqayisədə aciz­liyi hiss edib onu aradan götürdülər, digər tərəfdən isə, bütövlüyün, son­suz­luğun əzəmətindən onların yaradıcılığına qəribə bir vahimə və ifrat as­ke­tiz­min çalarları daxil oldu. Heç təsadüfi deyil ki, K. Koffkanın əsərlərinə bu qlo­bal məntiqin xofu çökərək, onun düşüncələrini büsbütün “qara rəngə” bo­yamışdı. Çox keçmədən, təfəkkürlə bağlı araşdırmalar daha yeni bir tə­li­min yaranmasına səbəb oldu. Təfəkkürün fəlsəfi strukturunun ictimai məz­mu­nu aşkara çıxarıldı. K. Dunker, H. Mayer (ABŞ) kimi filosoflar təfəkkür pro­sesinin sosial məzmununu, tarixiliyini qəbul etdilər. Bununla ədə­biyyat­da, bədii yaradıcılıqda müşahidə edilən topologik düşüncənin xofu aradan gö­türüldü. İncəsənət sonsuz paralellərdən, cansıxıcı rənglərdən xilas oldu, za­man və məkanca müəyyənlik əldə edildi. Yeri gəlmişkən, geştaltpçılar “ta­mı hissələrin cəmindən böyük” hesab edən qədim Şərq fəlsəfəsinə qa­yıt­maq­da haqlı idilər, çünki insan həmişə əldə etdiklərindən və itirdiklərindən ma­hiyyətcə çoxdur, məzmunca böyükdür.

Vaxtilə, Amerika şairi Uytmen Volt (1819 - 1892) da şeirlərinin bi­rin­də deyirdi ki, “mən bütövlükdə şlyapam və ayaqqabılarım arasında olan mə­sa­fədə yerləşmirəm”. Metrik ölçüyə yerləşməyən şair, düşüncənin sonsuz və öl­çüsüz məkanını, fəlsəfi fikrin topologik sərhədlərini axtarırdı...

Bir tərəfdən, Amerika psixoloqu Vilyam Cemsin (1842-1910) pansen­su­­­alist Ceyms – Lange nəzəriyyəsi və onun əsasında duran məşhur “insanın nə­­­yi varsa, ondan ibarətdir” (16, 9) düşüncəsi, digər tərəfdən, bu dövrdə kvant fizikası ilə bağlı geniş tədqiqatların aparılması dövrün elmi tə­fək­kü­rü­nün qlobal mənzərəsini yaradırdı. Və bütün bu elmi düşüncələr, həmçinin tə­­fəkkür aktı ilə bağlı mülahizələr, fəlsəfi fikirlər Ziqmund Freydin təd­qi­qat­la­­rında psixoanalizinin məzmununun formalaşmasına, onun əhatə dairəsinin mü­­əyyən olunmasına öz təsirini göstərdi. Ziqmund Freyd 1874–1875-ci il­lər­­də E. Qusserlin (1859–1938) sələfi olan və intensionallığı, predmet­ləş­mə­ni psixi fenomenlərin əsas əlaməti sayan alman filosofu F. Brentanonun (1838–1917) “Psixologiya empirik nöqteyi – nəzərdən” adlı əsəri ilə tanış olur. Bu əsər F. Brentano ilə ingilis psixiatrı və Q. Modelinin şüursuzluq prob­­lemi və digər psixi aktlarla bağlı mülahizə və mübahisələrini ümu­mi­ləş­di­rirdi. İlk dəfə bu əsər, Ziqmund Freydin düşüncəsində Psixologiya ilə fəl­sə­­fə arasında harmonik orta yaradır. Onun fəlsəfəyə marağını ingilis filosofu C. S. Milin tədqiqatlarını araşdırması və bu tədqiqatlar üzərində Platonun tə­li­mini mənimsəməsi daha da artırır. 1875 –ci ildə U.Cemsin ilk Psixologiya la­­boratoriyasının açılması və 1879-cu ildə V.Vundt tərəfindən ilk Psixologiya institutunun təşkil edilməsi bu sahədə nəzəri biliklərin daha sürətlə sis­tem­ləşdirilməsinə imkan yaratdı.

Ziqmund Freydin fəaliyyəti

Ziqmund Freyd bütün bu tarixi, ictimai-siyasi və elmi proseslərin içə­ri­sində öz tədqiqatlarını davam etdirirdi. Fransada məşhur Marten Şarko ilə təcrübələrindən sonra Ziqmund Freyd ilk dəfə təfəkkür aktları üçün yeni bir ölçü müəyyən etdi. O, göstərdi ki, nəinki ayrıca götürülmüş bir təfəkkür ak­tı, hətta bütövlükdə insan fəaliyyəti və onun Psixologiyası alt şüurdakı la­tent davranış instinktləri ilə bağlıdır. Sublimatik düşüncə, təkcə təfəkkür ak­tı­nın və onun dinamikasının deyil, həm də insan şüurunda sosial – ictimai dav­ranışın, elmin, ədəbiyyatın, incəsənətin motivlərini yaradır. İnsanlara xas olan obrazlı yanaşma, eydetizm sublimatik düşüncələrdən formalaşır. Buna gö­rə də bədiilik xüsusiyyəti yalnız insanlara aid edilən keyfiyyətdir. Leo­nar­do da Vinçinin, U.Şekspirin, F.M.Dostoyevskinin həyat və yaradıcılığını təh­­lil edərək, onların yaradıcılığını sublimatik düşüncələr və libido ilə əla­qə­lən­dirən Ziqmund Freydin psixoanalizi böyük əks-səda verdi. O, “in­cə­sə­nə­ti mə­həbbət hissinin davamı” kimi təqdim etməkdə haqlı olsa da, yara­dıcı­lı­ğın­­dakı bir sıra məqamlar onu Fridrix Nitsşe ilə bağlayırdı, onu geriyə qay­ta­rırdı. O, nitsşeçiliyə yuvarlandığı zaman təbiət qanunlarını cəmiyyətə tət­biq edir, təbiətlə cəmiyyəti eyniləşdirir və bu zaman istər-istəməz əxlaqi də­yərlər, din, bədii yaradıcılıq, sənət insan həyatının epifenomeni kimi iza­hını tapırdı. “Ümumbəşəri faciəviliyin səbəblərini Freyd belə izah edirdi: insanın tə­biətin bir hissəsi olması onun təbiət qanunları əsasında idarə olunmasını tələb edir. İnsan təbiət qanunları ilə idarə olunsaydı, onda onun xoşbəxtliyi tamamilə təmin olunardı”.(5,86 )

Əlbəttə, Ziqmund Freydin psixoanalizi və onun mahiyyətində duran qeyri-şüuri oblastların həlledici, təhrikedici gücünün kəşfi və bütün təfəkkür aktları üçün bunun bir bazis olaraq qəbul edilməsi elmdə inqilab idi. Amma bir faktı da unutmaq olmaz ki, bütün inqilablar stixiya xarakteri daşıyır. Və bu inqilab da özündən əvvəlki inqilablar kimi A. Soljenitsının inqilabi sti­xi­ya haqqında dediyi fikirlərə tamamilə uyğun gəlirdi, cəmiyyətdə stixiya həmişə şər qüvvələrini də xeyir qüvvələrinin gözünə qatır, bu qarışıq məz­munda xeyir qüvvələr bəzən şər qüvvələrinə meydan açır.

Psixoanalizin ən böyük xidməti o idi ki, o, qeyri-şüurini təkcə insanın mad­di başlanğıcının deyil, həm də onun mənəvi həyatının əsası hesab edir­di. Bununla da kauzal əlaqənin, səbəb və nəticə əlaqəsinin yeni bir forması mü­əyyən edildi ki, onun da üzərində qlobal bir fəlsəfi təlim yarandı. İndi in­san – dünya münasibətləri bu yanaşma üzərində yenidən tədqiq olunmalı idi. Düz­dür, Ziqmund Freydə qədər fəlsəfi təlimlər təfəkkür aktlarını atomar ya­naş­madan yuxarı qaldırıb geştaltPsixologiyaya, oradan ictimai – sosial pro­ses­lərə, insan və sosial mühit anlamına, daha sonra isə insan - dünya mü­na­si­bətlərinə qədər genişləndirə bilmişdi. Amma psixoanalizin nəticəsi olan ipo­­xondrik yanaşma, ayrıca götürülmüş bir idrakı prosesin klinik mən­zə­rə­sini genişləndirmək deyildi, bu varlığın mahiyyətində duran eros və ta­na­to­sun həyati qaynaqlarını yenidən müəyyən etmək, insan Psixologiyasında keç­miş və gələcəyin yerini görmək, onların qüvvələr labirintindəki çıxış yo­lu­nu kəşf etmək, varlığın əsil mahiyyəti və məzmununu açmaq demək idi. Ziqmund Freyd fraktal yanaşma ilə sübut edirdi ki, insan təkcə şüuri aktdan, və ya ictimai davranışdan ibarət deyil ki, onlardan asılı qalsın, insan həm də bü­tövlükdə “varlıq” fenomeninin, “mövcudluq” prosesinin “mərkəzi qüv­və­si­dir”. Bütün insan fəaliyyəti və yaradıcılığını psixoloji amillərlə bağlamaq və bütün xəstəliklərin kökünü “Edip kompleksi”ndə axtarmaq, hələlik yalnız Ziqmund Freydə və psixi travmaları hipnozla yenidən yaşamaq metodu olan və “katarist” adlanan təcrübələri birgə apardığı C. Breyerə məxsus idi. Onların hər ikisi böyük praktik idilər və öz xəstələrini müvəffəqiyyətlə müalicə edirdilər. Ziqmund Freydin fərqli düşüncələri çox olsa da, ən böyük xidməti bundan ibarət oldu ki, o, ictimai düşüncə sahələrini təfəkkür priz­ma­sından keçirərkən individuumu ictimai düşüncənin nəticəsi hesab edirdi, onun yaradıcılıq aktlarını da qiymətləndirirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, o, bə­dii yaradıcılığın meydana çıxmasını sırf instinktiv davranışın, latent arzu və istəklərin inikası hesab edirdi. Ziqmund Freyd insanın genoloji fak­to­run­da eros və tanatosu həlledici amil saysa da, insanın şəxsiyyətini, ictimai var­lı­ğını onu incəsənətlə bağlayan qüvvə kimi qəbul edirdi, amma yaradıcılığın gü­cünü yalnız bu iki qüvvə əsasındakı təzadda görürdü. Ziqmund Freyd öz təd­qiqatlarını davam etdirərək, insan psixikasının işini “Mən” “O” və “föv­qəl Mən”in və ya “ideal Mən” arasında böldü və göstərdi ki, bu strukturda “O” uzaq məqsədləri nəzərə alan, bütün daxili və xarici proseslərin sse­na­ri­si­ni hazırlayan gizli “Mən”dir. Ziqmund Freyd hər bir insanın təfəkküründə, şü­urunda, daha doğrusu, hər bir “Mən”də irsən keçən şüursuz oblast­la­rın­dakı “ideal Mən” və ya “fövqəl Mən”nin fövqəl səlahiyyətlərini açıqladı, qeyd etdi ki, onun funksiyası əsasən ictimai şüuru, mənəviyyatı əks etdir­mək­dən, insanda qoyulmuş ilkin ideyanı gerçəkləşdirməkdən ibarətdir.

Sonralar biologiya elmi də sübut etdi ki, insanın daxili aləmi bioloji yol­la irsən ötürülə bilməz, çünki beynin yüksək strukturu ontogenik, fərdi bir proses kimi formalaşır, yəni, filofenik xüsusiyyətlər irsən ötürülür, insan növ daşıyıcısı olaraq əsas ictimai məzmunlu əlamətləri nüsxələyir, amma on­togenik xüsusiyyətlər isə sırf “təsadüfi” çevrilmələrin kaleydoskopik nə­ti­cəsi kimi meydana çıxır. Ziqmund Freydin yaradıcılığında varlığa ontogenik və filogenik yanaşma tamamilə bir – birindən fərqlənirdı. Ontogenik ya­naş­ma insanı çərçivəyə salır, qapalı bir çevrədə Edip kompleksinə yönəldir, fi­lo­genik yanaşma isə onu növdaxili çərçivələrdən çıxarıb azadlığa qo­vuş­du­rur. İctimai şüur fərdi mühakimələrdən azaddır, o gələcəyə yönəlir və növün ya­şaması üçün instinktiv bir şəkildə hər cür maneələri aradan qaldırmağa ha­zırdır. Ziqmund Freyd insanı həm qapalı, həm də açıq bir sistem kimi təd­qi­qat obyektinə çevirmişdir. Qapalı sistem, ontogenik məzmun, Edip kom­plek­si erosla bağlıdır, açıq sistem isə tanatosun hökmranlıq etdiyi filogenik ma­hiyyətlə ilkin yaranışın stixiyasına can atır. Buradakı maraqlı bir çar­paz­laş­ma da diqqəti çəkir. Hər iki qüvvə, biri digərinin mövcudluğu üçün attrak­taya çevrilir. Eros sıxıldıqca tanatos üçün, tanatos sıxıldıqca eros üçün ma­hiyyət qazanır, məzmun əldə edir, daha doğrusu, birincinin gücü hesa­bı­na bəşəriyyətin varlığını müəyyən edən qanunlar, elm, incəsənət, mədə­niy­yət formalaşır, ikincinin hesabına ümumbəşəri növ qorunub saxlanır. Yeri gəl­mişkən, Sovet Psixologiyasında Ziqmund Freydin psixoanalizi bir təd­qi­qat sahəsi kimi yasaq edilsə də, bədii yaradıcılıqla bağlı araşdırmalarda onun fikirləri gündəmə gəlirdi. M. M. Baxtin yaradıcılıq proseslərini izah edər­kən Ziqmund Freydin Edip kompleksinə sitayişini belə izah edirdi: ”Edi­­pə birləşərkən, mən ondan kənarda öz yerimi itirib, yeni yaradıcılıq nöq­­teyi-nəzərindən, onun həyatındakı hadisələri zənginləşdirə bilmirəm, bir mü­ə­llif – yaradıcı kimi onun özünün əli çatmayan yeganə yerini, onun həya­tı­nın bu hadisəsini zənginləşdirə bilmirəm. (11, 64)

Yaradıcılığın simvol formalaşdırmasına yönəlməsini qadağalarla əla­qə­lən­dirən Ziqmund Freyd düzgün nəticəyə gəlsə də, fikirlərinin davamında o, ifrata varırdı. Ziqmund Freyd haqlı olaraq qeyd edirdi ki, özünü ifadənin va­riasiyaları və şəxsi düşüncə hüdudlarını keçən incəsənət yalnız sıxılmış enerjinin hesabına yaradıla bilərdi. “O” əsas energetik mənbədir, insan fəa­liy­yətinin iqtisadi nöqteyi-nəzərində əsas “O” dur, orada hissi - sensor fəa­liy­­yətin yalnız bir növü – təcavüzkarlıq və maddi məzmun hökmranlıq edir ki, onun da əsasında “təmin olunma” və “həzz” durur. Daha sonra o əlavə edir ki, bu hisslər öz yolunda “ideal Mən”lə də rastlaşmalı olur və həmin “ideal Mən” şəxsiyyəti əxlaqi çərçivə ilə əhatə edir və müəyyən bir ölçüyə salır. Bu zaman təzyiq altında kompromis orta variant meydana çıxır ki, bu da öz növbəsində sıxılmış arzuları dolayı yolla gerçəkləşdirməyə yönəlir. Ziqmund Freyd insan həyatının bütün obrazlı fəaliyyətini - yuxugörmədən baş­lamış, təsviri incəsənətə, poeziyaya, ədəbiyyata və digər yaradıcılıq akt­la­rına qədər, bütün növlü simvollaşdırmanı, metaforik yanaşmanı “ideal Mən”lə bağlayır, amma həmişə də bunun üzərində dayanır ki, “insanda do­mi­nant sistem “O” dur, şüur bu dominant sistemin davamıdır”, reallığın çər­çi­vəsi ilə qarşılaşarkən “O” məcbur olub dolayı yol seçir və ideal “Mən” üçün meydan açılır. Sivil cəmiyyətdə etik – mənəvi çərçivələr “sağlam”- ins­tinktiv fəaliyyəti, təbii psixikanı pozur, qadağalar, tabular ontogenik ya­naş­mada insan psixikasını Edip kompleksinə bağlayır və ondan asılı edir. Fi­logenik yanaşmada tanatos insanı daha çox geriyə, ilkin mərhələyə, ins­tin­k­tiv davranışa, həzz almaya yönəldir. Cəmiyyət sivil olduqca, azadlıq daha çox boğulur, instinktiv şəkildə, açıq formada realizə mümkün olmadığı üçün həzz prosesi maskalanır, simvolik forma alaraq, “O”nun tələblərini rəmzi şə­kildə ifadə edir və incəsənət dediyimiz, məhkum arzular diyarına çevrilir. Ziqmund Freyd Leonardo da Vinçi, Dostoyevski, Şekspir və digər yaradıcı şəx­siyyətlərin fəaliyyətini tədqiq etdikdən sonra, incəsənətin psixoanalitik kon­sepsiyasını hazırlamışdı. Onun fikrincə, bütün bədii yaradıcılıq və incə­sə­nət sublimasiyanın, illüziyanın, şişirtmənin nəticəsi olmaqla yanaşı, libi­do­nun bifurkasiyası, ikiləşməsi və bir hissəsinin xaricə köçürülməsidir. Ya­ra­dıcı insanlarda interpolyasiya və ekstrapolyasiya prosesləri biri digərini əvəz edir və bu proses obrazlı düşüncəni bədiiləşdirir. Əgər biz də incə­sə­nə­ti yalnız Ziqmund Freydin dediyi interpolyasiya və ekstrapolyasiya, daxilə və xaricə köçürmələrinin nəticəsi kimi qəbul etsək, o zaman sənət əsər­lə­ri­nin tipikləşdirmə və tərbiyəedici qüvvəsini, bədii obrazların insan həyatına da­xil olmasını, incəsənətin gücünü inkar etməliyik. Halbuki, sənət o zaman hə­qiqi sənət hesab edilir ki, o şəxsi düşüncə hüdudlarını keçsin, ümumbəşəri ide­ala xidmət etsin. Bədiiləşdirmək - hansı formada olursa – olsun, obraz ya­ratmaq, varlığı obrazda görmək, metaforik ifadə tapmaq, simvollaşdırmaq de­məkdir. “Bədiilik incəsənətin törəmə yox, hər şeydən əvvəl əsərin məz­mu­nunu əhatə edən köklü əlamətidir.” (15, 101) Ziqmund Freydin yaradıcılıqla bağlı düşüncələrindəki hiperbolik məzmun özünü doğrultmadı. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, psixoloji böhran əlamətləri meydana çıxırdı, insanların psixoloji yükü ağırlaşır, tədricən “boğulmuş impulsları” özündə əks etdirən stimullar insan həyatının psixi gücünə (pranaya) yiyələnirdi. Bədii yaradıcılıq kimi cəmiyyət də öz determinantını müəyyən etməli idi Amerika psixoloqu Qordon Olport (1897 – 1967) güclü qıcıq yaradan sti­mul­ların insan Psixologiyasından ayrılmasını, “muxtariyyət hüququ” əldə edərək, təbiət və cəmiyyət hadisələrinin fövqünə keçməsini əsas motivasiya fak­tı kimi qəbul edir və şəxsiyyətin potensial imkanlarında bunu nəzərə alır­dı. Psixoanalizə görə isə incəsənət əsərlərində şüuri, qeyri – şüurini ictimai – so­sial senzuradan keçirtmək üçün mexaniki bir şəkildə simvolika tapır. Ziqmund Freyddə şüuri ilə qeyri şüuri arasındakı münasibətlərdə yalnız kol­li­zi­ya görünür, zorakılıq hiss olunur. İnsan qəlbini ələ alan sənət əsərlərinin yal­nız kolliziyadan, zorakılıqdan doğulmasına inanmaq çətindir. M. M. Baxtin Dos­toyevskinin yaradıcılığını izah edərkən yazırdı: “Dostoyevskiyə görə dün­ya haqqında həqiqət şəxsiyyət haqqındakı həqiqətdən ayrılmazdır”. (13, 89) Doğrudanmı, simvollaşdırmağa yönələn yaradıcılıq, incəsənət yalnız alt şüur­dakı instinktiv düşüncəni reallaşdırmağa xidmət edir, orada başqası üçün yararlı ola biləcək, ictimai məzmun daşıyan, şəxsi düşüncə hüdudlarını ke­çən heç bir şey yoxdurmu, incəsənətə ümumbəşəri mahiyyət verən ka­no­nik xüsusiyyətlərdəmi instinktiv xarakter daşıyır? M. M. Baxtin yazırdı: “İn­san yaradıcılıqda - bütöv insandır”.(11,88) Şəxsi düşüncə hüdudlarını keç­mə­yən fikir bədii məzmun əldə edə bilməz. Yalnız şəxsi düşüncə hü­dud­la­rı­nı keçdikdən, bəşəri mahiyyət qazandıqdan sonra yaradıcılıq sənətə çevrilir. “Beləliklə, yaradıcılıq prosesi alt şüurdan şüura doğru hərəkətdir”.(10,79) “İnsan yaradıcılığı öz daxili qanunauyğunluğuna malikdir, o bəşəri ol­ma­lı­dır, amma lazımı, vacib olmalıdır və həm də təbiət kimi həqiqi olmalıdır”. (11,220) Maraqlı bir sual meydana çıxır. Əgər əsas instinktiv xüsu­siy­yət­lə­ri­nə görə bütün canlılar identikdirsə, nə üçün ölüm və doğum aktları digər can­lıların həyat tərzinə və qarşılaşdıqları obrazlara bədii məzmun verə bil­mir? Bədiilik nə üçün yalnız bəşəri xarakter daşıyır, nə üçün insan real hə­ya­tı bədiiləşdirmədən, illüziyasız yaşaya bilmir?

Ziqmund Freyd bədii yaradıcılığın fizioloji və psixoloji əsaslarını ta­ma­milə düzgün izah etsə də, insan həyatındakı əxlaqi keyfiyyətləri və bədii də­yərləri yalnız şəxsi ambisiyalara xidmət edən, siyasi motiv daşıyan xü­su­siy­yətlər kimi açıqlayırdı və bəzən ona istehza ilə yanaşırdı: “Fikir ver ha, sən məni də sevə bilərsən, mən necə də obyektə bənzəyirəm”.(23,100) Bu mə­nada, J.-P.Sartrın məhəbbəti yalnız konflikt hesab etməsinə bəraət qazan­dır­maq olar. Halbuki, məhəbbət özündə konfliktdən daha böyük və daha güc­lü olan nəyi isə birləşdirir, sevgini insani dəyərlərdən böyük hesab etmə­sək, ona ontogenik məzmun, mistik və ilahi çalar vermək olmaz. Filogenik məz­munla ilkin yaranışın stixiyasından çıxmaq, fərdi mövcudluqdan çox uzaq­laşmaq mümkün deyildir. Əxlaqi dəyərlərin cəmiyyətdə, tarixdə rolu haq­qında maraqlı bir fikir də Eduard Şüreyə məxsusdur. O, özünün “Böyük həs­rolunmuşlar” adlı əsərində bu məsələni Ziqmund Freyddən xeyli əvvəl və çox maraqlı bir şəkildə həll etmişdi. O göstərmişdi ki, Afina və Sparta şə­hər­ləri iki yüz il dünyaya necə yaşamaq nümunəsi göstərsə də, Yunanıstan ta­rixdə nə hərbi oliqarxiyası, nə demokratiyası, nə incəsənəti, nə də öz fəl­sə­fə­si ilə qalmamışdır: “Yox, Yunanıstanın ürəyi orada deyil. Yunanıstanın ürə­yi onun məbədlərində, mistik düşüncələrində və onun həsr olunmuş­la­rın­da­dır” Yunanıstanı yaşadan onun misterikasıdır, ruhi və ezoterik yaşan­tı­la­rı­dır. (25, 210) İnsan psixikası Eduard Şürenin ezoterik düşüncələrində Ziqmund Freyddən çox fərqli bir şəkildə izah edilmişdir, o göstərir ki, “insan qəlbi onun cismi formalaşmazdan xeyli əvvəl mövcud olur”.(25,294) və son­ra mövcudluq üçün, yerdə məkan əldə etmək, maddiləşmək üçün o yerə ça­ğırılır. Eduard Şüre fikrini davam etdirir və göstərir ki, məsələn, Pifaqor bö­yük riyaziyyatçı idi, lakin onun elmi düşüncələri onun ruhi yaşan­tı­la­rın­dan doğmuşdu və onlar mistik təsəvvürlərlə birbaşa bağlı idi. Kənar infor­ma­siyaların alınması həmişə ruhi məqamlardan sonra gəlir. Müasir elmi və bioenergetik yanaşmalar isə həm metaPsixologiyanı, həm də bu mistik düşüncələri qəbul edir. Məsələ burasındadır ki, bu fikirləri həzz hissindən o tərəfdə olanların, incəsənətin, yaradıcılıq aktının təhlilində, analoji bir versiyada Ziqmund Freyd də izah edirdi. Bütövlükdə qəbul etməsə də, o dinin mahiyyətini, əxlaqi dəyərlərin, incəsənətin rolunu başa düşsə də heç birinin gücünə inanmırdı. Amma ondan fərqli olaraq, A. Eynşteyn dini, əxlaqi dəyərləri hər bir insan üçün vacib həyati dəyər kimi qiymətləndirərək, elmlə dinin vəhdətini gözəl şəkildə ifadə etmişdi: “...elmlə din arasında konflikt ola bilməz... Dinsiz elm naqisdir, elmsiz din kordur”.(19, 308) Ziqmund Freyd dahi bir alim olaraq, incəsənətlə bağlı geniş təhlillər apardığı zaman, ictimai şüur forması kimi ayrıca götürülmüş konkret bir dini dünyagörüşü də diqqətdən yayındıra bilməzdi. O, bütün əxlaqi dəyərlər kimi cəmiyyətdə dini dünyagörüşün sosial mahiyyətini başa düşürdü, amma dini qəbul etmədiyi üçün elmi nəticələrə üstünlük verirdi. O, “Psixoanaliz və mədəniyyət. Leonardo da Vinçi” əsərində cinsi fərqlərdən doğan mənəvi travmaları, nevroz və psixozları izah etməklə yanaşı, dahi sənətkarların şəxsi komplekslərini və sənətdə onların inikasının simvolik mənasını açıb göstərir. Daha sonra isə dinlə bağlı belə bir fikrə gəlir: “Məşhur dini təlimlərin tarixi bizim onlara hörmətimizi artırır, amma bizim onlardan mənəvi nümunə motivləri götürməyimizi təmin etmir. Əksinə, tarixin bu qalıqlarının köməyi ilə bizim üçün dini tezislər nevrotik yaşantılar kimi anlaşılır... Ancaq dini təlimlərin məzmunundakı dəyərlərin tanınması o qədər təhrif edilmişdir və sistematik şəkildə elə maskalanır ki, insanlar on­la­rı bütövlükdə həqiqət kimi qəbul edə bilmir”. (21, 212) Dinlə, incəsənətlə bağ­lı düşüncələrini davam etdirən Ziqmund Freydin, nəhayətdə, Götenin şei­rinə müraciət etməsi, onun dinə yanaşmasındakı tərəddüdlərini təsdiq edir­di: “Kim ki, elm və incəsənətə yiyələnir, o dini də əldə edir. Kim ki, heç bi­rinə sahib ola bilmir, o dini də itirir”. (21, 149) Konkret dinlə bağlı dü­şün­cə­lərində Ziqmund Freyd ortodoksal bir mövqedədir və düşünür ki, əgər bü­tün xəstəliklərin elmi izahı varsa, dini dünyagörüş üçün yer qalmır. O, fəl­sə­fi təfəkkürü və elmi yanaşmanı qəbul edir, amma dinin psixoloji əsaslarını və insan həyatında onun rolunu görmək istəmir. Cəmiyyətdə və insan Psixologiyasında dini, yalnız illüziya kimi dəyərləndirmək, bütövlükdə əxlaqi key­fiyyətlərə göz yummaq demək idi. Dini dünyagörüşü cəmiyyətin həya­tın­dan silməklə, Ziqmund Freyd, ruhi keyfiyyətlərə bəşəri məzmun verirdi, on­ların idarə olunmasına süni bir inam yaradırdı. Onun ontologiyasında yal­nız keçmiş və bu gün var idi. MetaPsixologiyada gələcək yoxdur, onun kon­tur­ları müəyyən edilməmişdir. İnsanın bütün xüsusiyyətləri və davranışı keç­mişlə bağlıdır, onun meydana çıxan hər bir hərəkətinin motivi dünən mü­əyyənləşdirilmişdir. Bu günün sxemini alt şüurunda hazır şəkildə gəz­di­rən insanın cəhdləri də mənasızdır, çünki o, mövcud ssenaridən kənara çıxa bilməz. Fəaliyyətin motivi və davranışın məzmunun hazır şəkildə əldə edən insan üçün gələcək bu günün içərisində əriyib gedir. Motivasiya keçmişdən gə­ləcəyə qədər uzana bilmir, “Mən”, “O” və “fövqəl Mən” gələcəyi əhatə edə bilmək iqtidarında deyil. O, dar bir çərçivədə insanı fəaliyyət mey­da­nına çəkir. Bu insan çox vaxt fərddir, bəzən sosiumdur, amma o heç vaxt fi­lo­sof ola bilməz. O, insan - dünya münasibətlərini necə analiz edə bilər ki, bu haqda onun ilkin ideyasında heç bir informasiya yoxdur? Halbuki, insan öz filogenetik yaddaşından kənara çıxıb bəzən qeyri – real görünən, çox son­ralar təsdiqini tapan informasiyalar da verə bilir. Və yaxud insanın hansı isə bir hissin təsirindən qabaqcadan onun üçün müəyyən edilmiş proqramı ya ləngidə və yaxud dəyişə bilməsini necə izah etmək olar? Çox sonralar mü­əyyən edildi ki, informasiya axını əslində keçmişdən gələcəyə doğru gedir. İnsan öz keçmişindən daha çox öz gələcəyi ilə bağlıdır. Onun bu günü gələcəkdən gələn informasiya üzərində qurulur, bumeranq prinsipi ilə geriyə qayıdan gələcəyini o keçmişlə deyil, bu günlə tənzimləyə bilir. Elm durmadan inkişaf edir, müasir bioenergetik yanaşmalar Ziqmund Freydin metaPsixologiyasındakı boşluğu doldurur. İnsan təkcə bədən deyil, insan təkcə ruh deyil, insan həm də mühitdir, sferadır, insan həm də informasiya daşıyıcısıdır, ötürücü rolunu oynayan həm açıq, həm də qapalı bir sistemdir.

Ziqmund Freyd öz metaPsixologiyası ilə qeyri – şüurinin, alt – şüurun, təltəlşüurun insan həyatındakı rolunu yenidən kəşf etmişdi. O, yüzlərlə xəs­tə­ləri yenidən normal həyata qaytarmış praktik idi. İnsan həyatının ruhi key­fiy­yətlərinə xüsusi və fövqəl bir qüvvə kimi yanaşan Ziqmund Freyd bü­tün ay­dınlığı ilə göstərə bildi ki, insan psixikasının görünən tərəfləri, onun gö­rün­məyən tərəflərinin hərəkət trayektoriyasını cızır. “Niyyətin hara, mən­zi­lin ora” deyilmişdisə də, Ziqmund Freyd bunu elmi şəkildə sübut etdi. Sö­zün reflektiv gücünü saysız – hesabsız təcrübələri ilə rus alimi İ. P. Pav­lov (1849–1936) da təsdiq etdi. Ziqmund Freydin dahiliyi onda idi ki, o in­san psi­xikasının qeyri-fəal sahələri ilə fəal sahələrinin arasındakı səbəb – nə­ticə əlaqəsini tapmışdı. Böyük rus alimi İ. P. Pavlov da bu fəaliyyəti da­vam etdirərək, pressor – depressor, oyanma və ləngimə arasındakı müvəq­qə­ti əlaqələrin assosiativ gücünü, şərti refleksin rolunu tapmışdı, yalnız insa­na məxsus olan ikinci siqnal sisteminin beyin yarımkürələrinin fəaliyyəti ilə əlaqəsini meydana çıxarmışdı. İkinci siqnal sisteminin tədqiqində İ. P. Pav­lov insana yalnız bioloji bir növ kimi baxırdı, amma Ziqmund Freydin yara­dı­cılığında insan həm də şəxsiyyət, yaradıcı obraz, ictimai varlıq kimi araş­dı­rıldı, onun yaradıcılıq prosesi, dini dünyagörüşü də tədqiq edilirdi. Amma o, öz instinktiv fəaliyyəti ilə əxlaqi dəyərləri, ictimai münasibətləri yarıb ke­çə bilmir, sosium üçün yaradılmış mənəvi çərçivəyə oturmurdu.

Hər iki dahi alim psixoanaliz və ikinci siqnal sisteminin fəaliyyətinə ic­timai məzmun verib onu mənəvi – etik qanunlarla bağlaya bilmədilər. Psi­xo­analizdə də müəllif sözün ruhi gücünü görürdü, amma onu mənəviyyatla, əx­laqla deyil, instinktlə bağlayırdı. MetaPsixologiyada tanatos və eros ara­sın­da çırpınan insan, bu labirintdən çıxış yolu tapa bilməyəndə, bədii yara­dı­cı­lığa pə­nah aparır, özündən, öz instinktiv duyğularından qaçıb incəsənətə sı­ğınır. O heç bir vaxt azadlıq və əxlaq haqqında düşünə bilməzdi, çünki onu ilkin möv­cud­luğun stixiyası idarə edirdi. Nəyin bahasına olursa – olsun, ins­tinktiv qüv­və­sini, “xəstə təxəyyülünü” reallaşdırmağa çalışan, özünü ax­ta­ran, daim “ya­ralı qəlbinin” iniltilərini eşidən insan, metaPsixologiyada çox cılız görünürdü.

Ziqmund Freydin yaradıcılığı haqqında minlərlə fikir və düşüncələr mövcuddur. Elə bir elmi – psixoloji düşüncə sahəsi tapmaq olmaz ki, onun təhlilində psixoanalizdən yan keçilsin. Ən maraqlı yanaşmalardan biri də S. La­zarevə məxsusdur. O yazır: “Bədənin qəlb (ruh) üzərində üstünlüyünü mən­tiqi şəkildə sübut etməyə çalışarkən o, öz sisteminin əsasında mənə­viy­yat­sızlığı və ruhun sıradan çıxarılmasını qoydu. Bu cəhdin bütün zərəri və qey­ri-adi nəticəsi o oldu ki, o ilk dəfə elmlə dinin birləşməsinin, elmin dinin üzə­rində qələbəsinin nəyə gətirib çıxardığını sübut etdi”. (18,117) Aydındır ki, psixoanalizin banisi elmlə dini birləşdirə bilməzdi, çünki o mənəviyyat qa­nunlarını qəbul etmirdi. Onun elmi düşüncələrinin nəticələrini yalnız em­pi­rik fəaliyyəti təsdiq edirdi. O, insanın daxili aləminə hökmranlıq edən ye­ga­nə gücü instinktlə əlaqələndirdiyi üçün istinad nöqtəsini insan varlığının ikinci qütbünə keçirirdi. Halbuki, insanın bir sosium kimi “mövcudluğu yalnız subyekt üçün mümkündür”. O, ictimai varlıq olaraq, həmişə mənəvi mü­nasibətlərə və əxlaq qanunlarına ehtiyac duyur. İnsan digər canlılardan məhz transfer xüsusiyyəti ilə seçilir. O, öz hisslərini sözə, sözü hissə çevirə bil­diyi üçün ilahi məzmunla bağlanır. “Söz, eşidilmək, anlaşılmaq, ca­vab­lan­maq istəyir, yenidən cavaba cavab və sonsuzluğa qədər”. (11, 306) “Söz özün­dən kənarda, özünün əşyaya canlı yönəlməsində yaşayır, (pred­met­ləş­dir­mə gücündə Ə.S.) əgər biz sona qədər bu yönəlmədən yayınsaq, onda əli­miz­də sözün çılpaq ölüsü qalır, onunla isə sözün sosial vəziyyəti, həyat ta­le­yi haqqında heç bir şey bilmək olmaz”. (12,105) Aydındır ki, ictimai çərçivə so­sial məzmun daşıyır. Vaxtilə F. Engels insanın heyvandan əsas fərqini “onun münasibətinin bir münasibət olaraq mövcudluğunda” görürdü, yəni can­lıların içərisində yalnız insan, öz münasibətlərində fenomenal şəkildə möv­cuddur, subyektə münasibət onun üçün əlahiddə bir xarakter daşıyır və onun həyatının mənasını müəyyən edən qüvvəyə çevrilir. Yuxarıda qeyd et­di­yimiz kimi, Ziqmund Freydin incəsənətlə bağlı düşüncələri də digər fi­kir­lə­ri kimi fundamentaldır. O, həyat və yaradıcılığını təhlil etdiyi bütün dahi sənətkarları yalnız psixoanalizin kölgəsində görsə də, onların hər biri üçün Edip kompleksinin fərqli çalarlarını tapıb əsaslandırmışdır. Psixoloji mü­hi­tin, Edip kompleksinin izləri danılmazdır, hər bir şəxsiyyətin formalaşması bu fazalardan keçir, amma bütövlükdə sənətin və sənətkarın, incəsənət və ədə­biyyatın gücünü komplekslərə bağlamaq, onun ictimai–sosial ma­hiy­yə­ti­nin üstündən sükutla keçmək, sənətdə diskretlik üçün yer saxlanması cəh­di­dir. Əslində, hər bir sənət əsəri özündən əvvəlki və özündən sonrakı ya­radı­cı­lıq nümunələri ilə xronotop bir məzmunla bağlıdır və elə buna görə də sə­nət­də sürəklilik yaşanır və hər dəfə yenidən başlamaq zərurəti meydana çıx­mır. Sürəkliliyin inkarı, əlaqəsizlik, ölçüsüzlük hər cür sənəti şübhə altına alır. Halbuki, “sənət - sənət üçündür” ideyasında, hər dəfə yaranan sənət əsə­ri özündən əvvəlki əsərin zamanca davamı kimi təqdim edilir, hər yeni əsər, məkanca özündən sonra gələcək əsər üçün, təzə bir fikir üçün yer sax­la­yır. Buna görə də bədii düşüncənin, bədii fikrin sonu yoxdur.

Ziqmund Freydin psixoanalizi hər şeydən əvvəl, ona görə fəlsəfi təlim hesab edilir ki, o Psixologiya deyil, metaPsixologiyadır, metaPsixologiya fər­din psixoloji çərçivəsinə sığa bilməz. Təfəkkürün varlığa münasibətində psi­xoanaliz fəlsəfi təlimə çevrilir və bədiiliyin fizioloji və psixoloji əsas­la­rı­nın təhlilindən sonra onu yaradıcılıq aktı kimi izah edir. Ziqmund Freyd yu­xa­rıda adını çəkdiyimiz əsərin “Bir illüziyanın gələcəyi” adlı bölməsində ya­­zır: “Din, fəlsəfə, incəsənət illüziyadan başqa bir şey deyildir”. (21, 106) “Siz yalnız o zaman yaradıcısınız ki, o anda sizə oxucuda təsəvvür yaratmaq üçün cəmi beş sətir lazım olur”.(3,118) Bədiiliyin illüziyadan doğduğunu in­kar etmək mümkün deyilsə də, bu illüziyanın əsil mahiyyəti orada açıq­lan­mır, çünki metaPsixologiyadakı bütün yaradıcılıq aktları, o cümlədən yuxu və yuxu görmədə bəhs edilən böyütmə sindromu, ipoxondrik yanaşma təkcə bioloji proses kimi izah edilə bilməz. Ziqmund Freyd böyütmə sindromunun təhlilində Gildebrandtın bu sözlərinə istinad edir: “Ən təəccüblüsü odur ki, yu­xugörmə adətən, öz elementlərini böyük və əhəmiyyətli faktorlardan de­yil, ... cüzi qırıntılardan, ... ikinci dərəcəli hadisələrdən götürür”. (24,29) Ki­çik faktorların böyüdülməsi, illüziyanın deformasiya gücü bütün yaradıcılıq sahələri üçün xarakterikdir.

İllüziya məkanla bağlı olduğu üçün ruhi prosesdir və insan qəlbinin ən incə ruhi keyfiyyətlərini təcəssüm etdirir. Həm yaxınlıq və uzaqlıq aber­ra­siyaları illüziya doğurduğu üçün Ziqmund Freydin bəhs etdiyi illüziyanın ma­hiyyəti qeyri-müəyyən qalır. Amma o, illüziyalara inanmırdı və gös­tə­rir­di ki, dünya öz gələcəyini illüziyalara deyil, zəkaya bağlamalıdır. Halbuki, insan şüurunda əvvəlcə dünyanın hissi modeli yaranır, sonra isə elmi düşün­cə­nin konturları aydınlaşır. Bu məsələlər psixoanalizdə açıq qalır.

Hər növ fəaliyyətin əsasında primitiv və instinktiv davranış aktının, il­kin reflekslərin durması faktı, bütün etik – mənəvi prinsipləri, ümumdünya din­lərini və həmçinin bütövlükdə bədii yaradıcılığı, ədəbiyyatı və incəsənəti su­al altına qoydu. “Mən”in bifurkasiyası ilə Ziqmund Freyd sübut etməyə ça­lışırdı ki, insan fəaliyyəti təkcə şüuri aktlardan deyil, həm də qeyri – şüuri akt­lardan və həm də eyni miqdarda ictimai düşüncə sahələrindən asılıdır. Bu ası­lılığın kökündə insanın instinktiv cəhdləri durur, hər üç fəaliyyəti yalnız psi­xoloji amillər birləşdirir. Mənəviyyat üçün yer saxlamayan təfəkkür pro­se­si­nin belə strukturu öz dövründə birdən – birə qəbul edilmədi. Artıq qeyd et­dik ki, həmin dövrdə Albert Eynşteyn kvant fizikası sahəsində tədqiqatlar apa­­rırdı və Ziqmund Freydlə məktublaşırdı, hətta onlar sonradan birlikdə ic­ti­mai-sosial proseslərdən bəhs edən müharibə və pasifizmlə bağlı bir əsər də çap etdirmişdilər. Buna baxmayaraq, Ziqmund Freyd haqqında Albert Eynş­teyn yazmışdı ki, “Ziqmund Freydin tədqiqatları çox geniş və elmi nəticələri çox mürəkkəbdir, onlara yalnız həmin sahənin mütəxəssisləri qiymət verə bilər”.

Ziqmund Freydin psixoanalizindən sonra ictimai şüurun bütün sah­ə­lə­rin­də – fəlsəfədə, ədəbiyyatşünaslıqda, dilçilikdə, incəsənətdə, hüquq sahə­sin­də peripetik çevrilişlər meydana çıxdı. Bütün ictimai şüur sahələrinə ye­ni­dən nəzər yetirmək, onların təhlilində metaPsixologiyanı da nəzərə almaq zə­rurəti yaranmışdı. Psixoanaliz nəinki insan psixikasına, şüuruna yeni bir məz­mun vermişdi, o həm də sinir sisteminin fəaliyyətinə yenidən və fərqli bir şəkildə baxmağı tələb edirdi. Müasir elmi - psixoloji yanaşmalarda şü­u­run motivizasiyası amili əsas götürülür. Psixologiya və psixiatriya elmləri şüu­run motivasiyasına istinadən təfəkkür aktlarını tədqiq edir, yəni insan şüu­ru reallığı nə dərəcədə motivləşdirə bilirsə, elə həmin ölçüdə də qavraya bi­lir. Kvant düşüncəsinin yenidən önə çəkilməsi, məhz bu motivasiya həddi ilə bağlıdır. Şüurun motivasiyası onun ətraf mühiti qəbul etmə imkanlarının əha­tə dairəsidir. XXI əsrin elmi yanaşmalarında yenidən kvant Psixologiyası şüu­run motivasiya həddi ilə əlaqələndirilir və bu, təkamül proseslərinin mü­a­sir izahı üçün mühüm amil hesab edilir. O dövrün psixoloji tədqiqatlarında da­ha bir vacib məsələ üzərində də dayanırdılar. Belə ki, təfəkkür prosesinin iza­hında əsas psixoloji amilin şüurmu və yaxud davranışmı götürülməsi fərq­li mübahisələr doğururdu; insan öz şüurundanmı, yoxsa davra­nışın­dan­mı daha çox asılıdır? Əgər şüuru ətraf mühitin əksi kimi və yalnız sırf inikas ola­raq qəbul etsək, deməli, belə çıxır ki, davranış da ətraf mühit tərəfindən mü­əyyən edilir. Halbuki, vaxtilə Amerika psixoloqları E. Torndayk, C. Uot­son və başqa bihevioristlərin iddia etdiyi kimi insan fəaliyyətində yalnız dav­ranış həlledici amildir. Əslində isə insanın psixoloji cəhətdən daha mü­rək­kəb motivasiya aktına malik olduğunu sübut edir, belə ki, insan həmişə ay­rı cür düşünüb, tamamilə başqa bir hərəkəti icra etmək iqtidarındadır. Bu­na görə də yalnız davranış fəaliyyəti tam şəkildə ifadə edə bilməz, təfəkkür ak­tı və şüurdakı motivasiya fəaliyyəti tam şəkildə əhatə edir. Bu xü­su­siy­yət­lər də psixoanalizi fəlsəfi təlim olaraq tədqiqat obyektinə çevirən cə­hət­lər­dən idi. Müasir elmi tədqiqatlar reallığın şüurdakı inikası zamanı meydana çı­xan təfəkkür aktlarını tədqiq edən zaman daha maraqlı nəticələr əldə et­miş­lər. Doğrudan da “insanın həyatının mürəkkəb və çoxcəhətli, mütəmadi və ardıcıl bir idrak prosesi olduğu aşkarlanır”. (8,20) İdrak prosesini və bu za­man əldə edilən biliyin yaranmasını, onun kökünü axtaranlar da bu pro­se­si motivasiya ilə əlaqələndirdilər. Müasir tədqiqatları ilə məşhurlaşan Çili ney­robioloqları U.P.Maturana və F.X.Varela “autopoez” adlandırdıqları özü­­nü hasiletmə prosesində həmin motivasiyaya təfəkkür aktının qeyri –adi bir şəkildə fizioloji əlavəsini aşkara çıxarmış və onu insanın sinir sisteminin lo­kal xüsusiyyəti kimi izah etmiş və maraqlı nəticələrə gəlmişlər. Müasir psixoloji təkamül prosesi XXI əsri təfəkkürün fəlsəfi strukturunda lokal sıçrayışlarla zənginləşdirmişdir. Buna görə də lokal düşüncəni və kvantların təsir gücünü qəbul etməmək mümkün deyil.

Psixoanalizdən sonra Stefan Sveyq, İrvinq Stoun, Tomas Mann kimi məş­hur yazıçılar öz əsərlərində şəxsi psixoloji yaşantıların ictimai şüurda əks olunması və ictimai şüuru şərtləndirməsi ilə bağlı məsələləri araş­dır­ma­ğa başladılar. Artıq ədəbiyyatda hadisə, ədəbi kolliziya deyil, insan Psixologiyası, motivasiya ön plana keçdi, aydın oldu ki. "insanın keçirdiyi ən adi hiss və həyəcanlardan ən mürəkkəb fikirlərə qədər, adi bir təbiət mən­zə­rəsindən tutmuş insan taleyinə və hətta bəşəriyyətin böyük problemlərinə qə­dər, bir sözlə, insanı duyğulandıran və düşündürən nə varsa – hamısı bə­dii­ləşərək ədəbiyyatın mövzusuna çevrilə bilər” (4, 25).

Psixoanalizdən sonra digər ictimai şüur sahələrində də yeni yanaş­ma­lar müşahidə olunurdu. Avropada dünyada ilk dəfə hüquq elmində əxlaqi və hü­quqi tənzimləmələrdə sosial - iqtisadi şəraitlə yanaşı, şəxsiyyətin psixoloji du­rumu, hiss və həyəcanları, instinktiv aktları araşdırılmağa başlandı. Psixologiya digər elmlərin, texnikanın, yaradıcılıq imkanlarının, əməyin, müha­ri­bə və sülh problemlərinin tədqiqində ön plana keçdi. Yeni psixoloji ter­min­lər meydana çıxdı. Psixoloji məktəbin nümayəndələri olan V. Vundt, N. Fol­kelt, A.Potebnyak və digər tədqiqatçılar sənətkarın psixi halı, ya­ra­dı­cı­lı­ğın Psixologiyası, sənətkarın ruhi vəziyyətini yaradıcılığın psixi mənbəyi ki­mi analiz edirdilər. Psixi prosesləri yaradıcılığın fizioloji əsasları ilə bağ­la­yan tədqiqat işləri meydana çıxdı, həmçinin yaradıcılığın qəbul edilməsi aktlarının, subyekt, obyekt münasibətlərinin araşdırılmasının yeni istiqamət­lə­ri müəyyənləşdirildi. Psixofizika sahəsində aparılan tədqiqatların nəticəsi ola­raq insanların qıcığı qəbuletmə mexanizmində hissi – sensor sistem üçün öl­çü müəyyən edildi. Rene Dekardın, Q.V. Leybnitsin, N.Malbranşın, D.Qart­linin hisslər, affektlər haqqındakı fikirləri tədqiqat obyektinə çevrildi. Hiss və duyğulara hiperbolik yanaşma bədiiliyin gücünü daha da artırdı. Avs­triyada S. Sveyqin psixoloji novellalarında, S. Dalinin sürrealist rəsm­lə­rin­də, V. Van Qoqun əsərlərində, İ.V.Hötenin, F.Şillerin, L.N.Tolstoyun, F.M.Dostoyev­ski­nin, A.P.Çexovun yaradıcılığında psixoloji yanaşmalar ge­niş­ləndirildi və şəx­si düşüncə hüdudlarından yuxarı qalxıb fəlsəfi dü­şün­cə­lərlə əvəz olundu.

Fərdi Psixologiya, insan – insan münasibətləri insan – dünya mü­na­si­bət­ləri fonunda kiçildi, insan mikrokosm kimi tədqiq olunmağa başladı, me­taPsixologiya psixoloji ağırlığı öz üzərindən fəlsəfəyə keçirdi.

X1X əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində insan – dünya münasibətləri fonunda meydana çıxan dövrün psixoloji ağırlığı, bəzən cəmiyyətdə açıq – ay­dın nəzərə çarpan mənəvi-ruhi böhranlar şəklində, bəzən isə bədii ya­ra­dı­cı­lıqdakı həqiqət axtarışlarında öz əksini tapırdı. “İyirminci əsr, Azərbaycan ədə­biyyatında yeni bir intibah dövrünün başlanğıcı oldu. Bu əsrin bütün gör­kəm­li ədib və şairləri böyük bir ictimai hərəkat içərisində... mübarizə sa­hə­si­nə atılmışdılar.”(9, 12) Cəmiyyətin bütün şüurlu hissəsi birlikdə həqiqət ax­ta­rışında idi. Təbii ki, bu axtarışların hamısı əvvəlcə zamanın libasına bü­rü­nür­dü, sonra məkanca müəyyənləşirdi ki, bəşəri və milli keyfiyyət qazansın. Azər­baycan ictimai fikrində, ədəbiyyat və incəsənətində əsrin psixoloji – ru­hi mənzərəsi yaradılırdı. İnsanlar yalnız “ədəbiyyatın köməyi ilə bəşə­riy­yə­tin in­ki­şafının sonsuz mürəkkəb və rəngarəng tarixi yolunun iştirakçısı ola bil­di­lər”. (20, 3) Bəzi müəlliflərin əsərlərində, hətta Ziqmund Freydin təli­min­dən xə­bərdar olmayanların yaradıcılığında belə, müharibə fobiyası, psixi trav­ma­lar, bəşəri kolliziyalar iblis – insan qarşıdurması kimi motivasiya olu­nur, bə­dii­ləşdirilirdi. “Günəş insanı həyatın həqiqətinə yaxınlaşdırır”sa da, bu tə­bi­ət­lə cəmiyyəti eyniləşdirmək üçün deyilməmişdir, çünki insan öz hə­qi­qət ax­ta­rış­larında təbiəti deyil, öz bəşəri mahiyyətini, ruhi məzmununu ara­yır. (7, 66) Döv­rün daxili - mənəvi böhranları təkcə bədii əsərlərə deyil, hət­ta fəlsəfi dü­şün­cələrə də kölgə salırdı. Hüseyn Cavidin, Cəfər Cab­bar­lı­nın əsərlərində də etik-mənəvi təbəddülatlara, tərəddüdlərə, həqiqət axta­rış­la­rına rast gəlinirdi. Cə­fər Cabbarlının “Od gəlini”, “Aydın”, “Oqtay El­oğ­lu” əsərlərindəki qəhrə­man­lar həyat kolliziyalarından kənara çəkilərkən, fəl­sə­fi düşüncəyə qapılır, in­san – insan münasibətlərini ümumiləşdirməyə ça­lı­şır­lar. Məsələn, Oqtay El­oğlu filosof deyil, aktyor olsa da, nəinki həyatdakı ya­lan­la­rı, hətta səhnədəki de­korasiyaları qəbul edə bilmir, yalançı təsəvvür ya­rat­maq­la barışmır və tələb edir ki, qoy divarlar öz rəngsiz simasında gö­rün­sün, israr edir ki, həyat olduğu ki­mi rəngsiz və boyasız qəbul edilməlidir. Əs­lində mü­əl­li­fin həqiqət axtarış­la­rı onun fəlsəfi düşüncələridir, insan və dün­ya haqqında çı­xardıqları nəticə­lər­dir. Baxmayaraq ki, Cəfər Cabbarlı sə­nə­tin və bədiiliyin gü­cünü yüksək qiy­mət­ləndirirdi, ədəbiyyata, poeziyaya bö­yük önəm verirdi, onun bütün əsər­lə­rin­də bədiilik fəlsəfi nəticələrlə ümu­mi­ləş­di­ri­lir, ancaq insan – insan müna­si­bət­ləri bədii həllini taparkən insan – dün­ya mü­na­sibətlərinə çevrilir, adi bir in­san filosof kimi düşünür və nəticə çı­xarır: “Za­vallı bəşə­riy­yət, neçin həqiqəti gizlədirsiniz?... Qoyun bu qara çir­kin daş­lar olduğu ki­mi...görünsünlər... O çirkin də olsa, həqiqət olduğu üçün gö­zəl­dir!,” – deyən (2, 247) Oqtay Eloğlunun həqiqət axtarışları onun psi­xoloji ha­lını əks etdirsə də, insanı düşünməyə vadar edir, bəlkə doğrudan da dünyanı və həyatı olduğu kimi görmək, real mövcudluğu qiymətləndirmək daha düzgündür.

Azərbaycan dilində Ədəbiyyat

 • V. Belinski. Q. Seçilmiş məqalələr. Azərbaycan LKGİMK Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı B. 1948, 142 c.
 • C. Cabbarlı. Əsərləri üç cilddə, I-cild / Bakı: Azərnəşr, 1968, 407 s.
 • N. Çernışevki. Q. Sənətin varlığa estetik münasibətləri. /Bakı: 1956, 135 c.
 • S. Xəlilov. Cavid və Cabbarlı. Müxtəlifliyin vəhdəti (fəlsəfi etüdlər)./Bakı: AU nəşriyyatı, 2001 - 180 səh.
 • F. İsmayılov. Ziqmund Freyd. /Bakı: Gənclik, 1994, 120 s.
 • N. V. Qoqol. Əsərləri (altı cilddə/VI ) Seçilmiş məqalə və məktubları. / Bakı: Azərnəşr, 1958. 415 c.
 • M. Qorki. Məqalələr və pamfletlər. / Bakı: Azərnəşr 1950, 323 s.
 • M. Ə. Məmmədov. Estetika haqqında söhbətlər. ./ Bakı: Gənclik., 1975. 126 c.

Mənbə

 • Журнал практической психологии и психоанализа
 • «Национальная Федерация Психоанализа» (Россия)
 • Психоаналитические термины и понятия 2009-01-20 at the Wayback Machine
 • Михаил Михайлович Решетников. Элементарный психоанализ  (rus.)

psixoanaliz, mündəricat, ziqmund, freydin, fəaliyyəti, azərbaycan, dilində, ədəbiyyat, mənbə, redaktə, əsrin, sonu, əsrin, əvvəllərində, bəşəriyyət, ictimai, sosial, baş, verən, qlobal, çevrilişlərin, yeni, dalğası, ilə, üzə, gəldi, lizm, miyyətini, xarakteriz. Mundericat 1 Psixoanaliz 2 Ziqmund Freydin fealiyyeti 3 Azerbaycan dilinde Edebiyyat 4 Menbe Psixoanaliz Redakte XIX esrin sonu XX esrin evvellerinde beseriyyet ictimai sosial mu hit de bas veren qlobal cevrilislerin yeni dalgasi ile uz uze geldi Ka pi ta lizm ce miyyetini xarakterize eden senaye cevrilisleri dunya xeritesini iki de fe kok lu suretde deyisen iri miqyasli dunya muharibeleri ve onlardan son ra mey dana cixan muharibe sindromu psixi travmalar Psixologiya ve psi xi at riya elmini yeniden ve tamamile ferqli bir mezmunda diqqet merkezine ge tirdi Bir terefden tibbin bu yeni sahesi Psixologiyadan ayrilib ozunun kli nik sahelerini yaratmali oldu diger terefden ise Psixologiyanin ictimai du sunce saheleri ile kontaktlari elmi nezeri tedqiqatlara yeni bir istiqamet ver di Psixiatriya Psixologiya sosiallasdiqca incesenet huquq din ve diger ic timai suur sahelerinin mezmununda aciq aydin deformasiyalar go ru nur du Ar tiq psixoanalizin meydana cixmasi ucun tarixi serait yaranmisdi Karl Yas persin tarixi periodizasiya ile ictimai sosial hadiseleri elaqelendiren xu susi muhitin movcudlugu haqqindaki fikirleri ozunu dogruldurdu onun za man mustevisinde muveqqeti dayaniqliq kimi xarakterize etdiyi meh sul dar dovr osoboye vremya gelib catmisdi Uzun muddetli tekamulun ne ticelerini umumilesdirmek ucun erefe yetismisdi Mehz buna gore Ziqmund Freyd 1856 1939 Psixologiyanin tibbin cercivesinden qopub ictimai heyat sahelerine tetbiqinde peripetik cevrilis ede bildi Ucuncu ve daha vacib bir cehet ise ondan ibaret idi ki boyuk suretle yaranmaqda olan modernist dusunceler hele qarsida dovrun felsefe cere yan la rina yeniden baxacaqdi Bu modern yanasmalarin cucertilerinde klas siz min ve muasirliyin serhedleri yavas yavas dagilirdi dunyani ferqli sekilde car pazlasdiran kumulyativ bir menzere yaranmaqda idi O Spenqlerin 1880 1936 dediyi kimi Yunan incesenetindeki sim met riya axtarislari gozellik kultunu formalasdirdi Serqdeki sonsuzluq ax ta rislari ise mistik dusuncenin felsefi tefekkurun ozulunu yaratdi Qerb boyuk iqtisadi bazis uzerinde elmi tefekkuru inkisaf etdirdikce insan dunya mu na sibetlerini de diqqetde saxlayirdi olmezliyin ebediyyetin axtaris yol la rin da mudriklik ilahesinin adini ictimai sosial dusuncenin atributuna cevirdi Be lelikle Serq tefekkur proseslerinin dinamikasini helledici amile cevirdi fel sefeni yaratdi Qerb ise tefekkur aktina abstrakt yanasmanin mudrikliyin adi ni mueyyenlesdirmekle onu dirceltdi ona ebedi heyat verdi MetaPsixologiyanin fonunda varliq telimini yeniden islemek butun ic ti mai dusunce sahelerini nezerden kecirmek onlari tamamile ferqli bir se kil de deyerlendirmek zerureti yaranmisdi Cox yeqin ki bu mentiqden cixis eden rus alimi A F Zotov gosterir ki oz dovru ucun Ziqmund Freyd butun ic ti mai dusunce sahelerini metafizik ontoloji cerciveye salmisdir Psi xo a na lizin ozune geldikde ise orada evvelce Men nin genetik modeli mey da na cixir 17 300 Eslinde bu proses Ziqmund Freydden xeyli evvel baslamisdi XX esrin birinci yarisinda Almaniyada meydana cixan gestaltPsixologiya adlanan felsefi telim intensiyanin predmetlesenin motivasiyasini mov cud felsefi fikirlerin uzerinde formalasdirmisdi M Verthaymer O Ko ler K Koffka kimi gestaltpcilar ilk defe tefekkur aktinin butun ele ment le ri ni vahid sistem kimi qebul etdiler idraki prosesleri bir baxis altina yigaraq abs trakt mezmuna ustunluk verdiler Onlarin yaradiciliginda hec bir detali za siyaya yol verilmeden insan varligina munasibet bildirilirdi Insanlarin ay ri ayriliqda goturulen duygu qavrayis hafize tefekkur texeyyul akt la rin dan dogan impulsiv hissler situativ momentler onlarin ic dunyasi fonunda eri yib gedirdi insan dunya ile qarsilasmaq ucun dunyadan ayrilirdi Bu hi per bolik yanasmada bu umumilesdirmede ciliz hissler gorunmurdu hetta in sana munasibetde dunyevi istekler de kicildilirdi arzular sixisdirilirdi in san varligina o derecede mucerred yanasilirdi ki o dunya ile tekbetek qal digi zaman bezen bu nehayetsizlikde azirdi Gestaltpcilar bir terefden ato mis tik yanasmanin catmazligini onun inteqrativ mezmunla muqayisede aciz liyi hiss edib onu aradan goturduler diger terefden ise butovluyun son suz lugun ezemetinden onlarin yaradiciligina qeribe bir vahime ve ifrat as ke tiz min calarlari daxil oldu Hec tesadufi deyil ki K Koffkanin eserlerine bu qlo bal mentiqin xofu cokerek onun dusuncelerini busbutun qara renge bo yamisdi Cox kecmeden tefekkurle bagli arasdirmalar daha yeni bir te li min yaranmasina sebeb oldu Tefekkurun felsefi strukturunun ictimai mez mu nu askara cixarildi K Dunker H Mayer ABS kimi filosoflar tefekkur pro sesinin sosial mezmununu tarixiliyini qebul etdiler Bununla ede biyyat da bedii yaradiciliqda musahide edilen topologik dusuncenin xofu aradan go turuldu Incesenet sonsuz paralellerden cansixici renglerden xilas oldu za man ve mekanca mueyyenlik elde edildi Yeri gelmisken gestaltpcilar ta mi hisselerin ceminden boyuk hesab eden qedim Serq felsefesine qa yit maq da haqli idiler cunki insan hemise elde etdiklerinden ve itirdiklerinden ma hiyyetce coxdur mezmunca boyukdur Vaxtile Amerika sairi Uytmen Volt 1819 1892 da seirlerinin bi rin de deyirdi ki men butovlukde slyapam ve ayaqqabilarim arasinda olan me sa fede yerlesmirem Metrik olcuye yerlesmeyen sair dusuncenin sonsuz ve ol cusuz mekanini felsefi fikrin topologik serhedlerini axtarirdi Bir terefden Amerika psixoloqu Vilyam Cemsin 1842 1910 pansen su alist Ceyms Lange nezeriyyesi ve onun esasinda duran meshur insanin ne yi varsa ondan ibaretdir 16 9 dusuncesi diger terefden bu dovrde kvant fizikasi ile bagli genis tedqiqatlarin aparilmasi dovrun elmi te fek ku ru nun qlobal menzeresini yaradirdi Ve butun bu elmi dusunceler hemcinin te fekkur akti ile bagli mulahizeler felsefi fikirler Ziqmund Freydin ted qi qat la rinda psixoanalizinin mezmununun formalasmasina onun ehate dairesinin mu eyyen olunmasina oz tesirini gosterdi Ziqmund Freyd 1874 1875 ci il ler de E Qusserlin 1859 1938 selefi olan ve intensionalligi predmet les me ni psixi fenomenlerin esas elameti sayan alman filosofu F Brentanonun 1838 1917 Psixologiya empirik noqteyi nezerden adli eseri ile tanis olur Bu eser F Brentano ile ingilis psixiatri ve Q Modelinin suursuzluq prob lemi ve diger psixi aktlarla bagli mulahize ve mubahiselerini umu mi les di rirdi Ilk defe bu eser Ziqmund Freydin dusuncesinde Psixologiya ile fel se fe arasinda harmonik orta yaradir Onun felsefeye maragini ingilis filosofu C S Milin tedqiqatlarini arasdirmasi ve bu tedqiqatlar uzerinde Platonun te li mini menimsemesi daha da artirir 1875 ci ilde U Cemsin ilk Psixologiya la boratoriyasinin acilmasi ve 1879 cu ilde V Vundt terefinden ilk Psixologiya institutunun teskil edilmesi bu sahede nezeri biliklerin daha suretle sis tem lesdirilmesine imkan yaratdi Ziqmund Freydin fealiyyeti Redakte Ziqmund Freyd butun bu tarixi ictimai siyasi ve elmi proseslerin ice ri sinde oz tedqiqatlarini davam etdirirdi Fransada meshur Marten Sarko ile tecrubelerinden sonra Ziqmund Freyd ilk defe tefekkur aktlari ucun yeni bir olcu mueyyen etdi O gosterdi ki neinki ayrica goturulmus bir tefekkur ak ti hetta butovlukde insan fealiyyeti ve onun Psixologiyasi alt suurdaki la tent davranis instinktleri ile baglidir Sublimatik dusunce tekce tefekkur ak ti nin ve onun dinamikasinin deyil hem de insan suurunda sosial ictimai dav ranisin elmin edebiyyatin incesenetin motivlerini yaradir Insanlara xas olan obrazli yanasma eydetizm sublimatik dusuncelerden formalasir Buna go re de bediilik xususiyyeti yalniz insanlara aid edilen keyfiyyetdir Leo nar do da Vincinin U Sekspirin F M Dostoyevskinin heyat ve yaradiciligini teh lil ederek onlarin yaradiciligini sublimatik dusunceler ve libido ile ela qe len diren Ziqmund Freydin psixoanalizi boyuk eks seda verdi O in ce se ne ti me hebbet hissinin davami kimi teqdim etmekde haqli olsa da yara dici li gin daki bir sira meqamlar onu Fridrix Nitsse ile baglayirdi onu geriye qay ta rirdi O nitsseciliye yuvarlandigi zaman tebiet qanunlarini cemiyyete tet biq edir tebietle cemiyyeti eynilesdirir ve bu zaman ister istemez exlaqi de yerler din bedii yaradiciliq senet insan heyatinin epifenomeni kimi iza hini tapirdi Umumbeseri facieviliyin sebeblerini Freyd bele izah edirdi insanin te bietin bir hissesi olmasi onun tebiet qanunlari esasinda idare olunmasini teleb edir Insan tebiet qanunlari ile idare olunsaydi onda onun xosbextliyi tamamile temin olunardi 5 86 Elbette Ziqmund Freydin psixoanalizi ve onun mahiyyetinde duran qeyri suuri oblastlarin helledici tehrikedici gucunun kesfi ve butun tefekkur aktlari ucun bunun bir bazis olaraq qebul edilmesi elmde inqilab idi Amma bir fakti da unutmaq olmaz ki butun inqilablar stixiya xarakteri dasiyir Ve bu inqilab da ozunden evvelki inqilablar kimi A Soljenitsinin inqilabi sti xi ya haqqinda dediyi fikirlere tamamile uygun gelirdi cemiyyetde stixiya hemise ser quvvelerini de xeyir quvvelerinin gozune qatir bu qarisiq mez munda xeyir quvveler bezen ser quvvelerine meydan acir Psixoanalizin en boyuk xidmeti o idi ki o qeyri suurini tekce insanin mad di baslangicinin deyil hem de onun menevi heyatinin esasi hesab edir di Bununla da kauzal elaqenin sebeb ve netice elaqesinin yeni bir formasi mu eyyen edildi ki onun da uzerinde qlobal bir felsefi telim yarandi Indi in san dunya munasibetleri bu yanasma uzerinde yeniden tedqiq olunmali idi Duz dur Ziqmund Freyde qeder felsefi telimler tefekkur aktlarini atomar ya nas madan yuxari qaldirib gestaltPsixologiyaya oradan ictimai sosial pro ses lere insan ve sosial muhit anlamina daha sonra ise insan dunya mu na si betlerine qeder genislendire bilmisdi Amma psixoanalizin neticesi olan ipo xondrik yanasma ayrica goturulmus bir idraki prosesin klinik men ze re sini genislendirmek deyildi bu varligin mahiyyetinde duran eros ve ta na to sun heyati qaynaqlarini yeniden mueyyen etmek insan Psixologiyasinda kec mis ve geleceyin yerini gormek onlarin quvveler labirintindeki cixis yo lu nu kesf etmek varligin esil mahiyyeti ve mezmununu acmaq demek idi Ziqmund Freyd fraktal yanasma ile subut edirdi ki insan tekce suuri aktdan ve ya ictimai davranisdan ibaret deyil ki onlardan asili qalsin insan hem de bu tovlukde varliq fenomeninin movcudluq prosesinin merkezi quv ve si dir Butun insan fealiyyeti ve yaradiciligini psixoloji amillerle baglamaq ve butun xesteliklerin kokunu Edip kompleksi nde axtarmaq helelik yalniz Ziqmund Freyde ve psixi travmalari hipnozla yeniden yasamaq metodu olan ve katarist adlanan tecrubeleri birge apardigi C Breyere mexsus idi Onlarin her ikisi boyuk praktik idiler ve oz xestelerini muveffeqiyyetle mualice edirdiler Ziqmund Freydin ferqli dusunceleri cox olsa da en boyuk xidmeti bundan ibaret oldu ki o ictimai dusunce sahelerini tefekkur priz ma sindan kecirerken individuumu ictimai dusuncenin neticesi hesab edirdi onun yaradiciliq aktlarini da qiymetlendirirdi Butun bunlara baxmayaraq o be dii yaradiciligin meydana cixmasini sirf instinktiv davranisin latent arzu ve isteklerin inikasi hesab edirdi Ziqmund Freyd insanin genoloji fak to run da eros ve tanatosu helledici amil saysa da insanin sexsiyyetini ictimai var li gini onu incesenetle baglayan quvve kimi qebul edirdi amma yaradiciligin gu cunu yalniz bu iki quvve esasindaki tezadda gorurdu Ziqmund Freyd oz ted qiqatlarini davam etdirerek insan psixikasinin isini Men O ve fov qel Men in ve ya ideal Men arasinda boldu ve gosterdi ki bu strukturda O uzaq meqsedleri nezere alan butun daxili ve xarici proseslerin sse na ri si ni hazirlayan gizli Men dir Ziqmund Freyd her bir insanin tefekkurunde su urunda daha dogrusu her bir Men de irsen kecen suursuz oblast la rin daki ideal Men ve ya fovqel Men nin fovqel selahiyyetlerini aciqladi qeyd etdi ki onun funksiyasi esasen ictimai suuru meneviyyati eks etdir mek den insanda qoyulmus ilkin ideyani gerceklesdirmekden ibaretdir Sonralar biologiya elmi de subut etdi ki insanin daxili alemi bioloji yol la irsen oturule bilmez cunki beynin yuksek strukturu ontogenik ferdi bir proses kimi formalasir yeni filofenik xususiyyetler irsen oturulur insan nov dasiyicisi olaraq esas ictimai mezmunlu elametleri nusxeleyir amma on togenik xususiyyetler ise sirf tesadufi cevrilmelerin kaleydoskopik ne ti cesi kimi meydana cixir Ziqmund Freydin yaradiciliginda varliga ontogenik ve filogenik yanasma tamamile bir birinden ferqlenirdi Ontogenik ya nas ma insani cerciveye salir qapali bir cevrede Edip kompleksine yoneldir fi lo genik yanasma ise onu novdaxili cercivelerden cixarib azadliga qo vus du rur Ictimai suur ferdi muhakimelerden azaddir o geleceye yonelir ve novun ya samasi ucun instinktiv bir sekilde her cur maneeleri aradan qaldirmaga ha zirdir Ziqmund Freyd insani hem qapali hem de aciq bir sistem kimi ted qi qat obyektine cevirmisdir Qapali sistem ontogenik mezmun Edip kom plek si erosla baglidir aciq sistem ise tanatosun hokmranliq etdiyi filogenik ma hiyyetle ilkin yaranisin stixiyasina can atir Buradaki maraqli bir car paz las ma da diqqeti cekir Her iki quvve biri digerinin movcudlugu ucun attrak taya cevrilir Eros sixildiqca tanatos ucun tanatos sixildiqca eros ucun ma hiyyet qazanir mezmun elde edir daha dogrusu birincinin gucu hesa bi na beseriyyetin varligini mueyyen eden qanunlar elm incesenet mede niy yet formalasir ikincinin hesabina umumbeseri nov qorunub saxlanir Yeri gel misken Sovet Psixologiyasinda Ziqmund Freydin psixoanalizi bir ted qi qat sahesi kimi yasaq edilse de bedii yaradiciliqla bagli arasdirmalarda onun fikirleri gundeme gelirdi M M Baxtin yaradiciliq proseslerini izah eder ken Ziqmund Freydin Edip kompleksine sitayisini bele izah edirdi Edi pe birleserken men ondan kenarda oz yerimi itirib yeni yaradiciliq noq teyi nezerinden onun heyatindaki hadiseleri zenginlesdire bilmirem bir mu e llif yaradici kimi onun ozunun eli catmayan yegane yerini onun heya ti nin bu hadisesini zenginlesdire bilmirem 11 64 Yaradiciligin simvol formalasdirmasina yonelmesini qadagalarla ela qe len diren Ziqmund Freyd duzgun neticeye gelse de fikirlerinin davaminda o ifrata varirdi Ziqmund Freyd haqli olaraq qeyd edirdi ki ozunu ifadenin va riasiyalari ve sexsi dusunce hududlarini kecen incesenet yalniz sixilmis enerjinin hesabina yaradila bilerdi O esas energetik menbedir insan fea liy yetinin iqtisadi noqteyi nezerinde esas O dur orada hissi sensor fea liy yetin yalniz bir novu tecavuzkarliq ve maddi mezmun hokmranliq edir ki onun da esasinda temin olunma ve hezz durur Daha sonra o elave edir ki bu hissler oz yolunda ideal Men le de rastlasmali olur ve hemin ideal Men sexsiyyeti exlaqi cercive ile ehate edir ve mueyyen bir olcuye salir Bu zaman tezyiq altinda kompromis orta variant meydana cixir ki bu da oz novbesinde sixilmis arzulari dolayi yolla gerceklesdirmeye yonelir Ziqmund Freyd insan heyatinin butun obrazli fealiyyetini yuxugormeden bas lamis tesviri incesenete poeziyaya edebiyyata ve diger yaradiciliq akt la rina qeder butun novlu simvollasdirmani metaforik yanasmani ideal Men le baglayir amma hemise de bunun uzerinde dayanir ki insanda do mi nant sistem O dur suur bu dominant sistemin davamidir realligin cer ci vesi ile qarsilasarken O mecbur olub dolayi yol secir ve ideal Men ucun meydan acilir Sivil cemiyyetde etik menevi cerciveler saglam ins tinktiv fealiyyeti tebii psixikani pozur qadagalar tabular ontogenik ya nas mada insan psixikasini Edip kompleksine baglayir ve ondan asili edir Fi logenik yanasmada tanatos insani daha cox geriye ilkin merheleye ins tin k tiv davranisa hezz almaya yoneldir Cemiyyet sivil olduqca azadliq daha cox bogulur instinktiv sekilde aciq formada realize mumkun olmadigi ucun hezz prosesi maskalanir simvolik forma alaraq O nun teleblerini remzi se kilde ifade edir ve incesenet dediyimiz mehkum arzular diyarina cevrilir Ziqmund Freyd Leonardo da Vinci Dostoyevski Sekspir ve diger yaradici sex siyyetlerin fealiyyetini tedqiq etdikden sonra incesenetin psixoanalitik kon sepsiyasini hazirlamisdi Onun fikrince butun bedii yaradiciliq ve ince se net sublimasiyanin illuziyanin sisirtmenin neticesi olmaqla yanasi libi do nun bifurkasiyasi ikilesmesi ve bir hissesinin xarice kocurulmesidir Ya ra dici insanlarda interpolyasiya ve ekstrapolyasiya prosesleri biri digerini evez edir ve bu proses obrazli dusunceni bediilesdirir Eger biz de ince se ne ti yalniz Ziqmund Freydin dediyi interpolyasiya ve ekstrapolyasiya daxile ve xarice kocurmelerinin neticesi kimi qebul etsek o zaman senet eser le ri nin tipiklesdirme ve terbiyeedici quvvesini bedii obrazlarin insan heyatina da xil olmasini incesenetin gucunu inkar etmeliyik Halbuki senet o zaman he qiqi senet hesab edilir ki o sexsi dusunce hududlarini kecsin umumbeseri ide ala xidmet etsin Bediilesdirmek hansi formada olursa olsun obraz ya ratmaq varligi obrazda gormek metaforik ifade tapmaq simvollasdirmaq de mekdir Bediilik incesenetin toreme yox her seyden evvel eserin mez mu nunu ehate eden koklu elametidir 15 101 Ziqmund Freydin yaradiciliqla bagli dusuncelerindeki hiperbolik mezmun ozunu dogrultmadi Cemiyyet inkisaf etdikce psixoloji bohran elametleri meydana cixirdi insanlarin psixoloji yuku agirlasir tedricen bogulmus impulslari ozunde eks etdiren stimullar insan heyatinin psixi gucune pranaya yiyelenirdi Bedii yaradiciliq kimi cemiyyet de oz determinantini mueyyen etmeli idi Amerika psixoloqu Qordon Olport 1897 1967 guclu qiciq yaradan sti mul larin insan Psixologiyasindan ayrilmasini muxtariyyet huququ elde ederek tebiet ve cemiyyet hadiselerinin fovqune kecmesini esas motivasiya fak ti kimi qebul edir ve sexsiyyetin potensial imkanlarinda bunu nezere alir di Psixoanalize gore ise incesenet eserlerinde suuri qeyri suurini ictimai so sial senzuradan kecirtmek ucun mexaniki bir sekilde simvolika tapir Ziqmund Freydde suuri ile qeyri suuri arasindaki munasibetlerde yalniz kol li zi ya gorunur zorakiliq hiss olunur Insan qelbini ele alan senet eserlerinin yal niz kolliziyadan zorakiliqdan dogulmasina inanmaq cetindir M M Baxtin Dos toyevskinin yaradiciligini izah ederken yazirdi Dostoyevskiye gore dun ya haqqinda heqiqet sexsiyyet haqqindaki heqiqetden ayrilmazdir 13 89 Dogrudanmi simvollasdirmaga yonelen yaradiciliq incesenet yalniz alt suur daki instinktiv dusunceni reallasdirmaga xidmet edir orada basqasi ucun yararli ola bilecek ictimai mezmun dasiyan sexsi dusunce hududlarini ke cen hec bir sey yoxdurmu incesenete umumbeseri mahiyyet veren ka no nik xususiyyetlerdemi instinktiv xarakter dasiyir M M Baxtin yazirdi In san yaradiciliqda butov insandir 11 88 Sexsi dusunce hududlarini kec me yen fikir bedii mezmun elde ede bilmez Yalniz sexsi dusunce hu dud la ri ni kecdikden beseri mahiyyet qazandiqdan sonra yaradiciliq senete cevrilir Belelikle yaradiciliq prosesi alt suurdan suura dogru hereketdir 10 79 Insan yaradiciligi oz daxili qanunauygunluguna malikdir o beseri ol ma li dir amma lazimi vacib olmalidir ve hem de tebiet kimi heqiqi olmalidir 11 220 Maraqli bir sual meydana cixir Eger esas instinktiv xusu siy yet le ri ne gore butun canlilar identikdirse ne ucun olum ve dogum aktlari diger can lilarin heyat terzine ve qarsilasdiqlari obrazlara bedii mezmun vere bil mir Bediilik ne ucun yalniz beseri xarakter dasiyir ne ucun insan real he ya ti bediilesdirmeden illuziyasiz yasaya bilmir Ziqmund Freyd bedii yaradiciligin fizioloji ve psixoloji esaslarini ta ma mile duzgun izah etse de insan heyatindaki exlaqi keyfiyyetleri ve bedii de yerleri yalniz sexsi ambisiyalara xidmet eden siyasi motiv dasiyan xu su siy yetler kimi aciqlayirdi ve bezen ona istehza ile yanasirdi Fikir ver ha sen meni de seve bilersen men nece de obyekte benzeyirem 23 100 Bu me nada J P Sartrin mehebbeti yalniz konflikt hesab etmesine beraet qazan dir maq olar Halbuki mehebbet ozunde konfliktden daha boyuk ve daha guc lu olan neyi ise birlesdirir sevgini insani deyerlerden boyuk hesab etme sek ona ontogenik mezmun mistik ve ilahi calar vermek olmaz Filogenik mez munla ilkin yaranisin stixiyasindan cixmaq ferdi movcudluqdan cox uzaq lasmaq mumkun deyildir Exlaqi deyerlerin cemiyyetde tarixde rolu haq qinda maraqli bir fikir de Eduard Sureye mexsusdur O ozunun Boyuk hes rolunmuslar adli eserinde bu meseleni Ziqmund Freydden xeyli evvel ve cox maraqli bir sekilde hell etmisdi O gostermisdi ki Afina ve Sparta se her leri iki yuz il dunyaya nece yasamaq numunesi gosterse de Yunanistan ta rixde ne herbi oliqarxiyasi ne demokratiyasi ne inceseneti ne de oz fel se fe si ile qalmamisdir Yox Yunanistanin ureyi orada deyil Yunanistanin ure yi onun mebedlerinde mistik dusuncelerinde ve onun hesr olunmus la rin da dir Yunanistani yasadan onun misterikasidir ruhi ve ezoterik yasan ti la ri dir 25 210 Insan psixikasi Eduard Surenin ezoterik dusuncelerinde Ziqmund Freydden cox ferqli bir sekilde izah edilmisdir o gosterir ki insan qelbi onun cismi formalasmazdan xeyli evvel movcud olur 25 294 ve son ra movcudluq ucun yerde mekan elde etmek maddilesmek ucun o yere ca girilir Eduard Sure fikrini davam etdirir ve gosterir ki meselen Pifaqor bo yuk riyaziyyatci idi lakin onun elmi dusunceleri onun ruhi yasan ti la rin dan dogmusdu ve onlar mistik tesevvurlerle birbasa bagli idi Kenar infor ma siyalarin alinmasi hemise ruhi meqamlardan sonra gelir Muasir elmi ve bioenergetik yanasmalar ise hem metaPsixologiyani hem de bu mistik dusunceleri qebul edir Mesele burasindadir ki bu fikirleri hezz hissinden o terefde olanlarin incesenetin yaradiciliq aktinin tehlilinde analoji bir versiyada Ziqmund Freyd de izah edirdi Butovlukde qebul etmese de o dinin mahiyyetini exlaqi deyerlerin incesenetin rolunu basa dusse de hec birinin gucune inanmirdi Amma ondan ferqli olaraq A Eynsteyn dini exlaqi deyerleri her bir insan ucun vacib heyati deyer kimi qiymetlendirerek elmle dinin vehdetini gozel sekilde ifade etmisdi elmle din arasinda konflikt ola bilmez Dinsiz elm naqisdir elmsiz din kordur 19 308 Ziqmund Freyd dahi bir alim olaraq incesenetle bagli genis tehliller apardigi zaman ictimai suur formasi kimi ayrica goturulmus konkret bir dini dunyagorusu de diqqetden yayindira bilmezdi O butun exlaqi deyerler kimi cemiyyetde dini dunyagorusun sosial mahiyyetini basa dusurdu amma dini qebul etmediyi ucun elmi neticelere ustunluk verirdi O Psixoanaliz ve medeniyyet Leonardo da Vinci eserinde cinsi ferqlerden dogan menevi travmalari nevroz ve psixozlari izah etmekle yanasi dahi senetkarlarin sexsi komplekslerini ve senetde onlarin inikasinin simvolik menasini acib gosterir Daha sonra ise dinle bagli bele bir fikre gelir Meshur dini telimlerin tarixi bizim onlara hormetimizi artirir amma bizim onlardan menevi numune motivleri goturmeyimizi temin etmir Eksine tarixin bu qaliqlarinin komeyi ile bizim ucun dini tezisler nevrotik yasantilar kimi anlasilir Ancaq dini telimlerin mezmunundaki deyerlerin taninmasi o qeder tehrif edilmisdir ve sistematik sekilde ele maskalanir ki insanlar on la ri butovlukde heqiqet kimi qebul ede bilmir 21 212 Dinle incesenetle bag li dusuncelerini davam etdiren Ziqmund Freydin nehayetde Gotenin sei rine muraciet etmesi onun dine yanasmasindaki tereddudlerini tesdiq edir di Kim ki elm ve incesenete yiyelenir o dini de elde edir Kim ki hec bi rine sahib ola bilmir o dini de itirir 21 149 Konkret dinle bagli du sun ce lerinde Ziqmund Freyd ortodoksal bir movqededir ve dusunur ki eger bu tun xesteliklerin elmi izahi varsa dini dunyagorus ucun yer qalmir O fel se fi tefekkuru ve elmi yanasmani qebul edir amma dinin psixoloji esaslarini ve insan heyatinda onun rolunu gormek istemir Cemiyyetde ve insan Psixologiyasinda dini yalniz illuziya kimi deyerlendirmek butovlukde exlaqi key fiyyetlere goz yummaq demek idi Dini dunyagorusu cemiyyetin heya tin dan silmekle Ziqmund Freyd ruhi keyfiyyetlere beseri mezmun verirdi on larin idare olunmasina suni bir inam yaradirdi Onun ontologiyasinda yal niz kecmis ve bu gun var idi MetaPsixologiyada gelecek yoxdur onun kon tur lari mueyyen edilmemisdir Insanin butun xususiyyetleri ve davranisi kec misle baglidir onun meydana cixan her bir hereketinin motivi dunen mu eyyenlesdirilmisdir Bu gunun sxemini alt suurunda hazir sekilde gez di ren insanin cehdleri de menasizdir cunki o movcud ssenariden kenara cixa bilmez Fealiyyetin motivi ve davranisin mezmunun hazir sekilde elde eden insan ucun gelecek bu gunun icerisinde eriyib gedir Motivasiya kecmisden ge leceye qeder uzana bilmir Men O ve fovqel Men geleceyi ehate ede bilmek iqtidarinda deyil O dar bir cercivede insani fealiyyet mey da nina cekir Bu insan cox vaxt ferddir bezen sosiumdur amma o hec vaxt fi lo sof ola bilmez O insan dunya munasibetlerini nece analiz ede biler ki bu haqda onun ilkin ideyasinda hec bir informasiya yoxdur Halbuki insan oz filogenetik yaddasindan kenara cixib bezen qeyri real gorunen cox son ralar tesdiqini tapan informasiyalar da vere bilir Ve yaxud insanin hansi ise bir hissin tesirinden qabaqcadan onun ucun mueyyen edilmis proqrami ya lengide ve yaxud deyise bilmesini nece izah etmek olar Cox sonralar mu eyyen edildi ki informasiya axini eslinde kecmisden geleceye dogru gedir Insan oz kecmisinden daha cox oz geleceyi ile baglidir Onun bu gunu gelecekden gelen informasiya uzerinde qurulur bumeranq prinsipi ile geriye qayidan geleceyini o kecmisle deyil bu gunle tenzimleye bilir Elm durmadan inkisaf edir muasir bioenergetik yanasmalar Ziqmund Freydin metaPsixologiyasindaki boslugu doldurur Insan tekce beden deyil insan tekce ruh deyil insan hem de muhitdir sferadir insan hem de informasiya dasiyicisidir oturucu rolunu oynayan hem aciq hem de qapali bir sistemdir Ziqmund Freyd oz metaPsixologiyasi ile qeyri suurinin alt suurun teltelsuurun insan heyatindaki rolunu yeniden kesf etmisdi O yuzlerle xes te leri yeniden normal heyata qaytarmis praktik idi Insan heyatinin ruhi key fiy yetlerine xususi ve fovqel bir quvve kimi yanasan Ziqmund Freyd bu tun ay dinligi ile gostere bildi ki insan psixikasinin gorunen terefleri onun go run meyen tereflerinin hereket trayektoriyasini cizir Niyyetin hara men zi lin ora deyilmisdise de Ziqmund Freyd bunu elmi sekilde subut etdi So zun reflektiv gucunu saysiz hesabsiz tecrubeleri ile rus alimi I P Pav lov 1849 1936 da tesdiq etdi Ziqmund Freydin dahiliyi onda idi ki o in san psi xikasinin qeyri feal saheleri ile feal sahelerinin arasindaki sebeb ne tice elaqesini tapmisdi Boyuk rus alimi I P Pavlov da bu fealiyyeti da vam etdirerek pressor depressor oyanma ve lengime arasindaki muveq qe ti elaqelerin assosiativ gucunu serti refleksin rolunu tapmisdi yalniz insa na mexsus olan ikinci siqnal sisteminin beyin yarimkurelerinin fealiyyeti ile elaqesini meydana cixarmisdi Ikinci siqnal sisteminin tedqiqinde I P Pav lov insana yalniz bioloji bir nov kimi baxirdi amma Ziqmund Freydin yara di ciliginda insan hem de sexsiyyet yaradici obraz ictimai varliq kimi aras di rildi onun yaradiciliq prosesi dini dunyagorusu de tedqiq edilirdi Amma o oz instinktiv fealiyyeti ile exlaqi deyerleri ictimai munasibetleri yarib ke ce bilmir sosium ucun yaradilmis menevi cerciveye oturmurdu Her iki dahi alim psixoanaliz ve ikinci siqnal sisteminin fealiyyetine ic timai mezmun verib onu menevi etik qanunlarla baglaya bilmediler Psi xo analizde de muellif sozun ruhi gucunu gorurdu amma onu meneviyyatla ex laqla deyil instinktle baglayirdi MetaPsixologiyada tanatos ve eros ara sin da cirpinan insan bu labirintden cixis yolu tapa bilmeyende bedii yara di ci liga pe nah aparir ozunden oz instinktiv duygularindan qacib incesenete si ginir O hec bir vaxt azadliq ve exlaq haqqinda dusune bilmezdi cunki onu ilkin mov cud lugun stixiyasi idare edirdi Neyin bahasina olursa olsun ins tinktiv quv ve sini xeste texeyyulunu reallasdirmaga calisan ozunu ax ta ran daim ya rali qelbinin iniltilerini esiden insan metaPsixologiyada cox ciliz gorunurdu Ziqmund Freydin yaradiciligi haqqinda minlerle fikir ve dusunceler movcuddur Ele bir elmi psixoloji dusunce sahesi tapmaq olmaz ki onun tehlilinde psixoanalizden yan kecilsin En maraqli yanasmalardan biri de S La zareve mexsusdur O yazir Bedenin qelb ruh uzerinde ustunluyunu men tiqi sekilde subut etmeye calisarken o oz sisteminin esasinda mene viy yat sizligi ve ruhun siradan cixarilmasini qoydu Bu cehdin butun zereri ve qey ri adi neticesi o oldu ki o ilk defe elmle dinin birlesmesinin elmin dinin uze rinde qelebesinin neye getirib cixardigini subut etdi 18 117 Aydindir ki psixoanalizin banisi elmle dini birlesdire bilmezdi cunki o meneviyyat qa nunlarini qebul etmirdi Onun elmi dusuncelerinin neticelerini yalniz em pi rik fealiyyeti tesdiq edirdi O insanin daxili alemine hokmranliq eden ye ga ne gucu instinktle elaqelendirdiyi ucun istinad noqtesini insan varliginin ikinci qutbune kecirirdi Halbuki insanin bir sosium kimi movcudlugu yalniz subyekt ucun mumkundur O ictimai varliq olaraq hemise menevi mu nasibetlere ve exlaq qanunlarina ehtiyac duyur Insan diger canlilardan mehz transfer xususiyyeti ile secilir O oz hisslerini soze sozu hisse cevire bil diyi ucun ilahi mezmunla baglanir Soz esidilmek anlasilmaq ca vab lan maq isteyir yeniden cavaba cavab ve sonsuzluga qeder 11 306 Soz ozun den kenarda ozunun esyaya canli yonelmesinde yasayir pred met les dir me gucunde E S eger biz sona qeder bu yonelmeden yayinsaq onda eli miz de sozun cilpaq olusu qalir onunla ise sozun sosial veziyyeti heyat ta le yi haqqinda hec bir sey bilmek olmaz 12 105 Aydindir ki ictimai cercive so sial mezmun dasiyir Vaxtile F Engels insanin heyvandan esas ferqini onun munasibetinin bir munasibet olaraq movcudlugunda gorurdu yeni can lilarin icerisinde yalniz insan oz munasibetlerinde fenomenal sekilde mov cuddur subyekte munasibet onun ucun elahidde bir xarakter dasiyir ve onun heyatinin menasini mueyyen eden quvveye cevrilir Yuxarida qeyd et di yimiz kimi Ziqmund Freydin incesenetle bagli dusunceleri de diger fi kir le ri kimi fundamentaldir O heyat ve yaradiciligini tehlil etdiyi butun dahi senetkarlari yalniz psixoanalizin kolgesinde gorse de onlarin her biri ucun Edip kompleksinin ferqli calarlarini tapib esaslandirmisdir Psixoloji mu hi tin Edip kompleksinin izleri danilmazdir her bir sexsiyyetin formalasmasi bu fazalardan kecir amma butovlukde senetin ve senetkarin incesenet ve ede biyyatin gucunu komplekslere baglamaq onun ictimai sosial ma hiy ye ti nin ustunden sukutla kecmek senetde diskretlik ucun yer saxlanmasi ceh di dir Eslinde her bir senet eseri ozunden evvelki ve ozunden sonraki ya radi ci liq numuneleri ile xronotop bir mezmunla baglidir ve ele buna gore de se net de sureklilik yasanir ve her defe yeniden baslamaq zerureti meydana cix mir Surekliliyin inkari elaqesizlik olcusuzluk her cur seneti subhe altina alir Halbuki senet senet ucundur ideyasinda her defe yaranan senet ese ri ozunden evvelki eserin zamanca davami kimi teqdim edilir her yeni eser mekanca ozunden sonra gelecek eser ucun teze bir fikir ucun yer sax la yir Buna gore de bedii dusuncenin bedii fikrin sonu yoxdur Ziqmund Freydin psixoanalizi her seyden evvel ona gore felsefi telim hesab edilir ki o Psixologiya deyil metaPsixologiyadir metaPsixologiya fer din psixoloji cercivesine siga bilmez Tefekkurun varliga munasibetinde psi xoanaliz felsefi telime cevrilir ve bediiliyin fizioloji ve psixoloji esas la ri nin tehlilinden sonra onu yaradiciliq akti kimi izah edir Ziqmund Freyd yu xa rida adini cekdiyimiz eserin Bir illuziyanin geleceyi adli bolmesinde ya zir Din felsefe incesenet illuziyadan basqa bir sey deyildir 21 106 Siz yalniz o zaman yaradicisiniz ki o anda size oxucuda tesevvur yaratmaq ucun cemi bes setir lazim olur 3 118 Bediiliyin illuziyadan dogdugunu in kar etmek mumkun deyilse de bu illuziyanin esil mahiyyeti orada aciq lan mir cunki metaPsixologiyadaki butun yaradiciliq aktlari o cumleden yuxu ve yuxu gormede behs edilen boyutme sindromu ipoxondrik yanasma tekce bioloji proses kimi izah edile bilmez Ziqmund Freyd boyutme sindromunun tehlilinde Gildebrandtin bu sozlerine istinad edir En teeccublusu odur ki yu xugorme adeten oz elementlerini boyuk ve ehemiyyetli faktorlardan de yil cuzi qirintilardan ikinci dereceli hadiselerden goturur 24 29 Ki cik faktorlarin boyudulmesi illuziyanin deformasiya gucu butun yaradiciliq saheleri ucun xarakterikdir Illuziya mekanla bagli oldugu ucun ruhi prosesdir ve insan qelbinin en ince ruhi keyfiyyetlerini tecessum etdirir Hem yaxinliq ve uzaqliq aber ra siyalari illuziya dogurdugu ucun Ziqmund Freydin behs etdiyi illuziyanin ma hiyyeti qeyri mueyyen qalir Amma o illuziyalara inanmirdi ve gos te rir di ki dunya oz geleceyini illuziyalara deyil zekaya baglamalidir Halbuki insan suurunda evvelce dunyanin hissi modeli yaranir sonra ise elmi dusun ce nin konturlari aydinlasir Bu meseleler psixoanalizde aciq qalir Her nov fealiyyetin esasinda primitiv ve instinktiv davranis aktinin il kin reflekslerin durmasi fakti butun etik menevi prinsipleri umumdunya din lerini ve hemcinin butovlukde bedii yaradiciligi edebiyyati ve inceseneti su al altina qoydu Men in bifurkasiyasi ile Ziqmund Freyd subut etmeye ca lisirdi ki insan fealiyyeti tekce suuri aktlardan deyil hem de qeyri suuri akt lardan ve hem de eyni miqdarda ictimai dusunce sahelerinden asilidir Bu asi liligin kokunde insanin instinktiv cehdleri durur her uc fealiyyeti yalniz psi xoloji amiller birlesdirir Meneviyyat ucun yer saxlamayan tefekkur pro se si nin bele strukturu oz dovrunde birden bire qebul edilmedi Artiq qeyd et dik ki hemin dovrde Albert Eynsteyn kvant fizikasi sahesinde tedqiqatlar apa rirdi ve Ziqmund Freydle mektublasirdi hetta onlar sonradan birlikde ic ti mai sosial proseslerden behs eden muharibe ve pasifizmle bagli bir eser de cap etdirmisdiler Buna baxmayaraq Ziqmund Freyd haqqinda Albert Eyns teyn yazmisdi ki Ziqmund Freydin tedqiqatlari cox genis ve elmi neticeleri cox murekkebdir onlara yalniz hemin sahenin mutexessisleri qiymet vere biler Ziqmund Freydin psixoanalizinden sonra ictimai suurun butun sah e le rin de felsefede edebiyyatsunasliqda dilcilikde incesenetde huquq sahe sin de peripetik cevrilisler meydana cixdi Butun ictimai suur sahelerine ye ni den nezer yetirmek onlarin tehlilinde metaPsixologiyani da nezere almaq ze rureti yaranmisdi Psixoanaliz neinki insan psixikasina suuruna yeni bir mez mun vermisdi o hem de sinir sisteminin fealiyyetine yeniden ve ferqli bir sekilde baxmagi teleb edirdi Muasir elmi psixoloji yanasmalarda su u run motivizasiyasi amili esas goturulur Psixologiya ve psixiatriya elmleri suu run motivasiyasina istinaden tefekkur aktlarini tedqiq edir yeni insan suu ru realligi ne derecede motivlesdire bilirse ele hemin olcude de qavraya bi lir Kvant dusuncesinin yeniden one cekilmesi mehz bu motivasiya heddi ile baglidir Suurun motivasiyasi onun etraf muhiti qebul etme imkanlarinin eha te dairesidir XXI esrin elmi yanasmalarinda yeniden kvant Psixologiyasi suu run motivasiya heddi ile elaqelendirilir ve bu tekamul proseslerinin mu a sir izahi ucun muhum amil hesab edilir O dovrun psixoloji tedqiqatlarinda da ha bir vacib mesele uzerinde de dayanirdilar Bele ki tefekkur prosesinin iza hinda esas psixoloji amilin suurmu ve yaxud davranismi goturulmesi ferq li mubahiseler dogururdu insan oz suurundanmi yoxsa davra nisin dan mi daha cox asilidir Eger suuru etraf muhitin eksi kimi ve yalniz sirf inikas ola raq qebul etsek demeli bele cixir ki davranis da etraf muhit terefinden mu eyyen edilir Halbuki vaxtile Amerika psixoloqlari E Torndayk C Uot son ve basqa bihevioristlerin iddia etdiyi kimi insan fealiyyetinde yalniz dav ranis helledici amildir Eslinde ise insanin psixoloji cehetden daha mu rek keb motivasiya aktina malik oldugunu subut edir bele ki insan hemise ay ri cur dusunub tamamile basqa bir hereketi icra etmek iqtidarindadir Bu na gore de yalniz davranis fealiyyeti tam sekilde ifade ede bilmez tefekkur ak ti ve suurdaki motivasiya fealiyyeti tam sekilde ehate edir Bu xu su siy yet ler de psixoanalizi felsefi telim olaraq tedqiqat obyektine ceviren ce het ler den idi Muasir elmi tedqiqatlar realligin suurdaki inikasi zamani meydana ci xan tefekkur aktlarini tedqiq eden zaman daha maraqli neticeler elde et mis ler Dogrudan da insanin heyatinin murekkeb ve coxcehetli mutemadi ve ardicil bir idrak prosesi oldugu askarlanir 8 20 Idrak prosesini ve bu za man elde edilen biliyin yaranmasini onun kokunu axtaranlar da bu pro se si motivasiya ile elaqelendirdiler Muasir tedqiqatlari ile meshurlasan Cili ney robioloqlari U P Maturana ve F X Varela autopoez adlandirdiqlari ozu nu hasiletme prosesinde hemin motivasiyaya tefekkur aktinin qeyri adi bir sekilde fizioloji elavesini askara cixarmis ve onu insanin sinir sisteminin lo kal xususiyyeti kimi izah etmis ve maraqli neticelere gelmisler Muasir psixoloji tekamul prosesi XXI esri tefekkurun felsefi strukturunda lokal sicrayislarla zenginlesdirmisdir Buna gore de lokal dusunceni ve kvantlarin tesir gucunu qebul etmemek mumkun deyil Psixoanalizden sonra Stefan Sveyq Irvinq Stoun Tomas Mann kimi mes hur yazicilar oz eserlerinde sexsi psixoloji yasantilarin ictimai suurda eks olunmasi ve ictimai suuru sertlendirmesi ile bagli meseleleri aras dir ma ga basladilar Artiq edebiyyatda hadise edebi kolliziya deyil insan Psixologiyasi motivasiya on plana kecdi aydin oldu ki insanin kecirdiyi en adi hiss ve heyecanlardan en murekkeb fikirlere qeder adi bir tebiet men ze resinden tutmus insan taleyine ve hetta beseriyyetin boyuk problemlerine qe der bir sozle insani duygulandiran ve dusunduren ne varsa hamisi be dii leserek edebiyyatin movzusuna cevrile biler 4 25 Psixoanalizden sonra diger ictimai suur sahelerinde de yeni yanas ma lar musahide olunurdu Avropada dunyada ilk defe huquq elminde exlaqi ve hu quqi tenzimlemelerde sosial iqtisadi seraitle yanasi sexsiyyetin psixoloji du rumu hiss ve heyecanlari instinktiv aktlari arasdirilmaga baslandi Psixologiya diger elmlerin texnikanin yaradiciliq imkanlarinin emeyin muha ri be ve sulh problemlerinin tedqiqinde on plana kecdi Yeni psixoloji ter min ler meydana cixdi Psixoloji mektebin numayendeleri olan V Vundt N Fol kelt A Potebnyak ve diger tedqiqatcilar senetkarin psixi hali ya ra di ci li gin Psixologiyasi senetkarin ruhi veziyyetini yaradiciligin psixi menbeyi ki mi analiz edirdiler Psixi prosesleri yaradiciligin fizioloji esaslari ile bag la yan tedqiqat isleri meydana cixdi hemcinin yaradiciligin qebul edilmesi aktlarinin subyekt obyekt munasibetlerinin arasdirilmasinin yeni istiqamet le ri mueyyenlesdirildi Psixofizika sahesinde aparilan tedqiqatlarin neticesi ola raq insanlarin qicigi qebuletme mexanizminde hissi sensor sistem ucun ol cu mueyyen edildi Rene Dekardin Q V Leybnitsin N Malbransin D Qart linin hissler affektler haqqindaki fikirleri tedqiqat obyektine cevrildi Hiss ve duygulara hiperbolik yanasma bediiliyin gucunu daha da artirdi Avs triyada S Sveyqin psixoloji novellalarinda S Dalinin surrealist resm le rin de V Van Qoqun eserlerinde I V Hotenin F Sillerin L N Tolstoyun F M Dostoyev ski nin A P Cexovun yaradiciliginda psixoloji yanasmalar ge nis lendirildi ve sex si dusunce hududlarindan yuxari qalxib felsefi du sun ce lerle evez olundu Ferdi Psixologiya insan insan munasibetleri insan dunya mu na si bet leri fonunda kicildi insan mikrokosm kimi tedqiq olunmaga basladi me taPsixologiya psixoloji agirligi oz uzerinden felsefeye kecirdi X1X esrin sonu XX esrin evvellerinde insan dunya munasibetleri fonunda meydana cixan dovrun psixoloji agirligi bezen cemiyyetde aciq ay din nezere carpan menevi ruhi bohranlar seklinde bezen ise bedii ya ra di ci liqdaki heqiqet axtarislarinda oz eksini tapirdi Iyirminci esr Azerbaycan ede biyyatinda yeni bir intibah dovrunun baslangici oldu Bu esrin butun gor kem li edib ve sairleri boyuk bir ictimai herekat icerisinde mubarize sa he si ne atilmisdilar 9 12 Cemiyyetin butun suurlu hissesi birlikde heqiqet ax ta risinda idi Tebii ki bu axtarislarin hamisi evvelce zamanin libasina bu ru nur du sonra mekanca mueyyenlesirdi ki beseri ve milli keyfiyyet qazansin Azer baycan ictimai fikrinde edebiyyat ve incesenetinde esrin psixoloji ru hi menzeresi yaradilirdi Insanlar yalniz edebiyyatin komeyi ile bese riy ye tin in ki safinin sonsuz murekkeb ve rengareng tarixi yolunun istirakcisi ola bil di ler 20 3 Bezi muelliflerin eserlerinde hetta Ziqmund Freydin teli min den xe berdar olmayanlarin yaradiciliginda bele muharibe fobiyasi psixi trav ma lar beseri kolliziyalar iblis insan qarsidurmasi kimi motivasiya olu nur be dii lesdirilirdi Gunes insani heyatin heqiqetine yaxinlasdirir sa da bu te bi et le cemiyyeti eynilesdirmek ucun deyilmemisdir cunki insan oz he qi qet ax ta ris larinda tebieti deyil oz beseri mahiyyetini ruhi mezmununu ara yir 7 66 Dov run daxili menevi bohranlari tekce bedii eserlere deyil het ta felsefi du sun celere de kolge salirdi Huseyn Cavidin Cefer Cab bar li nin eserlerinde de etik menevi tebeddulatlara tereddudlere heqiqet axta ris la rina rast gelinirdi Ce fer Cabbarlinin Od gelini Aydin Oqtay El og lu eserlerindeki qehre man lar heyat kolliziyalarindan kenara cekilerken fel se fi dusunceye qapilir in san insan munasibetlerini umumilesdirmeye ca li sir lar Meselen Oqtay El oglu filosof deyil aktyor olsa da neinki heyatdaki ya lan la ri hetta sehnedeki de korasiyalari qebul ede bilmir yalanci tesevvur ya rat maq la barismir ve teleb edir ki qoy divarlar oz rengsiz simasinda go run sun israr edir ki heyat oldugu ki mi rengsiz ve boyasiz qebul edilmelidir Es linde mu el li fin heqiqet axtaris la ri onun felsefi dusunceleridir insan ve dun ya haqqinda ci xardiqlari netice ler dir Baxmayaraq ki Cefer Cabbarli se ne tin ve bediiliyin gu cunu yuksek qiy met lendirirdi edebiyyata poeziyaya bo yuk onem verirdi onun butun eser le rin de bediilik felsefi neticelerle umu mi les di ri lir ancaq insan insan muna si bet leri bedii hellini taparken insan dun ya mu na sibetlerine cevrilir adi bir in san filosof kimi dusunur ve netice ci xarir Za valli bese riy yet necin heqiqeti gizledirsiniz Qoyun bu qara cir kin das lar oldugu ki mi gorunsunler O cirkin de olsa heqiqet oldugu ucun go zel dir deyen 2 247 Oqtay Eloglunun heqiqet axtarislari onun psi xoloji ha lini eks etdirse de insani dusunmeye vadar edir belke dogrudan da dunyani ve heyati oldugu kimi gormek real movcudlugu qiymetlendirmek daha duzgundur Azerbaycan dilinde Edebiyyat Redakte V Belinski Q Secilmis meqaleler Azerbaycan LKGIMK Usaq ve Gencler Edebiyyati Nesriyyati B 1948 142 c C Cabbarli Eserleri uc cildde I cild Baki Azernesr 1968 407 s N Cernisevki Q Senetin varliga estetik munasibetleri Baki 1956 135 c S Xelilov Cavid ve Cabbarli Muxtelifliyin vehdeti felsefi etudler Baki AU nesriyyati 2001 180 seh F Ismayilov Ziqmund Freyd Baki Genclik 1994 120 s N V Qoqol Eserleri alti cildde VI Secilmis meqale ve mektublari Baki Azernesr 1958 415 c M Qorki Meqaleler ve pamfletler Baki Azernesr 1950 323 s M E Memmedov Estetika haqqinda sohbetler Baki Genclik 1975 126 c Menbe RedakteZhurnal prakticheskoj psihologii i psihoanaliza Nacionalnaya Federaciya Psihoanaliza Rossiya Psihoanaliticheskie terminy i ponyatiya Arxivlesdirilib 2009 01 20 at the Wayback Machine Mihail Mihajlovich Reshetnikov Elementarnyj psihoanaliz rus Menbe https az wikipedia org w index php title Psixoanaliz amp oldid 5965499, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.