fbpx
Wikipedia

Lanqobardlar

Lanqobardlar və ya Lombardlar (lat. langobardī (uzunsaqallılar) — qədim alman tayfalarından biri. Əfsanəyə görə lanqobard qadınları özlərini döyüşdə öz ərlərini qorumaq və döyüşçülərin saylarının daha da çox görünmələri və bununla da düşməni qorxutmaq üşün saçlarını çənələrinin altından bağlayaraq özlərini döyüşçü kişilərə oxşadırdılar.

Lanqobardlar ilk əvvəl Elbanın aşağı sol sahillərində Bardenqauda yaşayırdılar. V əsrdə cənuba, Norikə girərək burada xristianlığın Ariçilik qolunu qəbul edirlər və beləliklə İmperiya (Şərqi Roma - Bizans) tərəfindən "müttəfiq tərəfdaşlar" kimi rəsmi tanınmağa başladılar.

Lanqobardların erkən tarixi üzrə əsas mənbələrdən birinə "lanqobard xalqının mənşəyi" adlı əsər anonim olaraq yazılmışdır ki, o dövrdə yaşamış tarixçi Pavel Dyakon "lanqobardların Tarixi" adlı əsərində bu mənbədən yararlanmışdır.

Lanqobar Krallığı və kralları

 
Pavel Dyakon

Əfsanəyə görə Skadan – (şimal) adlı ada vardır ki, burada çoxlu xalqlar yaşayırdı. Bunların arasında vinil adlanan kiçik bir xalq da vardır ki, onun başında Qambara və onun iki oğlu İbor və Ayo dururdu. Qonşu xalqlar arasında yaşayan vandallar başda Ambri və Assi olmaqla vinillərə qarşı çıxaraq onlardan “ya bizə vergi verməlisiniz ya da, bizimlə vuruşmalısınız” tələbini irəli sürdülər. Buna cavab olaraq İbor və Ayo və onların anası Qambara bildirdilər ki, “vandallara vergi verməkdənsə onlarala vuruşmaq daha yaxşıdır”. Sonra vandal hersoqları Ambri və Assi Odinə (almanların baş allahı) onların vinillər üzərində qələbə çalmaq üçün dua etdilər. Odin dedi: “günəş qlxmadan ilk kimi görsəm qələbəni də ona verəcəm”. Qambara və onun oğulları İbor və Ayo da öz növbəsində Freyadan (Odinin həyat yoldaşı) onlara bu müharibədə qalib gəlmələri üçün köməklik etməsini dilədilər. Freya onlara məsləhət gördü ki, vinillər günəş doğmadan gəlsinlər, qadınlar öz saçlarını üzlərinə bağlayaraq ərləri ilə birlikdə gəlsinlər. Vinillərin gəldiyini görən Freya Odini oyatdı... . Odin gözlərini açanda qarşısında vinilləri və saçlarını üzlərinə bağlayan qadınları gördükdə soruşdu: bu uzunsaqallılar (lanqobardlar) kimdir? Freya Odinə dedi: “cənab, sən onlara ad verdin, indi onlara qələbəni ver”. Odin onlara qəlbəni verdi - vinillər qələbə qazandı və bundan sonra onlar lanqobardlar adlanmağa başlandılar. Daha sonra lanqobardlar Qolayda yaxınlaşdılar, sonra Aldonus, Antaib, Buinaib və Burqundaibidə tutdular.

 
Odin və Freya

Aqilmund

İbor və Ayo qardaşlarının ölümündən sonra digər alman tayfalarında olduğu kimi lanqobardlar da özlərinə kral seçdilər. O, Qunqinlər (Quqinlər) nəslindən olan lanqobardlar arasında ən tanınmış Ayonun oğlu Aqilmund oldu. Aqilmund (IV əsrin sonları V əsr) lanqobardların ilk kralı idi. Eyni zamanda lanqobardlarda güclü hersoqluq öz təsirini saxlayırdı. Aqilmun 33 il hökmranlıq etmişdir, onun dövründə lanqobardlar qonşu dövlətlərlə sülh şəraitində yaşamışdır, lakin gözlənilmədən bolqarların hücumuna məruz qlmışdır. Kral Aqilmun hücum zamanı öldürülmüşdür, qızı isə əsir edilmişdir.

Lamisso

Aqilmunun ölümündən sonra Lamisso (Lamixo) kral seçilmişdi. Lamisso hələ uşaqikən Aqilmund tərəfindən ölümdən qurtarılmışdı və sonra onun şagirdi olmuşdu. Bundan əlavə o hələ taxda çıxmazdan əvvəl də cəsur döyüşçü kimi məşhur idi. Böyük çətinliklə də olsa lanqobardlar bolqarlar üzərində qələbəyə nail olmuşdular. Bundan sonra Lanqobardlar özləri qonşu xalqlara hücum etməyə başladılar. Lamissonun dövründə lanqobardlar Dunay və Elbanın aşağı axarı arasında yaşayırdılar.

Let

Lamisso dan sonra onun varisi Letinqlər sülaləsinin banisi Let (Lethu) 40 il hakimiyyətdə olmuşdur. Letdən sonra hakimiyyətə Aldihok (və ya Hildeok) gəlmişdir. Lanqobardların 5-ci kralı Aldihokun oğlu və varisi Qodehok (Qudeok 470- 489) olmuşdur.

Qodehok

Qodehokun dövründə Elba çayı istiqaməti ilə şimala doğru hərəkət etməyə başlayan lanqobardlar 489-cu ildə Noriki (“Ruqiland” – ruqların torpağı) tutdular. Bu lanqobardların tutduqları Bizans imperiyasının himayəsində olan ilk ərazilər idi.

Klaffo

Qodehokdan sonra Klaffo hakimiyyətə gəldi. Ondan sonra isə oğlu Tato hakimiyyətə gəldi.

Tato

Tato hakimiyyətinin əsas hadisəsi lanqobardlarla herullar arasında baş vermiş müharibə idi. 490-cı ildə lanqobardlar artıq xristian idilər və digər qonşu xalqlar kimi herulların hakimiyyəti altında idilər. 494-cü ildə lanqobardlarla herullar arasında müharibə başverdi. Nəticə etibarı ilə herullar məğlub oldular, Herul kralı Rodulf kömək üçün İtaliyaya – onu oğulluğa götürən (silah üzrə oğlu) ostqotların kralı Teodorixin yanına qaçdı, ondan kömək alaraq yenidən öz mülkiyyətinə qayıtdı. Lakin bu müharibədən sonra lanqobardlar herullara vergi verməyi dayandırdılar. Bundan sonra lanqobardlar Feld (sahə) adlandırdıqları Norik düzənliyinə köçdülər. Bu zaman ərzində onlar sülh şəraitində yaşayırdılar. 508-ci idə yenidən müharibə başlandı. Müharibəyə səbəb isə ittifaq bağlamaq üçün lanqobardlara gələn kral Rodulfun qardaşı Rumetrudın əmri ilə kral Tatonun qızının öldürülməsi idi.

Herulların qoşunu lanqobardlara nisbətən çoxsaylı və bacarıqlı idi. Lanqobardlar bir neçə dəfə elçilər göndərərək münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə çalışsalar da, buna müvəffəq olmadılar. Lakin buna baxmayaraq müharibə Blaxfeldə baş tutdu və döyüş nəticəsində lanqobardlar herullara dağıdıcı zərbə vurdu, kral Rodulf öldürüldü. Bu məğlubiyyətdən sonra herullar 3 hissəyə parçalandılar və vahid krallığa sahib ola bilmədilər. Lanqobardlar isə yerli xalqları öz əsarəti altına aldılar.

Vaxo

511-ci il kral Tato öz qardaşı Unixisin oğlu Vaxo tərəfindən öldürüldü. Vaxo yeni kral oldu. Tatonun oğlu Riznulf varnalıların (varna – qərbi slavyan tayfası) yanına qaçsa da orada öldürüldü. Tatonun nəvəsi Hildiqis (İldiqis) əvvəlcə slavyanların, oradan isə qepidlərin yanına qaçdı və uzun müddət burada lanqobard taxtı uğrunda mübarizəyə başladı.

526-cı ildə ostqot kralı Teodorixin ölümündən istifadə edən Vaxo Sava çayı sahillərində yaşayan qədim almman tayfası olan svevləri, həmçinin Roma əyaləti olan Pannoneyanı və Valeriyanı tutdu.

Lanqobardların beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək üçün Vaxo qonşu xalqların kralları ilə bir sıra nigah bağladı. Onun birinci arvadı Raniqunda tyurinqlərin (qərbi alman tayfası) kralı Fisudun qızı idi, ikincisi (təxminən 512-ci il) Austriquz qepidlərin kralı Turizindin (və ya Torisvint) qızı idi, Vaxonun ikinci arvadından iki qızı vardı. O, böyk qızı Vziqardanı 532-ci ildə Avstrasiya kralı I Teodorixin oğlu Frank kralı I Teodebertə (frank kralı), ikinci qızı Valdradanı isə digər frank kralı Xuzubalda ərə vermişdi, lakin Valdrada ona nifrət etdiyi üçün onu öz yaxını olan Bavariya knyazı I Qaripaldaya ərə verdi. Vaxonun üçüncü arvadı isə Siqilinqa – herul kralı Ziqilundanın qızı idi. Vaxonun bu arvadından Valtari adlı oğlu vardı.

Beləliklə lanqobardlar Dunay ətrafı regionun ən nüfuzlu dövlətlərindən birinə çevrildi. Bu da öz növbəsində Bizans imperiyasının maraq sferasına daxil oldu. Bu baxımdan da Vaxo ilə rəsmi Konistantinopol arasında dostluq və hərbi yardım haqqında ittifaq bağladı. 538-ci ilin axırı 539-cu ilin əvvəllərində ostqot kralı Viteqes (500-542-ci illər) lanqobardlara öz səfirini göndərərək Bizansa qarşı ittifaq bağlamağı təklif etdi, lakin Vaxo bu təklifi rədd edərək özünü imperator Yustinyanın dostu və müttəfiqi olduğunu bildirdi.

Valtari

540-cı ildə kral Vaxo öldü. Onun azyaşlı oğlu Valtari (540-546-cı illər) taxta çıxdı. Valtari haqda məlumat çox azdır, belə ki, bəziləri onun 7 il hakimiyyətdə olduğunu bildirir, bəzilərinə görə isə 3 il. Məlumatlara əsasən, hələ kral Vaxo sağikən Qausis nəslindən olan Audoin bu dövrdə lanqobardlar arasında artıq yetərincə tanınmış şəxs idi. Bu baxımdanda kral Vaxo taxtı öz varisi Valtariyə vermişdi. Lakin bəzi məlumatlara görə Valtari Audoin tərəfindən öldürüldü, bizans məlumatlarına görə isə xəstəlikdən ölmüşdü.

Audoin

Valtari öldükdən sonra Audoin özünü onun varisi elan edərək hakimiyyəti ələ keçirdi. Audoinin hakimiyyəti illərində özündən əvvəlki sələflərinin dövründə qurulmuş Bizans-Lanqobard münasibətləri daha da gücləndirildi. Onun dövründə lanqobardlar Dunayın sol sahili regionunda ən güclü xalqına çevrilmişdi. Onlar Feld (indiki Vyana və Bratislava arasında) düzənliyində düşmənləri olan qepidlərlə yanaşı yaşayırdılar. Qepidlər də Bizans imperiyasının müttəfiqi hesab edilirdi, lakin onlar müntəzəm olaraq onlar Dunay ətrafı imperiya əyalətlərinə hücumlar edirdilər, eyni zamanda bu ərazilərə keçmək istəyən slavyanlara da köməklik edirdilər. 546-cı ildə imperator I Yustinianın lanqobardlara Dunay hövzəsində və eləcə də Pannoneyada əhəmiyyətli məntəqə kimi qepidlərində iddiasında olduğu Sirmiy (müasir Mitrovisa) şəhərini verdikdən sonra lanqobardlarla - qepidlər arasında ziddiyyətlər daha da kəskinləşdi. Bundan sonra lanqobardlar Pannoneyaya köçdülər və bilavasitə Bizansın qonşusu oldular. Sirmiy şəhərinin lanqobardlara verilməsi 548-ci ildə qepidlərlə açıq münaqişəyə gətirib çıxartdı. Hər iki tərəf imperator I Yustinianın dəstəyini əldə etmək üçün öz səfirlərini Konistantinopola göndərdilər. I Yustinian sayca az olan, lakin Bizansa daha çox sadiq olan lanqobardlara üstünlük verərək onlarla hərbi ittifaq bağladı, bundan əlavə 10000 atlı və herullardan ibarət 1500 piyada dəsdə (bizansda qulluq edən digər 3000 herul dəstəsi daha əvvəl qepidlərin tərəfinə keçmişdi) göndərdi. Bizans qoşununun yaxınlaşdığını görən qepidlər lanqobardlarla dərhal sülh bağladılar. Audion qepidlərdən lanqobard taxtına iddiası olan Xildiqisi tələb etdi. Qepidlər buna etiraz etdilər, lakin bunun əvəzində sılavyanların onun müttəfiqlərinin torpaqlarından uzaqlaşmasına təminat verdilər. İki il sonra 550-ci ildə lanqobardlarla qepidlər arasında vəziyyət yenidən çətinləşdi. Kral Audion və qepid kralı Truzind bir-birilərinin üzərinə hərəkət etdilər. Lakin döyüş zamanı hər iki tərəfin döyüşçüləri anlaşılmaz səbəbdən döyüşdən qaçmağa başladılar. Tərəflər arasında 2 illik barığıq bağlandı. Bundan istifadə edən qepidlər imperator I Yustinianın lanqobardlara kömək edəcəyini bilərək, kutriqurlarla (Bulqar tayfalarından biri) hərbi ittifaq bağlayaraq onlardan 12000 döyüşçü aldılar. Lakin barışığın müddəti hələ bitməmişdi, qepidlər isi ordunu saxlamaq iqtidarında deyildi. Bu baxımdan onlar kutriqurları Bizans əyalətlərini qarət etməyə göndərdilər. İmperator I Yustinian utriqurları (Bulqar tayfalarından biri) öz müttəfiqləri olan kutriqurların üzərinə göndərdi. Onlar kutriqurların yaşadıqları yerləri viran etdilər, əhalisini isə əsr aldılar. Sonra kutriqurlar I Yustinianla sülh bağlayaraq federat sifəti ilə Frakiyada məskunlaşdırıldılar. Beləliklə qeoidlər müttəfiqsiz qaldılar. 552-ci ildə kral Audion imperator I Yustinianın müttəfiqi kimi 2500 tanınmış, 3000 sadə döyüşçülərdən ibarət öz qöşunlarını İtaliyada Ostqot kralı Totilaya qarşı vuruşan bizans sərkərdəsi Narsesin (Narzes, Nerses - milliyətcə erməni) ordusuna göndərdi. Teqina yaxınlığında baş vermiş döyüşdə lanqobardlar digər barbar döyüşçüləri kimi bizans ordusunun mərkəzində yer almışdı. Totila üzərində qələbədən sonra lanqobard qoşunları hədiyyəlrlə dərhal öz vətənlərinə geri göndərildi. Çünki onlar burada yerli əhaliyə bir sıra zorakılıq edirdilər. Qepidlərlə bağlanmış barışığın müddəti başa çatdıqda - 552-ci ildə tərəflər arasında müharibə yenidən başlandı. Qepidlər bu dəfə imperator I Yustinianı slavyanların imperiyanın Balkanlardakı əyalətlərinə soxulmasının qarşısını alacaqları təqdirdə köməklik göstərəcəyinə nail olsalarda, imperator sonra öz fikrindən dönərək qepidləri dəstəkləməkdən imtina etdi və lanqobardlara böyük qoşunla yardım göndərdi. Lakin Ulpiana şəhərində (Meziyada qədim roma şəhəri – indiki Serbiya yaxınlığında) dini zəmində baş vermiş ixtişaş nəticəsində yalnız Audoinin qaynı – tyurinqlərin sonuncu kralı Qermenefredin oğlu Amalafrid öz dəstəsi ilə gəlmişdi. Tərəflər arasında döyüş Asfeld düzündə baş verdi. Lanqobard döyüşçülərinin başında Audoinin oğlu Alboin dururdu, qepidlərin başında isə kral Turizindin oğlu Turismond dururdu. Döyüş zamanı Turismond Alboin tərəfindən öldürüldü. Öz sərkərdələrinin həlak olmasını görən qepid döyüşçüləri çoxlu itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur oldular. Qepid kralı Turizind dərhal lanqobardlarla sülh bağladı: sülhün şərtlərinə görə qepidlər lanqobard taxtına iddiası olan Xildiqisi öldürdülər, lanqobardlar isə keçmiş qepid kralı Elmundun (Helmund) oğlu Ustriqotu öldürdülər. 553-cü ildə lanqobardlar Bizans ordusunda Sasanilərlə döyüşdə iştirak etmişdilər. 555-ci ildə Alboin frank kralı I Xlotarın qızı Xlodozindlə evləndi.

Alboin

 
Alboiniə qarşı sui-qəsd

Alboin bəzi tədqiqatçıların fikrincə əfsanəyə görə Qausis sülaləsinə məxsus idi. O, bəzi məlumatlara görə 560 və ya 566-cı ildə atası Audoinin ölümündən sonra taxta çıxmışdı. Son tarix onun idarəçiliyinin ən ehtimal edilən vaxtı hesab edilir. Bu zaman lanqobardlar Bizans imperiyasının federatı kimi Dravi və Dunay çayları ətrafında yaşayırdılar. 567-ci ildə Alboin Avarlarla ittifaqa girərək qepidləri məğlub etdi və kral Kunimundu öldürdü. Avarlar bu dövrdə Dunayın sağ sahillərində ən güclü dövlətlərindən birinə çevrilmişdi. Avarların hücumlarından ehtiyat edən Alboin lanqobardları İtaliyaya – Bizansın qotlarla müharibəsindən sonra hələ kifayət qədər möhkəmlənmədiyi torpaqlara köçürməyi qərara aldı. Bəzı orta əsr salnaməçilərinin verdiyi məlumatlara görə isə lanqobardları İtaliyaya Bizans imperiyasından ayrı müstəqil olmaq istəyən sərkərdə Narses dəvət etmişdi, hərçən bu məlumatı müasir tarixçilər məqbul hesab etmir. Kral Alboin avarlarla onların Pannoneyada qalmaqları haqda saziş bağladılar. Beləliklə lanqobardlar 2 aprel 568-ci ildə İtaliyaya hərəkətə başladılar. Onlarla birlikdə İtaliyaya həmçinin qepidlər, alanlar, svevlər və Alboinin müttəfiqi olan sakslarda hərəkət etdilər. Səlnaməçi, Roma katolik kilsəsinin baş keşişi, müqəddəs Mariy Avanşskinin qeydlərinə əsasən lanqobardların İtaliyaya girişi 569-cu il sentiyabrın 20-21 də olmuşdu. Lanqobardlar qısa müddət ərzində demək olar ki, bütün şimali və orta İtalyanı fəth etdilər. Yalnız Roma, Ravenna və sahilyanı şəhərlər işğal olunmamaış qalırdı. Lanqobard knyazlığı kimi Friuli şəhəri İtaliyada ilk hersoqluq yaradıldı və Alboin öz qohumu Qizufu buraya hersoq təyin etdi.

 
Alboinin Paviyaya girişi

571-ci ildə lanqobardlar dahabir hersoqluğu – Benevent hersoqluğunu yaratdılar. 569-cu ildə Veronada təslim oldu. Buna görə də lanqobardlar Trentaya qədər olan əraziləri, həmçinin Milanı da (şəhəri idarə edən baş keşiş qaçmışdı) tutdular. Lanqobardlar müqavimət göstərən şəhərləri viran qoydular, hansılar ki, müqavimət göstərmirdi onlar toxunulmaz olaraq qalırdı. Üçillik mühasirədən sonra 572-ci ilin başlanğıcında Paviya da işğal edildi. Lakin yalnız o lanqobardlar tərəfindən yegan müqavimət göstərən şəhər idi ki, talan olunmamış qalırdı. Orta əsr salnaməçiləri hesab edirdilər ki, o yalnız ilahi müdafiə nəticəsində salamat qalmışdı. Vaxt ötdükcə bu şəhər öz əhəmiyyətini artıraraq krallığın paytaxtına çevrildi. Lanqobardlar şəhərlərdə yaşamağı üstünlük verirdilər, kəndlərdə isə nəsli icmalar yerləşdirilirdi. Hələ taxta çıxmazdan əvvəl Alboin frank kralı I Xlotarın qızı Xlodosvintlə evlənmişdi. Lakin o 567-ci ildə ölmüşdü. Onun ikinci arvadı Rozamund Alboin tərəfindən öldürülmüş qepid kralı Kunimundun qızı idi. Bəzi mənbələrə görə Alboin 572-ci il 28 iyunda və ya 573-cü ilin başlanğıcında Veronada Rozamundun təşkil etdiyi sui-qəsd nəticəsində öldürülmüşdü.

Klef

Alboinin ölümündən sonra onun varisi olmadığından taxta Klef (572/573-574-cü illər) çıxdı. Klafin Alboinlə qanqohumluğu yox idi, buna baxmayaraq o 18 ay hakimiyyətdə olmuşdu. Klef sərt xarakteri ilə digərlərindən fərqlənirdi. O, Appenin yarmadasında hökümranlıq üçün Bizansla daima müharibələr aparırdı. O, şimali İtaliyada – Toskana və Revananı tutaraq burada öz hakimiyyətini qurdu. Klefin apardığı repressiv (sərt) siyasət sonda onun qlıncla öz qulu tərəfindən öldürülməsinə səbəb oldu.

Hersuqluqlar dövrü

Klefin ölümündən sonra hakimiyyət 10 il (574-584-cü illər) ərzində tarixçkilər tərəfindən “12 hersoqluq idarəçiliyi” adlanan hersoqluqlar tərəfindən idarə olunmağa başlandı. Bu dövrdə lanqobardların 3 rəhbəri – Aymon (Turin hersoqu), Zaban (Pavi hersoqu) və Rodan İtalyanın bir çox yerlərini tutdular, həmçinin Frank dövlətinin hüdudlarına soxuldular. Bu dövrdə hakimiyyətdə olan digər hersoqlar – Zotto (Benevent hersoqu), Valar (Berqamonun hersoqu), I Alaqiz (Breşii hersoqu), I Qizulf (Friulya hersoqu), I Faroald (Spoleto hersoqu), Eyn (Trento hersoqu).

Autari

584-cü ildə onlar öz mülklərinin yarısını və paytaxt Paviyanı kral Klefin oğlu Autariyə verdilər. Daha sonra Autarini (584-590-cı illər) lanqobardların kralı elan edilərək taxta çıxdı. O, hakimiyyəti illərində franklarla, Bizansla və o cümlədən üsyançılarla mübarizə aparmışdı. Onun hakimiyyəti illərində franklar Lanqobard krallığına iki dəfə 588 və 590-cı illərdə hücum etmişdir. Kral Autarinin hakimiyyəti illərində lanqobarlar Bizansa qarşı müvəffəqiyyətli yürüşlər həyata keçirirdilər.

15 may 589-cu ildə Autari Bavariya hersoqu I Qaribaldanın qızı Teodelinda ilə evləndi. Daha sonra Autari 590-cı ildə Pavidə zəhərlənmədən öldü.

Aqilulf

 
Lanqobardlar Aqilulfun hakimiyyəti illərində (590-615/616-cı illər)

Autari öldükdən sonra onun yerinə qardaşı – Turin hersoqu Ansavaldın oğlu Aqilulf (590-615/616-cı illər) 590-cı ilin noyabrında Teodelinda ilə evlənərək lanqobardların kralı seçildi. 591-ci ilin mayında Milan şəhəri yaxınlığında Lanqobard zadəganlarının yığıncağında Aqilulfa tac qoyma mərasimi keçirilmişdi. Teodelindanın əmrinə görə xüsusi olaraq bu mərasim üçün "lanqobardların Dəmir tacı" hazırlanmışdı, sonra tacın saxlaması üçün Aqilulf və Teodelinda tərəfindən Monsada tikilmiş Müqəddəs İoanna kilsəsinə verdi (çatdırdı). Tacın üzərində “Bütün İtaliyanın Kralı” yazısı vardır, hansını ki, tarixçilər kral Aqilulfu bütün İtalyanın kralı titulunu qəbul etdiyini hesab edirlər. Aqilulfun hakimiyyəti illərində faranklarla müharibələr səngidi. Lanqobardlarla sülh bağlayan Frank kral (həmçinin Burqund kralı) Quntramn 592-ci ildə öldü. Onun ölümündən sonra franklar arasında hakimiyyət uğrunda ədavət yarandı. Bu da Merovinqlər (franklar) tərəfindən Lanqobard krallığına növbəti hücumun qarşısını aldı. 598-ci ildə lanqobardlarla Roma papası arasında Lanqobardlarla Bizans arasında əsas qüvvələrdən istifadə etməmək haqda 30 il ərzində barışıq bağlanmışdı. Həmçinin Aqilulf Sutri və Perucanı öz ərazilərinə birləşdirdi, Bavariya hersoqluğu ilə yaxşı münasibət yaradaraq Ravennanı da tutdu. Bundan başqa o avarlar və slavyanlarla da mübarizə aparırdı. 598-ci ildə Roma papası Böyük Qriqorinin vasitəçiliyi ilə Bizans imperatoru Mavriki ilə sülh bağlamağa müəssər oldu. Qeyd edək ki, 599-cu ildə Ravenna ekzarxı (valisi) Kallinik (598-603-cü illər) kral Aqilulfla sülh bağlamışdı. İki il sonra, 601-ci ildə Kallinik kral Aqilulfun qızını oğurlayaraq (qaçıraraq) lanqobardları müharibəyə təhrik (sövq) edərək müqaviləni pozdu, buna görə də o Konistantinapola geri çağrıldı. Müharibə nəticəsində 602-ci ildə Bizans imperatoru Foka Paduya və Mantuyanı itirdi. 607-ci ildə Vestqot kralı Vitterix dörd dəfə kral Aqilulfla Avstraziya kralı II Teodebert və Neystri kralı II Xlotarla birgə Burqund kralı II Teodorix, nənəsi Brunqilda (frank kraliçası) və onun bacısının Teodorixlə kral Vitterixin qızının nigahına mane olduğuna qarşı ittifaq qurmağı təklif etmişdir. Lakin bu ittifaq o qədər də əhəmiyyətli olmadı, hərbi əməliyyatlar demək olar ki, aparılmırdı. Ancaq oda məlumdur ki, Narbonn yaxınlığında toqquşma olmuşdur. 605-ci ildə kral Aqilulf Bizansdan ona vergi verməyi və Orvietonu tələb etdi. Bizans imperiyası bu dövrdə slavyanlarla, ocümlədən Sasanilərlə müharibə şəraitində olduğu üçün bu tələblərlə razılaşmalı oldu.

610-cu ildə avarlar Friulya hersoqu II Qizulfu öldürərək İtalyanın içərilərinə soxuldular. Lakin avarların hücumunun qarşısı çox çətinliklə də olsa alınmışdı. Aqilulf 615-cilin noyabırında (və ya 616-cı ilin mayında) öldü.

Adeloald

Aqilulfun ölümündən sonra azyaşlı oğlu Adeloald (616-625/26-cı illər) lanqobardların kralı seçildi. Lakin yaşının az olduğundan hakimiyyət anası Teodelindanın əlində idi. Tezliklə taxta oturan Adeloaldın dövründə lanqobardlar Bizansa güclü zərbə endirərək onlardan ağır vergilər ödəməyi tələb etdilər. Daha sonra lanqobardlar 616/617-ci ildə franklara vergi ödəməyi dayandırdılar. Adeloald və onun anası qətiyyətli dini siyasət aparırdılar. Ölkə iki dil zonasına: latın və alman, həmçinin üç dinə: katolik, bütpərəst və ariçilik istiqamətlərinə bölünmüşdü. Oğlu Adeloaldlə birlikdə Teodelinda lanqobardları katolisizmə yönəltməyə çalışırdı. Onuda qeyd edək ki, Adeloald 604-cü ildə Avstraziya kralı II Teodebertanın qızı ilə evlənmişdi. Lakin tezliklə Adeloaldın hərəkətlərində psixi pozğunluğun aşkarlanması müəyyən olundu və onun dövləti idəarə etmək iqtidarında olmadığı lanqobard zadəganları arasında narazılıq doğurdu. Beləliklə 625/26-cı ildə Adeloaldı və onun anasını sui-qəsd nəticəsində hakimiyyətdən devirdilər. Onların sonrakı taleyi haqda heç bir məlumat yoxdur. Lakin Bizans mənbələrində hakimiyyətdən devrildikdən sonra Adeloaldın Ravennaya qaçdığı və 626-cı ildə orada öldü bildirilir.

Arioald

Arioald (625/26-636-cı illər) lanqobard zadəganlarının köməyi ilə kral seçildi. Arioald həmçinin kral Aqelulfun qızı Qundiperqa ilə evlənmişdi. Lakin sonra onu Friulya hersoqu Tasson ilə sui-qəstdə ittiham edərək monastra verdi – bağladı (dustaq). Onun hakimmiyyəti dövrundə ariçilik bərpa olundu, İtalyanın şimalına soxulmuş avarların basqınlarının qarşısı alındı.

Rotari

 
Lanqobardlar Rotarinin hakimiyyəti dövründə

Arioalddan sonra hakimiyyətə Rotari (636-652-ci illər) gəldi. O, həmçinin əvvəl olduğu Breşiya hersoqu titulunu da daşıyırdı. Arioald kimi o da ariçiliyi dəstəkləyirdi. O, intizamı çox sevirdi və itaət etməyən zadəganları edam edirdi. Rotari 641-ci ildə Genuyanı, 643-cü ildə isə Bizansa aid olan Liquriyanı tutdu. O Po çay vadisinin aşağı hissəsində yerləşən bütün Bizans ərazilərini, həmçinin Odersonu da özünə birləşdirdi. Pavel Diakonu sözlərinə görə, “... Rotari romalıların bütün şəhərlərini Toskanadan frank sərhədlərinə qədər olan əraziləri tutdu...”. Rotari Ravenna ekzarxlığına da hücum etdi. Rüvenna ekzarxı Platon öz ərazilərini qaytarmağa çalışırdı, lakin onun ordusu Modena yaxınlığında Panora çayı sahilində məğlub oldular. Rotari onun adı ilə adlandırılmış “Rotari Fərmanı”nı (Edikt Rotari) dərc etdirdi (latın dilində) bu isə Lanqobard krallığının birinci hüquqi kodeksi hesab edilir. O, 642/43-cü ildə fərmanın qəbulunun təsdiq etməsi üçün qayretink (- - -) çağırdı. Rotari fərmanı yalnız lanqobardlara aid idi: romalılar Lanqobard krallığının hüquq sistemlərində Roma qanununun normalarının altında yaşamağa davam edirdilər. Rotari Monsedə 652-ci ildə öldü.

Rodoald

Rotaridən sonra taxta Rodoald çıxdı. Onun hakimiyyəti çox sürmədi, cəmi 5 ay hakimiyyətdə olan Rodoald kral Aqilulfun qızı Qundiperqa ilə evlənmişdi. Lakin 653-cü ildə öz məşuqələrindən biri tərəfindən öldürülmüşdür.

I Aripert

Katolik kilsəsinin vasitəçiliyi ilə Rodoalda ölümündən sonra taxta I Aripert (653-661-ci illər) çıxdı. I Aripert (Bavariya sülaləsinin nümayəndəsi) Asti hersoqu Qundoaldın (kral Aqilulfun arvadı Teodelindanın qardaşı) oğlu idi. O, katolizmi dəstəkləyən ilk Lanqobard kralı idi. Onun dövründə lanqobardlar demək olar ki, heç bir müharibə aparmırdı. O, çoxlu kilsələr tikdirirdi, xüsusən də Paviyada “Xilaskar”ın (İsa Məsihin) kilsəsini ucaltdı.

Qodepert

I Aripertdən sonra hakimiyyət iki oğlu Bertari və Qodepertə qaldı. Qodepert (Qundipert, Qodebert, Qodipert, Qotebert, Qotbert, Qosbert və ya Qottbert) (661-662-ci illər) I Aripertanın böyük oğulu idi. Ariçiliyi dəstəkləyən Qodepert Pavidə, qardaşı Bertari isə Milanda höküm sürürdü. Lakin Qodebert qardaşı ilə hakimiyyət uğrunda mübarizədə öz müttəfiqi I Qrimoald tərəfindən Pavidə öldürülmüşdü. Oğlu Raqinpert isə qaça bildi. I Qrimoald (662-671-ci illər) yeni kral oldu. Friulya hersoqu II Qizulfun oğlu olan I Qrimoald həmçinin Benevento hersoqu (651-662-ci illər) idi. 617-ci ildə Odersoda iki qardaşının öldürülməsindən sonra I Qrimoald sağ qalmış qardaşı Radoaldla birlikdə Beneventoya – onları oğulliğa götürən öz qohmu I Arexisin yanına qaçmışdı. 651-ci ildə Qrimoald öz qardaşı Radoalda ilə birlikdə Benevento hersoqluğuna varis oldu. Bundan əvvəl isə (642-dən 646-cı ilə qədər) onlar əqli cəhətdən zəif olan I Aiulf (I Ayo) (I Arexisin oğul) yerinə naib (canişin) təyin olunmuşdular. 662-ci ildə kral Qodepert ona öz qardaşı Bertariyə qarşı müharibədə kömək haqqında xahişlə müraciət etdi, amma Turins hersoqu Qaribaldın köməyi ilə Qrimoald sarayda onu öldürdü Bertari isə qaçı.

I Qrimoald

Qodepert və Bertari qardaşlarının hakimiyyətdən uzaqlaşdərəlmassından sonra Qrimoald özünü kral elan etdi və I Aripertanın qızı və Qodepertın bacısı ilə evləndi. Qrimoald sərkərdə istedadına malik idi və çox sərhəd müharibələrində müvəffəqiyyət qazanmış bacarıqlı hərbi rəhbər hesab edilirdi. Bizans imperatoru II Konstant ilə müharibədə o özü şəxsən orduya başçılıq edirdi. O, öz qoşunlarını kömək üçün Bizans tərəfindən mühasirəyə alınmış Beneventoya - I Rromualdun yanına göndərdi. I Romuald isə II Konistantın ölümdən sonra Cənubi İtaliyada baş vermiş Siciliya və Miziya üsyanlarından istifadə edərək Brindizini və Tarantonu tutdü. Qrimoald özü bu zaman Forlini (İtaliyanın şimalında) tutdu. Odersonu isə – hansı ki, 617-ci ildə satqıncasına onun qardaşları öldürülmüşdü, darmadğın edi. Forlini itirmək Bizans üçün xüsusilə ağır idi, çünki Qrimoald oranı Pasxa günündə tutmuşdu və yeri gəlmişkən, orada əhalinin qətliyamını təşkil etmişdi. Onu da qeyd edək ki, Qrimoald Benevetaya bizanslarla döyüşə gedərkən Pavidə hakimiyyəti idarə etmək üçün Friul hersoqu Lupu öz yerinə canişin (naib) təyin etmişdi. Lup kralın yoxluğundan istifadə edərək, bütün hakimiyyəti qəsb etdi. Pavel Dyakon yazdığı kimi: “özünü çox sırtıqcasına aparırdı”. Lakin kral Qrimoald Paviyə geri döndükdə Lup Friula qaçdı və orada ona qarşı qiyam qaldırdı. Qrimoald İtaliyada vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün avar xaqanı ilə danışaraq onu Friul hersoqluğunu dağıtmağa yönəltdi. Tezliklə avarlarla döyüşdə Lup həlak oldu. Qrimoald III Xlotarın dövründə (uşaqlığı vaxtı) lanqobard ərazisinə soxulmuş frankları məğlub etdi. Qrimoald franklarla mübarizə aparmaq üçün Bertari və avarlarla birləşdi. O həmçinin İtalyanın şimal-şərqində slavyanları məğlubiyyətə uğratdı, baronların üsyanlarını yatıraraq Friul və Spoleto hersoqluqlarının muxtariyyətini ləğv etdi. Qrimoald katolik ailəsində dünyaya gəlmişdi və papa hakimiyyətini dəstəkləyirdi, lakin, buna baxmayaraq o həyatının sonuna kimi ariçilik cərəyanına üstünlük verirdi. Tezliklə Qrimoald franklarla sülh müqaviləsi bağlandıqdan sonra öldü.

Qaribald

Atasının ölümündən sonra hakimiyyətə Qrimoaldın kiçik oğlu Qaribald (671-ci il) gəldi. Bir neçə həftəlik hakimiyyətdə olan Qaribaldın dövründə hakimiyyət faktiki olaraq onun atasının ətrafındakılar idarə edirdi. Lakin çox keçmədi Bertari hakimiyyəti ələ aldı, Qaribald isə sürgün olundu. Onun sonrakı taleyi haqqında praktik olaraq heç nə məlum deyil, lakin XX əsrdə Qaribaldın Liquriyaya qaçmasının izləri aşkar edilmişdir.

Bertari

Bertari (və ya Pertari 671-688-ci illər) bildiyimiz kimi I Aripertin oğlu idi, lakin atasının ölümündən sonra o, qardaşı Qodepertlə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı. Qodepert hakimiyyəti ələ almaq üçün ğz qardaşı Bertariyə qarşı Benevento hersoqu I Qrimalda ilə birləşərək onu devirmək istəsə də buna nail olmadı və tezliklə Qrimoald Qodeperti öldürərək hakimiyyətə gəlmişdi, Bertarini isə ölkədən qovmuşdu. Bertari Avar xaqanlığına qaçmışdı və burada o, Qrimoaldla mübarizə aparmaq üçün xaqan Kakaradan kömək istəmişdi. Onun arvadı Rodelinda və oğulu Kunipert Beneventoda sürgündə idi. Bertari Qrimoaldaya qarşı sui-qəsddən dərhal sonra oraya qayıtdı, amma yenidən qaçdı, bu dəfə isə Frank dövlətinə qaçdı. Lakin Qrimoald Bertarinin verilməsi haqqında franklarla müqaviləni imzaladı, Bertari buradaln Britaniyaya qaçmağa hazırlaşarkən Qrimoald öldü. 671-ci ildə Bertari sürgendən qayıtdı və bu vaxt hakimiyyət də olan Qremoaldın oğlu Qaribaldı devirərək lanqobard kralı oldu. Bertari katolizmi rəsmi din elan etdi, lakin papa hakimiyyətini tanımadı. Bizansla sülh bağladı. Trento hersoqu Alaqisin qaldırdığı üsyanı yatıraraq onu əsr etdi, lakin sonra buraxdı. O, hakimiyyəti illərində hərbi qələbələr yox aktiv dini siyasət həyata keçirirdi. 688-ci ildə o, sui-qəsd nəticəsində öldürüldü.

Kunipert

Bertaridən sonra hakimiyyətə gələn oğlu Kunipert (688-700-cü illər) də Alaqisin yenidən qaldırdığı üsyanla mübarizə aparmağa məcbur oldu. Alaqis əvvəlcə hakimiyyəti (688-689) ələ keçirdi və Kuniperti Komo gölündə yerləşən adaya sürgün etdi. Lakin Koronto yaxınlığında baş vermiş həlledici döyüşdən sonra Kunipert Peymont (şimal-qərbi İtaliya) döyşçülərinin köməyi ilə 689-cu ildə taxtı özünə qaytara bildi. Alaqis bu döyüşdə öldürüldü. Buna baxmayaraq Kunipertə qarşı üsyanlar qalxmaqda davam edirdi. Xüsusəndə Friul qəsbkarı Ausfridin qaldırdığı üsyan, lakin üsyan müvəffəqiyyətlə yatırdılmışdı.

Kral Kunipert 700-cü ildə öldü.

Liutpert

Kral Kunipertin ölümündən sonra oğulu Liutpert (700-702) onun varisi oldu. Azyaşlı olduğu üçün hakimiyyəti müəllimi (naibi) Ansprandla birlikdə idarə edirdi. Lakin 8 aydan sonra hakimiyyəti Turin hersoqu Raqinpert (701) öz əlinə keçirsədə, Liutpert bir neçə aydan sonra taxtı özünə qaytara bildi. Amma tezliklə Raqinpertin oğul II Aripert tərəfindən əsir edilərək öldürüldü. Tarixçilərin verdiyi məlumata görə Aripert onu əsir alaraq hamamda boğmuşdur. Bundan başqa o, Liutperin naibi Ansprandı sürgün etdi, onun böyük oğlu Siqiprandı kor etdi, kiçik olğlu Liutprandı isə əvvəlcə həbsdə saxlayırdı, sonra atasının yanına göndərdi. Arvadı Teodoradı tutaraq onun gələcəkdə lovğalanaraq kraliça olacağına görğ onun üzünü pis hala saldı, burnunu və qulaqlarını kəstirdi. Həmçinin Ansprandanın başqa qohumlarını da müxtəlif üsullarla məhv etdi.

Raqinpert

Turin hersoqu Raqinpert 701-ci ildə hakimiyyəti ələ keçirsə də krallığı çox çəkmədi.

II Aripert

II Aripert 702-712-ci illərdə lanqobardların kralı oldu. Bununla yanaşı o həmçinin Turin hersoqu (701-712) titulunu da daşıyırdı. Qeyd etdiyimiz kimi II Aripert hələ 700-cü ildə tac qoyulmuşdu, lakin Liutpertin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi buna mane olmuşdur. 703-cü ildə II Aripert artıq krallıqda hakimiyyətini möhkəmlətmişdi. Aripert həyatının son günlərinə qədər hakimiyyətdə oldu. Lakin onun hakimiyyət illəri heç də sakit keçmirdi. 703-cü ildə Spoleto hersoqu II Faroald Revanna ekzarxlığına hücum etdti. Aripert onu müdafiə etməkdən imtina etdi. Çünki o, Roma papası və Bizans imperatoru ilə sıx əlaqələr saxlamağa çalışırdı. O, papa VI İoannla dostluq münasibətində idi və müqəddəs taxt-taca geniş torpaqlar vermişdi. Lakin papa ilə dostluq Aripertə o qədər də kömək olmurdu. Krallığın daxilində baş vermiş üsyanlar, ölkənin şimal-şərq ərazilərinə slavyanların daimi basqınları çox narahatçılığa səbəb olurdu. 711-ci ildə Ansprand Bavariya hersoqu Teodebertin ona verdiyi böyük ordu və eləcə də yol boyu Venesiyanın və krallığın şərq rayonlarının sakinlərinin ona qoşulması ilə İtaliyaya qayıtdı. Rəqiblərin arasında döyüş Pavii yaxınlığında oldu. Aripert məğlubiyətini hiss edərək paytaxta qaçdı, Paviyə qaçan Aripert burada xəzinəsini toplayaraq Qalliyanın içərilərinə doğru qaçmağa cəhd etsə də gecə vaxtı Tiçino çayını keçərkən boğularaq öldü.

Ansprand

İki rəqib arasında gedən mübarizədə qələbə qazanan Ansprand tezliklə yeni kral elan edildi. Lakin onun da hakimiyyəti çox çəkmədi 712-ci ilin martında vəfat etdi.

Liutprand

Ansprandın ölümündən sonra Krallıq (13 iyun 712 ildə) onun yeganə sağ qalmış kiçik oğlu Liutpranda keçdi. Kral sarayının strukturunun möhkəmləndirilməsi, siyasi sistemin transformasiyası, reyestrin (müasir hökumətin orta əsr ekvivalenti) genişlənilməsinin ölkənin ehtiyaclarının təminatı məqsədi ilə tez-tez yazılı sənədlərindən istifadədə edilirdi. Həmçinin sarayın idarə olunmasında da bəzi dəyişikliklər edilmişdir. Sarayın idarəsində əsas vəzifələr Marşal (strator o marphais), silahdar (spatharius), xəzinədar (vesterarius), saray icratçısı (mer) və idarə başçısı təin olunmuşdu. Kral sarayı (sacrum palatium) və onun əhatəsi paytaxtda xüsusi müqəddəs xarakter daşıyırdı. Məhkəmə binası və xalqın illik yığıncağı bu postulat əsaslanırdı. Liutprandın vaxtında Pavidə tikinti sürətlə inkişaf edirdi və şəhər arxitektura mərkəzinə çevrilmişdi. Liutprand regional hakimiyyət orqanlarının yenidən təşkil etməsini keçirdi, iyerarxiyanı və ədalətlin daha da möhkəmlənməsi üçün məhkəmə sisteminin funksiyalarını müəyyən etdi, hərbi və təhlükəsizlik sistemini yaxşılaşdırdı. Liutprand regional hakimiyyət orqanlarının yenidən təşkil etməsini keçirdi, iyerarxiyanı və ədalətlin daha da möhkəmlənməsi üçün məhkəmə sisteminin funksiyalarını müəyyən etdi, hərbi və təhlükəsizlik sistemini yaxşılaşdırdı. Skuldxayslar kənddə ədaləti təmin edirdilər və vergi yığırdılar, dekanlar və saltarlar kənd yeri üçün məsuliyyət daşıyırdılar, mer ona tapşırılmış şəhər üçün cavabdeh idi. Hersoqlar və hərəmağalar şəhərlərin, yeparxiyaların və onların şəhər ətrafılarının üzərində hakimiyyəti həyata keçirirdilər. Hakimlər qanun pozuntuları və özbaşınalıqlar haqqında krala birbaşa məlumat verirdilər, onlar yerli hakimiyyətin özbaşınalığını aradan qaldırırdılar. Liutprand kral hakimiyyətini yalnız özünə tabe edərək məhkəmə sistemini və idarə strukturlarını möhkəmləndirirdi. Liutprand hakimiyyətinin ilk vaxtlarında Lanqobard krallığı qanun külliyyatını qəbul etdi. Rotari Fərmanı (edikt rotari) bu sferada Liutprand idarəçiliyinin başlanğıcı üçün bir sıçrayış idi. 713 və 735 illər arasında 12 cilddə 150-dən çox qanun qəbul edilmişdir. Yenilənmiş hüquqi islahatlar Roma qanunlarına əsaslanırdı. Çoxsaylı ölçülər Lanqobard krallığının qanunvericiliyində çatışmazlıqların aradan qaldırması üzrə hazırlanmışdı. Bundan sonra əsas funksiyayla dövlət "ilahi iradənin icrası" idi. Yeni qanunların qəbulu üzrə işlər hər il Pavidə martın 1-də aparılırdı. Liutprand yeni qanunları təqdim edirdi və hersoqlarla, hərəmağasılarla (xədimlərlə) və döyüşçülərin iştirak etdiyi yığıncaqda qəbul olunurdu. Liutprandın hakimiyyəti illərində Lanqobard krallığı bir sıra müvəffəqiyyətli hərbi yürüşlər həyata keçirdi. Bizansla döyüşlərdə bir sıra uğurlar əldə etmişdilər, mavrların basqınlarının qarşısı alınmışdı, böyük üsyanlar yatırılmışdı. Lakin bir sıra hüçular aparılmasına baxmayaraq Liutprand bütünlükdə İtalyanı özünə birləşdirməyə müəssər olmadı. Liutprand hakimiyyətinin ilk illərində Ravenna ekzarxlığına və eləcə də Papa hakimiyyətinə hücum etmədi. Lakin bu zaman (726-cı ildə) III Leo İsavrin təkidi ilə Bizans imperatoruluğu İconoclasma (İkonoklas- ənənələrə qarşı çıxma) başladı. Papa II Qriqori xalqa müqavimət göstərməyi əmr etdi, Neapolun Bizans hersoqu Eksillartus bütün ikonaları məhv etməyə çalışsada kütlə tərəfindən məhv edildi. Liutprand Bizansa məxsus olan Emili mülkləini tutmağa qərar verdi. 727-ci ildə o, Po çayını keçərək Emili və Pantopolisin Boloniya, Osimon, Rimini, Ankonanı və digər şəhərlərini tutdu. O həmçinin, Ekzarxlığın dəniz portu olan Klassisi də tutdu, lakin Revannanı tuta bilmədi. Ekzarx Pavel qiyam qaldırsa da tezliklə qiyam vaxtı öldürüldü. Liutprand Ravennanı yalnız 737-ci ildə öz kontrolu altına ala bildi, lakin Roma Papası stus-kvonu saxlaya bildi. 732-ci ildə Perucanın bizans hersoqu Aqafon Bolonyanı qaytarmağa çalışsada buna nail ola bilmədi. 742-ci ildə Liutprand Umbriya şəhərlərini (Narni, Bler, Orte, Bomarso və Terni) işğal etdi, lakin növbəti ildə onları Roma Papası Zaxariyə geri qaytardı. Korsikaya birinci mavritan basqınları 713-719-cu illərdə Balear adalarından başlanmışdı. Bizansın hakimiyyəti altında olmasına baxmayaraq, Katolik kilsəsinin müdafiəçisi rolunda çıxış edərək, Liutprand adanı öz idarəçiliyi altına aldı. Korsika hətta Frankların Lanqobard krallığını süquta yetirdikdən sonra da lanqobardların əlində idi, belə ki, burada lanqobard mülkədarları və kilsə əhəmiyyətli rola malik idi. Bundan başqa slavyanların Firula hücumlarının qarşısı müvəffəqiyyətlə alınmışdı. Xalqın Liutpranda qarşı sevgisinə baxmayaraq, sarayda onun hakimiyyətinə qarşı çıxanlar və hətta ona qarşı sui-qəsd də həyata keçirənlər vardı. 712-ci ildə öz qohumu Rotari tərəfindən hazırlanmış sui-qəsd buna misal ola bilər. Lakin möcüzə nəticəsində xilas olan Liutprand cinayətkaları tutsa da sonradan onları əfv etdi. 732-ci ildə II Romualdın (Benevento hersoqu) ölümündən sonra kral (Liutprand) Beneventoda hersoqun varisi Qizulfun azyaşlı olmasından istifadə edərək hakimiyyəti ələ keçirmiş Adelaislə qarşılaşmalı oldu. Lakin Liutprand fərman imzalayaraq Qizulfu tam hüquqlu hakim elan etdi, Adelais isə bununla razılaşmalı oldu. Mərkəzi hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi işində daha bir təhlükənin aradan qaldırılması lazşm gəlirdi. Friulya hersoqu Pemmo patriarx Akvilei Kallistoya qarşı mübarizə aparırdı. Nəticədə hersoq Pemmo devrilərək gələcək kral Ratxislə əvəz edilmişdir. 739-cu ildə daha bir çevriliş baş verdi ki, bununda başında Spoleto hersoqu Trazimund dururdu. Liutprand Spoletoya gələrək gərginliyi aradan qaldırdı və Hilderiki yeni hersoq təyin etdi. Trazimund isə öz xilasını papa III Qriqorinin yanına qaçmaqda gördü. Liutprand Romanı mühasirəyə aldı, və Roma zadəganlığına lanqobardların ənənələrinə tanımağa əmr etdi. Həmin ilin avqustunda Liutprand Paviya qayıtmazdan əvvəl Umbriyanın Ameliya, Orte və digər şəhərlərini tutdu. Liutprand buranı tərk etdikdən sonra papa frank mayordomu Karl Martellin köməyindən yararlanaraq burada təşəbbüsü öz üzərinə götürdü, Trazimund Spoletonu işğal etdi və Xilderiki öldürdü. Eyni zamanda Benevento hersoqu Qriqori öldü, və onun yerinə Qodeskalk seçildi. Liutprand belə böyük ərazi itkiləriylə razılaşmayaraq Ravennaya və Roma knyazlığına hücum etdi. 741-ci ildə papa III Qriqori öldü, onun varisi Zaxariya (741-752) dörd qalaya Trazimundanı dəyişməyi təklif etdi. 742-ci ildə Liutprand cənuba doğru hərəkət etdi burada Fanonun və Spoleto Fossombrone yanında bizans ordusuyla rastlaşdı. Hər iki döyüşdə qalib gələrək Spoletoya yeridi, Trazimundanı tutaraq həps etdirdi, daha sonra onu monastra göndərərək keçmiş Kyuzi hersoqu Aqiprandla yerini dəyişdi. Benevento hersoqu Qodeskalk qaçmağa cəhd edərkən öldürüldü, onun yerini Qizulf tutdu. Beləliklə, Liutprand Benevento və Spoleto hersoqluqlarını tabe etdi. Bertarinin ölümündən sonra Lanqobard kralları başqa avropa krallıqlarıyla münasibətlərə az diqqət ayırırdılar. Liutprand əksinə, Bavariyayla və Franklarla əlaqələri genişləndirirdi. Öz hökmranlığının əvvəllərindən Liutprand öz qonşularıyla dünyanın saxlanması üçün bütün səyləri yönəldirdi. 717-ci ildə Bavariyada baş vermiş daxili münaqişənin yatırılmasında Liutprand arvadı Quntrud öz qardaşna kömək etməsi lanqobardların Meranonun sərhəd zonasında bir neçə məntəqənin tutmasına şərait yaratdı. Frank krallığında Merovinqlərin hakimiyyətdə olmasına baxmayaraq dövləti Karolinqlər idarə edirdi. Karolinqlərlə Lanqobardlar arasında düşmənçilik isə lap əvvəllərdən mövcud idi. Lakin 725-ci ildə Karl Martell Bavariyadakı hadisələrə qarışması və kraliça Qutrudun qohumu ilə evlənməsi iki krallıq arasındakı münasibətlər genişləndi. 737-ci ildə Frank hakimiyyətini de-fakto idarə edən Karl Martellin öz oğlu Kiçik Pipini Lanqobard krallığına göndərməsi ilə iki ölkə arasında əlaqələr daha da genişləndi. Liutprand Gödək Pipini hörmətlə qarşılayaraq ona etiram göstərdi, üzünü qırxdıraraq çoxlu hədiyyələrlə atasının yanına geri göndərdi. 738-ci ildə şimalda sakslarla, eyni zamanda cənubda ərəblərin hücumlarının qarşısını almaqda yardım üçün Liutpranddan kömək istədi. Liutprand öz ordusunu səfərbər etdi, Provansa daxil oldu və işğalçıları qaçmağa məcbur etdi. Bu qələbə onun şöhrətini daha da artırdı. Liutprand 744-cü ildə vəfat etdi.

Qildeprand

Liutpranddan sonra hakimiyyətə Qildeprand gəlsə də hakimiyyətdə çox qalmadı, həmin ilin avqustunda vəfat etdi. O, Liutprandla birlikdə 734-cü ildə Revanna müharibəsində iştirak etmişdi.

Ratxis

Aystulf

Dizideriy

Mənbə

  • Павел Диакона. «История народа лангобардов».

lanqobardlar, lombardlar, langobardī, uzunsaqallılar, qədim, alman, tayfalarından, biri, əfsanəyə, görə, lanqobard, qadınları, özlərini, döyüşdə, ərlərini, qorumaq, döyüşçülərin, saylarının, daha, çox, görünmələri, bununla, düşməni, qorxutmaq, üşün, saçlarını,. Lanqobardlar ve ya Lombardlar lat langobardi uzunsaqallilar qedim alman tayfalarindan biri Efsaneye gore lanqobard qadinlari ozlerini doyusde oz erlerini qorumaq ve doyusculerin saylarinin daha da cox gorunmeleri ve bununla da dusmeni qorxutmaq usun saclarini cenelerinin altindan baglayaraq ozlerini doyuscu kisilere oxsadirdilar Lanqobardlar ilk evvel Elbanin asagi sol sahillerinde Bardenqauda yasayirdilar V esrde cenuba Norike girerek burada xristianligin Aricilik qolunu qebul edirler ve belelikle Imperiya Serqi Roma Bizans terefinden muttefiq terefdaslar kimi resmi taninmaga basladilar Lanqobardlarin erken tarixi uzre esas menbelerden birine lanqobard xalqinin menseyi adli eser anonim olaraq yazilmisdir ki o dovrde yasamis tarixci Pavel Dyakon lanqobardlarin Tarixi adli eserinde bu menbeden yararlanmisdir Mundericat 1 Lanqobar Kralligi ve krallari 2 Aqilmund 3 Lamisso 4 Let 5 Qodehok 6 Klaffo 7 Tato 8 Vaxo 9 Valtari 10 Audoin 11 Alboin 12 Klef 13 Hersuqluqlar dovru 14 Autari 15 Aqilulf 16 Adeloald 17 Arioald 18 Rotari 19 Rodoald 20 I Aripert 21 Qodepert 22 I Qrimoald 23 Qaribald 24 Bertari 25 Kunipert 26 Liutpert 27 Raqinpert 28 II Aripert 29 Ansprand 30 Liutprand 31 Qildeprand 32 Ratxis 33 Aystulf 34 Dizideriy 35 MenbeLanqobar Kralligi ve krallari Redakte Pavel Dyakon Efsaneye gore Skadan simal adli ada vardir ki burada coxlu xalqlar yasayirdi Bunlarin arasinda vinil adlanan kicik bir xalq da vardir ki onun basinda Qambara ve onun iki oglu Ibor ve Ayo dururdu Qonsu xalqlar arasinda yasayan vandallar basda Ambri ve Assi olmaqla vinillere qarsi cixaraq onlardan ya bize vergi vermelisiniz ya da bizimle vurusmalisiniz telebini ireli surduler Buna cavab olaraq Ibor ve Ayo ve onlarin anasi Qambara bildirdiler ki vandallara vergi vermekdense onlarala vurusmaq daha yaxsidir Sonra vandal hersoqlari Ambri ve Assi Odine almanlarin bas allahi onlarin viniller uzerinde qelebe calmaq ucun dua etdiler Odin dedi gunes qlxmadan ilk kimi gorsem qelebeni de ona verecem Qambara ve onun ogullari Ibor ve Ayo da oz novbesinde Freyadan Odinin heyat yoldasi onlara bu muharibede qalib gelmeleri ucun komeklik etmesini dilediler Freya onlara meslehet gordu ki viniller gunes dogmadan gelsinler qadinlar oz saclarini uzlerine baglayaraq erleri ile birlikde gelsinler Vinillerin geldiyini goren Freya Odini oyatdi Odin gozlerini acanda qarsisinda vinilleri ve saclarini uzlerine baglayan qadinlari gordukde sorusdu bu uzunsaqallilar lanqobardlar kimdir Freya Odine dedi cenab sen onlara ad verdin indi onlara qelebeni ver Odin onlara qelbeni verdi viniller qelebe qazandi ve bundan sonra onlar lanqobardlar adlanmaga baslandilar Daha sonra lanqobardlar Qolayda yaxinlasdilar sonra Aldonus Antaib Buinaib ve Burqundaibide tutdular Odin ve FreyaAqilmund RedakteIbor ve Ayo qardaslarinin olumunden sonra diger alman tayfalarinda oldugu kimi lanqobardlar da ozlerine kral secdiler O Qunqinler Quqinler neslinden olan lanqobardlar arasinda en taninmis Ayonun oglu Aqilmund oldu Aqilmund IV esrin sonlari V esr lanqobardlarin ilk krali idi Eyni zamanda lanqobardlarda guclu hersoqluq oz tesirini saxlayirdi Aqilmun 33 il hokmranliq etmisdir onun dovrunde lanqobardlar qonsu dovletlerle sulh seraitinde yasamisdir lakin gozlenilmeden bolqarlarin hucumuna meruz qlmisdir Kral Aqilmun hucum zamani oldurulmusdur qizi ise esir edilmisdir Lamisso RedakteAqilmunun olumunden sonra Lamisso Lamixo kral secilmisdi Lamisso hele usaqiken Aqilmund terefinden olumden qurtarilmisdi ve sonra onun sagirdi olmusdu Bundan elave o hele taxda cixmazdan evvel de cesur doyuscu kimi meshur idi Boyuk cetinlikle de olsa lanqobardlar bolqarlar uzerinde qelebeye nail olmusdular Bundan sonra Lanqobardlar ozleri qonsu xalqlara hucum etmeye basladilar Lamissonun dovrunde lanqobardlar Dunay ve Elbanin asagi axari arasinda yasayirdilar Let RedakteLamisso dan sonra onun varisi Letinqler sulalesinin banisi Let Lethu 40 il hakimiyyetde olmusdur Letden sonra hakimiyyete Aldihok ve ya Hildeok gelmisdir Lanqobardlarin 5 ci krali Aldihokun oglu ve varisi Qodehok Qudeok 470 489 olmusdur Qodehok RedakteQodehokun dovrunde Elba cayi istiqameti ile simala dogru hereket etmeye baslayan lanqobardlar 489 cu ilde Noriki Ruqiland ruqlarin torpagi tutdular Bu lanqobardlarin tutduqlari Bizans imperiyasinin himayesinde olan ilk eraziler idi Klaffo RedakteQodehokdan sonra Klaffo hakimiyyete geldi Ondan sonra ise oglu Tato hakimiyyete geldi Tato RedakteTato hakimiyyetinin esas hadisesi lanqobardlarla herullar arasinda bas vermis muharibe idi 490 ci ilde lanqobardlar artiq xristian idiler ve diger qonsu xalqlar kimi herullarin hakimiyyeti altinda idiler 494 cu ilde lanqobardlarla herullar arasinda muharibe basverdi Netice etibari ile herullar meglub oldular Herul krali Rodulf komek ucun Italiyaya onu ogulluga goturen silah uzre oglu ostqotlarin krali Teodorixin yanina qacdi ondan komek alaraq yeniden oz mulkiyyetine qayitdi Lakin bu muharibeden sonra lanqobardlar herullara vergi vermeyi dayandirdilar Bundan sonra lanqobardlar Feld sahe adlandirdiqlari Norik duzenliyine kocduler Bu zaman erzinde onlar sulh seraitinde yasayirdilar 508 ci ide yeniden muharibe baslandi Muharibeye sebeb ise ittifaq baglamaq ucun lanqobardlara gelen kral Rodulfun qardasi Rumetrudin emri ile kral Tatonun qizinin oldurulmesi idi Herullarin qosunu lanqobardlara nisbeten coxsayli ve bacariqli idi Lanqobardlar bir nece defe elciler gondererek munaqiseni sulh yolu ile hell etmeye calissalar da buna muveffeq olmadilar Lakin buna baxmayaraq muharibe Blaxfelde bas tutdu ve doyus neticesinde lanqobardlar herullara dagidici zerbe vurdu kral Rodulf olduruldu Bu meglubiyyetden sonra herullar 3 hisseye parcalandilar ve vahid kralliga sahib ola bilmediler Lanqobardlar ise yerli xalqlari oz esareti altina aldilar Vaxo Redakte511 ci il kral Tato oz qardasi Unixisin oglu Vaxo terefinden olduruldu Vaxo yeni kral oldu Tatonun oglu Riznulf varnalilarin varna qerbi slavyan tayfasi yanina qacsa da orada olduruldu Tatonun nevesi Hildiqis Ildiqis evvelce slavyanlarin oradan ise qepidlerin yanina qacdi ve uzun muddet burada lanqobard taxti ugrunda mubarizeye basladi 526 ci ilde ostqot krali Teodorixin olumunden istifade eden Vaxo Sava cayi sahillerinde yasayan qedim almman tayfasi olan svevleri hemcinin Roma eyaleti olan Pannoneyani ve Valeriyani tutdu Lanqobardlarin beynelxalq elaqelerini genislendirmek ucun Vaxo qonsu xalqlarin krallari ile bir sira nigah bagladi Onun birinci arvadi Raniqunda tyurinqlerin qerbi alman tayfasi krali Fisudun qizi idi ikincisi texminen 512 ci il Austriquz qepidlerin krali Turizindin ve ya Torisvint qizi idi Vaxonun ikinci arvadindan iki qizi vardi O boyk qizi Vziqardani 532 ci ilde Avstrasiya krali I Teodorixin oglu Frank krali I Teodeberte frank krali ikinci qizi Valdradani ise diger frank krali Xuzubalda ere vermisdi lakin Valdrada ona nifret etdiyi ucun onu oz yaxini olan Bavariya knyazi I Qaripaldaya ere verdi Vaxonun ucuncu arvadi ise Siqilinqa herul krali Ziqilundanin qizi idi Vaxonun bu arvadindan Valtari adli oglu vardi Belelikle lanqobardlar Dunay etrafi regionun en nufuzlu dovletlerinden birine cevrildi Bu da oz novbesinde Bizans imperiyasinin maraq sferasina daxil oldu Bu baximdan da Vaxo ile resmi Konistantinopol arasinda dostluq ve herbi yardim haqqinda ittifaq bagladi 538 ci ilin axiri 539 cu ilin evvellerinde ostqot krali Viteqes 500 542 ci iller lanqobardlara oz sefirini gondererek Bizansa qarsi ittifaq baglamagi teklif etdi lakin Vaxo bu teklifi redd ederek ozunu imperator Yustinyanin dostu ve muttefiqi oldugunu bildirdi Valtari Redakte540 ci ilde kral Vaxo oldu Onun azyasli oglu Valtari 540 546 ci iller taxta cixdi Valtari haqda melumat cox azdir bele ki bezileri onun 7 il hakimiyyetde oldugunu bildirir bezilerine gore ise 3 il Melumatlara esasen hele kral Vaxo sagiken Qausis neslinden olan Audoin bu dovrde lanqobardlar arasinda artiq yeterince taninmis sexs idi Bu baximdanda kral Vaxo taxti oz varisi Valtariye vermisdi Lakin bezi melumatlara gore Valtari Audoin terefinden olduruldu bizans melumatlarina gore ise xestelikden olmusdu Audoin RedakteValtari oldukden sonra Audoin ozunu onun varisi elan ederek hakimiyyeti ele kecirdi Audoinin hakimiyyeti illerinde ozunden evvelki seleflerinin dovrunde qurulmus Bizans Lanqobard munasibetleri daha da guclendirildi Onun dovrunde lanqobardlar Dunayin sol sahili regionunda en guclu xalqina cevrilmisdi Onlar Feld indiki Vyana ve Bratislava arasinda duzenliyinde dusmenleri olan qepidlerle yanasi yasayirdilar Qepidler de Bizans imperiyasinin muttefiqi hesab edilirdi lakin onlar muntezem olaraq onlar Dunay etrafi imperiya eyaletlerine hucumlar edirdiler eyni zamanda bu erazilere kecmek isteyen slavyanlara da komeklik edirdiler 546 ci ilde imperator I Yustinianin lanqobardlara Dunay hovzesinde ve elece de Pannoneyada ehemiyyetli menteqe kimi qepidlerinde iddiasinda oldugu Sirmiy muasir Mitrovisa seherini verdikden sonra lanqobardlarla qepidler arasinda ziddiyyetler daha da keskinlesdi Bundan sonra lanqobardlar Pannoneyaya kocduler ve bilavasite Bizansin qonsusu oldular Sirmiy seherinin lanqobardlara verilmesi 548 ci ilde qepidlerle aciq munaqiseye getirib cixartdi Her iki teref imperator I Yustinianin desteyini elde etmek ucun oz sefirlerini Konistantinopola gonderdiler I Yustinian sayca az olan lakin Bizansa daha cox sadiq olan lanqobardlara ustunluk vererek onlarla herbi ittifaq bagladi bundan elave 10000 atli ve herullardan ibaret 1500 piyada desde bizansda qulluq eden diger 3000 herul destesi daha evvel qepidlerin terefine kecmisdi gonderdi Bizans qosununun yaxinlasdigini goren qepidler lanqobardlarla derhal sulh bagladilar Audion qepidlerden lanqobard taxtina iddiasi olan Xildiqisi teleb etdi Qepidler buna etiraz etdiler lakin bunun evezinde silavyanlarin onun muttefiqlerinin torpaqlarindan uzaqlasmasina teminat verdiler Iki il sonra 550 ci ilde lanqobardlarla qepidler arasinda veziyyet yeniden cetinlesdi Kral Audion ve qepid krali Truzind bir birilerinin uzerine hereket etdiler Lakin doyus zamani her iki terefin doyusculeri anlasilmaz sebebden doyusden qacmaga basladilar Terefler arasinda 2 illik barigiq baglandi Bundan istifade eden qepidler imperator I Yustinianin lanqobardlara komek edeceyini bilerek kutriqurlarla Bulqar tayfalarindan biri herbi ittifaq baglayaraq onlardan 12000 doyuscu aldilar Lakin barisigin muddeti hele bitmemisdi qepidler isi ordunu saxlamaq iqtidarinda deyildi Bu baximdan onlar kutriqurlari Bizans eyaletlerini qaret etmeye gonderdiler Imperator I Yustinian utriqurlari Bulqar tayfalarindan biri oz muttefiqleri olan kutriqurlarin uzerine gonderdi Onlar kutriqurlarin yasadiqlari yerleri viran etdiler ehalisini ise esr aldilar Sonra kutriqurlar I Yustinianla sulh baglayaraq federat sifeti ile Frakiyada meskunlasdirildilar Belelikle qeoidler muttefiqsiz qaldilar 552 ci ilde kral Audion imperator I Yustinianin muttefiqi kimi 2500 taninmis 3000 sade doyusculerden ibaret oz qosunlarini Italiyada Ostqot krali Totilaya qarsi vurusan bizans serkerdesi Narsesin Narzes Nerses milliyetce ermeni ordusuna gonderdi Teqina yaxinliginda bas vermis doyusde lanqobardlar diger barbar doyusculeri kimi bizans ordusunun merkezinde yer almisdi Totila uzerinde qelebeden sonra lanqobard qosunlari hediyyelrle derhal oz vetenlerine geri gonderildi Cunki onlar burada yerli ehaliye bir sira zorakiliq edirdiler Qepidlerle baglanmis barisigin muddeti basa catdiqda 552 ci ilde terefler arasinda muharibe yeniden baslandi Qepidler bu defe imperator I Yustiniani slavyanlarin imperiyanin Balkanlardaki eyaletlerine soxulmasinin qarsisini alacaqlari teqdirde komeklik gostereceyine nail olsalarda imperator sonra oz fikrinden donerek qepidleri desteklemekden imtina etdi ve lanqobardlara boyuk qosunla yardim gonderdi Lakin Ulpiana seherinde Meziyada qedim roma seheri indiki Serbiya yaxinliginda dini zeminde bas vermis ixtisas neticesinde yalniz Audoinin qayni tyurinqlerin sonuncu krali Qermenefredin oglu Amalafrid oz destesi ile gelmisdi Terefler arasinda doyus Asfeld duzunde bas verdi Lanqobard doyusculerinin basinda Audoinin oglu Alboin dururdu qepidlerin basinda ise kral Turizindin oglu Turismond dururdu Doyus zamani Turismond Alboin terefinden olduruldu Oz serkerdelerinin helak olmasini goren qepid doyusculeri coxlu itkiler vererek geri cekilmeye mecbur oldular Qepid krali Turizind derhal lanqobardlarla sulh bagladi sulhun sertlerine gore qepidler lanqobard taxtina iddiasi olan Xildiqisi oldurduler lanqobardlar ise kecmis qepid krali Elmundun Helmund oglu Ustriqotu oldurduler 553 cu ilde lanqobardlar Bizans ordusunda Sasanilerle doyusde istirak etmisdiler 555 ci ilde Alboin frank krali I Xlotarin qizi Xlodozindle evlendi Alboin Redakte Alboinie qarsi sui qesd Alboin bezi tedqiqatcilarin fikrince efsaneye gore Qausis sulalesine mexsus idi O bezi melumatlara gore 560 ve ya 566 ci ilde atasi Audoinin olumunden sonra taxta cixmisdi Son tarix onun idareciliyinin en ehtimal edilen vaxti hesab edilir Bu zaman lanqobardlar Bizans imperiyasinin federati kimi Dravi ve Dunay caylari etrafinda yasayirdilar 567 ci ilde Alboin Avarlarla ittifaqa girerek qepidleri meglub etdi ve kral Kunimundu oldurdu Avarlar bu dovrde Dunayin sag sahillerinde en guclu dovletlerinden birine cevrilmisdi Avarlarin hucumlarindan ehtiyat eden Alboin lanqobardlari Italiyaya Bizansin qotlarla muharibesinden sonra hele kifayet qeder mohkemlenmediyi torpaqlara kocurmeyi qerara aldi Bezi orta esr salnamecilerinin verdiyi melumatlara gore ise lanqobardlari Italiyaya Bizans imperiyasindan ayri musteqil olmaq isteyen serkerde Narses devet etmisdi hercen bu melumati muasir tarixciler meqbul hesab etmir Kral Alboin avarlarla onlarin Pannoneyada qalmaqlari haqda sazis bagladilar Belelikle lanqobardlar 2 aprel 568 ci ilde Italiyaya herekete basladilar Onlarla birlikde Italiyaya hemcinin qepidler alanlar svevler ve Alboinin muttefiqi olan sakslarda hereket etdiler Selnameci Roma katolik kilsesinin bas kesisi muqeddes Mariy Avansskinin qeydlerine esasen lanqobardlarin Italiyaya girisi 569 cu il sentiyabrin 20 21 de olmusdu Lanqobardlar qisa muddet erzinde demek olar ki butun simali ve orta Italyani feth etdiler Yalniz Roma Ravenna ve sahilyani seherler isgal olunmamais qalirdi Lanqobard knyazligi kimi Friuli seheri Italiyada ilk hersoqluq yaradildi ve Alboin oz qohumu Qizufu buraya hersoq teyin etdi Alboinin Paviyaya girisi 571 ci ilde lanqobardlar dahabir hersoqlugu Benevent hersoqlugunu yaratdilar 569 cu ilde Veronada teslim oldu Buna gore de lanqobardlar Trentaya qeder olan erazileri hemcinin Milani da seheri idare eden bas kesis qacmisdi tutdular Lanqobardlar muqavimet gosteren seherleri viran qoydular hansilar ki muqavimet gostermirdi onlar toxunulmaz olaraq qalirdi Ucillik muhasireden sonra 572 ci ilin baslangicinda Paviya da isgal edildi Lakin yalniz o lanqobardlar terefinden yegan muqavimet gosteren seher idi ki talan olunmamis qalirdi Orta esr salnamecileri hesab edirdiler ki o yalniz ilahi mudafie neticesinde salamat qalmisdi Vaxt otdukce bu seher oz ehemiyyetini artiraraq kralligin paytaxtina cevrildi Lanqobardlar seherlerde yasamagi ustunluk verirdiler kendlerde ise nesli icmalar yerlesdirilirdi Hele taxta cixmazdan evvel Alboin frank krali I Xlotarin qizi Xlodosvintle evlenmisdi Lakin o 567 ci ilde olmusdu Onun ikinci arvadi Rozamund Alboin terefinden oldurulmus qepid krali Kunimundun qizi idi Bezi menbelere gore Alboin 572 ci il 28 iyunda ve ya 573 cu ilin baslangicinda Veronada Rozamundun teskil etdiyi sui qesd neticesinde oldurulmusdu Klef RedakteAlboinin olumunden sonra onun varisi olmadigindan taxta Klef 572 573 574 cu iller cixdi Klafin Alboinle qanqohumlugu yox idi buna baxmayaraq o 18 ay hakimiyyetde olmusdu Klef sert xarakteri ile digerlerinden ferqlenirdi O Appenin yarmadasinda hokumranliq ucun Bizansla daima muharibeler aparirdi O simali Italiyada Toskana ve Revanani tutaraq burada oz hakimiyyetini qurdu Klefin apardigi repressiv sert siyaset sonda onun qlincla oz qulu terefinden oldurulmesine sebeb oldu Hersuqluqlar dovru RedakteKlefin olumunden sonra hakimiyyet 10 il 574 584 cu iller erzinde tarixckiler terefinden 12 hersoqluq idareciliyi adlanan hersoqluqlar terefinden idare olunmaga baslandi Bu dovrde lanqobardlarin 3 rehberi Aymon Turin hersoqu Zaban Pavi hersoqu ve Rodan Italyanin bir cox yerlerini tutdular hemcinin Frank dovletinin hududlarina soxuldular Bu dovrde hakimiyyetde olan diger hersoqlar Zotto Benevent hersoqu Valar Berqamonun hersoqu I Alaqiz Bresii hersoqu I Qizulf Friulya hersoqu I Faroald Spoleto hersoqu Eyn Trento hersoqu Autari Redakte584 cu ilde onlar oz mulklerinin yarisini ve paytaxt Paviyani kral Klefin oglu Autariye verdiler Daha sonra Autarini 584 590 ci iller lanqobardlarin krali elan edilerek taxta cixdi O hakimiyyeti illerinde franklarla Bizansla ve o cumleden usyancilarla mubarize aparmisdi Onun hakimiyyeti illerinde franklar Lanqobard kralligina iki defe 588 ve 590 ci illerde hucum etmisdir Kral Autarinin hakimiyyeti illerinde lanqobarlar Bizansa qarsi muveffeqiyyetli yurusler heyata kecirirdiler 15 may 589 cu ilde Autari Bavariya hersoqu I Qaribaldanin qizi Teodelinda ile evlendi Daha sonra Autari 590 ci ilde Pavide zeherlenmeden oldu Aqilulf Redakte Lanqobardlar Aqilulfun hakimiyyeti illerinde 590 615 616 ci iller Autari oldukden sonra onun yerine qardasi Turin hersoqu Ansavaldin oglu Aqilulf 590 615 616 ci iller 590 ci ilin noyabrinda Teodelinda ile evlenerek lanqobardlarin krali secildi 591 ci ilin mayinda Milan seheri yaxinliginda Lanqobard zadeganlarinin yigincaginda Aqilulfa tac qoyma merasimi kecirilmisdi Teodelindanin emrine gore xususi olaraq bu merasim ucun lanqobardlarin Demir taci hazirlanmisdi sonra tacin saxlamasi ucun Aqilulf ve Teodelinda terefinden Monsada tikilmis Muqeddes Ioanna kilsesine verdi catdirdi Tacin uzerinde Butun Italiyanin Krali yazisi vardir hansini ki tarixciler kral Aqilulfu butun Italyanin krali titulunu qebul etdiyini hesab edirler Aqilulfun hakimiyyeti illerinde faranklarla muharibeler sengidi Lanqobardlarla sulh baglayan Frank kral hemcinin Burqund krali Quntramn 592 ci ilde oldu Onun olumunden sonra franklar arasinda hakimiyyet ugrunda edavet yarandi Bu da Merovinqler franklar terefinden Lanqobard kralligina novbeti hucumun qarsisini aldi 598 ci ilde lanqobardlarla Roma papasi arasinda Lanqobardlarla Bizans arasinda esas quvvelerden istifade etmemek haqda 30 il erzinde barisiq baglanmisdi Hemcinin Aqilulf Sutri ve Perucani oz erazilerine birlesdirdi Bavariya hersoqlugu ile yaxsi munasibet yaradaraq Ravennani da tutdu Bundan basqa o avarlar ve slavyanlarla da mubarize aparirdi 598 ci ilde Roma papasi Boyuk Qriqorinin vasiteciliyi ile Bizans imperatoru Mavriki ile sulh baglamaga muesser oldu Qeyd edek ki 599 cu ilde Ravenna ekzarxi valisi Kallinik 598 603 cu iller kral Aqilulfla sulh baglamisdi Iki il sonra 601 ci ilde Kallinik kral Aqilulfun qizini ogurlayaraq qaciraraq lanqobardlari muharibeye tehrik sovq ederek muqavileni pozdu buna gore de o Konistantinapola geri cagrildi Muharibe neticesinde 602 ci ilde Bizans imperatoru Foka Paduya ve Mantuyani itirdi 607 ci ilde Vestqot krali Vitterix dord defe kral Aqilulfla Avstraziya krali II Teodebert ve Neystri krali II Xlotarla birge Burqund krali II Teodorix nenesi Brunqilda frank kralicasi ve onun bacisinin Teodorixle kral Vitterixin qizinin nigahina mane olduguna qarsi ittifaq qurmagi teklif etmisdir Lakin bu ittifaq o qeder de ehemiyyetli olmadi herbi emeliyyatlar demek olar ki aparilmirdi Ancaq oda melumdur ki Narbonn yaxinliginda toqqusma olmusdur 605 ci ilde kral Aqilulf Bizansdan ona vergi vermeyi ve Orvietonu teleb etdi Bizans imperiyasi bu dovrde slavyanlarla ocumleden Sasanilerle muharibe seraitinde oldugu ucun bu teleblerle razilasmali oldu 610 cu ilde avarlar Friulya hersoqu II Qizulfu oldurerek Italyanin icerilerine soxuldular Lakin avarlarin hucumunun qarsisi cox cetinlikle de olsa alinmisdi Aqilulf 615 cilin noyabirinda ve ya 616 ci ilin mayinda oldu Adeloald RedakteAqilulfun olumunden sonra azyasli oglu Adeloald 616 625 26 ci iller lanqobardlarin krali secildi Lakin yasinin az oldugundan hakimiyyet anasi Teodelindanin elinde idi Tezlikle taxta oturan Adeloaldin dovrunde lanqobardlar Bizansa guclu zerbe endirerek onlardan agir vergiler odemeyi teleb etdiler Daha sonra lanqobardlar 616 617 ci ilde franklara vergi odemeyi dayandirdilar Adeloald ve onun anasi qetiyyetli dini siyaset aparirdilar Olke iki dil zonasina latin ve alman hemcinin uc dine katolik butperest ve aricilik istiqametlerine bolunmusdu Oglu Adeloaldle birlikde Teodelinda lanqobardlari katolisizme yoneltmeye calisirdi Onuda qeyd edek ki Adeloald 604 cu ilde Avstraziya krali II Teodebertanin qizi ile evlenmisdi Lakin tezlikle Adeloaldin hereketlerinde psixi pozgunlugun askarlanmasi mueyyen olundu ve onun dovleti ideare etmek iqtidarinda olmadigi lanqobard zadeganlari arasinda naraziliq dogurdu Belelikle 625 26 ci ilde Adeloaldi ve onun anasini sui qesd neticesinde hakimiyyetden devirdiler Onlarin sonraki taleyi haqda hec bir melumat yoxdur Lakin Bizans menbelerinde hakimiyyetden devrildikden sonra Adeloaldin Ravennaya qacdigi ve 626 ci ilde orada oldu bildirilir Arioald RedakteArioald 625 26 636 ci iller lanqobard zadeganlarinin komeyi ile kral secildi Arioald hemcinin kral Aqelulfun qizi Qundiperqa ile evlenmisdi Lakin sonra onu Friulya hersoqu Tasson ile sui qestde ittiham ederek monastra verdi bagladi dustaq Onun hakimmiyyeti dovrunde aricilik berpa olundu Italyanin simalina soxulmus avarlarin basqinlarinin qarsisi alindi Rotari Redakte Lanqobardlar Rotarinin hakimiyyeti dovrunde Arioalddan sonra hakimiyyete Rotari 636 652 ci iller geldi O hemcinin evvel oldugu Bresiya hersoqu titulunu da dasiyirdi Arioald kimi o da ariciliyi destekleyirdi O intizami cox sevirdi ve itaet etmeyen zadeganlari edam edirdi Rotari 641 ci ilde Genuyani 643 cu ilde ise Bizansa aid olan Liquriyani tutdu O Po cay vadisinin asagi hissesinde yerlesen butun Bizans erazilerini hemcinin Odersonu da ozune birlesdirdi Pavel Diakonu sozlerine gore Rotari romalilarin butun seherlerini Toskanadan frank serhedlerine qeder olan erazileri tutdu Rotari Ravenna ekzarxligina da hucum etdi Ruvenna ekzarxi Platon oz erazilerini qaytarmaga calisirdi lakin onun ordusu Modena yaxinliginda Panora cayi sahilinde meglub oldular Rotari onun adi ile adlandirilmis Rotari Fermani ni Edikt Rotari derc etdirdi latin dilinde bu ise Lanqobard kralliginin birinci huquqi kodeksi hesab edilir O 642 43 cu ilde fermanin qebulunun tesdiq etmesi ucun qayretink cagirdi Rotari fermani yalniz lanqobardlara aid idi romalilar Lanqobard kralliginin huquq sistemlerinde Roma qanununun normalarinin altinda yasamaga davam edirdiler Rotari Monsede 652 ci ilde oldu Rodoald RedakteRotariden sonra taxta Rodoald cixdi Onun hakimiyyeti cox surmedi cemi 5 ay hakimiyyetde olan Rodoald kral Aqilulfun qizi Qundiperqa ile evlenmisdi Lakin 653 cu ilde oz mesuqelerinden biri terefinden oldurulmusdur I Aripert RedakteKatolik kilsesinin vasiteciliyi ile Rodoalda olumunden sonra taxta I Aripert 653 661 ci iller cixdi I Aripert Bavariya sulalesinin numayendesi Asti hersoqu Qundoaldin kral Aqilulfun arvadi Teodelindanin qardasi oglu idi O katolizmi destekleyen ilk Lanqobard krali idi Onun dovrunde lanqobardlar demek olar ki hec bir muharibe aparmirdi O coxlu kilseler tikdirirdi xususen de Paviyada Xilaskar in Isa Mesihin kilsesini ucaltdi Qodepert RedakteI Aripertden sonra hakimiyyet iki oglu Bertari ve Qodeperte qaldi Qodepert Qundipert Qodebert Qodipert Qotebert Qotbert Qosbert ve ya Qottbert 661 662 ci iller I Aripertanin boyuk ogulu idi Ariciliyi destekleyen Qodepert Pavide qardasi Bertari ise Milanda hokum sururdu Lakin Qodebert qardasi ile hakimiyyet ugrunda mubarizede oz muttefiqi I Qrimoald terefinden Pavide oldurulmusdu Oglu Raqinpert ise qaca bildi I Qrimoald 662 671 ci iller yeni kral oldu Friulya hersoqu II Qizulfun oglu olan I Qrimoald hemcinin Benevento hersoqu 651 662 ci iller idi 617 ci ilde Odersoda iki qardasinin oldurulmesinden sonra I Qrimoald sag qalmis qardasi Radoaldla birlikde Beneventoya onlari ogulliga goturen oz qohmu I Arexisin yanina qacmisdi 651 ci ilde Qrimoald oz qardasi Radoalda ile birlikde Benevento hersoqluguna varis oldu Bundan evvel ise 642 den 646 ci ile qeder onlar eqli cehetden zeif olan I Aiulf I Ayo I Arexisin ogul yerine naib canisin teyin olunmusdular 662 ci ilde kral Qodepert ona oz qardasi Bertariye qarsi muharibede komek haqqinda xahisle muraciet etdi amma Turins hersoqu Qaribaldin komeyi ile Qrimoald sarayda onu oldurdu Bertari ise qaci I Qrimoald RedakteQodepert ve Bertari qardaslarinin hakimiyyetden uzaqlasderelmassindan sonra Qrimoald ozunu kral elan etdi ve I Aripertanin qizi ve Qodepertin bacisi ile evlendi Qrimoald serkerde istedadina malik idi ve cox serhed muharibelerinde muveffeqiyyet qazanmis bacariqli herbi rehber hesab edilirdi Bizans imperatoru II Konstant ile muharibede o ozu sexsen orduya basciliq edirdi O oz qosunlarini komek ucun Bizans terefinden muhasireye alinmis Beneventoya I Rromualdun yanina gonderdi I Romuald ise II Konistantin olumden sonra Cenubi Italiyada bas vermis Siciliya ve Miziya usyanlarindan istifade ederek Brindizini ve Tarantonu tutdu Qrimoald ozu bu zaman Forlini Italiyanin simalinda tutdu Odersonu ise hansi ki 617 ci ilde satqincasina onun qardaslari oldurulmusdu darmadgin edi Forlini itirmek Bizans ucun xususile agir idi cunki Qrimoald orani Pasxa gununde tutmusdu ve yeri gelmisken orada ehalinin qetliyamini teskil etmisdi Onu da qeyd edek ki Qrimoald Benevetaya bizanslarla doyuse gederken Pavide hakimiyyeti idare etmek ucun Friul hersoqu Lupu oz yerine canisin naib teyin etmisdi Lup kralin yoxlugundan istifade ederek butun hakimiyyeti qesb etdi Pavel Dyakon yazdigi kimi ozunu cox sirtiqcasina aparirdi Lakin kral Qrimoald Paviye geri dondukde Lup Friula qacdi ve orada ona qarsi qiyam qaldirdi Qrimoald Italiyada vetendas muharibesinin qarsisini almaq ucun avar xaqani ile danisaraq onu Friul hersoqlugunu dagitmaga yoneltdi Tezlikle avarlarla doyusde Lup helak oldu Qrimoald III Xlotarin dovrunde usaqligi vaxti lanqobard erazisine soxulmus franklari meglub etdi Qrimoald franklarla mubarize aparmaq ucun Bertari ve avarlarla birlesdi O hemcinin Italyanin simal serqinde slavyanlari meglubiyyete ugratdi baronlarin usyanlarini yatiraraq Friul ve Spoleto hersoqluqlarinin muxtariyyetini legv etdi Qrimoald katolik ailesinde dunyaya gelmisdi ve papa hakimiyyetini destekleyirdi lakin buna baxmayaraq o heyatinin sonuna kimi aricilik cereyanina ustunluk verirdi Tezlikle Qrimoald franklarla sulh muqavilesi baglandiqdan sonra oldu Qaribald RedakteAtasinin olumunden sonra hakimiyyete Qrimoaldin kicik oglu Qaribald 671 ci il geldi Bir nece heftelik hakimiyyetde olan Qaribaldin dovrunde hakimiyyet faktiki olaraq onun atasinin etrafindakilar idare edirdi Lakin cox kecmedi Bertari hakimiyyeti ele aldi Qaribald ise surgun olundu Onun sonraki taleyi haqqinda praktik olaraq hec ne melum deyil lakin XX esrde Qaribaldin Liquriyaya qacmasinin izleri askar edilmisdir Bertari RedakteBertari ve ya Pertari 671 688 ci iller bildiyimiz kimi I Aripertin oglu idi lakin atasinin olumunden sonra o qardasi Qodepertle hakimiyyet ugrunda mubarize aparirdi Qodepert hakimiyyeti ele almaq ucun gz qardasi Bertariye qarsi Benevento hersoqu I Qrimalda ile birleserek onu devirmek istese de buna nail olmadi ve tezlikle Qrimoald Qodeperti oldurerek hakimiyyete gelmisdi Bertarini ise olkeden qovmusdu Bertari Avar xaqanligina qacmisdi ve burada o Qrimoaldla mubarize aparmaq ucun xaqan Kakaradan komek istemisdi Onun arvadi Rodelinda ve ogulu Kunipert Beneventoda surgunde idi Bertari Qrimoaldaya qarsi sui qesdden derhal sonra oraya qayitdi amma yeniden qacdi bu defe ise Frank dovletine qacdi Lakin Qrimoald Bertarinin verilmesi haqqinda franklarla muqavileni imzaladi Bertari buradaln Britaniyaya qacmaga hazirlasarken Qrimoald oldu 671 ci ilde Bertari surgenden qayitdi ve bu vaxt hakimiyyet de olan Qremoaldin oglu Qaribaldi devirerek lanqobard krali oldu Bertari katolizmi resmi din elan etdi lakin papa hakimiyyetini tanimadi Bizansla sulh bagladi Trento hersoqu Alaqisin qaldirdigi usyani yatiraraq onu esr etdi lakin sonra buraxdi O hakimiyyeti illerinde herbi qelebeler yox aktiv dini siyaset heyata kecirirdi 688 ci ilde o sui qesd neticesinde olduruldu Kunipert RedakteBertariden sonra hakimiyyete gelen oglu Kunipert 688 700 cu iller de Alaqisin yeniden qaldirdigi usyanla mubarize aparmaga mecbur oldu Alaqis evvelce hakimiyyeti 688 689 ele kecirdi ve Kuniperti Komo golunde yerlesen adaya surgun etdi Lakin Koronto yaxinliginda bas vermis helledici doyusden sonra Kunipert Peymont simal qerbi Italiya doysculerinin komeyi ile 689 cu ilde taxti ozune qaytara bildi Alaqis bu doyusde olduruldu Buna baxmayaraq Kuniperte qarsi usyanlar qalxmaqda davam edirdi Xususende Friul qesbkari Ausfridin qaldirdigi usyan lakin usyan muveffeqiyyetle yatirdilmisdi Kral Kunipert 700 cu ilde oldu Liutpert RedakteKral Kunipertin olumunden sonra ogulu Liutpert 700 702 onun varisi oldu Azyasli oldugu ucun hakimiyyeti muellimi naibi Ansprandla birlikde idare edirdi Lakin 8 aydan sonra hakimiyyeti Turin hersoqu Raqinpert 701 oz eline kecirsede Liutpert bir nece aydan sonra taxti ozune qaytara bildi Amma tezlikle Raqinpertin ogul II Aripert terefinden esir edilerek olduruldu Tarixcilerin verdiyi melumata gore Aripert onu esir alaraq hamamda bogmusdur Bundan basqa o Liutperin naibi Ansprandi surgun etdi onun boyuk oglu Siqiprandi kor etdi kicik olglu Liutprandi ise evvelce hebsde saxlayirdi sonra atasinin yanina gonderdi Arvadi Teodoradi tutaraq onun gelecekde lovgalanaraq kralica olacagina gorg onun uzunu pis hala saldi burnunu ve qulaqlarini kestirdi Hemcinin Ansprandanin basqa qohumlarini da muxtelif usullarla mehv etdi Raqinpert RedakteTurin hersoqu Raqinpert 701 ci ilde hakimiyyeti ele kecirse de kralligi cox cekmedi II Aripert RedakteII Aripert 702 712 ci illerde lanqobardlarin krali oldu Bununla yanasi o hemcinin Turin hersoqu 701 712 titulunu da dasiyirdi Qeyd etdiyimiz kimi II Aripert hele 700 cu ilde tac qoyulmusdu lakin Liutpertin hakimiyyet ugrunda mubarizesi buna mane olmusdur 703 cu ilde II Aripert artiq kralliqda hakimiyyetini mohkemletmisdi Aripert heyatinin son gunlerine qeder hakimiyyetde oldu Lakin onun hakimiyyet illeri hec de sakit kecmirdi 703 cu ilde Spoleto hersoqu II Faroald Revanna ekzarxligina hucum etdti Aripert onu mudafie etmekden imtina etdi Cunki o Roma papasi ve Bizans imperatoru ile six elaqeler saxlamaga calisirdi O papa VI Ioannla dostluq munasibetinde idi ve muqeddes taxt taca genis torpaqlar vermisdi Lakin papa ile dostluq Ariperte o qeder de komek olmurdu Kralligin daxilinde bas vermis usyanlar olkenin simal serq erazilerine slavyanlarin daimi basqinlari cox narahatciliga sebeb olurdu 711 ci ilde Ansprand Bavariya hersoqu Teodebertin ona verdiyi boyuk ordu ve elece de yol boyu Venesiyanin ve kralligin serq rayonlarinin sakinlerinin ona qosulmasi ile Italiyaya qayitdi Reqiblerin arasinda doyus Pavii yaxinliginda oldu Aripert meglubiyetini hiss ederek paytaxta qacdi Paviye qacan Aripert burada xezinesini toplayaraq Qalliyanin icerilerine dogru qacmaga cehd etse de gece vaxti Ticino cayini kecerken bogularaq oldu Ansprand RedakteIki reqib arasinda geden mubarizede qelebe qazanan Ansprand tezlikle yeni kral elan edildi Lakin onun da hakimiyyeti cox cekmedi 712 ci ilin martinda vefat etdi Liutprand Redakte Ansprandin olumunden sonra Kralliq 13 iyun 712 ilde onun yegane sag qalmis kicik oglu Liutpranda kecdi Kral sarayinin strukturunun mohkemlendirilmesi siyasi sistemin transformasiyasi reyestrin muasir hokumetin orta esr ekvivalenti genislenilmesinin olkenin ehtiyaclarinin teminati meqsedi ile tez tez yazili senedlerinden istifadede edilirdi Hemcinin sarayin idare olunmasinda da bezi deyisiklikler edilmisdir Sarayin idaresinde esas vezifeler Marsal strator o marphais silahdar spatharius xezinedar vesterarius saray icratcisi mer ve idare bascisi tein olunmusdu Kral sarayi sacrum palatium ve onun ehatesi paytaxtda xususi muqeddes xarakter dasiyirdi Mehkeme binasi ve xalqin illik yigincagi bu postulat esaslanirdi Liutprandin vaxtinda Pavide tikinti suretle inkisaf edirdi ve seher arxitektura merkezine cevrilmisdi Liutprand regional hakimiyyet orqanlarinin yeniden teskil etmesini kecirdi iyerarxiyani ve edaletlin daha da mohkemlenmesi ucun mehkeme sisteminin funksiyalarini mueyyen etdi herbi ve tehlukesizlik sistemini yaxsilasdirdi Liutprand regional hakimiyyet orqanlarinin yeniden teskil etmesini kecirdi iyerarxiyani ve edaletlin daha da mohkemlenmesi ucun mehkeme sisteminin funksiyalarini mueyyen etdi herbi ve tehlukesizlik sistemini yaxsilasdirdi Skuldxayslar kendde edaleti temin edirdiler ve vergi yigirdilar dekanlar ve saltarlar kend yeri ucun mesuliyyet dasiyirdilar mer ona tapsirilmis seher ucun cavabdeh idi Hersoqlar ve heremagalar seherlerin yeparxiyalarin ve onlarin seher etrafilarinin uzerinde hakimiyyeti heyata kecirirdiler Hakimler qanun pozuntulari ve ozbasinaliqlar haqqinda krala birbasa melumat verirdiler onlar yerli hakimiyyetin ozbasinaligini aradan qaldirirdilar Liutprand kral hakimiyyetini yalniz ozune tabe ederek mehkeme sistemini ve idare strukturlarini mohkemlendirirdi Liutprand hakimiyyetinin ilk vaxtlarinda Lanqobard kralligi qanun kulliyyatini qebul etdi Rotari Fermani edikt rotari bu sferada Liutprand idareciliyinin baslangici ucun bir sicrayis idi 713 ve 735 iller arasinda 12 cildde 150 den cox qanun qebul edilmisdir Yenilenmis huquqi islahatlar Roma qanunlarina esaslanirdi Coxsayli olculer Lanqobard kralliginin qanunvericiliyinde catismazliqlarin aradan qaldirmasi uzre hazirlanmisdi Bundan sonra esas funksiyayla dovlet ilahi iradenin icrasi idi Yeni qanunlarin qebulu uzre isler her il Pavide martin 1 de aparilirdi Liutprand yeni qanunlari teqdim edirdi ve hersoqlarla heremagasilarla xedimlerle ve doyusculerin istirak etdiyi yigincaqda qebul olunurdu Liutprandin hakimiyyeti illerinde Lanqobard kralligi bir sira muveffeqiyyetli herbi yurusler heyata kecirdi Bizansla doyuslerde bir sira ugurlar elde etmisdiler mavrlarin basqinlarinin qarsisi alinmisdi boyuk usyanlar yatirilmisdi Lakin bir sira hucular aparilmasina baxmayaraq Liutprand butunlukde Italyani ozune birlesdirmeye muesser olmadi Liutprand hakimiyyetinin ilk illerinde Ravenna ekzarxligina ve elece de Papa hakimiyyetine hucum etmedi Lakin bu zaman 726 ci ilde III Leo Isavrin tekidi ile Bizans imperatorulugu Iconoclasma Ikonoklas enenelere qarsi cixma basladi Papa II Qriqori xalqa muqavimet gostermeyi emr etdi Neapolun Bizans hersoqu Eksillartus butun ikonalari mehv etmeye calissada kutle terefinden mehv edildi Liutprand Bizansa mexsus olan Emili mulkleini tutmaga qerar verdi 727 ci ilde o Po cayini kecerek Emili ve Pantopolisin Boloniya Osimon Rimini Ankonani ve diger seherlerini tutdu O hemcinin Ekzarxligin deniz portu olan Klassisi de tutdu lakin Revannani tuta bilmedi Ekzarx Pavel qiyam qaldirsa da tezlikle qiyam vaxti olduruldu Liutprand Ravennani yalniz 737 ci ilde oz kontrolu altina ala bildi lakin Roma Papasi stus kvonu saxlaya bildi 732 ci ilde Perucanin bizans hersoqu Aqafon Bolonyani qaytarmaga calissada buna nail ola bilmedi 742 ci ilde Liutprand Umbriya seherlerini Narni Bler Orte Bomarso ve Terni isgal etdi lakin novbeti ilde onlari Roma Papasi Zaxariye geri qaytardi Korsikaya birinci mavritan basqinlari 713 719 cu illerde Balear adalarindan baslanmisdi Bizansin hakimiyyeti altinda olmasina baxmayaraq Katolik kilsesinin mudafiecisi rolunda cixis ederek Liutprand adani oz idareciliyi altina aldi Korsika hetta Franklarin Lanqobard kralligini suquta yetirdikden sonra da lanqobardlarin elinde idi bele ki burada lanqobard mulkedarlari ve kilse ehemiyyetli rola malik idi Bundan basqa slavyanlarin Firula hucumlarinin qarsisi muveffeqiyyetle alinmisdi Xalqin Liutpranda qarsi sevgisine baxmayaraq sarayda onun hakimiyyetine qarsi cixanlar ve hetta ona qarsi sui qesd de heyata kecirenler vardi 712 ci ilde oz qohumu Rotari terefinden hazirlanmis sui qesd buna misal ola biler Lakin mocuze neticesinde xilas olan Liutprand cinayetkalari tutsa da sonradan onlari efv etdi 732 ci ilde II Romualdin Benevento hersoqu olumunden sonra kral Liutprand Beneventoda hersoqun varisi Qizulfun azyasli olmasindan istifade ederek hakimiyyeti ele kecirmis Adelaisle qarsilasmali oldu Lakin Liutprand ferman imzalayaraq Qizulfu tam huquqlu hakim elan etdi Adelais ise bununla razilasmali oldu Merkezi hakimiyyetin mohkemlendirilmesi isinde daha bir tehlukenin aradan qaldirilmasi lazsm gelirdi Friulya hersoqu Pemmo patriarx Akvilei Kallistoya qarsi mubarize aparirdi Neticede hersoq Pemmo devrilerek gelecek kral Ratxisle evez edilmisdir 739 cu ilde daha bir cevrilis bas verdi ki bununda basinda Spoleto hersoqu Trazimund dururdu Liutprand Spoletoya gelerek gerginliyi aradan qaldirdi ve Hilderiki yeni hersoq teyin etdi Trazimund ise oz xilasini papa III Qriqorinin yanina qacmaqda gordu Liutprand Romani muhasireye aldi ve Roma zadeganligina lanqobardlarin enenelerine tanimaga emr etdi Hemin ilin avqustunda Liutprand Paviya qayitmazdan evvel Umbriyanin Ameliya Orte ve diger seherlerini tutdu Liutprand burani terk etdikden sonra papa frank mayordomu Karl Martellin komeyinden yararlanaraq burada tesebbusu oz uzerine goturdu Trazimund Spoletonu isgal etdi ve Xilderiki oldurdu Eyni zamanda Benevento hersoqu Qriqori oldu ve onun yerine Qodeskalk secildi Liutprand bele boyuk erazi itkileriyle razilasmayaraq Ravennaya ve Roma knyazligina hucum etdi 741 ci ilde papa III Qriqori oldu onun varisi Zaxariya 741 752 dord qalaya Trazimundani deyismeyi teklif etdi 742 ci ilde Liutprand cenuba dogru hereket etdi burada Fanonun ve Spoleto Fossombrone yaninda bizans ordusuyla rastlasdi Her iki doyusde qalib gelerek Spoletoya yeridi Trazimundani tutaraq heps etdirdi daha sonra onu monastra gondererek kecmis Kyuzi hersoqu Aqiprandla yerini deyisdi Benevento hersoqu Qodeskalk qacmaga cehd ederken olduruldu onun yerini Qizulf tutdu Belelikle Liutprand Benevento ve Spoleto hersoqluqlarini tabe etdi Bertarinin olumunden sonra Lanqobard krallari basqa avropa kralliqlariyla munasibetlere az diqqet ayirirdilar Liutprand eksine Bavariyayla ve Franklarla elaqeleri genislendirirdi Oz hokmranliginin evvellerinden Liutprand oz qonsulariyla dunyanin saxlanmasi ucun butun seyleri yoneldirdi 717 ci ilde Bavariyada bas vermis daxili munaqisenin yatirilmasinda Liutprand arvadi Quntrud oz qardasna komek etmesi lanqobardlarin Meranonun serhed zonasinda bir nece menteqenin tutmasina serait yaratdi Frank kralliginda Merovinqlerin hakimiyyetde olmasina baxmayaraq dovleti Karolinqler idare edirdi Karolinqlerle Lanqobardlar arasinda dusmencilik ise lap evvellerden movcud idi Lakin 725 ci ilde Karl Martell Bavariyadaki hadiselere qarismasi ve kralica Qutrudun qohumu ile evlenmesi iki kralliq arasindaki munasibetler genislendi 737 ci ilde Frank hakimiyyetini de fakto idare eden Karl Martellin oz oglu Kicik Pipini Lanqobard kralligina gondermesi ile iki olke arasinda elaqeler daha da genislendi Liutprand Godek Pipini hormetle qarsilayaraq ona etiram gosterdi uzunu qirxdiraraq coxlu hediyyelerle atasinin yanina geri gonderdi 738 ci ilde simalda sakslarla eyni zamanda cenubda ereblerin hucumlarinin qarsisini almaqda yardim ucun Liutpranddan komek istedi Liutprand oz ordusunu seferber etdi Provansa daxil oldu ve isgalcilari qacmaga mecbur etdi Bu qelebe onun sohretini daha da artirdi Liutprand 744 cu ilde vefat etdi Qildeprand RedakteLiutpranddan sonra hakimiyyete Qildeprand gelse de hakimiyyetde cox qalmadi hemin ilin avqustunda vefat etdi O Liutprandla birlikde 734 cu ilde Revanna muharibesinde istirak etmisdi Ratxis RedakteAystulf RedakteDizideriy RedakteMenbe RedaktePavel Diakona Istoriya naroda langobardov Menbe https az wikipedia org w index php title Lanqobardlar amp oldid 4562989, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.